Seria K WAGI SERIA INSTRUKCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria K WAGI SERIA INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 Seria K WAGI SERIA K INSTRUKCJA I

2 1 WPROWADZENIE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WAG SERII K INSTALACJA WAG SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W INSTRUKCJI JAK DO PRACY WAGI / SAMOCZYNNE ZEROWANIE BEZ ODEJMOWANIE) PODSUMOWANIE SPRZEDAWCY I WYDRUK PARAGONU (TRYB PARAGONÓW) TRANSAKCJI (TRYB PARAGONÓW) OBLICZANIE RESZTY (TRYB PARAGONÓW) SPOSOBY (TRYB PARAGONÓW) TARA OTWIERANIE SZUFLADY KASOWEJ RAPORTY KASOWANIE INWENTARYZACJE SZYBKA ZMIANA P.L.U./ CENY TESTOWANIE AKUMULATORA RABAT OD CENY PROGRAMOWANIE ART SPRZEDAWCÓW KASOWANIE OGÓLNE WAGI... 12!"#$!%&' ()*+(&#$' $!,& PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE STAWEK VAT PROGRAMOWANIE TAR LOGOWANIE I WYLOGOWANIE. KLAWISZE SPRZEDAWCÓW PRZYCISKÓW KONFIGURACJA DRUKARKI SZYBKA ZMIANA RODZAJU PAPIERU PROJEKTOWANIE PARAGONU I ETYKIETY PROJEKTOWANIE PARAGONU PROJEKTOWANIE ETYKIETY Kopia formatu etykiety KONFIGURACJA WYKASOWANIE WAGI... 3 /!"#$!%&'!123456$ KONFIGURACJA OGÓLNA Konf. : Kod kreskowy Konf. 1: Obliczanie reszty (tryb paragonów) /77 #%8 97:!;!<&*1!%&' 1! Konf. 3: Zachowanie ceny Konf. 4: Rodzaj papieru i tryb pracy MKPL II

3 Seria K /7= #%8 9=: ;(>! <%#?'%&! Konf. 6: Opcja dodawania Konf. 7: Opcja odejmowania #%8 ;(>! $"1*;%',# ;#dsumowania (tryb paragonów) /7A #%8 9A: )'"5!%&' #;'!(>& B# 3#<;41'! /79 #%8 9: ;)'B!? $,!<!(C D4E 3&D#,!<!ch Konf. 11: Dowód kasowy /77 #%8 7: B"1*; ()!"#$2 B#$#B4 3!"#$',# Konf. 13: Drukowanie VAT-u na paragonie Konf. 14: Tryb formatu EAN /7= #%8 =: 2+$ietlanie tary /7/ #%8 /: 2; 3#%1#D& <&*"! Konf. 17: Wydruk kodu sprzedawcy na paragonie '3"12 ;#5F()#%' Konf. 8: Kod kreskowy paragonu Konf. 81: Kod kreskowy etykiety PROGRAMOWANIE W EURO WALUTY KURSY WYMIANY WALUT DEFINIOWANIE SEKCJI LINIE - RAPORTÓW USTAWIANIE DATY I GODZINY G DO RAPORTÓW TRYB AUTOMATICZNE /7 123&'1! ) (!5#+(& #;'!(>& $ 12E&' ;!(2!41#<!12()%'> KOD PRODUCENTA PRACA W SIECI PROGRAMOWANIE NUMERU WAGI PARAMETRY TRANSMISJI DANYCH Z KOMPUTEREM (MODEL K-25X) DANYCH DO KOMPUTERA ZAMÓWIENIA ZDALNE DANYCH - (LBS) DODATEK PODSUMOWANIE KODÓW DO PROGRAMOWANIA TEST SEGMENTÓW WYMIANA PAPIERU W DRUKARCE AKUMULATORÓW KODY ZNAKÓW LISTA - FABRYCZNIE ZAPROGRAMOWANYCH WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK... #ED'<2 ) <!"F... 1!%"<&">& B!%2(C... #ED'<2 )' )$!?#%2<& ;#B431!<& Problemy z drukowaniem... #ED'<2 ) 3D!$&!14F Problemy z programowaniem PORADY. I KONSERWACJI WAG SERII K DANE TECHNICZNE WAGI AKCESORIA DO KOMUNIKACJI WAG SZEREGU K... 6 III

4

5 Seria K 1 WPROWADZENIE 1.1 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WAG SERII K! komunikacyjne K235 1 RS232 Numeryczny K265 2 RS232, RS422 Alfanumeryczny K265 Ethernet 2 RS232, Ethernet Alfanumeryczny K255 2 RS232, RS422, konwerter RS232/422 Alfanumeryczny #B!13#$# $")2"13&' <#B'D' <#,F E2I $2;#"!?#%' $: - 2+$&'1D!()!D8!%4<'2()%2 - #B+$&'1D!%&' - Bateri* $'$%*1)%F JK - 2>+(&! B# ")48D!B2 3!"#$'> JK &!34<4D!1#! )'$%*1)%',#!,! $2+$&'1D! %!"1*;4>F(' symbole: - Symbol zero kilogramów na szalce - "3!L%&3 "1!E&D%#+(& $!,& - Drukarka bez papieru - Sprzedawcy : symbol wskazuje, która ) ;!<&*(& ";)'B!$(6$ >'"1 $ B!%'> (C$&D& 4?2$!%! - Symbol tary: - Bateria wyczerpana MB#12()2 12D3# <#B'D& ) E!1'&F $'$%*1)%FN "#$% &'()$!*%*+ 1.2 INSTALACJA WAG ('D4 )!;'$%&'%&! $5!+(&$'> &%"1!D!(>& & ;!(2 $!,& %!D'?2 4$),D*B%&I %!"1*;4>F(' 4$!,&: 1.!D'?2 4;'$%&I "&* ()2 $!C!%&! %!;&*(&! )!"&D!>F(',# $!, %&' ;)'3!()!>F 79O %!;&*(&! znamionowego. P'?'D& $!,! )!"&D!%! >'"1 ) E!1'& %!D'?2 4;'$%&I "&* ()2 >'"1 #%! 7-V. 2.!D'?2 ";!$B)&I ()2 B# 1',# "!<',#,%&!)B3! %&' >'"1 ;#B5F()#%2 1!3 ";)*1 >!3 4)FB)'%&! (C5#B%&()' 3!>!D%&(' &1; 3.!,! ;#$&%%! E2I 4<&'")()#%! %! 6$%'> & "1!E&D%'> ;#$&')(C%& 4.!B'% ;)'B<&#1 %&' <#?' "123!I "&* ) ")!D3F $!,& 5. 12()3! <4"& <&'I uziemienie. 1

6 1.3 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W INSTRUKCJI %"143(>! 1! )#"1!5! ;)2,#1#$!%! ) <2+DF ;)'B"1!$&!%&! $ ";#"6E >!"%2 #)<!&12(C "214!(>& 316' <#,F )!&"1%&'I %! $!B)' #E>!+%&'%&!(C &%8#<!(>' ;)'B"1!$&!%' "F $ 1)'(C 3#D4<%!(C #B ;!$'> B# D'$'>: - W pierws)'> #B D'$'> "1#%2 ;)'B"1!$&!%' "F ")()',65#$' $2>!+%&'%&! 3!?B'> <#,F('> )!&"1%&'I "214!(>& - 4,! 3#D4<%! ;)'B"1!$&! $&B#3 &%8#<!(>& ;#>!$&!>F(2(C "&* $ 3!?B'> (C$&D& %! $2+$&'1D!()4 D! $")2"13&(C $!, 43!)2$!%2 >'"1 $2+$&'1D!() ) D&%&F!D8!%4<'2()%F ;)2;!B34 $!, E') D&%&!D8!%4<'2()%'> %!D'?2 E!I ;#B 4$!,* 12D3# B$&' ;&'$")' przedstawiane linie. 888;888;8;8;8;8;8;8 888;888;8;8;8;8;8;8 * * * * * * * * * * * * * * 2+$&'1D!() 1$#)F ) 3#;3F ) E#34 1',# ;#$#B4 ;'$%' )%!3& %&' "F ;)'B"1!$&!%' $ 99O ),#B%&' ) )'()2$&"1F 8#<F %;: D&1'! QR ;)2;#<&%! D&1'* Q1RK D4E ;)'B"1!$&!%' "F 1!3 "!<# $ ;)2;!B34 $&'D3&(C & <!52(C D&1' - "1!1%&! D'$! 3#D4<%! ;#3!)4>' 3#D'>%#+I 3D!$&")2 316' %!D'?2 %!(&"%FI $ 3!?B'j z opisanych w instrukcji sytuacji. SHIFT - &%%2(C "214!(>!(C ) E#34 ;#B!$!%2(C &%8#<!(>& ;#>!$&! "&* )%!3 Q R 3162 #)%!()! $!?%' wskazówki lub uwagi. 1.4 JAK, - DO PRACY ('D4 ;)2,#1#$!%&! $!,& B# ;!(2 %!D'?2 $23#%!I $")2"13&' ;#%&?")' ;#D'('%&!: PUNKT 1: #3#%!I &%"1!D!(>& $!,& ),#B%&' ) #;&"'< ;#B!%2< $ #)B) 1.2 Instalacja Wagi. #B5F()2I $!,* ),#B%&' ) #;&"'< ;#B!%2< $ #)B)&!D' 2.1 PUNKT 2: P'+D& $!,! >'"1 ;)')%!()#%! B# ;!(2 $ "&'(& ) &%%2<& $!,!<& lub z komputerem, [patrz tabela w rozdz. 1.1 Cechy Charakterystyczne wag serii KN %!D'?2 )!!B'"#$!I ;#;!$%&' $!,* 1# )%!()2 "3#%8&,4#$!I >F >!3# - D4E & %!B!I >'> #B;#$&'B%&!B'" M!1) #)B) 7.1 ;#%&?'>N PUNKT 3: 23#%!I 3!"#$!%&' wagi [Patrz rozdz.3.1 i ;#%&?'>N PUNKT 4:!;#,!<#$!I! ";)'B!$(6$ & ;)2(&"3& 1!2 M!1) #)B) 3 ]. PUNKT 5: P'+D& $!,! <! E2I ;)')%!()#%! B# 4?2134 $ >'B%2< ) 3!>6$ "1'82 %!D'?2 4;'$%&I "&* ()2!314!D%! S )#"1!5! ;!$&B5#$# "3#%8&,4#$!%! M;!1) #)B)&!5 6.3 PROGRAMOWANIE W EURO]. PUNKT 6:!;#,!<#$!I '123&'1* & %!,56$3& ;!!,#%4 M;!1) #)B) 5 PROJEKTOWANIE PARAGONU I ETYKIETY ]. Wa%' )!;#,!<#$!I ;!!<'12 B43!3i [patrz rozdz. 4] PUNKT 7: 3#%8&,4#$!I $!,* ),#B%&' ) &%B2$&B4!D%2<& ;#1)'E!<& 4?213#$%&3!: $2E!I ;#?FB!%' #;(>' B)&!5!%&! 4"1!$&I B43!3& 4"1!D&I C!"5! &1; M;!1) #)B) 6 KONFIGURACJA]. PUNKT 8: #);#()FI 4?213#$!%&' $!,& M;!1) %!"1*;%2 #)B)&!5!"]. 49-MKPL 2

7 Seria K /# WAGI K-255 U OIML # 4;'$%&'%&4 "&*?' $!,! )#"1!5! ;#;!$%&' )!&%"1!D#$!%! ;)2(&"%FI $5F()%&3 )%!>B4>F(2 "&* $ B#D%'> ()*+(& #E4B#$2 wagi. # $2+$&'1D'%&4 &%8#<!(>& %! 1'<!1 <#B'D4 $'">& programowej ( U-xx ) i maksymalnego zakresu wagi w,!<!(c #);#()2%! "&* ;#('" $2")43&$!%&! '$'%14!D%2(C 4"1''3: %! $2+$&'1D!()4 $&B)&<2 #BD&()!%&' $"1'() #B A Bo. P'+D& %&' )#"1!5! $2321!?!B%! 4"1'3! ;# )!3#T()'%&4 #BD&()!%&! $2+$&'1D!>F "&* )'#$' $!1#+(& <!"2 ('%2 )! 3, sumy oraz tary; to normalny tryb pracy wagi. <#<'%(&' $5F()'%&! $!,& %! ")!D(' %&' ;#$&%&'% "&* )%!>B#$!I?!B'% ;)'B<&#1 ;#%&'$!? ;# >',# )B>*(&4 $!,! 4)%!5E2 >',# <!"* )! 1!* PODLACZKOMPU P'+D& ;# )!3#T()'%&4 #BD&()!%&! ;#>!$&! "&* %!;&" # $ %!D'?2 %!(&"%FI 31623#D$&'3 przycisk i waga przejdzie w normalny tryb pracy. P'?'D& $!,! >'"1 ;)')%!()#%! B# ;!(2 $ "&'(& ) &%%2mi $!,!<& & )#"1!5! )!;#,!<#$!%! >!3# M patrz pt.7.1 ;#%&?'>N! #B;#$&'B%&! $!,! - %&' >'"1 $5F()#%! $2+$&'1D& "&* %!;&" G & $!,! ;#)#"1!%&' $ 12< "1!%&'!D'?2 $5F()2I - & #B()'3!I B# )%&3%&*(&! %!;&"4 SHIFT i - 1 PODSWIETLEN PODSWIETLEN /#IE /./# 12 # 1. Przyciskami SHIFT i <#?%! $5F()2I & $25F()2I ;#B+$&'1D'%&' $2+$&'1D!()!: = Nie aktywowane. 1 =!$")' $5F()#%' 2 = 312$4>' "&*,B2 $23#%4>'<2 #;'!(>' & $25F()! ;# 9 "'3 #B &(C )!3#T()'%&! 2.!(&"%FI NIE PLU... C B2 $!,! ;!(4>' ;#5#?2I $!?#%2 ;#B431 %! ")!D(' 2. ;#$!B)&I ('%* )! 3&D#,!< ;)2 ;#<#(2 >'B%',# ) ;#%&?")2(C ";#"#E6$ -.');#+'B%&# %! 3D!$&!14)' %4<'2()%'> - ;#$!B)&I 3#B! & %!(&"%FI PLU. -.');#+'B%&# %!(&"%FI #B;#$&'B%& ;rzycisk ")2E3&',# B#"1*;4 M#B B# /UN ;)2;!B34 E5*B4 %!(&"%FI C!E2 $2)'#$!I ('%* 3

8 F... C V Do!'454!)!(!%!6( 4?2$! "&* ;)2(&"34 F. M!1) #)B)&! Zachowanie ceny]. # 3!?B#!)#$2< )B>*(&4 ;#B4314 ) ")!D3& ('%! %&' )'4>' "&*!41#<!12()%&' D'() %!"1!$&#%! $!1#+I ;#)#"1!>' %! $2+$&'1D!()4 ('D4 )!;!<&*1!%&! <!"2 $2"1!()2 %!(&"%FI ;)2(&"3 ;!<&*(& #B;#$&'B%&',# sprzedawcy. ('D4 "3!"#$!%&! %!"1!$&#%'> ('%2 %!D'?2 %!(&"%FI przycisk C. 3.!(&"%FI ;)2(&"3 ;!<&*(& #B;#$&'B%&',# ";)'B!$( P'?'D& %&' <#?%! )!;!<&*1!I #;'!(>& #B;#$&'B%& ";)'B!$(! <4"& "&* )!D#,#$!I!1) #)B)&!5 3.5 LOGOWANIE I WYLOGOWANIE SPRZEDAWCÓW $#1! )#"1!%&' $2+$&'1D#%! ) 3&D3#<! <2+D%&3!<& >!3# ;#1$&'B)'%&' )!;!<&*1!%&! #;'!(>& 78!5!6% ustawiona na wydruk etykiet, nas ' $49:!( etykiety F i EURO.29 P'?'D& ;#B()!" ;!(2 $!,& ;#1)'E! $2+$&'1D&I ('%* & "4<* $ B4,&'> $!D4(&' %!D'?2 %!(&"%FI 3 $(&"3!>F( >'B%#()'+%&' F. 2.4 SAMOCZYNNE ZEROWANIE F i 2....!,! $2;#"!?#%! >'"1 $ *()%2 <'(C!%&)< "!<#()2%%',# )'#$!%&!: >'?'D& ) >!3&',#3#D$&'3 ;#$#B4 ;# )B>*(&4 ;#B4314 ) ")!D3& <!"! %&' >'"1 6$%! )'# & <&'+(& "&* $,!%&(!(C 7O )!3'"4 $!,& $!1#+I <!"2 <#?%! $2)'#$!I %!(&"3!>F( >'B%#()'+%&' ;)2(&"3& F I /##2/ BEZ 3# ;<#3# ODEJMOWANIE)!,! <#?' #E"54,&$!I! ' %&' "F ";)'B!$!%' %! $!,* ('%!V3,K!D' <!>F ('%* )! ")143* >!3 %! ;)235!B butelka mleka. 12< ('D4 $!,* %!D'?2 )!;#,!<#$!I $ 1!3& ";#"6E!E2 ;#)$!D!5! %! #;'!(>' "4<#$!%&! #B'><#$!%&! & <%#?'%&! M;!1) #)B)&! , i 6.2.7]. #"1*;#$!%&' >'"1 %!"1*;4>F(': +...PLU !(&"%FI + lub $ )!D'?%#+(& #B 1',# ()2 (C('<2 B#B!$!I ()2 #B'><#$!I 2. ;#$!B)&I ('%* )! ")143* B!%',# ;#B E');#+'B%&# %! 3D!$&!14)' %4<'2()%'> - $;#$!B)!>F( 3#B! & %!(&"3!>F( ;)2(&sk PLU. - %!(&"3!>F( #B;#$&'B%& ;)2(&"3 E');#+'B%&',# B#"1*;4 #B B# /UK C ;)2;!B34 E5*B4 %!(&"%FI C!E2 $2)'#$!I ('%* 49-MKPL 4

9 X... V1 Szt Szt Seria K 3. P'?'D& <!<2 )!<&! "4<#$!I D4E #B'><#$!I $&*('> %&? >'B%F ")143* ;#B4314 ;)'B $;#$!B)'%&'< B# ;!<&*(& %!D'?2 %!(&"%FI X & $;&"!I D&()E* ;#B4316$ 4. ;#$!B)&I B# ;!<&*(& #;'!(>* odpowiedniego ";)'B!$(2 %!(&"3!>F( >'B'% ) ;)2(&"36$ ;!<&*(& P'?'D& %&' <#?%! )!;!<&*1!I #;'!(>& #B;#$&'B%& ";)'B!$(! <4"& "&* )!D#,#$!I 2.6 PODSUMOWANIE SPRZEDAWCY I WYDRUK PARAGONU (TRYB PARAGONÓW) E2 #1)2<!I ;#B"4<#$!%&' B!%'> 1!%"!3(>& %!D'?2 ;#"1F;&I $ %!"1*;4>F(2 ";#"6E: #%!I $2E!%' #;'!(>' SUMA 2.!(&"%FI. V1 = V1 V Podsum V !(&"%FI ;)2(&"3 ;!<&*(& #B;#$&!B!>F('> B!%'<4 sprzedawcy.! $2+$&'1D!()4 ;#3!?' "&* %4<' ;!<&*(& D&()E!!123456$ (!53#$&1! 3$#1! #!) %!"1F;& $2B43#$!%&' ;!!,#%4 P'?'D& )#"1!5! $2E!%! #;(>! WYDRUKU KASOWEGO [patrz #)B)&! Dowód kasowy], wydrukowany zostanie tekst W- R E2 $2B43#$!I,# %!D'?2 %!(&"%F( klawisz. P'+D& %&' )#"1!%&' #% %!(&+%&*12 ;!!,#% )#"1!%&' wydrukowany po 1 sekundach. P'?'D& %!(&+%&' "&* C D4E $ (&F,4 = "'34%B %&' %!(&+%&*?!B%',# ;)2(&"34 $!,! ;#$6(& B# %#<!D%',# 12E4 ;!(2 Powtórny wydruk paragonu: >'?'D& %&' )#"1!%&' )'!D&)#$!%!?!B%! &%%! #;'!(>! ) $23#)2"1!%&'< 1'> "!<'> ;!<&*(& ;!!,#% <#?%! B43#$!I B#$#D%F &D#+I!)2 ;#$1!)!>F( ;#$2?")' ()2%%#+(&! 3!?B'> 3#;& ;#>!$& "&* "5#$#: ***kopia*** P'?'D& #;'!(>* ;!<&*(&#$F #);#()%&' "&* 12< "!<2< ;)2(&"3&'< ;!<&*(& 4$!?! "&*?' %#$! #;'!(>! B#12()2 %#$',# 3D&'%1! & ;#;)'B%&' B!%' )#"1!%F "3!"#$!%' TRANSAKCJI (TRYB PARAGONÓW) )'B )!<3%&*(&'< 1!%"!3(>& & $2B43#$!%&'< ;!!,#%4 <#?%! B#3#%!I ;)',DFB4 & 3#'312 ;!!,#%4 12< ('D4: 1.!(&"%FI ;)2(&"3 "4<2 ()*+(&#$'> =. 2.!(&"%FI ;)2(&"3 #B;#$&'B%&',# ";)'B!$(2: $2+$&'1D& "&* "4<! (!53#$&1! BD! $2E!%'> ;!<&*(& & D&()E! dokonanych operacji. 5

10 + Artyk Przy pomocy przycisków + i ;)'>)'I ;# 3#D'& wszystkie zapisane operacje. C = i C!(&"%FI ;)2(&"3 C,!E2 "3!"#$!I #;'!(>' %! '3!%&' ('D4 #;4")()'%&! "1!%4 #E#()',# %!(&"%FI = i C. X.... #?%! 6$%&'? # #, #, to znaczy po wydrukowaniu parag#%4 <#?%!,# )<&'%&I & ;#%#$%&' $2B43#$!I #;)'B%& ;!!,#% )#"1!%&' "3!"#$!%2! ;#%#$%&' $2B43#$!%2 E*B)&' )!$&'!5 wprowadzone zmiany. 12< ('D4 ;#"1F;&I ),#B%&' ) ;4%31'< & 7 ;)',DFB4 1!%"!3(>& ;# ()2< %!(&"%FI X & B#B!I D4E "3!"#$!I operacje )!D'?%&' #B ;#1)'E ),#B%&' ) ;#('B4F #;&"!%F $ tym rozdziale. 2.8 OBLICZANIE RESZTY (TRYB PARAGONÓW) ;(>* <#?%!!312$#$!I $ ;!!<'1)' 1 Obliczanie reszty M;!1) #)B)&!5 6.2 KONFIGURACJA OGÓLNA]. ('D4 )'!D&)#$!%&! 1'> #;'!(>& %!D'?2: SUMA 1. Na z!3#t()'%&' E&'?F('> 1!%"!3(>& %!(&"%FI ;)2(&"3 : %! '3!%&' $2+$&'1D& "&* %!;&" SUMA. V1... V S R !(&"%FI ;)2(&"3 ;!<&*(& $ 316'> (C('<2 B#3#%!I #;'!(>&: $2+$&'1D& "&* %4<' ;!<&*(& ";)'B!$(2 D&()E! $")2"13&(C!123456$ #!) "4<! #,65'< 3. Teraz mamy 1 sekund na wpisanie kwoty otrzymanej od 3D&'%1! 2+$&'1D& "&* #1)2<!%! 3$#1! '")1! #!) (!53#$&1! %!D'?%#+I M"4<! #,65'<N 4.!(&"%FI : %!"1F;& $2B43#$!%&' %! ;!!,#%&' #1)2<!%'> 3$#12 '")12 & "4<2 (!53#$&1'> C....!(&"%FI C!E2 ;#$6(&I B# %#<!D%ego trybu pracy. 2.9 SPOSOBY (TRYB PARAGONÓW) #B()!" B43#$!%&! ;!!,#%4 M;!1) 7/N ;# %!(&+%&*(&4 przycisku podsumowania $2+$&'1D! "&* cyfra [od co "1!%#$& $!1#+I "1!%B!B#$F do 4], która wskazuje na sposób ;5!1%#+(& $2E!%2 ;)'z klienta. "1%&'>' <#?D&$#+I )<&!%2 1'> $!1#+(& %! 3D!$&!14)' %4<'2()%'> 14? ;)'B %!(&+%&*(&'< ;)2(&"34 ";)'B!$(2 W raportach 3 i 7 [patrz rodz. 2.12N $2"1*;4>' ;#D' %! ;#B"4<#$!%&' 3!?B',# ";#"#E4 )!;5!12 49-MKPL 6

11 Seria K 2.1 TARA T F T PT ;(>! ;#)$!D! %! #B>*(&' <!"2 #;!3#$!%&! B2 $!,! )%!>B4>' "&* $ %#<!D%2< 12E&' ;!(2 %!D'?2 ;#"1!;&I ),#B%&' ) ;#%&?")2<& &%"143(>!<&: 1. #5#?2I %! ")!D(' $!?#%' #;!3#$!%&' & %!(&"%FI T : w ;#D4 1!2 $2+$&'1D& "&* <!"! 1!2 #!) $"3!L%&3 <!"2 netto ( ). 2.!(&"%FI F $ ('D4 )!(C#$!%&! 1!2 >!3# "1!5'> $!1#+(& [Patrz konfiguracja parametru 2 w rozdziale 6.2 KONFIGURACJA OGÓLNA]. P'?'D& 1!! %&' )#"1!5! )!;&"!%! $ ;!<&*(& ;# 4"4%&*(&4 (&*?!4!41#<!12()%&' ;#$6(& B# $!1#+(& )'#$'> ('D4 "3!"#$!%&! 4"1!D#%'> 1!2 %!D'?2 )B>FI (&*?! ) ")!D3& & %!(&"%FI T : $"3!L%&3 1!2 "!<#()2%%&' ),!+%&' #?%! $23#%!I 3#D'>%' #;'!(>' 1!#$!%&!!D' 3!?B! %!"1*;%! 1!! <4"& E2I $&*3")! #B ;#;)'B%&'> "1%&'>F B$! 6?%' ";#"#E2 ;!(2 ) 1!F: a) ;#$!B)!>F( $!1#+I 1!2 12< ('D4 %!D'?2: 1. "4%FI ) ")!D3& $")'D3&' ;)'B<&#12 2. ;#$!B)&I %! 3D!$&!14)' %4<'2()%'> $!1#+I tarowanej masy. 3.!"1*;%&' %!(&"%FI T. b) 2E&'!>F( >'B%F ) 1! )!;&"!%2(C $ ;!<&*(& $!,& W tym ('D4 %!D'?2: 1.!(&"%FI %4<' ;#?FB!%'> 1!2 316! )#"1!5! )!;&"!%! B# ;!<&*(& M;!1) #)B)&!5 3.4 PROGRAMOWANIE TAR]. 2.!"1*;%&' %!(&"%FI PT: %! $2+$&'1D!()4 43!?' "&* $!1#+I 1!2 #E2B$4 ;)2;!B3!(C $!1#+I 1!2 43!?' "&* %! $2+$&'1D!()4 #!) $2+$&'1D& "&* OTWIERANIE SZUFLADY KASOWEJ V1 + P'?'D& $!,! $2;#"!?#%! >'"1 $ ;#5F()'%&' ) ")48D!BF 3!"#$F 1# #1$#)2 "&* #%! $ %!"1*;4>F(2(C "214!(>!(h: 1. W momencie wydania polecenia wydruku paragonu [lub >',# 3#;&N ")48D!B! 3!"#$! #1$&'! "&*!41#<!12()%&': %!(&"%FI ;# ()2< >'B'% ) ;)2(&"36$ ;!<&*(& 2. B2 %!(&+%&' "&*! %!"1*;%&' +. 7

12 2.12 RAPORTY F 1 RAPORT RAPORT 1 C C ('D4 #1)2<!%&! >'B%',# ) <#?D&$2(C!;#16$ M;!1) ;#%&?")! 1!E'D!N %!D'?2 ;#"1F;&I ),#B%&' ) ;#%&?")2<& instrukcjami: 1. ;'$%&I "&* ()2 $!,! )#"1!5! "3#%8&,4#$!%! >!3# - M;!1) #)B)&!5 H ;#%&?'>N ;# ()2< %!(&"%FI przyciski i F. 2. ;#$!B)&I 3#B B#"1*;4 B#!;#16$ ;)2 ()2< "1!%#$& 3#B B#<2+D%2 M";#"6E )<&!%2 3#B4 B#"1*;4 opisano w rozdziale %&' ( ) RAPORTÓW]. 3.!(&"%FI ;)2(&"3 #B;#$&!B!>F(2 $2E!%'<4!;#1#$& $'B54, ;#%&?")'> 1!E'D&!(&"%FI. Przycisk Funkcja Uwagi U P GRUPY. SEKCJI RAPORT PRZYCISKÓW. RAPORT X -u ;#$!B)&I )!3'" 3#B6$!123456$ B# D&"1#$!%&!!(&"%FI X ;#$!B)&I )!3'" 3#B6$!123456$ B# D&"1#$!%&!!(&"%FI X ";)'B!? BD! B!%'> $!,& &"1! )!$&'! 12D3# 1'! %! 3162(C dokonano operacji Klawisze bezp. dost. dla wszystkich wag w sieci 4<2 (!53#$&1' %!#"5' BD! 3!?B'> "1!$3& X -u 7 RAPORT DZIENNY ;)'B!? B)&'%%! 8 - Patrz rozdz. 7.4 ZAMÓWIENIA 9 RAPORT INWENTARYZACJI!(&"%FI F,!E2 #;4+(&I #;(>*!;#16$ ;#$!B)&I )!3'" 3#B6$ B# D&"1#$!%&!!(&"%FI X 4.!(&"%FI!E2 $2B43#$!I #B;#$&'B%&!;#1 W raporcie 2 (*+, -./ -!123456$K!12345 # 3#B)&' AAAAA )!$&'! (!5F ";)'B!? B#3#%!%F ;#.P 4;2!123456$ $2")()',6D%&#%' $ opcji 3 [12/3 *+, -./ -,+4], to: 1.- 4<! #,6D%!: "4<! #,65'< $")2"13&(C #;'!(>& 2.- Suma hurtowników: operacje, których "4<! (!53#$&1! 3$!D&8&34>' >' B# ";)'B!?2 C41#$'> 3.- 4<! 4>'<%!: #;'!(>' ) 4>'<%F "4<F #,65'< $!?#%'Y "4<! #;'!(>& B#3#%!%2(C %!!12345!(C 316' "F ";)'B!$!%' %! $!,* %&' $!?#%': "4<! #;'!(>& B#3#%!%2(C %!!12345!(C %&' $!?#%2(C 316' "F ";)'B!$!%' )$6(#%': "4<! #;'!(>& 4>'<%2(C 7.- S#<! ;5!1%#+(&: "4<2 #;'!(>& $, 8#< ;5!1%#+(& 8.-!E!1: "4<! $2%&3#$! #;'!(>& %! ('%&' ;# 4$),D*B%&'%&4 rabatu. 49-MKPL 8

13 Seria K #?D&$#+I B43#$!%&! (!5>:> raportów. Dotyczy 4 linii %!,56$3#$2(C )!;#,!<#$!%2(C ),#B%&' ) #)B)&!5'< = & 316' )!)$2()!> )!$&'!>F %!)$* &!B'" 8&<2 F 7 9 F 7 X C Prog Naglow 1 RAPORT Wymaz 1.!(&"%FI ;)2(&"3& $ %!"1*;4>F('> 3#D'>%#+(&: F !(&"%FI, po czym 3. ;&"!I 1!E2 $2B43#$!I %!,56$'3 D4E aby go nie $2B43#$!I!(&"%FI!E2 )!;&"!I $ ;!<&*(& D4E F,!E2 #;4+(&I #;(>* 2.13 KASOWANIE 1<? 13 Przy pomocy tej fun3(>& <#?%! 4!%'4$!8danych!123456$. 23#%!I ;#%&?")' ()2%%#+(&: 1.!(&"%FI F & $;&"!I 3#B B#"1*;4 B#!;#16$ MB#<2+D%&' ). 2.!(&"%FI C H!)2 ")2"13&' B!%' ";)'B!?2 )#"1!%F "3!"#$!%' & %!"1F;& $2B43 raportu Suma Ogólna Grupy i Sumy VAT 2.14 INWENTARYZACJE ;(>! 4<#?D&$&! B#3#%!%&' &%$'%1!2)!(>& &"1%&'>F(2(C zasobów przy pomocy wag. F 7 9 Prog 12< ('D4 %!D'?2: 1.!(&"%FI ;)2(&"3& $ %!"1*;4>F('> 3#D'>%#+(&: F INWENT INWENT 1 2.!(&"%FI jeden raz i dwa razy. 3.!(&"%FI 1, aby ;)'>+I $ tryb inwentaryzacji. # )!3#T()'%&4 $")2"13&(C #;'!(>& &%$'%1!2)!(2>%2(C <#?%! )!;#,!<#$!I Z[!E2 ;#%#$%&' #;#()FI %#<!D%F ;!(* $ 3,45 *+, INWENT 4.!(&"%FI!E2 ;#1$&'B)&I B!%' & %!(&"%FI 4 razy,!e2 #;4+(&I 12E ;#,!<#$!%&a.!(&"%fi,!e2 ;!(#$!I $ 12E&' &%$'%1!2)!(>& B2 $!,& 4"1!$& "&* %! ;!(* $ trybie inwentaryzacji, podczas #;'!(>& #E#()2(C E*B)&' "&' $2+$&'1D!I %!;&" "INWENT". 9

14 V INWENT W celu inwentaryzacji da%',#! %!D'?2 $23#%!I %!"1*;4>F(' ()2%%#+(&: 1. <&'+(&I!12345 %! ")!D(' $!,& 2. 2E!I! !(&"%FI >'B'% ) ;)2(&"36$ ;!<&*(& )#"1!%&' $2B43#$!%2 ;!!,#% %! 3162< E*B)&' B!1!,#B)&%! 4?212 ;)2(&"3 ;!<&*(& #!) %4<' ;!!,#%4! ;# %&< %!)$!! >',# <!"! & ('%! W celu otrzymania raportu z podsumowaniem &%$'%1!2)!(>& %!D'?2 ;)'>+I B# #)B)&! RAPORTY. 7 X V1 WYMAZ INWENT Aby 4! $!1#+(& ;#B"4<#$!%&! &%$'%1!2)!(>& %!D'?2 $'>+I $ #;(>*!;#16$ M;!1) #)B)&! RAPORTY] i n!(&"%fi V1 7 razy. + albo K 1 P.L.U. 1 Cen SZYBKA ZMIANA P.L.U./ CENY 12E&' ;!(2 %#<!D%'> %!(&"%FI & ;)21)2<!I ;)2(&"3! <! E2I )<&'%&#%2!? 4"52")2 "&* "2,%!5 BL$&'3#$2 ;# = "'34%B!(CK & $2+$&'1D& "&* <'%4 )<&!%2 ceny. Przy pomocy + i ;)'$&>!I $,6* & $ B65 D&"1* 6?%2(C!123456$!1$&'B)&I ;)2(&"3&'< TESTOWANIE #1 # AKUMULATORA #-# SHIFT + ;)2;!B34 $!, )!"&D!%2(C )!34<4D!1#! $'$%*1)%',# ;#)&#< %!5!B#$!%&! ";!$B)! "&* $ %!"1*;4>F(2 ";#"6E: 1.!,! <4"& E2I )!"&lana z akumulatora. 2.!(&"%FI ;)2(&"3& SHIFT i Zostanie wydrukowany paragon z napisem ****POZIOM AKUMULATORA****. POZIOM AKUM. 8 4.! '3!%&' $2+$&'1D& "&* ;#)&#< %!5!B#$!%&! akumulatora w procentach. 5.!(&"%FI!E2 #;4+(&I #;(>* 49-MKPL 1

15 Seria K 2.17 RABAT OD CENY 13 # $2E!%&4 B!%',#! ) ;!<&*(&!DE# $;#$!B)'%&4 ('%2 )! ;#<#(! 3D!$&!142 &"1%&'>' <#?D&$#+I )!"1#"#$!%&! $ stosunku do tej ceny rabatu. E2 1# )#E&I %!D'?2 ;#"1*;#$!I ),#B%&' ) %!"1*;4>F(F ;#('B4F: E!I ;#?FB!%2!12345!DE# $;#$!B)&I >',# ('%* )! ;#<#(F 3D!$&!142 Rabat (&"%FI 3D!$&") - (&F,4 "'34%B2 ;#>!$& "&* %! $2+$&'1D!()4 (!53#$&(&' ;4"1' D&%&' E') $;#$!B)#%',#?!B%',#!E!14 Rab ! ;#<#(F 3D!$&!142 %4<'2()%'> $;#$!B)&I ;#('%1#$! $!1#+I!E!14 <!3"2<!D%&' AAK p&'$")'> D&%& E*B)&' 1# $!1#+I ;#('%1#$!!E!14! $ B4,&'> ;#>!$& "&* ('%! (!53#$&1! ) >4? )!"1#"#$!%2< dyskontem. V1... V 4. ;#$!B)&I #;'!(>* B# ;!<&*(& #B()!" B43#$!%&! ;!!,#%4 %! #B;#$&'B%&'> D&%& ;#>!$& "&* ;#('%1#$! $!1#+I $2E!%',#!E!14 & (!53#$&1! $!1#+I B# )!;5!('%&! ) 4$),D*B%&'%&'<!E!14 E2 )'!D&)#$!I #;'!(>* %!D'?2 <&'I B!%2!12345 %! ")!D(' wagi. 11

16 3< # TAR I SPRZEDAWCÓW 3.1 KASOWANIE OGÓLNE WAGI F #;'!(>F $23#%4>' "&* (!53#$&1' $23!"#$!%&' B!%2(C $ $!B)'! $ ")()',6D%#+(&: -!"4>F "&*! !2 "1!$3& X ";)'B!$(2 %!,56$3& 8#<!12 '123&'1 $!D412 "'3(>' ),#<!B)#%! ";)'B!? )!<6$&'%&! & &%$'%1!2)!(>' - Zosta>F )<&'%&#%' %! 8!E2()%' ;!!<'12 1!3&' >!3 numer grupy (5), limit hurtowników, konfiguracja $")2"13&' $!1#+(& %! 9K "1!E&D%#+I K %!,56$3& $!;#1!(C 9K 3#B B#"1*;4 B#!;#16$ 9999K '")1! ;!!<'16$ %&' )<&'%&! "&* F X X Prog KasowanieOg 5 12< ('D4 %!D'?2: 1. '>+I $ 12E ;#,!<#$!%&! 2.!(&"%FI X "&'B'<!)2 #!) 3D!$&") ")2E3&'> #E5"4,& M7=V=HN $ $!,!(C "'&. >'"1 1# 3D!$&") ")2E3&'> #E5"4,& w lewym dolnym rogu) F X 1 A Prog Kasowa Czes 1 UWAGA: P'?'D& "3!"4>' "&* wszystkie dane wagi, utraci "&* 8#<!12 '123&'1 316' )#"1!52 zaprogramowane fabrycznie. E2 $23#%!I 3!"#$!%&' $!,& E') 3!"#$!%&! 8#<!16$ '123&'1 ;#"1*;#$!I $, 3#D'>%',# jest takie jak w punkcie 3.1. ale BEZ KASOWANIA FORMATÓW ETYKIET !1 A 7 razy. 3.2 PROGRAMOWANIE F Prog K P.L.U. n M "# 1. $"zaprogramowana %&' ()"7.1]. 2.! F ! 1 *+, "$# 49-MKPL 12

17 Seria K K 11 P.L.U. n1. M 4. "-./! X,...X...X K 11 P.L.U. 5 n1. M K 11 P.L.U. 5 n5. 9 OMI M 5. '4%: B'4$(5 $% &'9 [od 1 do 64].!X, nazwy. 6. (!& ") 12 3 pomocy przycisków liczbowych / liter. "- $! $!- rozdziale 8.5.) i trzy ostatnio wprowadzone znaki. ( + i ( " 4. *!! 5#5...X...X...X K 11 P.L.U. 5 n6. 59 OMi n K 11 P.L.U. 5 Cen K 11 P.L.U. 5 Typ. K 11 P.L.U. 5 Sekc ( 5 "! klawisz 32 A/a. +6! "!/768 $78" 9 "! segmentów z punktem z boku. Z tego powodu przedstawianie 5 # :22;! ! #5"5 alfanumerycznym -! 5!X, ceny/kg. 7. (& ")< /3 "!!2!X, 8. '!4 :99: = 1=!X, 9. sekcji)2>3$# " Pozwala"...X / $ # / " / / " 6.6 DEFINIOWANIE SECKJI " Konf. 14: Format EAN 13.! X, formatu etykiety. 13

18 K 11 P.L.U. 5 Form 1 1. format etykiety (dotyczy modeli K-2X5), w # 5 / " :.!!. 5/#$ # ) PROJEKTOWANIE ETYKIETY]. ( /! " " B ETYKIETY w KONFIGURACJI DRUKARKI [patrz KONFIGURACJA DRUKARKI]....X!X, lenia stawki VAT-u. K 11 P.L.U. 5 VAT !. stawek V.A.T. -:.$!!")" 3.3 PROGRAMOWANIE STAWEK VAT]....X! X, programowania daty. K 11 P.L.U. 5 D Przy ! &'4$! ($%'8!!#--2X5): 1. 9/-C$!$ 2. Liczba dni od daty wydrukowania etykiety....x! X, tary " " K 11 P.L.U. 5 Tara Tara " " D! 1. Przy pomocy klawiatury numerycznej 2. Przez umieszczenie na szalce opakowania do e przycisku T....X!X, #!5. K 11 P.L.U. 5 T N M teksty! *+, modeli K-1E."F 12 6 $ ""!"# G"! ) " 8.6 KODY!"3!1 #/! H! " 5 :2 linii$5" 9 # 5 5 klawiatury z liczbami i literami. Ogólnie wprowadzanie znaków polskich lub symboli wykonywane jest w sposób <!" 49-MKPL 14

19 Seria K PT K 11 I. 22 T2 15 n.12 K 11 P.L.U. 5 T2 17 n.12 ( "!# 1.!PT. 2. # 7D8!""" !. " * " C ( " " "7$8! rozdziale 8.5. K 11 P.L.U. 5 T N M.12 * 5! -! jest numer linii tekstowej, na której jest (np. T2 $! $! -" lub n8 5 "55 K 11 P.L.U. 5 T E n.12 K 11 I. 22 T2 12 PAPRYKA n K!"# $ % &...X...X K 11 P.L.U. 5 D Dod 45!X.!X$#$%. 15. $$! : $! &+ %## %# taki sam sposób jak opisano w punkcie 12.!, aby za " "! F, #! " "! /! zaprog!"!plu. 15

20 F F Prog VAT. 1. VAT VAT PROGRAMOWANIE STAWEK VAT "!!.I()"F13 G/!# 1., $ " / %&' ( 2.!! F 7 9, 3.!7, I( I( zaprogramowania. 4. *!! I(* C. 5.!,!! F, aby #! ) 2]. 3.4 PROGRAMOWANIE TAR F 7 9 T... T Prog Prog TAR 1.. Prog TAR 1..85! >! /5! 1., $ " skonfigurowana jako %&' ( 2.!! F 7 9, 3.!T, 4.! tyle razy ile to $! 5. T lub! klawiaturze numerycznej. 9"C.... F Prog TAR 2..! $ ) 23! F, aby # 49-MKPL 16

21 Seria K 3.5 LOGOWANIE I WYLOGOWANIE. KLAWISZE SPRZEDAWCÓW ##! F 7 9 Prog 1.!! F 7 9 PT Sprzedawcy 2.! PT J! /-I:$ I1$ 5$ #!! $ $#!! ( + V V3... 2x Aktyw Aktyw Kod Aktyw 5 68 n Piotr Dezak Dezak Kod Dezak Piotr 1.!+. 2.! $ # frowy kod w celu identyfikacji!. 4. K ) 12 #3( - " #$ " [patrz rozdzi & '()'*(" + ',-!" ]. " $ $ -!! $ " 5.!$/ (! 1.!-. 2.! $ # 5 jego kod. 3.! * kodu.!f $#! X# 5# 17

22 F 7 9 Prog # PRZYCISKÓW 21# 1- D #! # # *+, 5 5 "# [&13 1.!lei przyciski: F Kla Bez K Kla Kla Bez K 123 Kla 4 2.!6. " "$!$tóry chcemy!!,! D! F$ #!)3]. 49-MKPL 18

23 F Prog P Wydruku Odle Wyj. 6 Seria K 4 KONFIGURACJA DRUKARKI 1. F !+. 3.! la parametru: BHMN 9+( ETYKIETY (TYLKO MODELE K-2X5). Parametr ten "!!! 5-#: =4F22 " $ # C# " J X X P Wydruku Kontrast 5 P Wydruku Format Etyk. 2! X, D 4.! wart KONTRASTU WYDRUKU 6! 2 > D $ P G$" wynosi 5. " $ " "! " "! X, 5.! FORMATU OGÓLNEGO ETYKIETY (TYLKO MODELE K.2X5). * $ / 5 "#$ 6! 1 do 5 - /! / $#$ # 5 zaprogramowania [patrz #./ %3 9 5 "# zostanie zastosowany taki sam format /# 5 poszczególnym produktom zgodnie z /1 & '()'*(" + ',-!". - " drukowany taki format etykiety, jaki jest mu $ " rozdziale

24 X! X$ do P Wydruku Naglowek. 3 6.! (%&' ( "# / /! # G!! $ " R *! 5! $ 5 / R J! "" * "#! X X P Wydruku Kon Parago 1 P Wydruku Odl Op-Gl 21 - wycofuje posuw silnika bez drukowania w "# 1 - nie wy/ $ "# $ 2 - / $ 5 ywa $ "# 5 $ #! 5 "- (J((AB,&,$(%($ 3 - Nie wycofuje ruchu silnika i zadrukowuje obszar ta jest $ 5! " wszystkich drukowanych etykiet (Np. NAZWA FIRMY, ADRES, itd.).! X$ D 7. Przy pomocy klawiatury numerycznej w 5 PARAGONU * 5C 62>! X$ parametru. 8. DO ETYKIET (TYLKO MODELE K.2X5). Parametr ten " 5 - : = 4 punktem etykiety poprzedniej a pierwszym pionowym! -=2 maksymalna wynosi 99 (12,38 mm). * $ 5 etykiety. W przypadku etykiety bar" jej pionowe wycentrowanie. 49-MKPL 2

25 Seria K Parametr ten i parametr BHMN 9+( ETYKIETY! $ $ parametr a 9.!$/ 4.1 SZYBKA ZMIANA RODZAJU PAPIERU SHIFT PT Typ Papier 5 1.!SHIFT PT 2.rozdziale Konf. 4: Rodzaj papieru.! 21

26 5 PROJEKTOWANIE PARAGONU I ETYKIETY 5.1 PROJEKTOWANIE PARAGONU *! "#*" / / $! #$ # " rozdziale 6.2 KONFIGURACJA OGÓLNA. 6 4 "# paragonu, w :F1<# D/ "#5 #! 5* /!$#/!4"# Normalnie zawarte info! $ $ /$ - ".1 F Prog L. 14 ( "#! 1., $ " / %&' ("#:)patrz dalszych procedur. Przycisk Funkcja F Powrót do trybu programowania C Kasowanie danych X 955 * + Powrót do programowania - poprzedniej pozycji T Wstawienie pustej linii J 2. F 7 9, programowania. 3.!2, "#a. *! / numer linii$ # programuje. /:4!! +:T!"#! U. <! podsumowania kl$r4! paragonu. 49-MKPL 22

27 Seria K L. 134 L. 134! +, typu czcionki. 4. /2T$ typ czcionki - Linia nie zostanie wydrukowana na paragonie. 1 - O"1<# 2 - O# :F# 3 - O# 1<# 4 - O # :F znaków w linii.!+, 5. / T$ kontrast wydruku )3 *!typu czcionki i kontrastu!55 paragonie. */ -".1 + L. 134 P n NOVITUS L. 134 P.1. n OPTIMUS IC!+, linii. 6. tekst odpowiedniej linii przy pomocy klawiatury alfanumerycznej. ( -# " $ " ) & '()'*(" + ',-!" ].! $#!! rozdziale 3.5$ # "5 n. * 7.!,!!!4. 8.! F$ #! $! $! tryb normalnej pracy. 5.2 PROJEKTOWANIE ETYKIETY F 7 9 Prog! modeli K-2X5. H.5/# ) 5!F 1.! F

28 PLU 1 X For. For. 1 Sz. Dl. For. 1 Sz. 432 Dl. 2.!PLU. 3. numer wymaganego formatu etykiety (cyfra od 1 do 5).! X$ / # etykiety. 4. %4: etykiety w postaci # : = 8 dops). 6TF1 6! <2 V R2%"!.T-TF1 co pozwala na zachowanie na etykiecie marginesów 5 "! < J "<2"TF1T42-<2V4 X For. 1 Sz. 432 Dl. 48 Zapiza! X$ / etykiety. 5.!$95 etykiety w postaci punktów wydruku- w milimetrach przez 8 (1 mm = 8 dops) Maksymalna.<2! 6. * pola, # ) tabela]. H //$! + lub, $ # zmienione. 49-MKPL 24

29 Seria K Pola Opis Pola Opis 1 Kod kreskowy (EAN 13) 63 FW (+LX linia tekstu kg lub SZTUKI 3 Masa lub il 65.W"K87"KG8 4 Godzina 66 <W"8 6 Cena 67 7 linia tekstu MASA lub SZTUKI 7 9! 68 4W"K8W"KG linia tekstu Zapakowano: 9 Data dodatkowa 7 1 linia tekstu Najlepiej 12 Nazwa 71 ::W*58 13 :" linia tekstu TALON KASOWY 14 1" linia tekstu SUMA 15 F" linia tekstu MASA kg. lub SZTUKI 16 " 75 :.W 17 :"# linia tekstu Data 18 1"# 77 :RW 8 19 F"# linia tekstu TARA 2 T"# linia tekstu Numer Partii: 21."# 8 12W8 22 <"# linia tekstu ºC 23 R"# linia tekstu w lodówce 24 4"# linia tekstu PROMOCJA 25 Tara linia tekstu NETTO 33 Sekcja linia tekstu RABAT 53 Cena jednostkowa w EURO linia tekstu Euro 55 Kurs wymiany Euro linia tekstu Euro/kg lub Euro/Sztuka 56 L-GL linia tekstu Euro/Sztuka lub Euro/kg 58 Data kompletna (1 MAJ 2) 9 3 linia tekstu TALON KASOWY Linia 1 tekstu: MASA lub SZTUKI 62 2 linia tekstu CENA 11 Masa og#" #"8 111 #" 115 7G#"8 112 *+,#" 116 Tekst: Kod: 113 Liczba operacji 117 Tekst: Liczba operacji:!t2# *" - patrz 342/...X 75 X. Y. L Te15 O. R. 75 X.5 Y.1 L Te15 O. R. 7. %'>4&$( C B4> i rodzaj czcionki.! X, #5 parametrów. %'>4&$( C!! #" E "$#"B /! 5 5-! 4=: #" E B! 2 opisanymi punktami 4 i 5. 25

30 75 X.5 Y.1 L Te15 O. 1 R. Parametr obrót /# 6!! brak obrotu. 1 obrót o 9º. 2 obrót o 18º. 3 obrót o 27º. * boku litery O. #" E B! # górnej -E=2UB=2 5 = 2 #$ obrotu (górnego lewego rogu pola). Brzeg papieru " X= ; Y= Brzeg etykiety Y1 Brzeg etykiety X1 OBRÓT = Boczny margines etykiety OBRÓT = 1 B 6(A%D LG LBDLB " 5 etykietach wynosi ok. 5-6 mm. 75 X.5 Y.1 L Te15 O. 1 R. 2 Rodzaj czcionki wskazuje na rozmiar litery. Parametr za z boku litery R.!2 1>$ # #!! PODSTAWOWY KRÓJ CZCIONKI 12 x x x x 9 2, D%4:E%:F 49-MKPL 26

31 Seria K!P #< -# -# GV:$V: 1 GV1$V1 2 GVF$VF 3 GVT$VT 4 GV.$V. 5 GV:$V1 6 GV1$V: 7 GV1$VF 8 GVF$V1 9 GVT$VF 1 GVF$VT 11 GV.$VT 12 GVT$V. 13 GV1$VT 14 GV1$V. 15 GV:$V: 16 GV:$V: 17 GV:$V: 18 GV:$V: 19 GV:$V: * cionek!5# RODZAJ CZCIONKI -# 2, (mm) 2, (mm) RODZAJ CZCIONKI -# 2, (mm) 2, (mm) 8 6X9 1X1,8 1,1 83 6X9 4X4 3, 4,5 85 6X9 1X2,8 2,3 92 6X9 4X5 3, 5,6 86 6X9 2X1 1,5 1,1 7 12X17 2X3 3, 6,4 12X17 1X1 1,5 2, X17 2X4 3, 8,5 81 6X9 2X2 1,5 2, X17 2X5 3, 1,6 87 6X9 2X3 1,5 3,4 91 6X9 5X4 3,8 4,5 5 12X17 1X2 1,5 4,3 84 6X9 5X5 3,8 5,6 93 6X9 2X4 1,5 4,5 26 / 46 16X28 2X1 4, 3,5 94 6X9 2X5 1,5 5, X32 2X1 4, 4, 2 / 4 16X28 1X1 2, 3,5 21 / 41 16X28 2X2 4, 7, 6 16X32 1X1 2, 4, 61 16X32 2X2 4, 8, 25 / 45 16X28 1X1 2, 7, 27 / 47 16X28 2X3 4, 1, X32 1X2 2, 8, 67 16X32 2X3 4, 12, 88 6X9 3X2 2,3 2,3 33 / 53 16X28 2X4 4, 14, 82 6X9 3X3 2,3 3, X32 2X4 4, 16, 9 6X9 3X4 2,3 4,5 34 / 54 16X28 2X5 4, 17,5 6 12X17 2X1 3, 2, X32 2X5 4, 2, 89 6X9 4X3 3, 3,4 8 12X17 3X2 4,5 4,3 1 12X17 2X2 3, 4,3 2 12X17 3X3 4,5 6,4 27

Skrócona instrukcja wag serii K. Przeczytaj przed uruchomieniem

Skrócona instrukcja wag serii K. Przeczytaj przed uruchomieniem Skrócona instrukcja wag serii K Przeczytaj przed uruchomieniem 2 WSTĘP...4 1. KASOWANIE PAMIĘCI...4 2. USTAWIENIE TRYBU PRACY: PARAGON/ETYKIETA...4 3. AKTYWOWANIE OPERATORÓW...4 4. ZAPROGRAMOWANIE ETYKIETY...5

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SERIA 500 model WIND SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja obsługi do pobrania na www.novitus.pl Seria 500 model WIND Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...4 1. AKTYWOWANIE OPERATORÓW...5 2. ZAPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SERIA 500 model MISTRAL SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja obsługi do pobrania na www.novitus.pl Seria 500 Strona 2 SPIS TREŚCI Seria 500 WSTĘP...4 1. AKTYWOWANIE OPERATORÓW...5 2. ZAPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F)

Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) Chaber2+ Kroton2+ (Seria F) 1 OPIS WAGI... 3 2... 4 2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGI... 4 2.2 INSTALACJA WAGI.... 4 2.3 Z ONSERWACJI... 4 2.4 WE WAGI.... 4 3... 5 3.1 W.... 5 3.2 S.... 5 3.3 TARA....

Bardziej szczegółowo

Rev: PAKR / V.1.10 SPIS TREŚCI:

Rev: PAKR / V.1.10 SPIS TREŚCI: 2013 Rev: PAKR 20130214 / V.1.10 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8 a) Ważenie proste... 8 b) Ważenie z tarowaniem...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL

Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL Konfiguracja programu RMS do współpracy z wagami DIBAL UTWORZENIE STRUKTURY... 1 PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW... 3 PRZYPISANIE WAG... 4 DANE SEKCJI... 5 WYSŁANIE DANYCH DO WAGI... 5 PROGRAMOWANIE ETYKIETY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Schematy kabli połączeniowych wag z kasami fiskalnymi i komputerem.

Schematy kabli połączeniowych wag z kasami fiskalnymi i komputerem. Schematy kabli połączeniowych wag z kasami fiskalnymi i komputerem. -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 tel. +48 (18) 44-40-720 fax +48 (18) 44-40-790 WWW: www.novitus.pl e-mail: info@novitus.pl Wagi elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WAGI SERIA K+ Prezentacja handlowa. DIBAL Polska sp. z o. o. al. Politechniki 22/24 93-590 ŁÓDŹ tel/fax 0-42 684-29-19 e-mail: dibal@dibal.com.

WAGI SERIA K+ Prezentacja handlowa. DIBAL Polska sp. z o. o. al. Politechniki 22/24 93-590 ŁÓDŹ tel/fax 0-42 684-29-19 e-mail: dibal@dibal.com. WAGI SERIA K+ Prezentacja handlowa DIBAL Polska sp. z o. o. al. Politechniki 22/24 93-590 ŁÓDŹ tel/fax 0-42 684-29-19 e-mail: dibal@dibal.com.pl Zakresy i Wersje Zakresy - 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g # 30

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8. a) Ważenie proste...

1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8. a) Ważenie proste... CAS POLSKA 2010 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8 a) Ważenie proste... 8 b) Ważenie z tarowaniem... 8 c) Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

CAS EB Series. Instrukcja Użytkownika

CAS EB Series. Instrukcja Użytkownika CAS EB Series Instrukcja Użytkownika WRZESIEŃ 2012 2 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 4 2. UWAGA... 5 3. WSTĘP... 6 4. WIDOK OGÓLNY... 6 5. WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA... 8 6. OBSŁUGA WAGI... 11 6.1.

Bardziej szczegółowo

Seria G INSTRUKCJA OBSŁUGI TYLKO MASA

Seria G INSTRUKCJA OBSŁUGI TYLKO MASA Seria G INSTRUKCJA OBSŁUGI TYLKO MASA 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS WAGI... 4 2 WSTĘP... 4 2 WSTĘP... 5 2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGI... 5 2.2 INSTALACJA WAGI.... 5 2.3 ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 Dokumentacja DRIT 1 1. Wstęp POS jest specjalnie dedykowanym dodatkiem spełniającym funkcję systemu kasowego typu POS (sprzedaż detaliczna) przeznaczonym dla

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o.

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o. PS1X Waga Kalkulacyjna Instrukcja Obsługi ACLAS Polska Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1 CECHY... 1 2 UWAGI... 1 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 2 4 OBSŁUGA... 3 4.1 Obsługa klawiszy funkcyjnych...4 4.2 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL : DS-700 Edycja Miesiąc Rok 1 Lipiec 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31. 56 Historia wołowiny [F][7] [7]

Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31. 56 Historia wołowiny [F][7] [7] Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31 56 Historia wołowiny [F][7] [7] Waga może zapamiętać 32 opisy pochodzenie partii wołowiny od nr 0 do nr 31. Każdy opis zawiera następujące dane: Kod partii

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO Kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO to jedyne urządzenie z kopią elektroniczną na rynku wśród kas małych mobilnych, która pomieści 40 m długości rolkę papieru! Dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Instalacja. 3. Widok ogólny

1. Wstęp. 2. Instalacja. 3. Widok ogólny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. INSTALACJA... 4 3. WIDOK OGÓLNY... 4 4. UWAGI... 5 5. KLAWIATURA... 7 6. OBSŁUGA WAGI... 8 a) Ważenie proste... 8 b) Ważenie z tarowaniem... 8 c) Zapamiętywanie cen dla kodów

Bardziej szczegółowo

Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów.

Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów. Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów. BASIC: Wydruk podstawowych elementów: kod kreskowy, tekst, grafika, Do każdego elementu podstawowe ustawienia:

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WPROWADZENIE... 3 1.2 DANE TECHNICZNE... 4 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 6 2. PROGRAMOWANIE...

1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WPROWADZENIE... 3 1.2 DANE TECHNICZNE... 4 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 6 2. PROGRAMOWANIE... CAS POLSKA 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WPROWADZENIE... 3 1.2 DANE TECHNICZNE... 4 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY... 6 2. PROGRAMOWANIE... 8 2.1 OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA... 8

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 04/2014

CENNIK PEŁNY nr 04/2014 Wagi proste DIBAL PS-50 DIBAL G-300 wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE WPROWADZENIE DANE TECHNICZNE WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY FUNKCJE KLAWISZY...

1. INFORMACJE OGÓLNE WPROWADZENIE DANE TECHNICZNE WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY FUNKCJE KLAWISZY... CAS POLSKA 2009 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 1.1 WPROWADZENIE... 9 1.2 DANE TECHNICZNE... 10 1.3 WIDOK WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY.... 12 1.4 FUNKCJE KLAWISZY... 14 2. PROGRAMOWANIE... 18 2.1

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

Seria G INSTRUKCJA OBSŁUGI TYLKO MASA

Seria G INSTRUKCJA OBSŁUGI TYLKO MASA Seria G INSTRUKCJA OBSŁUGI TYLKO MASA 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS WAGI... 4 2 WSTĘP... 4 2 WSTĘP... 5 2.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WAGI... 5 2.2 INSTALACJA WAGI.... 5 2.3 ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I UśYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNEJ MODEL: DS-788 Edycja Miesiąc Rok 4 Luty 2006 YAKUDO Plus Sp. z o.o. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 TYCHY tel. (0-32) 218-69-10, fax. (0-32) 218-69-15 1. SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. 4 1.1 WPROWADZENIE. 4 1.2 DANE TECHNICZNE. 5 1.3 OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU. 5 1.4 WIDOK WAGI, WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY. 6 1.

INFORMACJE OGÓLNE. 4 1.1 WPROWADZENIE. 4 1.2 DANE TECHNICZNE. 5 1.3 OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU. 5 1.4 WIDOK WAGI, WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY. 6 1. Wrzesień 2012 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1 WPROWADZENIE... 4 1.2 DANE TECHNICZNE... 5 1.3 OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU... 5 1.4 WIDOK WAGI, WYŚWIETLACZA I KLAWIATURY.... 6 1.5 FUNKCJE KLAWISZY...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Proxima. Wersja 1.1

Spis treści. Proxima. Wersja 1.1 Spis treści Wersja 1.1 Spis treści Strona 1. Od czego zacząć?... 6 2. Techniczne warunki instalacji i eksploatacji wagi... 8 2.1 Zasilanie i sieć wag... 8 2.2 Środowisko... 8 2.3 Drukarka termiczna Warunki

Bardziej szczegółowo

24.04.2007 2 SPIS TREŚCI 1 Uwagi...4 2 Wstęp...6 3 Widok ogólny...6 3.1 Klawiatura...7 3.2 Symbole na wyświetlaczu...10 4 Instalacja...10 5 Operacje...11 5.1 Tryb sprzedaży...11 5.2 Tryb Programowania...15

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Mała kasa o wielkich możliwościach

Mała kasa o wielkich możliwościach Warsztaty Sharp ER-A285P Mała kasa o wielkich możliwościach Warsztaty Sharp 285P AGENDA WARSZTATÓW Wykorzystanie karty SD do programowania kasy Ceres 285PLUS Ceres praca w systemach x64 PC Market Lite

Bardziej szczegółowo

Eco Label, Eco Print. Waga sklepowa. Instrukcja obsługi. Eco Label VE

Eco Label, Eco Print. Waga sklepowa. Instrukcja obsługi. Eco Label VE Instrukcja obsługi Waga sklepowa Eco Label, Eco Print Eco Label VE Medesa Sp. z o.o. Ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa tel. +48 (22) 644-95-79 (-80) (-83) (-84) Eco Label PL fax: +48 (22) 644-95-82 e-mail:

Bardziej szczegółowo

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > BONO E BONO E Drukarka fiskalna Bono E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar i z programem 2.06 posiada nowe funkcjonalności, sprawiające,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl MIKSTE ul.wojkowicka - CzeladŸ tel. () fax. () info@mikster.pl nr seryjny:... STACJA ZLEWCZA SZ- Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu. Gwarancji udziela siê na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

Cena dostępna na telefon

Cena dostępna na telefon POSNET TERMINAL FISKALNY HD 847 Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Kategorie Terminale fiskalne Cena dostępna na telefon

Bardziej szczegółowo

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Waga platformowa Typ: KPZ 2 Waga platformowa Typ: KPZ 2 Do eksploatacji w ruchu ciągłym Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów Bez potrzeby konserwacji Długi okres użytkowania Solidna Niedroga Mobilna Możliwość wyboru:

Bardziej szczegółowo

SERIA- L L-560 / L-565 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SERIA- L L-560 / L-565 INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA- L L-560 / L-565 INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI SERII L ZAWARTOŚĆ 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. PREZENTACJA... 6 1.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 6 1.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WAG... 7 1.4. INSTALACJA WAG...

Bardziej szczegółowo

2

2 Październik 2013 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 6 4. Wyświetlacz i klawiatura... 7 5. Instalacja wagi... 7 6. Obsługa wagi... 9 a) Ważenie proste... 9 b) Ważenie z tarowaniem...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII ER-PLUS Instrukcja obsługi

WAGI SERII ER-PLUS Instrukcja obsługi WAGI SERII ER-PLUS SIERPIEŃ 2008 SPIS TREŚCI 1 Uwagi... 4 2 Wstęp... 5 3 Widok ogólny... 6 4 Wyświetlacz... 7 5 Klawiatura... 8 6 Obsługa wagi... 9 6.1 Instalacja i uruchomienie wagi... 9 6.2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

MODUŁY RS232 DO WAG SKLEPOWYCH

MODUŁY RS232 DO WAG SKLEPOWYCH Z.S.E. ASTER ul. Brzozowa 13 87-100 Toruń http:\\www.asterlm.mga.com.pl E-mail: asterlm@mga.com.pl m.lewndowski.aster@gmail.com MODUŁY RS232 DO WAG SKLEPOWYCH Fot.1: Moduły interfejsu RS232 do wag. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca kodów kreskowych

Instrukcja dotycząca kodów kreskowych Instrukcja dotycząca kodów kreskowych Wersja 0 POL 1 Wprowadzenie 1 Omówienie 1 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera informacje na temat drukowania kodów kreskowych z wykorzystaniem poleceń sterujących

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

3 4 5 6 L.p. WAŻNE! [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

Waga kalkulacyjna ACLAS PS1X. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o.

Waga kalkulacyjna ACLAS PS1X. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o. Waga kalkulacyjna ACLAS PS1X Instrukcja Obsługi ACLAS Polska Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1 CECHY... 1 2 UWAGI... 1 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 2 4 OBSŁUGA... 3 4.1 Obsługa klawiszy funkcyjnych...4 4.2 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

CAS POLSKA 2005 1 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 3 2. Wstęp... 5 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura i wyświetlacz... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Opis funkcji klawiszy... 7 7. Obsługa wagi... 8 a) Ważenie proste...

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

BUFFOR WYDRUKU MBW-AT128UK

BUFFOR WYDRUKU MBW-AT128UK instrukcja obsługi sterownika MBW-AT18UK ` BUFFOR WYDRUKU MBW-AT18UK "UK-SYSTEM " S.C. 9-310 ŁÓDŹ ul. SERENADY 5A, tel (4) 648-8-61 instrukcja obsługi sterownika MBW-AT18UK PARAMETRY TECHNICZNE BUFORA

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

DB-II PLUS Marzec 2012

DB-II PLUS Marzec 2012 DB-II PLUS Marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 5 2. Wstęp... 6 3. Widok ogólny... 7 4. Klawiatura i wyświetlacz... 7 5. Instalacja wagi... 8 6. Opis funkcji klawiszy... 8 7. Obsługa wagi... 9 a) Ważenie

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo