~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej wartości. ~ von Arbeitskosten odchylenie kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej wartości. ~ von Arbeitskosten odchylenie kosztów"

Transkrypt

1 Aktienteilung ~ von Arbeitskosten odchylenie kosztów robocizny ~ von der Arbeitsleistung odchylenie wydajności pracy ~ von Produktionsausmaß odchylenie rozmiarów produkcji ~ von Stoffpreisen odchylenie ceny materiałów günstige ~ odchylenie korzystne negative ~ odchylenie ujemne positive ~ odchylenie dodatnie ungünstige ~ odchylenie niekorzystne verbundene ~ odchylenie połączone Abweichungsanalyse f analiza f odchyleń Abwertung f dewaluacja f Abwesenheitszeit f nieobecność f vergütungspflichtige ~ nieobecność płatna Abwickler m likwidator m Abwicklung f likwidacja f abwicklungsreif przeznaczony do likwidacji abzahlen spłacać Abzahlungskauf m sprzedaż f ratalna abzinsen dyskontować Abz/ug m potrącenie n, odpis m ~üge vom Reingewinn im Geschäftsjahr (negativer Wert) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) abzugsfähig potrącalny Abzugssteuer f podatek m potrącony u źródła przychodu podatnika addieren sumować AfA (Absetzung für Abnutzung) amortyzacja f, umorzenie n bisherige ~ dotychczasowe umorzenie AfA-Tabelle f tabela f amortyzacji, tabela f umorzenia Agio n ażio n ~ bei Ausgabe von Schuldverschreibungen ażio listu zastawnego Akkordarbeit f praca f akordowa Akkordsatz m akordowa stawka f płac Akkreditiv n akredytywa f Akte f akt m, dokument m Aktie f akcja f ~n, die zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind akcje będące przedmiotem publicznego obrotu ~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej wartości nominalnej auf Anforderung zahlbare ~n akcje płatne na wezwanie ausgegebene ~ akcja wyemitowana austauschbare ~n akcje zamienne bei Aktienzeichnung zahlbare ~n akcje płatne przy zapisywaniu się na akcje (w chwili subskrypcji) bei Zuteilung zahlbare ~n akcje płatne przy przydziale bevorrechtigte ~ akcja uprzywilejowana eigene ~n akcje własne einzulösende ~ akcja podlegająca wykupowi emittierte ~ akcja wyemitowana erstklassige ~ akcja pierwszorzędna goldene ~n akcje złote notierte ~ akcja notowana verzögerte ~ akcja opóźniona voll bezahlte ~n akcje w pełni opłacone zugeteilte ~n akcje przydzielone Aktienarten pl rodzaje pl akcji Aktienbezugsrecht n prawo m do nabycia akcji Aktienbuch n księga f akcyjna Aktiengesellschaft f (AG) spółka f akcyjna (SA) Aktiengesetz n prawo n (ustawa f) o spółce akcyjnej Aktienkapital n kapitał m akcyjny nicht ausgegebenes ~ niewyemitowany kapitał akcyjny nicht emittiertes ~ niewyemitowany kapitał akcyjny Aktienmajorität f pakiet m większościowy ~ erlangen uzyskać pakiet większościowy Aktienoption f opcja f na akcje Aktienportefeuille n portfel m akcji Aktienportfolio n portfel m akcji Aktienprämie f premia f akcji, premia f akcyjna Aktienpreis m cena f akcji Aktienteilung f podział m akcji 9

2 Aktienurkunde Aktienurkunde f świadectwo n udziałowe, dokument m akcji Aktienzeichnung f zapis m na akcje, subskrypcja f akcji Aktienzuteilung f przydział m akcji Aktionär m akcjonariusz m Aktiv-Passiv-Mehrung f powiększenie aktywów i pasywów Aktiv-Passiv-Minderung f pomniejszenie aktywów i pasywów Aktiva n aktywa pl ~ aus latenten Steuern (= aktivierte latente Steuern) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aufbrauchbare ~ aktywa zużywalne festliegende ~ aktywa trwałe flüssige ~ aktywa obrotowe vertriebsfähige ~ aktywa nadające się do sprzedaży aktivieren aktywować, kapitalizować Aktivierung f aktywacja f, kapitalizacja f Aktivkonto n konto n aktywne Aktivposten m aktywa pl, pozycja f aktywów leicht realisierbarer ~ aktywa łatwe do zbycia Aktivsaldo m kredytowe saldo n konta Aktivseite f aktywa pl, strona f aktywów Aktivtausch m przemieszczenie n w pozycjach bilansu po stronie aktywów Akzept n akcept m Akzisesteuer f podatek m akcyzowy, akcyza f Allgemeinbetriebskosten pl koszty pl ogólnozakładowe Alterungsanalyse f analiza f wiekowa ~ von Forderungen analiza wiekowa należności Amortisation f amortyzacja f Amortisationsfonds m fundusz m amortyzacyjny Amortisationsquote f kwota f umorzenia Amortisationssatz m stawka f amortyzacji amortisieren umarzać, amortyzować Analyse f analiza f ~ der Rentabilitätsschwelle analiza progu rentowności horizontale ~ analiza pozioma vertikale ~ analiza pionowa Anderskosten pl inne koszty pl Änderung f zmiana f ~en im Gesellschaftsvertrag zmiany w umowie spółki Anfangssaldo m saldo n początkowe Anfangsvorrat m zapas m początkowy Anfangswert m wartość f początkowa ~ eines Vermögensbestandteils wartość początkowa składnika majątku Anforderung f wymaganie n, żądanie n auf jede ~ na każde żądanie gesetzlich bestimmte ~en wymagania ustawowe Anforderungswechsel m weksel m płatny na żądanie, wkład m gotówkowy angeben informować Angemessenheit f odpowiedniość f, współmierność f Angestellter m pracownik m umysłowy Angleichung f harmonizacja f Anhang m suplement m, załącznik m, informacja f dodatkowa, dodatek m do sprawozdań finansowych ~ zur Jahresrechnung informacja dodatkowa do bilansu rocznego ~ zum Jahresabschluss informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Ankauf m kupno n, zakup m Ankaufs- und Verkaufsverzeichnis n rejestr m kupna-sprzedaży Ankaufsbeleg m dowód m zakupu Ankaufsbuch n księga f zakupów, księga f kupna-sprzedaży Ankaufspreis m cena f zakupu Anlage f załącznik m, inwestycja f, lokata f ~n im Bau inwestycje rozpoczęte, środki trwałe w budowie andere ~n pozostałe środki trwałe im Bau befindliche ~n inwestycje rozpoczęte Anlagebewertung f ocena f inwestycji Anlagedeckungsgrad m wskaźnik m pokrycia środków trwałych Anlagegut n środek m trwały ~ für Eigenzwecke środek trwały wytworzony we własnym zakresie 10

3 Arbeiter Anlage(n)intensität f intensywność f środków trwałych, natężenie n środków trwałych Anlagekapital n kapitał m zakładowy, statutowy (nominalny) kapitał m zakładowy zulässiges ~ dozwolony kapitał zakładowy Anlagendeckung f pokrycie n środków trwałych Anlagennachweis m ewidencja f środków trwałych Anlagenspiegel m analityczny przegląd m środków trwałych, graficzne zestawienie n majątku trwałego Anlagenverzeichnis n zestawienie n majątku trwałego, rejestr m środków trwałych Anlagenzugang m przychód m środków trwałych nicht aktivierter ~ przychód środków trwałych nieujęty w aktywach Anlagevermögen n aktywa pl trwałe, majątek m trwały, składnik m aktywów Anlaufkosten pl koszty pl rozruchu anlegen inwestować Anleger m inwestor m Anleihe f pożyczka f długoterminowa ~n, Schuldverschreibungen und andere langfristige Wertpapiere długoterminowe pożyczki, obligacje i papiery wartościowe Anleiheemission f emisja f pożyczki, emisja f obligacji Anleiheschein m obligacja f Anleihetilgung f spłata f pożyczki Anleihezinsen pl odsetki pl od pożyczki Anmerkung f komentarz m, przypis m, uwaga f ~en zum Abschluss komentarz do sprawozdania finansowego Annahme f założenie n, przyjęcie n ~ der Sonderbestellung przyjęcie specjalnego zamówienia ~ des Sonderangebots przyjęcie specjalnego zamówienia ~ von außen przyjęcie z zewnątrz Annuität f roczna suma f spłaty długu (łącznie z odsetkami) annullieren anulować Anordnung f zarządzenie n Anpassung f dostosowanie n, przystosowanie n, korekta f, poprawka f Anpassungsmethode f metoda f dopasowania anrechnen zaliczać auf die Strafe ~ zaliczać na poczet kary Anschaffung f nabycie n, zakup m, kupno n ~ aktivierungspflichtiger Anlagen nabycie środków trwałych podlegających ujęciu w aktywach Anschaffungskosten pl koszty pl nabycia Anspruch m należność f, roszczenie n bestrittene Ansprüche roszczenia sporne strittige Ansprüche roszczenia sporne Anstellungsverhältnis n stosunek m pracy, zatrudnienie n Anteil m udział m ~e an Investmentfonds udziały w funduszach inwestycyjnych ~e an sonstigen Unternehmen udziały w pozostałych jednostkach ~e an verbundenen Unternehmen udziały w jednostkach powiązanych anteilig proporcjonalnie Anteilsbuch n księga f udziałów Anteilsinhaber m posiadacz m obligacji Antrag m wniosek m Anwalt m adwokat m Anweisung f asygnata f Anzahl f liczba f, ilość f ~ ausgegebener Materialien ilość wydanych materiałów ~ der emittierten Aktien liczba wyemitowanych akcji Anzahlung f zaliczka f ~en von Lieferanten zaliczki od odbiorców erhaltene ~en auf Bestellungen otrzymane zaliczki na poczet dostaw geleistete ~n uiszczone zaliczki, wpłacone zaliczki na poczet dostaw Appellation f apelacja f Apport m aport m Arbeiter m pracownik m fizyczny, robotnik m 11

4 Arbeitgeber ~ in der Produktion pracownicy produkcyjni Arbeitgeber m pracodawca m Arbeitgeberverband m związek m pracodawców Arbeitnehmer m pracownik m, pracobiorca m Arbeitnehmermitbestimmung f udział m pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem Arbeitnehmervertreter m przedstawiciel m pracowników Arbeitsbescheinigung f świadectwo n pracy Arbeitserlaubnis f zezwolenie n na pracę Arbeitskosten pl koszty pl robocizny arbeitslos bezrobotny Arbeitsstunde f roboczogodzina f Arbeitsverhältnis n stosunek m pracy, zatrudnienie n Arbeitsvertrag m umowa f o pracę Arbitrage f arbitraż m assoziieren łączyć Aufbewahrungskosten pl koszty pl przechowywania Aufforderung f wymaganie n, żądanie n auf ~ zahlbare Schuldverschreibung skrypt m dłużny płatny na żądanie auf ~ zahlbares Bankdepot depozyt m bankowy płatny na żądanie Aufgabe f zadanie n, misja f, zrzeczenie n się, zaniechanie n Aufgliederung f rozdzielenie n aufheben umarzać Aufkauf m wykup auflösen rozwiązywać, likwidować Auflösung f rozwiązanie n, likwidacja f ~ der Gesellschaft rozwiązanie spółki Aufnahme f przyjęcie n ~ eines neuen Gesellschafters przyjęcie nowego wspólnika Aufpreis m narzut m na ubezpieczenia aufrechnen kompensować aufrunden zaokrąglać w górę Aufschlag m narzut m na ubezpieczenia Aufsichtsrat m rada f nadzorcza Aufstellung f lista f, zestawienie n, montaż m Aufteilung f rozdzielenie n Auftrag m zlecenie n, misja f Auftragsbestand m stan m zleceń Auftragsbestätigung f potwierdzenie n zlecenia Auftragskosten pl koszty pl zamówienia Auftragszettel m karta f zlecenia Aufwand m nakład m, koszt m, wydatek m Aufwandsabgrenzung f rozliczenia pl międzyokresowe kosztów aktive ~ czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Aufwandsentschädigung f zwrot m poniesionych kosztów Aufwandskonten pl konta pl wydatków Aufwendung f koszt m, wydatek m kosztowy, strata f ~en für bezogene Leistungen koszty usług obcych ~en für bezogene (verkaufte) Waren wartość sprzedanych towarów ~en für die Ingangsetzung und Erweiterung der Aktiengesellschaft koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej ~en für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zużycie materiałów i energii außerordentliche ~ strata nadzwyczajna Aufwertung f rewaloryzacja f, przeszacowanie n Aufwertungsreserve f rezerwa f na rewaloryzację Aufzeichnung f zapis m Ausbeute f uzysk m ausbuchen odpisywać, spisywać, wyksięgować Ausbuchung f odpis m, wyksięgowanie n Ausfuhrbescheinigung f dokument m wywozowy Ausfuhrbürgschaft f gwarancja f eksportowa Ausführungsbestimmung f uzgodnienie n wykonawcze Ausführungsfrist f termin m realizacji zamówienia Ausführungszeit f czas m wykonania Ausfuhrvergütung f premia f eksportowa 12

5 Avalverpflichtung Ausgabe f rozchód m, wydanie n, wydatek m ~ von Wertpapieren emisja papierów wartościowych Ausgangsfracht f koszty pl transportu Ausgangsbewertung f wycena f początkowa Ausgangsrechnung f faktura f sprzedaży Ausgeber m emitent m Ausgleich m wyrównanie n, odszkodowanie n Auskauf m wykup m Auslage f wydatek m ~n bestreiten ponosić wydatki auslaufen tracić ważność, wygasać Auslegung f interpretacja f, wykładnia f ~ von Rechtsvorschriften interpretacja przepisów prawnych ausleihen pożyczać Ausleihung f udzielona pożyczka długoterminowa ~en an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht udzielone pożyczki długoterminowe na rzecz jednostek, w których podmiot posiada znaczne udziały ~en an verbundene Unternehmen udzielone pożyczki długoterminowe na rzecz jednostek powiązanych Auslieferung f dostawa f Auslösung f ryczałt m na dojazdy dla pracowników mieszkających daleko od zakładu pracy Ausnahme f wyjątek f Ausnahmeposten pl pozycje pl wyjątkowe Ausnahmevorfälle pl operacje pl wyjątkowe ausnutzen wykorzystywać ausschalten eliminować Ausschließung f wyłączenie n Ausschluss m wyłączenie n Ausschreibung f przetarg m, zaproszenie n do przetargu Ausschuss m komisja f Ausschüttung f wypłata f dywidendy ausschüttungsfähig zdolny do wypłaty dywidendy ~er Gewinn zysk do podziału Außenfinanzierung f finansowanie n zagraniczne, finansowanie n zewnętrzne Außenverpflichtungen pl zobowiązania pl zewnętrzne außerordentlich nadzwyczajny ~e Aufwendung strata nadzwyczajna ~er Ertrag zysk nadzwyczajny ~es Ergebnis wynik nadzwyczajny (zysk/strata) außerplanmäßig ponadplanowy, nieplanowany Aussperrung f lokaut m Ausstattungskapital n kapitał m zasobowy Aussteller m trasant m, wystawca m Austauschgeschäft n transakcja f zamiany Austauschkosten pl koszty pl wymiany ausweisen wykazywać Auszahlung f wypłata f, wydatek m ~ an Anteilseigner wypłata dla właścicieli ~ aus Kasse oder Bank wypłata gotówkowa zur ~ do wypłaty Auszubildender m (Azubi m) uczeń m w zakładzie pracy, praktykant m Auszug m wyciąg m, wypis m ~ aus einem Kontenplan wyciąg z planu kont Aval m awal m Avalbürgschaft f awal m Avalkredit m kredyt m awalowy, kredyt m awizowany Avalprovision f prowizja f za poręczenie Avalverpflichtung f awal m 13

6 b Banderolensteuer f podatek m akcyzowy Bank f bank m Bankabstimmung f uzgodnienie n bankowe Bankauszug m wyciąg m bankowy Bankbericht m raport m bankowy Bankbruch m bankructwo n Bankdepot n depozyt m bankowy auf Aufforderung zahlbares ~ depozyt bankowy płatny na żądanie Bankeinlage f depozyt m bankowy Bankgebühr f opłata f bankowa Bankguthaben n środki pl pieniężne w banku Bankkonto n konto n bankowe, rachunek m bankowy Bankkredit m kredyt m bankowy Bankrott m bankructwo n Banküberweisung f przekaz m bankowy Banküberziehung f przekroczenie n stanu konta, kredyt m w rachunku bieżącym Bankunterschriftsberechtigter m osoba f posiadająca pełnomocnictwo bankowe, pełnomocnik m bankowy Bankverbindung f nazwa f banku, bank m Bankwechsel m weksel m bankowy Bankzinsen pl odsetki pl bankowe bar gotówkowy ~ bezahlen płacić gotówką Barabhebung f podjęcie n gotówki Barabrechnung f rozliczenie n gotówkowe Barauslage f wydatek m gotówkowy Bardividende f dywidenda f gotówkowa, dywidenda f netto Bareingang m wpływ m gotówkowy Bareinnahme f wpływ m gotówkowy Bareinzahlung f wpłata f gotówki Bargeld n gotówka f ~ für Kleinausgaben gotówka f na drobne wydatki Bargeldabrechnung f rozliczenie n gotówkowe Bargeldeingang m wpływ n gotówkowy Bargeldeinnahme f wpływ n gotówkowy Bargeldverrechnung f rozliczenie n gotówkowe Barpreis m cena f gotówkowa Barscheck m czek m gotówkowy, czek m kasowy Bartergeschäft n transakcja f barterowa Barverkauf m sprzedaż f gotówkowa Barverrechnung f rozliczenie n gotówkowe Barwert m wartość f w gotówce Barzahlungsbeleg m kwit m kasowy Barzahlungsnachlass m rabat m gotówkowy Barzahlungspreis m cena f gotówkowa bearbeiten opracować bedingt warunkowy ~es Kapital kapitał m warunkowy Bedingung f warunek m beendigen (za)kończyć Befähigung f kwalifikacje pl berufliche ~ kwalifikacje zawodowe Beförderungsmittel n środek m transportu Befristung f wyznaczenie n terminu Befundbericht m raport z badania beglaubigen poświadczać, uwierzytelniać beglaubigt poświadczony, uwierzytelniony Behandlung f traktowanie n, uwzględnienie n periodengleiche ~ uwzględnienie w okresie Behauptung f twierdzenie n Beheizungs- und Beleuchtungsanlagen pl instalacje pl grzewcze i oświetleniowe 14

7 besichert beinhalten zawierać Beitrag m wkład m, składka f, udział m Beitragsaufwendungen pl wydatki pl na składki ubezpieczeniowe Beitragsrückvergütung f zwrot m nadpłaconej składki Bekanntgabe f ogłoszenie n ~ der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ogłoszenie upadłości belasten obciążać Belastungsanzeige f nota f debetowa, nota f obciążeniowa, obciążenie n debetowe Beleg m dowód m, kwit m, dokument m, pokwitowanie n, załącznik m, asygnata f, dowód m księgowy Kontierung von ~en dekretacja Beleihungsgrenze f limit m obciążenia pożyczką Beleihungswert m wartość f obciążenia pożyczką Berater m doradca m, konsultant m Berechnung f kalkulacja f, obliczenie n ~ des Erwerbspreises wyliczenie ceny nabycia berechtigt upoważniony, wykwalifikowany zur Empfangnahme von Geld ~ upoważniony do pobrania pieniędzy Berechtigungsbuchung f zapis m korygujący Bereitschaft f gotowość f Bereitschaftskosten pl koszty pl gotowości Bereitstellung f przygotowanie n, postawienie n do dyspozycji ~ von Geldmitteln für bestimmte Zwecke f postawienie do dyspozycji środków na określone cele Bericht m raport m, sprawozdanie n ~ des Vorsitzenden der Gesellschaft raport prezesa spółki ~ des Vorstandvorsitzenden sprawozdanie przewodniczącego zarządu ausführlicher ~ raport szczegółowy externer ~ sprawozdanie zewnętrzne gekürzter ~ sprawozdanie skrócone interner ~ sprawozdanie wewnętrzne statistischer ~ sprawozdanie statystyczne vereinfachter ~ sprawozdanie uproszczone (skrócone) Berichterstattung f sprawozdawczość berichtigen korygować, poprawiać Berichtigung f korekta f, poprawka f ~ des Gewinns zur Verteilung aus dem Vorjahr korekta zysku do podziału z ubiegłego roku Berichtigungsabschreibung f odpis m korygujący Berichtigungsbeleg m dowód m księgowy korygujący Berichtigungsbuchung f zapis m księgowy korygujący Berichtigungskonto n konto n korygujące Berichtigungsverfahren n operacja f korygująca berufen nominować, powoływać Berufsfortbildungskosten pl koszty pl doskonalenia zawodowego Berufsnormen pl normy pl zawodowe Berufung f apelacja f, odwołanie n Beschaffung f zaopatrzenie n Beschäftigungsnachweis m świadectwo n pracy Beschäftigungsniveau n poziom m zatrudnienia Bescheinigung f potwierdzenie n, świadectwo n, zaświadczenie n ~ der Firmenregistrierung świadectwo rejestracji firmy ~ der Gesellschaftsregistrierung świadectwo rejestracji spółki Beschlagnahme f konfiskata f, zajęcie n mienia Beschluss m postanowienie n, uchwała f ~ fassen powziąć uchwałę beschlussfähig zdolny do powzięcia uchwały ~e Anzahl kworum beschränkt ograniczony ~e Steuerpflicht ograniczony obowiązek podatkowy Beschreibung f opis m ~ verwendeter Rechnungslegungsgrundsätze opis stosowanych zasad rachunkowości besichert zabezpieczony 15

8 Besitzer Besitzer m posiadacz m, właściciel m Besitzwechsel m weksel m odbierany Best/and m stan m, zapas m ~ aufnehmen przeprowadzać inwentaryzację ~ände an Waren zapas towarów eiserner ~ żelazny zapas, rezerwa zapasów flüssige ~ände zasoby płynne Bestandsaufnahme f spis m z natury Bestandskonten pl konta pl stanu zasobów Bestandsveränderung f zmiana f stanu ~ fertiger Erzeugnisse zmiana stanu produktów gotowych ~ unfertiger Erzeugnisse zmiana stanu produktów w toku Bestandsverzeichnis n inwentarz m Bestandteil m część f składowa, składnik m ~ des Anlagevermögens składnik majątku trwałego ~e des Finanzberichtes części składowe sprawozdania finansowego bestätigt poświadczony, potwierdzony ~er Scheck czek potwierdzony Bestätigung f potwierdzenie n, zatwierdzenie n ~ von Finanzberichten zatwierdzenie sprawozdań finansowych Bestätigungsvermerk m opinia f biegłego rewidenta mit dem ~ des Abschlussprüfers versehener Jahresabschluss roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta uneingeschränkter ~ des Abschlussprüfers opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń Bestellbuch n księga n zamówień Bestellung f zamówienie n, zlecenie n erhaltene Anzahlungen auf ~en zaliczki otrzymane na poczet dostaw besteuern opodatkowywać, wymierzać podatki Besteuerung f opodatkowanie n der ~ unterliegen podlegać opodatkowaniu vor der ~ przed opodatkowaniem Besteuerungsgrundlage f podstawa f opodatkowania Beteiligung f udział m einfache ~en udziały zwykłe sonstige ~en pozostałe udziały Beteiligungsanleihe f obligacja f partycypacyjna Beteiligungsbudgetierung f budżetowanie n partycypacyjne Beteiligungsfinanzierung f finansowanie n przez udziały Beteiligungsverhältnis n stosunek m udziałów, zależności pl udziałowe, znaczne udziały pl Beteiligungswertpapiere pl udziały pl w formie papierów wartościowych Betrag m kwota f erhaltener ~ kwota otrzymana offener ~ kwota niezapłacona zu zahlender ~ kwota do zapłaty zuerkannter ~ kwota zasądzona betrieblich dotyczący przedsiębiorstwa, zakładowy ~ bedingte Aufwendungen (Erträge) nakłady (przychody) operacyjne ~ bedingte Kosten koszty operacyjne ~e Aufwendungen koszty działalności operacyjnej, koszty operacyjne ~e Erträge przychody operacyjne ~er Kontenplan zakładowy plan kont ~er Sozialfonds zakładowy fundusz socjalny ~es Umlaufvermögen kapitał pracujący Betriebs- und Geschäftsausstattung f wyposażenie n produkcyjne i handlowe zakładu Betriebsabrechnungsbogen m arkusz m rozliczenia kosztów Betriebsbuchhaltung f księgowość f materiałowa Betriebseinrichtung f wyposażenie n zakładu Betriebserfolg m zysk m z działalności operacyjnej Betriebsergebnis n wynik m (zysk m lub strata f) z działalności operacyjnej Betriebsergebnisrechnung f zakładowy rachunek m wyników 16

9 börsengängig Betriebsgesellschaft f spółka f produkcyjna Betriebsgewinn m zysk m operacyjny, zysk m z działalności operacyjnej Betriebskapital n kapitał m obrotowy, środki pl obrotowe Betriebskredit m kredyt m obrotowy Betriebsmittel pl środki pl obrotowe Betriebssozialfonds m zakładowy fundusz m socjalny Betriebsstätte f zakład m produkcyjny Betriebsstoffe pl paliwa pl Betriebsverlust m strata f operacyjna, strata f z działalności operacyjnej Beurkundung f sporządzenie n dokumentu prawnego, poświadczenie n, potwierdzenie n bevollmächtigen upoważniać bevorschussen płacić zaliczkę Bevorschussung f zaliczka f Bewegungsbilanz f bilans m ruchomy Bewerbung f ubieganie n się o pracę, podanie n o pracę Beweis m dowód m Beweismittel n dowód m bewerten wyceniać, szacować Bewerter m wyceniający m Bewertung f ocena f, oszacowanie n, wycena f ~ zweifelhafter Forderungen oszacowanie wartości należności wątpliwych Bewertungsmethode f metoda f wyceny ~ nach Einzelhandelspreisen metoda wyceny według cen detalicznych Bewertungsregeln pl zasady pl wyceny Bewertungsstichtag m data f przeprowadzenia wyceny bewilligen przyznawać, wyrażać zgodę Bewirtschaftung f racjonowanie n kapitału; reglamentacja f; zarządzanie n gospodarstwem Bewirtungskosten pl koszty pl reprezentacyjne bezahlen zapłacić, uiścić bezeichnen nominować, powoływać Bezogene(r) m trasant m, dłużnik m wekslowy Bezugskalkulation f kalkulacja f zakupu Bezugskosten pl koszty pl nabycia Bezugspreis m cena f przywozowa, cena f importowa Bezugsrecht n opcja f, prawo n kupna Bilanz f bilans m ~ aufstellen zestawić bilans ~ erstellen sporządzić bilans Bilanzanalyse f analiza f bilansu Bilanzaktiva pl aktywa pl bilansowe Bilanzaufstellung f bilans m, zestawienie n bilansu Bilanzgleichung f równanie n bilansowe Bilanzfrisur f fryzowanie n bilansu Bilanzgewinn m zysk m bilansowy bilanzieren bilansować, ujmować w bilansie Bilanzierung f bilansowanie n, ujmowanie n w bilansie Bilanzierungsgrundsätze pl zasady pl rachunkowości, zasady pl sprawozdawczości finansowej Bilanzierungsprinzip n zasada f bilansowania ~, das von der Fortführung des Geschäftsbetriebs ausgeht zasada bilansowania zakładająca kontynuację działalności przedsiębiorstwa Bilanzkonto n konto n bilansowe Bilanzposition f pozycja f bilansowa Bilanzposten m pozycja f bilansowa Bilanzstichtag m data f sporządzenia bilansu, dzień m bilansowy Bilanzsumme f suma f bilansowa Bilanzveränderungen pl zmiany pl w bilansie Bilanzwahrheit f prawda f bilansowa Bilanzwert m wartość f bilansowa Blankowechsel m weksel m in blanco Bodenpacht f dzierżawa f gruntu Bogen m kupon m odsetkowy Bonifikation f bonifikata f Bonität f płynność f Bonus m bonifikata f, premia f, rabat n Börse f giełda f (papierów wartościowych) an der ~ spekulieren grać (spekulować) na giełdzie börsengängig notowany na giełdzie ~e Wertpapiere papiery wartościowe notowane na giełdzie 17

10 Börsenkapitalisierung Börsenkapitalisierung f kapitalizacja f giełdowa Börsenkurs m kurs m giełdowy, notowanie n na giełdzie Börsenmakler m makler m giełdowy börsennotiert notowany na giełdzie ~e Gesellschaft spółka notowana na giełdzie Börsenpreis m cena f giełdowa Börsenprospekt m prospekt m emisyjny Branche f branża f Briefkurs m oferowany giełdowy kurs m sprzedaży Bruchteil m ułamek m brutto brutto Bruttobuchwert m wartość f księgowa brutto Bruttogewinn m zysk m brutto Bruttojahresfehlbetrag m strata f brutto roku obrotowego Bruttorealisierungswert m wartość f sprzedaży brutto Bruttosozialprodukt n (BSP) produkt m społeczny brutto Bruttoumlaufvermögen n majątek m obrotowy brutto Bruttoumstellung f ubruttowienie n Bruttovergütung f wynagrodzenie n brutto Bruttoverkaufswert m wartość f sprzedaży brutto Buch n księga f handlowa Bücher führen prowadzić księgowość Bucheintragung f zapis m księgowy buchen księgować Buchführung f księgowość f doppelte ~ księgowość podwójna einfache ~ księgowość pojedyncza kreative ~ księgowość kreatywna, rachunkowość kreatywna periodengerechte ~ zasada memoriałowa Buchführungssystem n system m księgowania ~ nach Kontenkorrespondenz system księgowania według zasady podwójnego zapisu Buchführungsunterlage f dowód m księgowy Buchgeld n pieniądz m depozytowy, pieniądz m kredytowy Buchhalter m księgowy m ungelernter ~ niewykwalifikowany księgowy unqualifizierter ~ niewykwalifikowany księgowy Buchhalterverband m federacja f księgowych Internationaler ~ Międzynarodowa Federacja Księgowych Buchhaltung f księgowość f Formen (Techniken) der ~ formy (techniki) księgowości Buchhaltungsabteilung f dział m księgowości Buchkonten pl konta pl księgowe Buchprüfung f audyt m, rewizja f finansowa Buchung f księgowanie n, zapis m księgowy wiederholte ~ zapis powtórzony Buchungsauftrag m polecenie n księgowania (PK) Buchungsbeleg m dowód m księgowy Buchungsbestätigung f dowód m księgowy Buchungsdatum n data f księgowania Buchungseintrag m zapis m księgowy Buchungsregeln pl reguły pl księgowe ~ für Bestandkonten reguły księgowe kont finansowych ~ für Erfolgskonten reguły księgowe kont niebilansowych, reguły księgowe kont wynikowych Buchungssatz m dekret m księgowy, zapis m księgowy Buchungsunterlage f dowód m księgowy Buchverlust m strata f księgowa Buchwert m wartość f księgowa Budget n budżet m anwachsendes ~ budżet przyrostowy konsolidiertes ~ budżet skonsolidowany schreitendes ~ budżet kroczący Budgetabweichung f odchylenie n budżetowe Budgetierung f budżetowanie n ~ von Null an budżetowanie od zera Budgetkontrolle f kontrola f budżetowa 18

11 Business-Plan Budgetrecht n prawo n budżetowe Bürge m poręczyciel m Bürgerliches Gesetzbuch n (BGB) niemiecki kodeks m cywilny Bürgschaft f poręczenie n Büro n biuro n Bürogebäude n budynki pl biurowe Büromaschinen pl maszyny pl biurowe Büromaterial n materiały pl biurowe Büromöbel pl meble pl biurowe Business-Plan m biznesplan m 19

12 c Cashflow m przepływ m środków pieniężnych ~ netto przepływ środków pieniężnych netto betriebsbedingter ~ netto przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Free ~ nieoprocentowany przepływ gotówki Cashflow-Bericht m sprawozdanie n z przepływu środków pieniężnych Courtage f prowizja f maklerska 20

13 d Damnum n disażio n Darlehen n pożyczka f ~ an Staaten pożyczka państwowa, obligacja ~ aufnehmen wziąć pożyczkę besichertes ~ pożyczka zabezpieczona jederzeit kündbares ~ pożyczka krótkoterminowa überfälliges ~ pożyczka przeterminowana unbesichertes ~ pożyczka niezabezpieczona ungesichertes ~ pożyczka niezabezpieczona unverzinsliches ~ pożyczka nieoprocentowana zinsloses ~ pożyczka nieoprocentowana Darlehensbedingungen pl warunki pl pożyczki Darlehensgeber m pożyczkodawca m Darlehenslaufzeit f termin m pożyczki Darlehensnehmer m pożyczkobiorca m, kredytobiorca m Darlehenssumme f wysokość f pożyczki Darlehenstilgung f spłata f pożyczki Darlehensverbindlichkeiten pl kredyty pl i pożyczki pl, zobowiązania pl z tytułu kredytów i pożyczek Darlehensverlängerung f przedłużenie n terminu spłaty Darlehenszinsen pl odsetki pl od pożyczki Datei f plik m, zbiór m danych Datenflussdiagramm n diagram m (wykres m) przepływu danych Datum n data f ~ der Eintragung der Gesellschaft ins Register data rejestracji spółki ~ des Inkrafttretens data wejścia w życie Dauerauftrag m zlecenie n stałe, stałe zlecenie n płatnicze Dauerdifferenzen pl różnice pl trwałe Dauerhaushalt m budżet m ciągły Debetnote f nota f debetowa Debetsaldo m saldo n debetowe Debetseite f strona f debet ( winien ) Debitor m dłużnik m Debitorenumschlag m obrót m dłużników Deckung f pokrycie n Deckungsbeitrag m pokrycie n kosztów, marża f brutto ~ pro Periode okresowe pokrycie kosztów ~ pro Stück jednostkowe pokrycie kosztów relativer ~ względne pokrycie kosztów Deckungsbeitragsrechnung f rachunek m kosztów zmiennych Deckungsbetrag m kwota f pokrycia Deckungsgeschäft n transakcja f asekurowana Deckungsgrad m wskaźnik m pokrycia Delkredere n del credere, poręczenie n za cudzy dług Depot n skład m Depotgebühren pl opłaty pl składowe Derivat n derywat m, instrument m pochodny Desinvestition f brak m inwestycji Devisen pl dewizy pl Devisenbilanz f bilans m dewizowy Devisengeschäft n transakcja f dewizowa Devisenkonto n rachunek m walutowy Devisenkontrolle f kontrola f dewizowa Devisenkredit m kredyt m dewizowy Devisenkurs m kurs m dewizowy, kurs m walutowy Dienst m służba f, usługa f 21

14 Dienstleistungen ~ nach Vorschrift strajk m włoski Dienstleistungen pl usługi pl kommunale ~ usługi pl komunalne Dienstvertrag m umowa f cywilnoprawna o określony rodzaj pracy Differenz f różnica f ~en in der Auslegung der Steuervorschriften różnice w interpretacji przepisów podatkowych Differenzkalkulation f kalkulacja f różnic Differenzkosten pl koszt m różnicowy Differenzposten m różnica f pozycji ~in der Abstimmung różnica pozycji uzgadnianej Diplombuchhalter m dyplomowany księgowy m direkt bezpośredni ~e Kosten koszty bezpośrednie ~e Produktionskosten koszty podstawowe produkcji Direktmaterial n materiał m bezpośredni Direktversicherung f ubezpieczenie n bezpośrednie Disagio m disażio n ~ bei Ausgabe von Schuldverschreibungen disażio przy emisji listów zastawnych Diskont m dyskonto n Diskontfaktor m czynnik m dyskontujący Diskontkredit m kredyt m dyskontowy Diskonto m dyskonto n Diskontrechnung f rachunek m dyskonta Diskontsatz m stopa f dyskontowa Diversifikation f dywersyfikacja f, zróżnicowanie n ~ des Portefeuilles dywersyfikacja portfela Dividende f dywidenda f ~ erhöhen zwiększać dywidendę ~ in Form von Aktien dywidenda w postaci akcji ausschließlich ~ bez prawa do dywidendy dividendenberechtigt uprawniony do dywidendy Dividendenbeschluss m uchwała f dotycząca wypłaty dywidendy Dividendendeckung f pokrycie n dywidendy Dividendensatz m stopa f dywidendy Divisionskalkulation f kalkulacja f podziału kosztów einstufige ~ jednostopniowa kalkulacja podziału kosztów mehrstufige ~ wielostopniowa kalkulacja podziału kosztów Divisionsstufenkalkulation f kalkulacja f podziałowa Domizilwechsel m weksel m domicylowany Doppelbesteuerung f podwójne opodatkowanie n Doppelbesteuerungsabkommen n umowa f o unikaniu podwójnego opodatkowania Doppeloption f opcja f podwójna Durchführbarkeitsstudie f analiza f opłacalności projektu Durchschnitt m przeciętność f; przeciętna f, średnia f im ~ średni, przeciętny durchschnittlich średni, przeciętny ~e betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer przeciętny okres użytkowania Durchschnittsbewertung f przeciętne oszacowanie n, średnia wycena f Durchschnittserlös m średni przychód m z produkcji, uzysk m Durchschnittskostenkurve f średnia krzywa f kosztów Durchschnittskostenmethode f metoda f kosztów przeciętnych Durchschnittsrechnung f rachunek m przeciętny Durchschreibebuchung f księgowość f przebitkowa durchsehen sprawdzać Durchsicht f przegląd m 22

15 e echt w dobrej wierze EDV-Anlagen pl urządzenia pl do elektronicznego przetwarzania danych effektiv efektywny Effektivität f efektywność f Effektivverschuldung f zadłużenie n efektywne Effektivverzinsung f oprocentowanie n efektywne Effektivzinssatz m efektywna stopa f oprocentowania Effizienz f efektywność f eigen własny Eigenfinanzierung f finansowanie n ze środków własnych, samofinansowanie n, finansowanie n własne Eigenfinanzierungsgrad m stopień m samofinansowania Eigenhändler m dystrybutor m Eigenkapital n kapitał m (fundusz m) własny ~ bei Kapitalgesellschaft kapitał własny spółki kapitałowej ~ bei Personengesellschaft kapitał własny spółki cywilnej Eigenkapitalanteilsmethode f metoda f bilansowania na podstawie kwoty kapitału własnego Eigenkapitalintensität f intensywność f kapitału własnego, moc f kapitału własnego Eigenkapitalquote f wysokość f kapitału własnego Eigenkapitalrentabilität f rentowność f kapitału własnego Eigenkapitalspiegel m zestawienie n zmian w kapitale (funduszu) własnym Eigenkapitalvergleich m porównanie n kapitału własnego Eigenkonto n konto n osobowe Eigenkosten pl koszty pl własne sprzedaży Eigenleistung f świadczenia pl na własne potrzeby, świadczenia pl własne andere aktivierte ~en koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Eigentum n własność f voll im ~ befindlich należący całkowicie do majątku Eigentümer m właściciel m Eigentumsrechtsmethode f metoda f praw własności Eigentumsurkunde f akt f własności Eigentumsvorbehalt m zastrzeżenie n własności, zastrzeżenie n własności rzeczy sprzedanej Eigenverbrauch m użytek m własny Eigenwechsel m sola weksel m Einbauten pl wyposażenie n Einbringlichkeit f ściągalność f ~ von Forderungen ściągalność należności einbuchen zaksięgować Einfluss m wpływ m bedeutender ~ znaczący (istotny) wpływ Einfuhrumsatzsteuer f podatek m importowy Einführung f wprowadzenie n ~ in den Finanzbericht wprowadzenie do sprawozdania finansowego Eingangsfracht f koszty pl transportu ładunku przychodzącego Eingangsrechnung f faktura f zakupu eingeschränkt ograniczony, zastrzeżony ~er Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami eingetragen wpisany, zarejestrowany 23

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ROPCZYCE, 14 maj

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo