~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej wartości. ~ von Arbeitskosten odchylenie kosztów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej wartości. ~ von Arbeitskosten odchylenie kosztów"

Transkrypt

1 Aktienteilung ~ von Arbeitskosten odchylenie kosztów robocizny ~ von der Arbeitsleistung odchylenie wydajności pracy ~ von Produktionsausmaß odchylenie rozmiarów produkcji ~ von Stoffpreisen odchylenie ceny materiałów günstige ~ odchylenie korzystne negative ~ odchylenie ujemne positive ~ odchylenie dodatnie ungünstige ~ odchylenie niekorzystne verbundene ~ odchylenie połączone Abweichungsanalyse f analiza f odchyleń Abwertung f dewaluacja f Abwesenheitszeit f nieobecność f vergütungspflichtige ~ nieobecność płatna Abwickler m likwidator m Abwicklung f likwidacja f abwicklungsreif przeznaczony do likwidacji abzahlen spłacać Abzahlungskauf m sprzedaż f ratalna abzinsen dyskontować Abz/ug m potrącenie n, odpis m ~üge vom Reingewinn im Geschäftsjahr (negativer Wert) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) abzugsfähig potrącalny Abzugssteuer f podatek m potrącony u źródła przychodu podatnika addieren sumować AfA (Absetzung für Abnutzung) amortyzacja f, umorzenie n bisherige ~ dotychczasowe umorzenie AfA-Tabelle f tabela f amortyzacji, tabela f umorzenia Agio n ażio n ~ bei Ausgabe von Schuldverschreibungen ażio listu zastawnego Akkordarbeit f praca f akordowa Akkordsatz m akordowa stawka f płac Akkreditiv n akredytywa f Akte f akt m, dokument m Aktie f akcja f ~n, die zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind akcje będące przedmiotem publicznego obrotu ~n über dem Nominalwert ausgeben emitować akcje powyżej wartości nominalnej auf Anforderung zahlbare ~n akcje płatne na wezwanie ausgegebene ~ akcja wyemitowana austauschbare ~n akcje zamienne bei Aktienzeichnung zahlbare ~n akcje płatne przy zapisywaniu się na akcje (w chwili subskrypcji) bei Zuteilung zahlbare ~n akcje płatne przy przydziale bevorrechtigte ~ akcja uprzywilejowana eigene ~n akcje własne einzulösende ~ akcja podlegająca wykupowi emittierte ~ akcja wyemitowana erstklassige ~ akcja pierwszorzędna goldene ~n akcje złote notierte ~ akcja notowana verzögerte ~ akcja opóźniona voll bezahlte ~n akcje w pełni opłacone zugeteilte ~n akcje przydzielone Aktienarten pl rodzaje pl akcji Aktienbezugsrecht n prawo m do nabycia akcji Aktienbuch n księga f akcyjna Aktiengesellschaft f (AG) spółka f akcyjna (SA) Aktiengesetz n prawo n (ustawa f) o spółce akcyjnej Aktienkapital n kapitał m akcyjny nicht ausgegebenes ~ niewyemitowany kapitał akcyjny nicht emittiertes ~ niewyemitowany kapitał akcyjny Aktienmajorität f pakiet m większościowy ~ erlangen uzyskać pakiet większościowy Aktienoption f opcja f na akcje Aktienportefeuille n portfel m akcji Aktienportfolio n portfel m akcji Aktienprämie f premia f akcji, premia f akcyjna Aktienpreis m cena f akcji Aktienteilung f podział m akcji 9

2 Aktienurkunde Aktienurkunde f świadectwo n udziałowe, dokument m akcji Aktienzeichnung f zapis m na akcje, subskrypcja f akcji Aktienzuteilung f przydział m akcji Aktionär m akcjonariusz m Aktiv-Passiv-Mehrung f powiększenie aktywów i pasywów Aktiv-Passiv-Minderung f pomniejszenie aktywów i pasywów Aktiva n aktywa pl ~ aus latenten Steuern (= aktivierte latente Steuern) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aufbrauchbare ~ aktywa zużywalne festliegende ~ aktywa trwałe flüssige ~ aktywa obrotowe vertriebsfähige ~ aktywa nadające się do sprzedaży aktivieren aktywować, kapitalizować Aktivierung f aktywacja f, kapitalizacja f Aktivkonto n konto n aktywne Aktivposten m aktywa pl, pozycja f aktywów leicht realisierbarer ~ aktywa łatwe do zbycia Aktivsaldo m kredytowe saldo n konta Aktivseite f aktywa pl, strona f aktywów Aktivtausch m przemieszczenie n w pozycjach bilansu po stronie aktywów Akzept n akcept m Akzisesteuer f podatek m akcyzowy, akcyza f Allgemeinbetriebskosten pl koszty pl ogólnozakładowe Alterungsanalyse f analiza f wiekowa ~ von Forderungen analiza wiekowa należności Amortisation f amortyzacja f Amortisationsfonds m fundusz m amortyzacyjny Amortisationsquote f kwota f umorzenia Amortisationssatz m stawka f amortyzacji amortisieren umarzać, amortyzować Analyse f analiza f ~ der Rentabilitätsschwelle analiza progu rentowności horizontale ~ analiza pozioma vertikale ~ analiza pionowa Anderskosten pl inne koszty pl Änderung f zmiana f ~en im Gesellschaftsvertrag zmiany w umowie spółki Anfangssaldo m saldo n początkowe Anfangsvorrat m zapas m początkowy Anfangswert m wartość f początkowa ~ eines Vermögensbestandteils wartość początkowa składnika majątku Anforderung f wymaganie n, żądanie n auf jede ~ na każde żądanie gesetzlich bestimmte ~en wymagania ustawowe Anforderungswechsel m weksel m płatny na żądanie, wkład m gotówkowy angeben informować Angemessenheit f odpowiedniość f, współmierność f Angestellter m pracownik m umysłowy Angleichung f harmonizacja f Anhang m suplement m, załącznik m, informacja f dodatkowa, dodatek m do sprawozdań finansowych ~ zur Jahresrechnung informacja dodatkowa do bilansu rocznego ~ zum Jahresabschluss informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Ankauf m kupno n, zakup m Ankaufs- und Verkaufsverzeichnis n rejestr m kupna-sprzedaży Ankaufsbeleg m dowód m zakupu Ankaufsbuch n księga f zakupów, księga f kupna-sprzedaży Ankaufspreis m cena f zakupu Anlage f załącznik m, inwestycja f, lokata f ~n im Bau inwestycje rozpoczęte, środki trwałe w budowie andere ~n pozostałe środki trwałe im Bau befindliche ~n inwestycje rozpoczęte Anlagebewertung f ocena f inwestycji Anlagedeckungsgrad m wskaźnik m pokrycia środków trwałych Anlagegut n środek m trwały ~ für Eigenzwecke środek trwały wytworzony we własnym zakresie 10

3 Arbeiter Anlage(n)intensität f intensywność f środków trwałych, natężenie n środków trwałych Anlagekapital n kapitał m zakładowy, statutowy (nominalny) kapitał m zakładowy zulässiges ~ dozwolony kapitał zakładowy Anlagendeckung f pokrycie n środków trwałych Anlagennachweis m ewidencja f środków trwałych Anlagenspiegel m analityczny przegląd m środków trwałych, graficzne zestawienie n majątku trwałego Anlagenverzeichnis n zestawienie n majątku trwałego, rejestr m środków trwałych Anlagenzugang m przychód m środków trwałych nicht aktivierter ~ przychód środków trwałych nieujęty w aktywach Anlagevermögen n aktywa pl trwałe, majątek m trwały, składnik m aktywów Anlaufkosten pl koszty pl rozruchu anlegen inwestować Anleger m inwestor m Anleihe f pożyczka f długoterminowa ~n, Schuldverschreibungen und andere langfristige Wertpapiere długoterminowe pożyczki, obligacje i papiery wartościowe Anleiheemission f emisja f pożyczki, emisja f obligacji Anleiheschein m obligacja f Anleihetilgung f spłata f pożyczki Anleihezinsen pl odsetki pl od pożyczki Anmerkung f komentarz m, przypis m, uwaga f ~en zum Abschluss komentarz do sprawozdania finansowego Annahme f założenie n, przyjęcie n ~ der Sonderbestellung przyjęcie specjalnego zamówienia ~ des Sonderangebots przyjęcie specjalnego zamówienia ~ von außen przyjęcie z zewnątrz Annuität f roczna suma f spłaty długu (łącznie z odsetkami) annullieren anulować Anordnung f zarządzenie n Anpassung f dostosowanie n, przystosowanie n, korekta f, poprawka f Anpassungsmethode f metoda f dopasowania anrechnen zaliczać auf die Strafe ~ zaliczać na poczet kary Anschaffung f nabycie n, zakup m, kupno n ~ aktivierungspflichtiger Anlagen nabycie środków trwałych podlegających ujęciu w aktywach Anschaffungskosten pl koszty pl nabycia Anspruch m należność f, roszczenie n bestrittene Ansprüche roszczenia sporne strittige Ansprüche roszczenia sporne Anstellungsverhältnis n stosunek m pracy, zatrudnienie n Anteil m udział m ~e an Investmentfonds udziały w funduszach inwestycyjnych ~e an sonstigen Unternehmen udziały w pozostałych jednostkach ~e an verbundenen Unternehmen udziały w jednostkach powiązanych anteilig proporcjonalnie Anteilsbuch n księga f udziałów Anteilsinhaber m posiadacz m obligacji Antrag m wniosek m Anwalt m adwokat m Anweisung f asygnata f Anzahl f liczba f, ilość f ~ ausgegebener Materialien ilość wydanych materiałów ~ der emittierten Aktien liczba wyemitowanych akcji Anzahlung f zaliczka f ~en von Lieferanten zaliczki od odbiorców erhaltene ~en auf Bestellungen otrzymane zaliczki na poczet dostaw geleistete ~n uiszczone zaliczki, wpłacone zaliczki na poczet dostaw Appellation f apelacja f Apport m aport m Arbeiter m pracownik m fizyczny, robotnik m 11

4 Arbeitgeber ~ in der Produktion pracownicy produkcyjni Arbeitgeber m pracodawca m Arbeitgeberverband m związek m pracodawców Arbeitnehmer m pracownik m, pracobiorca m Arbeitnehmermitbestimmung f udział m pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem Arbeitnehmervertreter m przedstawiciel m pracowników Arbeitsbescheinigung f świadectwo n pracy Arbeitserlaubnis f zezwolenie n na pracę Arbeitskosten pl koszty pl robocizny arbeitslos bezrobotny Arbeitsstunde f roboczogodzina f Arbeitsverhältnis n stosunek m pracy, zatrudnienie n Arbeitsvertrag m umowa f o pracę Arbitrage f arbitraż m assoziieren łączyć Aufbewahrungskosten pl koszty pl przechowywania Aufforderung f wymaganie n, żądanie n auf ~ zahlbare Schuldverschreibung skrypt m dłużny płatny na żądanie auf ~ zahlbares Bankdepot depozyt m bankowy płatny na żądanie Aufgabe f zadanie n, misja f, zrzeczenie n się, zaniechanie n Aufgliederung f rozdzielenie n aufheben umarzać Aufkauf m wykup auflösen rozwiązywać, likwidować Auflösung f rozwiązanie n, likwidacja f ~ der Gesellschaft rozwiązanie spółki Aufnahme f przyjęcie n ~ eines neuen Gesellschafters przyjęcie nowego wspólnika Aufpreis m narzut m na ubezpieczenia aufrechnen kompensować aufrunden zaokrąglać w górę Aufschlag m narzut m na ubezpieczenia Aufsichtsrat m rada f nadzorcza Aufstellung f lista f, zestawienie n, montaż m Aufteilung f rozdzielenie n Auftrag m zlecenie n, misja f Auftragsbestand m stan m zleceń Auftragsbestätigung f potwierdzenie n zlecenia Auftragskosten pl koszty pl zamówienia Auftragszettel m karta f zlecenia Aufwand m nakład m, koszt m, wydatek m Aufwandsabgrenzung f rozliczenia pl międzyokresowe kosztów aktive ~ czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Aufwandsentschädigung f zwrot m poniesionych kosztów Aufwandskonten pl konta pl wydatków Aufwendung f koszt m, wydatek m kosztowy, strata f ~en für bezogene Leistungen koszty usług obcych ~en für bezogene (verkaufte) Waren wartość sprzedanych towarów ~en für die Ingangsetzung und Erweiterung der Aktiengesellschaft koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej ~en für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zużycie materiałów i energii außerordentliche ~ strata nadzwyczajna Aufwertung f rewaloryzacja f, przeszacowanie n Aufwertungsreserve f rezerwa f na rewaloryzację Aufzeichnung f zapis m Ausbeute f uzysk m ausbuchen odpisywać, spisywać, wyksięgować Ausbuchung f odpis m, wyksięgowanie n Ausfuhrbescheinigung f dokument m wywozowy Ausfuhrbürgschaft f gwarancja f eksportowa Ausführungsbestimmung f uzgodnienie n wykonawcze Ausführungsfrist f termin m realizacji zamówienia Ausführungszeit f czas m wykonania Ausfuhrvergütung f premia f eksportowa 12

5 Avalverpflichtung Ausgabe f rozchód m, wydanie n, wydatek m ~ von Wertpapieren emisja papierów wartościowych Ausgangsfracht f koszty pl transportu Ausgangsbewertung f wycena f początkowa Ausgangsrechnung f faktura f sprzedaży Ausgeber m emitent m Ausgleich m wyrównanie n, odszkodowanie n Auskauf m wykup m Auslage f wydatek m ~n bestreiten ponosić wydatki auslaufen tracić ważność, wygasać Auslegung f interpretacja f, wykładnia f ~ von Rechtsvorschriften interpretacja przepisów prawnych ausleihen pożyczać Ausleihung f udzielona pożyczka długoterminowa ~en an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht udzielone pożyczki długoterminowe na rzecz jednostek, w których podmiot posiada znaczne udziały ~en an verbundene Unternehmen udzielone pożyczki długoterminowe na rzecz jednostek powiązanych Auslieferung f dostawa f Auslösung f ryczałt m na dojazdy dla pracowników mieszkających daleko od zakładu pracy Ausnahme f wyjątek f Ausnahmeposten pl pozycje pl wyjątkowe Ausnahmevorfälle pl operacje pl wyjątkowe ausnutzen wykorzystywać ausschalten eliminować Ausschließung f wyłączenie n Ausschluss m wyłączenie n Ausschreibung f przetarg m, zaproszenie n do przetargu Ausschuss m komisja f Ausschüttung f wypłata f dywidendy ausschüttungsfähig zdolny do wypłaty dywidendy ~er Gewinn zysk do podziału Außenfinanzierung f finansowanie n zagraniczne, finansowanie n zewnętrzne Außenverpflichtungen pl zobowiązania pl zewnętrzne außerordentlich nadzwyczajny ~e Aufwendung strata nadzwyczajna ~er Ertrag zysk nadzwyczajny ~es Ergebnis wynik nadzwyczajny (zysk/strata) außerplanmäßig ponadplanowy, nieplanowany Aussperrung f lokaut m Ausstattungskapital n kapitał m zasobowy Aussteller m trasant m, wystawca m Austauschgeschäft n transakcja f zamiany Austauschkosten pl koszty pl wymiany ausweisen wykazywać Auszahlung f wypłata f, wydatek m ~ an Anteilseigner wypłata dla właścicieli ~ aus Kasse oder Bank wypłata gotówkowa zur ~ do wypłaty Auszubildender m (Azubi m) uczeń m w zakładzie pracy, praktykant m Auszug m wyciąg m, wypis m ~ aus einem Kontenplan wyciąg z planu kont Aval m awal m Avalbürgschaft f awal m Avalkredit m kredyt m awalowy, kredyt m awizowany Avalprovision f prowizja f za poręczenie Avalverpflichtung f awal m 13

6 b Banderolensteuer f podatek m akcyzowy Bank f bank m Bankabstimmung f uzgodnienie n bankowe Bankauszug m wyciąg m bankowy Bankbericht m raport m bankowy Bankbruch m bankructwo n Bankdepot n depozyt m bankowy auf Aufforderung zahlbares ~ depozyt bankowy płatny na żądanie Bankeinlage f depozyt m bankowy Bankgebühr f opłata f bankowa Bankguthaben n środki pl pieniężne w banku Bankkonto n konto n bankowe, rachunek m bankowy Bankkredit m kredyt m bankowy Bankrott m bankructwo n Banküberweisung f przekaz m bankowy Banküberziehung f przekroczenie n stanu konta, kredyt m w rachunku bieżącym Bankunterschriftsberechtigter m osoba f posiadająca pełnomocnictwo bankowe, pełnomocnik m bankowy Bankverbindung f nazwa f banku, bank m Bankwechsel m weksel m bankowy Bankzinsen pl odsetki pl bankowe bar gotówkowy ~ bezahlen płacić gotówką Barabhebung f podjęcie n gotówki Barabrechnung f rozliczenie n gotówkowe Barauslage f wydatek m gotówkowy Bardividende f dywidenda f gotówkowa, dywidenda f netto Bareingang m wpływ m gotówkowy Bareinnahme f wpływ m gotówkowy Bareinzahlung f wpłata f gotówki Bargeld n gotówka f ~ für Kleinausgaben gotówka f na drobne wydatki Bargeldabrechnung f rozliczenie n gotówkowe Bargeldeingang m wpływ n gotówkowy Bargeldeinnahme f wpływ n gotówkowy Bargeldverrechnung f rozliczenie n gotówkowe Barpreis m cena f gotówkowa Barscheck m czek m gotówkowy, czek m kasowy Bartergeschäft n transakcja f barterowa Barverkauf m sprzedaż f gotówkowa Barverrechnung f rozliczenie n gotówkowe Barwert m wartość f w gotówce Barzahlungsbeleg m kwit m kasowy Barzahlungsnachlass m rabat m gotówkowy Barzahlungspreis m cena f gotówkowa bearbeiten opracować bedingt warunkowy ~es Kapital kapitał m warunkowy Bedingung f warunek m beendigen (za)kończyć Befähigung f kwalifikacje pl berufliche ~ kwalifikacje zawodowe Beförderungsmittel n środek m transportu Befristung f wyznaczenie n terminu Befundbericht m raport z badania beglaubigen poświadczać, uwierzytelniać beglaubigt poświadczony, uwierzytelniony Behandlung f traktowanie n, uwzględnienie n periodengleiche ~ uwzględnienie w okresie Behauptung f twierdzenie n Beheizungs- und Beleuchtungsanlagen pl instalacje pl grzewcze i oświetleniowe 14

7 besichert beinhalten zawierać Beitrag m wkład m, składka f, udział m Beitragsaufwendungen pl wydatki pl na składki ubezpieczeniowe Beitragsrückvergütung f zwrot m nadpłaconej składki Bekanntgabe f ogłoszenie n ~ der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ogłoszenie upadłości belasten obciążać Belastungsanzeige f nota f debetowa, nota f obciążeniowa, obciążenie n debetowe Beleg m dowód m, kwit m, dokument m, pokwitowanie n, załącznik m, asygnata f, dowód m księgowy Kontierung von ~en dekretacja Beleihungsgrenze f limit m obciążenia pożyczką Beleihungswert m wartość f obciążenia pożyczką Berater m doradca m, konsultant m Berechnung f kalkulacja f, obliczenie n ~ des Erwerbspreises wyliczenie ceny nabycia berechtigt upoważniony, wykwalifikowany zur Empfangnahme von Geld ~ upoważniony do pobrania pieniędzy Berechtigungsbuchung f zapis m korygujący Bereitschaft f gotowość f Bereitschaftskosten pl koszty pl gotowości Bereitstellung f przygotowanie n, postawienie n do dyspozycji ~ von Geldmitteln für bestimmte Zwecke f postawienie do dyspozycji środków na określone cele Bericht m raport m, sprawozdanie n ~ des Vorsitzenden der Gesellschaft raport prezesa spółki ~ des Vorstandvorsitzenden sprawozdanie przewodniczącego zarządu ausführlicher ~ raport szczegółowy externer ~ sprawozdanie zewnętrzne gekürzter ~ sprawozdanie skrócone interner ~ sprawozdanie wewnętrzne statistischer ~ sprawozdanie statystyczne vereinfachter ~ sprawozdanie uproszczone (skrócone) Berichterstattung f sprawozdawczość berichtigen korygować, poprawiać Berichtigung f korekta f, poprawka f ~ des Gewinns zur Verteilung aus dem Vorjahr korekta zysku do podziału z ubiegłego roku Berichtigungsabschreibung f odpis m korygujący Berichtigungsbeleg m dowód m księgowy korygujący Berichtigungsbuchung f zapis m księgowy korygujący Berichtigungskonto n konto n korygujące Berichtigungsverfahren n operacja f korygująca berufen nominować, powoływać Berufsfortbildungskosten pl koszty pl doskonalenia zawodowego Berufsnormen pl normy pl zawodowe Berufung f apelacja f, odwołanie n Beschaffung f zaopatrzenie n Beschäftigungsnachweis m świadectwo n pracy Beschäftigungsniveau n poziom m zatrudnienia Bescheinigung f potwierdzenie n, świadectwo n, zaświadczenie n ~ der Firmenregistrierung świadectwo rejestracji firmy ~ der Gesellschaftsregistrierung świadectwo rejestracji spółki Beschlagnahme f konfiskata f, zajęcie n mienia Beschluss m postanowienie n, uchwała f ~ fassen powziąć uchwałę beschlussfähig zdolny do powzięcia uchwały ~e Anzahl kworum beschränkt ograniczony ~e Steuerpflicht ograniczony obowiązek podatkowy Beschreibung f opis m ~ verwendeter Rechnungslegungsgrundsätze opis stosowanych zasad rachunkowości besichert zabezpieczony 15

8 Besitzer Besitzer m posiadacz m, właściciel m Besitzwechsel m weksel m odbierany Best/and m stan m, zapas m ~ aufnehmen przeprowadzać inwentaryzację ~ände an Waren zapas towarów eiserner ~ żelazny zapas, rezerwa zapasów flüssige ~ände zasoby płynne Bestandsaufnahme f spis m z natury Bestandskonten pl konta pl stanu zasobów Bestandsveränderung f zmiana f stanu ~ fertiger Erzeugnisse zmiana stanu produktów gotowych ~ unfertiger Erzeugnisse zmiana stanu produktów w toku Bestandsverzeichnis n inwentarz m Bestandteil m część f składowa, składnik m ~ des Anlagevermögens składnik majątku trwałego ~e des Finanzberichtes części składowe sprawozdania finansowego bestätigt poświadczony, potwierdzony ~er Scheck czek potwierdzony Bestätigung f potwierdzenie n, zatwierdzenie n ~ von Finanzberichten zatwierdzenie sprawozdań finansowych Bestätigungsvermerk m opinia f biegłego rewidenta mit dem ~ des Abschlussprüfers versehener Jahresabschluss roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta uneingeschränkter ~ des Abschlussprüfers opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń Bestellbuch n księga n zamówień Bestellung f zamówienie n, zlecenie n erhaltene Anzahlungen auf ~en zaliczki otrzymane na poczet dostaw besteuern opodatkowywać, wymierzać podatki Besteuerung f opodatkowanie n der ~ unterliegen podlegać opodatkowaniu vor der ~ przed opodatkowaniem Besteuerungsgrundlage f podstawa f opodatkowania Beteiligung f udział m einfache ~en udziały zwykłe sonstige ~en pozostałe udziały Beteiligungsanleihe f obligacja f partycypacyjna Beteiligungsbudgetierung f budżetowanie n partycypacyjne Beteiligungsfinanzierung f finansowanie n przez udziały Beteiligungsverhältnis n stosunek m udziałów, zależności pl udziałowe, znaczne udziały pl Beteiligungswertpapiere pl udziały pl w formie papierów wartościowych Betrag m kwota f erhaltener ~ kwota otrzymana offener ~ kwota niezapłacona zu zahlender ~ kwota do zapłaty zuerkannter ~ kwota zasądzona betrieblich dotyczący przedsiębiorstwa, zakładowy ~ bedingte Aufwendungen (Erträge) nakłady (przychody) operacyjne ~ bedingte Kosten koszty operacyjne ~e Aufwendungen koszty działalności operacyjnej, koszty operacyjne ~e Erträge przychody operacyjne ~er Kontenplan zakładowy plan kont ~er Sozialfonds zakładowy fundusz socjalny ~es Umlaufvermögen kapitał pracujący Betriebs- und Geschäftsausstattung f wyposażenie n produkcyjne i handlowe zakładu Betriebsabrechnungsbogen m arkusz m rozliczenia kosztów Betriebsbuchhaltung f księgowość f materiałowa Betriebseinrichtung f wyposażenie n zakładu Betriebserfolg m zysk m z działalności operacyjnej Betriebsergebnis n wynik m (zysk m lub strata f) z działalności operacyjnej Betriebsergebnisrechnung f zakładowy rachunek m wyników 16

9 börsengängig Betriebsgesellschaft f spółka f produkcyjna Betriebsgewinn m zysk m operacyjny, zysk m z działalności operacyjnej Betriebskapital n kapitał m obrotowy, środki pl obrotowe Betriebskredit m kredyt m obrotowy Betriebsmittel pl środki pl obrotowe Betriebssozialfonds m zakładowy fundusz m socjalny Betriebsstätte f zakład m produkcyjny Betriebsstoffe pl paliwa pl Betriebsverlust m strata f operacyjna, strata f z działalności operacyjnej Beurkundung f sporządzenie n dokumentu prawnego, poświadczenie n, potwierdzenie n bevollmächtigen upoważniać bevorschussen płacić zaliczkę Bevorschussung f zaliczka f Bewegungsbilanz f bilans m ruchomy Bewerbung f ubieganie n się o pracę, podanie n o pracę Beweis m dowód m Beweismittel n dowód m bewerten wyceniać, szacować Bewerter m wyceniający m Bewertung f ocena f, oszacowanie n, wycena f ~ zweifelhafter Forderungen oszacowanie wartości należności wątpliwych Bewertungsmethode f metoda f wyceny ~ nach Einzelhandelspreisen metoda wyceny według cen detalicznych Bewertungsregeln pl zasady pl wyceny Bewertungsstichtag m data f przeprowadzenia wyceny bewilligen przyznawać, wyrażać zgodę Bewirtschaftung f racjonowanie n kapitału; reglamentacja f; zarządzanie n gospodarstwem Bewirtungskosten pl koszty pl reprezentacyjne bezahlen zapłacić, uiścić bezeichnen nominować, powoływać Bezogene(r) m trasant m, dłużnik m wekslowy Bezugskalkulation f kalkulacja f zakupu Bezugskosten pl koszty pl nabycia Bezugspreis m cena f przywozowa, cena f importowa Bezugsrecht n opcja f, prawo n kupna Bilanz f bilans m ~ aufstellen zestawić bilans ~ erstellen sporządzić bilans Bilanzanalyse f analiza f bilansu Bilanzaktiva pl aktywa pl bilansowe Bilanzaufstellung f bilans m, zestawienie n bilansu Bilanzgleichung f równanie n bilansowe Bilanzfrisur f fryzowanie n bilansu Bilanzgewinn m zysk m bilansowy bilanzieren bilansować, ujmować w bilansie Bilanzierung f bilansowanie n, ujmowanie n w bilansie Bilanzierungsgrundsätze pl zasady pl rachunkowości, zasady pl sprawozdawczości finansowej Bilanzierungsprinzip n zasada f bilansowania ~, das von der Fortführung des Geschäftsbetriebs ausgeht zasada bilansowania zakładająca kontynuację działalności przedsiębiorstwa Bilanzkonto n konto n bilansowe Bilanzposition f pozycja f bilansowa Bilanzposten m pozycja f bilansowa Bilanzstichtag m data f sporządzenia bilansu, dzień m bilansowy Bilanzsumme f suma f bilansowa Bilanzveränderungen pl zmiany pl w bilansie Bilanzwahrheit f prawda f bilansowa Bilanzwert m wartość f bilansowa Blankowechsel m weksel m in blanco Bodenpacht f dzierżawa f gruntu Bogen m kupon m odsetkowy Bonifikation f bonifikata f Bonität f płynność f Bonus m bonifikata f, premia f, rabat n Börse f giełda f (papierów wartościowych) an der ~ spekulieren grać (spekulować) na giełdzie börsengängig notowany na giełdzie ~e Wertpapiere papiery wartościowe notowane na giełdzie 17

10 Börsenkapitalisierung Börsenkapitalisierung f kapitalizacja f giełdowa Börsenkurs m kurs m giełdowy, notowanie n na giełdzie Börsenmakler m makler m giełdowy börsennotiert notowany na giełdzie ~e Gesellschaft spółka notowana na giełdzie Börsenpreis m cena f giełdowa Börsenprospekt m prospekt m emisyjny Branche f branża f Briefkurs m oferowany giełdowy kurs m sprzedaży Bruchteil m ułamek m brutto brutto Bruttobuchwert m wartość f księgowa brutto Bruttogewinn m zysk m brutto Bruttojahresfehlbetrag m strata f brutto roku obrotowego Bruttorealisierungswert m wartość f sprzedaży brutto Bruttosozialprodukt n (BSP) produkt m społeczny brutto Bruttoumlaufvermögen n majątek m obrotowy brutto Bruttoumstellung f ubruttowienie n Bruttovergütung f wynagrodzenie n brutto Bruttoverkaufswert m wartość f sprzedaży brutto Buch n księga f handlowa Bücher führen prowadzić księgowość Bucheintragung f zapis m księgowy buchen księgować Buchführung f księgowość f doppelte ~ księgowość podwójna einfache ~ księgowość pojedyncza kreative ~ księgowość kreatywna, rachunkowość kreatywna periodengerechte ~ zasada memoriałowa Buchführungssystem n system m księgowania ~ nach Kontenkorrespondenz system księgowania według zasady podwójnego zapisu Buchführungsunterlage f dowód m księgowy Buchgeld n pieniądz m depozytowy, pieniądz m kredytowy Buchhalter m księgowy m ungelernter ~ niewykwalifikowany księgowy unqualifizierter ~ niewykwalifikowany księgowy Buchhalterverband m federacja f księgowych Internationaler ~ Międzynarodowa Federacja Księgowych Buchhaltung f księgowość f Formen (Techniken) der ~ formy (techniki) księgowości Buchhaltungsabteilung f dział m księgowości Buchkonten pl konta pl księgowe Buchprüfung f audyt m, rewizja f finansowa Buchung f księgowanie n, zapis m księgowy wiederholte ~ zapis powtórzony Buchungsauftrag m polecenie n księgowania (PK) Buchungsbeleg m dowód m księgowy Buchungsbestätigung f dowód m księgowy Buchungsdatum n data f księgowania Buchungseintrag m zapis m księgowy Buchungsregeln pl reguły pl księgowe ~ für Bestandkonten reguły księgowe kont finansowych ~ für Erfolgskonten reguły księgowe kont niebilansowych, reguły księgowe kont wynikowych Buchungssatz m dekret m księgowy, zapis m księgowy Buchungsunterlage f dowód m księgowy Buchverlust m strata f księgowa Buchwert m wartość f księgowa Budget n budżet m anwachsendes ~ budżet przyrostowy konsolidiertes ~ budżet skonsolidowany schreitendes ~ budżet kroczący Budgetabweichung f odchylenie n budżetowe Budgetierung f budżetowanie n ~ von Null an budżetowanie od zera Budgetkontrolle f kontrola f budżetowa 18

11 Business-Plan Budgetrecht n prawo n budżetowe Bürge m poręczyciel m Bürgerliches Gesetzbuch n (BGB) niemiecki kodeks m cywilny Bürgschaft f poręczenie n Büro n biuro n Bürogebäude n budynki pl biurowe Büromaschinen pl maszyny pl biurowe Büromaterial n materiały pl biurowe Büromöbel pl meble pl biurowe Business-Plan m biznesplan m 19

12 c Cashflow m przepływ m środków pieniężnych ~ netto przepływ środków pieniężnych netto betriebsbedingter ~ netto przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Free ~ nieoprocentowany przepływ gotówki Cashflow-Bericht m sprawozdanie n z przepływu środków pieniężnych Courtage f prowizja f maklerska 20

13 d Damnum n disażio n Darlehen n pożyczka f ~ an Staaten pożyczka państwowa, obligacja ~ aufnehmen wziąć pożyczkę besichertes ~ pożyczka zabezpieczona jederzeit kündbares ~ pożyczka krótkoterminowa überfälliges ~ pożyczka przeterminowana unbesichertes ~ pożyczka niezabezpieczona ungesichertes ~ pożyczka niezabezpieczona unverzinsliches ~ pożyczka nieoprocentowana zinsloses ~ pożyczka nieoprocentowana Darlehensbedingungen pl warunki pl pożyczki Darlehensgeber m pożyczkodawca m Darlehenslaufzeit f termin m pożyczki Darlehensnehmer m pożyczkobiorca m, kredytobiorca m Darlehenssumme f wysokość f pożyczki Darlehenstilgung f spłata f pożyczki Darlehensverbindlichkeiten pl kredyty pl i pożyczki pl, zobowiązania pl z tytułu kredytów i pożyczek Darlehensverlängerung f przedłużenie n terminu spłaty Darlehenszinsen pl odsetki pl od pożyczki Datei f plik m, zbiór m danych Datenflussdiagramm n diagram m (wykres m) przepływu danych Datum n data f ~ der Eintragung der Gesellschaft ins Register data rejestracji spółki ~ des Inkrafttretens data wejścia w życie Dauerauftrag m zlecenie n stałe, stałe zlecenie n płatnicze Dauerdifferenzen pl różnice pl trwałe Dauerhaushalt m budżet m ciągły Debetnote f nota f debetowa Debetsaldo m saldo n debetowe Debetseite f strona f debet ( winien ) Debitor m dłużnik m Debitorenumschlag m obrót m dłużników Deckung f pokrycie n Deckungsbeitrag m pokrycie n kosztów, marża f brutto ~ pro Periode okresowe pokrycie kosztów ~ pro Stück jednostkowe pokrycie kosztów relativer ~ względne pokrycie kosztów Deckungsbeitragsrechnung f rachunek m kosztów zmiennych Deckungsbetrag m kwota f pokrycia Deckungsgeschäft n transakcja f asekurowana Deckungsgrad m wskaźnik m pokrycia Delkredere n del credere, poręczenie n za cudzy dług Depot n skład m Depotgebühren pl opłaty pl składowe Derivat n derywat m, instrument m pochodny Desinvestition f brak m inwestycji Devisen pl dewizy pl Devisenbilanz f bilans m dewizowy Devisengeschäft n transakcja f dewizowa Devisenkonto n rachunek m walutowy Devisenkontrolle f kontrola f dewizowa Devisenkredit m kredyt m dewizowy Devisenkurs m kurs m dewizowy, kurs m walutowy Dienst m służba f, usługa f 21

14 Dienstleistungen ~ nach Vorschrift strajk m włoski Dienstleistungen pl usługi pl kommunale ~ usługi pl komunalne Dienstvertrag m umowa f cywilnoprawna o określony rodzaj pracy Differenz f różnica f ~en in der Auslegung der Steuervorschriften różnice w interpretacji przepisów podatkowych Differenzkalkulation f kalkulacja f różnic Differenzkosten pl koszt m różnicowy Differenzposten m różnica f pozycji ~in der Abstimmung różnica pozycji uzgadnianej Diplombuchhalter m dyplomowany księgowy m direkt bezpośredni ~e Kosten koszty bezpośrednie ~e Produktionskosten koszty podstawowe produkcji Direktmaterial n materiał m bezpośredni Direktversicherung f ubezpieczenie n bezpośrednie Disagio m disażio n ~ bei Ausgabe von Schuldverschreibungen disażio przy emisji listów zastawnych Diskont m dyskonto n Diskontfaktor m czynnik m dyskontujący Diskontkredit m kredyt m dyskontowy Diskonto m dyskonto n Diskontrechnung f rachunek m dyskonta Diskontsatz m stopa f dyskontowa Diversifikation f dywersyfikacja f, zróżnicowanie n ~ des Portefeuilles dywersyfikacja portfela Dividende f dywidenda f ~ erhöhen zwiększać dywidendę ~ in Form von Aktien dywidenda w postaci akcji ausschließlich ~ bez prawa do dywidendy dividendenberechtigt uprawniony do dywidendy Dividendenbeschluss m uchwała f dotycząca wypłaty dywidendy Dividendendeckung f pokrycie n dywidendy Dividendensatz m stopa f dywidendy Divisionskalkulation f kalkulacja f podziału kosztów einstufige ~ jednostopniowa kalkulacja podziału kosztów mehrstufige ~ wielostopniowa kalkulacja podziału kosztów Divisionsstufenkalkulation f kalkulacja f podziałowa Domizilwechsel m weksel m domicylowany Doppelbesteuerung f podwójne opodatkowanie n Doppelbesteuerungsabkommen n umowa f o unikaniu podwójnego opodatkowania Doppeloption f opcja f podwójna Durchführbarkeitsstudie f analiza f opłacalności projektu Durchschnitt m przeciętność f; przeciętna f, średnia f im ~ średni, przeciętny durchschnittlich średni, przeciętny ~e betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer przeciętny okres użytkowania Durchschnittsbewertung f przeciętne oszacowanie n, średnia wycena f Durchschnittserlös m średni przychód m z produkcji, uzysk m Durchschnittskostenkurve f średnia krzywa f kosztów Durchschnittskostenmethode f metoda f kosztów przeciętnych Durchschnittsrechnung f rachunek m przeciętny Durchschreibebuchung f księgowość f przebitkowa durchsehen sprawdzać Durchsicht f przegląd m 22

15 e echt w dobrej wierze EDV-Anlagen pl urządzenia pl do elektronicznego przetwarzania danych effektiv efektywny Effektivität f efektywność f Effektivverschuldung f zadłużenie n efektywne Effektivverzinsung f oprocentowanie n efektywne Effektivzinssatz m efektywna stopa f oprocentowania Effizienz f efektywność f eigen własny Eigenfinanzierung f finansowanie n ze środków własnych, samofinansowanie n, finansowanie n własne Eigenfinanzierungsgrad m stopień m samofinansowania Eigenhändler m dystrybutor m Eigenkapital n kapitał m (fundusz m) własny ~ bei Kapitalgesellschaft kapitał własny spółki kapitałowej ~ bei Personengesellschaft kapitał własny spółki cywilnej Eigenkapitalanteilsmethode f metoda f bilansowania na podstawie kwoty kapitału własnego Eigenkapitalintensität f intensywność f kapitału własnego, moc f kapitału własnego Eigenkapitalquote f wysokość f kapitału własnego Eigenkapitalrentabilität f rentowność f kapitału własnego Eigenkapitalspiegel m zestawienie n zmian w kapitale (funduszu) własnym Eigenkapitalvergleich m porównanie n kapitału własnego Eigenkonto n konto n osobowe Eigenkosten pl koszty pl własne sprzedaży Eigenleistung f świadczenia pl na własne potrzeby, świadczenia pl własne andere aktivierte ~en koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Eigentum n własność f voll im ~ befindlich należący całkowicie do majątku Eigentümer m właściciel m Eigentumsrechtsmethode f metoda f praw własności Eigentumsurkunde f akt f własności Eigentumsvorbehalt m zastrzeżenie n własności, zastrzeżenie n własności rzeczy sprzedanej Eigenverbrauch m użytek m własny Eigenwechsel m sola weksel m Einbauten pl wyposażenie n Einbringlichkeit f ściągalność f ~ von Forderungen ściągalność należności einbuchen zaksięgować Einfluss m wpływ m bedeutender ~ znaczący (istotny) wpływ Einfuhrumsatzsteuer f podatek m importowy Einführung f wprowadzenie n ~ in den Finanzbericht wprowadzenie do sprawozdania finansowego Eingangsfracht f koszty pl transportu ładunku przychodzącego Eingangsrechnung f faktura f zakupu eingeschränkt ograniczony, zastrzeżony ~er Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami eingetragen wpisany, zarejestrowany 23

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo