W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia."

Transkrypt

1

2

3 W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu Dzier ku Kalisz wœród najlepszych Rodzina Machowiczów Janusz Lewandowski Recenzja teatralna Zaproszenie na festiwal Pod znakiem kościuszkowców i Solidarności Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny, wrzeœniowy numer Kalisii. Wiod¹cym tematem jest w nim stulecie istnienia Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki. G³ówne uroczystoœci jubileuszu przypadaj¹ na odbywaj¹cy siê w po³owie miesi¹ca zjazd absolwentów tej szko³y. Znowu ze wszystkich stron przyjedzie wiele osób, które tu kiedyœ przebywa³y. Znów bêdzie gwarniej tej jesieni w mieœcie. Miasto w takich chwilach odm³adza siê niepowtarzaln¹ atmosfer¹ i my tak e m³odniejemy. W codziennym yciu tutaj widzimy wiele wad. Ale przyjezdnym Kalisz wydaje siê coraz piêkniejszy. Dla nich nasze miasto roœnie! A my dziêki ich yczliwoœci choæ na chwilê mo emy oderwaæ siê od codziennoœci. Myœlê, e okolicznoœciowy akcent na ³amach Kalisii wzbogaci œwiêto koœciuszkowców, a tak e przybli y wszystkim czytelnikom teraÿniejszoœæ tej szko³y. Najnowsze wydanie Kalisii zawiera wa ne informacje o wydarzeniach, które mia³y miejsce w Kaliszu przez ostatnie miesi¹ce. Wœród nich by³a i smutna wiadomoœæ o œmierci Ojca Stefana Dzier ka. Przypominamy na naszych ³amach, kim by³ ten wspania³y cz³owiek. Pragniemy kultywowaæ piêkne uczynki skromnego ksiêdza oraz nadal czerpaæ inspiracjê z jego wiary. Warto by by³o w tym celu wznowiæ wydanie jego ksi¹ ki zatytu³owanej Gdy odwaga kosztowa³a, choæby dla naszej m³odzie y. Bo ju od d³u szego czasu zdobycie tej unikalnej publikacji graniczy z cudem. Kolejny wa ny motyw wyeksponowany w Kalisii to 25-lecie Solidarnoœci. Rocznica jest najlepsz¹ okazj¹, by przypomnieæ historiê tego niezale nego zwi¹zku zawodowego na naszej kaliskiej ziemi. Szczególnie cenne wydaj¹ siê historyczne zdjêcia z czasów stanu wojennego: z pierwszych solidarnoœciowych spotkañ i przemarszów ulicami miasta. Zapraszam do lektury! El bieta Zmarz³a

4 Z okazji jubileuszu stu lat istnienia Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki Szkoła dziś Ilona Kapitaniak Dawniej w Kaliszu istnia³ podzia³ liceów wed³ug ich specyfiki. Kto chcia³ kszta³ciæ siê w kierunku studiów medycznych, zostawa³ uczniem liceum im. Adama Asnyka, bo istnia³y tam klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Przyszli filolodzy wybierali Koœciuszkê, bo by³o to liceum o profilu humanistycznym, a marz¹cy o studiach na politechnice, liceum im. Miko³aja Kopernika. Dziœ nie ma ju tego podzia³u, istnieje te wiêcej liceów ogólnokszta³c¹cych. II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki od kilku lat jest otwarte na oczekiwania uczniów i zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na rynku edukacyjnym. Dzisiaj nauka traktowana jest jak produkt, ka demu zale y na tym, by zdobyæ jak najlepsze wykszta³cenie. Aby sprostaæ temu zapotrzebowaniu, klasy maj¹ odpowiednie ukierunkowanie, które zmienia siê w miarê potrzeb uczniów. Ju od kilku lat otwieranych jest corocznie dziewiêæ klas pierwszych: humanistyczno-prawna z komunikacj¹ spo³eczn¹, humanistyczno-prawna, informatycznomatematyczna, jêzykowo-spo- ³eczna, ekonomiczna, dwie psychologiczno-artystyczne, biologiczno-chemiczna i ekologicznoturystyczna. Wszystkie klasy ciesz¹ siê du ym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, w tym roku 524 kandydatów w³aœnie Koœciuszkê uczyni³o szko³¹ pierwszego wyboru. Przyjêtych do klas pierwszych zosta³o 274 uczniów. Jak i w poprzednim roku, najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê klasa humanistycznoprawna z komunikacj¹ spo³eczn¹ czterech kandydatów na miejsce. Powsta³a ona w porozumieniu z w³adzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, lekcje s¹ prowadzone przez wyk³adowców akademickich, uczniowie maj¹ wiêc mo liwoœæ w szkole œredniej poznaæ przedsmak wy- szej uczelni. W ubieg³ym roku w szkole wyk³ada³ profesor UAM, Jaromir Jeszke, w roku obecnym do³¹czy do niego pracownik UAM, Piotr Czarczyñski. Zajêcia poprowadzi tak e doktor Krzysztof Walczak. Wspó³praca z uniwersytetem rozwija siê w dziedzinie sztuk plastycznych. Pozosta³e klasy równie realizuj¹ okreœlone przedmioty na poziomie rozszerzonym, co zostaje odnotowane na œwiadectwie. W zale noœci od ukierunkowania m³odzie uczy siê jêzyka ³aciñskiego i psychologii. W roku szkolnym 2004/2005 do liceum uczêszcza³o 941 uczniów. W dziewiêciu klasach I kszta³ci³o siê 276, w dziesiêciu II 328, w dziewiêciu III 293. Funkcjonowa³y dwie klasy IV (44 uczniów), wed³ug programu czteroletniego liceum, które koñczy³o siê tradycyjn¹ matur¹. Od 1999 roku obserwowany jest sta³y przyrost uczniów, którzy chc¹ uczêszczaæ do liceum Koœciuszki, deklaruje to oko³o 1000 gimnazjalistów. Rekord zosta³ pobity w roku 2000, otwarto wówczas jedenaœcie klas I, w szkole by³o wtedy 1077 uczniów. W tym roku wszystkich kandydatów by³o ponad Liceum im. Tadeusza Koœciuszki nale y do najwiêkszych szkó³ w Kaliszu, chocia nie kszta³ci m³odzie y w trybie wieczorowym ani nie jest zespo³em szkó³. Cel Jaros³aw Wujkowski, który jest dyrektorem szko- ³y szósty rok, zaproponowa³ funkcjonowanie liceum w systemie innym od dotychczasowego. Na zdjêciu nauczyciele i pracownicy administracji II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu (27 kwietnia 2004 roku). Stoj¹ od lewej: w czwartym rzêdzie Piotr Borkowski, Agata Miklas, Maciej Gramza, Tomasz Jeziorski, Wojciech Dyœko, ks. Daniel Wawrzyniak, Lech Kraszkiewicz; w trzecim rzêdzie Maria Dymarczyk, Katarzyna Wdowczyk, Beata Hassan, Ma³gorzata Antosik, Jolenta Kowalska, Arleta Kamiñska, El bieta Krokos, Andrzej Prus, Hanna Majchrzak, Karol Przyby³a, Helena Skrzeczyñska (pielêgniarka); w drugim rzêdzie: Bartosz Wieczorek, Jerzy Bruœ, Marta Skurniak, Katarzyna Paciorkowska, Dorota Wojciechowska (kierownik gospodarczy szko³y), Ma³gorzata Lisowicz, Irena M¹kosza, Sylwia Stasiak, El bieta Szmaja, Ma³gorzata Jeziorska; w pierwszym rzêdzie: Bo ena Tomczak, Beata Majchrzak, Justyna Twardowska-Roszak, Katarzyna Gadzinowska, Aldona Urbaniak, Alina Rzepiak, Justyna Nowacka, Violetta S³upianek, ks. Henryk Sikora. Siedz¹ od lewej: w drugim rzêdzie Ewa WoŸniak, Jadwiga Dremza, Kazimiera Krystyniak, Beata Macikowska, Wac³aw Majchrzak, Jaros³aw Wujkowski, Maria ubrowska-gil, Izabela Pietrzak, El bieta Salamon, Sylwia Mikucka; w pierwszym rzêdzie: Ilona Smaga, Dariusz Kaczmarek, Bo ena Koz³owska (g³ówna ksiêgowa), Ma³gorzata Zasadni (ksiêgowa), Monika Tomaszewska (sekretarz szko³y), Piotr Szpera, Micha³ Orczykowski, Piotr Mydlach. Fot. Jerzy Berger Przede wszystkim postawi³ na stworzenie atmosfery sprzyjaj¹cej twórczemu myœleniu nauczycieli i uczniów oraz na poprawienie wzajemnych relacji miêdzy nauczycielami a uczniami i ich rodzicami. Chodzi³o te o to, aby odzwyczaiæ mieszkañców Kalisza od tradycyjnego postrzegania szko- ³y i przyci¹gn¹æ do niej ambitnych uczniów. Niezbêdne do tego jest profesjonalne grono profesorskie i bardzo dobra baza dydaktyczna. Zespó³ nauczycielski w wiêkszoœci oparty jest na osobach zatrudnionych w pe³nym wymiarze godzin (w roku szkolnym 2004/2005 by³o ich 50) oraz na nauczycielach dochodz¹cych z innych szkó³ 29 osób. Zmiany zmierzaj¹ w kierunku zminimalizowania liczby nauczycieli, którzy zatrudnieni s¹ tak e w innych szko³ach. Spoœród grona profesorskiego 19 to nauczyciele dyplomowani, 43 mianowanych, 9 kontraktowych oraz 5 sta ystów (trzech bez stopnia awansu zawodowego). Oprócz nauki Aby uczeñ móg³ rozwijaæ swoje zainteresowania lub realizowaæ pasje, szko³a proponuje mu uczestnictwo w ró nego rodzaju ko³ach zainteresowañ. W nich uczniowie mog¹ pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê, przygotowywaæ siê do olimpiad i studiów albo mi³o spêdzaæ czas. Dzia³aj¹ kluby: Europejczyka Polonus, historyczny Herodot, ekologiczny Bartek, ko³a zainteresowañ: wokalne, teatralne, psychologiczne, dziennikarskie, zespó³ taneczny Tadziówki i Miêdzyszkolny M³odzie owy Chór Dysonans. Uczniowie wydaj¹ szkoln¹ gazetê Tadek i prowadz¹ radiowêze³. Ka dy z nauczycieli ma godziny dydaktyczne, podczas których jest do dyspozycji ucznia. Oznacza to, e uczeñ mo e przyjœæ i poprosiæ o wyt³umaczenie jakiegoœ zagadnienia, którego nie zrozumia³ na lekcji lub którym jest bardziej zainteresowany. Nie musi to byæ nauczyciel ucz¹cy go. Jest to tak e czas, w którym rodzice mog¹ kontaktowaæ siê z nauczycielami. Dy ury dydaktyczne zorganizowane s¹ w czasie nie koliduj¹cym z godzinami lekcyjnymi, póÿnym popo³udniem lub wieczorem. Języki obce II liceum ogólnokszta³c¹ce jest jedyn¹ szko³¹ œredni¹ w Kaliszu, w której uczniowie naprawdê decyduj¹, jakich jêzyków chc¹ siê uczyæ. Wybór jêzyka nie jest ograniczony ukierunkowaniem klasy, któr¹ wybrali. Nie ma wiêc sytuacji typowej dla pozosta³ych liceów, e jeœli ktoœ chce byæ w klasie o ukierunkowaniu informatyczno-matematycznym, to musi uczyæ siê np. jêzyka niemieckiego i rosyjskiego. M³odzie ma do wyboru dwa tzw. jêzyki wiod¹ce, które odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu (angielski i niemiecki), oraz do wyboru cztery jêzyki dodatkowe, dwa razy tygodniowo (angielski, niemiecki, rosyj-

5 ski i hiszpañski). Wielokrotnie zdarza siê, e na jakiœ jêzyk chodzi niewiele osób z danej klasy, bywa, e jest to jedna osoba. Tak e ona ma mo - liwoœæ uczenia siê wybranego przez siebie jêzyka. Stwarza to jednak pewne utrudnienia w konstruowaniu planu, który bierze pod uwagê takie sytuacje. Ale utrudnienia te s¹ minimalizowane i nie zdarza siê, by ktoœ w imiê wygody myœla³ o zmianie wczeœniej dokonanego wyboru. Szkolny program wychowawczy Od 2000 roku w liceum dzia³a Zespó³ Wychowawczy. W jego pracach uczestnicz¹ osoby, którym zale y na dokonywaniu zmian oraz stwarzaniu w szkole pozytywnej atmosfery. Nale ¹ do niego rodzice, uczniowie i nauczyciele wraz ze szkolnym psychologiem. Ciekawym przedsiêwziêciem zespo³u jest szkolny program wychowawczy, który przede wszystkim dotyczy zwiêkszenia wspó³pracy miêdzy rodzicami i nauczycielami, zmniejszenia trudnoœci zwi¹zanych z adaptacj¹ w nowej szkole, eliminacji agresji s³ownej, walki z na³ogami, doskonalenia umiejêtnoœci spo³ecznych uczniów i umiejêtnoœci pracy w zespole, kszta³towania pozytywnych gustów i zwyczajów kulturalnych oraz estetycznych, upowszechnienia najnowszych technologii informacyjnych (internetu), rozbudzenia wiêkszych aspiracji edukacyjnych, podkreœlania wagi samodzielnoœci, pracowitoœci i uczciwoœci w osi¹gniêciu sukcesu. Program obejmuje znacznie wiêcej zagadnieñ, jest on realizowany nie tylko podczas godzin wychowawczych, ale równie w czasie innych godzin lekcyjnych, by teoria sz³a w parze z praktyk¹. Szkoła z klasą Ten tytu³ znany jest chyba ka demu, kto jest zainteresowany kwesti¹ edukacji. Szko³a z klas¹ to ogólnopolski program przygotowany przez Gazetê Wyborcz¹, portal Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Istnieje od 2002 roku, liceum Koœciuszki wziê³o udzia³ w jego drugiej edycji. Honorowy patronat nad programem obj¹³ prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaœniewski. Program ma na celu podnoszenie poziomu edukacji i promowanie nowoczesnych oraz efektywnych metod kszta³cenia. Uczestnictwo w programie polega³o na realizowaniu ró - nego rodzaju zadañ w szeœciu obszarach. 1. Szko³a dobrze uczy ka dego zadanie Lepiej przygotowaæ do egzaminu. 2. Szko³a ocenia sprawiedliwie zadanie Jak lepiej informowaæ o ocenianiu?. 3. Szko³a uczy myœleæ i rozumieæ œwiat zadanie Co s³ychaæ na œwiecie?. 4. Szko³a rozwija spo³ecznie, uczy wra liwoœci zadanie M³odzi obywatele. 5. Szko³a pomaga uwierzyæ w siebie, tworzy dobry klimat zadanie Nasz szkolny kodeks. 6. Szko³a przygotowuje do przysz³oœci zadanie Wiêcej kultury. Do koñca maja 2004 roku liceum zrealizowa³o wszystkie zadania, a 1 paÿdziernika 2004 roku uzyska³o tytu³ Szko³y z klas¹ i certyfikat nr 269/ 2/2004. Współpraca międzynarodowa Certyfikat Szko³y z klas¹. Liceum im. Tadeusza Koœciuszki wspó³pracuje z piêcioma szko³ami: w Holandii (OSG Huygenwaard) w Heerhugowaard (od 2001 roku), na Ukrainie (Szko³a nr 45) we Lwowie (od 2003 roku), na S³owacji (Gymnazium Viliama Paulinyho-Totha) w Martinie (od 2004 roku), w Rosji (szko³a im. A. S. Puszkina nr 353) w Moskwie (od 2005 roku), w Danii (szko³a Andebølle Ungdomshøjskol) w Vissenbjergu (od 2005 roku). Planowana jest w najbli szym czasie wspó³praca z dwoma szko³ami: z Liceum Przyrodniczo-Matematycznym w oweczu w Bu³garii (kontakt od 2003 roku) i Suomalais- Venäläinen Koulu w Helsinkach w Finlandii (kontakt od 2004 roku). HOLANDIA Wspó³praca z Holandi¹ trwa od piêciu lat, rozpoczê³a siê podczas obchodów Œwiêta Miasta. Ka dego roku realizowane s¹ wspólne projekty, które dotycz¹ Unii Europejskiej oraz tradycji i zwyczajów narodowych. Odbywaj¹ siê tak e debaty i seminaria. Trwa wymiana m³odzie y i nauczycieli, holenderscy nauczyciele prowadz¹ lekcje w kaliskim liceum, a nauczyciele z Koœciuszki w szkole w Heerhugowaard. Holendrzy wspomagaj¹ szko³ê materialnie, oferuj¹c meble, ksi¹ ki i inne pomoce naukowe. UKRAINA Po zawarciu umowy m³odzie z kaliskiego liceum pojecha³a do szko³y we Lwowie i wziê³a udzia³ w organizowanym tam Konkursie Puszkinowskim. Uczennica drugiej klasy, Ma³gorzata Juszczak, zdoby³a wówczas trzecie miejsce recytuj¹c fragmenty Eugeniusza Oniegina. Grupa z liceum Koœciuszki by³a jedynym zespo³em, którego jêzykiem narodowym nie by³ jêzyk rosyjski. Dziêki tej wspó³pracy rozwinê³y siê te kontakty ze szko³¹ w Moskwie im. A. S. Puszkina. KONKURS PUSZKINOWSKI Liceum im. Tadeusza Koœciuszki, jako jedyna szko³a w Polsce, nale y do Sieci Szkó³ Puszkinowskich. W zwi¹zku z tym w kwietniu bie ¹cego roku odby³ siê w szkole Konkurs Puszkinowski. By³a to najwiêksza miêdzynarodowa impreza, która mia- ³a miejsce w liceum na przestrzeni lat. Z tej okazji przyby³y reprezentacje z niemal wszystkich szkó³ partnerskich. Podczas konkursu pojawi³a siê m.in. tematyka wzajemnych zwi¹zków i inspiracji miêdzy Mickiewiczem a Puszkinem. Zwyciêzc¹ zosta- Zwyciêska dru yna ukraiñska ze szko³y nr 45 we Lwowie. Fot. archiwum szko³y Wszyscy uczestnicy I Miêdzynarodowego Konkursu Puszkinowskiego (uczniowie II LO, Holendrzy, Rosjanie, S³owacy i Ukraiñcy) przed wejœciem do Muzeum Zamku Czartoryskich w Go³uchowie wraz z nauczycielami i opiekunami. Fot. archiwum szko³y ³a dru yna ze szko³y na Ukrainie. W szkole przebywa³o wówczas ponad 40 osób uczniów wraz z opiekunami z ró nych krajów. DANIA Wspó³praca ze szko³¹ folkow¹ w Danii jest najm³odsza. W roku szkolnym 2005 pojecha³o tam piêcioro uczniów liceum. Specyfik¹ tych wyjazdów jest to, e uczniowie przebywaj¹ tam przez kilka miesiêcy, musz¹ wiêc na ten czas dostaæ urlop z macierzystej szko³y, aby nie traciæ roku. Wyjazdy trwaj¹ trzy lub piêæ miesiêcy. Obecnie w

6 Inspekcja rodziców i Violetta S³upianek w szkole Andebølle Ungdomshøjskol w Danii. Fot. archiwum szko³y Danii przebywa ponad 20 uczniów Koœciuszki. Wyjechali na pocz¹tku wakacji, do szko³y powróc¹ w paÿdzierniku, nie bêd¹ wiêc mieli problemów z nadrobieniem materia³u. Warunkiem pobytu jest znajomoœæ jêzyka angielskiego, gdy szko³a ma charakter miêdzynarodowy. Przeznaczona jest dla m³odzie y artystycznie uzdolnionej oraz takiej, która chce rozwijaæ siê artystycznie. Trzeba wykazaæ siê du ¹ samodzielnoœci¹ i umiejêtnoœci¹ pracy w zespole, prowadzone s¹ ró norodne warsztaty. S¹ zajêcia z malarstwa, rzeÿby, lepienia w glinie, muzyki, fotografii, komunikacji interpersonalnej, psychologii i wielu innych dziedzin. Uczniowie, którzy pojechali jako pierwsi, zrobili szkole bardzo dobr¹ reklamê, na drugi wyjazd chêtnych by³o znacznie wiêcej ni miejsc. W ci¹gu minionych trzech lat za granic¹ przebywa³o ponad stu uczniów liceum, ponad piêædziesiêciu goœci³o w swoich domach kolegów z zagranicy. W wymianê zaanga owanych jest na sta³e dziesiêciu nauczycieli, kolejnych dziesiêciu do³¹czy³o podczas realizacji projektu Konkursu Puszkinowskiego. Plany rozwoju szko³y zmierzaj¹ do tego, by za kilka lat przeprowadziæ maturê miêdzynarodow¹ International Baccalaureate (IB). Bezpieczeństwo Szko³a to nie tylko lekcje i nauka. Podczas przerw uczniowie maj¹ zapewnion¹ opiekê, choæ czêsto nie zdaj¹ sobie z tego sprawy. Nauczyciele na ka dym piêtrze pe³ni¹ dy ury. Ale nie mog¹ byæ wszêdzie. Aby zapewniæ maksymalne bezpieczeñstwo, uczniowie (nauczyciele równie ) zobowi¹zani s¹ do noszenia identyfikatorów. Pozwala to dostrzec, kto nie jest uczniem lub pracownikiem szko³y. Identyfikator (ze zdjêciem) jest równoczeœnie kluczem do szko³y (od nowego roku szkolnego identyfikator zyska te now¹ funkcjê elektronicznej karty bibliotecznej). Do szko³y mog¹ oczywiœcie wejœæ osoby postronne czy znajomi uczniów. Zaskoczeniem jest dla nich fakt, e u drzwi wita ich ochroniarz, prosi o podanie danych personalnych i celu wizyty. Jeszcze do niedawna funkcjê tê pe³nili dy uruj¹cy uczniowie (nadal s¹ oni obecni, ale profesjonalny ochroniarz zapewnia wiêksze bezpieczeñstwo). Jednak pracownik ochrony to nie jedyne zabezpieczenie. Nad drzwiami i w kilku innych miejscach w szkole znajduj¹ siê kamery, których praca jest nagrywana. To, co one obserwuj¹, mo na na bie ¹co kontrolowaæ tak e z gabinetu dyrektora i pokoju pracowników porz¹dkowych. System monitoringu bêdzie udoskonalony, w najbli szym czasie zapis na taœmie magnetycznej zostanie zast¹piony zapisem cyfrowym. Dla wielu takie zabezpieczenia w szkole œredniej mog¹ wydawaæ siê niepotrzebne lub zbyt radykalne. Ale dwuletni okres funkcjonowania tego systemu pokaza³, e nie jest to zbêdny wydatek w szkolnym bud ecie. Zdecydowanie zmniejszy³a siê iloœæ kradzie y i zniszczeñ, szko³ê przesta³y te odwiedzaæ osoby, które mia³y nieprzyjazne zamiary. Uczniowie pal¹cy papierosy czy za ywaj¹cy narkotyki przestali byæ anonimowi, co pozwoli³o ustrzec pozosta³¹ m³odzie przed tymi na³ogami. Od wrzeœnia monitoring obejmie teren przyszkolny wraz z nowo wybudowan¹ sal¹ gimnastyczn¹. Sala gimnastyczna Ka dy, kto ukoñczy³ to liceum, niew¹tpliwie zapamiêta³ lekcje wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna, mieszcz¹ca siê na parterze szko- ³y, to by³o niewielkich rozmiarów, niskie i ciemne pomieszczenie. Ale tylko niektóre lekcje na niej siê odbywa³y. Najczêœciej do dyspozycji pozostawa³y korytarze, schody i przyszkolne boisko. Od wrzeœnia sytuacja diametralnie siê zmieni³a, na wolnym placu przy szkole wybudowana zosta³a nowoczesna sala gimnastyczna. Jej budowa trwa³a rok, jeszcze w ubieg³e wakacje z ul. Szopena widaæ by³o kamienice przy ul. Szkolnej. Dziœ widok ten przys³ania nowoczesny budynek z równie nowoczesnym wyposa eniem. Oprócz boisk do gry w siatkówkê i koszykówkê oraz si- ³owni, uczniowie mog¹ skorzystaæ z jedynej w kaliskich szko³ach œcianki wspinaczkowej. Wypiêknia³o tak e otoczenie szko³y, powsta³ skwer, na którym uczniowie bêd¹ mogli odpocz¹æ w przerwach miêdzy lekcjami. Poœród alejek i trawników stoj¹ ³awki, pojawi siê popiersie patrona szko³y, Tadeusza Koœciuszki, umieszczone na kolumnie. Szare i zniszczone mury szko³y zyska³y now¹, jasno ó³t¹ elewacjê. Uczniowie do szko³y mog¹ przyje d aæ rowerami, przy sali jest wiata, pod któr¹ mog¹ bezpiecznie zostawiæ rowery. Jest to ewenement nie tylko w skali miasta czy województwa, ale nawet kraju, niew¹tpliwie przyczyni siê do zwiêkszenia liczby uczniów, nauczycieli, innych pracowników, którzy do szko³y bêd¹ przyje d aæ na dwóch kó³kach. Taka forma komunikacji bli sza jest Holandii, z któr¹ Koœciuszko ma umowê o wspó³pracy. Doceniaj¹c wagê jubileuszu Koœciuszki i oddanie do u ytku nowego obiektu sportowego, kaliskie w³adze oœwiatowe tutaj w³aœnie postanowi³y zainaugurowaæ 1 wrzeœnia rok szkolny 2005/2006. Nowoczesna sala gimnastyczna. Fot. archiwum szko³y Internetowy dzienniczek ucznia Ka dy zapewne pamiêta dzienniczek ucznia. W nim nauczyciel odnotowywa³ oceny, uwagi, prowadzi³ korespondencjê z rodzicami. Gdy uczeñ mia³ dostaæ s³ab¹ ocenê lub naganê, wystarczy- ³o powiedzieæ, e siê dzienniczka zapomnia³o i wówczas istnia³a szansa, e nastêpnego dnia nauczyciel ju nie bêdzie pamiêta³... Te czasy jednak bezpowrotnie minê³y. W liceum Koœciuszki wprowadzony zosta³ internetowy dzienniczek ucznia. Nauczyciele wpisuj¹ do niego oceny, zaznaczaj¹c, czy s¹ one ze sprawdzianu, pracy domowej czy odpowiedzi. Rodzice otrzymuj¹ indywidualne loginy i has³a, aby mogli sprawdziæ, jakie postêpy w nauce osi¹ga syn czy córka. Skoñczy³a siê era mówienia: Nie mam adnej oceny. Rodzic w ka dej chwili mo e zweryfikowaæ postêpy w nauce swojej pociechy. Oczywiœcie zapisy nie dotycz¹ tylko ocen, jest te miejsce na odnotowanie opuszczonych godzin, korespondencjê z rodzicami. Oni równie mog¹ spytaæ nauczyciela o nurtuj¹ce ich sprawy, nie musz¹ przyje d aæ do szko³y lub dowiadywaæ siê wszystkiego telefonicznie. Czy to dobry pomys³? Ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Przeszkody bardzo czêsto s¹ natury technicznej, bo nie zawsze dzienniczek dzia³a tak, jak powinien. Nie wszyscy rodzice maj¹ te mo liwoœæ korzystania z internetu. Jednak niew¹tpliwie jest Ÿród³em informacji (oczywiœcie tylko o swoim dziecku, rodzic nie ma mo liwoœci sprawdzenia ocen innych uczniów). Usprawnia pracê podczas wyliczania œrednich i wykonywania ró nego rodzaju zestawieñ. Na pewno sprawia, e rodzice bardziej interesuj¹ siê wynikami swoich dzieci, s¹ o nich informowani czêœciej ni dwa razy w semestrze na wywiadówkach. Zmiany W ci¹gu ostatnich lat w szkole wiele siê zmieni- ³o. Ci, którzy odwiedz¹ swoje liceum po latach bêd¹ niew¹tpliwie zszokowani ogromem modernizacji. Czêœæ zmian jest widoczna go³ym okiem, jak na przyk³ad wymiana elewacji czy remont toalet, inne nie s¹ tak ³atwo dostrzegalne, ale bardzo

7 wa ne. Od piêciu lat szko³a posiada nowoczesn¹ gazow¹ kot³owniê. W ubieg³ym roku wszystkie okna zosta³y wymienione, co oznacza, e obecne s¹ szczelne i mo na je otwieraæ bez obawy, e wypadn¹. Czêœciowo wymieniony zosta³ dach, co przyczynia siê do jego uszczelnienia, gdy na drugim piêtrze do niedawna ka dy wiêkszy deszcz pozostawia³ po sobie œlady. Œciany w salach i na korytarzach zosta³y odmalowane, w przewa aj¹cej czêœci w ywych kolorach. Wiele sal jest piêknie zagospodarowanych przez opiekuj¹cych siê nimi nauczycieli i uczniów. M³odzie ma do dyspozycji centrum multimedialne i dwie pracownie komputerowe, w niektórych salach lekcyjnych równie s¹ komputery. Korzystaæ tak e mo na z rzutników do foliogramów, rzutnika multimedialnego, licznych telewizorów i magnetowidów oraz radiomagnetofonów z odtwarzaczami CD. Wzbogacona zosta- ³a baza dydaktyczna szko³y. Du a czêœæ inwestycji pochodzi ze œrodków pozabud etowych i darowizn. Podsumowanie Nie sposób zawrzeæ na kilku kartach tego, co obecnie dzieje siê w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Tadeusza Koœciuszki. Pominiêta zosta³a jak e wa na kwestia debat, seminariów oraz konkur- VII ZJAZD WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. TADEUSZA KOŒCIUSZKI ORAZ LICEUM IM. STEFANII SEMPO OWSKIEJ W KALISZU wrzeœnia 2005 roku KOMITET ORGANIZACYJNY sów i olimpiad, w których uczniowie szko³y odnosz¹ znaczne sukcesy, zdobywaj¹c tym samym indeksy na wy sze uczelnie. Szko³a powinna skopiowaæ chyba znane has³o Z tradycj¹ w nowoczesnoœæ i uczyniæ je swoim. Bo jest nowoczesna jeœli chodzi o edukacjê, teraz staje siê te taka w sposób widoczny na zewn¹trz. Tradycja i przesz³oœæ s¹ piêkne. Absolwenci tego liceum maj¹ zaszczyt odbieraæ œwiadectwa maturalne wœród murów pa³acu ksi¹ ¹t Czartoryskich w Go³uchowie. Ta piêkna chwila na pewno d³ugo pozostaje Absolwenci szko³y otrzymuj¹ œwiadectwa maturalne wœród murów pa³acu ksi¹ ¹t Czartoryskich w Go- ³uchowie. Fot. archiwum szko³y w ich pamiêci i pokazuje, e w tradycji, równie tej starszej ni stuletnia, kryje siê urzekaj¹ce tak e m³odych ludzi piêkno. Przewodnicz¹cy: Daniel Sztandera Wiceprzewodnicz¹ca: Teresa Koszycka Sekretarz: El bieta Piszczorowicz-Mondra Skarbnik: Bo ena Koz³owska Cz³onkowie: Ewa B³aszczyk, Dorota Czernic, Marek Dubis, Dorota Jakubek, Aneta Kolañczyk, Edmund Kubisiak, Jakub Kubisiak, Beata Majchrzak, Wac³aw Majchrzak, Katarzyna Matuszewska, Agata Miklas, Józef Nowakowski, Janusz Nowicki, Marek Piasecki, Ma³gorzata Rudowicz, Andrzej Tomczak, Bo ena Soœnicka, Wojciech Stefaniak, El - bieta Szmaja, Maria WoŸniak, Jaros³aw Wujkowski WYBITNI ABSOLWENCI Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki 1. Aleksander Anasiewicz ( ), prof. dr in., zas³u ony dla polskiego górnictwa 2. Zygmunt Baranek (ur. 1941), artysta-plastyk 3. Janusz Teodor Dybowski ( ), pisarz, brat Stefana 4. Stefan Dybowski ( ), minister Kultury i Sztuki w latach , prorektor WSP w Warszawie, prezes Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej 5. Gustaw Arnold III Fibiger ( ), budowniczy fortepianów, za³o yciel TBF, poœmiertnie wpisany do Z³otej Ksiêgi Honorowych Obywateli Miasta Kalisza 6. Krzysztof Grzymski (ur. 1951), archeolog, badacz Egiptu, kustosz Królewskiego Muzeum w Toronto, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza Stanis³aw Iwankiewicz (ur. 1920), prof. dr hab. med., otolaryngolog, rektor AM we Wroc³awiu, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza Zygmunt Karolak ( ), artystamalarz, w 1984 roku zosta³ wpisany do Z³otej Ksiêgi Zas³u onych dla Kalisza 9. Cyprian Koœcielniak (ur. 1948), artysta-grafik 10. Józef Jakub Kowalski ( ), in. w³ókiennik, ekspert-konsultant maszyn tekstylnych 11. Tadeusz Kulisiewicz ( ), artysta-malarz, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza Andrzej May ( ), aktor, re- yser teatralny 13. Adam M³odzianowski ( ), grafik, projektant wnêtrz 14. Jan Nowacki ( ), twórca preparatu antyrakowego NOVIT, autor 27 patentów w dziedzinie fizyki i chemii, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza Józef OŸmin (zm. 2000), artysta-malarz 16. W³odzimierz Pietrzak ( ), poeta, krytyk literacki 17. Bart³omiej Pniewski (ur. 1943), artysta-plastyk 18. ks. Micha³ Poradowski ( ), filozof, teolog, dzia³acz polonijny 19. Wojciech Siemion (ur. 1928), aktor, re- yser teatralny, propagator polskiej sztuki ludowej, Zas³u ony dla Miasta Kalisza Wojciech Stefaniak (ur. 1966), artysta-plastyk

8 Nie boimy się wyzwań runku, na który z³o y³a siê praca wielu pokoleñ nauczycieli i ich wychowanków. Pozostaniemy szko³¹ humanistyczn¹, nad¹ aj¹c¹ za zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹. O nabór uczniowski jestem spokojny, o kadry równie. Wreszcie odejd¹ w zapomnienie tak e moje zmartwienia dotycz¹ce stanu bazy lokalowej i jakoœci wyposa enia. Mimo jubileuszu 100- lecia istnienia jesteœmy szko³¹ nowoczesn¹. W ci¹gu minionych szeœciu lat uda³o nam siê odnowiæ ca³¹ szko³ê, wymieniæ kot³owniê, wszystkie okna i wiêkszoœæ drzwi. Odnowiliœmy pomieszczenia, czêœciowo wymieniliœmy meble i doposa- yliœmy szko³ê w wystarczaj¹c¹ liczbê urz¹dzeñ komputerowych oraz audiowizualnych. Prawdziw¹ radoœæ sprawia nam nowa sala gimnastyczna, która jest fantastycznie wyposa ona. Nie boimy siê adnych wyzwañ gotowi jesteœmy im sprostaæ. Dziêkujê za rozmowê. Wypiêknia³o otoczenie szko³y. Powsta³ skwer, na którym uczniowie bêd¹ mogli odpocz¹æ w przerwach miêdzy lekcjami. Fot. Mariusz Hertmann Rozmawia³a El bieta Zmarz³a Rozmowa z Jaros³awem Wujkowskim, dyrektorem II Liceum im. Tadeusza Koœciuszki Jaka m³odzie kszta³ci siê w liceum im. Tadeusza Koœciuszki? Z czym przychodz¹ m³odzi ludzie do Waszej szko³y? Mo emy siê pokusiæ o stwierdzenie, e najwiêcej u nas m³odzie y o zainteresowaniach humanistycznych, artystyczno-psychologicznych. Jest to m³odzie bardzo zdolna. W bie ¹cym roku szkolnym dolna granica punktowa za œwiadectwo szkolne i osi¹gniêcia gimnazjalne oraz za egzamin gimnazjalny wynios³a ok. 140 pkt. Górny poziom punktowy naboru to ok. 180 pkt. ¹czna liczba kandydatów w roku szkolnym 2005/2006 by³a najwy sza w ostatnich latach. To w³aœnie w II LO chcia³o siê kszta³ciæ najwiêcej m³odych ludzi, na jedno miejsce przypada³o prawie dwóch kandydatów, a w klasie humanistyczno-prawnej z komunikacj¹ spo³eczn¹ a czterech kandydatów na jedno miejsce. Godny podkreœlenia jest fakt, e szko³a mimo ni u demograficznego potrafi zjednywaæ sobie co roku ogromn¹ liczbê kandydatów. Takie wyniki naboru rokuj¹ pozytywn¹ zdawalnoœæ egzaminów zewnêtrznych w nastêpnych latach. Jakie wartoœci Wasza szko³a przekazuje m³odzie y? Chcemy, aby m³odzie by³a wszechstronnie przygotowana do szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. D¹ ymy do ugruntowania postaw otwartych œwiatopogl¹dowo, choæ oczywiœcie nasz¹ najmocniejsz¹ stron¹ jest kszta³cenie spo³eczne. W olimpiadach humanistyczno-spo³ecznych szko- ³a nie ma sobie równych od z gór¹ siedmiu lat. Nasi uczniowie pod kierunkiem doœwiadczonych nauczycieli odnieœli najwy sze sukcesy w kraju, plasuj¹c siê w gronie laureatów i finalistów. Kszta³cimy postawy patriotyczne i obywatelskie, staramy siê, aby m³odzie rzeczywiœcie by³a zaanga owana w sensie spo³ecznym. Prowadzimy tak e rozbudowan¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ obecnie ze szko³ami partnerskimi z piêciu pañstw: Holandii, Ukrainy, S³owacji, Rosji i Danii. Czy reforma edukacji, skrócona do trzech lat nauka w liceum, nie powoduje ograniczenia roli szko³y w kszta³towaniu osobowoœci m³odego cz³owieka? Nie widzê tutaj jakiegokolwiek zagro enia ze strony nowego systemu edukacyjnego. Filozofia kszta³cenia oraz wychowania m³odzie y jest ukierunkowana na wiêksz¹ ich samodzielnoœæ i kszta³towanie umiejêtnoœci praktycznych. M³odzi ludzie musz¹ przyj¹æ na siebie wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za samych siebie. Chcemy, aby nasi absolwenci byli uwra liwionymi spo³ecznie patriotami z poczuciem przynale noœci do rodziny narodów europejskich, umiej¹cymi wykorzystywaæ najnowsze technologie informatyczne i pos³ugiwaæ siê przynajmniej jednym jêzykiem obcym. A jak wyobra a Pan sobie przysz³oœæ szko³y? Uwa am, e nadal bêdziemy jedn¹ z wiod¹cych placówek edukacyjnych naszego miasta i województwa. Nie bêdziemy rezygnowaæ z wize- Wspomnienia absolwentów Daniel Sztandera Wiceprezydent Kalisza matura 1969 Mam dylemat, który okres jest najwa niejszy w yciu ka dego cz³owieka czy liceum, czy studia. Myœlê, e liceum jest dlatego wa ne, e przyjaÿnie, które wówczas powstaj¹ s¹ bardziej autentyczne, szczere, bezinteresowne, trwaj¹ do koñca ycia. Wspominam szko³ê bardzo dobrze, to by³o wówczas jedyne liceum koedukacyjne, co mia³o znaczenie. Koledzy z samochodówki czy Asnyka byli bardziej od nas spragnieni kontaktów z dziewczynami, bardziej zawstydzeni. Przez to by³a to szko³a szczególna. Szko³ê wspominam bardzo ciep³o, wszystkich profesorów z sentymentem, nie pamiêtam sytuacji nieprzyjemnych. Udziela³em siê w sporcie, by³em w reprezentacji szko³y w lekkoatletyce, pi³ce rêcznej i koszykówce. Najwiêksze osi¹gniêcia mieliœmy w koszykówce, byliœmy na trzecim miejscu wœród szkó³ œrednich w województwie po-

9 znañskim. Odwiecznie rywalizowaliœmy z Asnykiem, w moim roczniku wygrywaliœmy, ku niezadowoleniu profesora Paszyna z Asnyka. Warunków do æwiczeñ praktycznie nie by³o maleñka sala gimnastyczna. Nowa sala teraz zosta³a wybudowana. Gdy wchodzê dziœ do szko³y, jest ona taka sama jak niegdyœ, czuje siê tê sam¹ atmosferê. Zmiany dostrzegam w m³odzie y. Wydaje siê, e s¹ to ju doroœli ludzie. Ma³gorzata Korbik (Miœ) pracownik ksiêgowoœci matura 1995 Dla mnie wybór szko- ³y by³ chyba przypadkowy, ale patrz¹c z perspektywy czasu stwierdzam, e nie a³ujê. Nie by³o adnych rodzinnych tradycji, rodzice s¹ spoza Kalisza, wiêc nikt nie chodzi³ do Koœciuszki. Najmilej i najczêœciej wspominam czwart¹ klasê, czas przed matur¹ pomimo nauki i stresów. Mo e dlatego, e gdy zaczynaliœmy by³o nas bardzo du o, ponad trzydziestu, a w czwartej klasie tylko osiemnastu... Pamiêtam dokuczaj¹cy wszystkim brak sali gimnastycznej. Gdy by³o ciep³o, biegaliœmy po boisku, ale zim¹ pozostawa³y nam tylko korytarze. Kiedy inni mieli lekcje, wszystko by³o s³ychaæ. Mi³o wspominam lekcje fizyki z profesor Nawrock¹, chocia fizyka nie by³a moim ulubionym przedmiotem. Lubi³am te profesora Zaprzelskiego od wychowania fizycznego, zawsze potrafi³ nas rozœmieszyæ i odstresowaæ po niezapowiedzianych kartkówkach na poprzednich lekcjach. Byliœmy pierwszym rocznikiem z wy u demograficznego. Do tej pory wszystkie studniówki odbywa³y siê w szkole, korytarze by³y wtedy przystrajane, a nasza by³a w Konkrecie. Po tym liceum du o osób dosta³o siê na studia, co dobrze œwiadczy o poziomie szko³y. Urszula Wilczyñska- Rosada Dyrektor Zespo³u Szkó³ Mechaniczno- Elektrycznych w Kaliszu matura 1969 (IV LO im. Stefanii Sempo³owskiej) Moja szko³a to by³ babiniec. Zajmowa³yœmy drugie piêtro, mia³yœmy osobne wejœcie, od strony rzeki. Szko³y by³y zupe³nie odrêbne, zawsze drzwi do Koœciuszki by³y zamkniête, spotykaliœmy siê tylko na przerwach, na boisku. Przypatrywa³yœmy siê ch³opcom podczas przerw, troszkê im zazdroœci³yœmy, bo by³yœmy w eñskiej szkole. Kilka dziewcz¹t zrezygnowa³o i przesz³o do Koœciuszki. Pomimo e by³a to eñska szko³a, wspomnienia s¹ fantastyczne. Organizowa³yœmy sobie spotkania po lekcjach, jedynymi atrakcjami by³y wówczas kino, teatr i park. W szkole te ycie kwit³o, najfajniejsz¹ rzecz¹ by³y artosy. Co miesi¹c przyje d ali znani artyœci, np. Wanda Wi³komirska. Wszystko to sta³o na bardzo wysokim poziomie, koncerty stanowi³y szkolne œwiêto. Dyrektork¹ naszego liceum by³a Helena W³odarczyk, której wszystkie dziewczyny bardzo siê ba³y. Mia³a taki zwyczaj, e gdy wchodzi³yœmy do szko³y, to sprawdza³a, czy mamy przyszyte tarcze. Biada, jeœli tarcza by³a na agrafce albo s³abo przyszyta zostawa³a natychmiast oderwana. Pani W³odarczyk uczy³a nas geografii, sprawia³a wra enie srogiej i niedostêpnej. Musia³yœmy byæ zawsze przygotowane, ka dy dr a³. Przypominam sobie w zwi¹zku z ni¹ wiele zabawnych sytuacji, np. gdy wesz³a moda na bia³e poñczochy, ona nie znosi³a tego. Pamiêtam kole ankê, która zosta³a wezwana do odpowiedzi i pod ³awk¹ œci¹ga³a te poñczochy, tak siê ba³a. Nosi³yœmy ciemne p³aszcze, berety i oczywiœcie obowi¹zkowe czarne lub granatowe fartuchy z bia³ym ko³nierzem. Wtedy panowa³ wielki rygor, dyscyplina, cisza na lekcjach. By³o wówczas bardzo du o akademii z przeró nych okazji. Odbywa³y siê te konkursy recytatorskie i konkursy piosenki radzieckiej bra³am udzia³ w obydwóch. Tomasz Kwinta Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu matura 1964 Wybór Liceum im. Tadeusza Koœciuszki to w moim przypadku chyba rodzinna tradycja. Starsza siostra skoñczy³a tê szko³ê i dwóch m³odszych braci równie. Uczono w niej dobrze, a nawet bardzo dobrze, moja ca³a wiedza ogólna pochodzi z tego okresu. Mimo e by³em uczniem przeciêtnym, a niekiedy nawet s³abym, zosta³em wyposa ony w taki zasób wiedzy, e mog³em skoñczyæ studia. Ciep³o wspominam chyba wszystkich nauczycieli, mniej mo e tych, którzy uczyli mniej wa nych przedmiotów, jak np. WOP-u. Mnie tego przedmiotu uczy³ dyrektor Orszulak. Bardzo dobrzy poloniœci, od profesora Szlachty pocz¹wszy. Mia- ³em przyjemnoœæ zdawaæ maturê pod opiek¹ profesor Stefanii Wodziñskiej, wybitnej osobowoœci. Profesor Wierzbicka skutecznie uczy³a nas chemii, póÿniej nie mia³em adnych problemów z tym przedmiotem. Matematyki nauczono mnie tak, e do dzisiaj co roku stwierdzam, e maturê z matematyki bym zda³. Z moim wychowawc¹, Edwardem B³otnym, tworzyliœmy póÿniej strzelectwo w Kaliszu. Zawsze czule wspominam wszystkich nauczycieli, nie przypominam sobie, eby którykolwiek by³ z³oœliwy. Sytuacji, które zapad³y mi w pamiêæ by³o bardzo wiele, gdy nale a³em do bardzo ywych uczniów. eby mieæ miejsca, w których móg³bym siê schowaæ, mia³em klucze do prawie wszystkich pomieszczeñ, dorabia³em je samodzielnie. Ten ca³y pêk kluczy znalaz³ u mnie profesor Orszulak, dyrektor szko³y, tzn. dopad³ mnie, jak wychodziliœmy ze strychu. Nie bardzo wiedzia³, co z tym zrobiæ... Paulina Frankiewicz Studentka prawa na UW matura 2003 Chodzi³am do klasy o profilu humanistycznoprawnym. Chyba to zdecydowa³o, e przysz³am do Koœciuszki, bo to by³a jedyna szko³a, która mia³a ten profil. Moje wspomnienia z czasów liceum s¹ raczej oderwane od nauki, zwi¹zane bardziej z tym, co dzia³o siê poza szko³¹: z zagranicznymi wyjazdami do Heerhugowaard i Erfurtu, olimpiadami i przygotowaniami do nich. Mieliœmy wówczas du o swobody, mogliœmy siê skupiæ na tym, co lubimy robiæ. W szkole du o siê dzia³o, nauczyciele byli bardzo aktywni, czêsto wyje d aliœmy. Tradycyjna nauka nie by³a najwa niejsza. Z tej szko³y nigdy nie zapomnê nauczycieli. Moj¹ wychowawczyni¹ by³a profesor Bo ena Tomczak, ma niesamowit¹ wiedzê, ale baliœmy siê jej bardzo. Gdy by³am w Koœciuszce na dniach otwartych drzwi, nie podoba³a mi siê ta szko³a. By³a po prostu brzydka i stwierdzi³am, e do niej nie pójdê, tym bardziej e wszyscy mi j¹ odradzali. Dziœ nikt by mi ju nie odradza³ i by³ to wybór najlepszy z mo liwych. Myœlê, e w innej szkole nie mia³abym takich mo liwoœci, jakie zosta³y mi tu dane. Dyrektor Majchrzak otacza³ mnie tak¹ trosk¹, e gdy siê przygotowywa³am do olimpiady, mia³am ka d¹ ksi¹ kê, która by³a w spisie lektur. Kupowa³ na w³asny koszt, kry³ siê z tym, mówi¹c, e to do biblioteki bêdzie potrzebne. Ale wiem, e kupowa³ za w³asne pieni¹dze, ebym mog³a przeczytaæ. Dziêki tej szkole mam to, co mam. (Fot. Mariusz Hertmann, Ilona Kapitaniak)

10 Prezentujemy sylwetki wybitnych absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki, którzy s¹ jednoczeœnie Honorowymi Obywatelami Miasta Kalisza. Gustaw Arnold Trzeci Robert Kordes Fibigerowie przybyli do nas z Austrii. W Kaliszu pojawili siê w XIX wieku, a ju w roku 1878 Gustaw Arnold Pierwszy zbudowa³ pierwszy fortepian. Zanim Kalisz sta³ siê najbardziej cenionym polskim oœrodkiem budowy tych instrumentów, musia³o jeszcze min¹æ trochê czasu, ale do dziœ s³owa Calisia i Fibiger du o znacz¹ w pianistycznym œwiecie. Tym smutniejsza jest historia ostatniego z rodu, Gustawa Arnolda Trzeciego. Przypominamy j¹ tak e dlatego, e by³ on absolwentem obchodz¹cego dziœ swój jubileusz gimnazjum (a póÿniej liceum) im. Tadeusza Koœciuszki. Pierwsza fabryka Fibigerów dzia³a³a w wynajêtym budynku przy al. Józefiny (dzisiejsza al. Wolnoœci). Lokum to szybko okaza³o siê za ciasne, Gustaw Pierwszy wybudowa³ wiêc nowy budynek przy ul. Chopina, gdzie produkcjê przeniesiono w 1898 roku i gdzie siedziba firmy znajduje siê do dziœ. O rozwoju fabryki œwiadczy systematyczny wzrost zatrudnienia: w 1902 roku pracowa³o w niej 40 osób, a w roku 1913 ju 200. Jednak o wiele bardziej imponowaæ mo e jej rosn¹ca, nie tylko w Polsce, renoma. Fortepiany i pianina Fibigerów niekiedy uznawano za najlepsze w œwiecie, tu po instrumentach Steinwaya. W czasie I wojny œwiatowej fabryka podzieli³a los ca³ego miasta, zburzonego przez prusk¹ artyleriê. Wojenne troski i ciê kie prze ycia za³ama- ³y Gustawa Pierwszego, który zmar³ w roku Jego syn, Gustaw Drugi, szkolony uprzednio na fortepianmistrza w Niemczech, kierowa³ firm¹ tylko do roku 1926, gdy sam umar³ na zawa³ serca. Wnuk za³o yciela firmy, Gustaw Trzeci (ur. 23 wrzeœnia 1912 roku), by³ wówczas jeszcze uczniem koœciuszkowskiego gimnazjum. Do czasu uzyskania przez niego pe³noletnioœci i zdobycia koniecznego doœwiadczenia w zawodzie interesy firmy prowadzi³ Karol Broniszewski (ró ne Ÿród³a podaj¹ tak e wersjê nazwiska: Broniszowski), konstruktor fortepianów z firmy Boessendorfer w Wiedniu. U Boessendorfera kszta³ci³ siê równie Gustaw Trzeci. Wczeœniej, w latach , studiowa³ w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Zanim zacz¹³ pracowaæ w rodzinnej firmie pod kierunkiem Broniszewskiego, odby³ jeszcze s³u - bê wojskow¹, do której szybko musia³ powróciæ, gdy w 1939 roku Niemcy napad³y na Polskê. S³u- y³ w 25. Pu³ku Artylerii Lekkiej, wchodz¹cym w sk³ad Armii Poznañ. Nie ominê³a go wiêc ani bitwa nad Bzur¹, ani walki w obronie Warszawy, ani wojenna rana. Piêæ lat okupacji spêdzi³ w obozie jenieckim w Woldenbergu (dzisiejszy polski Dobiegniew w woj. zachodniopomorskim, przy trasie z Poznania do Szczecina). W³adze obozowe zwróci³y rzecz jasna uwagê na niemieckie nazwisko jeñca i próbowa³y go nak³oniæ do podpisania volkslisty. Fibiger odmówi³, przez co spotyka³ siê póÿniej z rozmaitymi szykanami. Najgorsze jednak mia³o dopiero nadejœæ. W czasie nie- Na zdjêciu Gustaw Arnold Fibiger. obecnoœci Gustawa Trzeciego w Kaliszu fabryka jego ojca pracowa³a nadal, tym razem na wojenne potrzeby Niemców. Powsta³a w niej komórka AK Barka. Wpadka po³o y³a kres tej konspiracji, a jedn¹ z aresztowanych okaza³a siê siostra Gustawa, Elwira Fibigerówna. W styczniu 1945 roku, gdy wojska niemieckie wycofywa³y siê z Kalisza, znalaz³a siê ona w grupie rozstrzelanych w Lesie Skarszewskim za przynale noœæ do polskiego ruchu oporu (w grupie tej znalaz³o siê tak e kilka innych osób pochodzenia niemieckiego). Cztery dni póÿniej od kul wycofuj¹cych siê hitlerowców zginê³a we w³asnym domu matka Gustawa, Wanda Fibiger. Gdy niespe³na miesi¹c póÿniej wróci³ on z niewoli, zasta³ nie tylko zdewastowan¹ fabrykê, ale te wiadomoœæ o œmierci dwóch najbli szych mu osób. Nastêpne lata przypad³y na najbardziej ponury okres rz¹dów komunistycznych w Polsce. Ówczesne w³adze pocz¹tkowo w ogóle nie by³y zainteresowane wznowieniem produkcji fortepianów i pianin, próbuj¹c przestawiæ zak³ad na produkcjê mebli. Pomys³ ten nie by³ zreszt¹ oryginalny, bo to samo czyni³y wczeœniej okupacyjne w³adze niemieckie. Gustaw Trzeci, choæ spogl¹dano na niego podejrzliwie jako na spadkobiercê przedwojennego w³aœciciela i przedstawiciela klasy pró niaczej, zdo³a³ mimo to przekonaæ nowych rz¹dców do wznowienia tej produkcji. O dawnych porz¹dkach w fabryce nie mog³o byæ ju jednak mowy. Ostatni z Fibigerów najpierw zosta³ zastêpc¹ dyrektora firmy pod zarz¹dem pañstwowym, póÿniej jej dyrektorem, a od 1953 roku g³ównym konstruktorem zak³adu nosz¹cego ju wówczas nazwê Calisia. O eniony w 1946 roku z Iren¹ Krupczyñsk¹, mia³ dwie córki: Elwirê i Ewê. Czasy powojenne up³ynê³y mu g³ównie na pracy: obmyœla³ kolejne modele instrumentów, przyczyniaj¹c siê do odbudowy presti u firmy i wzrostu produkcji. Wymowne znów niech bêd¹ liczby: w roku 1950 Calisia wyprodukowa³a 136 pianin, rok póÿniej ju 269, z czego 150 przeznaczono na eksport do Europy Zachodniej, a u progu lat 90., w okresie prosperity, by³o to ju 3400 instrumentów rocznie (firma zatrudnia³a wtedy 270 osób). Najwiêkszym osi¹gniêciem Gustawa Trzeciego, obok tej produkcji, by³o za³o enie w 1954 roku pierwszego w Polsce i jednego z trzech na œwiecie Technikum Budowy Fortepianów (nosz¹cego póÿniej jego imiê). By³ nie tylko jego pomys³odawc¹ i twórc¹, ale te pierwszym dyrektorem i wyk³adowc¹. W szkole tej pracowa³ do 1978 roku. By³ ju wówczas na emeryturze. Ten niezwykle skromny, pracowity i bez reszty oddany swojemu powo³aniu cz³owiek nied³ugo cieszy³ siê zas³u onym odpoczynkiem w 1981 roku dozna³ wylewu krwi do mózgu. Ostatnie jego lata by³y smutn¹ wegetacj¹ cz³owieka naznaczonego stale postêpuj¹c¹ chorob¹ i cierpieniem. Przykuty do fotela w swoim mieszkaniu przy ul. Chopina, na pó³ sparali owany, móg³ tylko patrzeæ na gmach fabryki, w której up³ynê³o tyle lat jego aktywnego ycia, dok¹d ka dego dnia udawa³ siê do pracy, do swoich ukochanych instrumentów, i widzieæ tyle, ile wyznacza³ prostok¹t ram okiennych napisa³a Halina Tumolska, autorka wspomnienia o Fibigerach. Gustaw Trzeci zmar³ 22 stycznia 1989 roku, nie doczekawszy ani koñca PRL, ani starañ o odzyskanie fabryki lub chocia odszkodowania za jej nacjonalizacjê, przeprowadzon¹ z pogwa³ceniem nawet tego prawa, które obowi¹zywa³o w komunistycznym pañstwie. Jak mo na wnioskowaæ z dokumentów, przejêcie fabryki przez pañstwo nast¹pi³o w 1948 roku za odszkodowaniem. Spadkobiercy Gustawa Trzeciego podkreœlali potem, e rekompensaty tej ani on, ani oni nie otrzymali. Nie doczekali siê równie zwrotu fabryki. Jej historia przypadaj¹ca na lata 90. i okres najnowszy nie nale y ju jednak do tego wspominkowego i z koniecznoœci pobie nego opisu ycia oraz osi¹gniêæ kaliskich Fibigerów, a zw³aszcza ostatniego mêskiego potomka tego rodu. Korzysta³em z: Halina Tumolska, W krêgu tradycji. Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu Kalisz 1989; Zbigniew Koœcielak, Gdzie ucz¹ i czyni¹, e drewno gra.... Kalisz 1989; Piotr Gabryel, Przez œcianê. [W:] Wprost nr 28/ 1985; Pawe³ Szpecht, Napiêta struna. Co z w³asnoœci¹ Fibigerów?. [W:] Wprost nr 5/1991.

11 Kaliski Canadiana Jones El bieta Zmarz³a Odkopa³ Meroe staro ytn¹ stolicê Sudanu. Sta³ siê œwiatowym autorytetem w dziedzinie prehistorii Nubii. W latach 60. obserwowa³ badania archeologiczne w rodzinnym mieœcie. Wtedy polscy archeolodzy dokonywali wielkich odkryæ w rejonie Morza Œródziemnego, a on podziwia³ ich poczynania. W wieku 14 lat, zdaj¹c egzamin do szko³y œredniej, II Liceum Ogólnokszta³c¹cego, na jêzyku polskim wybra³em tzw. wolne pytanie: Kim chcia³byœ zostaæ w przysz³oœci?. Napisa³em wówczas rozprawê o tym, e chcia³bym zostaæ archeologiem wspomina. Za najwiêksze zrealizowane przez siebie marzenie uwa a prowadzenie badañ archeologicznych w Meroe, stolicy staro ytnego Sudanu, bêd¹cego jednym z najwiêkszych miast w Afryce. Jego praca na tych terenach rozpoczê³a siê w latach 80. Od tamtej pory do dziœ odkopa³ wiele pa³aców i œwi¹tyñ. Dosta³ medal za zas³ugi w tej dziedzinie, wrêczony w Chartumie. Archeologia ma to do siebie, e z jednej strony cz³owiek przebywa wœród elit w³adzy, honorowych goœci, w bogactwie, a z drugiej strony obcuje z najwiêksz¹ bied¹. Najciekawsza zdaniem Krzysztofa Grzymskiego jest praca w terenie. Na tych zapad³ych wsiach przyje d aj¹ do mnie Nomadzi z pustyni i prosz¹ o pracê. Przed paru laty, podczas okresu suszy i g³odu, mia- ³em w obozie mnóstwo uciekinierów, ludzi, którzy potracili wszystko i b³agali o jak¹kolwiek pracê. Pomagali w wykonywaniu zwyczajnych czynnoœci - przenoszeniu piachu, kopaniu ³opat¹. Jego zdaniem pasjonuj¹ce jest zarówno odkrywanie tajemnic, jak i ³¹czenie pewnych pozornie oderwanych elementów w logiczn¹ ca- ³oœæ. To nie musi dotyczyæ tylko archeologii egipskiej, bo w ka dym archeologicznym temacie kryje siê jakaœ tajemnica. Ciekawe mo e byæ osadnictwo indiañskie w Kanadzie, jak i osadnictwo s³owiañskie w Polsce. Ju po roku prac badawczych opublikowa³ pierwsz¹ ksi¹ kê na temat swoich prac badawczych w Meroe. Sudan jest bowiem miejscem wielkich mo liwoœci odkrywczych. Wyprawy do Sudanu finansuj¹ ró ne wydawnictwa (National Geographic), organizacje naukowe, spo³eczne, a tak- e instytucje pañstwowe. By³ kuratorem wielu wystaw egipskich, które odbi³y siê szerokim echem w œwiecie. Na pocz¹tku pracy w 1984 roku zacz¹³ organizowaæ w Royal Ontario Museum sta³¹ kolekcjê z Egiptu (z wykszta³cenia jest egiptologiem) i Nubii. Zosta³a otwarta pod koniec 1991 roku. W tym czasie zobaczy³ fantastyczn¹ wystawê w Berlinie, zatytu³owan¹ Z³oto Meroe. Wyeksponowano tam z³ote skarby królowej Amaniszacheto, które s¹ tym dla Nubii i Sudanu, czym skarby króla Tutenchamona Na zdjêciu Krzysztof Grzymski odbiera tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Œwiêto Miasta 2000 roku. Fot. Jagoda i Arek Szymañscy dla Egiptu. W 1994 roku dziêki jego staraniom 2004 roku. Nie by³a to autorska wystawa kaliskiego przeniesiono tê wystawê do Royal Ontario Museum. archeologa, ale taka, któr¹ wybra³ i któr¹ opi- Wspania³e z³ote pierœcienie, nauszniki i inne sa³. Na poprzedniej ekspozycji mo na by³o zobaczyæ przedmioty robi³y wielkie wra enie. To by³ mój pierwszy, wielki okres kultury egipskiej, pierwszy du y sukces zawodowy, a jednoczeœnie natomiast ta prezentacja przedstawia³a, co siê osobista frajda. Wystawa okaza³a siê rów- póÿniej sta³o z Egiptem i ze sztuk¹ egipsk¹. nie sukcesem politycznym, po raz pierwszy przysz³o Ciekawsze eksponaty to miêdzy innymi fragmenrzyñskiej. na ni¹ wielu przedstawicieli ludnoœci muty wk³adanej do grobowców ksiêgi umar³ych, Pokazywa³a, e Sudan to nie tylko etnografia zawieraj¹cej zaklêcia i bêd¹cej drogowskazem dotycz¹ca wiejskiej czy koczowniczej po œmierci. Jednak najcenniejsze s¹ fragmenty ludnoœci, ale równie wspania³a staro ytna cywilizacja papirusu ksiêgi umar³ych Anie go, maj¹cej 27 z w³asnym pismem, jêzykiem i wszystkimi m d³ugoœci. Papirus jest pociêty, przechowy- skarbami kultury podsumowuje Krzysztof wany w segmentach, znakomicie zachowany, we Grzymski. wspania³ych, wyraÿnych kolorach (co œwiadczy Dziêki wystawie Z³oto Meroe kaliski archeolog o doskona³ych barwnikach, które przetrwa³y nawi¹za³ szereg miêdzynarodowych kon- prawie 3500 lat). taktów z muzeami w Stanach Zjednoczonych i w Nie wszystko wiemy o staro ytnoœci. Pozostaje Europie. W po³owie lat 90. jako przedstawiciel jeszcze wiele tajemnic, które mog¹ staæ siê wyzwaniem Royal Ontario Museum rozpocz¹³ wspó³pracê z dla m³odych archeologów, tak samo, Dorothe¹ Arnold z Metropolitan Museum of Art w jak dla mnie kiedyœ wyzwaniem by³o Meroe. Mamy Nowym Jorku przy organizowaniu wystawy milenijnej np. w tej chwili 1500 tekstów pisanych w jêzyku Sztuka egipska w okresie piramid. Wy- meroickim. Wiemy, e by³o to pismo alfabetycz- stawa okaza³a siê najwiêkszym sukcesem w dziejach ne, zawieraj¹ce 24 znaki. S¹ one odszyfrowane, muzeum. Odwiedzi³o j¹ oko³o 400 tys. osób. znamy ich wartoœæ fonetyczn¹. Mo emy wiêc odne, Ekspozycja zawiera³a eksponaty z 30 muzeów czytaæ te teksty, ale nie mo emy zrozumieæ, co na œwiecie, z okresu budowy piramid, czyli tzw. siê w nich mieœci i tu mamy tak¹ wielk¹ tajemnicê. okresu Starego Pañstwa ( p.n.e.). Gdyby uda³o siê znaleÿæ kiedyœ tekst dwujêzyczny, Mo na by³o zatem odbyæ podró w czasie do wtedy mo na by³oby je porównaæ podsu- staro ytnego Egiptu. mowuje Krzysztof Grzymski. Równie wysoko Krzysztof Grzymski ocenia wystawê Jedna z amerykañskich reporterek nazwa³a go Wieczny Egipt, zorganizowan¹ przez Canadiana Jones, bo to, co robi, kojarzy siê z American Federation of Art w USA, zawieraj¹c¹ wielk¹, filmow¹ przygod¹. No i ³atwiej wymówiæ 144 wybrane w œwiadomy sposób obiekty z British Canadiana Jones ni Krzysztof Grzymski. Dla Museum w Londynie. Po d³ugich negocja- nas, kaliszan, zawsze bêdzie on zatem kaliskim cjach uda³o siê j¹ zaprezentowaæ w Toronto w Canadiana Jonesem.

12 Stanisław Iwankiewicz Aneta Kolañczyk Stanis³aw Iwankiewicz, syn Teodora i Matyldy z Kaczorowskich, przyszed³ na œwiat 24 listopada 1920 roku w Kaliszu. W 1937 roku Stanis³aw Iwankiewicz otrzyma³ ma³¹ maturê w Gimnazjum Humanistycznym im. Adama Asnyka, a w 1939 roku maturê w Pañstwowym Gimnazjum im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu. Po pomyœlnym zdaniu egzaminu konkursowego, 20 sierpnia 1939 roku rozpocz¹³ s³u bê wojskow¹ w Szkole Podchor¹ ych Sanitarnych Zawodowych w Warszawie, która dawa³a mo - liwoœæ studiowania wymarzonego kierunku, medycyny. Radoœæ trwa³a krótko, 1 wrzeœnia przerwa³ marzenia, a czas wojennej zawieruchy przyniós³ tak e rozpacz po stracie najbli szych: ojca, matki, brata. W wojnie obronnej Stanis³aw Iwankiewicz bra³ udzia³ jako sanitariusz wraz ze 104. Szpitalem Polowym. 18 wrzeœnia zosta³ internowany przez Armiê Czerwon¹, nastêpnego dnia uda³o mu siê szczêœliwie zbiec z transportu kolejowego. W czasie okupacji pracowa³ jako drwal w Nadleœnictwie Bolewice ko³o Grójca, w tym czasie by³ wspó³organizatorem grupy konspiracyjnej ZWZ AK OSINIACY. W sierpniu 1940 roku wróci³ do Kalisza, gdzie pracowa³ jako pisarz w firmach budowlanych w mieœcie i okolicy. Niespe³na cztery lata póÿniej musia³ uciekaæ do Warszawy przed gro ¹cym mu aresztowaniem. Tam dosta³ Kenkartê na nazwisko Stanis³aw Kowalski. Nazwiska tego u ywa³ do powrotu z niewoli w 1945 roku. Jako o³nierz Armii Krajowej pseudonim Jacek bra³ udzia³ w powstaniu w zgrupowaniu Krybar, a nastêpnie S³awbor. Wraz z dru yn¹ budowa³ liniê telefoniczn¹ ze Œródmieœcia na Mokotów kana³ami pod pozycjami niemieckimi. Po kapitulacji powstania Iwankiewicz zg³osi³ siê do S³u by Zdrowia Komendy G³ównej Armii Krajowej, której szefem by³ p³k dr Leon Strehl. Ten powierzy³ mu kierowanie kancelari¹ organizuj¹cego siê szpitala, z którym uda³ siê do obozu jenieckiego w Zeithain ko³o Drezna. W obozie zda³ egzamin, jakiemu zostali poddani studenci medycyny. Otrzyma³ zaœwiadczenie, e mo e pracowaæ w szpitalu. W paÿdzierniku 1945 roku Stanis³aw Iwankiewicz zapisa³ siê na Wydzia³ Lekarski Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Podczas studiów nale a³ do Akademickiego Zwi¹zku Sportowego. By³ za³o ycielem sekcji wioœlarskiej, nastêpnie prezesem i wiceprezesem AZS. Dyplom lekarza uzyska³ 25 kwietnia 1951 roku. W czasie studiów pracowa³ przez dwa lata jako asystent wolontariusz w Zak³adzie Anatomii Opisowej i Topograficznej pod kierunkiem prof. zw. dra Tadeusza Marciniaka, a od 15 czerwca 1950 roku rozpocz¹³ pracê w Klinice Otolaryngologii we Wroc³awiu. W latach pracowa³ w Klinice pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Teofila Zalewskiego, w latach pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Wiktora Jankowskiego, od 1970 do 1980 by³ dyrektorem Instytutu Chorób Uk³adu Nerwowego i Narz¹dów Zmys³ów. Od 1 marca 1950 r. pracowa³ w zorganizowanej przez ówczesnego doc. dra Kornela Gibiñskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej we Wroc³awiu. Od stycznia 1952 roku do marca 1963 roku by³ dyrektorem tej placówki (pracuj¹c równoczeœnie w Klinice). W 1951 roku razem z doktorem Wac³awem Kornaszewskim uruchomi³ komorê niskich ciœnieñ do badañ pilotów cywilnych, a w 1952 roku by³ wspó³organizatorem Oœrodka Badawczo-Lotniczego Lekarskiego przy Aeroklubie RP. Oœrodek zajmowa³ siê badaniem pilotów sportowych z ca³ej Polski. Pierwszy stopieñ specjalizacji w otolaryngologii uzyska³ w 1952 roku, natomiast drugi stopieñ w 1957 roku. 22 lutego 1961 roku obroni³ pracê doktorsk¹, a po dwóch latach habilitowa³ siê na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pod tytu- ³em Kostne krzywe artykulacyjne. Etat docenta otrzyma³ w 1965 roku. Profesorem nadzwyczajnym zosta³ piêæ lat póÿniej, zaœ profesorem zwyczajnym w 1977 roku. W latach by³ prorektorem ds. nauki, a w latach rektorem Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Jako rektor patronowa³ opracowaniu planów budowy nowej Akademii Medycznej. By³ organizatorem wydawnictwa Prace naukowe Akademii Medycznej we Wroc³awiu w 1967 roku i jego redaktorem naczelnym przez 24 lata. Profesor Stanis³aw Iwankiewicz jest autorem 374 prac naukowych i publicystycznych, w tym kilku wielokrotnie wznawianych podrêczników. Jest tak e pionierem mikrochirurgii ucha i krtani oraz cz³onkiem honorowym licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Polskiego Towarzystwa Neurologii, Niemieckiego Towarzystwa Laryngologii, Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1981 roku otrzyma³ doktorat honoris causa Akademii Medycznej w DreŸnie. Posiada wiele odznaczeñ wojskowych i cywilnych, w tym Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzy Walecznych i Odznakê Budowniczego Wroc³awia, kilkakrotne nagrody naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz PAN. 1 paÿdziernika 1991 roku przeszed³ na emeryturê. Dziœ jest szczêœliwym dziadkiem, a nawet pradziadkiem. Mieszka z on¹ Zofi¹ Krystyn¹ Zawodniakówn¹, która ukoñczy³a tak e liceum Koœciuszki w 1947 roku, w domu z ogródkiem we wroc³aw- Profesor Stanis³aw Iwankiewicz przemawia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisza. Otrzyma³ wtedy tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Œwiêto Miasta 2005 roku. Fot. Mariusz Hertmann skiej dzielnicy Krzyki. Syn Jaros³aw jest adiunktem Kliniki Otolaryngologii AM we Wroc³awiu, a syn Rados³aw doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wroc³awskiej. W 2001 roku zosta³a wydana wspomnieniowa ksi¹ ka profesora zatytu³owana A by³o to tak, znakomita lekcja historii, tak e naszego miasta. Obecnie profesor Iwankiewicz pracuje nad ksi¹ k¹ Polski szpital wojskowy w Zeithain, która uka e siê prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W obozie jeñców wojennych przebywa³o ³¹cznie 1574 powstañców warszawskich, w tym 1031 rannych i chorych. Pracowa³o 58 lekarzy, 5 farmaceutów, 59 pielêgniarek dyplomowanych, 8 studentów medycyny, 110 sanitariuszek i personelu gospodarczego. W Zeithain mieœci siê Muzeum Jeñców Powstania Warszawskiego. W paÿdzierniku 2004 roku zosta³a ods³oniêta tablica zawieraj¹ca 44 nazwiska zmar³ych w obozie jenieckim. W czerwcu bie ¹cego roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, profesor Stanis³aw Iwankiewicz otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Zawsze i wszêdzie podkreœla³em, e wszystko, co mam najlepszego wynios³em z mego rodzinnego domu i z Kalisza. Patrz¹c dziœ na Kalisz podziwiam jego rozwój i rozkwit, osi¹gniêcia obywateli w wielu dziedzinach. Dumny jestem z tego, e mogê siê nazywaæ nadal kaliszaninem. yczê mojemu miastu dalszego œwietnego rozwoju. Niechaj has³o: M³ode duchem najstarsze miasto w Polsce spe³nia siê ka dego dnia powiedzia³ wówczas profesor Stanis³aw Iwankiewicz.

13 Tadeusz Kulisiewicz El bieta Piszczorowicz-Mondra Urodzi³ siê 13 listopada 1899 roku w Kaliszu, zmar³ 18 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Studia artystyczne rozpocz¹³ w Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu ( ), a nastêpnie kontynuowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie ( ) w pracowniach profesorów Mi- ³osza i Mieczys³awa Kotarbiñskich oraz W³adys³awa Skoczylasa. Debiutowa³ na wystawie Stowarzyszenia Artystów Grafików Ryt w 1926 roku w Warszawie. Bra³ udzia³ w licznych wystawach tej grupy. W tym samym roku po raz pierwszy wakacje spêdzi³ w Szlembarku, ma³ej podgórskiej miejscowoœci, której poœwiêci³ swoje cykle graficzne i rysunkowe. Pierwszy cykl drzeworytów do teki Szlembark powsta³ w latach Nastêpne to: Bacówka ( ), Metody (1934), Wieœ w Gorcach ( ), Rysunki szlembarskie (1939). W 1930 roku w Salonie Garliñskiego odby³a siê pierwsza indywidualna wystawa prac artysty. Tego roku Kulisiewicz uda³ siê w podró artystyczn¹ do Francji i Belgii, której efektem by³y drzeworyty oraz rysunki inspirowane francusk¹ rzeÿb¹ romañsk¹ i gotyck¹. W latach prowadzi³ kursy rysunku w warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych. Kolejne podró e do W³och, Francji i Anglii odby³ w 1937 roku. W tym czasie bra³ udzia³ we wszystkich wa niejszych wystawach prezentuj¹cych sztukê polsk¹ w kraju i za granic¹. Lata wojny spêdzi³ w Krakowie oraz w Szlembarku. W czasie powstania warszawskiego sp³onê³y wszystkie prace artysty w jego warszawskiej pracowni. Od tej pory porzuci³ drzeworyt na rzecz rysunku, który sta³ siê g³ównym œrodkiem jego artystycznej wypowiedzi. Okres powojenny twórczoœci rozpoczyna cykl rysunków zburzonej Warszawy zatytu³owany Warszawa W 1946 roku Kulisiewicz po- Tadeusz Kulisiewicz Fot. Jan Styczyñski wróci³ na sta³e do Warszawy, obejmuj¹c jednoczeœnie funkcjê profesora na Akademii Sztuk Piêknych. Poza pobytami w Szlembarku odby³ wiele podró y zagranicznych, bêd¹cych inspiracj¹ do powstania nowych cykli rysunkowych. Pierwszy stworzy³ w 1947 roku po pobycie w Rumunii, Francji i Holandii. Kolejne to: Rysunki z podró y po Czechos³owacji (1951), Rysunki z Chin (1952), Kaukaskie Kredowe Ko³o (1956), rysunki powsta³e pod wra eniem teatru Bertolta Brechta: Rysunki z Indii (1956), dwa cykle Rysunki z Meksyku (1957, ), dwa cykle pt. Laguna wenecka (1958, 1961), Rysunki z Brazylii (1963), ilustracje do Matki Courage Brechta (1963). Inne cykle obok wspomnianych to: seria suchorytów z 1948 roku, cykl o³nierze Rewolucji i Pokoju (1950), Bojownicy o wolnoœæ i demokracjê (1951), Stalowe ptaki (1965), cykl rysunków do Galileusza Bertolta Brechta ( ), Kobieta ( ), Macierzyñstwo i Matka (1974), Moja historia sztuki (1975), Krajobrazy spalone ( ), Tadeusz Kulisiewicz Fot. Jan Styczyñski Komentarz W³adys³awa Koœcielniaka Mój przyjaciel Tadeusz Chiny (1982), Ludzie Indii, Meksyku, Brazylii ( ). Kulisiewicz by³ laureatem licznych nagród artystycznych i odznaczeñ pañstwowych, cz³onkiem korespondentem Akademii Sztuk Piêknych w Berlinie (1955), Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza (1960) oraz cz³onkiem honorowym Akademii Sztuk Piêknych we Florencji (1965). Z Tadeuszem spotka³em siê po raz pierwszy w roku 1960, kiedy Kulis odwiedzi³ nasze miasto zaproszony na inauguracjê Jubileuszu XVIII wieków Kalisza. Podczas tej uroczystoœci Marii D¹browskiej i jemu w³aœnie wrêczono tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Im pierwszym po 33 latach po Józefie Pi³sudskim przyznano to zaszczytne miano. By³ to okres szczytowy s³awy Kulisiewicza. Wyje d a³ za granicê z wystawami do wielu krajów ca³ego œwiata, przywozi³ stamt¹d setki szkiców, rysunków i znakomitych recenzji. Tadeusz by³ nadzwyczaj skromnym cz³owiekiem, choæ w tej skromnej postaci kry³ siê wielki artysta. Skromnoœæ ta odbija³a siê w sztuce w tworzonych przez niego rysunkach i grafikach. Upraszcza³ je tak dalece, e dalej ju nie by³o mo na, ale rysunek zawsze pozostawa³ czytelny. ycie jego obserwowa³em na licznych spotkaniach i wizytach w domu w Warszawie przy ul. Mazowieckiej czy w Kirach, w pobli u Koœcieliska, gdzie zbudowa³ sobie pracowniê po otrzymanej nagrodzie pañstwowej. Pañstwo Kulisiewiczowie mieszkali tam, w domu góralki Marysi, blisko szosy i dobrze widzieli przybywaj¹cych goœci. Mieli doœæ obszerny pokój z tarasem oraz widokiem na nieodleg³¹ drogê. Kiedy Tadeusz dostrzega³ nadchodz¹cych przybyszów otwiera³ okno i wystawia³ cztery kieliszki, które nape³nia³ specjaln¹ nalewk¹, a obok stawia³ talerz z zak¹sk¹, fasol¹ gotowan¹ w czosnku. Potem by³y rozmowy o Kaliszu i sztuce. W roku 1980, na jego 80-te urodziny, mia³a miejsce wielka wystawa retrospektywna w salach Zachêty, podczas której przedstawiono ok. 450 prac. Na jej temat, po wystawach w Meksyku, Indiach, Chinach, we W³oszech, w Brazylii, Rosji, na Kubie i w wielu miastach Europy, wypowiadali siê o wybitnym artyœcie znawcy sztuki z ca³ego œwiata w 145 katalogach. Kulis kochany by³ przez wszystkich, którzy go poznali.

14 Profesor Jan Nowacki Piotr Mydlach Jan Nowacki, zmar³y przed trzema laty wybitny chemik, a tak e Koœciuszkowiec, urodzi³ siê 3 paÿdziernika 1903 roku we wsi Stok ko³o B³aszek. Wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³ w Kaliszu, jako uczeñ Gimnazjum Pañstwowego im. Tadeusza Koœciuszki. W 1920 roku, w krytycznym dla Polski okresie wojny polsko-bolszewickiej, maj¹c 17 lat, wraz z m³odszym bratem Walentym i licznym gronem kolegów szkolnych wst¹pi³ do Armii Ochotniczej. Skierowano go do s³u by wartowniczej, powierzanej czêsto m³odszym wiekiem ochotnikom. Po zwyciêskim odparciu nieprzyjaciela, powróci³ do gimnazjalnej ³awki i dokoñczy³ ten etap edukacji egzaminem dojrza³oœci w 1924 roku. Nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej, który ukoñczy³ uzyskuj¹c tytu³ in yniera oraz wyró nienie Primus inter pares, przyznawane najlepszym absolwentom. Po studiach odby³ obowi¹zkowe przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchor¹ ych Artylerii w Brzeœciu nad Bugiem, któr¹ tak e ukoñczy³ z wyró nieniem. Nastêpnie nadal w ramach s³u by wojskowej skierowano go do pracy w Fabryce Materia³ów Wybuchowych w Pionkach. Po zakoñczeniu s³u by wojskowej in ynier Nowacki nadal utrzymywa³ kontakt z przemys³em obronnym. Pierwszym miejscem samodzielnej pracy by³o laboratorium chemiczne w Zago d oniu ko³o Radomia, gdzie uczestniczy³ w budowie eksperymentalnej stacji oczyszczania wody, potrzebnej w procesie wytwarzania prochu. Nastêpnie pe³ni³ funkcjê inspektora w Wydziale Wojskowym Ministerstwa Przemys³u, gdzie nadzorowa³ przygotowania przemys³u cywilnego w ówczesnych województwach kieleckim i krakowskim do produkcji dla potrzeb wojska. W okresie miêdzywojennym zg³osi³ swoje pierwsze patenty, tak e zwi¹zane z wytwarzaniem materia³ów dla armii. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ prowadzi³ w Kielcach przedsiêbiorstwo chemiczne. Poœlubi³ Zofiê Józefowsk¹, z któr¹ mia³ czworo dzieci: córki El bietê i Beatê oraz synów Krzysztofa i Marka. Zagro enie agresj¹ niemieck¹ sprawi³o, e Jan Nowacki znalaz³ siê wœród oficerów rezerwy powo³anych do s³u by wojskowej. W czasie wojny obronnej we wrzeœniu 1939 roku, w stopniu podporucznika, dowodzi³ bateri¹ artyleryjsk¹ wchodz¹c¹ w sk³ad 4 Pu³ku Artylerii Ciê kiej. Podczas okupacji Nowacki osiad³ w Kielcach, gdzie uruchomi³ konspiracyjn¹ produkcjê czêœci uzbrojenia i wyposa enia dla oddzia³ów Armii Krajowej (miêdzy innymi baterie i akumulatory dla urz¹dzeñ ³¹cznoœci). Zagro ony aresztowaniem przeniós³ siê do Warszawy, gdzie podj¹³ siê prowadzenia zajêæ w tajnej szkole podchor¹ ych AK na Mokotowie. W powstaniu warszawskim, bêd¹c oficerem uzbrojenia, pracowa³ przy produkcji ³adunków wybuchowych. Jan Nowacki Po zakoñczeniu wojny próbowa³ prowadziæ w³asny zak³ad chemiczny w Kielcach. Potem przeniós³ siê z rodzin¹ do Warszawy. Od 1961 roku do przejœcia na emeryturê by³ pracownikiem naukowym w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Kontynuowa³ karierê naukow¹, zg³asza³ nowe patenty i udoskonalenia techniczne, zorganizowa³ stacjê doœwiadczaln¹ badaj¹c¹ mo liwoœci zastosowania odpadów przemys³owych i górniczych w rolnictwie. Ponadto, do wa - niejszych osi¹gniêæ profesora zaliczyæ nale y opracowanie metod wytwarzania niektórych nawozów sztucznych (mikronawóz uniwersalny, nawóz borowy), oraz nowych sposobów otrzymywania i przetwarzania wa nych dla przemys³u zwi¹zków: manganu, kobaltu, niklu i krzemowych. Ogólny rozg³os przynios³o mu wynalezienie preparatu antynowotworowego NOVIT. Pocz¹tki prac nad preparatem wi¹ ¹ siê z jednym z ostatnich zg³oszeñ patentowych: Pasz dla zwierz¹t na bazie odpadów kopalnianych i przemys³owych (...). W 1967 roku, na pastwiskach hodowlanych Pañstwowych Gospodarstw Rolnych w ówczesnym województwie szczeciñskim, profesor Nowacki, w ramach doœwiadczeñ nad nawozami sztucznymi, bada³ wp³yw mikroelementów z krzemionki koloidalnej i ³ugów poflotacyjnych na tempo wzrostu traw. Miejscowi weterynarze zauwa- yli, e rozrzucone na ³¹kach substancje s¹ bezpoœrednio spo ywane przez zwierzêta. Jednoczeœnie spad³a iloœæ przypadków nowotworów i poprawi³y siê wyniki hodowlane. Profesor postanowi³ przenieœæ odkrycie na grunt hodowli zwierz¹t, a potem medycyny. Po zmodyfikowaniu mieszanki i dalszych badaniach laboratoryjnych, wypróbowa³ preparat na sobie (przyjmowa³ go wiele lat). Kluczowe okaza³y siê badania na grupie ochotników pacjentów oddzia³u chorób nowotworowych szpitala w Wyrozêbach ko³o Siedlec, przeprowadzone w 1978 roku. Wykonano je pod kontrol¹ lekarzy specjalistów. Wa n¹ rolê w przedsiêwziêciu odegrali zaprzyjaÿnieni z profesorem hierarchowie katoliccy, miêdzy innymi ks. biskup Zbigniew Józef Kraszewski. Wsparli projekt Nowackiego swym autorytetem, co okaza³o siê bardzo potrzebne, gdy prowadzi³ on wiêkszoœæ badañ we w³asnym zakresie, bêd¹c ju emerytowanym uczonym, spoza œrodowiska lekarskiego. Profesor Nowacki zacz¹³ szerzej udostêpniaæ preparat na pocz¹tku lat 80., a formu³ê udoskonala³ do 1995 roku. Od pocz¹tku stosowania preparatu zauwa ano prawid³owoœci precyzuj¹ce stosowanie go jako leku. Przede wszystkim profesor i jego póÿniejsi wspó³pracownicy zawsze podkreœlali, e NOVIT jest kompozycj¹ zwi¹zków nieorganicznych (g³ównie mikro- i makroelementów, jak: elazo, magnez, wapñ, kobalt, mangan, glin) i dzia³a korzystnie na organizm poprzez uzupe³nienie ich niedoborów, wywo³anych procesem chorobowym oraz metodami jego leczenia (szczególnie chemioterapi¹ i radioterapi¹). Ma zastosowanie jako preparat pomocniczy stosowany nie zamiast, ale obok leczenia choroby nowotworowej metodami medycyny konwencjonalnej. Stosowaniu NOVIT-u przypisuje siê wzmocnienie systemu immunologicznego chorego i zmniejszenie dolegliwoœci. Najwiêksze efekty pozytywne zaobserwowano u pacjentów w pocz¹tkowym stadium choroby oraz w przypadkach nowotworów tkanek miêkkich (szczególnie raka piersi, p³uc oraz bia³aczki). Ocenia siê, e od pocz¹tku stosowania preparatu do 1992 roku skorzysta³o z niego oko³o 40 tys. osób, a po tym roku do chwili obecnej ponad 20 tys. Pomimo pojedynczych g³osów krytycznych, wyniki podjêtych kuracji oceniane s¹ dobrze. Lek przyjmowany by³ tak e profilaktycznie, miêdzy innymi przez papie a Jana Paw³a II. Nowacki opatentowa³ preparat w 1996 roku. Od po³owy lat 90. podjêto te próby pomocniczego stosowania preparatu u chorych na AIDS. Profesor Jan Nowacki doceniony zosta³ tak e na gruncie oficjalnym. Otrzyma³ wiele odznaczeñ, w tym dwa ordery papieskie za dzia³alnoœæ charytatywn¹ i pomoc chorym: Benemerenti (1984 rok) i Pro Ecclesia et Pontifice (1989 rok). Rada Miejska Kalisza nada³a mu godnoœæ Honorowego Obywatela Miasta (30 maja 1995 roku). Profesor zmar³ dnia 20 kwietnia 2002 roku w wieku 99 lat. Pochowano go w Kielcach, w grobie rodzinnym. Opracowano na podstawie materia³ów zamieszczonych w kwartalniku Kaliszanie w Warszawie IV 2005, nr

15 100 lat Kościuszki. Wydawnictwo jubileuszowe Jaros³aw Dolat Bogata literatura szkolnictwa kaliskiego doczeka³a siê znacz¹cego uzupe³nienia. Brakowa³o bowiem dot¹d opracowania dotycz¹cego Liceum im. Tadeusza Koœciuszki. Ksi¹ ka wydana zosta³a z okazji jubileuszu stulecia szko³y, a eby uœwietniæ obchody i dotrzeæ do jak najszerszego grona zainteresowanych, absolwentów i nauczycieli Koœciuszki. Autorom przyœwieca³a ponadto idea dokonania podsumowania wieku istnienia szko³y i przekazania jej dorobku kolejnym pokoleniom. Autorami poszczególnych rozdzia³ów by³y osoby zwi¹zane ze szko³¹. Nadzór redakcyjny nad ca³oœci¹ objê³a Aneta Kolañczyk absolwentka II LO, autorka ksi¹ ek o dziedzictwie literackim Kalisza. Wspó³pracowali z ni¹ przy redakcji El bieta Piszczorowicz-Mondra i Jaros³aw Wujkowski. Wydawnictwo zosta³o podzielone na trzy czêœci. Pierwsza, zatytu³owana Spojrzenie w przesz³oœæ, zawiera trzy rozdzia³y. Pierwszy z nich, Szko³a handlowa, gimnazjum i liceum, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu. Zarys historyczny, podzielony zosta³ na poszczególne podrozdzia³y. Piotr Mydlach przedstawi³ pocz¹tki szko³y, która mia³a mieæ profil handlowy, gdy na pocz¹tku XX wieku Kalisz bardzo intensywnie rozwija³ siê gospodarczo i wymaga³ coraz lepiej przygotowanych ludzi w zwi¹zku ze specjalizacjami kaliskiej gospodarki. Inicjatorami i prowadz¹cymi szko³ê byli m.in. miejscowi przedsiêbiorcy. Autor opisa³ tak e dzieje szko³y w okresie miêdzywojennym. Kolejne podrozdzia³y dotycz¹ lat powojennych. Lata opisa³a Agata Miklas. Wskaza³a na zasadniczy problem, jaki przewija³ siê w tych latach na terenie szko³y, tj. upolitycznienie nauczania. Jednak pomimo niesprzyjaj¹cych warunków, dziêki pracy poszczególnych nauczycieli i zdolnoœciom uczniów, szko- ³a dorobi³a siê grona wybitnych absolwentów równie w tym okresie. Lata zaprezentowa³a Irena Ho³ysiak. Najwa niejszym wydarzeniem w yciu szko- ³y by³y wówczas obchody 75. lat istnienia szko³y. Rozwija³y siê równie w tym okresie ró ne organizacje, m.in. po 1989 roku wznowiono redagowanie prasy uczniowskiej. Maria WoŸniak opisa³a okres lat , tj. czas pe³nienia przez ni¹ funkcji dyrektora szko³y. Nastêpny rozdzia³, opracowany przez Teresê Koszyck¹ i Ma³gorzatê Rudowicz, zawiera historiê epizodyczn¹, a zarazem bardzo ciekaw¹. By³o ni¹ krótkie istnienie eñskiego liceum im. Stefanii Sempo³owskiej. Funkcjonowa³o ono w latach , pocz¹tkowo w obiektach po szkole Sióstr Nazaretanek, nastêpnie na 2 piêtrze Liceum im. Tadeusza Koœciuszki. Uczniowie i nauczyciele tej niespodziewanie zlikwidowanej szko- ³y kultywuj¹ tradycje. W 1995 roku odby³ siê pierwszy zjazd wychowanek, a w 2000 roku spotka³y siê one po raz drugi. W 1995 roku powsta³o Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki. Poœwiêcony mu zosta³ kolejny rozdzia³, opracowany przez Mariê WoŸniak. Czêœæ druga ksi¹ ki o II LO w Kaliszu nosi tytu³ Ludzie. Przedstawia dyrektorów Szko³y Handlowej, Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki (Beata Majchrzak), wspomnienia o wybranych nauczycielach i uzdolnionych uczniach, spisane przez osoby zwi¹zane ze szko³¹. Tych najwybitniejszych absolwentów ukazano w czterech rozdzia³ach. Sylwetki o³nierzy, uczestników wojen w XX wieku, zaprezentowali Wojciech Dyœko i Józef Margules. Beata Majchrzak i Wac³aw Majchrzak przygotowali rozdzia³ pt. Zwyciêzcy olimpiad i konkursów przedmiotowych obejmuj¹cy 20 ostatnich lat, wraz z zamieszczeniem wybranych dokonañ uczniowskich i nauczycielskich. Na koñcu drugiej czêœci Karolina Skrzypczyñska i Jakub Wujkowski przedstawili Klub Europejczyka Polonus, dzia³aj¹cy w latach Szko³a dzisiaj to tytu³ czêœci trzeciej. Zawiera ona obszerny tekst Jaros³awa Wujkowskiego na temat wspó³czesnego, mened erskiego zarz¹dzania placówk¹ oœwiatow¹. W czêœci ostatniej za³¹czono w uk³adzie mieszanym, chronologiczno-alfabetycznym, listy dyrektorów, nauczycieli i wychowanków szko³y. W sumie nale y pracê zespo³u redakcyjnego oceniæ pozytywnie, uda³o im siê uwypukliæ najwa niejsze fakty z historii tej ma³ej ojczyzny, jak¹ by³a szko³a powszechna dla koœciuszkowców. Na podkreœlenie zas³uguje te estetyka ksi¹ ki. Ok³adkê zaprojektowa³ Wojciech Stefaniak. Pozycjê tê mo na polecaæ innym organizatorom jubileuszy i redaktorom opracowuj¹cym tego typu wydawnictwa jako wzorzec do naœladowania. Wzi¹wszy pod uwagê 100-letni¹ historiê Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu, stowarzyszenie absolwentów tej szko³y powsta³o stosunkowo póÿno. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu istnieje od 1996 roku. Pomys³ jego powo³ania zrodzi³ siê podczas pi¹tego zjazdu wychowanków, w którym wziê³o udzia³ prawie 350 absolwentów szko³y. Razem od święta i na co dzień Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego by³ Jacek Stefaniak, w opracowaniu statutu wydatnie pomóg³ mecenas Tomasz Koszycki, a podczas I walnego zebrania cz³onków stowarzyszenia wybrano siedmioosobowy zarz¹d oraz prezesa, którym zosta³ Daniel Sztandera. Dziêki zainteresowaniu mediów w Kaliszu zaczê³o byæ g³oœno o wychowankach szko³y, ich losach, osi¹gniêciach i sukcesach. S³u y³y temu równie spotkania z koœciuszkowcami, których kariera zawodowa potoczy³a siê szczególnie interesuj¹co. Odbywa³y siê one w przytulnych wnêtrzach Rogatki Wroc³awskiej. Goœcili tam m.in. redaktor naczelny Warsaw Voice Kazimierz Sobolewski, kustosz Królewskiego Muzeum w Toronto, archeolog i badacz Egiptu Krzysztof Grzymski, projektant form przemys³owych Bart³omiej Pniewski, a póÿniej tak e grafik u ytkowy, mieszkaj¹cy na sta³e w Holandii, Cyprian Koœcielniak. Nowym elementem ycia stowarzyszeniowego sta³y siê sportowe wtorki panów pracuj¹cych nad kondycj¹ fizyczn¹, gromadne wyjazdy na narty, a tak e wspólne przedsiêwziêcia absolwentów kaliskich szkó³, jak na przyk³ad spotkanie z prof. Stanis³awem Iwankiewiczem, noce kabaretowe, spotkania op³atkowo-noworoczne i koncerty kolêd. Nowoœci¹ by³y ponadto zabawy karnawa³owe absolwentów, rodziców, nauczycieli i sympatyków szko³y, s³u ¹ce zebraniu funduszy na renowacjê budynku szkolnego. Inauguracj¹ obchodów 100-lecia szko³y by³o ostatnio otwarcie 23 stycznia 2004 roku w Muzeum Okrêgowym Ziemi Kaliskiej wystawy rysunków absolwenta Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki z 1925 roku, Zygmunta Karolaka, który za swe zas³ugi wpisany zosta³ do Ksiêgi Zas³u ony dla Miasta Kalisza. K.P.

16 Kuźnia charakterów Krzysztof Pierzchlewski O wadze, jak¹ przywi¹zuje siê w szko³ach do sportu ³atwo siê przekonaæ, odwiedzaj¹c izby pamiêci oraz gabinety dyrektorów. Wisz¹ tam dyplomy i stoj¹ puchary, które jednak z czasem pokrywa kurz niepamiêci. Warto zatem, zw³aszcza przy okazji takich jubileuszy jak okr¹g³a setka II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki, zajrzeæ równie do archiwów, aby porównaæ stan obecny i przesz³y szkolnego sportu, przekonaæ siê, jakim dyscyplinom oddawali siê chêtniej uczniowie na pocz¹tku minionego stulecia, jakim po wojnie, a jakim obecnie. W pierwszych latach istnienia placówki, wówczas jeszcze Szko³y Handlowej, przeznaczano na tzw. æwiczenia cielesne stosunkowo niewiele godzin lekcyjnych, niemniej dbano o rozwój bazy umo liwiaj¹cej prowadzenie zajêæ i uprawianie wybranych dyscyplin sportu w wolnym czasie. Szczególne zas³ugi w tym dziele po³o yli: Józef D¹browski i Feliks Matawowski. Ten drugi zas³yn¹³ jako budowniczy i opiekun szkolnej przystani wioœlarskiej, otworzonej oficjalnie w maju 1931 roku. Wa nym przedsiêwziêciem w yciu gimnazjum by³o trzy lata wczeœniej urz¹dzenie w budynku sali gimnastycznej. aby w kajakach (lata 30.) Żaby ciągnie do wody W szkole istnia³o przed wojn¹ kilka organizacji dbaj¹cych o rozwój kultury fizycznej swych cz³onków. Jako pierwsze wymieñmy kó³ko sportowe w Szkole Handlowej (od roku), stanowi¹ce w rzeczywistoœci zakonspirowan¹ dru ynê skautów. Jej tradycje przejê³a nastêpnie Kaliska Dru yna Skautowa im. Tadeusza Koœciuszki, której po odzyskaniu niepodleg³oœci nadano nazwê Harcerska, a w 1930 roku przekszta³cono w Harcersk¹ Dru ynê Wodn¹ im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu. Z czasem rozwinê³a ona dzia- ³alnoœæ w zakresie kursów eglarskich, budowy kajaków i turystyki. Niezale nie od harcerzy dzia- ³a³o przy szkole ko³o sportowe wioœlarzy, dysponuj¹ce m.in. 80 kajakami zbudowanymi przez uczniów na zajêciach praktycznych. Tak wiêc w latach miêdzywojennych wodniactwo sta³o siê koronn¹ dyscyplin¹ sportow¹ koœciuszkowców, zwanych z racji zielonego koloru czapek abami. Wielu z nich bardzo owocnie kontynuowa³o te zainteresowania, udaj¹c siê jak póÿniejszy uczestnik epopei ORP Orze³, kpt. mar. Stanis³aw Pierzchlewski do szkó³ morskich, ale tak e ci, dla których s³u enie Neptunowi nie sta³o siê sposobem na ycie, nadal ci¹gnêli do wiose³ i agli. Tak by³o z absolwentem szko³y, prof. Stanis³awem Iwankiewiczem, który powiedzia³ podczas wrêczenia mu w kaliskim ratuszu honorowego obywatelstwa miasta: Wspomnê jeszcze, e równie tradycje sportu wioœlarskiego, z którego Kalisz s³yn¹³ od koñca XIX wieku, przeszczepi³em na grunt wroc³awski, zak³adaj¹c w 1945 roku sekcjê wioœlarsk¹ Akademickiego Zwi¹zku Sportowego i organizuj¹c udan¹ w szybkim czasie odbudowê zburzonej w Festung Breslau przystani wioœlarskiej. Siła przestworzy Równie chêtnie jak w toñ wody, przep³ywaj¹cej przecie tu obok murów szko³y, koœciuszkowcy spogl¹dali w przestworza. W 1924 roku powsta³o Szkolne Ko³o Lotnicze, za³o one przez uzdolnionego mi³oœnika lotnictwa i modelarza, W³adys³awa Koz³owskiego. Odnotowa³o ono znacz¹ce sukcesy w budowie modeli, a jego prezesa czeka³a w przysz³oœci kariera in yniera konstruktora lotnictwa oraz pilota. Do s³awy polskich skrzyde³ przyczyni³ siê walnie tak e pilot pp³k. Stanis³aw Skar yñski ( ) bohater samotnego lotu przez Ocean Atlantycki w 1933 roku, uczestnik bitwy o Wielk¹ Brytaniê, poleg³y œmierci¹ lotnika na Morzu Pó³nocnym. Do wybitnych postaci zwi¹zanych z szeroko pojêtym sportem trzeba tak e zaliczyæ wychowanka Szko³y Handlowej i póÿniejszego Gimnazjum, Juliusza Ulrycha ( ), wspó³organizatora skautingu krakowskiego, zarzewiaka, oficera I Brygady Legionów i POW, pu³kownika, dyrektora Pañstwowego Urzêdu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, ministra komunikacji w latach , pos³a na Sejm. Wychowywał przez sport W okresie powojennym szczególne zas³ugi dla rozwoju sportu w szkole po³o y³ Edward B³otny, który pracê pedagogiczn¹ rozpocz¹³ jako niespe³na dwudziestoletni m³odzieniec. O jego oddaniu m³odzie y œwiadczy chocia by ten fakt, e zaraz po swoim œlubie pop³yn¹³ z gronem podopiecznych kajakami w dó³ Prosny i Warty, przesuwaj¹c miesi¹c miodowy o dwa tygodnie. To z jego inicjatywy powsta³y reprezentacyjne dru yny koszykówki i pi³ki rêcznej, rywalizuj¹ce z du- ym powodzeniem z innymi zespo³ami w ramach Kaliskiej Ligi Szkolnej. Te dzia³ania wspiera³ swoim autorytetem dyrektor Kazimierz Pomorski ( ). Dziêki obu animatorom szko³a oddzia- ³ywa³a na ca³¹ dzielnicê. W zimie jej boisko stawa³o siê lodowiskiem, a w lecie miejscem wielu wydarzeñ sportowych, m.in. zaciêtych pojedynków koszykarzy i szczypiornistów z liceów Koœciuszki i Asnyka. W latach 80. Edward B³otny postara³ siê o zainteresowanie m³odzie y strzelectwem sportowym. Wspólnie z uczniami przysposobi³ szkolne poddasze na strzelnicê. Dziêki wspó³pracy z Lig¹ Obrony Kraju, a zw³aszcza z Klubem Strzelectwa Sportowego Bursztyn, uczniowie zaczêli odnosiæ sukcesy nawet w zawodach o Srebrne Muszkiety czy w Jesiennych Zawodach Strzeleckich Ziemi Kaliskiej. Kiedy w 1991 roku profesora wybrano prezesem klubu, g³ówn¹ baz¹ szkoleniow¹ uczyni³ on w³aœnie strzelnicê w II LO. Edward B³otny doprowadzi³ tak e do zintegrowania dzia³aczy tej dyscypliny, zakupu nowoczesnego sprzêtu i broni, a ponadto zdo³a³ wychowaæ kadrê godnych nastêpców, dzia³aczy sportowych, trenerów i nauczycieli, którzy z powodzeniem kontynuuj¹ jego dzie³o. To sprawi³o, e o ywiony rozwój sportu strzeleckiego w Kaliszu jest wartoœci¹ trwa³¹, a Robert Nizio³ek, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i cz³onek Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym, tylko otwiera d³ug¹ listê wybitnych zawodników, na któr¹ wpisa³ siê z³otymi zg³oskami tak e Dawid Kafkowski, maturzysta z 2004 roku, a obecnie student Politechniki Poznañskiej. To on zdoby³ w 1999 roku mistrzostwo Polski organizacji LOK, by³ wielokrotnym mistrzem regionu w konkurencji kpn 40 i kst 60 oraz zdobywc¹ III miejsca w rankingu Najlepszy zawodnik roku 2001 Polskiego Zwi¹zku Strzelectwa Sportowego. Nie tylko strzelectwo Wœród absolwentów szko³y nie brakuje te czynnych sportowców innych dyscyplin, w których osi¹gaj¹ wyniki licz¹ce siê w skali regionu i kraju. Nale y do nich triathlonistka Sylwia Spychalska (matura w 2002 roku, obecnie studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), której klasê sportow¹ okreœla II miejsce w sportach letnich w klasyfikacji generalnej kobiet, zdobyte podczas VI Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie y. Piotr Bêcki, absolwent liceum z tego samego rocznika, student Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Kaliszu, mo e poszczyciæ siê II miejscem na P³ywackich Miêdzynarodowych Zawodach Nadziei Paraolimpijskich 50 m stylem motylkowym (Katowice 2001), III miejscem na Mistrzostwach Europy w Berlinie 100 m stylem motylkowym (2003) i II miejscem w Pucharze Europy 100 m stylem motylkowym (Brno 2003). Inny koœciuszkowiec, Przemys³aw Pietrzak, odniós³ du e sukcesy w kolarstwie torowym, by³ wielokrotnym mistrzem Polski w jeÿdzie dru ynowej i indywidualnie na dochodzenie. Razem z dru yn¹ zaj¹³ siódme miejsce w Mistrzostwach Œwiata 2003 roku. Wœród lekkoatletów wybitn¹ pozycjê zaj¹³ kulomiot Mariusz uczak, mistrz Polski juniorów m³odszych w 1996 roku i zdobywca III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w 1998 roku. W latach 60. do budynku przy ul. Szkolnej 5 uczêszcza³y tak e dziewczêta z IV LO im. Stefanii Sempo³owskiej. Godzi siê odnotowaæ, e w 1965 roku uczennica (imiê nieznane) Dobrowolska zdoby³a mistrzostwo Kalisza w biegu na 400 m, a Henryka Ptak wygra³a wówczas w biegu przez p³otki na 80 m. Krystyna Tarnowska zdoby³a II miejsce w skoku wzwy. Rok wczeœniej dziewczêta potrafi³y tak e odnieœæ dru ynowe zwyciêstwo

17 Poeci z Kościuszki Dawid Kafkowski Fot. archiwum w p³ywaniu i wyró nia³y siê w gimnastyce artystycznej, zdobywaj¹c III miejsce w Zawodach Okrêgowych w Poznaniu i I miejsce w Zawodach o Puchar Miast. Znacz¹cy sukces odnios³a w roku szkolnym 1966/1967 El bieta Sadowska, zajmuj¹c I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie P³ywackiej. Sport niejedno ma imię Jak mo na wnioskowaæ z tego krótkiego przegl¹du, ycie sportowe koœciuszkowców uleg³o przez dziesiêciolecia zmianom, staj¹c siê o wiele bardziej urozmaicone ni na pocz¹tku. Ale choæ dyscyplin przybywa, jakoœ nikt nie powtórzy³ wyczynu s³ynnego wynalazcy preparatu torfowego, prof. Stanis³awa To³py (nauczyciela biologii w gimnazjum pod koniec lat 30.), który w 1945 roku pokona³ drogê z Oleœnicy do Wroc³awia na wielb³¹dzie odkupionym od czerwonoarmisty za pó³ litra samogonu. Tak ju pewnie pozostanie, bo przecie o czerwonoarmistê jest dziœ w naszym kraju jeszcze trudniej ni o wielb³¹da, a bimber jako œrodek p³atniczy bardzo siê zdewaluowa³. Zapewne nie ujrzymy ju tak e tak oryginalnie wygl¹daj¹cych mi³oœników sportów motorowych jak prof. Zbigniew Piktus Ulatowski, który na swoim mopedzie marki Simson mkn¹³ ulicami Kalisza, wzbudzaj¹c podziw nie tylko rozwijan¹ szybkoœci¹, ale równie niezwykle twarzowym nakryciem g³owy, czyli tzw. pilotk¹. Prof. Edward B³otny (z lewej) W poczcie wybitnych wychowanków II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Kaliszu literatów jest dwóch: W³odzimierz Pietrzak i Janusz Teodor Dybowski. Obaj debiutowali na ³amach szkolnego czasopisma Œwit, które od roku 1924 ukazywa³o siê w Koœciuszce. Po maturze opuœcili Kalisz. Pietrzak zapisa³ siê na wydzia³ prawny Uniwersytetu Warszawskiego. Nale a³ do grupy literackiej S. Klub ten powsta³ z inicjatywy Jana Kotta i oprócz Pietrzaka znaleÿli siê tam tak e inni wychowankowie szkó³ kaliskich: Stefan Otwinowski i Jan Werner. W 1934 roku wyda³ razem z Ryszardem Matuszewskim i Janem Kottem tomik poetycki. Drugi, ju samodzielny zbiór wierszy, zatytu³owany Prawo drapie ne, ukaza³ siê w roku Znalaz³am wiersze Pietrzaka w kaliskiej bibliotece. Musia³y tam trafiæ za spraw¹ ksiêdza pra³ata Zenona Kalinowskiego, gdy na pierwszej stronie czytamy dedykacjê w³asnorêcznie napisan¹ przez autora. Ksiêdzu Pra³atowi Zenonowi Kalinowskiemu, mojemu Dobremu Prefektowi, który umia³ przewidywaæ i czas niespokojnej przysz³oœci odczytaæ z oczu ch³opiêcych, jeœli te wiersze wydadz¹ siê niezrozumia³e i zagubione w ciemnoœci, aby pamiêta³, e w ich autorze wtedy ros³a wielka do œwiata nieufnoœæ. Piszê te s³owa z pamiêci¹ wiern¹ i ostr¹ o latach kaliskich. Warszawa, 17 paÿdziernika 1936 roku. Ksi¹dz Zenon Kalinowski by³ nauczycielem religii m³odego W³odzimierza. We wspomnieniach jawi siê jako wielki przyjaciel i dobroczyñca m³odzie y. W latach Pietrzak by³ wspó³pracownikiem Prosto z mostu. Kiedy wybuch³a wojna, jako dzia³acz podziemia bra³ czynny udzia³ w yciu kulturalnym i politycznym. Zgin¹³ w powstaniu warszawskim 22 sierpnia 1944 roku. W 1948 roku z inicjatywy Dziœ i jutro, pisma Stowarzyszenia PAX, zosta³a ufundowana Nagroda im. W³odzimierza Pietrzaka. Janusz Teodor Dybowski maturê zda³ w 1927 roku i najpierw pracowa³ w charakterze guwernera w maj¹tku uszczewo. W 1928 roku wyjecha³ do Wilna, gdzie podj¹³ studia na Wydziale Prawa i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Stefana Batorego. W roku 1934 zamieszka³ w Poznaniu i studiowa³ ekonomiê oraz filozofiê. W tym czasie wspó³redagowa³ Myœl Akademick¹ i publikowa³ w³asne utwory w G³osie Akademickim. W latach pracowa³ jako bibliotekarz i zastêpca dyrektora do spraw administracyjnych w Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu. Jesieni¹ 1940 roku podj¹³ studia filozoficzne na uniwersytecie we Fryburgu. W 1943 roku doktoryzowa³ siê na podstawie pracy: Cyprian Kamil Norwid, Kulturphilosoph der polnishen Romantic. Wiosn¹ 1945 roku wyjecha³ do Belgii, gdzie pracowa³ jako asystent na wydziale filozoficznym uniwersytetu w Brukseli. W czerwcu 1947 roku powróci³ do Polski, a ju jesieni¹ przyby³ do Kalisza. W dniach paÿdziernika uczestniczy³ w zjeÿdzie wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki. Na scenie Teatru im. Wojciecha Bogus³awskiego odby³a siê prapremiera jego sztuki I ty poznasz Marylê. Janusz Teodor Dybowski jest autorem dramatów, powieœci historycznych, gadek pisanych gwar¹ kalisk¹. Z naszym miastem zwi¹zane s¹ dwa utwory: Gor¹ce wici i Saga grodu nad Prosn¹. Rys. Wojciech Stefaniak Janusz Teodor Dybowski zmar³ 28 czerwca 1977 roku w Warszawie. Pietrzak i Dybowski to nie jedyni twórcy, którzy sw¹ m³odoœæ zwi¹zali z szacownym gmachem przy ul. Szkolnej 5. Jest ich wiêcej. Jedni znani bardziej, inni mniej, ale yj¹ wœród nas, tu mieszkaj¹ i tworz¹, dlatego warto przedstawiæ ich sylwetki. El bieta Wojtyœ (matura 1965) najbardziej znana jest jako kolekcjonerka papaliów. Nale y do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pami¹tek Pontyfikatu Jana Paw³a II. Jej pasj¹ s¹ podró e i fotografowanie. Jest autork¹ Wierszy i reporta y szczawnickich, wydanych w 2001 roku przez wydawnictwo Kropka. Magdalena Krytkowska maturê zdawa³a w 1969 roku. Na sta³e zwi¹zana jest z Opatówkiem. Mieszka w domu z ogrodem, który nale a³ do jej dziadka piekarza. Jest autork¹ dwóch tomików wierszy, pisze tak e opowiadania. Nazwisko Marka Brymory nie jest kaliszanom obce. To tak e absolwent II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki z 1973 roku. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyró nienia w konkursach poetyckich (m.in. ódzka Wiosna Poetycka, Konkurs im. Jana Œpiewaka) i mnóstwo znakomitych wierszy. Krzysztof Martyna maturê zdawa³ w 1981 roku. Debiutowa³ równie tego roku na falach III Programu Polskiego Radia jako autor tekstu piosenki skomponowanej dla zespo³u 2+1. Jego debiut poetycki mia³ miejsce na ³amach Ziemi Kaliskiej w paÿdzierniku 1983 roku. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i miêdzynarodowych konkursów poetyckich, m.in. ódzkiej Wiosny Poetów, Nadchodz¹cego Pokolenia, Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego, Œwiêtokrzyskiej Liry Poezji, Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze oraz wielkopolskiego Przedpola. Autor tomiku poetyckiego Cmentarz moich wierszy. Warto wspomnieæ tak e Annê Urbaniak, uczennicê III klasy, która debiutowa³a w Antologii Poezji Przykrej, wydanej przez Oficynê Wydawnicz¹ MAK w Szczecinie w 2005 roku. Przejrzyjcie swoje szuflady, sprawdÿcie, czy gdzieœ g³êboko ukryte nie le ¹ wasze literackie próby. Na pewno pisz¹cych wychowanków Koœciuszki jest wiêcej. Mo e w przysz³oœci uda siê stworzyæ nasz¹ w³asn¹ koœciuszkowsk¹ antologiê. A.K.

18 25 lat kaliskiej Solidarności Gra yna Schlender historia W dniu Œwiêta Miasta, 11 czerwca 2005 roku, Rada Miejska Kalisza nada³a Niezale nemu Samorz¹dnemu Zwi¹zkowi Zawodowemu Solidarnoœæ tytu³ i odznakê Zas³u ony dla Miasta Kalisza. To zaszczytne wyró nienie Zwi¹zek otrzyma³ w uznaniu zas³ug w rozwoju najwiêkszego ruchu spo³eczno-politycznego oraz promowania Kalisza i wspierania przedsiêwziêæ s³u ¹cych jego mieszkañcom. Warto teraz przypomnieæ, jak zrodzi³a siê w Kaliszu Solidarnoœæ i co zrobi³a dla miasta. Aby to zrobiæ, trzeba siê cofn¹æ do roku Międzyzakładowy Komitet Założycielski Po wprowadzonych przez rz¹d PRL lipcowych podwy kach cen przez ca³¹ Polskê przesz³a fala strajków. W Kaliszu zaczê³y siê one 9 wrzeœnia 1980 roku, kiedy to zastrajkowa³y Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne i Fabryka Wyrobów Runowych Runotex. Nastêpnego dnia, 10 wrzeœnia, do strajku przy³¹czy³y siê Kaliskie Zak³ady Koncentratów Spo ywczych Winiary. W zak³adach powstawa³y komitety strajkowe, które w krótkim czasie przekszta³ca³y siê w tymczasowe komisje za³o ycielskie. Wkrótce nowych organizacji zwi¹zkowych komisji zak³adowych NSZZ Solidarnoœæ w Kaliszu by³o tak du o, e 29 wrzeœnia, z inicjatywy dziesiêciu najbardziej aktywnych kaliskich zak³adów pracy, powo³ano Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o ycielski NSZZ Solidarnoœæ. Jego przewodnicz¹cym wybrany zosta³ Antoni Pietkiewicz in ynier zatrudniony w Kaliskim Kombinacie Budowlanym. Sekretarzem wybrano Bogus³awa Œliwê prawnika, kaliskiego wiceprokuratora, który w 1978 roku zosta³ wyrzucony z pracy za to, e nie chcia³ zatuszowaæ morderstwa, o pope³nienie którego podejrzany by³ milicjant. MKZ zrobi³ du o dla miasta. Od paÿdziernika 1980 roku wydawa³ pierwsze od II wojny œwiatowej, legalne, bezdebitowe pismo kaliskie Solidarnoœæ Województwa Kaliskiego. Staraniem MKZ 12 marca 1981 roku otwarty zosta³ przy al. Wojska Polskiego 115 Dom Kultury Robotniczej Solidarnoœæ. By³a to pierwsza tego rodzaju placówka w kraju. DKR Solidarnoœæ stworzy³ now¹ jakoœæ w historii miasta i dzia³a³ do wprowadzenia stanu wojennego. Region NSZZ Solidarność Podczas I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarnoœæ Województwa Kaliskiego, którego pierwsza tura odby³a siê 4 czerwca 1981 roku w Ostrowie Wielkopolskim, a druga od 30 czerwca do 1 lipca 1981 roku w Kaliszu, dzia³acze S województwa kaliskiego g³ównie liderzy z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego utworzyli Region Ze zbiorów Gra yny Schlender. NSZZ S Wielkopolska Po³udniowa, którego w³adze dzia³a³y w Kaliszu w Pa³acu Œlubów przy al. Wolnoœci. Utworzenie regionu, który obejmowa³ ca³e ówczesne województwo kaliskie z wyj¹tkiem rejonu Jarocin, by³o du ¹ nobilitacj¹ dla grodu nad Prosn¹. Warto te przypomnieæ, e to kaliska S najpierw MKZ, a póÿniej Region NSZZ Solidarnoœæ Wielkopolska Po³udniowa pierwsza organizowa- ³a w 1980 i 1981 roku uroczyste obchody œwi¹t pañstwowych, 3 maja i 11 listopada w czasie, kiedy ówczesne w³adze miasta celebrowa³y 1 maja i 22 lipca. Najważniejsze osiągnięcia Na prze³omie 1980 i 1981 roku w³adze pañstwowe i dyrekcje zak³adów pracy czêsto nie uznawa³y wolnych sobót. Interesów pracowniczych broni³a wówczas kaliska S, która w grudniu 1980 roku skierowa³a do Rady Pañstwa, Rady Ministrów i KC PZPR pismo przypominaj¹ce, e zgodnie z porozumieniami z Jastrzêbia i Katowic od 1 stycznia 1981 roku wszystkie soboty s¹ wolne. W latach Solidarnoœæ prowadzi³a rozmowy z w³adzami miasta i województwa. Zabiega³a o lepsze zaopatrzenie sklepów, dodatkowe przydzia³y tak luksusowych wówczas towarów jak margaryna, olej czy pieluszki dla dzieci. Tropi³a te anomalia i spekulacje, jak np. sprzedawanie maœlanki w cenie trzykrotnie zawy onej czy pok¹tny handel butami (sic!). W odpowiedzi otrzyma³a od w³adz wojewódzkich pismo, którego zakoñczenie warto zacytowaæ: Chcia³em ostrzec, e skutki takiej walki wraz z odpowiedzialnoœci¹ przyjm¹ panowie na siebie. Stanowisko Partii i Rz¹du oraz nasze znane jest jednoznacznie spo³eczeñstwu i panom. W tej sytuacji nie ma powodów, abyœmy na ten temat prowadzili dyskusjê. Niedawno du o siê mówi³o o warszawskiej paradzie równoœci. Nie od rzeczy bêdzie wspomnieæ, e w listopadzie 1981 roku Zarz¹d Regionu NSZZ S Wielkopolska Po³udniowa uzna³ za swoj¹ agendê Komitet Obrony Wiêzionych za Przekonania. Obecnie a trudno zrozumieæ, e mo na byæ wiêzionym za pogl¹dy. Demokracja i prawa jednostki, które s¹ tak oczywiste, e a niezauwa alne, to tak e zdobycze S. Do najwiêkszych osi¹gniêæ S Regionu Wielkopolski Po³udniowej, a co za tym idzie ziemi kaliskiej nale a³o Pos³anie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ S do ludzi pracy Europy Wschodniej. Jego pomys³odawc¹ by³ Henryk Siciñski z Ostrowa Wielkopolskiego, tekst zredagowali Bogus³aw Œliwa z Kalisza i Jan Lityñski z Warszawy, a o skuteczny lobbing w Komisji Uchwa³ i w Prezydium Zjazdu zatroszczy³ siê Antoni Pietkiewicz. Niewiele osób pamiêta dziœ, e za tym chyba najwa niejszym dokumentem I KZD stoj¹ dzia³acze S zwi¹zani z Kaliszem. W I Krajowym ZjeŸdzie Delegatów, który odby³ siê w Gdañsku we wrzeœniu i paÿdzierniku 1981 roku, bra³o udzia³ ³¹cznie 13 delegatów z Regionu Wielkopolska Po³udniowa. W Kaliszu w czasie trwania Zjazdu Zarz¹d Regionu wydawa³ nieodp³atnie Gazetê Zjazdow¹. Przy siedzibie Zwi¹zku w al. Wolnoœci dzia³acze S przez megafony informowali na bie ¹co licznie zebranych mieszkañców Kalisza o przebiegu I KZD. O ile Pos³anie... mia³o charakter ogólnopolski, a nawet miêdzynarodowy, to S zapisa³a siê w historii miasta w inny sposób. Z jej inicjatywy zaczê³a powstawaæ odk³amana historia Polski. W proteœcie ZR z dnia 19 sierpnia 1981 roku mo na znaleÿæ sformu³owanie: Od 36 lat Polska traktowana jest jako pó³kolonia, odebrano pañstwu suwerennoœæ, zapluto nasze najwiêksze skarby: wolnoœæ myœli, przekonañ i s³owa, gospodarkê doprowadzono do ruiny, a naród do nêdzy. W tym samym proteœcie przestêpcami kryminalnymi zostali nazwani m.in. Józef Berman, Hilary Minc, Józef Cyrankiewicz, Piotr Jaroszewicz, Józef Szydlak i Edward Gierek. Pomimo tak silnych sformu³owañ politycznych S w tym okresie d¹ y³a do zmian ewolucyjnych. Wspó³pracowa³a z lokalnymi w³adzami i z Koœcio³em: zamawia³a msze, uczestniczy³a w pielgrzymkach na Jasn¹ Górê. Utrzymywa³a te dobre stosunki z formalnymi satelitarnymi sojusznikami PZPR, takimi jak KIK, a tak e PAX i SD. Ten okres 16 miesiêcy (wrzesieñ 1980 grudzieñ 1981) pe³nych walki politycznej i zwi¹zkowej, nadziei, wspó³pracy i optymizmu, nazwany jest karnawa³em Solidarnoœci. Solidarnoœæ w tym okresie liczy³a w skali Polski oko³o 10 mln

19 cz³onków, skupia³a w swych szeregach ponad 70 proc. ludzi czynnych zawodowo i dzia³a³a w du ej mierze ponad podzia³ami politycznymi. I Walny Zjazd Delegatów, Kalisz, 30 czerwca 1981 roku. Stan wojenny Te próby naprawy Polski poprzez przeprowadzenie reform ekonomiczno-politycznych w ramach istniej¹cego ustroju skoñczy³y siê 13 grudnia 1981 roku z chwil¹ wprowadzenia stanu wojennego. Pomimo internowania jej pierwszoplanowych liderów, S w dalszym ci¹gu dzia³a³a. W Kaliszu pierwsza struktura podziemnej S Tymczasowy Komitet Koordynacyjny powsta³a ju wieczorem 13 grudnia 1981 roku. TKK by³ kontynuatorem Zarz¹du Regionu NSZZ S Wielkopolska Po³udniowa. Mo na powiedzieæ, e kierowa³ siê dewiz¹ Jeszcze Solidarnoœæ nie umar- ³a, kiedy prasê wydajemy, bo przez ca³y czas stanu wojennego redagowa³, drukowa³ i kolportowa³ druki podziemnej S. Najpierw wydawa³ Spo³eczeñstwu do Przemyœlenia (styczeñ 1982 wrzesieñ 1982), nastêpnie Biuletyn Informacyjny TKK Wielkopolska Po³udniowa, od grudnia 1982 roku ukazywa³ siê Magazyn Polski Walcz¹cej. Od sierpnia 1983 roku do listopada 1984 roku wydawany by³ w Kaliszu miêdzyregionalny periodyk Nasza Solidarnoœæ Kalisz, Konin, Sieradz. Z kolei od marca do wrzeœnia 1985 roku kaliska Solidarnoœæ Walcz¹ca wydawa³a magazyn o tym samym tytule. Czasopisma te omawia³y wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, jak np. Nobel dla Wa³êsy, a jednoczeœnie na bie ¹co relacjonowa³y wydarzenia z Kalisza. Podawa³y informacje dotycz¹ce procesu o. Stefana Dzier ka, jezuity, autora s³ynnych w ca³ym kraju ³óbków. Podziemna prasa S wspomina³a Cud nad Wis³¹, powstanie warszawskie, wrzesieñ 1939 roku i pakt Ribbentrop-Mo³otow. Najwiêcej jednak uwagi poœwiêca³a wydarzeniom oraz szykanom, do jakich dochodzi³o w Kaliszu i w okolicach. Du o miejsca zajmowa³y krótkie relacje o zatrzymaniach, przes³uchaniach i rewizjach, a tak e o wydarzeniach w obozach dla internowanych. W sierpniu 1982 roku czytelnicy Spo³eczeñstwu do Przemyœlenia mogli zapoznaæ siê z yciorysami kaliskich notabli, m.in. by³ych wojewodów kaliskich Zdzis³awa Drozdy i Zbigniewa Chody³y, kilku sekretarzy KW PZPR oraz dyrektora Runoteksu Jerzego Pileckiego. Ta podziemna, pe³na wielkich idei i marzeñ o wolnoœci, choæ nieco plotkarska prasa S stanowi obecnie chyba najlepszy materia³ Ÿród³owy relacjonuj¹cy stan wojenny w Kaliszu. W³aœnie g³ównie dziêki drukom Solidarnoœciowym wiemy o akcjach, jakie przeprowadza- ³a S w Kaliszu w okresie stanu wojennego i pó³wojennego. Niezale ny pochód Solidarnoœciowy idzie z pl. œw. Józefa w kierunku Pa³acu Œlubów. 1 maja 1983 roku. Aktywny opór Jedn¹ z najwa niejszych form aktywnoœci podziemnej S by³y zbiórki pieniêdzy dla internowanych i ich rodzin. Pieni¹dze zasadniczo zbierano w zak³adach pracy, wœród pracowników, choæ zbiórki mia³y miejsce tak e w zak³adzie zegarmistrzowskim Czes³awa Pryliñskiego przy pl. Bohaterów Stalingradu (obecnie Rynek), pewne sumy przekazywa³ S tak e Koœció³ g³ównie kaliscy jezuici i proboszcz z Dobrzeca. Do form aktywnego oporu zaliczyæ mo na plakatowanie miasta. Na murach i szosach pojawi³y siê te bardzo radykalne napisy. KW PZPR w Kaliszu odnotowa³ m.in. w Nowych Skalmierzycach has³a Precz z junt¹, RTV k³amie, Solidarnoœæ zwyciê y ; w Kolonii Dêbe PZPR banda UPA, a w elazkowie [...] precz z czerwonym faszyzmem. W Kaliszu Solidarnoœciowy ruch oporu preferowa³ inne formy protestu. W listopadzie 1982 roku na budynku Runoteksu wywieszono bia³o-czerwon¹ flagê z napisem Solidarnoœæ. W sierpniu 1982 roku na apel TKK cz³onkowie S przypiêli bia³oczerwone wst¹ ki, a oko³o piêciuset robotników WSK przesz³o w milczeniu ul. Czêstochowsk¹ od swojego zak³adu pracy pod Teatr im. Wojciecha Bogus³awskiego. Szerokim echem odbi³ siê zorganizowany w 1983 roku przez Bogus³awa Œliwê oraz Tadeusza Wolfa Solidarnoœciowy i konkurencyjny do oficjalnego, urz¹dzonego przez w³adze miasta i województwa, pochód pierwszomajowy. Oczywiœcie Œliwê, Wolfa, Chlastê i kilkunastu innych dzia³aczy S w³adze podda³y represjom. Inn¹ form¹ protestu by³y uk³adane od 1982 roku krzy e kwietne. Pojawi³y siê one w ca³ym województwie, w Kaliszu najczêœciej ko³o koœcio- ³a œw. Józefa. Wokó³ krzy y kwietnych zbierali siê cz³onkowie i sympatycy S, którzy œpiewali pieœni koœcielne i patriotyczne. Milicja i SB stara³y siê zlikwidowaæ tê formê protestu, rozpêdza³y zebranych, a najbardziej aktywnych aresztowa³y. 13 marca 1983 roku ponad piêæsetosobow¹ grupê id¹c¹ z koœcio³a oo. Jezuitów zaatakowa³y opancerzone w plastik oddzia³y ZOMO i MO. Aresztowano kilkadziesi¹t osób, wielu z nich skazano na wysokie grzywny. 19-letniego Rados³awa Marciniaka, syna dzia³acza S Jana Marciniaka, kolegium ukara³o grzywn¹ w wysokoœci 18 tys. z³. Jego ojciec w tym czasie zarabia³ ok. 5 tys. z³. Przyczyn¹ tak wysokiej kary by³ fakt, e podobno Rados³aw zaintonowa³ pieœñ Bo e coœ Polskê. Jak widaæ, podczas stanu wojennego w Kaliszu te by³y zakazane piosenki. Podziemna S zachêca³a do bojkotu telewizji, kin i teatru. Bojkot telewizji wi¹za³ siê z gaszeniem œwiate³ w mieszkaniach i wystawieniem w oknach zapalonych œwieczek. Z kolei alternatyw¹ dla kina i teatru mia³y byæ msze œwiête, które cz³onkowie S zamawiali w kaliskich koœcio³ach. W stanie wojennym dosz³o do du ego zbli enia S z Koœcio³em. Cz³onkowie S licznie brali udzia³ w pielgrzymkach na Jasn¹ Górê, ³¹cz¹c uczestnictwo w ceremonii religijnej z etosem S. W 1983 roku powracaj¹cy do Kalisza p¹tnicy ju w G³uszynie rozwinêli i nieœli transparent z napisem Solidarnoœæ, a w 1985 roku zawiesili na murach Jasnej Góry wykonany przez kaliskich oo. orionistów transparent z napisem Duchu ks. Jerzego, pomó nam przezwyciê yæ Czerwonego Smoka. Solidarnoœæ Kalisz. Wszystkie te akcje, choæ czasem niewiele znacz¹ce, a niekiedy nawet nie do koñca udane, by³y dowodem na to, e autentycznego dziesiêciomilionowego ruchu spo³ecznego nie mo na zlikwidowaæ jednym ukazem, e S ci¹gle istnieje i do niej nale y przysz³oœæ. Obozy dla internowanych Liczne restrykcje zmieni³y i umocni³y S. Obozy dla internowanych uœwiadomi³y wiêkszoœci spo³eczeñstwa, e nie mo na zmieniæ i naprawiæ Polski w ramach systemu socjalistycznego. To w³aœnie z obozów dla internowanych (zwanych oficjalnie oœrodkami odosobnienia) rekrutowali siê ludzie, którzy wkrótce objêli w³adzê i doprowadzili do likwidacji PZPR-u i PRL-u. Problem oœrodków odosobnienia omówiæ nale y osobno. W województwie kaliskim istnia³ tylko jeden oœrodek odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, w areszcie œledczym przy ul.obroñców Pokoju 2. Tam zosta³a internowana wiêkszoœæ dzia³aczy S z województwa. PóŸniej przewieziono ich do G³ogowa. Oprócz tego czêœæ

20 Szopka bo onarodzeniowa Ojca Stefana Dzier ka wystawiona w koœciele Jezuitów. 24 grudnia 1982 roku. Fot. ze zbiorów St. Piotrowskiego. cz³onków S przebywa³a w Gêbarzewie, Go³dapi (kobiety), Grodkowie, Kwidzynie, Nysie i we Wroc³awiu. Przewodnicz¹cy ZR Wielkopolska Po- ³udniowa, Antoni Pietkiewicz, by³ internowany w oœrodku w Bia³o³êce, a o. Stefan Dzier ek odsiadywa³ wyrok w Strzelinie. ¹cznie w czasie stanu wojennego aresztowano i internowano 112 osób z województwa kaliskiego. Odtwarzanie Regionu Po stanie wojennym, jeszcze przed zakoñczeniem obrad Okr¹g³ego Sto³u S, która w Kaliszu odbudowywa³a siê na bazie prowadzonego przez o. Stefana Dzier ka TJ Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wznowi³a oficjaln¹ dzia³alnoœæ 14 stycznia 1989 roku. Tego dnia rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Komitet Organizacyjny Tymczasowego Zarz¹du Regionu NSZZ S Wielkopolska Po³udniowa. Choæ TZR wydawa³ oficjalne oœwiadczenia, prowadzi³ korespondencjê z wojewod¹ kaliskim, to kaliska SB w dalszym ci¹gu inwigilowa³a najbardziej aktywnych cz³onków S i wzywa³a ich na przes³uchania. TZR NSZZ S ukonstytuowa³ siê 20 stycznia 1989 roku. Wkrótce dzia³acze kaliskiej S uruchomili punkt konsultacyjno-informacyjny w mieszkaniu Anny Binder przy ul. Górnoœl¹skiej. Pierwsze prezydium TZR wybrano w marcu 1989 roku. Sta³e w³adze Regionu NSZZ S Wielkopolska Po³udniowa wybrano ostatecznie podczas II WZD, które zaczê³o siê 27 stycznia 1990 roku w Kaliszu. Tym samym zakoñczy³ siê proces odtwarzania Regionu S Wielkopolska Po- ³udniowa, który istnieje w tych samych granicach do dzisiaj. Wiosn¹, pomimo tej pocz¹tkowo trudnej sytuacji, w województwie kaliskim uda³o siê powo³aæ komitety obywatelskie S, które wspierane przez w³adze Tymczasowego Zarz¹du Regionu wprowadzi³y podczas wyborów w czerwcu 1989 roku do parlamentu wszystkich swoich kandydatów 4 pos³ów i 2 senatorów. Do tego sukcesu politycznego nale y dodaæ jeszcze jeden. Premier Tadeusz Mazowiecki na stanowisko wojewody kaliskiego powo³a³ 1 czerwca 1990 roku pierwszego przewodnicz¹cego kaliskiej S, Antoniego Pietkiewicza. Wolne wybory samorządowe Odby³y siê 27 maja 1990 roku. Powo³ane zosta³y na tê okolicznoœæ komitety obywatelskie dzia³aj¹ce przy strukturach miejskich S. W Kaliszu Biuro Wyborcze S wprowadzi³o do 45-osobowej rady miejskiej 33 kandydatów, tzn. e radni z ramienia S stanowili 73 proc. Rady Miejskiej Kalisza. Prezydentem miasta Kalisza zosta³ Wojciech Bachor, a przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Krzysztof Walczak, obaj rekomendowani przez S. Za spraw¹ tej Solidarnoœciowej Rady Miejskiej Kalisza i przy poparciu spo³eczeñstwa oraz NSZZ Solidarnoœæ przeprowadzono w Kaliszu szereg zmian maj¹cych na celu usuniêcie z miasta reliktów PRL-u. W styczniu 1991 roku Rada Miejska, upamiêtniaj¹c datê odnowienia przywileju lokacji miasta Kalisza, wydanego przez ksiêcia kaliskiego Boles³awa Pobo nego i wznowionego przez Przemys³awa II w 1282 roku, ustanowi³a dzieñ 11 czerwca Œwiêtem Miasta Kalisza. Od 1946 roku Œwiêto Kalisza obchodzone by³o 23 stycznia, bowiem tego dnia w 1945 roku Armia Czerwona wypar³a z Kalisza wojska i w³adze niemieckie. Ju od 1990 roku Solidarnoœæ i w³adze miasta zaczê³y zmieniaæ nazwy niektórych ulic, najczêœciej powracaj¹c do nazw przedwojennych. I tak np. ul. Walki M³odych sta³a siê ponownie, tak jak w 1939 roku, ul. Nieca³¹; ul. Franciszka Zubrzyckiego Nowym Œwiatem, ul. Mariana Buczka sta³a siê znów ul. Legionów. Czasami ulice otrzymywa³y nowe nazwy. W miejsce ul. Gen. Karola Œwierczewskiego pojawi³a siê ul. Zamkowa. Warto te przypomnieæ, e w 2004 roku z inicjatywy S jedna z nowopowsta³ych ulic na osiedlu Dobrzec otrzyma³a imiê ks. Jerzego Popie³uszki. Bardzo wczeœnie, bo ju w 1990 roku, pod presj¹ œrodowisk Solidarnoœciowych w³adze miejskie usunê³y znajduj¹cy siê w al. Wolnoœci pomnik poœwiêcony funkcjonariuszom MO, ORMO i KBW utrwalaczom tzw. w³adzy ludowej. W Kaliszu zaczê³y pojawiaæ siê liczne p³yty pami¹tkowe. Solidarnoœæ by³a najczêœciej ich fundatorem lub inicjatorem. W œcianie bocznej Katedry Kaliskiej przy ul. Kanonickiej ufundowano w 1993 roku tablicê pami¹tkow¹ wed³ug projektu Leonarda Duszeñki, dzia³acza S, poœwiêcon¹ ofiarom Katynia. W sierpniu 2000 roku na œcianie S¹du Okrêgowego w Kaliszu ods³oniêta zosta³a tablica poœwiêcona Bogus³awowi Œliwie wiceprokuratorowi, a póÿniej aktywnemu dzia³aczowi S. W czerwcu 2005 roku ks. bp Stanis³aw Napiera³a poœwiêci³ ufundowan¹ przez NSZZ S Regionu Wielkopolska Po³udniowa tablicê poœwiêcon¹ papie owi Janowi Paw³owi II. Wmurowana jest ona w dom parafialny przy pl. Jana Paw³a II. Pielgrzymka robotników do św. Józefa Solidarnoœæ zmienia³a Kalisz nie tylko na polu kultury materialnej. Chyba jeszcze silniejsze piêtno odcisnê³a na niwie kultury duchowej. W III RP w Kaliszu, w miejsce pochodów pierwszomajowych, z inicjatywy ks. pra³ata Lucjana Andrzejczaka i przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo