KURIER C. 8 m ilionow zołnierzy stracił a rm is sow ieckie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER C. 8 m ilionow zołnierzy stracił d@łrchcz

Transkrypt

1 immim gromzy KURIER C * 2 M CZĘSTOCHOWA, NIEDZIELA «LISTOPADA IMI R. ROK III (XXXVI) 8 m ilionow zołnierzy stracił a rm is sow ieckie Kijowska klęska Budionnego kosztowa*# czerwony aztab 658 tysięcy krasnoarmiejców/milion ##0 tys. km. kw. zajęli Niemcy na Wschodzie / Cytry, jakich nie zh# # dzieje wojen Berlin# 8 listopada, P odane w o statnim czasie c y fry s t r a t bolszew ickich pody się, ja k w y n ik a z n ajnow szego komunikatu do p ra w ie 8 m ilionów żołnierzy sowieckich. W czasie od 22. V I. do 30. IX. zostało zniszczonych 300 dyw izji czerwonych w raz z c a ły m sp rzętem w o je n n y m jhodzi tu o 217 d y w iz y j strzeleckich, 50 dywizyj pancernych, 19 dy,vizyj kaw alerii, 9 dyw izji g ó rsk ich, 2 d y w izje o b ro n y narodowej, 3 b ry g ad y w ojsk przew ożonych sam olotam i, 2 b ry g a d y p ie ch o ty o- raa jedną b ry g a d ę p an c ern ą. W c ią g u p aź n ik a s tr a t y sow ieckie, o b raca jąc e się dotychczas w granicach od 6 7 mi- W?.»te: głów ne s iły 9-ej i 18-ej a rm ii śow ie- ", W d n iu 18. X. zakończy ła się po-. na b itw a p o d 'B rja n s k ie m i W jaźm ą, gdzie rozbito 8 a rm ii sow ieckich,.a liczba wziętych jeńców w yniosła 658 tys. Bolszewicy s tra c ili ta m 67 d y w iz ji strz e lecmch, 6 d y w iz y j k a w a le rii, 7 d y w izy j pancernych. Bitwa w yniszczająca n a wschód od K i jowa stoczona w d n ia c h od 13 do 27 w rześnia.dżięki w zięcia do niew oli 665,000 jeńców zam ieniła się w sukces bojow y n ieznany dotychczas w historii. W toku bitwy trw ającej zaledw ie 14 dni zniszczonych tn zostało 5 a rm ii sow ieckich, liczących przeszło 50 dyw izyj. D okładne b a dania dodatkow e w y k a z a ły, że n a polu bitwy w łoku D n iep ru i D ziśny zniszczonych zostało? ' 37 dyw izyj strzelców, a m ian o w icie 41, , 75, 87, 97. U 6, 117; 124; 135; 137; 146; 147, 151, 159, 161, 165, 169, 171; 175; 187, 393, 195, 196, ; 227 ; 228; 232; , , 30L - - * 6 zm otoryzow anych d y w iz y j strzelców mianowicie 7, , 112, 215 i w pełni w yposażone w m a teriał bojo- O pór w opłotkach osiedla bolszewickiego został złam any. N a przydrożnym pobojow iska leżą zabici krasnoarmiejcy* zaciągnięci przed chw ilą do 8-millonowej arm ii cleni. w y p a n c e rn e dyw izje, m ian o w icie 20, 40 i 43, o ra z 28 d y w izja górsk a, razem w ięc 47 d y w iz y j sow ieckich, w yposażonych w p e łn y s p rz ę t bojow y. D o tego doliczyć n a leży 32, 37 i 47 sow ieckich d y w izy j k aw a le rii, k tó re po s tra c ie w iększej części. wych koni i in n ego s p rz ę ta bojow ego n- żyter ja k o w o jsk a p iechoty. R ów nocześnie w alc zyły tu pieszo 19, 35 i 41 d y w izje p a n c e m e, o raz b ry g a d a p a n c e rn a N r T e cztery jednostki pancerne straciły swoje kardynalnych podstaw polityki japodskler P w # Jm poa łka p o d m w k h m w h y ł y» m b m im b r# «Kisrasy na Filipinach u t $ listopada w Waszyngtonie Tokio, 8 listopada. Na na konferencji r.u.muw prasowe! i.... ^ japońskim biurze informacyjnym sprawozdawca urzędowe! agencji złożył oświadczenie J zwiqzku z wyjazdem ambasadora Saburo Kurusu do Waszyngtonu. Wizytą, ta powiedział on musi być uważana jako-najpoważniejsze życzenie: Janonii w celu -szybkiego zakończenia toczących się pertraktacji miedzy Japonią i USA. Sprawozdawca odmówi! odpowiedzi na zapytanie o bliższe szczegóły toczących się pertraktacji. Z ostatnich depesz Tiniesa wynika, źe wsteone rokowania nasunęły trudności. Stany Ziednoczone wysunęły bowiem Jako punkt wyjściowy.pakt dziewięciu mocarstw" z 1922 roku. którv delegacja japońska «tvaźa* za nieaktualny. Układ dziewięciu mo- M y Przewidywał szczególne prawa dla Anglii 1USA jak również politykę..otwartych drzwi J W M WmWm- L O **«W pr «m Ą ąo il, m o n w n W rw )ry m W «k - t «# fto- J a k ie re z u lta ty u rż y n lo s* o statn lę -w ysm d..rm» Mod N la T n p a **y delegowanie Karu su wplvnie-ns niespodziewaną poprawę pertraktacyj. Obecne wanmki tie usposabiała do zbytniego optymiimu. Czołodziennik japoński, uważany za organ pot- Miciainy. stwierdza, żę..rozmowy w Waszyng- Wę nic S3 w stenie złamać kardynalnych podstaw. JaroSdcte! polityki zagranicznej. Teiflo,,8 listopada. Ambasador Kurosa po- Wtńtea przybyć do Waszyngtonu trzynastego listopada, W piątek rano odleciał on z Hongkongu I przybył do Manilii, gdzie tego samego dnia zlotrt wizrtb prezydentowi wysp filipińskich. W sobotę Kanon odleci Clipperem w dalsza drogę. I w ozy p a n c e rn e w cz asie w a lk w p ie rw szej 1połow ie w rz e ś iń a.: D ow ództw o eotśdęękie n ie b yło w s tan ie-w y p o saż y ć ich. w tiowy> ; s p rz ę t bojow y. P o z a ty m w b itw ie te j zniszczono 207 b ry g a d ę w o jsk tra n s p o rto w y ch d r b g ą p o w ietrzn ą, o raz w ięk szy od- I dział m ieszany, złożony z resztek innych - Ogółem więc b itw a pod K ijow em koszto w a ła bolszew ików 53 dyw izje, 2 b ry g a dy i jeden oddział m ieszany. T a k w ięc dotychczas bolszew icy s tra cili ćonajm nięj 389 kom pletnych w iększy ch jednostek. O znacza to, że ogółem od p o czątk u k a m p a n ii h a W schodzie 7 8 m ilionów żołnierzy zostało w yelim inore z a g ra żało E u ro p ie i k tó re zd ru z g o ta ły siły niem ieckie.» B r a k c z o ł g ó w # Nowy Jork, 8 listopada. Według informacyi..associated Press14 ze źródeł sowieckich, w Loödyhle największą troską Związku radzieckiego jest brak czołgów. Sytuacja broni pancernej jest znacznie gorsza niż sytuacja lotnictwa. Niemiecka broń pancerna przewyższa i pod tym względem siły sowieckie. W dobrsa poinformowanych kolach czekuje się w najbliższym czasie zmian w _ cizie sowieckiej. Sowiecki attache wojskowy zdaję I Sie jnż być odwołany ze swego stanowjss S j & S E ś S a S f e : wa jest zagrożone. - AS MILIONA DOLĄRÓW DOMAGA ElĘ MOąGENTHAU NA WOJNĘ ' W aszyngton» 8 listo p a d a. J a k donosi U n ited P re s s", w p ią te k z b ie ra sio ko- M d a. W j W p m celem podjęcia o brad n a d now ym i żądan ia m i p o d atk o w y m i m in is tr a ; fin ansó w. D otychczasow e p r o je k ty n ą rb k 1942 m a- ją fd o ty ć k y d 1;4.8 m ilia rd ó w d o la ró w n o w ych5 k>datków, k tó re w w ięk szej, części m a ją żnaleźó p o k ry c ie w podw yższonym p o d a tk u dóchodow yin. NIEMIECKA ĆÓIm M Y iühm m k 8 H otopada, N o- ta n ie m ie ck a, k tó r a w odpow iedzi n a p rz e m ów ienie B ooseyelta przesłano w szystk im rząd o m, z o s ta ła ró w n ież w ręczona stolicy ap o sto lsk iej. ZWOŁANIE WSGBKIEJ GADY MINISTRÓW Jtaym, 8 listopada. W ioska ra d ą m i n istró w z o s ta ła zw o ła n a n a sobotą, d n ia M W q p Ü d a. Los Krymu jesf już przesądzony A n k a ra, 8 listo p ada. R ad io tureckie^ om a w iając w cz w artek /w iebzbrem e y to s eję w ojskow ą n a fro n cie w schodnim, o- W a& dyło, b w <Hą#n ą W ^ # n * *. i s s s s s m s ę F S K M on,«c a ły p a T y e n m a j d w c n c l f % kach nlemleekwl O jakimkołwwkbąfś oponę bokwww dm ma Eiymua r ma KhW # t y * oó W* jn* e W o ^ nie m ołńa W * o - my#l*a Poeiadami# orna hm trol# ew erjma w deleaym raow Weti üe^tiaewmla1qtmie*wn ńiełnle ememm nhągmwym ńm łwłem embmioiae (haa e. Z te#ó weńledm rozetreymulecie, które mmnedb ma Krymie poeiammle aa eob* ekutm je haelan % ieüi*j iw o alo - M L, DROGI EKSPANSJI KATOLICYZMU U pływ a ju ż X X w ieków od chw ili, kiedy C h ry stu s d al A postołom ;} ich następcom rozkaz: Idźcie i -nauczajcie wszystkie narody., Tysiące gorliwych kapłanów i w iernych hiósły. przez całe w ieki -na krańce św iata Ew angelią Zbawiciela. ;H im o to daleko. jeszöze dzisiaj do tego, b y wszędzie triu m fo w ał sym bol zbaw ięhia ludzkiego K rzyż Chrystusowy. 270 m ilionow z górą lieży się dzisiaj jeszqze dusz, k tó re ni wiedzą nic kompletnie o praw dziw ym Bo- Jest to straszliw a m asa ludzkości rozproszona po całym świeeie, ale gorzej je st, że m am y jeszcze dzisiaj k r a je liczące m iliony ludności, które św iadom ie nie dopuszczają do siebie nauki C hrystusa. Do takich należą: A fganistan. Tybet, B utan, N epal i inne. K ra je te liczące około 15 m m onow ludności, w zbraniają pod k arą śibierci dostępu m isjonarzom katolickim. Powodem tej niecheci je st albo pogański rząd, albo w prost olbrzym ia ciem nota, czy fanatyzm sam ej ludności. P rzyw ykło się tym czasem sądzić, ze juz niew iele pozostaje do zrobienia w dziele ekspansji katolicyzm u. J e s t to z g ru n tu fałszyw e m niem anie,' bo ja k cy fry w skazują, że jeżeli naw racanie ludów pogańskich będzie szło w tym tem pie ja k dn dni dzisien szych to potrw a jeszcze z 5000 lat, zanim iiauka C hrystusow a dotrze do w szystkich pogan. W szak sam e I n d i e liczą-obecnie z gó rą 300 m ilionów m ieszkańców praw ie tyle co K ościół katolicki swoich w yznaw ców n a całym świeci. Licząc przeciętnie jednego księdza pa tysiąc dusz Indie potrzebow ałyby jeszcze kapłanów więcei, n iż je st ich dziś n a całym świeeie. Sam e te zestaw ienia zdolne.są; zm rozić nadziei apostolskiego serca. A cóż dopiero, jeśli się pom yśli jakie przeszkody i niebezpieczeństw a s ta ja w poprzek bohaterskim w ysiłkom katolickich, m isjo n a rz y.' Gdy mowa o Ińdłafcb 4* to trzeba 'pam iętać, W ierzchnia Całą E ńropó bez R o s j i ; T e n optomny k ra i zam ieszkuję k ilkaset naro dów o rozm aitych odcieniach skóry,-jeżykach i narzeczach. Z w yznaw anych te lig ij nam oteżńieisza je st ta m re lig ia hin d u sk a (220 m ilionów wyznaw ców ), potem b uddyzm (10 12 m ilionów ), dalej m ahom e tan izm (69 mil.), animizm czyli kult zm arłych (10 mil.), i wreszcie p a ostatku chrześcijaństw o ze swymi 5 m ilionami chrześcija n, rozbitym i w dodatku n a katolików (3 m il.), p rotestantów (2 mil.) i garstk ę sch tem atyk ów. Ja k z tego widać, olbrzymi blok hinduizm u, stanow iącego niem al czw artą cześć św iata pogańskiego dotychczas pozostał praw ie nienapoegęty. W ielowiekowa p ra ca katolickich m isjo n arzy uszczknęła z nie- "o zaledw ie cześć tego, co zd o łali,w c i a y 15 la t zdobyć sobie m ahom etanie. którzy pozyskali w tym czasie 9 milionów w y znawców. Lecz oto dzisiaj zbudził się o1 hrzym h induski,i rozpoczął się bronić. D aw niej rzucał m isjonarzow i ślinę pogar dy. a naw róconego w spółplem ieńca piętno w ał haniebnym im ieniem zaprzańca dziś przybiera postawę zaczepną, pow stają bow iem..misje hinduskie" ; Ju ż daw niej istniało jedno takie stowarzyszenie pod nazw ą A ria Samadż". którego celem b y ło zw alczanie chrześcijaństwa. Nowszymi erąsy pow stała w K alkucie tzw...tttnrln M ission, która omrocz szerzen ia relig ii i k u ltu ry hinduskimi, stara sie zreform ow ać ro zp ad a jm y r?o hinduizm, t Wchłonąć w siebie w szystkie reliede i w ' sposób stw orzyć roliffię pow szechna. T ' celom służą aż 8 czasopism a. Z bierają one skrzętnie i pow tarzają oszczerstwa, rzucane n* K ościół przez -prasę europejską. r Podobnie n raern a eto w wv«zenta..b rahm a Sam adż" i Tłama K rish n a M ission, p ropagując # ip d n lz m ró'btt'ież i poza g ra nicam i In d y j. ja k np. w B irm an ii, na Cc' łonie,a nąw et w B -rylli, w S tanach Zjedn c lo n y c h i w A nglii. K ilkanaście pzaśnniem katolickich odp ie ra slcołcćznie ataki p rasy hinduskiej. Dużo sie d zid a przez cały szereg katolickich szkół. D la -naw róconych bram inów zakłada się naw et osobne kolonie, b y ich pchbonió przed nienaw iścią współczłonków. Źycżyćby sobie należało, aby w J r dmch mogło, pracować jak najwięcej m i sjonarzy, Ty> H in d u sa bardziej poci a św iętość, niż rozum owe dowody, a żyw oty 6w. Alojzego czy św. T eresy w ic«ej snowodow ały nawróceń, niż dzieła apologetów. ^ R o o M v e l f a p a d $ q d # w ała kropa kobiet, nigaąeyoh-tablice z napisam i:. R oosevelta pod sąd!" lub Precz z A nglikam i z W aszyngtonu!" Dem onstrujące kobiety były przew ażnie członkiniam i patriotycznych organizacyj z Chicago» Nowego Jork u i Nów Jersey.

2 N o $ # h» e m o * k l * w a k l e koby ono wydawało miasto na niechybna zaefa- <łf. Obrona Moskwy sie ma widoków powodzenia. Mieszkańcy Moskwy są wielce zdeprymowani wiadomościami e *niepowodzenia kontrataku czołgów sowieckich na Kalinin. W m ś ą m ię k m y m o w k e k i e j f h t y c m m n w w u M m h lą t g t # praiowi_stóiiów_ " d p ły l wikrążących pogłosek, wizyta m iała n s celu omówienie stanowiska Ttircji w odniesieniu do Związku Sowietów w sprawie lbsó'- ROOSEVELT PRZYZNAJE POZYCZKĘ UNII SOWIECKIEJ WymWma pwm m d #» Białym Ó##*m I Shllm m Madryt, 8 listopada. Jak podał do wiadomości departament stanu, Roosevelt narządził udzielenie pożyczki bolszewikom w wysokości I miliarda dolarów. W związku z tym odbyła się wymiana pism pomiędzy Rooseveltem i Stalinem, świadcząca o wielkim zbrataniu się obu partnerów. Fakt ten wywołał w szerokich kołach Stanów Zjednoczonych rosnące zaniepokojenie.»k U B f E B O Z g K T O C K O W R K I" DUFF OOOFEN W CAŃEERRA ##'*##* MO, 8 lütodadm. Od* Cä* r # & L n i P i? ä # # ' ' : \ ^ A I * 4 # ) * ^ P#*d*kwW#I] «# y # Ń tm - &, \ T h % 'r o w T S = b % 2 LITWINOW AM M W I E C Ń I M W * # tw inow -Finkelsztein Z J E D N. został ja k podało męommmh. W k m ir n 6 in * d» t^ ^ 4» a b m o - kaaął potrzebnej energii w spraw ie doma- m aterialnej..litwinow. w. «M l öpo B O D, IZ p opuseil tonący okręt". tyjsm ego m inisterstw a inform acji S ir W alter M onckten. J a k w zw iązku z tym Kalifornia nie thce wojny M & äsft* 8 listo p a d a. Z W a szy n g to n u donoszą d ro g ą k ablo w ą, że w s en acie am ry k ań sk im doszło do dram atycznego incy d e n tu. P o d czas d y s k u sji n a d z m ia n ą u staw y o neutralności» k iedy dem okratyczny sen ato r D ow hey s K alifo rn ii zapew niał, iż przew ażająca większość w szystk ic h w arstw, lu d n o ści K a lifo rn ii opow iad a sie za szybką rew izją u staw y o neutra ln o śc i, p o rw a ł się Oio a z MUOJOViCJ m ie js c a 75-Ietni «tr-*emaa : gi^jj j k a lifo rn ijs k i f - r " ' ~ ~~ J o h n so n i zawe" K a llfó m ijć z y e y K ry m ie : n a d D onem p o c h ó d w o je n n y bejowe ^demolowały nieprzyjacielskie pozycje w rejonie fortec zm uszając kilka b atery j d e zaprzestania ognia. W Zagłębiu Donieckim 'w lssiesgj* I w ibekls- w a l c i e suw ś ą s li pagsgód, ##m " " "... wechodnldgo dywizje piechoty przerw ały ellnłe łup w ojenny. B aterie a rty le rii w ojsk lądow ych zatopiły pod P eterhofem jeden 'Äf& W #» um *#W w y l a u f r a K w i W J mm * «W l* y w y łó W # ^ tudzież um ocnienia w T obruku, i. W aoey z 6 a a 7 listopada nieprzyjaciel- przy odziała nielicznych bombowców podjął bezskuteczną próbę atakn na pewne miejscowości' Potyczki lotnicze nad pustynlg następująco;. loty przeleciały Cam panil 5 miejscowości wość Augusta^ o czym doniesiono we wczorajszym obrona mweciwlotnicza na- Ó W W ü ä r wej*6aej' y Jn an Sebastian EIcsao w ypłynął we,t_, w a ^ nalotów na rejony Benghaei i- Trypelira, zrracająe pociski bombowe. - ' I tpnm iejm en, mby wmys&hnj mmiomł, )*, k ie m i jeszcze p o zo stały, p rzeciw ko te n m zapro testo w ać. W y ślijc ie sw ój n a ró d n a wh ojnę, v ^ w ale v u ydopiero i n v i y wówczas,..v n v a u o, akiedy i o U J nadej- UOUOJd ą p ie rw s s e k s ty ra n n y c h i k ie d y pokażą się n a u lic a c h In d3zie & z obciętym v u v isty im i rękam rsjie im i i nogam i# w ów czas p rzy p p m m eeie sobie te tio w a t K a lifo r n ia n ie c h c ia ła wojny** jezycy cneą wojny i Stoję a s, wyeb,»amorzadewyev i armji. MHion 660 tysięcy km kw. zdobyli Niemcy,*,* M i r -.- i i - - i - " «*&-**-»- - '«na Wschodzie w 132 dniach 0 * g * r, p i : # # y # i w# l# «y M p o w lw w h W * W W W # ] B n f W R «n nnlemełlhetły «ywhd kl =1 nieprzyjaciela, km ry m mih i iml mm M n «mawnw iiw ie e l Ae UeeAerm. %: następnych mm «mimml mw# Wmml m mmim ** #», ge»# #» # «y m. in we tm mmmt&mi li M lm m y m «n l h, h lamleet dwóch, n i t m l m i tn y Starcia WggrÖw z bolszewikami nad W cem ŚiiiSsiseMis#- Budapeszt, 8 fi listopada. T iałm nja - Urzędowa YTt«<s*i3«w» ageeja "army MIT donosi j s &----- * frontu wschodniego: 1 A m ie sprzymiemmo zysktijqc stale aa terenie przeprowadzają akcją oczyszczająca ostatnio osw m o zdobytych terenów z rozproszonych rozproszomrch oddziałów nieprzyjacielskich. Na od* i «wm wmiskm waenäfmw» czynił ponowne wysii: A A-T-ł L ^ E ä S e * a a ^ % odcinka j d^ę prawdopodobnie «gaszony. ^ obaww I '' # # o fia rą obro n y ' pfżeciwlotmoz 1sprawowases przez mem ieehe lo d rifl " «ic i pocira.no siiizoy woisieowei :czj vetatszyun ęętąnzych roczników. rouzmsow. Przeszło r r 80 proc. «Sb _ ^,c» or«w^ h m m W w /.uv.v,. i«v., IÖC.UW a powvtm ifictiobmcomel a S E i ^ p E «M im y f b * # ««G # m W w ą _ -, ? KnMw, 8 V w dmąd* Swój Idlknńamtogoddamy ^obyt Yf&om* W CIAGÜ ÜWt GODZIN ANGLICY stał on na odbycie konferencji a aiawtivin #TRAOlW AMOLOTOW.. o n : A ow ertem Bróbke-Fo- NWwkmte ałrały kwahaa MÜÄW w 3 w % 5 'M M L N P lę aem kck# om *&*m o r w ' adw rm lm p G ir J o f f łe Ł * y - kryty)aklago Berlin, 8 listopada. L otnictw o b ry ty j- ' m usiało przypłacić ponownie, sw oje M a M ^ W o4y nad WMNT aadbaaetaa Niań k a I «Ruwwaba atrafę Kaaała La Mamaka w Ann : hakpada MałMW atłałamł w ma- obszar posiada Ukraina, mianowicie km M A K A T E Q O R I Ę C kw. N ąm W ym ee de wielkości jest obszar Ffladellla, 8 listopada. - Kierownik Ä o c n e - Białonisi, który wynosi km kw odpe- amerykańskiego wydziału rekrutach general wiadajac tym samym obszarowi Pfus bez Bras- brygady Hershey w mowie do słuchaczów tmidenburgii, wynoszącym około ton kw. wersytetu- w Pensylwanii oświadczył, sie wobec , Obszar guberni smoleńskiej wynoszący ujawnienia niezdolności do sliiżby.wojś&tiwej(straciły, 3 s km kw. równa sie mniej więcej obszarowi Ba- wielu młodych Amerykanów w czasie poborów bombowłeb, w am wynoszącemu około km kw. Obszar! tu uixuiu «o.uuu tun sw, voszar T 9 dl Bcmml W U * km k*. W* e k m w wi Bawarii,,. Baden«* i Wirtembergii n i n o m u w g H «łącznię t y z r a c CO co OpAw W wykomoń ngoośo» ogrom wycoy. mow Wowyok I «aoraaowyck wwak olimlii kich, które zasluruia na tym większe.podkreślenie iczell sie uwzględni, ie armia niemiecka I.M.UU v w ijr». RHJ. RW. W wr «k od & cwwe* dp % M±d%krplk# IMI f, m wkc w W dskok. Ob«? xdobpk * W«A# w.y UW*.«Więti pm ierecbde W heh, ^ f - Z g # ( w a w. Ł = # # Ń a * w W h o d d *. w m u m ł A n * W lł. * «M M W f* *» F H ngnpnm. * «mym nadw d* tn? piątek wwombdó. Światłocienie przewijało się hasło: Pracz z AngUął - ^ WVWu.ft V.-i Tw J ä L - I?.» - # M g w O r do pontym V, W a m i. me. ragaząc km W b» «k» k >#6 spadły plotiąc, W po»» u j vusäuru wzeco i D aw no ju z nie zanotow aliśm y powita- gielshch statków. Załogi ieh włóczą Me po Moraw, wynoszącego «W00 km kw. lub dzlaiej- I» Lnia. kogoś»wbvo zepsutymi... jajam i! Dlugb oes kam fkogw tomopowdogo. kggool [kiw anej okazji dostarczyły * "»»war mommwńw. 'A m erykanki. W ob. wtoi " T? y m w kw. r*wmm # ohmorowl. -imybtl do jednej o w k dwbywa ^hholiklogo wyrnwogcom # w h p rzy k ra niospndriankę dla człowieka, który?te% J 7-* *11 P ow itań? został przez mie- EZk&ńrnrp Vnwe n.tmrlrn PTawdziwym de- S potem ««j ~. i * * jow.rtutuvonmmi j? w ojny A w iato Icy am erykańskie. nieskore «8; I t, B f f i jue w k h ó rs a m l b# od fo w o a w ń b e ó i in»cuu MlimwOZOF r 2 h j M Ś % W B - d "» Z «# * «* * * * p m * *! # # Tekle, 8 listopada. N a -Brodach japoi- E ^ W S l S ś i i i s s f e ł p s r a s *s u ateg a uęeoy ja s a stanowiła załogą statku, zaś e m arynarzach brak dotyehöbbe «il. 7 wittuumoaut. iadom ości. re R eszta s e ts w liczbie a w śród ruch k a p ita n okrętu,»uai wydobyta z morza. Ponieśli oni śmierć. POWSTAJE Z RUIN NOWE ŻYCIE (M ł W # * g # ł # * ł p a w i mi ) F m # ^, P " A # W w d m. # W M mm «m W skalą zakrojonem u program owi odbudowa-, k tó re pow ażnie ucierp iały w skutek działań : wojennych. Szacowne m ury słynnej kate- # # # = oraris tdł znow u bombowiec wojskowy. radzi J "ł 1 * poniosło śmierć. '.ROZMAWIAM Z amunone#. a&.fvm-gww' w**, n# wg 4 * WmM«W M l ä w, -.%. T - T ^ " *** Aaleayge " W - A W im,

3 B E E B s ł W Ew angelii niedzieli dzisiejszej Boski Mistrz naucza n a s w zniosłej praw dy. Niewiasta, która ju ż od 12-tu la t cierpiała, gmalazłszy się w obecności Jezusa, dotknęła się szaty Jeg o i n aty ch m iast została uzdrowiona. Młoda dziew czynka nie żyła, a Jezus żbli- yl się do niej, u ją ł je j rękę i dziewczę eżyło. Oto eo_ spraw ia obecność F " Dlaczego tak często obraża się P ana Boga, dlaczego ta k często się grzeszy? Odpowiedź jasna. D latego, że nie uw aża się na obecność Boga. Do każdego grzesznika można stosować słow a D aw ida: N ie m asz już Boga w obliczu jego, przeto splam ione są grzechem w szystkie ścieżki żyw ota.jego". Pan Bóg je st św iadkiem w szystkich naszych myśli, pragnień i uczynków. Bóg widzi wszystko, wszędzie, zawsze! N igdy więc nie m ożna powiedzieć lub sądzić: T u nik t m nie m e widzi i przeto mogę... grzeszyć. O nieboraku, nik t ciebie nie widzi? P a n Bóg cię widzi!.«ten. kto w ierzy, że B óg w szystko widzi, nigdy nie zgrzeszy, ani jaw nie, a n i potajem nie (Dem okryt). O tak, gdyby każdy w yrył sobie w pam ięci i w sercu to słow a: Bóg zawsze je st p rzy m nie, Bóg widzi wszystko, wszędzie, zawsze, to z pew nością szatan straciłby? T Ä władzę i panowanie nad duszami % koniec pam iętajm y słowa, jakie wyrzekł Tobiasz do swego syna: Przez wszystkie dni żyw ota twego m iej na pam ięci Boga, i strzeż się, abyś kiedy n a grzech nie przyzw olił i przestąpił przykazania Jego". Swięły Wędrowiec Nm dzleńśw. Stanisława Kostki gfaly Staś a Kostkowa stanął u stóp wielkiej góry, aby odpocząć trochę i rozejrzeć sie po okolicy. S ta ś zrzucił z ram ion m ały WĘzełek i usiadł znużony i wyczerpany. Jakże ojeic p rzyjm ie w ieść o jego neiecz- ą, jakimże gniew em w ybuchnie, g dy się dowie, że on, syn kasztelański, syn m agnata idzie sam o tn y o żebranym chlebie, by mńichem ubogim zostać. I zam iast piastować w grodzie urzędy on, sługą pokornym będzie i za m iast senatorskiego płaszesa włoży na siebie habit mniszy. Smutek w ielki o g arn ął jego chłopięcą Bnszę, ale ani n a chw ilę nie zagościło w niej wahanie i zw ątpienie; Bóg wie co robi: nie chce an i zaszczytów, an i bogactw a, ani sławy: do wyższych celów jestem stworzony, a Ty, Boże pozwól ojcu memu, by j m?że «Ife^lodszej M atce m ojej. 1 r -Ukląkł u stóp góry, a tym czasem słońce przechodząc n a d ru g ą stronę nieba w yjrzało I rzuciło pęk prom ieni, n a drobną postać chłopca, złocąc m u głowę w św ietlistą aureole. Zbliżał się wieczór. Słońce staczało cię Soraz niżej, w górach rozsiadła się m ajestatyczna cisza zbliżającej się nocy. Staś zboczył z drogi, aby znaleźć w śród załamań skalnych jakieś schronienie, w którym mógłby spędzić noc i odpocząć należycie po całodziennym marszu. Wreszcie w yszukał dogodne m iejsce, otoeąone ze wszystkich stron zwałami kam ieni, wsunął się w ięc do te j cichej kryjów ki z wyjąwszy z to rb y krom kę ehleba, począł jeio z apetytem, w spom inając w szystkie bu te wieczerze w domu rodzicielskim, a potem tam w W iedniu, skąd teras uęiekai, N iew ym ow na radość za lała m u Oto ponosi tru d y i niew ygody swej sam o w olnej w ędrów ki i zniesie daleko więcej przykrości, ale będzie tam... gdzie M atka N ajśw iętsza go wzywa, gdzie go przykuje do siebie na wieki. Salve Regina, Panno Święta! Id ą do Ciebie pozdrow ienia ze wszech św iata całego: W ita j Królow o, M atko M iłosierdzia, nasza nadziejo, życia słodkości. K u Tobie P a n i w raz z purpurow ym zachodem słońca idzie pozdrow ienie najw iększe, najśw iętsze: Zdro w aś M aryjo! J E R Z Y L T E B E R T I # * a Chłód, ja k ćma senna, wpada, gdy okno otworzę, M yślę, Se m nie Sak rosę w ypije Że nie ziem ia m nie wchłonie i^nie ziem ia rodzi. Że tam, ponad światam i, ponad drogą m leczną, N ad błękitem, co rankiem w bladą dw ucha tarczę J e s t ojczyzna, za któ rą tę sk n ię tu z walczę Ze sm utkiem, co w d u szy rośnie i z m iłością wieczną. Bo wierzę, ze Bóg w szystko wyrówna i zgodzi, Niepokój serca mego z pogodą obszaru, Jak obłok, od gwiazd dę& kich i srebra O d gsem m nie,: S da$a I dnia w y s w o b ts z i Słare groly ck%keśc:(ańslie w Japomü Japoński areseeleg H onda natrafi! niedawno na 60 chrześcijańskich grobów kamiennych w Goro, n a zachodnim w ybrzeżu jy sp y K yushu. S p raw ą te zainteresow ał się również d ru g i uczony M otoyam a. O baj «archeolodzy' poczynili dalsze poszukiw a n a i odkopali 879 grobów, d a te jący ch eię, f Pierwszych czasów istnienia Kościoła k a tolickiego w Jap o n ii. P o n ad to w sąsiednim mieście S aitsa n a trafio n o n a 118 innych śladów kultury chrześcijańskiej. Po gruntow nym ich zbadaniu zauw ażono n a 5-eiu m aiy ^zyż, w y ry ty n a pow ierzchni kam ienia, «ajśtarsze spośród nioh pochodzą prawdopodobnie z 1574 roku, inne z nowszych cza- JPocząw szy od 1880 to k u g ro b y utrzym ane Sie do buddyzm u.. VCały archipelag A rna K u sa w X V I wieku pył chrześcijański. T u m ieli Jezuici od roku d ru k arn ię, k tó rą w, czasie Ęrzwladowańia przeniesiono do N agasaki. ^tych ongiś w spaniale rozw ijających się kmin chrześcijańskich pozostały tylko dwie: Oye i Sa K itsu. K ato licy tych okręgów są W o a in a now o z pow szechnym K ościołem Ze śmatm kmto&klego N##y mroywakmp mtemte P#n## E. P erini, A rcybiskup, Książ»ała C asiaat> o 5 f Ś S i'w je g o obecności S^zył ślub w iernoęci i posłuszeństw a K os- ^katolickiem u." stopnie nowy A reybusnp e rm i odwiedzi! różne kongregacje rzym skie i m odjil sio u grobu Ę siecia Apostołów i czcigodnego papieża P iu s a X L, eąy n a nabożeństw o żałobne za dusze wszy- -*- zm arłych; tego ro k u kardynałów W. pałacu Sw. K aliksta w obecności Kar; O brządków i re la to ra 6 procesu eyjnego wjjł.v0 _ czc igodnego jdnego P io tra Donders'a ze agrom Zgromadzenia auzeuia 0 0. Redemptorystów ptorysta.,,, zebraia mię K ongregacja Obrzędów, aby rozprawiać o cnotach tego sługi Bożego. Czcigodny Bonders um arł w 1887 roku* PRZEGLĄD TYGODNIA j 1.Sowiecki dramat czarnomorski (Red.) D eklaracja Rządu Rzeszy w związku z m ow ą prezy d enta U SA przyniosła ośw ietlenie niezw ykle doniosłych w ydarzeń. 2 jednej stro n y w yraźne parcie do w ojny i szukanie pretekstów ", ja k nazyw a p ra sa niem iecka incydenty z kontrtorpedow cam i Greer" i K earny" to am erykańska lin ia polityczna, z d ru g ie j zaś stro n y zdecydow ane stanow isko Rzeszy N iem ieckiej, sprow adzające się do w y bitnie pokojow ego nastawienia do USA, przez stwierdzenie zaczepnych kroków B iałego Dom u oraz brak jakichkolw iek agresyw nych zam iarów oraz działań ze stro n y niem ieckiej m a ry n ark i w ojennej. O św iadczenie niem ieckie do chw ili, obecnej nie doczekało się żadnej odpowiedzi od rządu USA, co m a specjalną wym ow ę wobec fak tu przejścia z Izby niższej do S enatu ustaw y o neutralności. Być może, źe. ze strony Roosevelta, jako w ytraw nego g racza politycznego, przem ilczenie ośw iadczenia niemieckiego m a doniosłą wagę w stosunku do am erykańskiej opinii publicznej, która po rew elacyjnych historiach z tajn y m i m apam i, dem askującym i" agresyw ne zam iary N iem iec wobec p aństw południow o i środkow o-am erykaóskich, dom agała się w yraźnie opublikowania owych map. Podobnie ja k w w ypadku poprzednim glosy te nie znalazły rów nież odpowiedzi. P rofeso r uniw ersytetu N o tre D am e w U SA O 'Brien w yraził się w w yw iadzie p rasowym, źe całe postępow anie R oosevelta w obecnej chw ili nie je st niczym innym, ja k tylko h iste rią w ojenną". W każdym razie realna ocena sy tu ac ji przenosi w te j chw ili p unkt ciężkości zagadnień am erykańskich do S en atu U SA, k tó ry zdecyduje o w ojnie i pokoju. N a je d n ą szalę historycznej decyzji prze siła klik i w ojennej, a zw arta gru p a stronnictw a opozycyjnego s ta ra się je j za wszelką cenę przeciwdziałać. P rasa neutra ln a cy tu je tu głos senato ra Lee, k tó ry na forum kom isji senackiej naw oływ ał w płomiennych słowach, aby zawrócić z błędnej drogi, dopóki nie padnie pierw szy strza ł i nie rzuci S tanów Zjednoczonych w czarne odmęty wojny". Głównym argum entem sen a to ra L ee było stw ierdzenie niskiego je szcze p otencjału w ojennego U SA i działan ia prezydenta w brew w oli n arodu. N iew ątpliw ym je st w tej chw ili, źe rozstrzygnięcie S en atu am erykańskiego może. rzucić jedynie dwa słowa: pokój, który byłby cio- P odobnie dram aty czne chw ile przeżyw a dziś sztab floty m orskiej ZSRR. Słowo dram at w ypow iedział Londyn. O ddaje ono istota ny miąższ tego, co dzieje się n a M orzu C zarnym. O d chwili- u p ad k u stolicy K ry m u S ym feropola N iem cy p rą niepow strzym anie naprzód, mimo, że opór czerw onych b atalionów je st jeszcze bardziej desperacki, a s tra ty jeszcze bardziej krw aw e, niż w szalonych atak ach T ym oszenki pod W jaźm ą i B rjańskiem. Idzie tu ta j o bardzo w ysoką staw kę. Zagrożony jest bezpośrednio Sewastopol, głów na baza w ojennej flo ty Z S R R Jeden z adm irałów angielskich w yraził sje, że k to posiada w sw oim ręku Sew astopol, ten w łada M orzem C zarnym. W aga tych słów je st tym silniejsza, źe w rękach niemieckich znajduje się 6 portów czarnom orskich i oprócz S ew asto p o la zostaje flocie Z SR R jeszcze Noworosyjsk i Batum. czarnomorskim, bez którego losy floty soposiad ają w szystkie najnow ocześniejsze u- rządzenia i w arszta ty rep etaey jn e, m ogące nie tylko budować najcięższe1jednostki bojowe, ale rów nież jako jedyny port czarnom orski, daw ać im schronienie i ratu n e k w w ypadkir ciężkiego uszkodzenia. Ani Batura, an i N ow orosyjsk nie p o siad a ją tęgo rodzaju urządzeń m im o, że głębokość p o rtu starczająca. Chodzi- zw łaszcza ciężkie krążow niki liniow e i o flo ty lłę ło d ż i podwodnych. Z raportów 'sowieckich w ynika, że t. zw. dok admiralicji*! w Sew astopolu zośtał< ciężkw uszkodzony bom bam i p b ostatnich nalotach, a upadek O dessy oddał w ręce niemieckie znajdujący się tam w budow ie krążownik* o pojem ności 35*000 -ton 21 kontrtorpedow eów, 6 Ciężkich jednostek, M ż ą ilbść ścigaczy t pośpiesznych łodzi torpedowych.1 S ew astopol je s t sow iecką D unkierką. S chroniły się tu ta j rozprószone oddziały. czerw onych, k tó re w pośpiesznym tem pie ła d u ją się ms tra n sp o rto w ce pod nieustannym gradem bom b, * * h p *.'A t. P w h T Z. M łm M l efruodhiri -. "'i##4*1. «# * u O jw W uh. tmudnlu OWw śwhtr nu uwyhej wtorku# ^ aadiencji p rz y ją ł obolo pięciu tysięcy osób, a wśród nich dwa tysiące nowożeńców, kilk uset w ojskow ych,: kapłanów, zakonników,!jako syn kupca wjsrbten. W r otezy- WhMbjUKMwmh imądklng* «thno. ski( ie, a w ro k u 1913 św inienia biskupie. B ył - j 73-cim z; rzędu biskupem m iasta Salzburga i jako taki nosił rów nież tytuł prym asa Niemiec. ; V ^. ubiegłą niedzielę J ; 'B. Kardynał Zam ilkł bunkier sowiecki, ukryty za k u r hanem w stepach U krainy. Żołnierz niem iecki podchodzi tiofi, trz y m ając w rękach gotow y do w yrzutu g ra n a t ręczny i g roźną b ro ń piechoty, ręczny k arab in m aszynowy- S ą to chw ile potężnego. d ra m a tu łudzi, którzy przegrali. W ynika również ze źródeł londyńskich i tureckich, że w czasie ucieczki z O dessy i obecnie pod S ew astopolem czerw oni stra c ili około 55 tra n sp o r towców. S ew astopol broni się. Od św itu do nocy nieprzerw anie huczą działa przybrzeżnych bateryj, a niemieckie aparaty nurkowe ra żą stanow iska artyleryjskie, urządzenia dokowe i oddziały uciekającce transportow cam i, falam i nieustannych nalotów. Exchange T elegraph, przew idując m ożliw ość u padku Sew astopola, zastan aw ia się nad losam i sowieckiej floty i w konkluzji rozw aża trz y altern aty w y : o brona za w szelką cenę Sew astopola, w dalszym ciągu ja k o drugą, możliwość po u pad ku o statn ich baz: zatopienie floty i trzecia: schronienie się w portach tureckich czyli internow anie m i Londyn, który tłumaczy się jednocześnie, dlaczego nie m ógł udzielić pom ocy i w ysłać obiecane 25 dyw izyj ma fro n t kańkaski. P ośpieszny m arsz oddziałów niem ieckich' s taw ia w szelkie rozw ażania pod znakiem faktów dokonanych, k tó re s tw a r z a ją. ry sy tra g ed ii czerwonej flo ty M orza C zarnego. Nic więc dziwnego, że w obliczu alarm ującej sytuacji nastroje w Sam arze-są gorączkowe. Je st tutaj ja k gdyby między Londynem i S a m a rą dw ugłos o jednym Odcieniu, stru n ą zaś -zasadniczą, jeżeli chodzi 6 Londyn, obaw y o w łasny tonaż, k tó ry przez niszczące działanie niem ieckich łodzi podwodnych zm niejszył ślę w ubiegłym tyg o dniu o 73,000 BRT. Londyn- p rzestał ju ż lekcew ażyć nieprzerw ane a ta k i c e k in ó w A tlantyku", jak nazywa się w kołach admiwodne. Ten sam ton p an u je w S am arze i ta m je s t to g ło s dram atycznej pow agi. Z całokształtem sy tu a c ji m ilitarno-politycznej w iążą się ostatnie posunięcia tureckie, w izyta i rozmowy tureckich kół w ojskow ych ż niem ieckim a ttach e w ojskow ym, idzie tu praw dopodobnie o spraw y M orza Czarnego i rozw ażaną przez,»exchange Telegraph" możliwość internow ania się czerw onych okrętów n a tureckich w odach. O s ta tn ie depesze p rzy n io sły w iadom ość o storpedow aniu dwóch i tureckich okrętów n tię s h a n iu na sow iecką m inę. rząd jap o ń s k i..założył w S am arze o stry p rotest. O ba te w ypadki m iały m iejsce -» -k ró tk im odstąpię czasu. N iew ątpliw ie znajdą one odd źw ię k w jtółlriyęe św iato w ej, gdyż W odzi je d jm ie.o fo rm y i skutek. W cyklu, o rb ity politycznej zaczynają ei«, u kładać w; pewn ych logiczny oh. zw iązkach ostatn ie w yda-,oblicze, zależnie od w ahań i, nmpliliegosejsm bgrafńpolitrezno-w ojsko- Wego,. i'l'zei - 1 ; r a poległych na, w ojnie, h.. Km. p ra ła t O orrloan fonom m ł# m lasiew any.:.. Befetsrsm.UEiiwersyietis KstöiieWeBs' gan je st szóstym rektorem tej wyższej szkoły, a piątym rektorem, odznaczonym wite-

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Etha spotkania w Casablance

Etha spotkania w Casablance Oczy ciężkiej broni Zdecydowana akcja obronna wojsk sprzymierzonych Z GŁÓW NEJ K W A TERY F0H R E R A, JÖ stycznia. N aczelna Komenda Niemieckich Sił Z brojnych' kom unikuje w dniu 29 stycznia: W nieustępliwie

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI jjw T' < ' 3 2 A \ J T f r x T K? '7 7 J :^

Bardziej szczegółowo

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

Postój remontowy 1999

Postój remontowy 1999 Rok XLVIII Nr 15(1330) 1 sierpnia 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Postój remontowy 1999 A zotow e w ieści Porozumienie zawarte Związki zawodowe działające w ZAK S.A. zawarły

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i P io t r U r b a ń s k i NATURA 1 ŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i S t u d i a o t e k s t a c h

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo