KURIER C. 8 m ilionow zołnierzy stracił a rm is sow ieckie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER C. 8 m ilionow zołnierzy stracił d@łrchcz<gs a rm is sow ieckie"

Transkrypt

1 immim gromzy KURIER C * 2 M CZĘSTOCHOWA, NIEDZIELA «LISTOPADA IMI R. ROK III (XXXVI) 8 m ilionow zołnierzy stracił a rm is sow ieckie Kijowska klęska Budionnego kosztowa*# czerwony aztab 658 tysięcy krasnoarmiejców/milion ##0 tys. km. kw. zajęli Niemcy na Wschodzie / Cytry, jakich nie zh# # dzieje wojen Berlin# 8 listopada, P odane w o statnim czasie c y fry s t r a t bolszew ickich pody się, ja k w y n ik a z n ajnow szego komunikatu do p ra w ie 8 m ilionów żołnierzy sowieckich. W czasie od 22. V I. do 30. IX. zostało zniszczonych 300 dyw izji czerwonych w raz z c a ły m sp rzętem w o je n n y m jhodzi tu o 217 d y w iz y j strzeleckich, 50 dywizyj pancernych, 19 dy,vizyj kaw alerii, 9 dyw izji g ó rsk ich, 2 d y w izje o b ro n y narodowej, 3 b ry g ad y w ojsk przew ożonych sam olotam i, 2 b ry g a d y p ie ch o ty o- raa jedną b ry g a d ę p an c ern ą. W c ią g u p aź n ik a s tr a t y sow ieckie, o b raca jąc e się dotychczas w granicach od 6 7 mi- W?.»te: głów ne s iły 9-ej i 18-ej a rm ii śow ie- ", W d n iu 18. X. zakończy ła się po-. na b itw a p o d 'B rja n s k ie m i W jaźm ą, gdzie rozbito 8 a rm ii sow ieckich,.a liczba wziętych jeńców w yniosła 658 tys. Bolszewicy s tra c ili ta m 67 d y w iz ji strz e lecmch, 6 d y w iz y j k a w a le rii, 7 d y w izy j pancernych. Bitwa w yniszczająca n a wschód od K i jowa stoczona w d n ia c h od 13 do 27 w rześnia.dżięki w zięcia do niew oli 665,000 jeńców zam ieniła się w sukces bojow y n ieznany dotychczas w historii. W toku bitwy trw ającej zaledw ie 14 dni zniszczonych tn zostało 5 a rm ii sow ieckich, liczących przeszło 50 dyw izyj. D okładne b a dania dodatkow e w y k a z a ły, że n a polu bitwy w łoku D n iep ru i D ziśny zniszczonych zostało? ' 37 dyw izyj strzelców, a m ian o w icie 41, , 75, 87, 97. U 6, 117; 124; 135; 137; 146; 147, 151, 159, 161, 165, 169, 171; 175; 187, 393, 195, 196, ; 227 ; 228; 232; , , 30L - - * 6 zm otoryzow anych d y w iz y j strzelców mianowicie 7, , 112, 215 i w pełni w yposażone w m a teriał bojo- O pór w opłotkach osiedla bolszewickiego został złam any. N a przydrożnym pobojow iska leżą zabici krasnoarmiejcy* zaciągnięci przed chw ilą do 8-millonowej arm ii cleni. w y p a n c e rn e dyw izje, m ian o w icie 20, 40 i 43, o ra z 28 d y w izja górsk a, razem w ięc 47 d y w iz y j sow ieckich, w yposażonych w p e łn y s p rz ę t bojow y. D o tego doliczyć n a leży 32, 37 i 47 sow ieckich d y w izy j k aw a le rii, k tó re po s tra c ie w iększej części. wych koni i in n ego s p rz ę ta bojow ego n- żyter ja k o w o jsk a p iechoty. R ów nocześnie w alc zyły tu pieszo 19, 35 i 41 d y w izje p a n c e m e, o raz b ry g a d a p a n c e rn a N r T e cztery jednostki pancerne straciły swoje kardynalnych podstaw polityki japodskler P w # Jm poa łka p o d m w k h m w h y ł y» m b m im b r# «Kisrasy na Filipinach u t $ listopada w Waszyngtonie Tokio, 8 listopada. Na na konferencji r.u.muw prasowe! i.... ^ japońskim biurze informacyjnym sprawozdawca urzędowe! agencji złożył oświadczenie J zwiqzku z wyjazdem ambasadora Saburo Kurusu do Waszyngtonu. Wizytą, ta powiedział on musi być uważana jako-najpoważniejsze życzenie: Janonii w celu -szybkiego zakończenia toczących się pertraktacji miedzy Japonią i USA. Sprawozdawca odmówi! odpowiedzi na zapytanie o bliższe szczegóły toczących się pertraktacji. Z ostatnich depesz Tiniesa wynika, źe wsteone rokowania nasunęły trudności. Stany Ziednoczone wysunęły bowiem Jako punkt wyjściowy.pakt dziewięciu mocarstw" z 1922 roku. którv delegacja japońska «tvaźa* za nieaktualny. Układ dziewięciu mo- M y Przewidywał szczególne prawa dla Anglii 1USA jak również politykę..otwartych drzwi J W M WmWm- L O **«W pr «m Ą ąo il, m o n w n W rw )ry m W «k - t «# fto- J a k ie re z u lta ty u rż y n lo s* o statn lę -w ysm d..rm» Mod N la T n p a **y delegowanie Karu su wplvnie-ns niespodziewaną poprawę pertraktacyj. Obecne wanmki tie usposabiała do zbytniego optymiimu. Czołodziennik japoński, uważany za organ pot- Miciainy. stwierdza, żę..rozmowy w Waszyng- Wę nic S3 w stenie złamać kardynalnych podstaw. JaroSdcte! polityki zagranicznej. Teiflo,,8 listopada. Ambasador Kurosa po- Wtńtea przybyć do Waszyngtonu trzynastego listopada, W piątek rano odleciał on z Hongkongu I przybył do Manilii, gdzie tego samego dnia zlotrt wizrtb prezydentowi wysp filipińskich. W sobotę Kanon odleci Clipperem w dalsza drogę. I w ozy p a n c e rn e w cz asie w a lk w p ie rw szej 1połow ie w rz e ś iń a.: D ow ództw o eotśdęękie n ie b yło w s tan ie-w y p o saż y ć ich. w tiowy> ; s p rz ę t bojow y. P o z a ty m w b itw ie te j zniszczono 207 b ry g a d ę w o jsk tra n s p o rto w y ch d r b g ą p o w ietrzn ą, o raz w ięk szy od- I dział m ieszany, złożony z resztek innych - Ogółem więc b itw a pod K ijow em koszto w a ła bolszew ików 53 dyw izje, 2 b ry g a dy i jeden oddział m ieszany. T a k w ięc dotychczas bolszew icy s tra cili ćonajm nięj 389 kom pletnych w iększy ch jednostek. O znacza to, że ogółem od p o czątk u k a m p a n ii h a W schodzie 7 8 m ilionów żołnierzy zostało w yelim inore z a g ra żało E u ro p ie i k tó re zd ru z g o ta ły siły niem ieckie.» B r a k c z o ł g ó w # Nowy Jork, 8 listopada. Według informacyi..associated Press14 ze źródeł sowieckich, w Loödyhle największą troską Związku radzieckiego jest brak czołgów. Sytuacja broni pancernej jest znacznie gorsza niż sytuacja lotnictwa. Niemiecka broń pancerna przewyższa i pod tym względem siły sowieckie. W dobrsa poinformowanych kolach czekuje się w najbliższym czasie zmian w _ cizie sowieckiej. Sowiecki attache wojskowy zdaję I Sie jnż być odwołany ze swego stanowjss S j & S E ś S a S f e : wa jest zagrożone. - AS MILIONA DOLĄRÓW DOMAGA ElĘ MOąGENTHAU NA WOJNĘ ' W aszyngton» 8 listo p a d a. J a k donosi U n ited P re s s", w p ią te k z b ie ra sio ko- M d a. W j W p m celem podjęcia o brad n a d now ym i żądan ia m i p o d atk o w y m i m in is tr a ; fin ansó w. D otychczasow e p r o je k ty n ą rb k 1942 m a- ją fd o ty ć k y d 1;4.8 m ilia rd ó w d o la ró w n o w ych5 k>datków, k tó re w w ięk szej, części m a ją żnaleźó p o k ry c ie w podw yższonym p o d a tk u dóchodow yin. NIEMIECKA ĆÓIm M Y iühm m k 8 H otopada, N o- ta n ie m ie ck a, k tó r a w odpow iedzi n a p rz e m ów ienie B ooseyelta przesłano w szystk im rząd o m, z o s ta ła ró w n ież w ręczona stolicy ap o sto lsk iej. ZWOŁANIE WSGBKIEJ GADY MINISTRÓW Jtaym, 8 listopada. W ioska ra d ą m i n istró w z o s ta ła zw o ła n a n a sobotą, d n ia M W q p Ü d a. Los Krymu jesf już przesądzony A n k a ra, 8 listo p ada. R ad io tureckie^ om a w iając w cz w artek /w iebzbrem e y to s eję w ojskow ą n a fro n cie w schodnim, o- W a& dyło, b w <Hą#n ą W ^ # n * *. i s s s s s m s ę F S K M on,«c a ły p a T y e n m a j d w c n c l f % kach nlemleekwl O jakimkołwwkbąfś oponę bokwww dm ma Eiymua r ma KhW # t y * oó W* jn* e W o ^ nie m ołńa W * o - my#l*a Poeiadami# orna hm trol# ew erjma w deleaym raow Weti üe^tiaewmla1qtmie*wn ńiełnle ememm nhągmwym ńm łwłem embmioiae (haa e. Z te#ó weńledm rozetreymulecie, które mmnedb ma Krymie poeiammle aa eob* ekutm je haelan % ieüi*j iw o alo - M L, DROGI EKSPANSJI KATOLICYZMU U pływ a ju ż X X w ieków od chw ili, kiedy C h ry stu s d al A postołom ;} ich następcom rozkaz: Idźcie i -nauczajcie wszystkie narody., Tysiące gorliwych kapłanów i w iernych hiósły. przez całe w ieki -na krańce św iata Ew angelią Zbawiciela. ;H im o to daleko. jeszöze dzisiaj do tego, b y wszędzie triu m fo w ał sym bol zbaw ięhia ludzkiego K rzyż Chrystusowy. 270 m ilionow z górą lieży się dzisiaj jeszqze dusz, k tó re ni wiedzą nic kompletnie o praw dziw ym Bo- Jest to straszliw a m asa ludzkości rozproszona po całym świeeie, ale gorzej je st, że m am y jeszcze dzisiaj k r a je liczące m iliony ludności, które św iadom ie nie dopuszczają do siebie nauki C hrystusa. Do takich należą: A fganistan. Tybet, B utan, N epal i inne. K ra je te liczące około 15 m m onow ludności, w zbraniają pod k arą śibierci dostępu m isjonarzom katolickim. Powodem tej niecheci je st albo pogański rząd, albo w prost olbrzym ia ciem nota, czy fanatyzm sam ej ludności. P rzyw ykło się tym czasem sądzić, ze juz niew iele pozostaje do zrobienia w dziele ekspansji katolicyzm u. J e s t to z g ru n tu fałszyw e m niem anie,' bo ja k cy fry w skazują, że jeżeli naw racanie ludów pogańskich będzie szło w tym tem pie ja k dn dni dzisien szych to potrw a jeszcze z 5000 lat, zanim iiauka C hrystusow a dotrze do w szystkich pogan. W szak sam e I n d i e liczą-obecnie z gó rą 300 m ilionów m ieszkańców praw ie tyle co K ościół katolicki swoich w yznaw ców n a całym świeci. Licząc przeciętnie jednego księdza pa tysiąc dusz Indie potrzebow ałyby jeszcze kapłanów więcei, n iż je st ich dziś n a całym świeeie. Sam e te zestaw ienia zdolne.są; zm rozić nadziei apostolskiego serca. A cóż dopiero, jeśli się pom yśli jakie przeszkody i niebezpieczeństw a s ta ja w poprzek bohaterskim w ysiłkom katolickich, m isjo n a rz y.' Gdy mowa o Ińdłafcb 4* to trzeba 'pam iętać, W ierzchnia Całą E ńropó bez R o s j i ; T e n optomny k ra i zam ieszkuję k ilkaset naro dów o rozm aitych odcieniach skóry,-jeżykach i narzeczach. Z w yznaw anych te lig ij nam oteżńieisza je st ta m re lig ia hin d u sk a (220 m ilionów wyznaw ców ), potem b uddyzm (10 12 m ilionów ), dalej m ahom e tan izm (69 mil.), animizm czyli kult zm arłych (10 mil.), i wreszcie p a ostatku chrześcijaństw o ze swymi 5 m ilionami chrześcija n, rozbitym i w dodatku n a katolików (3 m il.), p rotestantów (2 mil.) i garstk ę sch tem atyk ów. Ja k z tego widać, olbrzymi blok hinduizm u, stanow iącego niem al czw artą cześć św iata pogańskiego dotychczas pozostał praw ie nienapoegęty. W ielowiekowa p ra ca katolickich m isjo n arzy uszczknęła z nie- "o zaledw ie cześć tego, co zd o łali,w c i a y 15 la t zdobyć sobie m ahom etanie. którzy pozyskali w tym czasie 9 milionów w y znawców. Lecz oto dzisiaj zbudził się o1 hrzym h induski,i rozpoczął się bronić. D aw niej rzucał m isjonarzow i ślinę pogar dy. a naw róconego w spółplem ieńca piętno w ał haniebnym im ieniem zaprzańca dziś przybiera postawę zaczepną, pow stają bow iem..misje hinduskie" ; Ju ż daw niej istniało jedno takie stowarzyszenie pod nazw ą A ria Samadż". którego celem b y ło zw alczanie chrześcijaństwa. Nowszymi erąsy pow stała w K alkucie tzw...tttnrln M ission, która omrocz szerzen ia relig ii i k u ltu ry hinduskimi, stara sie zreform ow ać ro zp ad a jm y r?o hinduizm, t Wchłonąć w siebie w szystkie reliede i w ' sposób stw orzyć roliffię pow szechna. T ' celom służą aż 8 czasopism a. Z bierają one skrzętnie i pow tarzają oszczerstwa, rzucane n* K ościół przez -prasę europejską. r Podobnie n raern a eto w wv«zenta..b rahm a Sam adż" i Tłama K rish n a M ission, p ropagując # ip d n lz m ró'btt'ież i poza g ra nicam i In d y j. ja k np. w B irm an ii, na Cc' łonie,a nąw et w B -rylli, w S tanach Zjedn c lo n y c h i w A nglii. K ilkanaście pzaśnniem katolickich odp ie ra slcołcćznie ataki p rasy hinduskiej. Dużo sie d zid a przez cały szereg katolickich szkół. D la -naw róconych bram inów zakłada się naw et osobne kolonie, b y ich pchbonió przed nienaw iścią współczłonków. Źycżyćby sobie należało, aby w J r dmch mogło, pracować jak najwięcej m i sjonarzy, Ty> H in d u sa bardziej poci a św iętość, niż rozum owe dowody, a żyw oty 6w. Alojzego czy św. T eresy w ic«ej snowodow ały nawróceń, niż dzieła apologetów. ^ R o o M v e l f a p a d $ q d # w ała kropa kobiet, nigaąeyoh-tablice z napisam i:. R oosevelta pod sąd!" lub Precz z A nglikam i z W aszyngtonu!" Dem onstrujące kobiety były przew ażnie członkiniam i patriotycznych organizacyj z Chicago» Nowego Jork u i Nów Jersey.

2 N o $ # h» e m o * k l * w a k l e koby ono wydawało miasto na niechybna zaefa- <łf. Obrona Moskwy sie ma widoków powodzenia. Mieszkańcy Moskwy są wielce zdeprymowani wiadomościami e *niepowodzenia kontrataku czołgów sowieckich na Kalinin. W m ś ą m ię k m y m o w k e k i e j f h t y c m m n w w u M m h lą t g t # praiowi_stóiiów_ " d p ły l wikrążących pogłosek, wizyta m iała n s celu omówienie stanowiska Ttircji w odniesieniu do Związku Sowietów w sprawie lbsó'- ROOSEVELT PRZYZNAJE POZYCZKĘ UNII SOWIECKIEJ WymWma pwm m d #» Białym Ó##*m I Shllm m Madryt, 8 listopada. Jak podał do wiadomości departament stanu, Roosevelt narządził udzielenie pożyczki bolszewikom w wysokości I miliarda dolarów. W związku z tym odbyła się wymiana pism pomiędzy Rooseveltem i Stalinem, świadcząca o wielkim zbrataniu się obu partnerów. Fakt ten wywołał w szerokich kołach Stanów Zjednoczonych rosnące zaniepokojenie.»k U B f E B O Z g K T O C K O W R K I" DUFF OOOFEN W CAŃEERRA ##'*##* MO, 8 lütodadm. Od* Cä* r # & L n i P i? ä # # ' ' : \ ^ A I * 4 # ) * ^ P#*d*kwW#I] «# y # Ń tm - &, \ T h % 'r o w T S = b % 2 LITWINOW AM M W I E C Ń I M W * # tw inow -Finkelsztein Z J E D N. został ja k podało męommmh. W k m ir n 6 in * d» t^ ^ 4» a b m o - kaaął potrzebnej energii w spraw ie doma- m aterialnej..litwinow. w. «M l öpo B O D, IZ p opuseil tonący okręt". tyjsm ego m inisterstw a inform acji S ir W alter M onckten. J a k w zw iązku z tym Kalifornia nie thce wojny M & äsft* 8 listo p a d a. Z W a szy n g to n u donoszą d ro g ą k ablo w ą, że w s en acie am ry k ań sk im doszło do dram atycznego incy d e n tu. P o d czas d y s k u sji n a d z m ia n ą u staw y o neutralności» k iedy dem okratyczny sen ato r D ow hey s K alifo rn ii zapew niał, iż przew ażająca większość w szystk ic h w arstw, lu d n o ści K a lifo rn ii opow iad a sie za szybką rew izją u staw y o neutra ln o śc i, p o rw a ł się Oio a z MUOJOViCJ m ie js c a 75-Ietni «tr-*emaa : gi^jj j k a lifo rn ijs k i f - r " ' ~ ~~ J o h n so n i zawe" K a llfó m ijć z y e y K ry m ie : n a d D onem p o c h ó d w o je n n y bejowe ^demolowały nieprzyjacielskie pozycje w rejonie fortec zm uszając kilka b atery j d e zaprzestania ognia. W Zagłębiu Donieckim 'w lssiesgj* I w ibekls- w a l c i e suw ś ą s li pagsgód, ##m " " "... wechodnldgo dywizje piechoty przerw ały ellnłe łup w ojenny. B aterie a rty le rii w ojsk lądow ych zatopiły pod P eterhofem jeden 'Äf& W #» um *#W w y l a u f r a K w i W J mm * «W l* y w y łó W # ^ tudzież um ocnienia w T obruku, i. W aoey z 6 a a 7 listopada nieprzyjaciel- przy odziała nielicznych bombowców podjął bezskuteczną próbę atakn na pewne miejscowości' Potyczki lotnicze nad pustynlg następująco;. loty przeleciały Cam panil 5 miejscowości wość Augusta^ o czym doniesiono we wczorajszym obrona mweciwlotnicza na- Ó W W ü ä r wej*6aej' y Jn an Sebastian EIcsao w ypłynął we,t_, w a ^ nalotów na rejony Benghaei i- Trypelira, zrracająe pociski bombowe. - ' I tpnm iejm en, mby wmys&hnj mmiomł, )*, k ie m i jeszcze p o zo stały, p rzeciw ko te n m zapro testo w ać. W y ślijc ie sw ój n a ró d n a wh ojnę, v ^ w ale v u ydopiero i n v i y wówczas,..v n v a u o, akiedy i o U J nadej- UOUOJd ą p ie rw s s e k s ty ra n n y c h i k ie d y pokażą się n a u lic a c h In d3zie & z obciętym v u v isty im i rękam rsjie im i i nogam i# w ów czas p rzy p p m m eeie sobie te tio w a t K a lifo r n ia n ie c h c ia ła wojny** jezycy cneą wojny i Stoję a s, wyeb,»amorzadewyev i armji. MHion 660 tysięcy km kw. zdobyli Niemcy,*,* M i r -.- i i - - i - " «*&-**-»- - '«na Wschodzie w 132 dniach 0 * g * r, p i : # # y # i w# l# «y M p o w lw w h W * W W W # ] B n f W R «n nnlemełlhetły «ywhd kl =1 nieprzyjaciela, km ry m mih i iml mm M n «mawnw iiw ie e l Ae UeeAerm. %: następnych mm «mimml mw# Wmml m mmim ** #», ge»# #» # «y m. in we tm mmmt&mi li M lm m y m «n l h, h lamleet dwóch, n i t m l m i tn y Starcia WggrÖw z bolszewikami nad W cem ŚiiiSsiseMis#- Budapeszt, 8 fi listopada. T iałm nja - Urzędowa YTt«<s*i3«w» ageeja "army MIT donosi j s &----- * frontu wschodniego: 1 A m ie sprzymiemmo zysktijqc stale aa terenie przeprowadzają akcją oczyszczająca ostatnio osw m o zdobytych terenów z rozproszonych rozproszomrch oddziałów nieprzyjacielskich. Na od* i «wm wmiskm waenäfmw» czynił ponowne wysii: A A-T-ł L ^ E ä S e * a a ^ % odcinka j d^ę prawdopodobnie «gaszony. ^ obaww I '' # # o fia rą obro n y ' pfżeciwlotmoz 1sprawowases przez mem ieehe lo d rifl " «ic i pocira.no siiizoy woisieowei :czj vetatszyun ęętąnzych roczników. rouzmsow. Przeszło r r 80 proc. «Sb _ ^,c» or«w^ h m m W w /.uv.v,. i«v., IÖC.UW a powvtm ifictiobmcomel a S E i ^ p E «M im y f b * # ««G # m W w ą _ -, ? KnMw, 8 V w dmąd* Swój Idlknńamtogoddamy ^obyt Yf&om* W CIAGÜ ÜWt GODZIN ANGLICY stał on na odbycie konferencji a aiawtivin #TRAOlW AMOLOTOW.. o n : A ow ertem Bróbke-Fo- NWwkmte ałrały kwahaa MÜÄW w 3 w % 5 'M M L N P lę aem kck# om *&*m o r w ' adw rm lm p G ir J o f f łe Ł * y - kryty)aklago Berlin, 8 listopada. L otnictw o b ry ty j- ' m usiało przypłacić ponownie, sw oje M a M ^ W o4y nad WMNT aadbaaetaa Niań k a I «Ruwwaba atrafę Kaaała La Mamaka w Ann : hakpada MałMW atłałamł w ma- obszar posiada Ukraina, mianowicie km M A K A T E Q O R I Ę C kw. N ąm W ym ee de wielkości jest obszar Ffladellla, 8 listopada. - Kierownik Ä o c n e - Białonisi, który wynosi km kw odpe- amerykańskiego wydziału rekrutach general wiadajac tym samym obszarowi Pfus bez Bras- brygady Hershey w mowie do słuchaczów tmidenburgii, wynoszącym około ton kw. wersytetu- w Pensylwanii oświadczył, sie wobec , Obszar guberni smoleńskiej wynoszący ujawnienia niezdolności do sliiżby.wojś&tiwej(straciły, 3 s km kw. równa sie mniej więcej obszarowi Ba- wielu młodych Amerykanów w czasie poborów bombowłeb, w am wynoszącemu około km kw. Obszar! tu uixuiu «o.uuu tun sw, voszar T 9 dl Bcmml W U * km k*. W* e k m w wi Bawarii,,. Baden«* i Wirtembergii n i n o m u w g H «łącznię t y z r a c CO co OpAw W wykomoń ngoośo» ogrom wycoy. mow Wowyok I «aoraaowyck wwak olimlii kich, które zasluruia na tym większe.podkreślenie iczell sie uwzględni, ie armia niemiecka I.M.UU v w ijr». RHJ. RW. W wr «k od & cwwe* dp % M±d%krplk# IMI f, m wkc w W dskok. Ob«? xdobpk * W«A# w.y UW*.«Więti pm ierecbde W heh, ^ f - Z g # ( w a w. Ł = # # Ń a * w W h o d d *. w m u m ł A n * W lł. * «M M W f* *» F H ngnpnm. * «mym nadw d* tn? piątek wwombdó. Światłocienie przewijało się hasło: Pracz z AngUął - ^ WVWu.ft V.-i Tw J ä L - I?.» - # M g w O r do pontym V, W a m i. me. ragaząc km W b» «k» k >#6 spadły plotiąc, W po»» u j vusäuru wzeco i D aw no ju z nie zanotow aliśm y powita- gielshch statków. Załogi ieh włóczą Me po Moraw, wynoszącego «W00 km kw. lub dzlaiej- I» Lnia. kogoś»wbvo zepsutymi... jajam i! Dlugb oes kam fkogw tomopowdogo. kggool [kiw anej okazji dostarczyły * "»»war mommwńw. 'A m erykanki. W ob. wtoi " T? y m w kw. r*wmm # ohmorowl. -imybtl do jednej o w k dwbywa ^hholiklogo wyrnwogcom # w h p rzy k ra niospndriankę dla człowieka, który?te% J 7-* *11 P ow itań? został przez mie- EZk&ńrnrp Vnwe n.tmrlrn PTawdziwym de- S potem ««j ~. i * * jow.rtutuvonmmi j? w ojny A w iato Icy am erykańskie. nieskore «8; I t, B f f i jue w k h ó rs a m l b# od fo w o a w ń b e ó i in»cuu MlimwOZOF r 2 h j M Ś % W B - d "» Z «# * «* * * * p m * *! # # Tekle, 8 listopada. N a -Brodach japoi- E ^ W S l S ś i i i s s f e ł p s r a s *s u ateg a uęeoy ja s a stanowiła załogą statku, zaś e m arynarzach brak dotyehöbbe «il. 7 wittuumoaut. iadom ości. re R eszta s e ts w liczbie a w śród ruch k a p ita n okrętu,»uai wydobyta z morza. Ponieśli oni śmierć. POWSTAJE Z RUIN NOWE ŻYCIE (M ł W # * g # ł # * ł p a w i mi ) F m # ^, P " A # W w d m. # W M mm «m W skalą zakrojonem u program owi odbudowa-, k tó re pow ażnie ucierp iały w skutek działań : wojennych. Szacowne m ury słynnej kate- # # # = oraris tdł znow u bombowiec wojskowy. radzi J "ł 1 * poniosło śmierć. '.ROZMAWIAM Z amunone#. a&.fvm-gww' w**, n# wg 4 * WmM«W M l ä w, -.%. T - T ^ " *** Aaleayge " W - A W im,

3 B E E B s ł W Ew angelii niedzieli dzisiejszej Boski Mistrz naucza n a s w zniosłej praw dy. Niewiasta, która ju ż od 12-tu la t cierpiała, gmalazłszy się w obecności Jezusa, dotknęła się szaty Jeg o i n aty ch m iast została uzdrowiona. Młoda dziew czynka nie żyła, a Jezus żbli- yl się do niej, u ją ł je j rękę i dziewczę eżyło. Oto eo_ spraw ia obecność F " Dlaczego tak często obraża się P ana Boga, dlaczego ta k często się grzeszy? Odpowiedź jasna. D latego, że nie uw aża się na obecność Boga. Do każdego grzesznika można stosować słow a D aw ida: N ie m asz już Boga w obliczu jego, przeto splam ione są grzechem w szystkie ścieżki żyw ota.jego". Pan Bóg je st św iadkiem w szystkich naszych myśli, pragnień i uczynków. Bóg widzi wszystko, wszędzie, zawsze! N igdy więc nie m ożna powiedzieć lub sądzić: T u nik t m nie m e widzi i przeto mogę... grzeszyć. O nieboraku, nik t ciebie nie widzi? P a n Bóg cię widzi!.«ten. kto w ierzy, że B óg w szystko widzi, nigdy nie zgrzeszy, ani jaw nie, a n i potajem nie (Dem okryt). O tak, gdyby każdy w yrył sobie w pam ięci i w sercu to słow a: Bóg zawsze je st p rzy m nie, Bóg widzi wszystko, wszędzie, zawsze, to z pew nością szatan straciłby? T Ä władzę i panowanie nad duszami % koniec pam iętajm y słowa, jakie wyrzekł Tobiasz do swego syna: Przez wszystkie dni żyw ota twego m iej na pam ięci Boga, i strzeż się, abyś kiedy n a grzech nie przyzw olił i przestąpił przykazania Jego". Swięły Wędrowiec Nm dzleńśw. Stanisława Kostki gfaly Staś a Kostkowa stanął u stóp wielkiej góry, aby odpocząć trochę i rozejrzeć sie po okolicy. S ta ś zrzucił z ram ion m ały WĘzełek i usiadł znużony i wyczerpany. Jakże ojeic p rzyjm ie w ieść o jego neiecz- ą, jakimże gniew em w ybuchnie, g dy się dowie, że on, syn kasztelański, syn m agnata idzie sam o tn y o żebranym chlebie, by mńichem ubogim zostać. I zam iast piastować w grodzie urzędy on, sługą pokornym będzie i za m iast senatorskiego płaszesa włoży na siebie habit mniszy. Smutek w ielki o g arn ął jego chłopięcą Bnszę, ale ani n a chw ilę nie zagościło w niej wahanie i zw ątpienie; Bóg wie co robi: nie chce an i zaszczytów, an i bogactw a, ani sławy: do wyższych celów jestem stworzony, a Ty, Boże pozwól ojcu memu, by j m?że «Ife^lodszej M atce m ojej. 1 r -Ukląkł u stóp góry, a tym czasem słońce przechodząc n a d ru g ą stronę nieba w yjrzało I rzuciło pęk prom ieni, n a drobną postać chłopca, złocąc m u głowę w św ietlistą aureole. Zbliżał się wieczór. Słońce staczało cię Soraz niżej, w górach rozsiadła się m ajestatyczna cisza zbliżającej się nocy. Staś zboczył z drogi, aby znaleźć w śród załamań skalnych jakieś schronienie, w którym mógłby spędzić noc i odpocząć należycie po całodziennym marszu. Wreszcie w yszukał dogodne m iejsce, otoeąone ze wszystkich stron zwałami kam ieni, wsunął się w ięc do te j cichej kryjów ki z wyjąwszy z to rb y krom kę ehleba, począł jeio z apetytem, w spom inając w szystkie bu te wieczerze w domu rodzicielskim, a potem tam w W iedniu, skąd teras uęiekai, N iew ym ow na radość za lała m u Oto ponosi tru d y i niew ygody swej sam o w olnej w ędrów ki i zniesie daleko więcej przykrości, ale będzie tam... gdzie M atka N ajśw iętsza go wzywa, gdzie go przykuje do siebie na wieki. Salve Regina, Panno Święta! Id ą do Ciebie pozdrow ienia ze wszech św iata całego: W ita j Królow o, M atko M iłosierdzia, nasza nadziejo, życia słodkości. K u Tobie P a n i w raz z purpurow ym zachodem słońca idzie pozdrow ienie najw iększe, najśw iętsze: Zdro w aś M aryjo! J E R Z Y L T E B E R T I # * a Chłód, ja k ćma senna, wpada, gdy okno otworzę, M yślę, Se m nie Sak rosę w ypije Że nie ziem ia m nie wchłonie i^nie ziem ia rodzi. Że tam, ponad światam i, ponad drogą m leczną, N ad błękitem, co rankiem w bladą dw ucha tarczę J e s t ojczyzna, za któ rą tę sk n ię tu z walczę Ze sm utkiem, co w d u szy rośnie i z m iłością wieczną. Bo wierzę, ze Bóg w szystko wyrówna i zgodzi, Niepokój serca mego z pogodą obszaru, Jak obłok, od gwiazd dę& kich i srebra O d gsem m nie,: S da$a I dnia w y s w o b ts z i Słare groly ck%keśc:(ańslie w Japomü Japoński areseeleg H onda natrafi! niedawno na 60 chrześcijańskich grobów kamiennych w Goro, n a zachodnim w ybrzeżu jy sp y K yushu. S p raw ą te zainteresow ał się również d ru g i uczony M otoyam a. O baj «archeolodzy' poczynili dalsze poszukiw a n a i odkopali 879 grobów, d a te jący ch eię, f Pierwszych czasów istnienia Kościoła k a tolickiego w Jap o n ii. P o n ad to w sąsiednim mieście S aitsa n a trafio n o n a 118 innych śladów kultury chrześcijańskiej. Po gruntow nym ich zbadaniu zauw ażono n a 5-eiu m aiy ^zyż, w y ry ty n a pow ierzchni kam ienia, «ajśtarsze spośród nioh pochodzą prawdopodobnie z 1574 roku, inne z nowszych cza- JPocząw szy od 1880 to k u g ro b y utrzym ane Sie do buddyzm u.. VCały archipelag A rna K u sa w X V I wieku pył chrześcijański. T u m ieli Jezuici od roku d ru k arn ię, k tó rą w, czasie Ęrzwladowańia przeniesiono do N agasaki. ^tych ongiś w spaniale rozw ijających się kmin chrześcijańskich pozostały tylko dwie: Oye i Sa K itsu. K ato licy tych okręgów są W o a in a now o z pow szechnym K ościołem Ze śmatm kmto&klego N##y mroywakmp mtemte P#n## E. P erini, A rcybiskup, Książ»ała C asiaat> o 5 f Ś S i'w je g o obecności S^zył ślub w iernoęci i posłuszeństw a K os- ^katolickiem u." stopnie nowy A reybusnp e rm i odwiedzi! różne kongregacje rzym skie i m odjil sio u grobu Ę siecia Apostołów i czcigodnego papieża P iu s a X L, eąy n a nabożeństw o żałobne za dusze wszy- -*- zm arłych; tego ro k u kardynałów W. pałacu Sw. K aliksta w obecności Kar; O brządków i re la to ra 6 procesu eyjnego wjjł.v0 _ czc igodnego jdnego P io tra Donders'a ze agrom Zgromadzenia auzeuia 0 0. Redemptorystów ptorysta.,,, zebraia mię K ongregacja Obrzędów, aby rozprawiać o cnotach tego sługi Bożego. Czcigodny Bonders um arł w 1887 roku* PRZEGLĄD TYGODNIA j 1.Sowiecki dramat czarnomorski (Red.) D eklaracja Rządu Rzeszy w związku z m ow ą prezy d enta U SA przyniosła ośw ietlenie niezw ykle doniosłych w ydarzeń. 2 jednej stro n y w yraźne parcie do w ojny i szukanie pretekstów ", ja k nazyw a p ra sa niem iecka incydenty z kontrtorpedow cam i Greer" i K earny" to am erykańska lin ia polityczna, z d ru g ie j zaś stro n y zdecydow ane stanow isko Rzeszy N iem ieckiej, sprow adzające się do w y bitnie pokojow ego nastawienia do USA, przez stwierdzenie zaczepnych kroków B iałego Dom u oraz brak jakichkolw iek agresyw nych zam iarów oraz działań ze stro n y niem ieckiej m a ry n ark i w ojennej. O św iadczenie niem ieckie do chw ili, obecnej nie doczekało się żadnej odpowiedzi od rządu USA, co m a specjalną wym ow ę wobec fak tu przejścia z Izby niższej do S enatu ustaw y o neutralności. Być może, źe. ze strony Roosevelta, jako w ytraw nego g racza politycznego, przem ilczenie ośw iadczenia niemieckiego m a doniosłą wagę w stosunku do am erykańskiej opinii publicznej, która po rew elacyjnych historiach z tajn y m i m apam i, dem askującym i" agresyw ne zam iary N iem iec wobec p aństw południow o i środkow o-am erykaóskich, dom agała się w yraźnie opublikowania owych map. Podobnie ja k w w ypadku poprzednim glosy te nie znalazły rów nież odpowiedzi. P rofeso r uniw ersytetu N o tre D am e w U SA O 'Brien w yraził się w w yw iadzie p rasowym, źe całe postępow anie R oosevelta w obecnej chw ili nie je st niczym innym, ja k tylko h iste rią w ojenną". W każdym razie realna ocena sy tu ac ji przenosi w te j chw ili p unkt ciężkości zagadnień am erykańskich do S en atu U SA, k tó ry zdecyduje o w ojnie i pokoju. N a je d n ą szalę historycznej decyzji prze siła klik i w ojennej, a zw arta gru p a stronnictw a opozycyjnego s ta ra się je j za wszelką cenę przeciwdziałać. P rasa neutra ln a cy tu je tu głos senato ra Lee, k tó ry na forum kom isji senackiej naw oływ ał w płomiennych słowach, aby zawrócić z błędnej drogi, dopóki nie padnie pierw szy strza ł i nie rzuci S tanów Zjednoczonych w czarne odmęty wojny". Głównym argum entem sen a to ra L ee było stw ierdzenie niskiego je szcze p otencjału w ojennego U SA i działan ia prezydenta w brew w oli n arodu. N iew ątpliw ym je st w tej chw ili, źe rozstrzygnięcie S en atu am erykańskiego może. rzucić jedynie dwa słowa: pokój, który byłby cio- P odobnie dram aty czne chw ile przeżyw a dziś sztab floty m orskiej ZSRR. Słowo dram at w ypow iedział Londyn. O ddaje ono istota ny miąższ tego, co dzieje się n a M orzu C zarnym. O d chwili- u p ad k u stolicy K ry m u S ym feropola N iem cy p rą niepow strzym anie naprzód, mimo, że opór czerw onych b atalionów je st jeszcze bardziej desperacki, a s tra ty jeszcze bardziej krw aw e, niż w szalonych atak ach T ym oszenki pod W jaźm ą i B rjańskiem. Idzie tu ta j o bardzo w ysoką staw kę. Zagrożony jest bezpośrednio Sewastopol, głów na baza w ojennej flo ty Z S R R Jeden z adm irałów angielskich w yraził sje, że k to posiada w sw oim ręku Sew astopol, ten w łada M orzem C zarnym. W aga tych słów je st tym silniejsza, źe w rękach niemieckich znajduje się 6 portów czarnom orskich i oprócz S ew asto p o la zostaje flocie Z SR R jeszcze Noworosyjsk i Batum. czarnomorskim, bez którego losy floty soposiad ają w szystkie najnow ocześniejsze u- rządzenia i w arszta ty rep etaey jn e, m ogące nie tylko budować najcięższe1jednostki bojowe, ale rów nież jako jedyny port czarnom orski, daw ać im schronienie i ratu n e k w w ypadkir ciężkiego uszkodzenia. Ani Batura, an i N ow orosyjsk nie p o siad a ją tęgo rodzaju urządzeń m im o, że głębokość p o rtu starczająca. Chodzi- zw łaszcza ciężkie krążow niki liniow e i o flo ty lłę ło d ż i podwodnych. Z raportów 'sowieckich w ynika, że t. zw. dok admiralicji*! w Sew astopolu zośtał< ciężkw uszkodzony bom bam i p b ostatnich nalotach, a upadek O dessy oddał w ręce niemieckie znajdujący się tam w budow ie krążownik* o pojem ności 35*000 -ton 21 kontrtorpedow eów, 6 Ciężkich jednostek, M ż ą ilbść ścigaczy t pośpiesznych łodzi torpedowych.1 S ew astopol je s t sow iecką D unkierką. S chroniły się tu ta j rozprószone oddziały. czerw onych, k tó re w pośpiesznym tem pie ła d u ją się ms tra n sp o rto w ce pod nieustannym gradem bom b, * * h p *.'A t. P w h T Z. M łm M l efruodhiri -. "'i##4*1. «# * u O jw W uh. tmudnlu OWw śwhtr nu uwyhej wtorku# ^ aadiencji p rz y ją ł obolo pięciu tysięcy osób, a wśród nich dwa tysiące nowożeńców, kilk uset w ojskow ych,: kapłanów, zakonników,!jako syn kupca wjsrbten. W r otezy- WhMbjUKMwmh imądklng* «thno. ski( ie, a w ro k u 1913 św inienia biskupie. B ył - j 73-cim z; rzędu biskupem m iasta Salzburga i jako taki nosił rów nież tytuł prym asa Niemiec. ; V ^. ubiegłą niedzielę J ; 'B. Kardynał Zam ilkł bunkier sowiecki, ukryty za k u r hanem w stepach U krainy. Żołnierz niem iecki podchodzi tiofi, trz y m ając w rękach gotow y do w yrzutu g ra n a t ręczny i g roźną b ro ń piechoty, ręczny k arab in m aszynowy- S ą to chw ile potężnego. d ra m a tu łudzi, którzy przegrali. W ynika również ze źródeł londyńskich i tureckich, że w czasie ucieczki z O dessy i obecnie pod S ew astopolem czerw oni stra c ili około 55 tra n sp o r towców. S ew astopol broni się. Od św itu do nocy nieprzerw anie huczą działa przybrzeżnych bateryj, a niemieckie aparaty nurkowe ra żą stanow iska artyleryjskie, urządzenia dokowe i oddziały uciekającce transportow cam i, falam i nieustannych nalotów. Exchange T elegraph, przew idując m ożliw ość u padku Sew astopola, zastan aw ia się nad losam i sowieckiej floty i w konkluzji rozw aża trz y altern aty w y : o brona za w szelką cenę Sew astopola, w dalszym ciągu ja k o drugą, możliwość po u pad ku o statn ich baz: zatopienie floty i trzecia: schronienie się w portach tureckich czyli internow anie m i Londyn, który tłumaczy się jednocześnie, dlaczego nie m ógł udzielić pom ocy i w ysłać obiecane 25 dyw izyj ma fro n t kańkaski. P ośpieszny m arsz oddziałów niem ieckich' s taw ia w szelkie rozw ażania pod znakiem faktów dokonanych, k tó re s tw a r z a ją. ry sy tra g ed ii czerwonej flo ty M orza C zarnego. Nic więc dziwnego, że w obliczu alarm ującej sytuacji nastroje w Sam arze-są gorączkowe. Je st tutaj ja k gdyby między Londynem i S a m a rą dw ugłos o jednym Odcieniu, stru n ą zaś -zasadniczą, jeżeli chodzi 6 Londyn, obaw y o w łasny tonaż, k tó ry przez niszczące działanie niem ieckich łodzi podwodnych zm niejszył ślę w ubiegłym tyg o dniu o 73,000 BRT. Londyn- p rzestał ju ż lekcew ażyć nieprzerw ane a ta k i c e k in ó w A tlantyku", jak nazywa się w kołach admiwodne. Ten sam ton p an u je w S am arze i ta m je s t to g ło s dram atycznej pow agi. Z całokształtem sy tu a c ji m ilitarno-politycznej w iążą się ostatnie posunięcia tureckie, w izyta i rozmowy tureckich kół w ojskow ych ż niem ieckim a ttach e w ojskow ym, idzie tu praw dopodobnie o spraw y M orza Czarnego i rozw ażaną przez,»exchange Telegraph" możliwość internow ania się czerw onych okrętów n a tureckich w odach. O s ta tn ie depesze p rzy n io sły w iadom ość o storpedow aniu dwóch i tureckich okrętów n tię s h a n iu na sow iecką m inę. rząd jap o ń s k i..założył w S am arze o stry p rotest. O ba te w ypadki m iały m iejsce -» -k ró tk im odstąpię czasu. N iew ątpliw ie znajdą one odd źw ię k w jtółlriyęe św iato w ej, gdyż W odzi je d jm ie.o fo rm y i skutek. W cyklu, o rb ity politycznej zaczynają ei«, u kładać w; pewn ych logiczny oh. zw iązkach ostatn ie w yda-,oblicze, zależnie od w ahań i, nmpliliegosejsm bgrafńpolitrezno-w ojsko- Wego,. i'l'zei - 1 ; r a poległych na, w ojnie, h.. Km. p ra ła t O orrloan fonom m ł# m lasiew any.:.. Befetsrsm.UEiiwersyietis KstöiieWeBs' gan je st szóstym rektorem tej wyższej szkoły, a piątym rektorem, odznaczonym wite-

4 G F g a j w ^ r o a a n r ^ a w p o t a r / g o o r O X f T f T F O PZE& anczeg O w ir^ m s Z y fr v g.celem poczynienia zapasów zimowych, Polski Komitet Opiekuńczy w Warszawie podjął starania u Rządu Generalnego Gubernatorstwa o uzyskanie większej, jednorazowej zaliczki na poczet przyszłych dotacji. W wyniku tych' starań otrzymano zaliczkę w wysokości 1 miliona złotych. O BRÓ T P Ł A T N IC Z Y Z G A L IC JĄ Po zniesieniu granicy dewizowej pomiędzy okręgiem Galicja a pozostałym obszarem Generalnego Gubernatorstwa dopuszczone są bez ograniczeń dewizowych między obydwoma terytoriami przekazy pocztowe, blankiety nadawcze i przekazy płatnicze. W związku z tym należy odtąd używać, do powyższych przesyłek formularzy przeznaczonych do obrotu wewnętrznego. O T W A R C IE M IE J S K IE J K A S Y O SZC ZĘD N O ŚC I W ubiegłym tygodniu została otwarta we Lwowie Miejska Kasa Oszczędności, przy czym odrazu podjęła normalne urzędowanie. M, K. O. przyjmuje wkłady oszczędnościowe, wkłady na bieżący rachunek, oraz przeprowadza przekazy na terenie Galicji i Generalnego Gubernatorstwa, a w najbliższych dniach przystąpi do udzielania pożyczek wekslowych na dogodnych warunkach. Pożyczki te będą udzielane narazie wyłącznie na cele produktywne, np. założenie przedsiębiorstwa, zakup towarów itp. Wkłady oprocentowuje Kasa od 2 3 proc. Wskrzeszenie tej placówki posiada nie tylko duże znaczenie praktyczne, ale jest dowodem budzącego się życia gospodarczego w tym woprzyłączonym okręgu. K U R S Y D L A K A N D Y D A T Ó W N A Z A R Z Ą D C Ó W M A J Ą T K Ó W P A Ń S T W O W Y C H Onegdaj zakończono we Lwowie wpisy na kursy dla kandydatów na zarządców majątków państwowych w okręgu Galicja. Zgłoszeń wpłynęło ponad 800. Otwarcie kursów nastąpi w połowie listopada br. Nauk* odbywać się będzie w Dublanach. Ponadto, prawdopodobnie też w Dublanach, zostaną otwarte fachowe kursy dla asystentów kontroli mleczarstwa. Kursy prowadzone są z ramienia Izby Rolniczej okręgu Galicja. R O Z S Z E R Z E N IE A K C J I P R Z E C IW - K R Z Y W IC Z E J W akcji rozdaw nictw a w itam iny D2 w W arszaw ie z dniem 10 b. m. prócz ośrodków zdrow ia w ezm ą rów nież udział trz y szpitale m iejskie, a m ianow icie Szpita l Dziecięcy przy ul. K opernika, Szpital K aro la i M arii oraz K linika Dziecięca przy ul Litewskiej W ydawanie preparatu odbywać się będzie w am bulatoriach tyoh P o n a d to akcją przeciw krzyw iczą objete zostaną dzieci s Dom u Boduena, żłóbków oraz dzieci z przedszkoli. U T W O R Z E N IE P IĘ C IU N O W Y C H R E W IR Ó W P O L IC Y J N Y C H N A O B SZ A R Z E K R A K O W A Komendantura Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w okręgu krakowskim donosi, źe skutkiem przyłączenia większej ilości gmin do obszaru miasta Krakowa obok byłych sześciu rewirów policyjnych zostało utworzonych pięć nowych rewirów, które obejmują: 7 rewir uoticytny w Prądniku Czetw o n y m obejmuje następujące okolice: Prądnik Czerwony, Starą Olszę. Nową Olszę. Prądnik Biały. Witkowice i Oórkę Narodową. Pom ieszczenie: ul. Rzeczna 149, Dołączenie tel rewir policyjny w Prokocimie obejmuje okolice: Prokocim, Wola Duchacka, Piaski Wielkie. Kurdwanów i cześfó wsi Bierzanów. / / \ Pomieszczenie: ul. Jerzmanowskiego >9, połączenie te!. 2334)1. i ( J 9 rewir policyjny w Borku ra iickim z następującymi okolicami: Borek Fdlęcki, Jugowice, Kobierzyn. Skotniki, P»*chowice, Bodzów i Kostrze. Pomieszczenie: ul. Micldewicza 281, połączenie tel rewir policyjny w Woli J u s t o w - sklej obejmuje okolice: Wola Justowska, Przegorzały, Chełm i Bielany. Pomieszczenie: dom Nr 164, poi. tei U rewir policyjny w Bronowicach Ma ł y c h obejmuje: Bronowice Małe, Bronowice Duże i Tonie. Pomieszczenie: ul. Mydlnicka 219, połączenie tel Służba w nowoutworzonych rewirach Policy!» nych została podjęta z dniem 5 hm. R E O R G A N IZ A C JA S E K C J I W Y Ż Y W IE N IA P rzeprow adzona przez Z arząd Polskiego K om itetu Opiekuńczego w W a r s z a wie lu s tra c ja S ekcji W yżyw ienia doprow adziła do u stalenia zasad reorganizacji te j Sekcji, k tóra, ja k wiadom o, pow stała z połączenia trzech sekcyj daw nego S K S S : zaopatryw ania, kuchen i transportów. Reorganizacja ta m a na celu uporządkow anie wzajemnego stosunku poszczególnych agend Sekcji. ŚM IE R Ć W S K U T E K W Ł A S N E J N IE O ST R O Ż N O ŚC I Z trzeciego p ie tra dom u w A lei W ojska 29, w W arszawie, m yjąc okna, a nie będąc zabezpieczona pasem przepisowym, wypadła Em ilia M uszyńska, zamieszkała przy ul. G olędanów 2. L ekarz pogotow ia, stw ierdził pęknięcie podstaw y czaszki i ogólne potłuczenie. Muszyńska przew ieziona do szpitala św. R o cha, mimo natychm iastow ej pomocy, zmar. S T A Ł A R O Z B U D O W A S IE C I K A N A Ł Ó W W W A R S Z A W IE Czym je st dla W arszawy je j k analizacja zda sobie spraw ę tylko ten, kto doskonale orientu je sie w zagadnieniach tego blisko półtoram ilionow ego m iasta. Sieć w arszaw ska należy do stosunkow o nowoczesnych. Budowę jej rozpoczęto przeszło 50 la t tem u, rów nocześnie z b u M wodociągów. Jeśli teraz zdaje ona egzam in, życiow y w ykazując, ze wplyw a wy d atm e na podnoszenie się stan u san itarn e go m iasta, a oe ga tyra idzie aa zmniejszenie się ilości zachorow ań i śm iertelności m ieszkańców to ty m bardziej ciekawyw ydaje się fakt, iż te same cechy, w m niejszym może stopniu, w ykazyw ała w parę tygodni po wykończeniu. "Kanalizacja w W arszawie należy ddt system u ogólno-spławnego tan. usuw a narówno ścieki gospodarcze, ja k i w ody opadowe przy pomocy tych. sam ych kanałów. Ponieważ W arszawa i P rag a m ają odm ienne k onfiguracje teretfu, każda z tych cześoi m a sw oją sieć kanalizacyjną. W łaściwa W arszawa, lewobrzeżna, poło.kubfer CZĘPTncnnWAKT" N r 284 PadoaL a»y ilmm aawllala )wł aa awoaay alkrayimla## łr#"w ma W ««*«#««(na lawa),,w a łałn lana mlaailaaay aaałm#mj, «H narłaaal. mm aaw ml» aa la m ą # dam«w I ałraałay ałraey (na prawa) mawiam)» W*«aa amajaaaałał a aajalyaldml łramaśaiwał N iebieska D yw izja w obfitsi* t wroga. na pozycji w pierwszej m ogła ona spełniać swe zadania, sieć te zaopatrzona je st w burzowce, t j. k anały (odgałęziuia od kolektorów ). Jeżeli, z górnej części m iasta ścieki spływ ają g raw itacyjnie do B ielańskiego kolei tors, to z dolnej części Pow iśla, spływ ają do S tacji Pom p K anałow ych W arszaw a" przy ul. D obrćj, róg K arow ej, k tó ra przetłacza je z kolei do sieci kanalizacyjnej górnego m iasta. żona je st n a dwóch poziom ach: dolnym' I ścieki praw obrzeżnej W arszaw y - P rag i, (Powiśle^ i górnym. Przeznaczona dla gór- odprow adzone są do głów nego kolektora aego miasta, sieć kanałów odprow adza praskiego, z którego spły w ają do W isły seieki gospodarcze i wody opadowe do nurtu W isty pod Bielanami. Aby skutecznie łow ych pod Golędżinowem n a Stacji Pomp K ana Praga". Ciężka arty le ria ochotników hiszpańskich linii ##d Nowogrodem. P onadto istn ieją stacje lokalne: Stacja Pom p K anałow ych,.żoliborz, oraz Stacja Pom p K anałow ych Saska K ępa dla prze» tłaesania ścieków z nisko położonych dzielnic Żoliborza i S askiej K ępy. Sieć kanalizacyjna, ogólnej długości około 370 km. dociera nieom al do wszystkich krańców m iasta, tak, źe ponad 75 proc. lud» aości W arszaw y k o rzy sta z k an a lm m iejskiej. P o w ykończeniu.uszkodzonych podcza działań wojennych przewodów, obecnie w dalszym ciągu rozbudow uje się je, aby uprzystępnić higieniczne w arunki bytu pozostałej ilości m ieszkańców W arszawy. 15) Hotel»R0YAL«W U g n s łm w. Przeżycie to jednak nie przeszło u niego bez śladu: dochodził do przekonania, że jednak wszystkie kobiety są do siebie podobne i pełne fałszu. Byl to silny wstrząs dla niego, już nie tyle z osobistego punktu widzenia, ile z ogólnego. Jarocki dążył zawsze do zharmonizowania i zsynchronizowania swoich poglądów ze stanem faktycznym 1 zawsze czuł ukłucie w serce, gdy sie okazywało, że nie da się jednego z drugim pogodzić. *Są na świeeie tylko miłe złudzenia pomyślał. Ale trudne, nic na to nie poradzę. Naiwny ten, który chce, aby kulisy -były rzeczy. wisleścia. NarSz wyczuł Jarocki ciasnotę otaczających go ścian: chciał mleć przed sobą przestrzeń, chciał się poruszać, iść prędkim krokiem, chciał nowych zmieniających się obrazów i wrażeń. Wstał więc, zapłacił i wyszedł z restauracji. Wychodził z tego lokalu zadowolony: pozbył sfę jednego złudzenia, miał spokój wewnętrzny. nic go już,zawieść nie. mogło, gdyż nie Iłsię wobec siebie i nie liczyć na nic, a wtedy na pewno rachunek nłe zawiedzie,,.zawsze chętnie oglądając piękne dzieła sztuki, udał się Jarocki na wystawę obrazów, przy które} była również wystawa starych sztychów portretowych z XVII! wieku. Wystawą urządzona była w trzech m W u **&#, j a m pökele e prostych ścianach, gromadziły jednak wielką ilość niezwykle ciekawych eksponatów, które Jarockiego przeniosły w inny zupełnie świat Nłe byt ani malarzem, ani nłe poświęcał się nigdy studiom nad sztuką, mimo to jednak obcowanie z, dziełami wielkich malarzy podnosił# go na, duchu, wskazywało inny świat, ciekawszy, lepszy, wyższy. Usadowił się naprzeciwko portretu Boznaftśkłej i wpatrywał się % uwagą we wspaniałe dzieło. Nr 9, Contra spem»pero. Obok Jarockiego usiadł - wysoki, szczupły mężczyzna o rozwianej siwej brodzie, niezwy kle jasnych, świecących oczach, dużym rzymskim nosie i uśmiechniętych dobrotliwie ustach. Nawet wśród tysięcy lodzi zwróciłoby się na go wieku miał może około TÓ-clu lat go*. rzał niejako energjs I wewnętrzną gflą. Pe-. patrzał na swojego.sąsiada,, uśmiechnął się I za, gaonąjł:,. Czy nie' uważa pan, że tym, czym dla ciała jest słońce, dl* duszy jest dzieło sztuki? Opromienia ją, wlewa energię, ukazuje, jakświat jest piękny i ile dobra w nim jest, o lic sie tylko chce je dostrzec. Jarocki spojrzał na pana z siwą brodą i pewnym zdziwieniem, gdyż oddalony był myślami otf miejsca, w którym sto ssaidewai, ale zobaczywszy tak ciekaw sylwetkę, zaczął z nim pogawędkę. Ja, widzi pan mówił pan z brodą jestem takim dziwnym człowiekiem, który ma specjalne umiłowanie dobra i piękna. Ale niech pan nie myśli, że ja sam jestem dobry, łub daję komuś wrażenie piękna. Nie mam w tym żadnej zasługi, a jedynie takie dziwne, mam usposobienie. Jeden lubi wódkę, drugi wyścigi; trzeci szuka dobra. Różni są ludzie... Uderzył się.energicznie rek* p# kolanie z jakimś młodzieńczym rozmachem i zatarł suche, kościste ręce. Zazdroszczę panu - tej wiary w dobre i w ludzi, bo jedne ź drugim chyba się łączy odparł Jarecki. - f : Stary pan hwyeił Jprockiego za ramię. Nie ma pań pojęcia, ile Czasu przeszło i ile intiłsiałem przeżyć różnych iyćidwych ^iepewof «W * # *. w W tcm l# i próby, tworząc naokoło niej pancerz, którego nic nie zdoła przebić. Ale Lpferwśzą walkę na- '^SSLS.USSMSSÄ. ns 28 nudziarza, zdał sobie dopiero powoli sprawę, źe rozmowa, z nim może stać. się punktem wyjścia dla jego uspokojenia, źe może dostarczyć mu różnych ciekawych ebserwacyj, ;ednym słowem, być mu pomocną w przeżyciu tego moralnego kryzysu, jaki się zaczął dla Di?ge po ostatnim spotkaniu. Niecli pan nie bierze mi za złe mojej rog- I $ dzieje e naokoło. s p " m : -L" m przyj*i_.^-,3.u»!!,.3 - hic brzmiące hr#m1o>a nazwisko»»««.(»(.a Albert n u.», Sieciech - 6. był dziwnym człowiekiem. Z Fanatyzmem wierzył w zwycięstwo dobra nad ziem 1 chciał się przyczynić. Pisywał jakieś naukowe i i nie zyskiwały czytelników, brał udział w różnych akcjach dobroczynnych, odwiedzał Uczas kościoły, dawał ze swoich skromnych funduszów obficie jałmużnę, ale czynił to wszystko tak jakoś inaczej, oryginalniej od wszystkich ludzi, źe nie można go bvło nazwać ani przesadnym bigotem, ani człowiekiem opanowanym jakąś manią, a najwyżej dziwakiem. Robił wrażenie człowieka rozperządzajscege olbrzymim majątkiem, tak bardzo nie p rz y w ią z y w a ł za u niego stanowiły drobną monete jego serca. Szli krok za krokiem jakąś pusta ulicą. Niecił san mi wierzy mówił Albert Sieciech źe gdyby człowiek codziennie zdecydował się wykonać jedes dobry uczynek, gdyby był zdolny wzbudzić w sobie jedna szlachetna myśl t jeińe szlachetne uczucie nie tylko życie w szystkich zmieniłoby sie zasadniczo, a# również steswsh między narodami I n a c z e i by wyglądały jak obecnie. Be ostatecznie wojny i wałki, ciągłe współzawodnictwo miedzy narodami, dążenie de coraz to dalszych i coraz m#ii=i osiągalnych celów, te tylko suma dążeń P^ toczeróląycb ludzi. Pański zły humor z takiege czy innege powodu, pańska złość w chwili s# odbite się ua daleko dalszej i p o w a ż n eiszd płaszczyźnie. Moje twierdzenie nie jest bynajmniej fantazją: czyny luezkie są jak kamieniektóre rzuca się w wedę i które t w o r z ą coraz dalsze.' większe koła, które w m l a r e oddalania się ed miejsc* zanurzeni? kamienia tracą w wyrazistości. Nie mówię jak wizjoner, tylko \ f człowiek, który te rzeczy przemyślał a c# Więcej, doświadczył sam we własnej egzy atencji. - -* Oczy starego parta nabrały jakiegoś dziwne* go blasku i twardości, robił w tej chwili wra źenie. -jakiegoś średniowiecznego r y c e rz a - a s c e * Dzhvtte jest pańska iilozofial zauważy

5 J C U R 1 E B C Z Ę 8 T 0 C E 0 W S K I IW «W a w górę nóżki oto frap u jący ty tui nowej rewii w M em usie. I rzeczyw iście dużo ładnych nóżek można oglądać. pierwszym num erem bogatego p rogram u as Figurki z porcelany w wykonaniu Celiny Cesarskiej, W andy Szulcówny, Geny i Jerzego Sław. O braz przedstaw ia figurki z saskiej porcelany, które pod wpływem m u zyki ożywają i zaczynają tańczyć nastrojowego walca. P o chw ili m uzyka u staje i figurki znowu zam ierają w swoich dawnych pozach. W ykonanie pod każdym względem w ypadło pierw szorzędnie. Następnie p ani Irm a K ozłow ska w ystąpiła w rodzaju recytacji wokalnej pod tytułem: Pierścień z brylantem. Młoda ekspedientka od ju b ile ra staje przed sądem jako świadek m a w czasie konfrontacji rozpoznać* który z tych panów ukradł z gablotki w sklepie pierścień z brylantem. Między zatrzym anym i poznaje swego najdroższego. S ędzia p y ta się je j: Czy ten oszust był w tedy w sklepie?. Dziewczyna oburzona w oła: J a k pan sędzia śm ie na- 3 go oszustem, to m ój najdroższy, znam go od lat, m ieszka ze sw oją sio strą, k tó rą otrzymuje z pracy rąk swoich". Sędzia bezlitośnie je j przeryw a: Te oszust już cztery razy k aran y, niew iasta, z którą m ieszka, to jego utrzym anka". Dziewczyna z płaczem przeryw a: Nie, panie sędzio, to niemożliwe, żeby on, k tó ry tyle razy przysięgał m i m iłość dozgonną on, który ta k kochał m oje oczy, ręce, piersią tka i włosy, cudnie kw ieciem leśnym pachnące on by m iał być złodziejem... to niemożliwe". W końcu całkowicie złamana, chcąc jednak jego" ratow ać z więzienia, całą winę bierze na siebie i woła: Panie sędzio, to ja ukradłam ". Musimy przyznać, że pani Irm a Kozłowska w tej kró tk iej scence w ykazała bardzo duży talent. M imika i m odulacja głosu były pierwszorzędne. Bezsprzecznie był to jeden z najlepszych numerów program u. P a ni Irm a już przed w ojną b yła znaną gw iazdą Małego Qui P ro Quo. Serenada miłości" w w ykonania rodzeństwa Geny i Jerzego Sława, był ta praw dziwy taniec akrobatyczny. Chór D ana w ystąpił z całkiem now ym repertuarem. Rozpoczęli piosenką sentymentalną, sentym entalną jak łzy. Później śpiew ali tym, ja k się w szyscy czterej zakochali w jednej panience N as jest czterech chłopców, ona je d n a i c z te ry, e CBór D ana im radzi, żeby jak rew anż kelnerzy poszli na scenę i g rali piękną Dużo wesołości w ywołała piosenka o nowoczesnym K opciuszku. K opqiuszek poszedł na bal k olarzy i tam poznał królewicza z bajki i okazało się, że on handlował wódką, a ona była pokojówką. Z powodu nie m ilknących oklasków Danow ey zaśpiewali jeszcze n a ostatek piosenkę z. dawnego re p e rtu a ru o pannie Agnieszce, c mieszka n a S askiej K ępie i m a piw ne czy, lewe żywieckie praw e Okocim. Następnie balet Zadeyki odtańczył taniec Błękitne bolero" do m uzyki K w iecińskiego. Baletu!czki m iały n a sobie niezw ykle efektowne błękitao-złote sukienki, w e w łosach zaś i n a p ie rsiach w pięte purpurow e Piwonie. T aniec cygański w w y k o n aaiu b a- łetu był również n a bardzo wysokim poziomie. Balet Zadeyki je s t ta k znany ze swoich występów, że zbędnym byłoby jeszcze raz opisywać go. N adm ienię tylko, że je st to bezwarunkowo n ajlepszy b alet polski, ja k i teamy w Generalnym Gubernatorstwie. Dalej zaprddukow ał swój oryginalny repertuar Zbigniew Rakow iecki. B ardzo, dobrą była sentym entalna hum orystyczna pio fęnka o R udej brzydule. R akow iecki spiew.ał jak to a a balu poznał panienkę tak brzydką, że aż się chce wyć. By! ruda i piegów m iała m iliony. ' ląwaz u ik t nie prosił do tańca, więc podszedł i przekonał się, żd^głos tpiafa 'cudowny, a oczy głębokie ja k toń" no i pobrali się, a rezultat norm alny w takich razach po roku urodziła się ruda, m ała kulka i tak m u życie szczęśliwie płynęło z brzydulom i brzydulką przy boku. W szystkie piosenki Rakowieckiego obracały się dookoła odwiecznego tem atu m i łość i widać, że tem at ten je st zawsze aktualny, gdyż publiczność zawzięcie biła braw o i zm uszała sym patycznego p ana Zbyszka do bisowania. Na zakończenie świetny hum orysta Tadeusz F renkiel opowiedział nam, jakie m iał przygody po zaprow adzeniu telefonu. Otóż zrana, gdy jeszcze spał snem spraw iedliwego, budził go o godzinie w pół do szóstej przeraźliw y dzwonek i ja k iś niewieści głos żądał kategorycznie przysłania pół kilo sm alcu i mimo zapewnień, że to nie sklep spożywczy, że to pom yłka i t. d., u p a rta b a ba co chw ilę dzwoniła, aż m usiał wyłączyć telefon. P o biedzi znowu, gdy chciał się na chwilę zdrzem nąć znowu pytano się czy to m ieszkanie ipana m ecenasa K lingenszpir gla i Ł d. jdnym słowem telefon św ietna zabawa". _ D alej F ren k iel opow iadał o tym, że gdy je st proszony do znajom ych n a kolację, to zawsze się sta ra sidaó na rogu stołu, gdyż n a rogach sto ją półm iski z: karpiem w g a larecie, karpiem po grecku, karpiem faszerow anym. a na środku tylko., sól, pieprz i ocet. Potem słyszeliśmy przygody m i strza F ren k la ja k poszedł z pierw szą w i zytą. Od r a n n a progu salonu coś w arknęło i ugryzło go w łydkę to najm łodsza latorośl Zdziś od rana bawi się w pieska. N a stępnie Ju n io i Tadeuszek produkow ali się. Ju n io w alił w fortepian, że aż stru n y w yły, a Tadeuszek deklam ow ał Pow rót ta ty ale takim głosem, że pow inien gozatłam sić, ja k pluskw ę u piór M ickiewicza w czasie te j potw ornej deklam acji m ab Zdziś odbijał gościowi kalkom anie n a spod niach. Takie są oto przyjemności pierw szej w izyty. F ren k iel ni n a darmo, m a przydom ki: m ocarza śm iechu; m ikada dow cipu i króla hum oru. Publiczność bezskutecznie biła serca skradła". B ardzo dobra b yła piosen- \ awa. -L Program trw ał bite 3 godziny. ha o, proteście bezrobotnych kelnerów, akar- j F rekw pnej a publiczności.n a prem ierze.. W górę - nóżki * y ła r ^^Wk-/#iclką* z^^naw et duży lokal M om usa nie m ógł pom ieścić cisdącyoh się tłum ów.- śeió cisnących się tłumów. Gdy już mowa o tłum ach trzeba wspomnieć o tłum ach publiczności, które od wczesnych godzin ran n y ch sto ją przed w ielkim i barw nym i tablicam i z m apą fro n tu wschód niego. N a m apie w prow adzono trz y sasadniez kolory. K olor czerw ony oznacza teren Rzeszy,.krajów zajętych i państw sprzym ierzonych, zielony te ry to riu m rosyjskie. a żółty państw a neutralne. L iniami poziomymi zakreślono kierunek m arszu w ojsk niem ieckch n a W schód. Tablice są nie tylko nadzw yczaj e ne, ale pozw alają rów nież _szerokim rzeszom publiczności Jatw ó zorientow ać się w której części olbrzymiego im perium bolszewickiego toczy się w danej ćhw ih zwycięska ofensyw a w ojsk niem ieckich. T a blic takie ustaw ione są w kilkunastu punktach W arszawy. Dużo rów nież dobrych punktów je st w nowym jesiennym program ie artystycznym k aw ia rn i Mon _Cafe. Ś piew ają tam młodzi, ale znani już dobrze z estrad kaweśś&ianyeh arty śc i ja k : G arbacki, Budników na, Szopski, M aciejew ska, A rciszew ski i inni. P o b y t w Mon Cafe" należy do bardzo m iłych lokal dobrze ogrzany, niezadym iony, u słu g u ją arty stk i, a w szystkim g am m W kroczenie Niemców do Stalino Loły nurkowe nod Morzem Czarnym i.nad M orzem C zarnym, w listopadzie. P ośpieszna ucieczka oddziałów sowieckich z półw yspu K rym skiego je st następstw em szybkiego natarcia w ojsk niemieckich. Oddziały sowieckie przeciągnęły w gw ałtow nych marszach na południe lub zachód półw yspu, pragnąc m ożliw ie szybko osiągnąć okręty i w ten sposób uciec ścigającym. Jednakże ju ż pierw sze próby w prow adzenia w czyn tych zam ysłów, m usieli bolszewicy drogo zapłacić. A w czoraj czerw oni doznali n a nowo przeżyć, świadczących, że w ydostanie się spod daleko w yciągniętej ręki niemieckich sił zbrojnych je st bardzo m ało praw dopodobne. I O bserw acje ^sam olotów w ywiadow czych, i czynione od p o ranku ostatniego dnia października stw ierdziły, że w pew nej w ąskiej zatoczce, położonej n a zachodnim w ybrzeżu K rym u, zaczęły się grom adzić statk i s o -, wieckie, w śród k tó ry c h przew ażały tr a n s - ; portow ca i okręty w ojenne. W kilk a m in u t, po otrzym aniu m eldunku w ystartow ały za- 1 wsze gotow e do lotu płatow ce. Słońce n a południu w spinało się w ysoko po czystym bezchm urnym niebie. W idoczność była świetna, wyćwiczone oczy już z daleka7 rozpoznaw ały na szerokiej płaszczyźnie w ody charakterystyczne, podłużne kreski, które przy zbliżeniu się do nich zam ieniały się w mniejsze lub większe jednostki morskie. W ypłynąwszy ze słonecznego tła; wydostając się z, prom ienia spojrzeń kanonierów a rty le rii przeciw lotniczej, pierw sze m aszyny eskadry uszykow ały się do lotu n u rk o wego. S koro pierw sze bom by spadły tuż za rufą wielkiego transportow ca, na dole zauważono niebezpieczeństwo. Z lądu p ry s ną! w górę m orderczy ogień ciężkiej a rty le rii przeciw lotniczej. Z araz potem rozpo-, ćżęła' strzślać "także a fty le ria przbeiw totnióżk dwóch krążow ników, które pełną p a rą k ieru je gospodarz sali nadzw yczaj sym patyczny i popularn y ak to r Różycki. P rzy tych wszystkich zaletach nic dziwnego, że szczupły lokal Mon Cafe" je st Spraw ozdanie w ojenne z bolszewickiej Dunkierki usiłow ały w ydostać się z niebezpiecznej strefy. Lecz było już za późno! W edług rozkazu, m aszyna za m aszyną spadała im n a karki, a deszcz bom b staw a! się coraz gęstszy. Z ru fy drugiego tra n s portow ca w zniósł się w górę w ysoki słup ognia i dym u. S tatek odsunął się nieco na stronę, po czym szybko począł się pogrążać ru fą w głębinie. P raw ie jednocześnie został tra fio n y rów nież w ru fą krążow nik. Ten bezradnie legł na kursie. W m iędzyczasie, gdyśm y się w znosili w górę i w irażam i zbieraliśm y się z powrotem w klucz, d ru g a esk ad ra u d erzyła na in n y krążow nik, k tó ry w śród ogrom nych kłębów dym u począł szukać ucieczki na stronę. Z ostał ta k siln ie tra fio n y, że legł na mieliźnie. O statnie bomby dosięgły liczący około 3,000 BRT. transportow iec. Dwie, potem trzy eksplozje wyrzuciły w pow ietrze m asy drągów, belek i desek. Potem okręt zatonął w falach. Podczas, gdy dow ódcy eskadr m eldow ali swojg osiągnięcia komendantowi grupy, zaatakow ano jeszcze dwa krążowniki, z których każdy liczył około 1,500 ton. franspor- Krople bywaj# niebezpieczne dla zdrowia, np. g d y staję się przyczynę przem oczenia nóg. towiec, pojem ności 6,000 BRT. i in n y jeszcze statek, pojemności 3,080 BRT. P o kró tk iej przerw ie obiadow ej eskadry otrzym ały nowy rozkaz startow ania. Wyciąg u przedpołudnia' a p a ra ty w yw iadow cze w yśledziły zbiegłe z flo ty lli dw a okręty w ojenne n a w ysokości S ym feropolu. Lecąc przez dobrą godzinę, eskadry udały się swoim poprzednim szlakiem. O kręty sowieckie gwałtownym, zygzakowatym k u r sem usiłow ały uciec ścigającym. P ięć razy rzu cały się płatow ce do lotu głębinow ego, by w rezultacie w pakow ać okrętom dw a celne trafienia. Nad ru fą jednego z k rążow ników podniosła się w ysoka ch m u ra d y m u. W olno począł on przechylać się n a bok, sn u jąc za sobą czarne opary i u siłu jąc u jść prześladowcom. Z liczby jednostek sowieckiej flo ty czarnom orskiej w tej. sam ej d rw i li krążow nik ten został wykreślony. zawsze w czasie w ystępów artystycznych przepełniony doborow ą publicznością. O tym, że w dniach oa 1 3 listopada publiczność tłum nie śpieszyła na ementarze, żeby przystroić groby swoich n ajb liższych, nie będę w spom inał, gdyż to samo się dzieje we wszystkich m iastach i m iasteczkach ń a całej k u li ziem skiej. W ielkim udogodnieniem było w o statniej chw ili w ydane rozporządzenie w ładz : zw alające palić, świeczki na grobach godziny 10-ej. M. B orkow ski ^ALUjWe* Gwarantowane małe zużycie prądu jest polane na każdej żarówce Osram -. Przy zakupie należy zwracać uwagę, aby wewnątrz matowane Żarówki Osram - zaopatrzone były w zbak wydajności; żarówki te dają tanie światło. Najodpowiedniejszym w codziennym użycia jest typ Dim. mm # # KiWkMklO.IH"# U (Td#W UMU 0 #*# M NIW«rl.lMiu# W.r, c.m%.. «i U» IMU ITU ll m TU1U m «lm k» M Ń # l.u C r UW.m U I TA

6 Z CZĘSTOCHOWY i OKOLICY D % W z a d e m a i a m y D ziś: Teodora i O resta J u tr o : A ndrzeja z A w elinu W schód słońca, o. godz. 840 Z#eh6d P,. n, l, L... l. m *. «* M I * Konlee s a e l e m s a l a s i l 7.35 N A Ś W. A N D R Z E J A IF A n d rzeja w B ogu nadzieja, Że rok nowy doczekamy, Panu ufam y. iw. iw. Czterej Koronaci Św. K ościół obchodzi Czterech K oronatów, K tó rzy okru tn e m ęki cierpieli od katów ; K to cierpi w św iętej spraw ie, to K o ro n at z niego, N ad koronę męczeńską nie m a nic droższego. D y łu ry św iąteczne iekarzy-a ryjczyków»w dniu 9 b. m. In tern ista: Modelski Janusz 7 Kamienic 21; Chirurg: Skowron-Edward N. P. Marii S3; Laryngolog: Bieluń as J a n N. P. M arii 33; O kulista: Kłaczyński Adam Al. Wolności 18; Ginekolog; Stróżewska M aria AL Wolności 29. Dentystka: Mieszanowską M aria Al. Wolności 33 O yłm iy D nia 9-go r. w Częstochowie d yżurują następująca apteki: Kozankiewicza N. P. Marii 50; Pogorzelskiego Narutowicza,44. ' Od dn do dn d yżurują apteki: Szostakiewicza PL Daszyńskiego 6; Sikory Śląska 4. Sprzedaż ehlefea Starosta M iejski m iasta Częstochowy wydal zarządzenie dotyczące sprzedaży Chleba. Zakazuje sic sprzedawać względnie wydawać do sprzedaży ehleb wcześniej, niż po upływ ie 5 dni od Niezastosowanie się dó powyższego podlega karze pieniężnej. Film o obronie przeciw lotniczej w klnie L una W piątek o godz i o oraz w sobotę o gods odbędzie się w kinie Luna bezpłatny film dla ludności m iasta. Tematem film u są ciekawe akcje g zakresu obrony przeciwlotniczej. Wstęp wolny. Zm*m» paa#r*ł** * Nie pom agały: saty ra i ironja, apel do serca paskąrga, bo przecież paskarz w sercu m a jedynie zdzierstwo i chęć bogacenia się. żerując na ludzkiej krzywdzie. Zarządzone zatem zostały surowe bezaotrzym ane apele o społecznych intencjach do handlu przemienić się m usiały w surowe zarządzenia m ające ukrócić proceder bogacenia się n a krzywdzie in nych. Mimo wszystko większość tych pijawek ssących siły społeczeństwa spekuluje teraz tak, jak spekulowała daw niej. W ystarczy wyjść na ulicę i zapytać, się o eony- P otrzebny jest bezwzględnie wspólny wysiłek całego społeczeństwa w zaduszeniu hydry pasbarstw a. Jedyniś zrzeszając siły dobrej woli wszystkich Częstochow! an opanujem y szerzącą się drożyznę. Do walki ze zmorą zdzieretwa winien przystąpić każdy, któremu leży na sercu dobro swoje i ogółu. Z pomocą przyjdą nam ostre, bezwzględne kary na paskaretwo, przebijające skorupę obojętności ludzi bez We wspólnym zdyscyplinowanym poczuciu obyw atelstw a i ludzkości musimy chociażby drogą presji wymusić na" lichw iarzu poddanie r '... G dyby m u s ia ł- Gdyby m usiał otworzyć zam kniętą kśćdkę, zdjąć łańcuch, straciłby napewno zbyt w iele Joemtego w takich w ypadkach czasu i nie udałaby ysię kradzież, ale row er stał niezam knięty, n a.indnffó [zwykle ul Orlicz Dreszera przed sklepem Fjfcśowejij gdżje kręciło się wielu ludzi i przejeżdżało spor cyklistów Nie potrzebował zatem wiele czasu b y wsiąść na row er i ruszyć z kopyta, a właściwie z pedała- w tem pie jedynie nieco przyśpieszonym. Gdy znikł;już dawno gdzieś w perspektyw ie ulicy, albo n a : zakręcie (w powyższym w ypadku zakręty i bocznice ulic, albo też przechodnie z jednej ulicy n a d rugą podwórka są sprzymierzeńcam i niecnych złodziejaszków) nadeszła właścicielka row eru Leokadia Galińska, zsm. przy u l. Gnasryńskiej. Z równym I cym lakierem n s urny aoior. n a w w u avwuu nionym rowerze można ju ż w godzinę, inb półtorej doży. a rato praw ie «toproaentowa Kwaranęja m ik - nięeia kradzieży, bo gdyby złodziej mosiał... lt d. M l»w «dmihwiim trudniła -się zawodowo złodziejstwem na terenie Czę- W dnfn wczorajszym K asprzak zatrzym ana została przez nauczyciela A ndrzeja M aćkowiaka pod zarzutem kradkieży drobnych sprzętów szkolnych z lokalu szkoły przy ul. Kościuszki. i obszaa-y nizinna, n ajbardziej zaniedbane i,-ł nione w okolice Radomska. Je st to obszar Garnka, Gidel, Pława a, Bobrów zdłuż rzeki. j f 1 Szezepocie. B łota w ym agają dbałej regulacji niedbante prac nad ich osuszaniem wpływa nv,,t ri,, ą m b w ^ Ł L t,. ^ g regulacją musi byó przeprowadzona bez przerw czasie wykonania, a więc prostuje się blee r «J nadaje się odpowiednie korytp i stwarza spadki uzyskać łatw iejszy odpływ wody. Na terenie w rz bliżn Radomska przeprow adza się na szeroką 6kaU zakrojone roboty regulacyjne. Są one obecnie w tz ku. W czasach ostatnich przeprowadza sie budo», wielkich kanałów. * W sezonie przedzbnowym. roboty są w n e w a* w sib-poa «mv* '. Skradziono krew ę z otiory Szymczyk Antonina, sam. pod Częstochową, zgłosiła o kradzieży z zam kniętej obory krow y mlecznej powodzeniem m oznaby było szukać w iatru w polu. i Złodzieje rowerowi są n a naszym terenie zorganizo- j wartości 1500 zł. ślady prow adzą w kierunku Kawo- Lustro na rogu wani w szajki. Bower przeważnie natychm iast pó drzy Dolnej. K radzieży dokonano między godz. 19-tą, gkradzeniu; w ędruje do in sty tu tu piękności, gdzie J a 1-szą w nocy. Kłódkę, na którą zamknięty był skobel obory otworzono aapomocą dobranego klucza. sto. P rzegląda.si^ co dzień, od krańca K tóż nie lubi sie przeglądać Całe mia j sprawni fachowcy robią m u tak zw. m aquillage i do kr-haca, w lustrach, w lusterkach, to 1%. j stereczkach rano, to południe, wieczorem.. K a ziu teł! sie przegląda, ale Kaziu Nie będą już nam groziły klęski powodzi a* e* -a_- ä -nz^s.s SSff-J«.«S... #e- «S»ee«eMlB je st filozof i K aziu m a w sobie coś z Sokratesa, choć S okrates n ie m iał w sobk R fb o ty Urm*l«W w tw j Częstochowie Urząd Gospodarki Wodnej w Częstochowie i P iotr- długości. " ' ' " Buduje się groble sypane "wzdłuż biegu nic z K asia. W szedłem do Kazia, siedział przed lu kowie podłoga Inspekcji Wodnej w Częstochowie. Do powyższych zaś dwóch urzędów należą duże obszary terytorialne. W arto wspomnieć, iż sam Urząd Wodny w naszym mieście obejm uje około 30 gm in. Ń a olbrzym ich terenach prow adzi się prace nad re gulacją W arty celem zapobieżenia klęskom powodzk Jakże często byliśm y świadkami żywiołowej siły rozpędzonej wody wezbranych, w rzących jakąś zaiste czarcią mocą rzek. Niszczycielski i miażdżący napór wodny skłębionych i zbałwanionych m as, znosi wszystkie przeszkody n a drodze swego prądu, jak przysłowiowy W yrw idąb w ydziera ziemi drzewa olbrzymy wraz z ic h korzeniam i, unosi n a swym grzbiecie rozsiadłe chałupy tak lekko, jak b y to były pudełeczka zapałek, lnb łupinki orzechów. W w yjącą głębię nurtu, wirów, zachwaszczonej i mętnej 'potęgi obryw ają się brzegi rzek, zapadają m ory podmyte, n a ślizgich spływ ach ogromu wody kotłują się stogi siana, kłody, m artw e konie, nierzadko też tru p y ludzi, budy psie, dachy domów itp. K lęska powodzi jest n a terenie naszego k ra ju jedną z najgorszych, bo stale n as prześladujących plag. Zastanaw iającą jest rzeczą, że istnieje jakieś niewytłum aczalne, a wszechwładne praw o w przyrodzie, regulujące zjawiska całej se rji la t dżżystyek, pełnych opadów i powodzi, t. zw. lat m okrych i lat pustynnej zapraw dę w rów nej m ierze jak powodzie, niszczycielskiej suszy. Ju ż w czasach biblijnych pisano o latach suchych i m okrych-6. Obecnie żyjemy prawdopodobnie przy końcu mokrego o- kresji. Lata: 1938, 1939, 1940 i wiosna 1941 roku obfitowały w żywiołowo klęski powodzi i nadm iar opadów. W ciągu tych L.t ostatnich topiło się bydło na bagnistych, grząskich pastw iskach, wezbrane rzeki znosiły kładki, m ostki, a czasem uszkadzały poważnie całe przęsła silnych mostów kolejowych. F ale o- padów i powodzi przesuw ają się stale w kierunku a a wschodnią Małopolską. Urząd Gospodarki wodnej w Częstochowie walczył w ostatnich czasach z powodziami na swoim terenie. Zdradliw a i k apryśna W arta szalała dosłownie przez kilk a la t z rzędu. Zawodzie tonęło stale w bagnie, rw ących potokach, rozlanych jeziorach, a rozlewiska popowodziowe podradomszczańskie hodowlą się stały milionowych rojów komarów, zagrażając poważnym wybuchem epidemii m alarii. Urząd Gospodarki Wodnej w Częstochowie rozpoczął zatem systematyczną, nieugiętą wałkę z W artą w -eeim zapobiegania klęskom powodzi, przez opanowywanie specjalnym i pracam i regulacyjnym i całego biegu rzeki, n a podlegającym m u terenie. P race Urzędu Gospodarki wodnej w Częstochowie polegają na rozbudowie i regulacji W arty w odcinkach na terenie naszego m iasta, na gruncie podczestóehowskim, oraz na regulacji rzeki i likwidacji rozlewisk popowodziowych n a terenach podradomszczańsbleh. Na terenie Częstochowy prace objęły rozbudowę KuceliakL Kuceilnka była kiedyś rzeczką woadninwi w padającą dp do Wärter Wnrtóz poniżej nr ' Ćzęstoóhi " obecnie jest : rozbudowana jako potężny kanał, " a ędzy wałami wynosi ok. 60 metrów. Zbudowano też w Częstochowie m ury oporne nad brzegami W Częstochowie.wykończa się obecnie rozpoczęte przed wojną prace regulacyjne Kucelinki. Wobec tego, że W arta nie jest w stanie pomieścić wszystkich wód powodziowymi, żeby niżyó rzece Urząd: rozbudował ł WnnaKnlra K ucelinkę * jako 4«l»i SpÖCjalny fcsml dziowy. K ueellnka została % rzeki, wyższe od stanu w ielkich wód powodziowych. Ukoronowaniem prac nad regulacją rzeki jest budowa jazu betonowego na B ugaju. Budowa jest w toku. Po ukończeniu jazu groźba powodzi zm km e 5 Częstochowy. P raca na B ugaju wre. Obecnie jest tam zatrudnionych ty lu robotników fizycznych, ze brak ich odczuwa się w pracach m iejskich. Jaz na B ugaju m a regulow ać stau wód nie dopuszczając d<f W arty wielkiej wody powodziowej. Ciekawie została na terenie B ugaju rozwiązana -kwestja aprowizacyfna. Dostarczenie żywności polega na tym mianowicie, że Urząd W odny już w pierwszym okresie pracy pewną ilość powierzchni, około 100 ha zdołał odwodnić i z bezużytecznych terenów- w roku ubiegłym stworzono dobre pola orne. Płody z tego pola: warzyw a, ziemniaki itp. przydzielono pracującym robotnikom, co jes^-w ielką u lg ą d la pracujących ludzi. J e s t to pierwszy sukces w ydarcia ziemi niszczycielskiej sile wody. Na dalszych terenach prow a dzi się również osuszanie, które zmieni _.. na pola orne. Na Bugaju woda powodziowa p rzejdzie do K ueelinki, a niegroźna reszta spłynie spokojnie rzeką. Pogłębianie terenu odbywa się przy pomocy specjalnych m aszyn bagrów, w ybierających ziemię za pomocą ogrom nych jakby łyżek. Oprócz terenu częstochowskiego jak już wspomi naliśm y przeprowadzone są roboty regulacyjne dorzeczu W arty i częściowo w dorzeczu Pilicy. Bzeka W arta przepływa przez ogromnie zabagnione Rozrywki umysłowo SZAMAOA T ak m i żal, że plerw sse szw arte z letnich ozdób ju ż odarte, T akie puste, sm utne stoją... i tylko się n a nich ro ją W rony, co nam zimą kracząl. T ak m i żal p tasząt grom ady, co n a wiece i n arad y Z latują sie pięć i tam, bo obyczäj ten ich znam Co tak-cudnie-kw itnie w lecie, < G łów ki zwiesza, k ra są tra c i i podziela los swej braci. T ak m i żal, ta k żal okru tn ie, że dw a dzwoni ju ż ta k sm utnie, Że to całe«że po lecie, źe ju ż nie m a go n a świeeie... Bo ja lato kocham tak! A więc żal mój topię w złocie, Co m iliony i co krocie Liść jesienny mi przynosi... W iatr po polach go roznosi.,. K ry jąc letnich-czarów brak! R ozw iązanie szarad y s N r 258. K. C. KI-LO-GRAM u strem i rzekł: p rze jrzy j się, a powiem ci kim jesteś. _.,, P rzejrzałem się On nic, uśmiechnął 8i$, potem -wstał i -wziął m nie za rękę. Chodź rzekł. W yszliśm y przed bram ę, na róg, gdzie w isi to wielkie lustro. P a trz pow iedział. Spojrzałem. S zedł on Leon, boczkiem, boczkiem, w łoski z loczkiem spod kapelusza i stanął. P rzed lustrem. Spojrzał na tego Leona'w lustrze, popraw ił m u loczki, uśm iechnął się. Leon do Leona z lustra, a Leon do Kasia. Poszedł, Za n im on i ona. Idą. Tin... th u tiu... tiu... tiu~. dw a gołąbki. Św iat dla nich nie istnieje, nic się dla nich nie dzieje. Nib y d w oje, a jedno. Nagle... ujrzeli lustro. Stanęli. B a b y rzekła ona ja k i ty mały?!. A zuchw ały!* rze kł Kaziu. Poszli on z boczku, ona przy ścianie.. Zaraz go pożegnała. P atrz! rzekł K azio widzisz? Spojrzałem. Szedł, ja k to mówią, pijany, od ścia n y do ściany... S poirza ł w lustro i ogrom nie się zdziwił. N aw et go zaczęło kołysać, ja k w ko- H ej! zaw ołał I u kło n ił sie feem pijanem u w lustrze, pogroził m u. odszedł ale sie w rócił i przew rócił i chciał bić te: w lustrze. Nadbiegł piesek, kula w y. S p o ir z a łjz m stro i zaszczekał? n a tego* p ie sk a -z I bardzo zaszczekał. P otem nadeszły Zawoi dzionki, jak m alowanki i zaczęły sie przeglądać. Oh, ja k one się przeglądałyl~ N ie prze jrzy sz się! rzekł Kaziu. Znaczy się sentencja. A one spojrzały na tego K azia w lustrze i zaraz zaw ołały: O jej!». Teras m y podeszliśm y do lustra: zaczęlin y się przeglądać, długo, R u g o. Zaraz s'r zrobiła kolejka, zaczęli się ci s ty łu przeglądać przez ram ię, w lustrze. C i na końcu w ołali: ja też! ja też!., no prędzejl Niem oże się p rzejrzećl. K aziu, w padł na pom ysł żeby kup ić zasłony na lustro i sznurki i brać opłaty za przeglądanie. D obry interes. Zet. # l n o. k * w dzień, o d k q d m o j a p c m K p o w k r t e p k i Z J E D N O C Z O N A F A B R Y K A ^ Ż A R Ó W E K O bw ie#xoxe#de. G rupa H andlu G rupy G łów nej G ospodarki P rzem ysłow ej w C entralnej Izbie dla ogólnej gospodarki w Generalnym G ubernatorstw ie organizuje specjalne Kursy fachowe w zw iązku ż ustanow ieniem w G eneralnym G u b ernatorstw ie obow iązku prow adzenia książki w pływ u tow arów. Odpowie- ^slą^ni kierownicy firm handlowych, których dotyczy obowiązkowe prow a dzenie książki wpływu towarów, szkoleni będą przez kw alifikow ane siły nauczycielskie w praktycznym prowadzeniu książki wpływu tow arów oraz w innych elem entarnych zagadnieniach księgowości. K ursy te rozpoczynają się z dniem 1 stycznia 1942 r.? ą ż d y k u rs.o b e jm u je 30 godzin naum ;w.ciągu 5.tygodnL N au k a odbyw ać się będzie w poniedziałki, śro d y i p ią tk i od godz. 20-ej do 22-giej w lokalach szkół fachowych łub w innych odpowiednich pomieszczeniach. W m iarę potrzeb a a S B S S a S G K a a. deetwu. Je z y tie m w ykładow ym jest. jgzyk polski. 'Żydzi' n i e W "äopsssäettj;'. d o u d ^ l u ^ I r o r ^ O h. :Opłąta z a kurs w ynosi włącznie z kosztami pomocniczych Środków naukow ych 50 zi.; Zgłoszenia udziału w kursto sk ia d a i U a lw n a piśm ie, najpóźn W I W r. «M k G ruppe H a n d d der H auptgruppe S ew erbliciie. W t a c h a l t i n S n t d f M - lidenplatz N r Jednocześnie ze zgłoszeniem w płacić należy kw ótę ób zł. na pocztowe konto czekowe..hauptgruppe Gewerbliche W irtschaft W W arszäuw zględnione. ttczestniey, którzy Wnieśli pisem ne zgłoszenia i w płacili należytośó s a kurs, otrzym ają w e w łaściw ym czasie k a r tę uczestnictw a, k tó ra służyć będzie za dowód praw a uczestniczenia w kursach i ha której podane będą w szystkie szeze- * - -. ^ '..''O n P T - B k n d l u ' II* ALEJA B, T B L efo k w a k r * ' a. * # - ' fjo ta c a. W w le lb Im w y b e rż e wody kwiatow e, koio& kie, perfum y, krem y. m m a- ki, pudry, róże, pacę do zęba, bod* rzyraezra» om wszelkie wyręby t i e a e a s a l l e s e a f em. W piątek, dńia r. o godz i o godz. 16,30 fóraz w sobotę, dnia ; J941 r. o godz. 14,30 wy-! świetlany będzie dla ludności miasta Częstochowy lak również dla członków O. P Ly (LłiD) w Kinie.JLuńa" Aleja Kościuszki S i r. 1/5,' film dot. Obrony przeciwlotniczej. Liczny udział jest pożądany. Wstęp wolny, n,i359 Starostą MMekl p y tała m m e o adres KomiRnria tu, niezwłocznie* zw róciła go własoioieice "gdyż w przeciwnym fa zte n a rs ie ją n a nleprzyjemności,er&yż ohserwowa-m Nalśw Maryl Penny p m D U Ż Y W Y B Ö R uowoczesnych sypialni, kozetek, otoman, orsz mebli biurowych, po eeeach przystępnych, M.ŚtobiAirki WB. ol. Targowa 18/33 Prrvlmiijs zapis* 01 #EBIE ku u ic chces? H eb isstfio spiesz larr ;w solidnym «ykooeniu wielki wvböi es«r«t5 i A w n m m

7 JÜ'WKK. CZĘKT(X'WWSKI N r ZU* z pizybytku I chętnie pracze, widząc, że mu rob Ok przy nogi plony. I ż radością zadąda P* pracy do atolu, by 8% pokrzaplć zasłużonym p o ś l ^ i e m. A tym.w lokazą rad o ść sprawi posiłek, kiedy znajdzla ala tam I fhłżanka kawy E nrłlo (Adela# jeat trudni## do nabycia niż dawnłe), ale (przecież zachowała awą przedw ojenną dobroć. Niech więc do przyjem- ndśćł dnia pgwm odnlag# należy kawa BACA Im Staläeyjm la F l r ^ m Częstochow«, Aleja NąjŚw* Maryi Panny Nr. 61 Preaprosadza szelki ibłtstesfa IsMsgczne iwiatła i s%. Oną&ta ploraasehrony, sygnalizacja etsibowe i <wł«usł ' - Gsstsres l oswaja w.seikłe typy maszyn, me terms' <ävoame*5bfis2yb. fts^gdg #fesś$e csspatssflfl» s&iad raaiarlafów M" a toftiuaeyloyeb eearatdw etektnremyeb.. BOÄML W H * P la C t MAjĄTM, KOLONIE ** p o i e e t I p o s z u k u je W #esaw& #L I#& MS>M IS edtizlsisw ertssnych tepewrl esybkf t konystitę trensekelę, n # # # # # # ; - -. W ĆZĘS10ĆH0WI& poletoa Sz. K lienteli sw oje p sługi w dziedzinie farbow anie I chem icznego prania. wszelkiego rudzajn garderoby^dywafiów, portier, przędzy, sztuk i innych. ' F a b r y k ą u l, Z k& Ś /1 6. I S W # m u l N. M a r y i P d tm s y 3 2. : - T e t e S o e ' j *' T e io f o « ' a.iss2 El ÜH *1 g sl^ fee* ^ r o e a t i s w ykoimfe w szelkiego rodźafa zdjęcia i p o rtre ty w kolorach rak eiem ne. ze Z). 30. bardzo orektyezńe, płace e le k try c z n e po najniższych cenach oraz materiał elektrotechniczny dolecą; ; P L E K T R A firm et w y rab iam y $ posiadamy n# składzie dla Na/dej produkcji i. Saratósleśa IS/2S -n Ci$stetihewa*;Maj4w -<-Ssey4.7lial JAtSf - tó W S d Ś Ó S S I»... źe ms macy zeźwołenla Szefa Dystryktu przeniósł kancelarię adwokacką & Warszawy do Częstochowy z d o p u s z c z e n ie m de S ą d ó w parfskiałi I a l a m i a a k ia k. P o t r z e b n y n a ty o h m lm o t r u t y n o w a n y AWHwM m# xmm o#oś*ą gxykm W#* m ieekiego. Zgiosxenia Id e ro w si <8d firm y., SedśM T#xM# L* CmwtocbovlMBf A. & w Cżg#łee#wMilii W ystarczy napisać pocztówkę, aby I W W l M h w y ^P Ö L H O T A " g e ip. isto.*-v - : W A M Z A W Ą. & #» -' p. p. g upeom g# mopłggp «mwfkinh anylm- 6w pttfcm ysłow yeh za gwych bogato saopafcr&craych składów H eepsek-nalnisssyesi. Hatslegi odwrdtnie Vpo bsdesłaiito 60 g r W snaoakaeh. S A L O M F H Y Z j E M S K I,. i i Górniak» 18 Alej» Br. Si'. w podwóres Wykonają ondulację trwałą, wodną, ielaskową. t manicure, farbowanie włosów w rdłnyttb od rienlaoł A rtysty» pnyeletoolani* hfpj f rsąb. jak, rfrwnieś GABINET KOSMETYCZNY ' pad fachowym Męrowtiłetwem esy prayst^pae Wykonanie eoildae K lik # A r m a f w o r g y ł o ; * Rad*###km, PI## X #mjm 3,, 'fw rluw W #, m L 'ng^p"»#l*i #h# L r& rm ik pm m iill#«w W y rób#«#«l^o L o W d, üntöo F iistel - Numizmat NumlzcL Mlesleesne prospekty wysyłamy po otreymanjasdreaów ł h g ą mg g g W W fd #nbw W y h W * # ; \ y ^ m W.W W ib Ń dmm, m pm W ««w y iw b» W ) hw lm iw yim l ' 0J8S& I K ęw W B m p M q p k pofmd gdxw # g»»««iwmgnmw# I k *, * b rg rw k gw iim lm w yuk ' ( y W ę ##hm(y» *, ^ W ',l * * i;ih i«lg *d g#(k io y j l 1. f W m f A *# ' W e h «*) S E Ł A D A P T E C Z M Y w# Iskgfikle, p m m y sle w l O p j podrób* War s z a w a Krakowskie.Przedmieście $ j eeuy Bajwiękasy w ybór Qalanterl«Lustra falaw iil Lslki s mesy itp, ewalnkew. WÄRSBÄWÄ'-. id. Marszałkowska N r 103, pokój 59, tal. S19-S8. ; p

8 VAS E N O l- gaza ea res? 6 oparsanła chfodzl, uśmierza bdł ł nie pnyiapla el do ńutf dlałege berbofwn» zm ism opałnmkia nł# pomsfswla bltety.. j f Ä Ä f d u k o b ie t n ie m o ż e ei# m ^ls4l które po siedmiodniowym używaniu TANO" płynu piękności osiągnęły cudowną cerę, matową, aksamitną w dotyku miękką jak jedwab, aiabastrow o-b'ałą o młodocianej świeżości. H leoh F a s a f z r o b i t ą z a d z iw ia ją c ą p r ó b ą a przekona się, źe wreszcie stwierdzić można, źe kosmetyka stanęła u szczytu swego zadania. Do nabycia we wszystkich lepszych drogeriach, perfum eriach i składach apteęz. W Częstochow ie: Skład Główny: Z. O rłow ski i 8 k a 1 A leja H r. 13 D/H. L. GRUNWALD i S -U W arszawa, PL Napoleona S» M U # * T T # Wszelkiej galanterii, sztucznej biżuterii, artykułów kosmetycznych, żarówek Philips'«i t p. A l O W O M s Torby do zakupów. Wysyłamy za zaliczeniem. 0,1925 Ł eksrs specjalista w choro b ach skórnych wenerycznych dróirs moesowyej) I koemetye - Mela N P Maryl SI (W I S-t> smarów, marmolad, dzia, I wszelkie m narskie W ^w órni skł, W araiäwa, d cv 'Skladn. I na zam< e... eu. Fabryczna (4 TeL 21-65«> H u rt Detal Pracownia poleca gotowe praz przyjm u je obstaiunki na różne meble Ony przystępne Wykonania to l i da«. * W M lu I K ' fkmjlm Fabryczna 1/3 p rz y jm ie od z a ra z ru ty now anego lak iern ik a do m etali na gorąco.. nowo* czesne i b iu ro w e SłmnWmw N a r u to w ic z a 13 0,1957 OGŁASZAJCIE SIE w,x. C." Sfcłep Komisowy w. Leelak KOPERNIKA o 2 gi dom od Al. Wolności. «bleronbo po czty. a a eezoa Jesienny poleca fotra. płaszcze, jesionki dam *ftłe I męskie, wyroby wełnią ne 1st. p Na -'kłfldzle rowery Jnmskie, meefcfe obrazy, btźpte rła Przyfmttle 'lecenia, wyko Tnie t e 0 I o 1 «zehvn ' maszynv, turbin» tarcze, tarki,gurty. M*y, Bplnaete. gezy, siatki, korek it.p.oeleee E U G EN IU SZ PAŁASZBWSKł. Warszawa Poznańska 38 tn Latarki B a t e r ie Żarówki Częstochowa Piłsudskiego?> odbędzie sie nabożeństwo które zapraszają rodzinę głębokim sm utku Ma Pad I Pandw plekne I wygodne obuwie wykonule nowounichomiony zakład p. Ł P e g o t o w w ł a a x e w w m k le " w P S o t r t i o w i e m w w m y A l - L l p o w e l # pod zarządem dyplomowanego mistrza» b. właściciela fabryki i salonu obuwia w Lodzi, zdobywcy wielu na wystawach krajow ych. OLKJK" smaki do cukierków, pieczywa, m arm olad, m iodu sztucznego, lemo'niad. lodów,- likierów, olejki do -perfum i mydeł, barw niki i t p. poleca w n ajlepszej jakości DOMAROM" W arszaw a, Plac Nanoleona N r Skład Apteczny Romana Zębika przeniesiony z Nowego Rynka w A le ję Wolności 3/5. n.1953 R o w e r o w e e&ęści, artykuł? metalowa, {. BL CHOŁDFK Narutowicza IS, gyres s» Ssetósfs to W Ä ŻYWOKOSTO Magistra QOBIBCA Sa cssyels»mtw» # W W *. M W W Siowo drobnego ogłoszenia Bosa fule ł F H o 34 konkursów 2 Czeskie, Wiedeńskie 1 krajowe ożddw choinkowe zimne ognia, lameta, śnieg, w!oa anielski, girlandy, choinki tekturowe, lichtarze 1 Ł p. Tylko burtow a D O M e A L A M T W M I i, AL Jerc. 30ł-i2 i l Prow incja zi Cenniki bezpłatnie. POCZTOWE! ŚWIĄTECZNE "Imieninowe, francuskie. SZOP- K I oraz wszelkie mał plśmieo. Centrala Pocztówek Warszaw Marszałkowska nr 102. pokój 8 M E B L E GLIŃSKI, Aleja 21 BECZKI wszelkiego rodzaju FĄ.SKI do marmolad, smarów i <L p. FAn7TW oraz wszelkie roboty bednarskie wykonuje MECHANICZNA BEDNARNIA HENRYK KORCZYŃSKI Piotrków Trybunalski, ul Ziem Wschodnich 68 (dawniej Łódź), 0/948 Sk: xxkb, fxjxmw I mxxxys kurhwgyck Z Y O R IU R T A KRAWCZYKA xxxxxl : #L N xrxhglm x Nr 1 I mg W. Kxxxmlk# Mr W o czym powiadamiamy gzan. Klientów k. m k tf STAŁOWSM Uzęłtochowe, h. M. fenny lb Soectallsta chorób skfintych. we«- neryctnyeb <nęóberge. lesegaracftae łecsenłt tylekaw e Pnvimule C en trala p ły t g r a m o f. In a tru m, Warszawa, i Krakowskie Przedm. 17, " M arszałkowska 117. Ziwlilimlia źe Zakład Pogrzebowy przeo-esio ny został z ulicy N arutow icza? aa ulicę Orlic* - Dreszera 14/16 (koło browaru Szwedego) Mm hm przerabia nicuje wszelko garderobę Wikę "i! ADAMCZEWSKI WARSZAWA tteie do gum> 'amaatrtlcte. atrame^j, qlazurv. czernldłe, wosfc1 Ł p. pole«wytwórnia RCBBEk INDIAN 8furp snrzedaty: BODXJENA ' ot- irt Tei, SOS-'» Petal z c n w g p ły ty gramofonowe ładne oraz zam ieniam płyty połam ane, pęknię te na całe za m a łą dopłatą. I I I A leja 52» dhigio drzw i w bramie atent na sklep»ożywczy, cnkrp?dzierżawię bud Rynka Na to wiozą. K arier" pod KU PIĘ Llnb 2 beczki bla iżane do nafty i łllw y. Wiado Renoma mość Jan g, Ko- M IESZK A N IA ' nernika Jedno nokojówego LOKOMOBILE poszukuje samo. rolniczą, oraz 150 tria. O ferty Adamowa Dębowiec, KM. w dobrym stanie knpiq. Inź. poczta Olsztyn. Pocutla. W arszawa, Czackiego 1C ' GÄTER szerokość ram y ca. 750 ę».. u rz ą dzenie tarta k u ku pię. I n i Pncnda. W arszawa, Cza* ckicgo 18., ; BOMBK,dO zł. ku pi». Rynek Wieluński 5. Gospodarz MOTOB» KUPIĘ lub wydzierżawię patent c a sklep wiejski, cukry i owoce, kw iaciarnia. Wiadomość: II A leja 38, m. 12, I piętro, drugie podwórze złote przedmioty futra, obrania, unita, m ateriały bieliznę, obuwie Płacę gotówka Sklep komisowy Rynek Narutowi Zawodzie. INZYNIEB Samotny poszuka je> komfortowego r o z a i słoneczny umeblo w&ny w ynajm ę wójśćio nlekrępnjąco. W illa, K i lińskiego AGENTÓW portretowych łyeb warunitbpb tartaku, stan -. Flreliestre,W.v-''4?i. PBŻYJMĘ POTRZEBNA modelarzy lub dziewczyna do modejarki w gip sie i w glinie. O ferty..k urier.nr wszystkiego, do domo piemiecbiego, dwoje ludzi, całkowre u trzy manie. dobre wynagrodzenia. Wia POTRZEBNY chłopiec do zakła domośó: Radomsko, ol. Brzeźni dn ślusarskiego na praktykę. Al. aka 8, m Wolności DZIEWCZYNA GOSPODYNI poszukuje posady świadectwa długo letnie do dworu, chętnie do księ dza. Jan in a Jam czcwbka, Ańrelów, wieś Kłomnice POSZUKUJĘ posady kucharki. Mogę zająć się sa modzielnie. domem. Zgłoszenia Renoma POSZUKUJĘ wspólnika, loka- na. sprzedaż, remonty. przerób KT6E1T 7 inteligentny kawaler, wdowiec WULKANIZUJĘ ki. Zakład Me odnawiam opony, 1. 40, zecheę por ty K urier" śniegowce, boty, chnniki Precyzyj N atychm iast". kalosze. Wyko nej W. RończyA ślnhió pannę aje ski; Warszawa. biedną : starszą, : 5653 nnję fachowo i Jerozolimskie 29. niezależną. Zgłoszybko Na teio tel J917 J L Pt.% 7 SAM. foniczne żądanie Moje słoneczko" gotówkę, współ' Sz. Klienteli od OKAZJA. : r a a pracę, oczekuję bieram z mieszka K oła do wozów propozycji. Ofer- nia przedmioty nr. 3 3 bez obucia, wykonanie elektrycznego g n a m przeznaczone do repernfcjl i tom 220 V. różnej mor że odsyłam. Mis oy dostarczamy Mewie, Wyczer trzebns od zara& Zgłaszać się ulica W ieluńska 18. -r* Apteka ABSOLWENCI do bniczycb otrzym ają od zaraz za* kaszarskie, a rty kuły, pasy. spinacze, plany mon tażowe, projekty, porady. Biuro Techniczne M. Pałaszewski, W arszawa, Jero zolimskie 29 m. 5 tel 827-4L przychodząca"' po południa, bez a siegowości. koo PODANIA trzym ania potrze./erśacja. hilanso do władz, odwoła hna. Kościuszki wenie Piłsiir1=kie nia podatkowe, 18j go 19. m poczta CHORYM Lćkarz-dentysta GRZYBOWSKA. WILSONOWA Dąbrowskiego 4, I p., MASZYNY BIUROWE, kasy rojestracyj ae, kupno, zamia SZKOŁA TANCOW Kosteckiego Wa szyngtooa 6 czwartki, soboty 5 i "pół. niedziele 4 t nół wlecz pierwszorzędne z drzewa dębowego 1 suchego. Zakład kołodzięieki,, Narutowicza 87. St. Bombo! py Dolne 6, teł «WARSZAWA Czapki ego 6, Pensjonat Wan.NTKA dy Andrzejew sklej. Podoje e!o Jadw iga Danozowskn,. śląska neczne. komfort we. Moniuszki 4. 28, m- 7, od H 1, telefon * * * * * ' ' MAM tłumaczenia w( 6,000 zł. Oczekuję poważnej wszelkich;, spra pro- yach, wykonuje pózyoj!. Zabezfagbowo koncesjo >i8b$eni konieczne. Zgłoszenia nowań* Moro, no ZrmWw, H itlerplntz Nr. W "poczty ". -0,1945 dania świątecznego przyjm uje sie do czwartku. wszelką korespon deocję. tłumaczenia w języku po! skim. niemieckim najskuteczniej za tatw ia Binro respobdepoyja a s lecznicze do nabycia Liszka Gór nr skle,jedi na Lisieńco., FILATELISC1 i J a k ibieräd zna ezki pócztówe ponoży Was specjał awsask _. ełiityezny - Warszaw» M ar Szatkowska ¾ jtto sprzeda! pakietów..znaczków pocztowych, Pros WUBteW Wm*. 62BWB, M arszałkowska fl6..0,1890 DAM mim Jasno w k g '/X It FILATELIŚCI J HARMONIE, Cen uik Katalog fortepianowe a 1942 znaczków pol basy - skich, G nberas sprzedam. W W torstwa z dwnna mość: S. Malko, stoma fototablica A leja 89, podwórzy. mi znaczków, wy.5847 syłam y odwrot Za nie. Przekazem*. h A a m n» kowie Nr. I852 j a 5.98, zaliczeniem: ogrodniczy cztero S ingera gabinetową sprzedam. knb 'Zand, nai&.- nazwisko Dr Ja- SPRZEDAM Polski Dom kołowy, mocny, NAJTAŃSZE Filatelistyczny -- sprzedam. Kolonia Urzędnicza chustkę dużą weł śniegowce 87, W arszawska 117. ważcia się.»87 źródło patefonów Warszawa. Mar ł płyt. K apuje szałkowska 116. Grabówka. M ary. niańą, nakrycie. ZGUBIONO Sprzedaje Zamieniam. III-cia PLATFORMA rzany podróżny Uzupełnicie zbio 0,1891 newski., ; 5689, platerowe 12 o- sób, nesesser skó FILATELIŚCI! zegarek damski złoty B braaso- A leja 52, 2 drzwi do sprzedania. - damski, maszynę ry najkorzystniej letka. Proszę o w bram ie n a le- Żwirki W ignry 20. w Polskim Domu zwrot aa wyna- S E Filatelistycznym, sklepy zaopatro ki lt, m. 9, od po. W arszawa; M arszałkowska 116, ją się w papier S'JECTK listowy, ryaunko żelazny i ru ry do niedzlałku poleca lalki w wy, techniczny, sprzedania, ulica dużym wyborze pakpwy, czarny, SPRZEDAM MASZYNĘ ZAGUBIONY oraz przyjm uje serwetki, brulio 2%^ reperacje, ^ łączy sy. okładki do porcelaną 12 osób, Singera gabl- dowód osobw futro, męskie oposy, kolekcje zna sprzedam, W ąr. Markiewicz Ha* netową now ą - n a nazwiska TOKABNIB cegłę, sprzedam, N r 52, drzwi w czków pocztow., sławska 84, m. 2. formy ru r bratała na lewo. kofekcje starych towyefc, ł.., ". T S s r s ny do ekoroszy d ło b eto ń u p o zio, me kupię. Dab- I?" MASZYNĘ kowskiego 29, m, Singera gabine 8,. iel tową na nowocze łówki. SI.. ne p«ira itp. a r tyktiiy w firm ie Pipnier" K ra ków, Stolarska 9. fa l Cenni k i g ra tis. Prowin ;cja za zaliczę tiiem dom 8 dom, m. a stojący 15 m 2; o- raz Tlsohbeina 150 m?,? a tm., - e p m d a ią y VJE&- pemotor, w a r szawa, Czackiego & ; 5599 DO sprzedania maszy na do szycia czółenkowa Singe, ra " w dobrym sta nie ul. Narutowicza 81, dozorca wskaże. r 5656 d a a re ohnią w a z do p j f pokój s to te w y e SPRZEDAM okazyjnie maazy.' aę do pisania w bardzo dobrym stanie.. AL Wolności 16, zn. A KOCIOŁ - dwuidomienicowy SPRZEDAM. dom w śród mieś ce , 7 m órg ziemi w okolicy Częstochowy 15 dęw ania, m łyn» m e lopych nlerneho, SPRZEDAM szopą drew niana nadającą się na rozbiórkę ul. Piastowska 87/89. Wymieniaoir obie m m * 6 # B f f l z a g u b io n ą PATBFON do sprzedania 45. m$, 9 a m te płytaml R ynek sprzedamy. F irm a S tal W ar- W ieluński 5. Gos, podara i r. f l ZGUBIONO ; łowicz Icek- _ "ł ę m ą g m r W *! SetBeele «lf. G&45 \"p w r Ä lrila m F 7/

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r WÓJT G M IN Y 97-515 MASŁOWICE p cw. radomszczański iel«44 787-46-25 UG 0050.40.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITOR Na Rok Pańfld 1782.

MONITOR Na Rok Pańfld 1782. MONITOR Na Rok Pańfld 1782. Num: II. '. ę Dnia 2. LJfiopada. Gdy mewim i akie przy (złych fą lofow kolcie. Daremne złych bolami dobrych mam nadzieie. Lecz ztąd Serca nietracę, zthem mym ufność zginie W

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo