Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna Ekranów akustycznych w Limanowej do koñca 2015 roku nie bêdzie. Bêd¹ natomiast odci¹ aj¹ce zat³oczon¹ ulicê Pi³sudskiego inwestycje. Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej im. W³adys³awa Orkana w Limanowej z³o y³ ju wniosek do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, dotycz¹cy braku zgody na budowê ekranów akustycznych wzd³u ul. Pi³sudskiego. Jednoczeœnie wystosowa³ tak e pismo, w którym wnioskuje o przesuniêcie terminu realizacji inwestycji do 31 grudnia 2015 roku. Z naszej strony wszystkie formal- noœci zosta³y ju wykonane informuje Mieczys³aw Leœnik, Zastêpca Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej. czytaj str. 7» Ania Wyszkoni: Scena to moja milosc Mamy te zapewnienia ze strony w³adz, zarówno Urzêdu Miasta, jak i Starostwa Powiatowego, a tak e ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odnoœnie inwestycji, które roz³aduj¹ ruch w mieœcie i odci¹ ¹ ul. Pi³sudskiego. W zwi¹zku z tym temat ten na dziœ jest zamkniêty i jestem na 99% pewien, e tych ekranów nie bêdzie dodaje Mieczys³aw Leœnik.» dokoñczenie na str. 2

2 2 Kwiecieñ 2012 Nr 4 Prawdziwi W³adcy Pr¹du 5 maja 2012, start : 19.00, taryfa: 9,99 z³ Alternatywa dla ekranów» dokoñczenie ze str. 1 Poczynione przez Zarz¹d Spó³dzielni kroki s¹ rezultatem spotkania poœwiêconego budowie ekranów, które odby³o siê 3 kwietnia 2012 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wziêli w nim udzia³, m.in. Jacek Gryga dyrektor GDDKiA Oddzia³ w Krakowie, Jan Pucha³a Starosta Limanowski, Wac³aw Zoñ zastêpca burmistrza Limanowej, prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Zdzis³aw Wójtowicz. Celem spotkania by³o wspólne wypracowanie rozwi¹zañ, dziêki którym ha³as w tym rejonie zostanie ograniczony. Podczas spotkania 3 kwietnia Urz¹d Miasta Limanowa zobowi¹za³ siê tak e do sporz¹dzenia planu przebudowy skrzy owania ulic Wincentego Witosa i Krakowskiej oraz pozyskania œrodków na przebudowê ul. Bronis³awa Czecha, która stanie siê alternatyw¹ dla ruchu lokalnego na krajówce. To rozwi¹zanie bardzo cieszy mieszkañców spó³dzielni. Deklaruj¹ te, e jako strona zainteresowana, na pewno bêd¹ trzymaæ przys³owiow¹ rêkê na pulsie i dopilnuj¹, by ta inwestycja zosta³a wykonana. Za jakiœ czas osobiœcie o tym przypomnê na jednej z sesji Rady Miasta mówi Mieczys³aw Leœnik, Zastêpca Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej. Wczeœniej zasygnalizujê, by ta kwestia zosta³a wpisana do porz¹dku obrad. Kolejna inwestycja, która ma usprawniæ ruch w mieœcie i przyczyniæ siê do zmniejszenia natê enia ha³asu na ul. Pi³sudskiego, to budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Pi³sudskiego, Krakowskiej, Witosa, któr¹ wykona GDDKiA. W tym miejscu s¹ olbrzymie korki, zw³aszcza rano, póÿniej oko³o 15:00, gdy ludzie koñcz¹ pracê, a tak e w okresie œwi¹t wylicza Mieczys³aw Leœnik. Obie inwestycje (droga alternatywna do ul. Pi³sudskiego i rondo) to wed³ug mieszkañców Spó³dzielni im. Orkana w Limanowej, doskona³a alternatywa dla budowy ekranów dzwiekoch³onnych na ulicy Pi³sudskiego. Po zrealizowaniu tych dzia³añ, GDDKiA po raz kolejny przyst¹pi do pomiaru natê enia ha³asu na wysokoœci osiedla bloków spó³dzielczych przy wspomnianym odcinku DK28 ul. Pi³sudskiego. Jeœli pomiary nie wyka ¹ przekroczenia dopuszczalnych norm natê enia ha³asu, to GDDKiA odst¹pi od budowy ekranów akustycznych. Anna Pi¹tkowska-Borek Szczery, bezpoœredni, konkretny, ale przyjacielski...beskid PUNKOWY, bo w³aœnie o nim mowa. W d³ugi weekend majowy zaprasza ju na 10 ods³onê punkowego zawrotu g³owy pod znacz¹c¹ nazw¹ PRAWDZIWI W ADCY PR DU w goœcinne progi Czarnego Kota w Mszanie Dolnej. Po raz drugi spotkamy siê w maju (5 maja) i tym razem o godzinie otwieramy drzwi dla: The Bastard, którzy od marca hucznie obchodz¹ swoje 5-lecie dzia³alnoœci, starym wyjadaczom - kapeli Adwent, Awariat Nato - brudnemu brzmieniu z akordeonem w tle,- Pruhnicy ex TU m³odemu projektowi naszego przyjaciela Pepe z Kielc oraz punkowej niespodziance przygotowanej przez mojego mê a W³adka Muchê, wpisuj¹cej siê w koloryt imprezy - Dead Kaczynkys. Dodatkowo w prawdziwie wiosenny i ciep³y wieczór przygotowaliœmy dla miejscowych za³ogantów i odwiedz¹cych przyjació³ smakowity deser - punkowe VINYL PARTY w wykonaniu DJ Terrora. Zgodnie z tradycj¹ nie zabraknie równie tematycznych stoisk z dobr¹ muz¹: Bastard Shop i DJ Terrora oraz bêd¹ do nabycia pozycje ksi¹ kowe dystrybuowane przez Federacjê Anarchistyczn¹, które wzbogac¹ ka d¹ anarchistyczn¹ biblioteczkê. Natomiast kapele, które zagraj¹ zostan¹ uraczone wiosennym wege jedzeniem opartym na lokalnym, ekologicznym produkcie podyktowanym rytmem natury. Sprawcy punkowego zamieszania: ADWENT ADWENT z Kêdzierzyna - KoŸla zdoby³ ju dawno status lokalnej legendy - w opolskim wychowa³y siê na ich kawa³kach kolejne pokolenia punków - chocia wci¹ nie zadomowi³ siê w œwiadomoœci ogólnopolskiej braci punkowej, tak, jak na to zas³uguje. Wyda³ niedawno p³ytê. S¹ na niej kawa³ki sprzed kilkunastu lat ( Prorok ), ale wiêkszoœæ to nowe utwory. Mimo to poczujecie tu ducha starego polskiego punk rocka, z niezwykle inteligentnymi tekstami wokalisty Kuby (przez wielu uwa anego za jednego z najlepszych polskich punkowych tekœciarzy), co stawia Adwent tu obok Profanacji i Whitmana. ADWENT jest ostry i bezkompromisowy, wyraÿnie antyreligijny, szydz¹cy z autorytetów i otaczaj¹cej nas, zdominowanej przez g³upotê i stereotypy rzeczywistoœci. "Niebezpieczne skrzy owanie" to odwa na p³yta, udowadniaj¹ca, e w punk-rocku wci¹ jest miejsce na istotny i inteligentny przekaz. Uwaga - goœcinnie pojawi³ siê na tej p³ycie Arek B¹k z Profanacji (nie myliæ z Arkiem B¹kiem, który gra w Adwencie na gitarze :). THE BASTARD Zespó³ powsta³ w marcu 2007 roku gdy podczas jednej z imprez Przemys³aw "Master" Cieñkosz i Piotr "Butapren" Kaczmarczyk doszli do wniosku, e warto by³oby zrobiæ coœ o czym myœleli od dawna a mianowicie stworzyæ kapelê punkrockow¹... Twórczoœæ kapeli. to szeroko rozumiany punk rock nie ograniczaj¹cy siê do jednego nurtu(schematu) opleciony tekstami o reporterskim charakterze wynikaj¹cym z ró nego rodzaju doœwiadczeñ cz³onków kapeli, ale na pewno nie tycz¹cym siê tylko ich. Poruszamy problemy zwi¹zane z tym co siê dzieje wokó³ nas. Przedstawiamy nasz œwiatopogl¹d na ró ne rzeczy staramy siê pisaæ teksty które odzwier-ciedlaj¹ nasze idee i przekonania. Jesieni¹ 2011 roku po wielu zmianach personalnych ustabilzowa³ siê sk³ad The Bastard, którego szeregi zasilili: Leszek Krzepowski - gitara solowa, Marcin Wêglarz - gitara rytmiczna, vocal, który przez kilka lat udziela³ siê w zespole KBTW. Natomiast pocz¹tek 2012 roku to trasa z Analogsami w Szklarskiej Porêbie czy Chorzowie. Na prze³om lata i jesieni kapela zapowiada nagranie drugiej p³yty (debiutancki album,,refleksje 2010). A do tej pory bed¹ hucznie obchodziæ swoje 5-lecie dzia³alnoœci. AWARIAT NATO Zespó³ z Nowego S¹cza, który gra ju 11 lat, niektórzy bêda znali go jeszcze pod innymi nazwami, których u ywali wczeœniej, s¹ nimi: Egzema z czego potem wysz³a nazwa Awaria, w kolejnoœci nastêpnej by³: More for fucking ketchup nastêpnie Birma no i ju istniej¹ca od d³ugiego czasu Awariat Nato. Graj¹ mieszankê punka, ska z nutk¹ reggae oraz folku. Swoj¹ dyskografiê zaczêli w 2004 roku od albumu zatytu³owanego "Nowosadecka Skladanka Sceny Niezaleznej Vol.1", a nastêpnie 2005 r.- "Warto Bylo Chciec" 2006 r. - "Nowosadecka Skladanka Sceny Niezaleznej Vol.2" 2006 r. - "Mp3 Compilation 3" 2008 r. - "Irokez Vol.4" 2009 r. - "Droga do " Mo na ich równie us³yszeæ w projektach: "Sk³adanka nowos¹decka", "MP3 Compilation", "Irokez" jak równie sk³adance "Food Not Bomb". Pruhnica ex TU 154 Teksty mówi¹ o nas, o tym co woko³o, o smutkach i chwilowych radoœciach czêsto spowodowanych punk rockiem. Bo ca³e nasze ycie krêci siê wokó³ niego. Ka dy z nas ma jak¹œ przesz³oœæ, która doprowadzi³a nas tu gdzie jesteœmy. Do TU-154. Tworzymy przeciwko systemowi, wszechobecnym uprzedzeniom, przeciwko schematom i szaroœci. Dla ludzi, którzy chcieliby, aby ten œwiat zmieni³ siê, choæ trochê na lepsze. Bo o to przecie chodzi, aby móc jakoœ normalnie yæ. My te chcemy yæ normalnie. Ciê ko jest, ale mam nadzieje, e jakoœ wspieraj¹c siê nawzajem damy rade. Pamiêtajcie nie jest nas wielu, dlatego trzeba siê trzymaæ razem. Zapraszamy na pok³ad. Nie zwalniajcie tempa w poszukiwaniach b³yskotliwego i konkretnego przekazu. Walczcie z g³upot¹ i stereotypami rzeczywistoœci. Ju dziœ zaplanujcie majow¹, alternatywn¹ podró w tonacji punk w piêknym otoczeniu Beskidu Wyspowego z gór¹ Szczebel w tle. Nie warto z niej zrezygnowaæ! A kapeli The Bastard yczymy,,sto lat'' na punkowo, swego zdania. Najlepszego! Zachêcamy równie do odwiedzenia n a s z e j s t r o n y : https://www.facebook.com/beskidp unkowy Wkrótce nowy numer zina Beskid Punkowy w wersji papierowej i elektronicznej! A w œrodku podró po alternatywnych wydarzeniach i miejscach. Przeczytacie o Panxterce w krakowskich Kazamatach, 15 leciu Eye for an Eye w Bielsku - Bia³ej (benefitowym koncercie poœwiêcony pamiêci Darka,,Kiæka Kota), modowych inspiracjach w stylistyce punk autorstwa Peri, po³¹czeniu pasji jakim jest poligrafia i muzyka czyli o nowej inicjatywie Anki Chwalebnej i Roberta Kaprzyka - Drukarni Muzycznej czy o odkrywaniu smaków dziêki Miss Venflon. Polecamy! (Anna Janik-Mucha, plakat: Micha³,,Majer'' Majerczyk) limanowski JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie informuje, e w dniach 12 i 13 maja br. odbywaæ siê bêdzie VIII Festiwal Pieœni Maryjnych Ave Maryja w Osielcu. Regulamin festiwalu wraz z za³¹cznikami znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy w zak³adce Festiwal. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych œpiewaniem do udzia³u w imprezie, która przez okres 7 lat znalaz³a swoje miejsce na mapie kulturalnej Ma³opolski. Organizatorzy na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego.

3 Nr 4 Kwiecieñ LIMANOWA Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spó³dzielczego W dniu 29 marca 2012 r. odby³o siê Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spó³dzielczego w Limanowej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goœcie, a wœród nich: Mieczys³aw Maœlanka Dyrektor O/R BPS w Krakowie, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, W³adys³aw Pazdan Wójt Gminy Limanowa, Lech Nowak Wójt Gminy Tymbark oraz, Pawe³ Stawarz Wójt Gminy Jod³ownik. Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyœlnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z rachunkiem zysków i strat, a tak e udzielono absolutorium wszystkim Cz³onkom Zarz¹du Banku. Przedstawiciele opowiedzieli siê za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapita- ³owym Banku. W roku 2012 nadrzêdnym celem dzia³alnoœci banku pozostaje utrzymanie trwa³ego poziomu wzrostu oraz zgodna z za³o onymi planami poprawa rentownoœci oraz wzrost we wszystkich obszarach prowadzonej dzia³alnoœci. Realizuj¹c zadania gospodarczo finansowe Banku Spó³dzielczego w Limanowej w 2012 r. g³ówn¹ uwagê nale y skierowaæ na realizacjê przyjêtej strategii rozwoju oraz przyjêtego do realizacji planu finansowego. Dokonano podzia³u nadwy ki bilansowej w kwocie tys. PLN (netto) za 2011 r. przeznaczaj¹c j¹ na: fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego, dywidendê dla cz³onków Banku Spó³dzielczego w Limanowej, stosuj¹c do rozliczenia oprocentowanie udzia³ów w wysokoœci 8% w stosunku rocznym. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielczego w Limanowej przedstawi³ zgromadzonym Przewodnicz¹cy Józef Oleksy. Rada odby³a w 2011 roku 7 posiedzeñ, podczas których m.in. analizowa³a informacje dotycz¹ce stopnia realizacji planu ekonomicznego i finansowego oraz przyjêtej strategii banku, a tak e sprawy zwi¹zane z bie ¹cym funkcjonowaniem Banku. Prezes Adam Dudek w trakcie swojego wyst¹pienia przedstawi³ zgromadzonym dzia³alnoœæ Banku za rok Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2011 roku wynios³a tys. PLN co oznacza wzrost o 27,69%, w stosunku do roku ubieg³ego. Fundusze w³asne wynios³y tys. i zwiêkszy³y siê o 46,80%. Na 2011 roku Bank zrzesza³ Cz³onków. Dysponowali oni ogó³em udzia³ami o wartoœci nominalnej 125 PLN. Wspó³czynnik Prezydentowa Karolina Kaczorowska w Limanowej W poniedzia³ek 10 kwietnia 2012 roku minê³y dwa lata od katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleñsku, w której zginê³o 96 osób, wœród nich Prezydent RP Lech Kaczyñski oraz Prezydent RP na UchodŸstwie Ryszard Kaczorowski. Honorowym goœciem limanowskich obchodów drugiej rocznicy katastrofy by³a Karolina Kaczorowska, ona œp. Prezydenta Kaczorowskiego. Podczas Mszy Œwiêtej zaœpiewa³ Chór Ch³opiêcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej pod batut¹ Haliny Dyczek. Po odprawionej Eucharystii uczestnicy uroczystoœci udali siê pod Tablicê Katyñsk¹, gdzie mia³a miejsce modlitwa, z³o enie wi¹zanek kwiatów i zapalenie zniczy. Zabra³a g³os równie Pani Prezydentowa, która w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³a za mo liwoœæ uczestniwyp³acalnoœci osi¹gn¹³ poziom 12,89%. Zysk netto Banku wyniós³ tys. PLN. W Banku ulokowano tys. PLN depozytów sektora niefinansowego, zaœ wartoœæ portfela kredytowego wynios³a tys. PLN. Œwiadczy to o tym, i Bank, mimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, dobrze radzi sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku us³ug bankowych. Wysoki poziom profesjonalizmu, umiejêtnoœci elastycznego reagowania na zmieniaj¹ce siê warunki funkcjonowania oraz przyjazny sposób traktowania swoich klientów, to niew¹tpliwie g³ówne atuty. Mieszkañcy Limanowej uczcili tragicznie zmar³ych, modl¹c siê w ich intencji podczas Mszy Œwiêtej w Bazylice, zamówionej przez Stowarzyszenie Kulturalno Oœwiatowe Ziemia Limanowska. Honorowym goœciem obchodów drugiej rocznicy katastrofy smoleñskiej by³a Karolina Kaczorowska, ona œp. Prezydenta Kaczorowskiego. Wraz z ni¹ do Limanowej przybyli: Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej Gniewomir Rokosz Kuczyñski, który przez 15 lat wype³nia³ obowi¹zki Zastêpcy Biura b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Polsce i piastowa³ funkcjê sekretarza Prezydenta w kraju oraz mjr W³odzimierz Lisowski z Kancelarii Prezydenta RP. Obecna by³a równie Bo ena Jawor, Zastêpca Prezydenta Miasta Nowego S¹cza. Pani¹ Karolinê Kaczorowsk¹ powita³ Burmistrz Miasta Limanowa W³adys³aw Bieda - jako gospodarz Limanowej oraz Przewodnicz¹ca Rady Miasta Limanowa Irena Grosicka. Uroczystej oprawy dope³ni³y szpalery Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec oraz cz³onków Komisji Rekonstrukcji Historycznej Stowarzyszenia Ziemia Limanowska. Na uroczystoœæ licznie przybyli równie radni miejscy, harcerze i zuchy z Dru yny Harcerskiej ZHP Dzieci Gór z ZSS nr 1 oraz mieszkañcy Limanowej. Sprawca rozboju zatrzymany 28 marca 2012 roku oko³o godziny 17:30 do 5 m³odych osób (wiek 16/17 lat), stoj¹cych w rejonie jednej z ulic w centrum Limanowej podszed³ mê czyzna w wieku oko³o 25 lat i gro ¹c im no em, za ¹da³ od nich pieniêdzy i telefonów komórkowych. Jeden z m³odych ludzi odda³ napastnikowi swój telefon komórkowy, wartoœci ok. 400 z³. natomiast dwóch kolejnych odda³o pieni¹dze w sumie kilka z³otych. Napastnik skierowa³ siê w stronê zajezdni Busów i wsiad³ do jednego z nich relacji Limanowa Nowy S¹cz. Jedna z osób, które zosta³y zaczepione przez napastnika wsiad³a do Busa za sprawc¹ i za ¹da³a od niego oddania telefonu komórkowego, czenia w limanowskich obchodach drugiej rocznicy Katastrofy Smoleñskiej jak równie doceni³a w swoich s³owach udzia³ dzieci i m³odzie y. Wizyta Pani Prezydentowej dosz³a informuj¹c go jednoczeœnie, e na miejsce jedzie patrol policji. Napastnik odda³ zabrany telefon, po czym odjecha³ w stronê Nowego S¹cza. Kilka przystanków dalej policjanci zatrzymali tego Busa, jednak z relacji œwiadków wynika³o, e poszukiwany mê czyzna wysiad³ chwilê wczeœniej. adnej z osób, które zosta³y napadniête nic siê nie sta³o. Z informacji, jakie uzyskali policjanci uda³o siê uzyskaæ dane mê - III Talent Show Celem Talent Show jest wy³onienie talentu z terenu powiatu limanowskiego, promowanie zdolnych ludzi. Wszyscy, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w kolejnej edycji konkursu, powinni z³o yæ do 25 maja karty zg³oszenia dostêpne na do skutku dziêki staraniom Inspektora Stanis³awa Dêbskiego. Koordynatorem z ramienia Stowarzyszenia by³ Marek Sukiennik. ród³o: UM Limanowa czyzny, który móg³ dokonaæ rozboju. Intensywne czynnoœci w tej sprawie zakoñczy³y siê sukcesem, gdy napastnik zosta³ 29 marca zatrzymany przez policjantów na jednej z limanowskich ulic. Okaza³ siê nim 25 latek, mieszkaniec Gminy Limanowa. Zosta³ osadzony w KPP Limanowa i pozostaje do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Limanowej. stronie Eliminacje odbêd¹ siê w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury 9 czerwca Prezentacja najlepszych uczestników oraz uroczyste rozdanie nagród odbêdzie siê podczas Dni Limanowej 2012.

4 4 Kwiecieñ 2012 Nr i maja 2012 r. XIV Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - W tym sêk! Notatki z radiowozu Napad na sklep 22 marca 2012 roku oko³o godziny 14:30 do jednego ze sklepów mieszcz¹cych siê w rejonie centrum Limanowej wszed³ m³ody zamaskowany mê czyzna. Przedmiotem przypominaj¹cym broñ zastraszy³ ekspedientkê ¹daj¹c od niej wydania utargu. Pieniêdzy jednak nie otrzyma³, sprzedawczyni powiedzia³ mu e ich w sklepie nie ma. Napastnik wybieg³ wiêc na zewn¹trz i wsiad³ do samochodu osobowego VW Golf, w którym czeka³ na niego kierowca i obydwaj odjechali w stronê ul. Pi³sudskiego. Na miejscu zdarzenia by³ œwiadek, który zapisa³ numery rejestracyjne pojazdu sprawców i dziêki nim uda³o siê zlokalizowaæ samochód i zatrzymaæ kierowcê. Okaza³ siê nim 21-letni mê czyzna, mieszkaniec Gminy Limanowa. Zosta³ on zatrzymany, pojazd zabezpieczono procesowo do dalszych badañ. Policjanci usilnie starali siê zlokalizowaæ i zatrzymaæ drugiego ze sprawców. Dziêki obywatelskiej postawie dwóch m³odych ludzi sprawca zosta³ ujêty na terenie Limanowej, okaza³ siê nim 19-latek równie mieszkaniec limanowszczyzny. Poparzony mê czyzna zmar³ 22 marca 2012 roku oko³o godziny 15:40 w Lubomierzu, na jednym z osiedli w domu znaleziony zosta³ poparzony 56-letni mê czyzna. Na miejsce skierowano s³u by ratunkowe, niestety ycia mê czyzny nie uda³o siê uratowaæ. Z okolicznoœci wynika, e mê czyzna zosta³ poparzony ogniem z kuchenki gazowej, od którego zapali³a siê na nim odzie. Zw³oki zosta³y zabezpieczone do badañ sekcyjnych, sprawê wyjaœnia Komisariat Policji w Mszanie Dolnej. 28 marca 2012 roku oko³o godziny 17:25 w Jurkowie policjanci zatrzymali kieruj¹cego Daewoo Matiz. Okaza³ siê nim 44-latek, mieszkaniec Gminy Dobra. Badanie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o, e mê czyzna ma w organizmie stê enie alkoholu, które wynosi 2.8 promila. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Czynnoœci w tej sprawie prowadzi KP Tymbark. NietrzeŸwi rodzice 30 marca 2012 roku oko³o godziny 15:30 w zwi¹zku z telefonicznym zg³oszeniem, policjanci z KPP Limanowa udali siê do mieszkania na jednym z limanowskich osiedli, gdzie nietrzeÿwi rodzice mieli opiekowaæ siê dzieæmi. Po dotarciu pod wskazany adres, funkcjonariusze zastali dwoje doros³ych, mê czyzna lat 57 i kobieta lat 49. Pod ich opiek¹ znajdowa³o siê dwoje dzieci, tj. dziewczynka lat 12 i ch³opiec lat 11. Rodzice poddani zostali badaniu na zawartoœæ alkoholu, które wykaza³o, i kobieta ma 3.52, a mê czyzna 3.17 promila alkoholu w organizmie. W zwi¹zku z zastan¹ sytuacj¹ nietrzeÿwi rodzice i ich dwoje dzieci zostali przekazani pod opiekê mieszkaj¹cej poblisko swojej rodzinie. Spraw¹ zajmuje siê Referat Dochodzeniowo Œledczy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. 31 marca 2012 roku oko³o godz. 20:45 w centrum Limanowej na oznakowanym przejœciu dla pieszych kieruj¹cy Peugeotem, 34-letni mieszkaniec Nowego S¹cza potr¹ci³ dwie osoby piesze, które na szczêœcie nie odnios³y powa nych obra eñ cia³a. Kierowca by³ trzeÿwy. NietrzeŸwy kieruj¹cy 31 marca 2012 roku oko³o godziny 22:15 w Por¹bce po drodze publicznej przed Fordem Fiesta porusza³ siê Fiat Uno, który wg relacji mê czyzn jad¹cych Fordem, porusza³ siê ca³¹ szerokoœci¹ drogi. Zaintrygowani tym faktem postanowili pojechaæ za Fiatem. Jego kierowca w pewnym momencie zjecha³ z drogi i zatrzyma³ siê na jednej z posesji. Kieruj¹cy Fordem stan¹³ bezpoœrednio za Fiatem, aby uniemo liwiæ kierowcy dalsz¹ jazdê. Po tym mê czyÿni podeszli do kieruj¹cego Fiatem, który sta³ oparty o samochód, z którego wysiad³. Od mê czyzny wyczuwalna by³a silna woñ alkoholu. Nie reagowa³ na zwrócon¹ mu uwagê, e w takim stanie nie mo e prowadziæ samochodu. Dosz³o wtedy do przepychanki, podczas której kierowca Fiata oddali³ siê z miejsca. Dziêki relacjom œwiadków ustalono dane osobowe tego mê czyzny, który zosta³ zatrzymany dnia nastêpnego we w³asnym domu w godzinach porannych. Badanie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o, e ma on w organizmie stê enie, które wynosi 2.4 promila. Podczas dalszych ustaleñ okaza³o siê, e nie posiada on w ogóle uprawnieñ do kierowania pojazdami, gdy zosta³y mu zabrane w 2005 roku za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeÿwym. Czynnoœci w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Tymbarku. Wielkanoc2012 Podczas dzia³añ Wielkanoc 2012, w s³u bie by³o w sumie 124 policjantów. Odnotowano siedem kolizji drogowych, w tym jedn¹ spowodowan¹ przez nietrzeÿwego kieruj¹cego. W sumie zatrzymano piêciu nietrzeÿwych kieruj¹cych, trzem z nich zabrane zosta³o prawo jazdy, dwóch z kieruj¹cych nie posiada³o przy sobie uprawnieñ w czasie kontroli, nie uchroni to ich i tak przed utrat¹ prawa jazdy. Ludzka bezmyœlnoœæ 10 kwietnia 2012 roku jeden z mieszkañców Jod³ownika ujawni³ w niezabezpieczonej studni, usytuowanej na jego polu, worek, w którym znajdowa³y siê trzy utopione m³ode psy rasy mieszanej kundelki. Zosta³y one zabezpieczone przez pracownika Urzêdu Gminy w Jod³owniku. Czynnoœci w tej bulwersuj¹cej sprawie prowadziæ bêdzie Komisariat Policji w Tymbarku. m³. asp. Stanis³aw Piegza, KPP Limanowa Cerkiew greckokatolicka Bartne Muzeum Dwory Karwacjanów i G³adyszów W maju odbêdzie siê kolejna edycja Ma- ³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy, Ma³opolski Instytut Kultury i szeœæ ma³opolskich muzeów, zapraszaj¹ do odkrywania ró norodnoœci drewnianej architektury Ma³opolski. Gospodarze miejsc nie tylko oprowadz¹ zwiedzaj¹cych po dwunastu zabytkowych wnêtrzach, ale tak e przygotuj¹ atrakcyjne warsztaty, filmy, pokazy, spotkania z ciekawymi ludÿmi. Organizacja Dni Dziedzictwa w ci¹gu dwóch nastêpuj¹cych po sobie weekendów umo liwi uczestnikom odwiedzenie szeœciu zabytków (w Wygie³zowie, Zubrzycy Górnej i Zakopanem) w sobotê i niedzielê 19 i 20 maja oraz nastêpnych szeœciu (w osiu, Bartnem i Nowym S¹czu) w kolejny weekend 26 i 27 maja. Mieszkañców Powiatu Limanowskiego 26 i 27 maja organizatorzy zachêcaj¹ do odwiedzenia dwóch wyj¹tkowych obiektów zboru ewangelickiego ze Stade³ oraz koœcio³a rzymskokatolickiego z ososiny Dolnej, znajduj¹cych siê na terenie S¹deckiego Parku Etnograficznego w Nowym S¹czu. Oba zabytki bêdzie mo na zwiedziæ w towarzystwie przewodników, którzy przybli ¹ ich historiê. Ponadto w zborze ze Stade³ w sobotê i w niedzielê odbêdzie siê wyk³ad Stroje kolonistów niemieckich. Niema³¹ atrakcj¹ bêdzie równie mo liwoœæ wejœcia na emporê, zazwyczaj niedostêpn¹ dla zwiedzaj¹cych, na której wystawiony bêdzie obraz Edmunda Cieczkiewicza Droga w Stad³ach z uwiecznionym zborem w jego pierwotnej lokalizacji. Chêtni bêd¹ mogli tak e uczestniczyæ w niedzielnym nabo- eñstwie. W koœciele z ososiny Dolnej bêdzie mo na wys³uchaæ interesuj¹cych wyk³adów, m.in. Strój liturgiczny i strój codzienny kap³anów rzymskokatolickich, Dawna obrzêdowoœæ pogrzebowa. W niedzielê w koœciele odbêdzie siê koncert organowy w wykonaniu Kamila Madonia. Dla pokrzepienia cia³a bêdzie mo na zakupiæ na pobliskim kiermaszu tradycyjne produkty spo ywcze, bêd¹ tam te dostêpne wyroby miejscowych rzemieœlników. W czasie tego weekendu chêtni zwiedz¹ bezp³atnie tak e pozosta³e obiekty zlokalizowane na terenie S¹deckiego Parku Etnograficznego, w tym m.in. cerkiew greckokatolick¹ z Czarnego. Na terenie skansenu odbêd¹ siê równie pokazy i warsztaty Gin¹ce Zawody w Skansenie, podczas których bêdzie mo na przyjrzeæ siê pracy kowala oraz spróbowaæ swoich si³ m.in. w robótkach rêcznych oraz w wytwarzaniu kwiatów z bibu³y. Zwiedzaj¹cym zostanie udostêpnione tak e Miasteczko Galicyjskie, gdzie odbêdzie siê kiermasz staroci organizowany wspólnie z Urzêdem Miasta Nowego S¹cza. Koœció³ z ososiny Dolnej - Sadecki Park Etnogr. - N. S¹cz / fot. M. Klag_MIK_2005 Ponadto, 26 i 27 maja zwiedzaj¹cym zostan¹ udostêpnione obiekty nale ¹ce do Muzeum Dwory Karwacjanów i G³adyszów w Gorlicach zagroda maziarska w osiu oraz cerkiew greckokatolicka w Bartnem. W sobotê w towarzystwie miejscowego przewodnika bêdzie mo na m.in. zwiedziæ osie, obejrzeæ star¹ zabudowê nad rzek¹ osiank¹, a tak e wys³uchaæ niezwyk³ych lokalnych historii. Tego samego dnia odbêdzie siê równie spotkanie z maziarzami, którzy opowiedz¹ o swych podró ach wozami maziarskimi oraz tradycjach i obyczajach zwi¹zanych z handlem mazi¹. W niedzielê w cerkwi greckokatolickiej, znajduj¹cej siê nieopodal zagrody, odbêdzie siê koncert pieœni nabo nych ³emkowskiej pieœniarki, mieszkanki osia, Julii Doszny. W ci¹gu ca³ego weekendu chêtni bêd¹ mogli przejechaæ siê wozem maziarskim po osiu oraz nabyæ specja³y kuchni ³emkowskiej sprzedawane podczas kiermaszu. W cerkwi greckokatolickiej pw. œw. œw. Kosmy i Damiana w Bartnem w sobotê odbêdzie siê koncert Chrystos Woskres Dzieciêcego Chóru Parafialnego z Bartnego pod kierownictwem matuszki Marii Cidy³o oraz wyk³ad dra Tadeusza opatkiewicza Z przesz³oœci dalszej i bli szej ludowego kamieniarstwa w Bartnem na emkowszczyÿnie Œrodkowej. Historiê cerkwi przybli y przewodnik oprowadzaj¹cy po obiekcie. Mi³oœników Beskidu Niskiego z pewnoœci¹ zainteresuje mo liwoœæ zwiedzenia kamienio³omu na Maguryczu Wysokim, niezwykle interesuj¹cego zabytku geologicznego i przyrodniczego. W trakcie wycieczki (2 3 godziny), przedstawiona zostanie historia tego miejsca oraz sposoby pozyskiwania surowca wykorzystywanego przez bartniañskich kamieniarzy. Wiêcej informacji o wydarzeniu na stronie Gospodarzami obiektów s¹ ma³opolskie muzea: Muzeum Nadwiœlañski Park Etnograficzny w Wygie³zowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Dwory Karwacjanów i G³adyszów w Gorlicach, Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu, Muzeum Okrêgowe w Tarnowie, Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem.

5 Nr 4 Kwiecieñ I Bieg Ziemi Limanowskiej Limanowa Stara Wieœ Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe Ziemia Limanowska i Auto Mobil Klub Limanowa zapraszaj¹ 1 maja 2012 na I Bieg Ziemi Limanowskiej Limanowa Stara Wieœ. Cele i za³o enia biegu to miêdzy innymi uczczenie pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Paw³a II, uczczenie œw. Józefa patrona œwiata pracy oraz rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi, promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku. Program otwarcie biura zawodów, parking przed stadionem Limanovii, zamkniêcie listy startowej, start grupy rowerzystów, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny start grupy wrotkarzy start grupy Nordick Walking oraz osób niepe³nosprawnych przemarsz, przejazd bez pomiaru czasu start grupy biegowej- m³odzie gimnazjalna start grupy biegowej- m³odzie ponad gimnazjalna do 20 lat, start grupy biegowej doroœli stadion Stara Wieœ start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m stadion Stara Wieœ start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m stadion Stara Wieœ start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m dekoracja zwyciêzców I Biegu Ziemi Limanowskiej remiza OSP Stara Wieœ zabawa dla dzieci remiza OSP Stara Wieœ zabawa dla doros³ych Zg³oszeñ mo na dokonaæ elektro- MSZANA DOLNA nicznie poprzez stronê do dnia 30 kwietnia 2012 r., b¹dÿ w wyj¹tkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów. M³odzie i doroœli Limanowa bêd¹ biegli na dystansie 4 km, a dzieci na dystansach 50m, 100m, 500m. Imprezy towarzysz¹ce biegowi to: marsz Nordick Walking, przejazd rodzinny na rowerach, przejazd osób niepe³nosprawnych, Prowadzona bêdzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: Ch³opcy - Mê czyÿni: M 6 do 6 lat, M lat, M lat, M lat, M lat, M lat, M lat, M i powy ej, Dziewczyny - Kobiety: K 6 do 6 lat, K lat, K lat, K lat, K lat, K lat, K lat, K i powy ej, O przynale noœci do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia. Do startu dopuszczeni zostan¹ zawodnicy, którzy ukoñczyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa, a zawodnicy m³odsi dodatkowo posiadaj¹ pisemn¹ zgod¹ rodziców lub prawnych opiekunów, Bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: dyrektor zawodów nr tel b¹dÿ Wydzia³ Promocji, Kultury i Turystyki Powiatu Limanowskiego nr tel Udany sparing kadetów W niedzielê 1 kwietnia kadeci RC Gorce Raba Ni na udali siê do Czeskiego Havirova na sparing z tamtejsz¹ zaprzyjaÿnion¹ dru yn¹. By³ to pierwszy oficjalny mecz w tej kategorii wiekowej po zimowej przerwie. Cieszy zatem fakt, e pomimo specyficznej daty rozegrania meczu wynik 35:0 dla górali to nie prima aprilisowy art. Wynik nie odzwierciedla jednak wydarzeñ, które mia³y miejsce na boisku i wykreowa³ siê dopiero pod koniec spotkania. Mecz by³ wyrównany ale tylko przez pierwsze 2 po³ówki( grano bowiem 3x20 min). W trzeciej dominowali ju tylko zawodnicy Gorców. Mecz rozpocz¹³ siê punktualnie o godz. 13:00, a wraz z nim œnie na nawa³nica, której nikt siê nie spodziewa³ gdy od rana w Havirovie œwieci³o s³oñce. Pierwsza czêœæ meczu by³a bardzo wyrównana, adna z dru yn nie wypracowa³a sobie wyraÿnej przewagi, obie strony pope³nia³y mnóstwo b³êdów spowodowanych ciê kimi warunkami atmosferycznymi. Mieliœmy szansê wyjœcia na prowadzenie 3:0 ale karnego minimalnie przestrzeli³ Jarek Knowa. Ten sam zawodnik w drugiej po³owie uspokoi³ trochê napór gospodarzy i piêkn¹ indywidualn¹ akcj¹ zdobywa przy³o enie warte 5 punktów i podwy sza celnie z podstawki, daj¹c Gorcom prowadzenie 7:0. Trzecia ods³ona rozpoczyna siê od mocnego natarcia ekipy z Havirova, którzy najwidoczniej szybko chc¹ odrobiæ punkty stracone w drugiej czêœci. Pogoda z minuty na minutê poprawia siê i obie dru yny pope³niaj¹ coraz mniej b³êdów. Gorce po serii kilku konsekwentnych przegrupowañ urywaj¹ siê w ataku i punkty po sk³adnej akcji ca³ego zespo³u w s³upach przyk³ada Patryk Kowalczyk, celnie podwy sza Jarek Knowa i wychodzimy na prowadzenie 14:0. Dalsza czêœæ meczu to totalna metamorfoza dru yny z Raby Ni nej, niekoniecznie spowodowana zmian¹ pogody o 180 stopni. W piêknym s³oñcu gra Gorców staje siê coraz bardziej pouk³adana, pi³ka chodzi jak po sznurku, akcje s¹ bardzo dynamiczne, atak w koñcu zaczyna spe³niaæ za³o enia taktyczne czego efektem s¹ dwa przy³o enia Jakuba Zaj¹ca dodatkowo celnie podwy szone i jedno przy³o enie Adama Kubisza podwy szone przez Jarka Knowê. Mecz zakoñczy³ siê zas³u onym zwyciêstwem Gorców, które zosta³o wypracowane w koñcówce meczu. Po meczu ca³a dru yna zosta³a zaproszona na tradycyjny czeski gulasz, po którym w dobrych humorach opuszczamy LIMANOWA Zachowaj TrzeŸwy Umys³ Urz¹d Miasta Mszana Dolna przyst¹pi³ do najwiêkszej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj TrzeŸwy Umys³. Kampanijne zadania w 2012 roku realizuj¹ zarówno uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów, a tak e doroœli, a wiêc ca³a spo³ecznoœæ lokalna! Havirov i szykujemy siê do pierwszych meczy eliminacyjnych do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie y. RC Gorce Raba Ni na RC Rental.cz Havirov 0:35 (0:0, 0:7, 0:28) - Punkty: Zaj¹c Jakub 14, Knowa Jaros³aw 11, Kubisz Adam 5, Kowalczyk Patryk 5 - Sk³ad RC Gorce Raba Ni na: Sto ek, Perz, azarczyk, Kowalczyk G., Kozak, Kowalczyk P., Fornal, Kuczaj, Janik, Knowa, Kowalczyk K., Olszewski, Zaj¹c, Flig, Kubisz, Haras, Kowal - Trenerzy: ukasz Koœcielniak, Tadeusz Janik - Fizjo: Mateusz Kuczaj ukasz Koœcielniak W projekcie bierze udzia³ blisko 900 zaanga owanych gmin z ca³ej Polski, podejmuj¹c aktywn¹ profilaktykê. Projekt wystartowa³ 2 kwietnia w Ogólnopolski Dzieñ TrzeŸwoœci. W ramach kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³ przygotowano praktyczne zestawy dotycz¹ce wspó³czesnych zagro eñ, m.in. materia³y profilaktyczne plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiaj¹ na zaanga owanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami. Najaktywniejsi pe³nomocnicy lub lokalni koordynatorzy kampanii tworz¹ presti ow¹ Kapitu³ê TrzeŸwego Umys³u, do której co roku mog¹ aspirowaæ nowi cz³onkowie. Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wokó³ dwóch du ych tematów, s¹ nimi: asertywnoœæ oraz syndrom wyuczonej bezradnoœci. Jako g³ówne cele ZTU 2012 mo na wymieniæ: zwiêkszenie zaradnoœci dzieci i m³odzie y oraz rozwiniêcie umiejêtnoœci radzenia sobie w trudnych sytuacjach yciowych. Zachowaj TrzeŸwy Umys³ ma tak e na celu przeciwdzia³anie biernoœci i bezradnoœci, a przede wszystkim zmniejszenie dostêpnoœci alkoholu dla dzieci i m³odzie y. Wiêcej informacji na stronie internetowej kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³: oraz na stronach internetowych i Z ramienia samorz¹du kampaniê koordynuje Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - Anna Pêka³a. Jednoczeœnie przypominamy, e przy Urzêdzie Miasta Mszana Dolna ul. Pi³sudskiego 2 dzia³a Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje wykwalifikowany pedagog oraz terapeuta uzale nieñ: Godziny przyjêæ: - Pedagog Aleksandra Kopyciñska poniedzia³ek w godz. 15:00-19:00 - Terapeuta, Tomasz Koœcielniak œroda w godz. 20:00-21:00 i czwartek w godz. 8:30-12:30 ród³o: UM Mszana Dolna

6 6 Kwiecieñ 2012 Nr 4 CO W LESIE PISZCZY Leœne inspiracje Ruszy³a czwarta edycja Ma³opolskiego Konkursu Fotograficznego Leœne inspiracje. Tym razem tematem przewodnim jest Woda w lesie. Dorota Wojciarczyk Jeœæ czy nie. Maciej Urban Mistyczny Beskid Niski. G³ównym celem konkursu, organizowanego od czterech lat przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Krakowie i Ma³opolskie Kuratorium Oœwiaty, jest pokazanie bogactwa przyrodniczego ma³opolskich lasów oraz propagowanie wœród dzieci, m³odzie y i doros³ych zainteresowania przyrod¹, szacunku dla niej i potrzeby jej nieustannej ochrony. Co roku inny jest temat zdjêæ. Tym razem autorzy zmierz¹ siê z bardzo fotogenicznym zagadnieniem, jakim jest Woda w lesie. Organizatorzy czekaj¹ na prace, na których pojawi¹ siê motywy zwi¹zane z obecnoœci¹ wody w ma³opolskich lasach. Mo e to byæ woda ujêta na fotografii o ró nych porach dnia oraz roku, pod ró nymi postaciami od skutej mrozem, po rw¹ce leœne strumienie. Woda, bêd¹ca Ÿród³em wszelkiego ycia na ziemi, spe³nia w lesie tak e inne funkcje. Jak podkreœlaj¹ organizatorzy, zale y im, by osoby bior¹ce udzia³ w konkursie i obserwuj¹ce przyrodê, pokaza³y na fotografii las jako wielki magazyn wody, filtr wody Ÿródlanej, czy regulator gospodarki wodnej, poskramiaj¹cy ten groÿny i niekiedy niszcz¹cy ywio³. Oczywiœcie woda w lesie mo e byæ te natchnieniem dla artystów, a tak e elementem wspomagaj¹cym wypoczynek, poprawiaj¹cym samopoczucie. Mo liwoœci interpretacji tematu jest zatem mnóstwo. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i doroœli. Ka dy uczestnik mo e zg³osiæ do konkursu maksymalnie trzy zdjêcia, przy czym warunkiem jest, e musz¹ byæ one wykonane na terenach leœnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Krakowie. Do ka dego zdjêcia nale y do³¹czyæ krótki opis zawieraj¹cy informacje o: lokalizacji obrazu (miejscowoœæ) oraz o detalu lub widoku przedstawionym na zdjêciu. Nale y równie uzasadniæ tytu³ zdjêcia i wyjaœniæ zwi¹zek fotografii z tematem konkursu Woda w lesie. Opisy mog¹ zawieraæ maksymalnie 1800 znaków (1 strona tekstu formatu A4). Prace nale y dostarczyæ osobiœcie lub nades³aæ (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniêtych kopertach z dopiskiem Ma³opolski Konkurs Fotograficzny Leœne inspiracje na adres jednego z szesnastu nadleœnictw, podlegaj¹cych RDLP w Krakowie, do 30 listopada 2012 roku. Po up³ywie tego terminu, prace nie bêd¹ ju przyjmowane. Nastêpnie nadleœniczowie w swoich jednostkach powo³uj¹ komisje, których zadaniem jest wytypowanie do etapu regionalnego najlepszych prac trzech autorów, w ka dej z kategorii. Dalej, wszystkie nadleœnictwa przesy³aj¹ wytypowane przez siebie prace do RDLP w Krakowie, gdzie do koñca stycznia 2013 roku zostan¹ wy³onieni zwyciêzcy Leœnych inspiracji przewidziane s¹ po trzy miejsca w ka dej z kategorii i wyró nienia. Laureaci zostan¹ uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Poza tym najlepsze prace zostan¹ zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz opublikowane na witrynie internetowej RDLP w Krakowie. Fina³ konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbêdzie siê w marcu przysz³ego roku. Regulamin i formularz zg³oszeniowy s¹ do pobrania pod adresem internetowym: TYMBARK 50+ Nowy Wiek Kultury W Tymbarku ruszy³a druga edycja projektu 50+ Nowy Wiek Kultury. Jest on skierowany do osób po 50 roku ycia oraz tych, którzy nie ukoñczyli jeszcze 26 lat. Projekt sk³ada siê z szeregu interdyscyplinarnych, bezp³atnych dzia³añ o charakterze edukacyjnym, artystycznym i animacyjnym, wykorzystuj¹cych innowacyjne formy dzia³ania skoncentrowane na zmianie spo³ecznego postrzegania osób starszych. Praca z beneficjentami polega na inspirowaniu twórczych zachowañ i ukazaniu dzia³alnoœci artystycznej jako jednego z niestandardowych narzêdzi uczestniczenia w yciu spo³ecznym. Jak informuje Urz¹d Gminy w Tymbarku, g³ównym celem projektu jest przeciwdzia³anie spo³ecznemu wykluczeniu ludzi starszych, w tym zw³aszcza tych zamieszka³ych w ma³ych oœrodkach miejskich i w oœrodkach wiejskich, ich aktywizacja, zachêcanie do rozwijania w³asnych umiejêtnoœci oraz prowokowanie osób starszych do Leœne inspiracje w Limanowej Konkurs cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ tak e na limanowszczyÿnie. Co roku pojawia siê coraz wiêcej zg³oszeñ. W trzech edycjach konkursu, których tematami by³y: Drzewo, ¹ka leœna, Lasy dla ludzi, do Nadleœnictwa Limanowa wp³ynê³o ³¹cznie a 187 prac, spoœród których ju oœmioro laureatów otrzyma³o nagrody za miejsce lub wyró nienia w finale. W ubieg³orocznej edycji konkursu, z prac z³o onych w Nadleœnictwie Limanowa laureatami zostali: - Kinga Lach - II miejsce w kategorii Gimnazjum, za zdjêcie W drodze na Trzy Korony III podejmowania dzia³añ o charakterze spo³ecznym, kulturalnym i edukacyjnym w codziennym œrodowisku ich ycia. Podczas realizacji projektu wspó³pracowaæ bêd¹ z sob¹ osoby z ró nych pokoleñ, czyli grupa 50+ i grupa <26. W rezultacie, po zakoñczeniu projektu, osoby, które wezm¹ w nim udzia³ powinny byæ zmotywowane do osi¹gniêcia zamierzonych celów, pe³ne optymizmu i umieæ wspó³pracowaæ z grup¹. Dodatkowo ³atwiej bêd¹ rozwi¹zywaæ ewentualne konflikty, opieraæ pracê na twórczym myœleniu, anga owaæ siê w wolontariat. Osoby z ró nych grup wiekowych nie bêd¹ mieæ równie problemów z porozumiewaniem siê. Zadaniem samorz¹du i lokalnych instytucji bêdzie z kolei przygotowanie ofert kulturalnych i edukacyjnych dla osób starszych. W œrodê 11 kwietnia 2012 roku w Tymbarku odby³o siê pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu. Powstanie nowy szlak Wniosek z³o ony wspólnie przez Urz¹d Gminy w Tymbarku i Ko³o PTTK Tymbarskie Harnasie w sprawie wyznakowania pieszego szlaku turystycznego z Tymbarku na opieñ zosta³ rozpatrzony pozytywnie. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 24 marca 2012r. zatwierdzi³a projekt szlaku i poleci³a Delegaturze Zachodniokarpackiej wykonanie prac w terenie przez wskazany przez ni¹ oddzia³ PTTK. Uzasadnienie wytyczenia szlaku czarnego: 1. Wyznaczany szlak daje mo liwoœæ bezpoœredniego zejœcia z opienia do Tymbarku, gdzie istnieje mo liwoœæ kontynuowania dalszej wêdrówki szlakami przebiegaj¹cymi przez Tymbark. Niebieskim z Tymbarku przez górê Pasierbieck¹, Kamionn¹, opusze do Rajbrotu, zielonym Hubert M¹ka Leœne wrota. na Kostrze lub przez Paproæ w kierunku Limanowej, ó³tym przez Mogielicê na Turbacz. 2. Trasa szlaku przebiega przez atrakcyjn¹ czêœæ opienia Œrodkowego i Wschodniego obok Torfowisk, Jaskini Zbójeckiej poprzez gêsty las bukowy i œwierkowy. Na trasie liczne polany widokowe, ambony myœliwskie i miejsca obfituj¹ce w grzyby. 3. Ca³a trasa proponowanego szlaku ³¹cznikowego przebiega wzd³u ju istniej¹cych szlaków rowerowych, górskich szlaków znakowanych oraz papieskiego. 4. Wyznaczenie znakowanego szlaku turystycznego do Tymbarku daje turystom mo liwoœæ noclegu w schronisku m³odzie- owym PTSM przy Zespole Szkó³, pensjonacie Têczowa Zagroda, a tak e w gospodarstwach agroturystycznych. Robert Nowak Ernest Antolak Rodzina pok³onników. - Jacek Ficoñ - II miejsce w kategorii Szko³a Ponadgimnazjalna, za zdjêcie Las przed przebudzeniem - Mateusz Mrozowski - wyró nienie w kategorii Szko³a Ponadgimnazjalna, za zdjêcie Kolory jesieni. Uroczystoœæ fina³owa wraz z wrêczeniem nagród laureatom ubieg³orocznej edycji konkursu odby³a siê 30 marca 2012 roku, w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Jak podkreœli³a witaj¹ca przyby³ych goœci Anna Wiœniewska, zastêpca dyrektora WBP w Krakowie, wystawy te prezentowane ju od 2008 roku na powitanie wiosny, sta³y siê tradycj¹ w bibliotece, a na nowe zdjêcia, przedstawiaj¹ce ciekawe i piêkne zak¹tki Ma³opolski, czytelnicy co roku czekaj¹ z niecierpliwoœci¹. Wystawê przedstawiaj¹c¹ prace na temat Lasy dla ludzi mo na obejrzeæ do 31 maja 2012 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1. Anna Pi¹tkowska-Borek Jakub Zygarowicz

7 Nr 4 Kwiecieñ Scena to moja mi³oœæ Ania Wyszkoni ju w dzieciñstwie wierzy³a, e kiedyœ stanie na wielkiej scenie, œpiewaj¹c dla tysiêcy osób. Postawi³a wiêc na jedn¹ kartê i to swoje najwiêksze marzenie zrealizowa³a. Od tamtej pory na scenie pojawi³a siê ju setki razy i za ka dym daje z siebie wszystko. Muzyka i wystêpy to jej ycie. Zawsze marzy³aœ o œpiewaniu? Nie mia³aœ nigdy takich momentów, e chcia³aœ robiæ w yciu coœ innego? Od dziecka du o serca wk³ada³am w ka dy mój wystêp, nawet kiedy scen¹ by³y schody w moim domu, a publicznoœci¹ rodzice. Zawsze mocno wierzy³am, e uda mi siê spe³niæ moje marzenia, stan¹æ na wielkiej scenie i œpiewaæ dla tysiêcy ludzi. Mia³am oczywiœcie plan B, a nawet C. W szkole by³am œpiewaj¹c¹ matematyczk¹, wiêc i z t¹ drug¹ dziedzin¹ by³am gotowa zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ. Przez chwilê chcia³am pracowaæ w laboratorium, poniewa uwielbia³am chemiê, ale to by³a raczej doœæ przelotna myœl. Do dziœ a³ujê trochê, e nie poœwiêci³am wiêcej energii swojej mi³oœci do psychologii, ale w pewnym momencie ycia czu³am, e tylko stawiaj¹c wszystko na jedn¹ kartê, mogê osi¹gn¹æ cel, o którym marzy³am najbardziej. Pamiêtasz jeszcze swój pierwszy wystêp przed publicznoœci¹? Mia³aœ wtedy tremê? Zawsze przed wyjœciem na scenê mam tremê. To dobry znak, bo œwiadczy o tym, e nie ma we mnie rutyny. Wci¹ pragnê dawaæ publicznoœci wszystko, na co mnie staæ. yjê muzyk¹ i koncertami. Mój pierwszy wystêp mia³ miejsce ju w przedszkolu. Za du o czasu minê³o, bym mog³a pamiêtaæ emocje, jakie mi wtedy towarzyszy³y, ale na pewno czu³am wielk¹ radoœæ. Scena to moja mi³oœæ, a mi³oœæ daje najwiêcej szczêœcia. Czy s³uchasz czasem p³yt, na których sama œpiewasz? Jak oceniasz swój warsztat sprzed lat? Jesteœ dla siebie bardzo surowa? Jestem bardzo wymagaj¹ca. Rzadko jestem z siebie w stu procentach zadowolona. W³aœciwie nie pamiêtam, eby kiedyœ tak by³o. Zawsze czujê niedosyt. D¹ ê do perfekcji. Ogl¹daj¹c swoje wystêpy telewizyjne, dr ê bardziej ni przed wyjœciem na scenê, bo wiem, e nie mogê ju nic zmieniæ, a na pewno chcia³abym to zrobiæ. To dziwne i doœæ mêcz¹ce uczucie. Nad p³yt¹ pracuje siê d³ugo, a do osi¹gniêcia po ¹danych efektów, ale ju po kilku tygodniach od premiery zwykle chcia³oby siê wprowadziæ jakieœ zmiany. To, moim zdaniem dobry znak, bo œwiadczy o rozwoju artysty. S³uchaj¹c p³yt sprzed lat, staram siê skupiæ na mi³ych wspomnieniach, a nie na wytykaniu sobie b³êdów. Ka dy album jest zapisem pewnego etapu w moim yciu. Szlifujê mój warsztat i chcê byæ coraz lepsza. To, e s³yszê swoje niedoci¹gniêcia w starych nagraniach, œwiadczy o tym, e siê rozwijam. ny. Mia³am doœæ pracy w jednym, zamkniêtym gronie. Wspó³praca z jednym z najlepszych producentów w Polsce, Bogdanem Kondrackim i m³odym, œwietnie zapowiadaj¹cym siê Kub¹ Galiñskim wiele mnie nauczy³a. Kiedy zaczê³am koncertowaæ solowo, pozna³am wspania³ych muzyków, którzy do dziœ towarzysz¹ mi na scenie. Zaczê³am pracowaæ ze stylistami. Ka dy z tych elementów mia³ wp³yw na to, e praca nad p³yt¹ by³a wielk¹ przyjemnoœci¹. To by³ dla mnie wielki krok muzyczny. A kiedy pojawi siê Twoja kolejna p³yta? W³aœnie nad ni¹ pracujê. Nie mam w zwyczaju podawania konkretnych terminów. To praca twórcza. Nie mo na za³o yæ, e w danym dniu napisze siê tekst, czy skomponuje utwór. Nad albumem Pan i Pani pracowa³am trzy lata i choæ wiele razy by³am poganiana, p³yta ukaza³a siê dopiero wtedy, kiedy czu³am, e jestem gotowa. Co robisz, gdy nie œpiewasz, nie komponujesz, nie piszesz tekstów, nie spotykasz siê z fanami? Mam sporo obowi¹zków, szczególnie teraz, kiedy na œwiecie pojawi³a siê moja córeczka Pola. W³aœciwie poœwiêcam siê rodzinie i muzyce. W pierwszym okresie po urodzeniu dziecka w ycie wkrada siê chaos. Chyba, e ktoœ jest bardzo dobrze zorganizowanym cz³owiekiem. Ja chyba do takich nie nale ê, bo mam wieczne poczucie braku czasu. Chcia³abym zrobiæ du o wiêcej rzeczy, ale doba jest za krótka. Myœlê, e za kilka tygodni wszystko wróci do normy. Chcê znaleÿæ czas dla siebie. Myœlê, e to bardzo wa ne dla ka dej kobiety. Podobno zamierzasz wzi¹æ córeczkê z sob¹ w trasê koncertow¹. Chcesz od ma³ego oswajaæ j¹ z muzyk¹ i koncertami, by kiedyœ zaczê³a œpiewaæ, jak jej mama? Chcê, by by³a blisko mnie. To g³ówny powód moich wyjazdowych planów. W sezonie wiosenno-letnim, jak co roku, bêdê sporo wyje d a³a, gramy du o koncertów w ca³ej Polsce. Nie wyobra am sobie, eby Pola mia³a zostaæ wtedy w domu z opiekunk¹, dlatego opiekunka pojedzie w trasê z nami, eby zajmowaæ siê dzieckiem w czasie, kiedy my bêdziemy pracowaæ. Najwa niejsze, e Pola bêdzie z nami, a jeœli dodatkowo z³apie muzycznego bakcyla, bêdê bardzo szczêœliwa. Twój dziesiêcioletni synek Tobiasz te interesuje siê muzyk¹. Pomagasz mu rozwijaæ tê pasjê? W³aœciwie spe³niam jego ka d¹ muzyczn¹ zachciankê. Chcia³ graæ na perkusji, dosta³ mini perkusjê. Mia³ wtedy zaledwie cztery, czy piêæ lat i radzi³ sobie œwietnie, bo bez nauczyciela i lekcji potrafi³ usi¹œæ i zagraæ rytm bezb³êdnie. Niestety jego zapa³ szybko zgas³. Potem by³a próba gry na instrumentach klawiszowych, ale i to po roku mu siê znudzi³o. Mo e teraz, kiedy zacz¹³ graæ na gitarze, odnalaz³ swoje muzyczne powo³anie, bo æwiczy z przyjemnoœci¹ i z ka dym dniem robi postêpy. Bez wzglêdu na to, jak¹ drogê wybierze i czy w ogóle bêdzie to droga muzyczna, bêdê go wspieraæ. Twój partner yciowy, Maciej Durczak, jest jednoczeœnie Twoim managerem. Nie przeszkadza Wam takie ³¹czenie ycia prywatnego z zawodowym? Nie macie czasem siebie po prostu doœæ? Po³¹czenie tych dwóch sfer bardzo mi w yciu pomaga. Nie mog³abym byæ z kimœ, kto nie czuje do muzyki tego, co ja. Potrafimy godzinami rozmawiaæ o naszych planach zwi¹zanych z tras¹ koncertow¹, now¹ p³yt¹, czy wizerunkiem. Ale ycie to nie tylko plany zawodowe. W lutym na œwiat przysz³a nasza córeczka Pola. To Ona jest teraz centrum naszego œwiata. Cieszê siê, e mam u boku mê czyznê, na którego zawsze mogê liczyæ. Czujê siê przy nim bezpiecznie. Jest moim wsparciem, przede wszystkim w yciu prywatnym. W zawodowym - jest najbardziej profesjonalnym managerem, jakiego w yciu spotka³am. Pod koniec ubieg³ego roku przeprowadzi³aœ siê ze swoj¹ rodzin¹ do w³asnego, jak napisa³aœ na blogu, wymarzonego miejsca na ziemi. Jak ono wygl¹da? Czy sama zajmowa³aœ siê wystrojem wnêtrz? Kupiliœmy dom ju wykoñczony, choæ oczywiœcie wprowadzamy drobne zmiany, aby by³o to w pe³ni nasze miejsce na ziemi. Razem z ca³¹ rodzin¹ ustalamy wystrój wnêtrza tak, by ka dy czu³ siê dobrze. Dzieci urz¹dzaj¹ swoje pokoje wed³ug w³asnego uznania, to je rozwija i uczy kreatywnoœci. Ja z moim partnerem ci¹gle chcemy coœ udoskonalaæ, od grubszych zmian typu pod³oga, po drobne zakupy s³u ¹ce ociepleniu wnêtrz. Mamy w domu du o kwiatów, poniewa mój partner uwielbia siê nimi zajmowaæ, ci¹gle coœ przesadza, zmienia, przestawia, wyszukuje nowe okazy. Kwiaty wprowadzaj¹ do naszego domu du o dobrej energii. Jak zrobi siê ju ca³kiem ciep³o, czeka nas jeszcze zmiana pod³ogi w salonie, poniewa chcemy zmieniæ kafle, które zastaliœmy na drewniany parkiet. Ale to ju drobiazg wobec tego, e mamy swoje w³asne miejsce na ziemi. A masz swoje ulubione miejsce w Ma³opolsce? Du o podró ujê i w ca³ej Polsce mam jakieœ swoje ulubione miejsca. Tu nie bêdê oryginalna, poniewa powiem, e uwielbiam Kraków, poci¹ga mnie artystyczny klimat tego miasta, jego wyj¹tkowa dusza. Krakowska Starówka jest obok wroc³awskiej najpiêkniejsza w Polsce, zw³aszcza w cieplejszych miesi¹cach, kiedy ca³e ycie towarzyskie miasta przenosi siê do letnich ogródków. Uwielbiam taki klimat. Mój syn kilka lat temu otrzyma³ w Krakowie certyfikat wys³uchania hejna³u z Wie y Mariackiej i do dziœ dumnie trzyma go na swojej pó³ce. Grunt to dobry marketing, a Kraków chyba jest w nim dobry. Rozmawia³a Anna Pi¹tkowska-Borek G³os Limanowski ul. Romanowicza Kraków limanowski Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Limanowski. Miesiêcznik regionalny. ISSN X. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Romanowicza 4, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Limanowski, ul. Romanowicza 4, Kraków. Redakcja: tel./fax: , e- mail: Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. TYMBARK Taka próba jest tylko raz w roku Dzia³aj¹ca dziewiêtnasty rok Stra- acka Orkiestra Dêta Tymbarski Ton mia³a w poniedzia³ek, 2 kwietnia, wyj¹tkow¹ próbê. Po przeæwiczeniu repertuaru pieœni wielkanocnych przygotowywanych na tegoroczn¹ Rezurekcjê, tymbarscy muzycy pod opiek¹ kapelmistrza Andrzeja G³owy przeszli pod Papieski D¹b Pamiêci Jana Paw³a II. W siódm¹ rocznicê œmierci, punktualnie o godzinie rozleg³y siê dÿwiêki Barki ; utworu, który szczególnie upodoba³ sobie Najwiêkszy z Polaków. Taka próba jest tylko raz w roku. W obrêbie remizy roœnie piêknie Papieski D¹b Pamiêci, przywieziony przez nas z Wadowic, a zasadzony 26 lipca 2008 roku w czasie jubileuszu 130- lecia OSP Tymbark i 15- lecia orkiestry mówi Stanis³aw Przybylski, prezes OSP Tymbark. Od trzech lat, w tym szczególnym dniu W 2009 roku ukaza³ siê Twój pierwszy solowy album zatytu³owany Pan i Pani. Co przede wszystkim ró ni go od tych, które nagrywa³aœ z zespo³em zy? Ró nice zaczynaj¹ siê ju na etapie jego powstawania. Pracowa³am z wieloma kompozytorami, bardzo otworzy³am siê na ca³y œwiat muzyczgromadzimy siê przy dêbie, by zagraæ Barkê - mówi Ryszard Gawron, kierownik Stra ackiej Orkiestry Dêtej Tymbarski Ton. Osiemnastego maja jedziemy do Wadowic, by z orkiestrami stra ackimi z ca³ej Polski uczestniczyæ w koncercie Stra acy B³. Janowi Paw³owi II w ho³dzie - kontynuuje kierownik orkiestry. Przypomnijmy: D¹b Papieski rosn¹cy przy tymbarskiej remizie posiada specjalny certyfikat nr , ze szczegó³owo opisanym faktem jego zasadzenia. Sporz¹dzona zosta³a tak e dokumentacja zdjêciowa z tego wydarzenia, znajduj¹ca siê w archiwum tymbarskiej stra y i w Urzêdzie Miasta Wadowice. Robert Nowak

8 8 Kwiecieñ 2012 Nr 4

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

REGULAMIN 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża REGULAMIN 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej 1. Organizator Ks. Biskupa Andrzeja Jeża Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1 MARCA 2015 ROKU REGULAMIN I. CEL I CHARAKTER IMPREZY Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 1 Żołnierzy Wyklętych jest oddanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych

Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych 1. CEL ZAWODÓW Popularyzacja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur, postaw pro-ekologicznych i aktywnego stylu życia. 2. ORGANIZATORZY - Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2014: Muzea Powiatu Chrzanowskiego

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2014: Muzea Powiatu Chrzanowskiego Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2014: Muzea Powiatu Chrzanowskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo