AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064"

Transkrypt

1 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN

2 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana Vianney Sokolnicy

3 ycz ca ej naszej spo ecznoêci, by zbli ajàcy si wyjàtkowy czas Âwiàt Bo ego Narodzenia by pe en radoêci, spokoju, wzajemnej yczliwoêci i ciep ej atmosfery, a nowy 2006 rok przyniós spe nienie wszystkich zamierzeƒ i planów Rektor Erwin Wàsowicz ZAK AD GRAFICZNY Akademii Rolniczej wykonuje dla jednostek organizacyjnych, dla pracowników i studentów Uczelni, a tak e dla klientów z zewnàtrz ni ej wymienione us ugi: druki folderów, informatorów, zaproszeƒ, wizytówek, listowników druków akcydensowych, instrukcji, regulaminów druk i opraw ksià ek, materia ow konferencyjnych opraw twardà prac magisterskich, doktorskich, opracowaƒ naukowych opraw czasopism, bindowanie, laminowanie napraw i opraw zniszczonych ksià ek (równie w skór ) galanteri introligatorskà: etui, pud a, tuby, pud a zielnikowe, ok adki itp. ZAK AD GRAFICZNY AR Poznaƒ, ul. Wojska Polskiego 67 tel W numerze m.in.: Z prac Rady Nauki: 1. Spojrzenie z perspektywy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej czy okie znujemy przysz oêç? Dzia alnoêç Zespo u Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Dzia alnoêç Zespo u Odwo awczego I posiedzenie Senatu Wyró nianie prac doktorskich i habilitacyjnych Nowi profesorowie prof. S. Murat-B a ejewska listopada Âwi to Patrona Uczelni Promocja doktorska i habilitacyjna Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierzàt po remoncie Jubileusz 80-lecia urodzin prof. J. Michalskiego Hubertus u Êw. Jana Vianney Polsko-niemiecka wspó praca ekologów Trzecia konferencja polsko-austriacka na temat Êrodowiska i rolnictwa Ogólnopolska konferencja naukowa Problemy ochrony, kszta towania i in ynierii Êrodowiska Rolnicze Gospodarstwo DoÊwiadczalne D oƒ J zyki obce paszportem do przysz oêci czyli udzia Studium J zyków Obcych w Poznaƒskim Festiwalu Nauki VIII Poznaƒski Festiwal Nauki i Sztuki w liczbach Okolice Jarocina ostatnia wycieczka Ko a PTTK w sezonie Zwyci ski (w siatkówce) Wydzia LeÊny Zima 2004 na So aczu fotoreporta A. Guranowskiego IV str. ok adki miesi cznik wydawca: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Przewodniczàcy Rady Programowej prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prorektor AR Redaktor naczelny Micha Sójka, rzecznik prasowy AR Adres redakcji: Poznaƒ, ul. Wojska Polskiego 28 (Rektorat), tel./fax Wersja elektroniczna: Numer zamkni to 12 grudnia 2005 roku Nak ad 1000 egz. Ok adka: Âwi ta Bo ego Narodzenia u Zespo u PieÊni i Taƒca AR any, fot. Andrzej Tarnowski Sk ad i amanie: Perfekt sp. j. Druk: Zak ad Graficzny AR w Poznaniu Redakcja stara si zwracaç materia y nie zamówione i zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania nades anych tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych reklam i og oszeƒ. 1

4 Z prac Rady Nauki 1. Spojrzenie z perspektywy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej czy okie znujemy przysz oêç? Podtytu nawiàzuje do mojej wypowiedzi, która ukaza a si w kwietniowym numerze WieÊci Akademickich. To, e wypowiadamy si w wi kszym gronie jest odzwierciedleniem zmian, jakie zasz y w samym Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (od niedawna Ministerstwie Edukacji i Nauki) oraz rozdzielenia cz onków dawnego Zespo u P06 Nauk Rolniczych pomi dzy poszczególne cz ony Rady Nauki. Ten rozdzia sprawi, e nie ma jednego êród a informacji o sprawach dotyczàcych nauk rolniczych, co jest istotnym czynnikiem utrudniajàcym nasze kontakty ze Êrodowiskiem, aczkolwiek nie jedynym. Inne wynikajà z relacji, jakie na poszczególne cz ony Rady na o y a nowa ustawa. Nadchodzàcy rok zapowiada si jako bardzo bogaty w nowe wydarzenia, albowiem rozpocznie si okres pe nego funkcjonowania nowej ustawy, odb dzie si ocena parametryczna, zakoƒczà si przygotowania do realizacji Krajowego Programu Ramowego oraz Programu Operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i spo eczeƒstwo informacyjne, Nauka utraci a tak e odr bnoêç resortowà na poziomie rzàdu i zosta a po àczona z edukacjà, co te jest sytuacjà nowà. Nowe w adze resortu spotka y si z Radà Nauki ósmego grudnia br. i po wystàpieniu Ministra M.Seweryƒskiego nale y ufaç, e sprawy nauki mogà liczyç na nale ytà uwag i wsparcie. Pan Minister zapowiedzia podwojenie nak adów na nauk w ciàgu kadencji tego rzàdu, a je eli sytuacja finansowa paƒstwa pozwoli, to na pewno Êrodków tych b dzie wi cej. W nadchodzàcym roku zwi kszenie ma wynieêç oko o 600 mln z. Minister zapowiedzia dà enie do sprawnego rozwiàzywania problemów, jakie nagromadzi y si wokó parametryzacji oraz niespójnoêci, jakie pojawi y si w przyj tych aktach prawnych. Parametryzacja nie b dzie odbywa a si w poêpiechu, co b dzie oznacza o, e jednostki otrzymajà dotacj statutowà wg starych regu, a w mniej wi cej po owie roku jej wysokoêç zostanie skorygowana zgodnie z wynikami nowej parametryzacji. OdnieÊliÊmy wra enie, e nowemu szefowi resortu zale y na dzia aniach skutecznych i pragmatycznych. Potwierdzeniem tego jest powo anie okreêlonych osób na podsekretarzy stanu: prof. K.Kurzyd owskiego, który pracowa w Komitecie Badaƒ Naukowych od 1993 roku, a ostatnio by przewodniczàcym Komisji Badaƒ Na Rzecz Rozwoju Gospodarki oraz dr. O.Gajl a, od wielu lat zwiàzanego z dzia alnoêcià s u àcà aplikacji nowoczesnych badaƒ. Powo ania te majà tak e utwierdzaç nasze Êrodowisko w przekonaniu, e rzàd widzi dla nauki wielkà rol do odegrania w rozwoju gospodarczym kraju. Obydwaj podsekretarze stanu sà bowiem reprezentantami nauk stosowanych. W zapowiedzi nowych inicjatyw minister wymieni utworzenie Narodowego Centrum Badawczego. Mia aby to byç struktura zwi kszajàca efektywnoêç nauki przez zapewnienie wspó dzia ania najlepszych oêrodków, g ównie PAN. Zosta ustanowiony Krajowy Program Ramowy, w którym wyró niono 9 strategicznych obszarów badawczych, a w nich wskazano priorytetowe kierunki badawcze. Jednym ze strategicznych obszarów jest Rolnictwo i ywnoêç, w którym wyodr bniono 3 kierunki priorytetowe: ywnoêç prozdrowotna, post p biologiczny oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Obecnie do poszczególnych kierunków priorytetowych oczekuje si propozycji szczegó owych w formie zg oszeƒ projektów zamawianych. Do ich rozpatrywania zosta powo any oddzielny Zespó Interdyscyplinarny, któremu przewodniczy prof. Wittbrodt. W ka dym strategicznym obszarze badawczym zak ada si w nadchodzàcym roku powo anie jednego tematu zamawianego o wartoêci kilkunastu mln z na okres trzech lat. Strategiczny obszar Rolnictwo i ywnoêç nie jest jedynym, w którym mo e znaleêç si potencja badawczy nauk rolniczych. Mo liwoêci aplikowania istniejà jeszcze przynajmniej jeszcze w trzech, tj. Ârodowisko Nowe materia y i Technologie oraz Energia i jej Zasoby. Nasza postawa wobec KPR powinna polegaç na proponowaniu tematów do poszczególnych kierunków priorytetowych oraz/lub proponowaniu udzia u w asnych zespo ów badawczych w tematach zamawianych ustanowionych przez ministra. Nauki rolnicze powinny w najbli szym roku wygenerowaç przynajmniej po jednym temacie zamawianym w ramach obszaru Rolnictwo i ywnoêç, a nale y mieç nadziej, e znajdà si wêród nas liderzy zdolni do uczynienia tego tak e w innych obszarach. W ka dym bàdê razie polecamy uwadze naszych kole anek i kolegów przynajmniej og oszenia o ustanowieniu przez ministra kolejnych tematów zamawianych, aby zg osiç do nich w asne tematy badawcze. Nowa ustawa wprowadzi a kategori projektów rozwojowych, która powinna byç szczególnie wartoêciowa dla Êrodowiska nauk rolniczych. Jest to kategoria projektów podobna do projektów w asnych (autorskich), ale ró niàca si od nich wyraênie zaznaczonà mo liwoêcià aplikacji i nie wymagajàca w tej fazie gwarancji ze strony jednostek gospodarczych. Projekty te mogà przechodziç w nast pne fazy realizacji i finansowania, w których jest ju potrzebny wspó udzia jednostek gospodarczych, tj. projekty celowe, przedkonkurencyjne itd. Warto tutaj dodaç, e ze strony nauk rolniczych prawie nie ma zg oszeƒ projektów celowych i celowych zamawianych. Bardzo odró niamy si tym od nauk technicznych, z którymi istniejemy wspólnie w ramach Komisji Badaƒ Na Rzecz Rozwoju Gospodarki. W roku 2006 nastàpi jeszcze zwi kszenie Êrodków na dzia alnoêç statutowà dla jednostek kategorii pierwszej i drugiej. Decyzja w tej sprawie powinna sp ynàç do zainteresowanych jeszcze w grudniu i ma ona zwieraç wskazanie przeznaczenia tych Êrodków na zakup aparatury i doposa enie. Od nowego roku rozpocznie si nowa formu a oceny projektów autorskich, polegajàca na stosowaniu panelu recenzentów. B dzie ona polega a na spotkaniu recenzentów w obecnoêci cz onka Zespo u i aktywnej dyskusji o projekcie, na podstawie recenzji sporzàdzonych przez to grono. W efekcie mia aby powstaç propozycja rankingowa wniosków. Ta nowa formu a wymagaç b dzie od znacznej cz Êci Êrodowiska naukowego zmiany w podej- Êciu do recenzji projektów. Generalnie potrzebne jest przezwyci enie kryzysu recenzenta, który zaznaczy si bardzo wyraênie w ostatnich latach. G ównymi cechami tego kryzysu sà niech ç do wykonywania recenzji w ogóle i nastawienie si do pisania recenzji wy àcznie o bardzo zaw onej tematyce. Warto abyêmy pami tali, e jednym z bardzo wa nych zadaƒ naukowców jest dzia- anie opiniotwórcze przez uprawianie krytyki naukowej, a recenzje to forma tej krytyki podwójnie wa na. Albowiem oprócz opinii wymaga ona cz sto i edukacji w asnej przez zdobycie nowych informacji z literatury i/lub przez konsultacje z kolegami. Formu- a panelu b dzie wymaga a od recenzenta wykonania oko o 10 recenzji. Unia Europejska zamierza powo aç instytucj o nazwie European Institute of Technology (EIT), który ma byç odpowiednikiem Massachusetts Institute of Technology (USA). Ma to byç jedno z dzia aƒ, które majà zapewniç UE wyrównywanie dystansu do Stanów Zjednoczonych w zakresie post pu naukowego. W adze polskie usi ujà doprowadziç do umiejscowienia w naszym kraju 2

5 siedziby tej instytucji tworzàcej sieç 6 7 Advanced Schools oraz jednego z instytutów bran owych. Instytutem tym mia by byç School of Agriculture & Biotechnology. Nie wykluczone wi c, e nauki rolnicze uzyskajà nowy bodziec do rozwoju nowoczesnych badaƒ. Decyzje ze strony UE powinny zapaêç w nadchodzàcym roku. Na zakoƒczenie kilka s ów o pracach poprzedniej ekipy ministerialnej. Nale y podkreêliç, e doprowadzi a ona do zwi kszenia Êrodków bud etowych na nauk ( wydaje si, e na poziomie oko- o 20%) oraz przygotowa a rozwiàzania organizacyjne gwarantujàce efektywne spo ytkowanie przez nauk zwi kszonych Êrodków na badania z bud etu oraz UE. Oprócz wspomnianych na wst pie Krajowego Programu Ramowego oraz Programu Operacyjnego nale y wymieniç program Forsight, to jest form szerokiego konsultowania kierunków rozwoju badaƒ. Pan Minister M.Kleiber doprowadzi tak e do powo ania pierwszych trzech projektów zamawianych w ramach Krajowego Programu Ramowego. Trudno si obecnie zorientowaç o stanie zaawansowania rozwiàzaƒ prawnych, które wraz z nowà ustawà o Zasadach Finansowania Nauki mia y doprowadziç do wzrostu zaanga owania si jednostek gospodarczych we wspó prac z naukà. prof. dr hab. Stefan Malepszy 2. Dzia alnoêç Zespo u Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Zespó Nauk Przyrodniczych (ZR-3), dzia- ajàcy w ramach Komisji Badaƒ na rzecz Rozwoju Nauki (KBRN), odpowiedzialny jest za ocen dzia alnoêci naukowej m.in. w obszarze nauk rolniczych. Warto przypomnieç, e ten 7-osobowy zespó, dzia ajàcy w tym sk adzie od poczàtku lutego 2005r., reprezentuje nauki biologiczne, nauki o ziemi, nauki rolnicze, nauki leêne oraz nauki weterynaryjne. Wi cej informacji o strukturze Rady Nauki i jej zadaniach mo na znaleêç wartykule M. Âwitoƒskiego, który ukaza si na amach Przeglàdu Hodowlanego (nr 9, 2005). W minionym, prawie rocznym okresie dzia ania do g ównych zadaƒ ZR-3 nale a o m.in.: (a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o projekty badawcze w asne i promotorskie, które wp yn y na konkurs XXIX (termin sk adania wniosków - 31 stycznia 2005) i XXX (termin sk adania wniosków 31 lipca 2005), (b) ocena sprawozdaƒ z wykonania projektów badawczych, w tym rozpatrywanie wniosków dotyczàcych ich realizacji w trakcie ich trwania, (c) ocena wniosków i sprawozdaƒ zwiàzanych z udzia em polskich zespo ów w mi dzynarodowych programach badawczych, (d) opiniowanie wniosków aparaturowych itp. Zadania opisane w punktach (a) i (b) wykonywane by y przy zasadniczym udziale recenzentów i zespo ów specjalistycznych. W najbli szym czasie zespo y Rady Nauki zmierzà si z kolejnym, niezmiernie wa nym zadaniem, jakim jest ocena parametryczna jednostek, której efektem b dzie ich kategoryzacja. Jednostki nades a y wymagane informacje ju w pierwszej po owie listopada 2005r. Dane te, po przetworzeniu przez OPI (OÊrodek Przetwarzania Informacji), b dà przekazane odpowiednim zespo om roboczym, które zajmà si ocenà merytorycznà przedstawionych osiàgni ç. Konkursy o projekty badawcze, przeprowadzone w 2005r. Regulacje opisane w Ustawie o zasadach finansowania nauki z dnia 8 paêdziernika 2004r. oraz Rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych na nauk z dnia 25 sierpnia 2005r. wprowadzi y istotne zmiany w zakresie ubiegania si o finansowanie projektów badawczych. Przyk adowo, ustalono nowe kategorie projektów - np. projekty rozwojowe, których ocen prowadzà w aêciwe zespo y Komisji Badaƒ na rzecz Rozwoju Gospodarki (KBRG). Pierwszy termin sk adania wniosków o takie projekty up ynà z koƒcem listopada 2005r. W przypadku projektów z obszaru nauk rolniczych, leênych i weterynaryjnych ocen takich wniosków prowadzi Zespó ds. Materia ów i Surowców (ZR-7), którego cz onkiem jest m.in. Prof. dr hab. Andrzej Libik, reprezentujàcy nauki rolnicze. Wa nà grupà projektów badawczych znana jest ju kategoria projektów zamawianych, których ustanowienie le y w kompetencjach Ministra Edukacji i Nauki. Tematyka takich projektów winna byç zgodna z obszarami badawczymi opisanymi w Krajowym Programie Ramowym, który by opublikowany pod koniec sierpnia 2005r. Ju w paêdzierniku 2005r. og oszono, zgodnie z tà procedurà, dwa pierwsze konkursy, a ich tematy zosta y zaproponowane przez Interdyscyplinarny Zespó ds. Projektów Zamawianych. Jeden z tych projektów pt. Zastosowanie wspó czesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie - wcz Êci dotyczy równie obszaru nauk rolniczych. Do kompetencji ZR-3 nale y przeprowadzenie oceny merytorycznej projektów badawczych w asnych (w tym habilitacyjnych) oraz projektów promotorskich. O ile w konkursie XXIX ocena wniosków projektowych odbywa a si na starych zasadach (ocena przez anonimowych recenzentów + ocena przez zespo y specjalistyczne), to w konkursie XXX wprowadzono istotnà modyfikacj, która jest krokiem zmierzajàcym do zastosowania nowej procedury oceny przez tzw. panele recenzentów. W konkursie XXX cz onkowie zespo ów specjalistycznych (dawniej okre- Êlanych terminem sekcje) stali si równie recenzentami projektów. Wnioski projektowe w konkursie XXX by y sk adane, podobnie jak to by o wczeêniej, do konkretnych zespo ów specjalistycznych. Przewodniczàcymi tych zespo ów byli wskazani przez Ministra cz onkowie ZR-3 (prof.. Fornal i M. Âwitoƒski) lub ZR-7 (prof. A. Libik). Cz onkowie zespo ów, z wy àczeniem przewodniczàcych, recenzowali od 8 do 15 projektów badawczych. W ten sposób projekt w asny by zazwyczaj recenzowany przez dwóch cz onków zespo u i jednego recenzenta zewn trznego, a projekty promotorskie przez jednego cz onka zespo u i jednego recenzenta zewn trznego. Po zgromadzeniu wszystkich recenzji projekty by y omawiane na posiedzeniu zespo u, którego ostatecznym efektem by o ustalenie ich rankingu, w drodze konsensusu. Trzy konkursy o projekty badawcze, przeprowadzone w okresie dzia ania KBN V kadencji (maj 2004) i jego przekszta cenia w Rad Nauki (luty 2005), ró ni y si bardzo wyraênie pod wzgl dem liczby z o onych wniosków z obszaru nauk rolniczych. Warto przypomnieç, e wspó czynnik sukcesu dla projektów w asnych wynosi ok. 30%, a dla projektów promotorskich ok. 50%. Bardzo niepokojàcym zjawiskiem jest bardzo niska liczba wniosków (ogó em 424) z o onych w ostatnim (XXX) konkursie. Rekordowym pod tym wzgl dem by konkurs XXIX, bowiem wp yn o wówczas ogó em a 549 wniosków. Zauwa yç jednak nale y, e tak e w konkursie XXVIII liczba wniosków by- a równie wy sza (495) ni w konkursie XXX. Martwi równie niewielka liczba wniosków (28) wywodzàcych si z nauk rolniczych i z o onych do pierwszego konkursu o projekty rozwojowe. Konkurs ten zosta ca kowicie zdominowany przez nauki techniczne (390 wniosków). Trudno si zgodziç z tezà, e istnieje a tak du a dysproporcja mi dzy aplikacyjnym potencja em badawczym nauk rolniczych, w porównaniu z naukami technicznymi. Szczegó owe zestawienie liczby z o onych i przyj tych do finansowania wniosków w kilku ostatnich konkursach przedstawione jest w tabeli. 3

6 Liczba wniosków o projekty badawcze z obszaru nauk rolniczych obj tych post powaniem konkursowym od momentu powo ania KBN V kadencji (maj 2004). Konkurs Projekty w asne Projekty promotorskie Projekty (termin sk adania wniosków) (w nawiasie podano wskaênik sukcesu) (w nawiasie podano wskaênik sukcesu) rozwojowe Z o one Finansowane Z o one Finansowane Z o one XXVIII (31 lipca 2004) Prowadzony przez P (27.9%) (54.7%) - XXIX (31 stycznia 2005) (30.2%) (50.0%) Prowadzony przez ZR-3 - XXX (31 lipca 2005) 336 Konkurs nie zosta 88 Konkurs nie zosta Prowadzony przez ZR-3 jeszcze rozstrzygni ty jeszcze rozstrzygni ty I (30 listopada 2005*) Prowadzony przez KBRG ** * pierwszy termin zg aszania wniosków do konkursu dla projektów rozwojowych ** W pierwszym konkursie wp yn y ogó em 463 wnioski, w tym z obszaru nauk rolniczych - 28, nauk medycznych - 20, nauk biologicznych - 4, nauk humanistycznych 2, nauk wojskowych 19. Pozosta e (390!!) pochodzi o z nauk technicznych Zmiany w organizacji nast pnych konkursów o projekty badawcze w asne i promotorskie Kolejny, XXXI ju konkurs (styczeƒ 2006) b dzie przebiega na zasadach dostosowanych do wspomnianego wczeêniej Rozporzàdzenia. W grudniu 2005r. Ministerstwo og osi o, na wniosek odpowiednich zespo ów roboczych, wykazy dyscyplin naukowych. Projektodawcy nie b dà ju wskazywali, jaki zespó specjalistyczny powinien zajàç si ocenà wniosku, ale b dà okreêlali dyscyplin, w której dany projekt si mieêci. Wskazówka ta b dzie wykorzystana przy konstruowaniu paneli recenzentów, kompetentnych do oceny wniosków z danej lub pokrewnych dyscyplin. W ramach ZR- -3 wyodr bniono 13 dyscyplin: N301 Biologia molekularna i komórkowa; N302 Biotechnologia, N303 Biologia organizmów; N304 Ekologia i ochrona przyrody; N305 Kszta towanie i ochrona Êrodowiska przyrodniczego; N306 Geografia i oceanologia; N307 Geologia, geofizyka i geochemia; N308 Nauki weterynaryjne; N309 LeÊnictwo; N310 Nauki o roêlinach uprawnych i glebie; N311 Nauki o zwierz tach hodowlanych; N312 Nauki o ywieniu i ywnoêci; N313 Inne obszary Nauk Przyrodniczych oraz Badania Interdyscyplinarne. Powy sze zestawienie wskazuje, e podj te zosta y kroki zmierzajàce do integracji nauk biologicznych i rolniczych. Przyk adowo, trzy pierwsze dyscypliny (N301-N303) obejmujà badania o charakterze ÊciÊle biologicznym, w tym te prowadzone w odniesieniu do organizmów o istotnym znaczeniu w naukach rolniczych, leênych i weterynaryjnych. Dotychczas badania z tego zakresu oceniane by- y przez dwa zespo y specjalistyczne dawnego P06, czyli: P06A (Biologiczne podstawy produkcji roêlinnej) i P06D (Biologiczne podstawy produkcji zwierz cej) oraz trzy wywodzàce si z zespo u nauk biologicznych (P04), czyli: P04A (Biologia molekularna, biochemia i biofizyka), P04B (Biotechnologia) i P04C (Biologia). Kolejna zmiana dotyczy nauk o kszta towaniu Êrodowiska. Na bazie dotychczas dzia ajàcych zespo ów: P04G (Ochrona Êrodowiska przyrodniczego) i P06S (Kszta towanie Êrodowiska i gospodarka wodna) utworzono dyscyplin N305. Trzecia zmiana dotyczy drzewnictwa, które uznano za dyscyplin mieszczàcà si w obszarze dzia aƒ KBRG. Przy tworzeniu powy szego wykazu dyscyplin dokonano równie zmian mniejszej wagi, jak na przyk ad w àczenie do dyscypliny N310 wszystkich badaƒ zwiàzanych z gleboznawstwem. Uwag zwraca równie i to, e wprowadzono dyscyplin N313, w której mogà znaleêç si inne dyscypliny nauk przyrodniczych, nie wymienione pod pozycjami N301-N312, a tak e badania interdyscyplinarne. W efekcie z ogólnej liczby 15 zespo ów specjalistycznych (siedem w dawnym P04 i osiem w by ym P06) wyodr bniono 12 dyscyplin plus jednà (N313) o niesprecyzowanym zakresie. Podsumowanie Zamiany wprowadzone w odniesieniu do oceny wniosków o projekty badawcze w asne i promotorskie sà niewàtpliwie zgodne z powszechnym odczuciem, e dynamiczny post p nauk przyrodniczych zaciera granice pomi dzy badaniami biologicznymi i rolniczo-leêno-weterynaryjnymi. W tym kontekêcie nale y zwróciç uwag na potrzeb wi kszej inicjatywy Êrodowisk naukowych w zakresie proponowania tematów, które mogà byç obj te procedurà przewidzianà dla projektów badawczych zamawianych. Szanse powodzenia b dà mia y te propozycje, które majà szczególnie du à wartoêcià naukowà. Powy sze spostrze enia powinny sk oniç wnioskodawców ww. projektów do refleksji o tym, e stawianie ambitnych celów poznawczych jest zwiàzane z koniecznoêcià stosowania nowoczesnych technik badawczych. Spe nienie tych warunków b dzie niewàtpliwie coraz cz Êciej sk ania o do podejmowania wspó pracy mi dzy zespo ami badawczymi legitymujàcymi si wysokimi i skrystalizowanymi kompetencjami naukowymi. Warto równie pami taç o tym, e bardzo wa nà pozycj majà projekty badawcze o aplikacyjnym nastawieniu. WÊród nich uwag zwracajà projekty rozwojowe, które oceniane sà przez w aêciwe zespo y robocze KBRG. W kompetencjach tej Komisji jest równie ocena projektów celowych, które sà chyba w niewystarczajàcym stopniu wykorzystywane przez nauki rolnicze, leêne i weterynaryjne. Nowa sytuacja, jakà wprowadzi y ostatnie regulacje prawne dotyczàce finansowania badaƒ, wymaga wzrostu aktywnoêci po stronie projektodawców w celu znalezienia, w ramach systemu konkursowego, optymalnej Êcie ki (projekty badawcze, badawcze zamawiane, rozwojowe, celowe itp.) dost pu do finansowania badaƒ. Ró norodnoêç typów projektów badawczych stwarza szans powodzenia ka demu naukowcowi, niezale nie od tego czy zajmuje si badaniami podstawowymi, czy stosowanymi, w ubieganiu si o finansowanie prowadzonych badaƒ. prof. dr hab. Marek Âwitoƒski 3. Dzia alnoêç Zespo u Odwo awczego Koƒczàcy si rok 2005 nale y do wyjàtkowych, je eli chodzi o reformy w zakresie finansowania nauki. Z dniem 5 lutego 2005 r. wesz a w ycie nowa Ustawa o zasadach finansowania nauki (uchwalona 8 paêdziernika 2004 r. Dz. U. Nr 238, poz. 2390), natomiast w dniu 25 sierpnia 2005 r. opublikowane zosta o Rozporzàdzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków fi- 4

7 nansowych na nauk (Dz U. Nr 161, poz. 1359). Nowe uregulowania prawne wprowadzi y po raz pierwszy oficjalny organ odwo awczy, który stwarza ustawowe mo liwoêci odwo ania si od decyzji dotyczàcych przyznania albo odmowy przyznania Êrodków finansowych na badania naukowe. Zespó Odwo awczy (ZO) jest jednym z organów Rady Nauki powo anym w tym celu przez Ministra Nauki i Informatyzacji, na podstawie Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 8 paêdziernika 2004 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z dnia 4 listopada 2004 r.) Sk ada si on z pi ciu cz onków, reprezentujàcych ró ne dyscypliny naukowe, ale w razie potrzeby Przewodniczàcy ZO mo e zwróciç si do Ministra o wyra enie zgody na udzia w pracach Zespo u eksperta w aêciwego ze wzgl dów merytorycznych. Posiedzenia ZO zwo uje Przewodniczàcy Zespo u w terminie nie d u szym ni 14 dni od dnia otrzymania skierowanego do Ministra wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z decyzjà dotyczàcà przyznania lub odmowy przyznania Êrodków finansowych i pe nà dokumentacjà sprawy. W posiedzeniach ZO biorà udzia z g osem doradczym wyznaczeni przez Ministra dyrektorzy departamentów ministerstwa lub ich zast pcy, którzy przygotowujà dokumenty do rozpatrywania przez zespó i sporzàdzajà protoko y z posiedzeƒ. Do zadaƒ ZO nale y przedstawienie Ministrowi opinii lub oceny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczàcej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Êrodków finansowych (zgodnie z Ustawà, z dn. 8 paêdziernika 2004 r., art. 5, ust. 1), podj tej na podstawie oceny wniosku o przyznanie Êrodków finansowych, z o- onego w terminie i w formie okreêlonej w obowiàzujàcych przepisach oraz rozpatrywanego na podstawie tych przepisów. ZO opiniuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z punktu widzenia: zgodnoêci procedury zastosowanej przy ocenie wniosku o przyznanie Êrodków finansowych z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami. Sposób sporzàdzania opinii lub oceny wniosków okreêlony jest w rozporzàdzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych na nauk. W stosunku do dotychczas rozpatrywanych odwo aƒ obowiàzujàce by y procedury okreêlone w rozporzàdzeniu Przewodniczàcego KBN z listopada 2001 r. prawid owoêci merytorycznej oceny sprawy, b dàcej przedmiotem podj tej przez Ministra decyzji. Rozpatrywane dotychczas przez ZO odwo ania dotyczy y decyzji Ministra podj tych na podstawie uchwa stanowiàcych KBN i Zespo ów KBN, wi c ZO opiniowa prawid owoêç merytorycznej oceny dokonanej przez Zespo y KBN. W Êwietle nowych regulacji prawnych Minister b dzie podejmowa decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania Êrodków finansowych po zasi gni ciu w aêciwego organu Rady Nauki. ZO opiniowa wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie dokumentacji sprawy przedstawionej przez w aêciwà komórk organizacyjnà urz du. Dokumentacja taka zawiera a: wniosek o przyznanie Êrodków finansowych, recenzje, protoko y ocen sekcji specjalistycznych oraz protoko y posiedzeƒ zespo ów KBN i ich uchwa y. Zgodnie z nowymi uregulowaniami dokumentacja obejmie podobne materia y przygotowane przez w aêciwe organy Rady Nauki. Efektem pracy ZO jest sformu owanie zgodnie z Zarzàdzeniem MNiI z dnia 15 lutego 2005, wniosku o: utrzymanie decyzji w mocy, albo uchylenie decyzji Ministra w ca oêci lub cz Êci, ze wskazaniem sposobu rozstrzygni cia sprawy, albo uchylenie decyzji w ca oêci i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, je eli rozstrzygni cie sprawy wymaga przeprowadzenia post powania wyjaêniajàcego, ze wskazaniem okolicznoêci wymagajàcych wyjaênienia. Wniosek o utrzymanie decyzji Ministra w mocy formu owany jest przez ZO, w przypadku gdy wszystkie formalne i merytoryczne procedury post powania organów RN zosta y zachowane, a odwo anie jest sk adane w odczuciu niew aêciwej oceny wniosku z o onego przez odwo ujàcego. Wniosek o uchylenie decyzji Ministra w ca oêci lub cz Êci, ze wskazaniem sposobu rozstrzygni cia sprawy, formu owany jest np. w przypadku du ej rozbie noêci ocen recenzentów i Zespo u Specjalistycznego lub w oparciu o ma à liczb recenzji. Wówczas ZO wnioskuje o powo anie dodatkowego recenzenta, a po jego opinii Zespó Specjalistyczny dokonuje powtórnej analizy wniosku i jego ocen. Wniosek o uchylenie decyzji Ministra w ca oêci formu owany jest w szczególnych przypadkach, kiedy naruszono formalne i merytoryczne procedury post powania przez organy Rady Nauki. ZO wydaje opini lub ocen w drodze uzgodnienia stanowisk lub g osowania, w którym biorà udzia tylko cz onkowie Zespo u. Z ka dego posiedzenia Zespo u sporzàdzany jest protokó, który przekazuje si Ministrowi, poprzez w aêciwe komórki organizacyjne MNiI. Rozpatrywane dotychczas przez ZO sprawy obejmowa y odwo- ania od decyzji by ego Przewodniczàcego KBN i Ministra Nauki i Informatyzacji dotyczàce: konkursu XXIX (termin sk adania wniosków 31 stycznia 2005), innych spraw ró nych, stanowisk Zespo ów Specjalistycznych (ZS) i Zespo ów Roboczych (ZR) Rady Nauki. Ârednia liczba odwo aƒ od wyników XXIX konkursu wynosi a ok. 5-6 % zg oszonych projektów. Przy ich rozpatrywaniu uwzgl dniano m. in. poprawnoêç formalnà (tj. zachowanie ustawowego 14 dniowego terminu z o enia odwo ania) oraz przebieg procedur i formu owania ocen przez poszczególne organy KBN irady Nauki, które stanowi y podstaw podejmowania decyzji. prof. dr hab. Jerzy Drozd I posiedzenie Senatu w kadencji odby o si w Kolegium Rungego 28 wrzeênia br. pod przewodnictwem Rektora prof. Erwina Wàsowicza. Rektor pogratulowa wszystkim, którzy w wyniku tegorocznych wyborów, z woli spo ecznoêci akademickiej naszej Uczelni, uzyskali mandat cz onka Senatu. PodkreÊli, e to zaszczyt, ale i przyj cie zobowiàzania wobec wyborców." Senat liczy 52 cz onków, którzy majà g os stanowiàcy. PoÊród nich, w porównaniu do poprzedniego sk adu Senatu, jest 22 nowych cz onków tj. 42% statutowego sk adu (5 by o ju kiedyê Senatorami). Rektor przedstawi krótko wszystkich cz onków Senatu - niektórzy sà w nim ju kolejnà kadencj, a rekordziêci to Senatorowie szeêciu kadencji: prof. W odzimierz Pràdzyƒski, dziekan WO prof. Zbigniew Weber oraz in. Jadwiga Wojtasiak. Pierwsze posiedzenie mia o charakter g ównie informacyjny, wprowadzajàcy w aktualne zagadnienia Uczelni, poniewa nie powo ano jeszcze sta ych komisji senackich, które przed podj ciem decyzji przez Senat opiniujà poszczególne, omawiane sprawy. Senat poprzedniej kadencji wyrazi zgod na wystàpienie z wnioskami do MENiS, a Minister wnioski zaakceptowa, tak, e Rektor móg wr czyç mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. prof. Zbigniewowi Sobkowi i Jerzemu R.Warchalewskiemu, a dr. hab. Wojciechowi Owczarzakowi mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 5

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 12 2009 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo