Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka"

Transkrypt

1 Informacja z X Sesji X Sesja odby³a siê w dniu 25 paÿdziernika 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni goœcie i mieszkañcy miasta Milanówka. Sesjê otworzy³ i prowadzi³. Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³ nagrodê Pani Klarze Krasuckiej za wysokie osi¹gniêcia we wspó³zawodnictwie sportowym (cz³onkini kadry narodowej w radioorientacji sportowej, medalistka mistrzostw Polski, Europy i œwiata). Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza z pracy miêdzy sesjami. Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania: Radna Ewa Kubek: 1) w sprawie zabezpieczenia œrodków w bud ecie miasta na rok 2008 na wykonanie brakuj¹cego odcinka oœwietlenia ulicznego w ul. Czubiñskiej, 2) w sprawie uwzglêdnienia w systemie sprz¹tania miasta, przejœcia dla pieszych tzw. ³¹cznika miêdzy ulicami Podleœn¹ a Podgórn¹ (w rejonie ul. Piasta). Radny Waldemar Parol: 1) w sprawie podania informacji, kto podj¹³ decyzjê o póÿniejszym w³¹czaniu oœwietlenia w mieœcie, 2) w sprawie podania harmonogramu sprz¹tania i odœnie ania ulic w okresie jesienno-zimowym, 3) w sprawie podania informacji, kto wykona³ badania ortopedyczne w Zespole Szkó³ Nr 1 w maju br. i udostêpnienie wyników tych badañ rodzicom, 4) w sprawie odczytywania odpowiedzi na interpelacje na sesjach, poniewa odpowiedzi nie s¹ umieszczane w Biuletynie. Radny Karol Wójcik: 1) w sprawie uruchomienia nocnego dy- uru aptek Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê w porz¹dku obrad. odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu: Uchwa³a Nr 87/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Okrêgowego w Warszawie na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awników do S¹du Okrêgowego w Warszawie na kadencjê wybrali: Waldemara Kostrzewê, Marzenê Sza³wiñsk¹ i Irenê Wandê Teclaw. Uchwa³a Nr 88/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Okrêgowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych w Warszawie na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awnika do S¹du Okrêgowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie na kadencjê wybrali Pelagiê Kazimierê Olszewsk¹. Uchwa³a Nr 89/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Rejonowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Pruszkowie na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awnika do S¹du Rejonowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Pruszkowie na kadencjê wybrali Mariê Jarosiñsk¹. Uchwa³a Nr 90/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awników do S¹du Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na kadencjê wybrali: Bogdana Jerzego Gosa, Halinê Karamon, Annê Okoñ, El bietê Olczak, Annê Pilaszek, Ró ê Janinê Wiœniewski, Lucynê Mariê Wroc³awsk¹. Uchwa³a Nr 91/X/07 w sprawie: zmian bud etu miasta na 2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15- za, jednog³oœnie. Zwiêksza siê plan dochodów bud etowych terytorialnego zwiêksza siê plan dochodów o z³ tj. o ponadplanowe wp³ywy z tyt. reklam i og³oszeñ zamieszczonych w folderze promocyjnym miasta Milanówka. Zwiêksza siê plan wydatków bud etowych terytorialnego zwiêksza siê wydatki o z³ z przeznaczeniem na wydatki bie ¹ce zwi¹zane z reklam¹ Inkubatora Przedsiêbiorczoœci na pokrycie kosztów stworzenia logo i kasetonu Jedwabnego Zak¹tka Inkubatora przedsiêbiorczoœci. Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ planu l Rozdz Drogi publiczne gminne zwiêksza siê plan wydatków z przeznaczeniem na przebudowê ulicy Na Skraju o kwotê z³. l Rozdz Urzêdy gmin w ramach tego rozdzia³u zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na adaptacjê budynku przy ul. Spacerowej 4 i modernizacjê kot³owni przy ul. Warszawskiej 18 ³¹cznie o z³, czêœæ œrodków w wys z³ przeznacza siê na zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych przeznacza siê z³ na zakup gablot informacyjnych. Natomiast w ramach wydatków bie ¹cych na koszty umowy dotycz¹cej aktualizacji prognozy zad³u enia dla potrzeb WPI przeznacza siê z³ oraz kwotê z³ z przeznaczeniem na zakup artyku³ów biurowych i kancelaryjnych oraz na prenumeratê wydawnictw fachowych. terytorialnego zmniejsza siê plan wydatków o kwotê z³, œrodki przenosi siê do rozdzia³u l Rozdz Szko³y podstawowe zmniejsza siê plan wydatków na odprawy emerytalne nauczycieli o kwotê z³ œrodki przeznacza siê na zwiêkszenie odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1. l Rozdz Gimnazja zwiêksza siê plan wydatków Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 o z³ w tym: o z³ na dodatkowe nauczanie indywidualne dwóch uczniów oraz o z³ na urealnienie odpisu na zfœs. Ponadto zmniejsza siê plan wydatków bud etowych przeznaczonych na odprawy emerytalne nauczycieli o z³. l Rozdz Zasi³ki oraz pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiêksza siê wydatki o kwotê z³ z przeznaczeniem na zasi³ki celowe w tym miêdzy innymi na zakup opa³u dla podopiecznych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. l Rozdz Œwietlice szkolne zmniejsza siê plan wydatków w ZSG Nr 1 21

2 na wynagrodzenie osobowe i pochodne o kwotê z³, œrodki przenosi siê do rozdz l Rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu zagospodarowanie Willi Waleria o kwotê z³. l Rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zwiêksza siê plan wydatków o kwotê z³ w zwi¹zku z przyznaniem nagrody za wybitne osi¹gniêcia sportowe dla mieszkanki Milanówka. Uchwa³a Nr 92/X/07 w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2008 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu UCHWA A Nr 92/X/07 w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r., zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz.128) art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 47 poz.557) Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje: Okreœla siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówka w wysokoœci: 1. od budynków lub ich czêœci a) mieszkalnych 0,59 od 1 m 2 pow. u ytkowej b zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 19,01 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,86 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 5,45 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej f) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 2. od gruntów: a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 0.71 z³ od 1 m 2 powierzchni b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 z³ od 1 ha powierzchni c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 0,28 z³ od 1 m 2 powierzchni Uchwa³a wchodzi w ycie po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego RadyMiasta Milanówka cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê arowe (Dz.Urz. WE L 187 tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Uchwa³a Nr 93/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2008 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Wysokoœæ stawek nie uleg³a zmianie w stosunku do b.r. UCHWA A Nr 93/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2008 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zwi¹zku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008r. (M.P.Nr 47 poz.557) Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje: Okreœla siê nastêpuj¹ce stawki podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówek w wysokoœci: 1) Od samochodów ciê arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej: powy ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 430 z³ 380 z³ powy ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 680 z³ 620 z³ powy ej 9 ton i poni ej 12 ton 980 z³ 920 z³ 2) Od samochodów ciê arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy szej ni 12 ton w zale noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. 3) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów: od 3,5 tony i poni ej 12 ton 770 z³ 720 z³ 4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy szej ni 12 ton 22

3 w zale noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y. 5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹: od 7 ton i poni ej 12 ton 380 z³ 340 z³ 6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy sz¹ ni 12 ton wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y. 7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale noœci od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej ni 30 miejsc 650 z³ 610 z³ równej lub wy szej ni 30 miejsc z³ z³ Uchwa³a wchodzi w ycie po g³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 czerwca 1999r. w sprawie pobierania op³at za u ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê arowe (Dz. Urz. WE L 187 tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.). Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 93/X/07 Stawki podatku dla pojazdów okreœlonych w art. 8 pkt 2 ustawy Liczba osi i dopuszczalna Stawki podatku (w z³otych) masa ca³kowita (w tonach) lub zawieszeniem osi jezdnych uznanym za równowa ne Trzy osie Cztery osie i wiêcej Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y nr 93/X/07 Stawki podatku dla pojazdów okreœlonych w art. 8 pkt 4 ustawy Liczba osi i dopuszczalna Stawki podatku (w z³otych) masa ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach) lub zawieszeniem uznanym za równowa ne osi jezdnych Trzy osie i wiêcej

4 Za³¹cznik nr 3do Uchwa³y nr 93/X/07 Stawki podatku dla przyczep i naczep okreœlonych w art. 8 pkt 6 ustawy Liczba osi i dopuszczalna Stawki podatku (w z³otych) masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) lub zawieszeniem uznanym za równowa ne osi jezdnych Jedna oœ Trzy osie i wiêcej Uchwa³a Nr 94/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek op³aty targowej, okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Wysokoœæ stawek nie uleg³a zmianie w stosunku do b.r. UCHWA A Nr 94/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek op³aty targowej, okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847) oraz art.47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60, Nr 85 poz.727, Nr 86 poz.733, Nr 143 poz.1199; z 2006 r. Nr 66 poz.470, Nr 104 poz.708, Nr 217 poz.1590, Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 105 poz.721, Nr 120 poz.818) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.Nr 47 poz.557) Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje: Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówek w nastêpuj¹cych wysokoœciach: 1. od sprzeda y z samochodu osobowego 15,00 z³. 2. od sprzeda y z samochodu dostawczego do 1,5 t ³adownoœci 20,00 z³ 3. od sprzeda y z samochodu dostawczego powy ej 1,5 t ³adownoœci 24,00 z³ 4. od sprzeda y z ci¹gnika z przyczep¹ 20,00 z³ 5. od sprzeda y z przyczepy 15,00 z³ 6. od sprzeda y z namiotu 15,00 z³ 7. od sprzeda y za 1 m 2 powierzchni lub 1 m krawêdzi stoiska 6,00 z³ 8. od sprzeda y z rêki, koszyka 4,00 z³ 9. od sprzeda y ze sto³u handlowego 12,00 z³ Wysokoœæ dziennej op³aty targowej nie mo e przekroczyæ dziennie 631,94 z³. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa. 2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoœci 40 % zainkasowanych kwot. 4 Traci moc uchwa³a Nr 8/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoœci stawek op³aty targowej i okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso. 5 6 Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego, nie wczeœniej jednak ni z dniem 1 stycznia 2008 r. cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 czerwca 1999r. w sprawie pobierania op³at za u ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê arowe (Dz.Urz.WE L 187 tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm Uchwa³a Nr 95/X/07 w sprawie: zbycia na rzecz osoby fizycznej czêœci nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 61/7 w obr przy ul. Przysz³oœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miasto Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Radni wyrazili zgodê na przeznaczenie do sprzeda y na rzecz osoby fizycznej czêœci nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ew. nr 61/7 w obrêbie przy ul. Przysz³oœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miasto Milanówek, uregulowanej w KW 31650, na poprawê zagospodarowania dzia³ki przyleg³ej dz. ew. nr 78. Zbycie czêœci przedmiotowej nieruchomoœci pozwoli na wyrównanie linii ogrodzenia, wzglêdem dzia³ek s¹siednich wzd³u ulicy Przysz³oœci. Uchwa³a Nr 96/X/07 w sprawie: wyra enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynkach po³o onych w Milanówku przy ul. Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej 1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Radni wyrazili zgodê Burmistrzowi Miasta na udzielenie najemcy bonifikaty w wysokoœci 90% od ceny lokali mieszkalnych, 24

5 bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynkach po³o onych w Milanówku przy ulicy Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej 1, w których lokale zosta³y przeznaczone do sprzeda y Uchwa³¹ Rady Miasta Milanówka Nr 113/XVII/99 z dnia 26 paÿdziernika 1999 r. w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku, a w przypadku roz³o enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty wysokoœæ bonifikaty wyniesie 60%. Uchwa³a Nr 97/X/07 w sprawie: uchylenia Uchwa³y nr 81/IX/ 07 z dnia 20 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy /Porzeczkowa/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: Uchwa³a Nr 97/X/07 w sprawie:nadania nazwy ulicy /Modrzewiowa/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: Na IX Sesji Rady Miasta w dniu 20 wrzeœnia 2007r. ulicy pomiêdzy ulicami Gospodarsk¹ i Podleœn¹ (dzia³ka ewidencyjna Nr 50 w obrêbie 05-10) nadano nazwê Porzeczkowa. Po Sesji wp³yn¹³ protest od mieszkanki nowonazwanej ulicy. Komisja do spraw nazewnictwa po ponownym rozpatrzeniu sprawy uwzglêdni³a protest i przedstawi³a wniosek o uchylenie poprzedniej uchwa³y i propozycjê nadaniu nowej nazwy ulicy. Na wniosek mieszkanki przedmiotow¹ ulicê nazwano Modrzewiowa. Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze w budynku B ul. Koœciuszki 45, tel , fax Kierownik Biura Ma³gorzata Kurdek Informacja z XI Sesji z dnia 28 listopada 2007 r. XI Sesja odby³a siê w dniu 28 listopada 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni goœcie i mieszkañcy miasta Milanówka. Sesjê otworzy³ i prowadzi³. Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza z pracy miêdzy sesjami. Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania: Radny Waldemar Parol: 1) w sprawie podania informacji, jak Burmistrz ocenia swoj¹ pracê po pierwszym roku urzêdowania w nowej kadencji na stanowisku Burmistrza naszego miasta, 2) w sprawie podania harmonogramu przebudowy linii energetycznej 15 kv, 3) w sprawie podania informacji, jaki jest ustawowo przewidziany metra powierzchni biurowej na jednego pracownika administracji samorz¹dowej w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. Radny W³odzimierz Staroœciak: 1) w sprawie u³o enia nawierzchni ul. Skoœnej (kostka brukowa), 2) w sprawie usprawnienia za³atwiania spraw w Urzêdzie Pocztowym poprzez zainstalowanie urz¹dzenia wydaj¹cego numerki, 3) w sprawie wykonania chodnika z kostki betonowej na ul. Szkolnej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. G³owackiego, 4) w sprawie uporz¹dkowania ul. Szkolnej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. G³owackiego poprzez poszerzenie ulicy o 3m. Radna Ma³gorzata Trêbiñska: 1) w sprawie ujednolicenia nawierzchni przy ul. Szare Szeregi przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ dzia³alnoœæ harcerzy w czasie II wojny œwiatowej w Milanówku. 2) w sprawie zaprojektowania jednolitego charakteru ma³ej architektury oraz kostki brukowej w mieœcie. Radna Barbara Wiœniewska: 1) w sprawie zadbania o los psów, poprzez skontrolowanie przez Stra Miejsk¹ czy w³aœciciele zapewniaj¹ swoim zwierzêtom elementarne warunki ycia w okresie zimy. Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê w porz¹dku obrad. odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu: Uchwa³a Nr 99/XI/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: zmian bud etu miasta na 2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-a, jednog³oœnie. Zwiêksza siê plan dochodów bud etowych l Rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³at za parkowanie aut w strefie p³atnego parkowania o z³ l Rozdz Urzêdy wojewódzkie zwiêksza siê plan dochodów o z³ w zwi¹zku z wy sz¹ realizacj¹ op³at za wydawanie dowodów osobistych. l Rozdz Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u podatku od nieruchomoœci i podatku od œrodków transportowych ³¹cznie o z³. l Rozdz Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych w zwi¹zku z wy sz¹ realizacja dochodów zwiêksza siê plan z podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego, od œrodków transportowych i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz z op³at za czynnoœci administracyjne (upomnienia) ³¹cznie o z³, l Rozdz Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jst na podstawie ustaw zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³aty skarbowej o z³ oraz z op³aty z tytu³u renty planistycznej o z³ l Rozdz Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa w zwi¹zku z szacowan¹ wy sz¹ realizacj¹ wp³ywów z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, zwiêksza siê plan dochodów z tego Ÿród³a o kwotê z³ l Rozdz Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej zwiêksza siê plan dochodów o zwiêkszon¹ czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej ³¹cznie o kwotê z³, ze œrodków rezerwy czêœci oœwiatowej na dofinansowanie wyposa enia nowowybudowanych obiektów szkó³ i placówek oœwiatowych oraz nowych pomieszczeñ do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzêt szkolny i pomoce naukowe oœwiatowe oraz na likwidacjê szkód w szko³ach i placówkach oœwiatowych wywo³anych zdarzeniami losowymi. 25

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 18 grudnia 2001 r. Nr 102 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY W SMÊTOWIE GRANICZNYM: 1966 Nr XX/130/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przekszta³cenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Gdañsk, dnia 15 stycznia 2003 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY MIASTA HELU: 77 Nr XLI/295/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud etowego...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 88 Poznañ, dnia 14 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 1831 nr 10/2004 z dnia 20 maja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo