Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka"

Transkrypt

1 Informacja z X Sesji X Sesja odby³a siê w dniu 25 paÿdziernika 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni goœcie i mieszkañcy miasta Milanówka. Sesjê otworzy³ i prowadzi³. Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³ nagrodê Pani Klarze Krasuckiej za wysokie osi¹gniêcia we wspó³zawodnictwie sportowym (cz³onkini kadry narodowej w radioorientacji sportowej, medalistka mistrzostw Polski, Europy i œwiata). Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza z pracy miêdzy sesjami. Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania: Radna Ewa Kubek: 1) w sprawie zabezpieczenia œrodków w bud ecie miasta na rok 2008 na wykonanie brakuj¹cego odcinka oœwietlenia ulicznego w ul. Czubiñskiej, 2) w sprawie uwzglêdnienia w systemie sprz¹tania miasta, przejœcia dla pieszych tzw. ³¹cznika miêdzy ulicami Podleœn¹ a Podgórn¹ (w rejonie ul. Piasta). Radny Waldemar Parol: 1) w sprawie podania informacji, kto podj¹³ decyzjê o póÿniejszym w³¹czaniu oœwietlenia w mieœcie, 2) w sprawie podania harmonogramu sprz¹tania i odœnie ania ulic w okresie jesienno-zimowym, 3) w sprawie podania informacji, kto wykona³ badania ortopedyczne w Zespole Szkó³ Nr 1 w maju br. i udostêpnienie wyników tych badañ rodzicom, 4) w sprawie odczytywania odpowiedzi na interpelacje na sesjach, poniewa odpowiedzi nie s¹ umieszczane w Biuletynie. Radny Karol Wójcik: 1) w sprawie uruchomienia nocnego dy- uru aptek Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê w porz¹dku obrad. odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu: Uchwa³a Nr 87/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Okrêgowego w Warszawie na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awników do S¹du Okrêgowego w Warszawie na kadencjê wybrali: Waldemara Kostrzewê, Marzenê Sza³wiñsk¹ i Irenê Wandê Teclaw. Uchwa³a Nr 88/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Okrêgowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych w Warszawie na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awnika do S¹du Okrêgowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie na kadencjê wybrali Pelagiê Kazimierê Olszewsk¹. Uchwa³a Nr 89/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Rejonowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Pruszkowie na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awnika do S¹du Rejonowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Pruszkowie na kadencjê wybrali Mariê Jarosiñsk¹. Uchwa³a Nr 90/X/07 w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na kadencjê Radni w g³osowaniu tajnym na ³awników do S¹du Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na kadencjê wybrali: Bogdana Jerzego Gosa, Halinê Karamon, Annê Okoñ, El bietê Olczak, Annê Pilaszek, Ró ê Janinê Wiœniewski, Lucynê Mariê Wroc³awsk¹. Uchwa³a Nr 91/X/07 w sprawie: zmian bud etu miasta na 2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15- za, jednog³oœnie. Zwiêksza siê plan dochodów bud etowych terytorialnego zwiêksza siê plan dochodów o z³ tj. o ponadplanowe wp³ywy z tyt. reklam i og³oszeñ zamieszczonych w folderze promocyjnym miasta Milanówka. Zwiêksza siê plan wydatków bud etowych terytorialnego zwiêksza siê wydatki o z³ z przeznaczeniem na wydatki bie ¹ce zwi¹zane z reklam¹ Inkubatora Przedsiêbiorczoœci na pokrycie kosztów stworzenia logo i kasetonu Jedwabnego Zak¹tka Inkubatora przedsiêbiorczoœci. Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ planu l Rozdz Drogi publiczne gminne zwiêksza siê plan wydatków z przeznaczeniem na przebudowê ulicy Na Skraju o kwotê z³. l Rozdz Urzêdy gmin w ramach tego rozdzia³u zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na adaptacjê budynku przy ul. Spacerowej 4 i modernizacjê kot³owni przy ul. Warszawskiej 18 ³¹cznie o z³, czêœæ œrodków w wys z³ przeznacza siê na zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych przeznacza siê z³ na zakup gablot informacyjnych. Natomiast w ramach wydatków bie ¹cych na koszty umowy dotycz¹cej aktualizacji prognozy zad³u enia dla potrzeb WPI przeznacza siê z³ oraz kwotê z³ z przeznaczeniem na zakup artyku³ów biurowych i kancelaryjnych oraz na prenumeratê wydawnictw fachowych. terytorialnego zmniejsza siê plan wydatków o kwotê z³, œrodki przenosi siê do rozdzia³u l Rozdz Szko³y podstawowe zmniejsza siê plan wydatków na odprawy emerytalne nauczycieli o kwotê z³ œrodki przeznacza siê na zwiêkszenie odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1. l Rozdz Gimnazja zwiêksza siê plan wydatków Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 o z³ w tym: o z³ na dodatkowe nauczanie indywidualne dwóch uczniów oraz o z³ na urealnienie odpisu na zfœs. Ponadto zmniejsza siê plan wydatków bud etowych przeznaczonych na odprawy emerytalne nauczycieli o z³. l Rozdz Zasi³ki oraz pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiêksza siê wydatki o kwotê z³ z przeznaczeniem na zasi³ki celowe w tym miêdzy innymi na zakup opa³u dla podopiecznych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. l Rozdz Œwietlice szkolne zmniejsza siê plan wydatków w ZSG Nr 1 21

2 na wynagrodzenie osobowe i pochodne o kwotê z³, œrodki przenosi siê do rozdz l Rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu zagospodarowanie Willi Waleria o kwotê z³. l Rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zwiêksza siê plan wydatków o kwotê z³ w zwi¹zku z przyznaniem nagrody za wybitne osi¹gniêcia sportowe dla mieszkanki Milanówka. Uchwa³a Nr 92/X/07 w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2008 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu UCHWA A Nr 92/X/07 w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r., zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz.128) art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 47 poz.557) Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje: Okreœla siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówka w wysokoœci: 1. od budynków lub ich czêœci a) mieszkalnych 0,59 od 1 m 2 pow. u ytkowej b zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 19,01 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,86 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,84 z³ od 1 m 2 powierzchni u ytkowej e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 5,45 z³ od 1 m powierzchni u ytkowej f) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 2. od gruntów: a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 0.71 z³ od 1 m 2 powierzchni b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 z³ od 1 ha powierzchni c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego 0,28 z³ od 1 m 2 powierzchni Uchwa³a wchodzi w ycie po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego RadyMiasta Milanówka cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê arowe (Dz.Urz. WE L 187 tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Uchwa³a Nr 93/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2008 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Wysokoœæ stawek nie uleg³a zmianie w stosunku do b.r. UCHWA A Nr 93/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2008 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zwi¹zku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008r. (M.P.Nr 47 poz.557) Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje: Okreœla siê nastêpuj¹ce stawki podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówek w wysokoœci: 1) Od samochodów ciê arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej: powy ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 430 z³ 380 z³ powy ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 680 z³ 620 z³ powy ej 9 ton i poni ej 12 ton 980 z³ 920 z³ 2) Od samochodów ciê arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy szej ni 12 ton w zale noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. 3) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów: od 3,5 tony i poni ej 12 ton 770 z³ 720 z³ 4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy szej ni 12 ton 22

3 w zale noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y. 5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹: od 7 ton i poni ej 12 ton 380 z³ 340 z³ 6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy sz¹ ni 12 ton wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y. 7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale noœci od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej ni 30 miejsc 650 z³ 610 z³ równej lub wy szej ni 30 miejsc z³ z³ Uchwa³a wchodzi w ycie po g³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 czerwca 1999r. w sprawie pobierania op³at za u ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê arowe (Dz. Urz. WE L 187 tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.). Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 93/X/07 Stawki podatku dla pojazdów okreœlonych w art. 8 pkt 2 ustawy Liczba osi i dopuszczalna Stawki podatku (w z³otych) masa ca³kowita (w tonach) lub zawieszeniem osi jezdnych uznanym za równowa ne Trzy osie Cztery osie i wiêcej Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y nr 93/X/07 Stawki podatku dla pojazdów okreœlonych w art. 8 pkt 4 ustawy Liczba osi i dopuszczalna Stawki podatku (w z³otych) masa ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach) lub zawieszeniem uznanym za równowa ne osi jezdnych Trzy osie i wiêcej

4 Za³¹cznik nr 3do Uchwa³y nr 93/X/07 Stawki podatku dla przyczep i naczep okreœlonych w art. 8 pkt 6 ustawy Liczba osi i dopuszczalna Stawki podatku (w z³otych) masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) lub zawieszeniem uznanym za równowa ne osi jezdnych Jedna oœ Trzy osie i wiêcej Uchwa³a Nr 94/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek op³aty targowej, okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Wysokoœæ stawek nie uleg³a zmianie w stosunku do b.r. UCHWA A Nr 94/X/07 w sprawie: wysokoœci stawek op³aty targowej, okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847) oraz art.47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60, Nr 85 poz.727, Nr 86 poz.733, Nr 143 poz.1199; z 2006 r. Nr 66 poz.470, Nr 104 poz.708, Nr 217 poz.1590, Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 105 poz.721, Nr 120 poz.818) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.Nr 47 poz.557) Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje: Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówek w nastêpuj¹cych wysokoœciach: 1. od sprzeda y z samochodu osobowego 15,00 z³. 2. od sprzeda y z samochodu dostawczego do 1,5 t ³adownoœci 20,00 z³ 3. od sprzeda y z samochodu dostawczego powy ej 1,5 t ³adownoœci 24,00 z³ 4. od sprzeda y z ci¹gnika z przyczep¹ 20,00 z³ 5. od sprzeda y z przyczepy 15,00 z³ 6. od sprzeda y z namiotu 15,00 z³ 7. od sprzeda y za 1 m 2 powierzchni lub 1 m krawêdzi stoiska 6,00 z³ 8. od sprzeda y z rêki, koszyka 4,00 z³ 9. od sprzeda y ze sto³u handlowego 12,00 z³ Wysokoœæ dziennej op³aty targowej nie mo e przekroczyæ dziennie 631,94 z³. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa. 2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoœci 40 % zainkasowanych kwot. 4 Traci moc uchwa³a Nr 8/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoœci stawek op³aty targowej i okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso. 5 6 Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego, nie wczeœniej jednak ni z dniem 1 stycznia 2008 r. cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 czerwca 1999r. w sprawie pobierania op³at za u ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê arowe (Dz.Urz.WE L 187 tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm Uchwa³a Nr 95/X/07 w sprawie: zbycia na rzecz osoby fizycznej czêœci nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 61/7 w obr przy ul. Przysz³oœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miasto Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Radni wyrazili zgodê na przeznaczenie do sprzeda y na rzecz osoby fizycznej czêœci nieruchomoœci gruntowej, oznaczonej jako dzia³ka ew. nr 61/7 w obrêbie przy ul. Przysz³oœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miasto Milanówek, uregulowanej w KW 31650, na poprawê zagospodarowania dzia³ki przyleg³ej dz. ew. nr 78. Zbycie czêœci przedmiotowej nieruchomoœci pozwoli na wyrównanie linii ogrodzenia, wzglêdem dzia³ek s¹siednich wzd³u ulicy Przysz³oœci. Uchwa³a Nr 96/X/07 w sprawie: wyra enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynkach po³o onych w Milanówku przy ul. Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej 1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu Radni wyrazili zgodê Burmistrzowi Miasta na udzielenie najemcy bonifikaty w wysokoœci 90% od ceny lokali mieszkalnych, 24

5 bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynkach po³o onych w Milanówku przy ulicy Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej 1, w których lokale zosta³y przeznaczone do sprzeda y Uchwa³¹ Rady Miasta Milanówka Nr 113/XVII/99 z dnia 26 paÿdziernika 1999 r. w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku, a w przypadku roz³o enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty wysokoœæ bonifikaty wyniesie 60%. Uchwa³a Nr 97/X/07 w sprawie: uchylenia Uchwa³y nr 81/IX/ 07 z dnia 20 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy /Porzeczkowa/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: Uchwa³a Nr 97/X/07 w sprawie:nadania nazwy ulicy /Modrzewiowa/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: Na IX Sesji Rady Miasta w dniu 20 wrzeœnia 2007r. ulicy pomiêdzy ulicami Gospodarsk¹ i Podleœn¹ (dzia³ka ewidencyjna Nr 50 w obrêbie 05-10) nadano nazwê Porzeczkowa. Po Sesji wp³yn¹³ protest od mieszkanki nowonazwanej ulicy. Komisja do spraw nazewnictwa po ponownym rozpatrzeniu sprawy uwzglêdni³a protest i przedstawi³a wniosek o uchylenie poprzedniej uchwa³y i propozycjê nadaniu nowej nazwy ulicy. Na wniosek mieszkanki przedmiotow¹ ulicê nazwano Modrzewiowa. Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze w budynku B ul. Koœciuszki 45, tel , fax Kierownik Biura Ma³gorzata Kurdek Informacja z XI Sesji z dnia 28 listopada 2007 r. XI Sesja odby³a siê w dniu 28 listopada 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni goœcie i mieszkañcy miasta Milanówka. Sesjê otworzy³ i prowadzi³. Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza z pracy miêdzy sesjami. Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania: Radny Waldemar Parol: 1) w sprawie podania informacji, jak Burmistrz ocenia swoj¹ pracê po pierwszym roku urzêdowania w nowej kadencji na stanowisku Burmistrza naszego miasta, 2) w sprawie podania harmonogramu przebudowy linii energetycznej 15 kv, 3) w sprawie podania informacji, jaki jest ustawowo przewidziany metra powierzchni biurowej na jednego pracownika administracji samorz¹dowej w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. Radny W³odzimierz Staroœciak: 1) w sprawie u³o enia nawierzchni ul. Skoœnej (kostka brukowa), 2) w sprawie usprawnienia za³atwiania spraw w Urzêdzie Pocztowym poprzez zainstalowanie urz¹dzenia wydaj¹cego numerki, 3) w sprawie wykonania chodnika z kostki betonowej na ul. Szkolnej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. G³owackiego, 4) w sprawie uporz¹dkowania ul. Szkolnej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. G³owackiego poprzez poszerzenie ulicy o 3m. Radna Ma³gorzata Trêbiñska: 1) w sprawie ujednolicenia nawierzchni przy ul. Szare Szeregi przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ dzia³alnoœæ harcerzy w czasie II wojny œwiatowej w Milanówku. 2) w sprawie zaprojektowania jednolitego charakteru ma³ej architektury oraz kostki brukowej w mieœcie. Radna Barbara Wiœniewska: 1) w sprawie zadbania o los psów, poprzez skontrolowanie przez Stra Miejsk¹ czy w³aœciciele zapewniaj¹ swoim zwierzêtom elementarne warunki ycia w okresie zimy. Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê w porz¹dku obrad. odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu: Uchwa³a Nr 99/XI/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: zmian bud etu miasta na 2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-a, jednog³oœnie. Zwiêksza siê plan dochodów bud etowych l Rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³at za parkowanie aut w strefie p³atnego parkowania o z³ l Rozdz Urzêdy wojewódzkie zwiêksza siê plan dochodów o z³ w zwi¹zku z wy sz¹ realizacj¹ op³at za wydawanie dowodów osobistych. l Rozdz Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u podatku od nieruchomoœci i podatku od œrodków transportowych ³¹cznie o z³. l Rozdz Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych w zwi¹zku z wy sz¹ realizacja dochodów zwiêksza siê plan z podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego, od œrodków transportowych i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz z op³at za czynnoœci administracyjne (upomnienia) ³¹cznie o z³, l Rozdz Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jst na podstawie ustaw zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³aty skarbowej o z³ oraz z op³aty z tytu³u renty planistycznej o z³ l Rozdz Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa w zwi¹zku z szacowan¹ wy sz¹ realizacj¹ wp³ywów z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, zwiêksza siê plan dochodów z tego Ÿród³a o kwotê z³ l Rozdz Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej zwiêksza siê plan dochodów o zwiêkszon¹ czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej ³¹cznie o kwotê z³, ze œrodków rezerwy czêœci oœwiatowej na dofinansowanie wyposa enia nowowybudowanych obiektów szkó³ i placówek oœwiatowych oraz nowych pomieszczeñ do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzêt szkolny i pomoce naukowe oœwiatowe oraz na likwidacjê szkód w szko³ach i placówkach oœwiatowych wywo³anych zdarzeniami losowymi. 25

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/215/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIII\54\2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY WIJEWO z dnia 31 października 2007r.

UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY WIJEWO z dnia 31 października 2007r. UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY WIJEWO z dnia 31 października 2007r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmioty opodatkowania Stawka podatku OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: a) mieszkalnych 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej b) związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 153 Poznañ, dnia 16 grudnia 2002 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 4298 nr XXXVII/233/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 paÿdziernika 2002 r. w sprawie zwolnieñ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 13 grudnia 2002 r. Nr 128. Uchwa³y

Opole, dnia 13 grudnia 2002 r. Nr 128. Uchwa³y DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 13 grudnia 2002 r. Nr 128 TREŒÆ: Poz.: Uchwa³y 1666 - Rady Miejskiej w Baborowie Nr II/10/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomoœci...6066

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/113/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 28 listopada 2001 r. Nr 91 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 1285 Nr 149/XLV/2001 Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 UCHWA Y RADY GMINY WICKO:

Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 UCHWA Y RADY GMINY WICKO: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 139 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY GMINY WICKO: 3216 Nr XXXVI/85/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokoœci stawek podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Podatkowe Rady Miejskiej Ciechocinka

Uchwa y Podatkowe Rady Miejskiej Ciechocinka WIEÂCI Z RATUSZA Uchwa y Podatkowe Rady Miejskiej Ciechocinka UCHWA A Nr XXVII/305/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia wysokoêci stawki op aty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 262 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 3921 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/211/2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005 Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż Nr.26/2005 Dat a ut worzenia 2005-08-22 Numer akt u K adencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Trzyciąż W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 4689 UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr... z dnia.. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdañsk, dnia 16 stycznia 2007 r. Nr 9 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE:

Gdañsk, dnia 16 stycznia 2007 r. Nr 9 UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 16 stycznia 2007 r. Nr 9 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE: 271 Nr II/5/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obni enia œredniej ceny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

II Sesja Rady Gminy Gniezno w dniu 4 grudnia 2006 roku SPIS UCHWAŁ

II Sesja Rady Gminy Gniezno w dniu 4 grudnia 2006 roku SPIS UCHWAŁ II Sesja Rady Gminy Gniezno w dniu 4 grudnia 2006 roku SPIS UCHWAŁ II/8/2006 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno II/9/2006 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY WŁASNE BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Podatek rolny i leśn y 231 200 Podatek rolny Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku

Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 29 października 2013 r.

UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 29 października 2013 r. UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów

Bardziej szczegółowo