ASTRY. +Czego nie sadzić MODA NA PORADY+INSPIRACJE DLA MIŁOŚNIKÓW ROŚLIN I OGRODÓW EKSPERCI RADZĄ. Ogród zielona oaza spokoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASTRY. +Czego nie sadzić MODA NA PORADY+INSPIRACJE DLA MIŁOŚNIKÓW ROŚLIN I OGRODÓW EKSPERCI RADZĄ. Ogród zielona oaza spokoju"

Transkrypt

1 PORADY+INSPIRACJE DLA MIŁOŚNIKÓW ROŚLIN I OGRODÓW cena 4,50 (w tym 8% VAT) zł Ogród zielona oaza spokoju NR 11 (19) LISTOPAD 2013 OGRÓD. BALKON. DOM MODA NA ASTRY Owoce, które wzmocnią serce 8promienników na chłodne dni Kwiaty na oszklony balkon i werandę DONICZKOWE: 5 JESIENNYCH ZAGROŻEŃ KROKUSY KWITNĄCE JESIENIĄ CO ROBI DZIK WMIEŚCIE? JAKIE ROŚLINY PASUJĄ DO TWOJEGO DOMU? EKSPERCI RADZĄ Wycinasz drzewo poznaj przepisy! Choroby sępolii +Czego nie sadzić obok tui TOPINAMBUR. GŁÓG. JARZĘBINA

2 NR 11 (19) LISTOPAD 2013 spis treści. LISTOPAD s.16. s.12. s.48. Na cza sie 6 Kalendarz prac ogrodniczych O czym warto pamiętać w listopadzie Jak walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin ogród. Roślina miesiąca 8 Krokusy babiego lata Dlaczego kwitną jesienią? Rarytasy 10 Piernikowe drzewo Grujecznik o pięknych liściach i zaskakującym zapachu W świecie roślin 12 Astry gwia zdy je sie ni Najbardziej efektowne gatunki wieloletnie i jednoroczne Klucz do ogro du 16 Kraina poza czasem Urokliwy ogród, który zachwyca przez okrąg ły rok To jest mod ne 20 Inwestuj w srebro Odporne na mróz by li ny o srebrzystych liściach Su per mar ket 23 Na rozgrzewkę Promienniki ocieplą i uprzyjemnią listopadowe dni w ogro dzie Rabata idealna 24 Jesienna impresja Ma riaż by lin, traw i krze wów o barwnych liściach Ze sma kiem 26 Owo ce dla ser ca Głóg, jarzębina, róża w nalewkach i konfiturach dla zdrowia s Słonecznik na frytki To pi nam bur bulwa, która coraz skuteczniej konkuruje z ziemniakiem 29 Ostre ząb ki Czos nek ustrze że cię przed gry pą In spi ra cje 30 Siedem pomysłów na wejście Furtki praktyczne i oryginalne wizytówki domu i ogrodu Zielono mi 32 Aby traw nik spał spo koj nie Zabiegi pielęgnacyjne, które pomogą trawie przetrwać zimę Me ta mor fo za 34 Przy bliźniaku Zaciszny ogród w środ ku mia sta Czas na zmia ny 36 Ogródeczek zamiast tunelu Dwie koncepcje zagospodarowania wą skie go ogród ka Eks per ci ra dzą 38 Zielone pogotowie Jak pielęgnować pierwiosnek kubkowaty, by ponownie zakwitł Fot. Flora Press/Bildagentur Beck, Lilianna Sokołowska, Shutterstock: Cosmin Sava, Ivonne Wierink, Madlen, Arkadiusz Ścichocki/Agencja Gazeta, Wojciech Kindlarski PORADY+INSPIRACJE DLA MIŁOŚNIKÓW ROŚLIN I OGRODÓW cena (w tym 8% VAT) 4,50 zł Ogród zielona oaza spokoju 8 Owoce, które wzmocnią serce promienników na chłodne dni Kwiaty na oszklony balkon i werandę DONICZKOWE: 5 JESIENNYCH ZAGROŻEŃ KROKUSY KWITNĄCE JESIENIĄ CO ROBI DZIK WMIEŚCIE? OGRÓD.BALKON.DOM MODA NA ASTRY JAKIE ROŚLINY PASUJĄ DO TWOJEGO DOMU? EKSPERCI RADZĄ Wycinasz drzewo poznaj przepisy! Choroby sępolii +Czego nie sadzić obok tui TOPINAMBUR.GŁÓG.DZIKA RÓŻA. JARZĘBINA OKŁADKA: Zdjęcia: Lilianna Sokołowska, GAP Photos/Friedrich Strauss, Shutterstock: Tamara Kulikova(2), Alekcey, de2marco, NinaM, serwisy prasowe producentów Nr 11 (19) LISTOPAD 2013 ul. Czer ska 8/10, War sza wa tel , Redaktor naczelna: Anna Landowska Zastępca redaktor naczelnej: Aldona Zakrzewska ra.pl Sekretarz redakcji: Ewa Czaczkowska Zespół: Alicja Gawryś, Magdalena Narkiewicz Kierownik artystyczny: Marta Kochan Fotoedytor: Krystyna Trzcińska Koordynacja produkcji: Anna Ziemak Specjaliści przestrzeni barwnej: Katarzyna Stachacz, Paweł Szczepaniak Stale współpracują: Małgorzata Łączyńska, Małgorzata Wójcik Serwis e-ogrody.pl Redaktor: Katarzyna Jodłowska Wydawnictwo: AGORA SA, ul. Czer ska 8/10, War sza wa tel , Dyrektor wydawniczy: Katarzyna Kolanowska Wydawca: Bogusława Kotowska Dyrektor artystyczny: Aleksandra Jasińska Dział Sprze da ży: tel , Dyrektor sprzedaży: Iwona Grochowska Dział Marketingu: Dyrektor marketingu: Beata Jaworowska Dział Kol por ta żu: tel Dyrektor: Adam Popielski Prenumerata: tel (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora) lub , faks: MAGNOLIA. MAJ 2012 Pytania i reklamacje prosimy kierować pod adresem: Dział Kolportażu AGORA SA ul. Czer ska 8/10, War sza wa Druk: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. ul. Puł tu ska 120, Wy szków ISSN IN DEKS Copyright Agora SA 2013 Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów. Wydawca magazynu Magnolia ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową. Reklamy nieoznaczone na stronach: 2, 67, 68

3 s.30. s.8. Problematyczne sąsiedztwo żywotników i malin Jak prawidłowo ściółkować rośliny na zimę Zezwolenie na wycięcie drzewa O czym świadczy biały puszek na fiołku afrykańskim To jest mod ne 40 Święto miłośników roślin Relacja z tegorocznej XXI międzynarodowej wy sta wy Zie leń to ży cie Fachowym okiem 42 Polscy szkółkarze polecają Jak zabezpieczać trawy ozdobne Śnieguliczka Magical Galaxy Irga pozioma Zrób to sam 44 Ptasie bistro Budujemy kar mnik dla ptaków krok po kro ku Ob ser wa to rium 46 Dzik cze go szu ka w mie ście? Adam Wajrak wyjaśnia, dlaczego dzi ki coraz częściej można spotkać na ulicach miast i co robić, by nie stały się agresywne ta ras i balkon. Świat w donicy 48 Bal kon za szkłem Ro śli ny, któ re zi mą wchodzą w okres spo czyn ku, najlepiej się czują w chłodnych, jasnych pomieszczeniach Na me dal 50 Podniebny seans Nawet w zacienionym, wietrznym miejscu może powstać zaciszny zakątek pełen bujnej zieleni dom. Parapetówka 52 Zielone stylistki Jak dobrać rośliny do wnętrz utrzymanych w różnym stylu Kwiaciarnia 56 W dowód pamięci Własnoręcznie wykonane stro i ki na 1 listopada Serwis kwiatowy 58 Pięć jesiennych zagrożeń Podpowiadamy, jak po móc domowym roślinom przetrwać trudny czas Rarytas 60 Kwietne neony Helikonia egzotyczna piękność rodem z amazońskiej dżungli Wasze sukcesy 62 Pochwalcie się swoim ogro dem, balkonem, rośliną! Co w tra wie pisz czy 64 Warto zobaczyć Park w Gdańsku-Oliwie Ciekawostki, nowości rynkowe Kalendarium imprez 66 Za miesiąc w Magnolii s.10. s.56. Je sień to doskonały czas na zmia ny. Od wiedź nasz dział Projektowanie. Znajdziesz w nim mnóstwo nowych, inspirujących pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni na balkonie, tarasie i w ogrodzie. 5.

4 KROKUS OKAZAŁY CONQUEROR (CROCUS SPECIOSUS) Tekst ALICJA GAWRYŚ

5 Tekst MAŁGORZATA WÓJCIK 12. Zakwitają wtedy, gdy w ogrodzie zaczynają przebarwiać się liście, a byliny powoli szykują się do zimowego odpoczynku. Najlepiej wyglądają posadzone w dużych wielokolorowych grupach. ANDEKEN AN ALMA Wy so kie astry no wo an giel skie i no wo bel gij - skie (Aster novae-angliae i A. novi-belgii) za czy na ją kwit nąć zwy kle pod ko niec wrześ nia. To ro - śli ny, któ re do sko na le so bie ra dzą w pol skich wa run - kach kli ma tycz nych są w peł ni mro zo od por ne. Naj le - piej ros ną na sło necz nych i lek ko za cie nio nych sta no wi - skach. Ich od mia ny róż nią się wy so ko ścią i bar wą kwia - tów (bia łe, ró żo we, li lio we, fio le to we, ło so sio we). Astry by li no we są ma ło wy ma ga ją ce. Głów nym prob le mem w ich upra wie by wa ją cho ro by grzy bo we (sza ra pleśń i mącz niak praw dzi wy), rza dziej mszy ce. DOBRE TOWARZYSTWO Ze wzglę du na wy so kość (1,5-2 m) astry wie lo let nie wy ma ga ją pod par cia. Ich ło dy gi nie raz wy ła mu ją się pod wpły wem wia tru lub desz czu. Dla te go war to przed astra mi po sa dzić niż sze ro śli ny np. tra wy ozdob ne al - bo kwia ty. Przód ra ba ty do sko na le za sło ni też ni ski ży - wop łot z buksz pa nu, pas ir gi po zio mej czy pię cior ni ków. MAGNOLIA. LISTOPAD 2013

6 ogród. W ŚWIECIE ROŚLIN LAWENDA WĄSKOLISTNA DWARF BLUE jest ni ska (do 0,5 m wy s.), gę sta, ale mniej od por na na mróz od ro ślin ty po wych dla gatunku. Wymaga okrywania. KOSTRZEWA SINA, inaczej popielata jej kęp ki (do 20 cm wy s.) kwitną latem. Mogą zdobić słoneczne rabaty, skalniaki, ogrody żwirowe i obrzeża ścieżek. Tekst dr MAGDALENA NARKIEWICZ Sre bro jest w ce nie, tak że na rabatach. Srebrzyste liście, które nie boją się mrozu, w sezonie stanowią elegancką opra wę kwia tów, zi mą harmonizują z bielą śniegu. 20.

7 ogród. ZIELONO MI ELŻBIETA SMOLIŃSKA Z wykształcenia architekt krajobrazu, obecnie autorka i prowadząca pro gram Ogród bez ta jem nic w Telewizji TVR. trawnik ABY SPAŁ SPOKOJNIE Przed nadejściem zimy warto wykonać kilka zabiegów pielęgnacyjnych, które pozwolą trawie przetrwać pod warstwą śniegu i uchronią ją przed chorobami. Je sie nią oprócz sta ran ne go za bezpie cze nia ro ślin wraż li wych na mróz, ob fi te go pod le wa nia ro - do den dro nów czy wy ko pa nia da lii i mie czy ków war to pa mię tać o pie - lę gna cji traw ni ka. Dzię ki kil ku pro - stym za bie gom wios ną na dal bę - dzie so czy ście zie lo ny i gę sty. SPRZĄ TA NIE ZIE LO NE GO DY WA NU Słu pek rtę ci z dnia na dzień opa da, a zie lo ną darń za czy na po kry wać ma low ni czy zło ci sty dy wan. Jed nak za le ga ją ce pod ko rona mi drzew li ście nie wpły wa ją ko rzyst nie na traw nik. Ogra ni cza ją bo wiem do pływ po wie - trza i świat ła, szcze gól nie w sy tu a cji, gdy po zo sta wi my je na zi mę. Wil - got ne i spra so wa ne pod cię ża rem śnie gu li ście, przy gnia ta jąc źdźbła traw, po wo du ją ich gni cie, a po - nad to sprzy ja ją roz wo jo wi cho rób grzy bo wych. Li ście naj le piej usu wać re gu lar - nie, na wy pa dek gdy by za sko czy ła nas zi ma. Je że li w ogro dzie ma my du żo drzew i roz leg ły traw nik, war - to za in we sto wać w dmu cha wę albo od ku rzacz do li ści z moż li wo ścią rozdra bnia nia. Dzię ki ta kim urzą dze - niom nie tyl ko zmniej szy my ob ję - tość ze bra ne go ma te ria łu, ale także roz wią że my prob lem je go kom po sto - wa nia. Pa mię taj my jednak, by skła do - wać li ście war stwo wo, naj le piej na - prze mien nie z ga łąz ka mi. OSTATNIE KOSZENIE Przed zi mą ko niecz nie na le ży tra wę sko sić. Dłu ga, po kła da ją ca się jest bar dziej po dat na na cho ro by grzy - bo we, nato miast ścię ta zbyt ni sko mo że prze ma rzać dla te go naj le - piej skró cić ją na wy so kość 4-6 cm. Osta t nie ko sze nie zwy kle wy ko nu je się pod ko niec paź dzier ni ka. W tym cza sie w ciep ły i bez desz czo wy dzień war to tak że za sto so wać pro fi - lak tycz ny oprysk pre pa ra tem grzy - bo bój czym (np. Ami star 50 SL). Kon dy cję traw ni ka po pra wi po nad - to do kład ne wy gra bie nie po wsta łe - go w tym se zo nie fil cu, któ ry szyb - ko gni je pod war stwą śnie gu. KOMPOST I OBORNIK Spraw dzo nym spo so bem na szyb ką re ge ne ra cję traw ni ka po zi mie jest Fot. Marta Szymanek, fotolia.pl 32. MAGNOLIA. LISTOPAD 2013

8 ogród. OBSERWATORIUM WIEWIÓRKA od dziupli woli często gniazda uwite z gałązek. dzik Tekst ADAM WAJRAK -- CZEGO SZUKA W MIEŚCIE? Aby zobaczyć dzika, nie trzeba już zasadzać się na niego w zagajniku. Coraz częściej spotkać go można przy śmietniku w mieście. Mój są siad Da rek jest za ła ma ny. Ta ka pięk na łą ka, któ rą się świet nie ko si ło, ca ła jest po dziu ra wio - na jak po ostrza le ar ty le ryj skim. Tu dziu ra, tam dziu ra. Są cał kiem głę bo kie, a obok nich ski by dar ni od - rzu co ne, jak by przez se kun dę ktoś orał, a póź niej po rzu - cił to za ję cie, by po chwi li znów do nie go po wró cić. Da - rek jest wście kły, ale to dla nie go nie pier wszyz na, gdy dzi ki prze o ry wu ją łą kę. Ma na rzę dzia, by ją wy rów nać. W zna cznie gor szej sy tu a cji jest ktoś, kto ma po pro stu zwy kły miej ski ogró dek, któ ry na cel wez mą so bie dzi ki. Za nim opo wiem, skąd się wzię ły dzi ki w mie ście, wy - jaś nię, po co ry ją. Otóż są one wszyst ko żer ne i mo gą zja - dać za rów no żo łę dzie, bu kiew lub bul wy ro ślin, jak i ich zie lo ne na ziem ne czę ści. Ale uwiel bia ją też wszel kie go ro dza ju lar wy owa dów. A te naj czę ściej kry ją się pod DZI KI NA ULI CY już nie tyl ko na dro - gach prowadzących przez las, ale tak że w miastach i wsiach przydałyby się znaki ostrzegawcze: uwaga, dzik! powierz chnią zie mi. Dzi ki więc ry ją i po tra fią ro bić to bar dzo głę bo ko. Zda rza ło mi się wi dzieć w le sie do ły wy - ry te na wet na głę bo kość po nad me tra! Naj in ten syw niej dzi ki ry ją je sie nią, gdy sta ra ją się jak naj bar dziej ot łu ścić się przed nad cho dzą cą zi mą. Bo zi mą wie le z nich gi nie z gło du. W na tu ral nym le sie, ta kim jak Pusz cza Bia ło wie ska, czas ob fi to ści zda rza się ra czej rzad - ko. Tyl ko co 6-7 lat ma my tu ol brzy mi wy syp żo łę dzi i wła ści wie tyl ko wte dy zwierzaki są naj e dzo ne i roz mna - ża ją się na po tę gę. Po ta kich la tach ob fi to ści przy cho dzą la ta chu de i zi mo we ma so we umie ra nie. WIELKA MIEJSKA SPIŻARNIA Dzi ki, uwierz cie mi, są nie zwy kle mą dry mi zwie rza ka mi, któ re bar dzo szyb ko po tra fią re a go wać na róż ne sy tu a cje i wy ko rzy sty wać no we wa run ki. Na przy kład kie dy po ja - wia się za gro że nie w po sta ci wil ków, lo chy łą czą się wgru py, bo tak i ła twiej do strzec nie bez pie czeń stwo, i ła - twiej się przed nim bro nić. Nic więc dziw ne go, że dzi ki rów nież pró bu ją so bie po ra dzić z naj wię kszym wro giem gło dem. Właś nie ucie ka jąc przed nim, prze nio sły się naj pierw na po la, a póź niej do miast. Fot. Tomasz Waszczuk/Agencja Gazeta, Marta Błażejowska/Agencja Gazeta, Dominik Sadowski/Agencja Gazeta, Damian Kramski/Agencja Gazeta, Shutterstock: think4photop 46. MAGNOLIA. LISTOPAD 2013

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA 32178647 10167638 10223296 Romet Elektryczny 4E - test RP 10168410 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo