Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP"

Transkrypt

1 trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym cenie reallzacj; zadań zwiazku w kresie d ubieglrczneg-0 V Kne;resu ZBWiD raz uclzial<>w śrrlwiska kmbatanrkiegn "; bchdarh 0-Jeria zwy. clestwa nad hitlerwskim raszvz- mem. Przewclnic7yl prezes Rady Nnczelne.f ZBWiD, prcmlr Pitr Jarsze\vicz. W dyskusji w które. głs 7.ablerali reprezentanci różnych ree;inów kra.fu. wvsunietn wiele wnisków i pstulatów. Glównvm mtywem działalnści ZB>WiD - twierdwn - mus; bvć e:lebltle przek<ianie. Ze czas wyr-teczeń ; grmneg entuzjazmu. na e;lrbic którl'<:n wyr. Sptkanie sły fundamenty Plsk; Ludwej. nie mże być zpmniany, Tt'7eba nspirwać z\vłazcz!l śrd\riska auk\ve f h\rórczc d c:udeimnwania Edwarda wszechi;trdnne r,..zentwp"lfa spłerzeistwu rf>jematyki rewlucyjnej. wfcnnef i kunac.< hei. d ukazywania bhaterstwa pracy w czasach pnkju. Rk" XXX Nr 25 (829) Cen.,złty DZENNK ŁÓDZK rnnnnmmmnmnnnnmmnmmrnnnmnrnnnn sekretarza KC PZPR V Plenum Gierka Rady Z przedstawicielami W!tipii trwają d refrmy rlnej n rasy, a e Z 29 bm dbył się klej ne, kreswe sptkanie sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z grupą Głównej FS ZMP W Warszawie b.radwał V Plenum Rady Głównej Federacji Scjali.stycznych Związ. ków Mldz.ieży Plskie]. pświęcne sk<mkretyzwamu prgramu dzialalnści plskieg ruchu mldzieżweg w br. Kierwniczy aktyw młdzieżwy debatwał m. in. nad kierunkami aktywizacji spłeczn. zawdwej m!d.zi'o'żv raz nad sprawami rzwinięcia pracy idew-wychwaw.--ze.i związanej z mijającą w ym rku :30 rcznica zwyc'ęstw3!'<'<- fasa:y. zmem raz z przv:ptcwaniam d V Zjazdu PZPR. pnad 200 edaktr?w 0 - Przedstawiciele handlu czelnych pubhcystw agnc!' gae: czaspism, u wicepremier radia tele\'vzj. a W trakcie sptkania, któremu przewdniczył s-ek.retarz KC PZPR Jerzy Luka.;;wwci:. Edw«rd Gier'; dn.cr:!erlri: l na ',.. 9 zadawane przez dzienni.karzy. l sekretarz KC PZPR pświ.ił s=ególnie wiele uwagi pstęp-m w realivi.cji strategii Fpleczn-eknmiczneg r:i::wju kraju. przyjętej przez V Zjazd. która przy. Dziennikarze pnebywający w mieszkają. Jednym z g\c'wnych ce. nisla w ciągu ezter<!"h ubie,lych Etipii dn.zą. że p<ljęta przez \ów tegq przed_ięwzięc:ia jest rów- lat wyraźna pprawe warunków tymczaswe "-ład;u) wjskwe kam nież wy;ani3.nie ludnści wiej. życia splecwńs.twa. Stratei;iia ta pa.nia światy na "'Si. prwadzna skipj zmian zachdząc.v ch becnie ie>t dla Pl-ki jedynym racjnal. pd haslem r:.-;wój pr2'.ez wspól- w Etip:i w d;dedzina::h &plecznej t yin rzw:azan'em. dpc-wiada ży - pracę" przybiera craz szei szy za- i eknmicznej. wtn m interesm i a;:>iracjm sięg. Bierze w niej udzia..kł Równ<>cześnie tvmczaswe wla- ca!eg3 nardu. Kni"cznść lmn- 6_0 t:s. t':entó,"':', na L: cz):cl'.. le dze wjsk\\'e prz.v'gt\vują craz tynuwania dynamiczneg rv.vju karzy. WOJ:,kOW) (h. \\) ezdz.aj< ni intensywniej refrmę f(llą. We kraju w n;ka z a mej istty scjana wes z zadanm }rga0zwa0a wtrek 2S bm. na uniwersytecie w \izmu. który na naczelnym miej. :n.auk.cz:l'.'tama psar.a, upw- Addi,s Abebie dbyt s:ę sem ina- seu stawia sprawę st'llt'g p<lnszełuuema pd.stawwyc.h wad- rium pświęcne dvkusjj nad kn- szt>nia pzlmu życia ludzi pracy. ffiosc! Z zakresu hgeny zdrwia. cepcladi refrmy rlnnj: W którym trw<_jenie.wyskieg tempa OZ WSkazania chłpm. jak wlasnymi uczestniczyli prżedsta..,-\c,ele wszy- WOJU, ies\ :i_ 7.ęclny 0 m ;-\''.',.'.u.nk e siłami ulepszyć warunki w jakich stkich 4 prwmcji e:ipskich. w craz petn.e_,,z;>? a..,ajarna.p<> Zmarł tr;e- _ splezrn t. a.:\ d:'liedz n.,e f. Dzierżanwski cie. (Dalszy ciąg na str. 2) w l\ilanówku zmarł w wieku 86 Trzecia dys. kusji rzważan sz.c7.egótw p;;zl'zpgólne punkty prpnwa. i:n e;zkan h \'_,.pt'uzea. : ynej refrmy :nawian terminy i ku!qw przemslnw. eh zywn. c.vmetcly WPl:O\;adzenia ich ;,., ży. wych raz u.;;lug. CZl:ls' c' perypet lat Felil<s Dzierżanwski, zasłużny 't _ działacz muzyczny, twórca i wiel. letni kierwnik plskiej kael; ludwej znanej milinm radisłuchaczy melmanów. Z tym pwstałym przed przeszj t laty zespłem 7.ałżnym przy Plskim Radiu związał F, Dźierżanwskl cale swe źycle. ll:ncert.leg ka.peli zainaue;urwal przed l<ilkudziesieciu laty działalnść radistacji w Raszynie. P wjnie prócz stałych a.uclyc.li radiwy<"h F DzicrtanwskJ ze swą kapela wvstepwał na licznvch kc>ncertacb w kraju i za granicą. Już 55 fiar Kasprweg W czasie bleżaceg ez<l'lu zimweg - tj. d gndnla rat\ynley tatrzańskie! l!rupy GOPR. tylk na KasPrwvm Wierchu interweniwali iuź 55 razy Mim l;igdnel zimy. :ruch narciarski w i<órach fest duży, a liczba lnter-encj N"krdwa. Obecnie w Zaknanem przebvwa 'DOnad 60 tvs wczsw ców, w tym k. 20 tys, - t mldzież sedzająca feri 0 7lmwe..Tak!nfrmuja b!ura turvtvczne w stlic Tatr, zalet<- są becnie wszystkie rniejsea nclegwe. Minister ntrmacj w rzadzle cchaka Rabina Ahatn Jariw pdał sie d dymisit. W swvm liście d premiera rzadu izraelskieg, Jarlw uzasadnił swa rezvgnacle tvm. te rnetdv kierwania rzadem nie :i POWladala becnvm ptrzebm kraju". Stanwi<;k ministra.jariw!a stwal cl chwili utwrzenia becneg rza<i, w maju ub, r. Knedie filmwe,.sami swi",,nie ma mcnych" gladały w Plsce miliny Oba fhm v cieszyły sie też dui.:vm pwd?.eniem w śrdkach lnijuyc w USA. prezent- - infc>l'tluje 5. Chęciński. - Akcie trzeciej pwieści dziejach rdzin Karirulów i Pawlaków cheemv bwiem przenieść aż za Atlantyk, wane tam przez ich twórców. Re:i:y- P:iezas dwumiesieczne!! pbytu s Sylwester Checil'tski i autr sce- w USA. dwiedzilismy lic2.ne pinarlusz.y Andrzef Mularczyk przeby- skie dmy przenrwadzil!śmv wiewali statni w Sta nach Zjedncz- le dłul!ich r7jllów 7 naszvmi rod.' nyeh Kanadzie. kami. Zebraliś,m bszerny materiał -.Taki by! cel wyprawy za ee.an? f&ktgraficzny, Andrzej Mularezv'k - z P:vtaniem tym zwróci! sie d przystąpi! tuż d Pisania scenariureżysera s. Checlń k i el! W'rclaw- sza trzeciej cześd nasze.i< cvklu. ski dziennikarz PAP. Trudn jednak tuż dzis nrzew!dz.leć. - Pjechaliśmy tam. aby zebrać kiedv rr.c:mie sie reali7..ace!il-, materialy, ktńre pc>slużylyb:v d mu. Mm nadzieję, że nasta!)! t w ewentualneg zrealizwania kleine- niedługim czasie - kńczy rzmwę g filmu z tymi samymi bhaterami s. ChęcińskL Od sześciu dni pcjicja włska prwadzi pszukiwania 29-letnie Mari Tut!. którv 24 bm. w Ernpe>Jj (T<>skanlal zabił dwóch p\cantów cieżk-0 ranil tneciern w chwili. gdy Przysz, g aresztwać. Tuti był iedna z cz.łwych sbistści działającej w Tskanii terre>rvstycznej grupy faszystwsklej, którel przypisuje się zramrwanje w statnich miesiącach.?,eree;u zamachów akcji dywersyjnych. Fakt. że nie ut!ał sie, ii dtą' rl.naleźć. mim rzlegle! akc:li p-ołl cjl, karab'.nlerów. agentów slużby bezpieczeństwa i tzw. sekcii d "'al ki z terrryzmem. i:zeczesula<'ych calv bszar Katanii pbllsk:clj re- K. Olszewskieg Z O<kaz Dnia Praewn.'..a Handlu wtcepremier Kaz!m!et Olsze'\\ski przy;ąl 29 bm. kilkunast,b\\ a rupe przedstaw;c!ell handlu państ\'0\:e;! snółdziecze. rerentu.ia-cych blisk n'ilinwa nesze łudzi zatrudinvch w t:tm dz!ae s:>darkl. Bvłi w'4ród nich stjrpdawcv ł kier,nfc:t' c;!c eów różnvch 0"'nnż prac<.>\\n ; <"V 7:\ktad\t E?astr<'nn-m:cznych ra transprtu andlwe'' Spr uwa!li pnśw:ecn na sptkan'u knieczn»ic Mzllud\\ y du Ż.7<':h. nwn-cc;;nv.c lrtcó\\"f'k h;i ndlu i 0c:;trn;"-0mi, któ,e za'je\trniaia lepc:;ze " arur.ki klient:n i załgn. lal :i:biec :i:a (ran!ce. pn.ypuszc..anie Lista areszt\vanvch!: ln-ei;u A drgą mrską. Uce.::zke m zem r.ezz bc.irnuje Już pleć nazwisk (W me>gły mu ułatw i ć dbre warunki tym Jednej kbipt:v\. clnków neatmsferyczne. iak!e d kilku dni faszystwsk;ei MS!. We wtrek 28 anuia na wybrzeżu Tskanii. bm. w Arezz dhvl s:e SP Otkanie lnów, świadc?.y - zdaniem m'.el- w tajemniczych klicznkiach SC'OWej prąsy i władz nllcyjnvch - 7.:n'.knal ' takie W statnich dniacll że Tut'.emu śpteszy!a z pmcą czlwv działacz tzw. frntu nardbrze zranirwa'!la faszystwska dw-rewlueyineg. 25-letni Augusiatka. prawdpdbnie. pwiaza- j stn Cauchi z A ezz (równleż Tniach m:eclzvnardwych N'le wy. skania). wbec któreg prkuratr klucza się, że wiski faszysta d- wydął 2 bm, naka.z aresztwani.a. l Zbieżnść pglądów między Francją i Egiptem Anwr Sdl w W y P ryżu 'rdę - w sta.tnim dniu wizyty prezydenta Anwara Sadata w Paryżu - publikwan wsp6lny k<>munikat fra.ncuslrn-e:tipski. Stwierdza n, źe r2mwy Sadata " prezydentem Va.lerym Giscard. d'estain przebiegaly w atmsferze przyjaźni i za.ufania, które tradycyjnie charakteryzują st.0\$u)ki mięrlzy bu krajami. Obie strny stwierdziły zbieżnć stan\l'isk w w'.elu sprawach plityki międzynardwej. m. in. w sprawie rzw'azana kryzysu na Bllsk!m \Vscidzie. Uznan. że <syuacja w tvm rejnie świata iest nit. pkjąca i że dla przywróceniu trwałeg pkju n!e będne test spernienie trzech warunków e\vakuacja dialgu między EWG a krajam\ a rabskimi, wyreżając nadzieję. że w ntedlugim czasie zstaną. ąim ee knkretne rezultaty w te. dziedzine Onów'.n również rzygtwania d wiatwej knf ren<"ji P.ner etycznej. która stanie zwłana z inicjatywy Francji. ter;-triów arabkirh kuwanych Na prcśbe Anwara Sadata str?ia przez zrael rj 9"7 reku. unan!e francuka zgdzila się dstarc prawa narrłu pałestyńskieg') d Egiptwi pewnych sc! s!'lr7etu własnej 0Jczvny raz uznanip ra- w jsk.t e.ą;, nrz 0 \ \ jdid r s!e te.7 że wa W'\z stk:ch pattw tc regi- ryr7p.dslehirstwa francuskie h0.rl u nu d istni-enia w bezpiecznych. u- czestnic-7vły w mdernizac"ji i 7'.- i zng'\t arantwanvch J:(rani-.. l: wjj;.nu Piskie- tt-c; dnrk, - >t,.,tw< rd.' g\'wsć zakupienia Sad'.'lt i Gisc'.'lrd d'esta!n<:> fra,clt'e""n <Ystemu telewizji kl też ceny dtychczasweg rwej Se-cam" Prace genewskiej KBWE Genewska knfe'encja be,pleczen strnnej współpracy międzynardstwa i wspmpracy w Eurpie kn- wej W szczególnści rzecznicy cletynu m:en<;ywne prace we wszy- leg:<cji ZSRR i USA dali wyraz jedstk:ch swych rganach rbczych. n<'ezesnemu stanwislrn. że!<!dne Rzecznicy liczn.vch delegacji DO ubewania" jak kreślił t twierdzi!i w śrdę, że zarówn w wczesniej sekretari stanu USA; tku brad f'cjainych, jak i kn- Hnry K\s,i.nPr - dysl<r.vminacvjne taktów niefrmalnych. signit decyje [{ngiesu amerykańkie, l dalsze 7bliżenie stanw'sk wbec nie wymierzne przeciwk radzieckrzwiaanrch ieszcr.e szczf:'gót<>wvr:h amerykańskim st-c;unkm i:;pndarprblemó\v bezpieczelstwa i wc;zech- ci:m ni \Vłvneł', nlf' Tna v.;vw'era wpływu na nadr?ędne cele Ot trwa USA dkreślil, ŻP 0-0rawa stnsun- ludzkści. jakimi są dpre7enie i bezjjlecestw nardów Rzer.zn:k W cza.się 7 i 8 dnia pracy na pkładzle rbitalne.i.=tacji nauk- [ wej,.salut 4" ksmnnauc.'\lekslej Z s' Gubariew i G'erqij Greczk rea- Li.zując przewidzi<me prgramem zadania prwadzili dalsze badania -- n cech prmieniwania rentge-nw- JUTRO skieg różnych Mal niebiskich. Urzą<lzen!a pkladw i aparatura naukwa działają.<;.prawnie. SŁan zdrwia ksmnautów jest dbry. Naum Gldman knferencji pkiwei Preze.:; Ś\' ' iat; weg knj?resu ży dl'">w. Naun Gldnan \VeZ\\'ał na kn ferencii raswe,,. Jerzlim'e rzad izraelsk' d ficialneq \n-staienia Z'' ian'e e;enet':skiei kn- fere-ncji J)Okiwel,,. celu <'all{o\vi teg uregul\\'ania knfliktu izrael <il<. )-erabc;ke. Gldman uważa że prpnw3y O!"ez Stany Ziednczne spsób rz wia'l'\\ ania knciiklu metda.. krk.a krlc!en r,,:adzi d \''0inv i le tvlk genewska knferencia kwa mże przynjeć pkó.i. l\listrlo,;tw:i Eurpy w łyżwiarstwie figur<>wym w Kpenhadze. miej. sce wśród p.ar sp-0rtwycb w skrócnym prgramie zajęli Rsja.nie E y g eur pe j kie p wiązania Rdnina - Zajcew. CAF - UP - teleft mór'ka w Tskanii by!a niewielka. b llczyla nie wiecej niż dziesięć sób. dvsponwała rzle!(l:vmi ś'0dkam znacznym arsenałem brni. Caiamari zwrócił uwaee na mżliwść pwiaz.ań d:vwersv.inych i<ru. działających w Arezz. Lucea Flrencji. z,mled7vnardówka taszy. stwsl<a". 0 peru.jaca w niektórveh krajach eurpejskich Odnaleztne u aresztwan,-ch fazystów dk.umetjty materia! prpaj!anwy nchdza przypuszczalnie z Hiszanii. DP.putwanv MST. PiT0 Rautl. prze sluch\wan:v becnie w zw iązku z dejrzeniem udz i ał w faszystw. skich zamąchach. m. ln. w rzed na Pisz.za Fntana w Medila'ie, OŚ\\ i adczyl w wywl.adz!e dla \V!(Od na szcz:;cle przedstawicieli władz nika,epea" że w EurPie tstniesąclwych i plicyjnych Tskanii j e sweg r<>dza.iu.. nefasv-twgka D-Od Pr7E"Wdmc >Vem prkuratra centrala". która skula ws.ystk;e FlrencJi. M<!ri Calamari, śwle- dv\-ersyjne g-rupy gd tee znah-u. ene prblemm walki z _czam:vm" Wśród najważn i eiszy<"h punktów terrr zmem. Prkuratr Calamarl zbirczych" Rauti wymienił Pe>rtust'Wierdti.t, te chć :f;lszystwśka k- gal.ię, Gn:-c. Hiszpanię,. ków ml!'rl7v USA 7.SRR ma sttne nac7.en e dl nwc-erhnłln PO knju i mlcclzvnadwf'f stb;l' 'ar.jl, 8 DZ ER HBSE W 30 dniu rku słńce wzeszt gdz. 7.2, zajdzie zaś 6.8. ;.l-larfl'na, Maciej. przewidu.ie dla r.dzj i wje. wódzlwa nasti:rn.japą pdę: zachmurzenie duże 2 wiekszynl.i przc.fanieniami. OkrPanti artv niei::-u. dr-szczu 7.f> 'inipt:iem i de. (jzczn. Tcnt:"ratura minimaln" ni<. O. rnal<svrnalna k. 3 t. c. \\'i3tr.v ł:lbc"' hh uniarłtn, an! 7 ltit"rnn!iów 7arhcnich.. Jutr da i te>mperat.ura bez więksrvrh 7mian. Ciśnienie wieczrem 738,2 mm Ur. Aleksander Gierymski - malarz. 720 Ur. w Wenecji Bernard BelH Canalett malarz dawnej Warszawy 900 Ur. zaak Ounaj!'wski rllt:lziecki kmpzytr Nic tak nie wzmaga sil przeciwnika, jak wyrządzna mu krzywcla. ię NSTYTUT HYPftLOiC?:NO MtTEOOL06C?lllV - Czy pan klega dbrze zam. knął kn? Bn nicly nie wiad m. czy nagle nie spadtie śnieg.

2 # seria Zycie i rzwój miasta w liczbach Nwa Sptkanie sekretarza KC PZPR Rząd duński Pmyślny rk 97 4 negcjacji Kissingera? (Dkńczenie ze str. ) Glerek pdkrelil. że Kmitet Cen- l\'ciejs:ki Urz<d Statysyczny w Ldzi pub!.:kwal kmunikat 0 wyknaniu planu gspdarczeg w D74 rku i.;ytuacji t;,plecz.nej m. Łdzi''. "-" W c wszystkich. pdstawwych dziedzinach gspdarki czytamy w kmunikacie -:- w pełni wyknan załł:mia planwe. Ulymne zsła!,, s ke temp clynamik.i prdukcji w prze- mysie budwnictwie, wzrsła wydatnie wartść sprzedaży w '-" h :m.ll u. gastrnmii i placówkach uslugwyeh. D pełnej reali- Agencja AFP 'POWOUJl.l.C się na tródla iz.raebkle. dnsi. iż amerykaski sekretarz stanu Henry Ki singer czeki'\ :."tn.v Jest w fzraelu 0 luteg, Będzie tn krótka wi.z.v'ta. Wdlu.e; tychże źró<l.<'l. Ki.s:nger pwróci na Bliski Ws<'hócl w mal'cu t k lub k\\ ietniu. celem rz.pce:!ia nlń ej serii negcc.iacjl n.c.. zac)a.ń planwych przyczynił się wyskie temp wzrs tu p WydaJJOSC pracy, przy jednczesnym znacznym zmniejszeniu &ię r uga s a armia tempa przystu zatruclnicnia. Pclbnie.. i:ik w rku 973, W)' ską dyn a nukę wykazywały przec-iętne place w gspdaree usp- \.. leezninej",. Tak w:ęc byl t. dbry, pmyśllly rk w ż;- c:u mic:c:ta. rk czvszcza szeregi Jeg dalszeg szybkeq rzwqju. Zapc.z,najmy ię z najważniejl>zymi pzycjami k-0munikalu: T Naady inwe,tycyjne w gspdarce usple<:minej W'ni- Nac-elny sztab pe>rtugalsklcb gjł D ks l '' k,. c.il kadr w.isk<>w'c h. któr:v bedzje :=:ly ll.4n6.5 mln z!. Wydaliśmy 5,4 prc. więcej. niż w p- :r:brjn<ch P<>inf<>nnwal utwrzeprze<lnim. 973 rku. niu "'lówneg urzeclu d's weryfllrn- _, :. a.c.,. P;e <l;zan-0 czti:ry, ;-vrel;ie z&k.łady p.rze: "-" się zajmwał ta.l<żc kw est ią.,e>czy. m}.l:\ e. Fabr kę D \ a w Dywan, Zakład PrclukcJ szczenia" zeregów armii?j e!cmen-!ziarnn w ZT\.,.Tefllw, Zakład Od7.ieiwy w ZTK Tcfi- ów prfsz:vste>wskkh. w skl< u- lw i Zakla:<ły Przl'myslu D.ziewiars kieg Bistna''. '.('cl wrjdzi.e <!ział a.!<< becnie Rzwiązanie tych prblemów wy- tralny partii i rza,d pdejmują k O'll magać będzie dalszych nakładów in- kretne krki zmierzające d i>rzywestycyj nyh na rz\\"ói bazy rze- śpieszenia te"pa mecha nizacj n.ajrnyslwej surniv,'\cowcj rlnictwa i bardze. uciażliwych prac i lepsze ustąpil przemyslu rln-spiywczeg, bu- WYP Oażenia rlnlctw'l. "' maszyny l P r.emier_ Danii Pn! Hartllng,.O d wnlctwa mie;;7-kanlweg 0 i s-0c.ial- urządzenia. Pwa7'ne nal<lady kier gls w srdę. 29 brn frmalną dyn - usługweg, a przede wszystkim wane ą na mr'ern\z'lcię i rz;vj lsje, sweg rza,u! p.niesieniu utri:vnania ctt'.'rchcznsweg wy""s- n\ czesnegn prznystu przet\\ot-, \\ie \.\ t0 >0razk \V alamenci k;eg rvtnlu prac.v. cze. duńskim FkeHngu. Premier Szczegó!nie ważna rzecza będzie sekretarz KC PZPR dpwledzial Hartling zgłsił. dymisje królwe) d"knalenie systemu.arzadzama - na ytanla dtycuwe m. ij. iisr.i- Małgrzacie U.!{tra rzpczęła Już r.z lepsze E!srtarwanie uracą dakl sur ccwe Pl"ki l przec!w- knultacje z przywódcami 0 frakludzka. ba :.lr.:ei.efekty\\ ne wykrzy. d?'"lanln slrnt.km krvnsw:vc zja- cji parlamntarnych w sprawie U s:an:e masz>'n. materialw surw- wlsk w św!ec'e kaultalistycznym. twrzenia nweg rządu. có\\". dlszej.nt:>e!rnc.li krajów scjali. t:v -?trzeby te dstrze<aia zallli z.a- czn<2i vsó!ntv aktualneg. stan: kładó\\' przem:vstwych kraju, kóre stunkw '. RF,.. Pr2erll:itaw.l ró"\\i - '': rku \-l Ziaz::lu partii wy 3 tępu- n_lez. rezult'lt:v f,c..ahwch w:z.vt na ja 7 LcznvJl l0\\'vi inl-c.iatywami Ki :.e t W Prt'.?aln. r znłerzająy'n; d Z\\"ickg7en pr-.na :a:k?ń_c7:"'lllf'.! s.iknia Ect;,r dukc. sz-c..có'nic psukhy'.lnycll. G e: ek 7.-.,,r:l e d P'.,edstaceh dbr'.\' h ja.k:w-0 i nw<"zesnych Psv l:;ke.i akty\. nv.\:spólwvró bów ud7.;ł \V tw-reniu atmfery &00-0d:iw!dajnc na pytania dtycza.-!"."znei snpviaj're rea'/ac.li arnce pprspekt.vw dls7.e' rzwju pr btnvch zada w rku 'U Z.fnzdu Kara na rybaków USA zwiększył m:e.s.ki:e Z<l'iby B.972 meszkania iz'bach ( 6, prj wię::t'j. niż w l9i3 r.) xn!c;hicb p-nr;;.ić. j-zt':imbf!y ualc:j n= KLM n e przv e0 Pra.cę łódzkieg przen;ysłu w zeszłym rku charakteryzują!i..' wie"zc ni 7.6 tys. metrów kwadratwych. """' na;;tępu.ące dane: sprzedaz wyrbów wla..sncj prdukcji i u. Jug warunku-w - w 02,6 prc.; p : zecię tne zatrudnienie - 97,G >rc.: fundusz 00:n.vale. plac - 00,6 prc. Pdjęte przez łódzkie prz.edsiębirstwa prze- m ysrwe dcla,t.k':':_e zclania. prdu.kcyjne zstał y wyknane w?:9 pr-c. Warlc tej clda tkwc, prclnkcji -.5,8 mln zł. N a.lepsze wyniki usiągni:ly przed s iębirstwa pdległe resrtwi p zcmys łu lekkieg. "-" T _Lód!.kie. przcd<ębirstwa budwlan-mrt:ażwe wylw"lal:-r ':'-! zadan:a rczne w 0.9 p c. Obrót glb8lny wyn.iósl 2.8.:>J.3 mln zł - 20 prc. więcej. n:ż w 973 rr>tu. T W prównaniu d rku 973 przychdy p'.en'.ei;ne ludnś.:-i wzrsl.v _.3!)!'OC., a wydatki 3.7 prc. Na k '.ażccz':ach OSzC'z:dnscrc wyc przybyi w ym rku l.202 mln!. Handel i gas.rnmi.a \\-Yl{Onaly plan r=y w 03.7 pr.;.. T Dals;zą pprawę. za:tw<rn w zapatrzeniu rynku Jó<lz- k:cg. n pwwaruu cl rku 93 cstawy mi:a wzrsły 7.J. pr_c., wędhn 3,8 prc., mleka. 3.7 prete., jaj,7 prc., tclc:\'zr 7,5 pr radiclbirników 9,3 prc., magnet- ;.'li: :Y 3.,9 prc. ;um0 tak znaczneg wzrs tu tw.uów żr w. nscwych na rynku. na.dal występw a ły trudnś(j w całk- wtyl'! zasp(}kjeniu wzrastająceg ppvtu na mię s i przetwn- r:v mt:s n. Na skule_k nieurclza.iu, wystqpily niedbry warzyw, wrw. przetwrw warzywnych. Z twarów nieżywnś.cl- w ch mepejne był pk7cie zaptrzebwan:a rynku m in. na mele. dywany. pralki autmatyczne. telcwiz: y d db:ru pn- Waić usług W7.<rsla w prówn=ju' dp rku 973 gramu w kr>lrze. niektóre typy ma<rnetfn.'.m 2.6 prc. _ Cal:kwi,tym fiaskiem zakńczyły ale 2--dniwe rzmwy hlenderskamery<.ańskie w sprawie ptaczeń lbn'czych miedzy tyrnt kra.lamj. A- rnerykanie zażadali <! hle.nderskiell'o tw'l.rzy-stwa KLM zmniejszenia liczby ltów transatlant.vcklch i in- T :uwn:c.tw. meszkarnwe. '''Yk<?nując plan w ca sci, k<>m.isja ds hl<wnlacji PDE. Wladze Ekwadru kazaly kapitanów czferech amerykanskic!l statków t;,'bb<'k:ch na rz.vwne w WYs'.<sc 4r t.vs. dlrów. Stat'< te z-stały za".;rzvmane w ublela. sbtę \V cz.asie dknvwania lwów tu6.-cz.vków n:i lj:.mrze 2f\O -m:,wem Pesa eklwadrskich \\'ó: przrbrzelm;;ch. Eksplzja na tankwcu W śr<>dę na redzie prtu Lel>:es w P<>rtugalil nastąpiła e!<>;plzja na duńskim tanke>wcu, który J>rzypłynych psunieć, które POWOdwaty nął z ładun k iem arabskiej rpy natb v spadek liczby pasażerów na li- twej. W w,il<u ekplz,ji jcrlen :niach KLM 0 prawie płwę. Żą- c'.'nck. zalgi pe>nió' l śmierć. Jl:-. cu zagnl, a tr-lech z0stał cf('ld ama te zstaty nrz,ez lenc!tów k rannych. Przyczyny ekspjc>zji Hic drzucne. są znane. z akt prkuratury Bandycki napad!' Lu<lnć.. W. kńcu 974 rku w t.d.zi mieszkał 737 tys. W.statn.ich dniach grudnia przewrócil na zlem:ę i leżąceg p- <bb. w tei l:czbe tys. kb.ret. W ciągu rku Lczba ludn- Krzys-z;tf Dminwski, 7-let.n: - czą! kpać, a następnie ściągną! :-l mia5t.a wzrsła 6.2 tys. sób. Urdz'l się 9.3 ty. nwyrh czen Zasadniczej Sz.kly Za wd- mu zegarek z ręki i przystąpił d<:> zmarł<_? 7.3 l:rs. <;>sb. Przyrst naturalny- k. 2, pr- wej dla pra\ników PKS i l\tpk. przeszukiwania kieszeni. Napadm:J:.>. Zawart 7.n tys. malzenstw. mieszkan:ec Aleksandrwa ('22 nięty, bezbrnny mężczyzna prsit T Wedlu\( stanu na d'!:ień 3 paid2liemika 974 r. w L<'>d?-i L ipca 2> my-sial zrlb,-clu pie- Dminwsk:eg, by n;e zabiera! mu cz.ynn ch był 68 przed.<>zki (na 7 tys. miejsc). W szklach ::S: niędzy na zabawę ;vlwestrwą. p.ieniętlzy. ale ten - grżąc zab i- pdstawwych rzp'.lzęt n aukę 65,5 tys. d?,ieci. w licench -.._.., J ak czlwie!' nie ;xacu.,iacy m'al ciem - uderzy! g kilkak.j:tnie. 3,9. tys. uczniów. 3 grndnia 974 r. w ł ódzkich ucze.niach trudnści z 'Cinam;w:miem lrdy- MęL.czyzna stracił przytmnś'. stdwal prawie 30 tys..s.udenów (w tej liczbie na studiach st-. cyj;nej mzrywki. ale 'li chelat z Dminwski skradł mu prtfel z dz,rnnych 9,4 tys. sób). niej zrez-ygnrnć. W kńcu wybrał pieniędzmi (kt z]) i d - 3 grudnia 974 r. zarejestrwanych byl w Ldzi 2.04 le- strasz.ny spsób zdbf".a pienie- kumentami. W dmu n: l zrabk_a::y :ne-ct7cyny i 775 denlystów. Szpitale dysp''no\':al 6.5'.9 dzy: rzbój!. wa!le pieniadze. a prtfel i dkulz!rnmr. \\ zakladach pmcy Sl>.lecmej byl miejsc, w :S: 27 grudnia Brn:staw B. zala.tw'al men ty s pal: w pincu. W. placówka.eh kultu.raln-.'wiatwyrh frekwencja zwięk- przy kazji wyp:j n:ec alkhlu. dznał c!eżkich brażei: uraz:.t żll>kach różne sprawy w. Alek,::mdrw:e. a Na skute!{ pbicia Brnislaw B..<zyla 0 ę w prwnamu z rk.iem 973. jedynie w kinach za- Okł gdz. 20 wraca! d dmu crnszk:>w-mózgweg ze wstrząn:e _Teatry d.par:iatyczme dały.63 przcd<tawi.=n. :::'ke bejrz'l.- Zachdnią minął dwie k>b'e'.y, JYl we,\ ngi. Dm:nwsb w trakc;e ntwan spadek liczby widzów. - na kraniec mla:>ta. cac ulicą niem mózgu i zlamania kst.ki le- a69,2,-. Widznw. Teatr' \V'ielk: i iluz.vez.nv rli\ iliłi> tern przez n t? zabu:j.;m. pał d<.t;rzcn'a prz;-7.!al. ię d dk- \ t;- s. w ;dzów. Filharmnia dala.035 knce Ó\V dla ty szed ł d. 3Jej. W tym samvm ki-e!u-. nai.ia rzb-ju n'e ukrywając. że słuchacz" kii szedł Dm;nw,k:. n m:na cel\"m pneslep';twa mi::l być 7.<l _ T.Bihliteki pub!ic-z,ne (ie'st ich 82) dysp<'nwalv.5".5 tn. kb'ety. a nalępni" pd«ze<ll d bvt;e p\en\ędzy na zabawę sylwe- t?mw prc. więej. niż w pprzednirn rku. Wzrla Brnisława B. ivl'.e,isce byl utrn_ rwa. Prces młdc'.anc>g bnlczba czytelników książek. znacznie wzrsła też liczba dwie- ne. starszy czlwiek zd qdzal bja- dyty dbędze slc: prztl Sądem dz.:n w czyteniach. wy niet-rzeźwści. a Dm'.rO'\'l''ki Pwiatwym w Ldzi. ;fł cm:\; \enr: Czl nnmnnnn l# 2l:ił J#i ll;i( L;ll;ii ł#3-2l3, Bgaty sezn Rdnina _ Zajcew mistrzami Eurpy rena Szewińska plskich szswców! wy)echla n tumee W cadrze Plski bk klarz.a LKS Belchatów - J. Kaczmarka jest jeszcze trzech za \\ ctników z naszeg kręgu: Znwada z. Trarn\Ya.tsrza, ajchrw ki z \\"iclunia i :\'e>wicki z Wóknia l'zll. A t c n; temat tegr<x'zn.vch 5lartó\\' plsk:ej kadr.v szswej p "':ed.lal nan J. Kaczrnarek. którv v. ra7. z pzstałymi klegami z reip'elentacj; pwrócił sialni ze z.ru pwania \V Zakpane.rn. - luteg w.vieżdżam.v d Bulgar!i. '"' czasie pbvtu w Słnecznym Brzegu zrbimy wypad" d Turcji gdzie weźmiemy prawdpdbnie u dzóal w kilku wyścigach kntrln,ych. P 24 lutyn nastąj przerwa v zgrupwaniu. Ptem w.viey.dżamy :na wyscigi międz.vnard\':e d Francji, Algierii i W!cc!. Całą akcję szk-0!en:-0wa prwadzi trener Karl Mada.i. D czasu s'.artu w Berinie \V.vScigu Ph"'"lOju każv z :n:s pwin'.en przeiechac d km d i.ooo km. - Kt ma szanse na udział w te- <>rcz.nym l\':vśc igu P l{oju? - Kandrd.>tów jest sp0r, nrzede '\\ szystk'.m: Szurkwski. Sze>zrla, J{. 'nlłsk i. Barcih:. Brze żny. Nic bez szans jestem ch.vba ja, jak rów :nirż Nwicki. Wszystk za leżeć będzie d aktualnej frmy, Sadzę że w czasip tradycvjne<!-0 wyści'\u ulicami War"wv Pucl.ar MO".'/ ispra\\ a Skiadu bedzie catkwicie WYjasn:na. Obk za<(ranicznych startów na szsach Francji, AJg:erii i Włch cal.a kadra klarzy e>lanuie udz;ał \\' Jub:leusz\vyn \Vyści,.Dziennika Lód..kiei i Orla (l czer wca br.). J.:tór;v pprze-dza nistrzst\\ a parani rzgrywane tradycyjnie inż w nrzedd?.ieil imp. ezy naszej redakcii w Laslrn. (n) Zwycięstw Ruchu w Ekwadrze Kstrze wińska Brdecki 9 parą p USA i Kanadzie W drui;im dn>u rc>zj{t:vwajl\:voh w ł yż wiarstwie figur,v)"tn, 'l\ y ł0tni0 sprtwych. Sprt w szkle Szklny Wjewódzki Ośrdek SP-Ortwy pracwal kalendarzyk imprez sprt wych na kres ferii zlmw.v<'h. Halwy turniei druż.vn pil. karskich składających s;e z 5 ra czy i 3 rezerw,vych rzczn:e sie 5 lu te<i-0 gdz. 0 trwać bedzie dq 8.ll. br ''Ur.'ej w tenisie stalwym rzpcrnie sie 9.. i zakńczy sie 7.. Rzgr, wk; dbywać sie beda w gdzinach d O d 4, Turniej badmintna r-0zpczn:e sie 7 luteg. Pdsuna wanl ''#s;vstk'.ch irnprez raz rzdanie nagród natapi 8.T, gdz. 2. Zszenia d tych in prez pr7.yimuje sekre ariat srdka (ul. Kpcit'isk:e 50, te. 8G-S:2) w gdzi. nach d 8-lS. Kmunikat Ttka W nkladach Tt-Ltka "- din'.a U styczmia 975 r. stwierdzn: LOSOWAXE rzw.. 5 traf. zwykł. - wy_.grane P kt zł. J.63 rzw. z 4 traf!eniami - \\"yrnne p 32: z! rc>?w. z 3 tralienlami wygrane P<> 20 zl. LOSOWA:-.E ' i rzw. z 6 tra!ieniami - wygrane 533.>9 zł. 4 r zw. z s trafieniami rem. - w:vgr.ane p zl. 2 rzw. z S trafieniami.:wykt. - wygrane kł z.l..96 rzw. z 4 tratieniamj - " :vgrane p 225 z!. 2.3H6 rzw. z 3 trafieniami - wyirrane P 2 z!. Na wyl-0svana premiwana kń Zwycięstwern rzczeli swe wy- cówkę banderli na w/w zalttady dgępy w Płudniwej Ameryce p:ł- tychc 7 as stwierdz0: karze m'.strza Plsl<i - chrzwsk'.e- - sześcicvfrwa nr ! nuclrn. \\'czrai knali ni \\' lrunv - nagrdy: samchdv sstlicy Ek actn - Quit, miejsc- bwe marki.. Syrena lub t wv zesół Nacim! 2 :O. Bramki clla - CTterccvfrwa, nr M ku- Ruchu zdbyli Bula i Marx. pnów - nagrdy p z2. DZJENXK LÓDZK nr i5 (829) Najlepsza sprinterka Eurpy, re- P rar; trzl z r2'<:du radziecki duet rina Rdnina i Aleksander. Zajcew wyv:al-czyli tytuł mistrzów Eurpy w parach sprt'"ych. Zademnstrwali ni w śrde świetny prgram dwlny, w lctóry \\ kmpnwanyc!' t:>.vl wiele ptrójnych pdwójnych skków. Z-dlali utrz.vmać wywalcwna dczas ul>ie.glrcznych mistrzstw w Zagrzeiu drugą lkatę reprezentanci NRD - Rmy <ermer - Rlf Oesterre'.ch zdb,rwając raz <iru- ([ tytul wicemistrzów Eur-py. Trzecie mei.;ce zaicli repreentaci Nj;!.D - Manuefa Grss 'U\\'e K9gelmaiJl. Pmim r.aniżnych nt, lódz;ka para Kstrze,viilsła - Brc>decki u plase>wala sie iedn::\ zycie le-piej niż przed rekiem w Zagrzebiu, na miejscu 9. Słabiej wypadli mistrz.v:'ie Plskl - Teresa Skrzek i Pie>tr Szczypa. którzy p prgramie dwlnym nie zdłali utrzymać zdbyteg przed rk'em O miejca, spada.iąc na pycje. l\aly LOTEK 4, 5, 8, 3, 7 wylswana bander«>ła: 0872 K?p.e-nhad?.e msstw Eurpy w na Szewińska wyjechala na 4-tYpienvszych mcdaljstów w para-cit gdniwe turnee P USA i Kanadzie. 29 bm. dra ltnicza p:zez Brtkc;;eie udała sie d \\'es! J'Orh-u, e:dzie rai.: -pdbnie \Yyta,pi w p'.erwsz.ym nit utu iuż 3 bm. Szczegół"\'\' rezran startó\v. szev -:r\skiei ust.ainv zstanie w rzmn:eniu z Amervka\skim Związ. kiem LekkatletYC7.YJ'T (AA U). Prze \l.':du je sie. że wvstapi na \V serii w pierwszyn mtyng uż 3 bm. w niedlu<!im c7.asie za cean \\'Yjedzie xrnadt kilkt0sbwa ekipa plskich lekkatletów. luteg wyruszają d Kanad:v trze.i nasi najlepsi tyc-zkarze: \Vclech Bu-ciars.kl, Tadeusz Ś'usarski. WŁadyslaw Kzakiet':icz raz biegacz Henry'k Szrdvkwski. Pd u-.«age br>uw jest takie wyjazd E;lżbiety Katlikwej. Piłkarze Legii przegrali w Adelajdzie W drug!m występie pdczas australii!fkieg -0urnee. piłkarze warszankiei Le<(ii sptkali się z reprezentacja płudniwei Australii. Mecz, którv dbył sie wcziaj na stad'- nie Hindmarsh w Adelajdzie. wygrali gs'ldarze 2 :l (2 :O). Bramkę dla Legli zdby! Włady slaw Da,brP.\;ski. Klarzy bwiązują kaski W czasie trwania w Melclnau rzelajwych mistrz.st v świata bradwa! tam dyrektriat M\ędzy. nard\\ ej Federacii Klarskiej (UCJ) raz Federacji Amatrskie - FAC. W czasie brad zlszn \\-iee nwych i c!ekawvch nrzy c.ii. Jedna z nich dtyczy bwiązku używania lcasków clr-0'!nvch urez \.Yszystkich klazv anatrń\\", D tei pry H lk w nie-których kraiacil isłnial taki bwiaz.ek. FAC pstanwiła także, w 7JWia,zku z nwym brzmieniem paragrafu 26 karty limpijskiej, zmienić przepis.v dt; czące rekl8.ll na kszulkach klarzy. D tej pqry m,i<ji ni uży\vać ubirów na których widniała.jedynie azwa przedsiebirstwa lub fabryki. Obecn:e. nrócz naz\\ y ddatkw me.naidawać ;e napis kreś'ajac:v t sknxie dz.alalnsć takieg przedsie!:>irstwa. dukcii rlne.i i hdwlanej, Ectwat'd nqrt::. Mtl!irn rku bene;f-:> planu J-Jc.t ni-e. + * W tvm samvm dniu J sekret<lr:r: Kr PZPR F;<lw rd C.-iercl< pr?:yjql rr>nl<ów Prezvcłium Zarzadu GlóW- f" St" arz'.\-szf'nia DziPnnikarzv P vkkh. Pu ewdnlczący ZG SDP. retl,.ln'l l\lirf<0wslq przedstawił nlau rpli.ac.ił ntan,vień niedawnre" JX zhlz!lu st,\"\rarzysze Ua. W tlrn ser,ll'<'zne.i. bezpredttiej r zn-wv mówi""..., alduf!.lne 7aclan i:i irteo. w-,vvcłto"waw<' 7P d7iennikatr f".va nl!\ic!!o. w:vni'kn.fnce :t. nft"'zph\ dalzeg 0 dskn 'llpni-. <lziałan śr! prasy, radia i telewizji. 233 premie Wystawa pamiątek masńskich 29 bm. w Mm:eum Nardwym w Krakwie twarta zstała wystawa.. P lmiątki ma..c:ńkia". Pi-zcd.sta wi.n na niej druki : inne dku. men. dznaki. tra m('n(y str jów. biżuterię i dzi<>la sztuki z XV i XX wieku iiustrujące dzialal nść lóż m.awńsk:ch w Plsce. Częć <'kspzycji pkazywana byla przed 60 laty, inne - zaprl' zcntwan publlcw'ci p raz piet-. wszy_ samchdy dla szczędnych P.wszechna Kasa?.szczędn<>ści kmunikuje. że w lswaniu ksązeczek S?:czędn;cr:wvch premiwanych samchdami sb\\'''. ktre dbył się w dniach 28 i 29 stvcznia 975 rlrn m.eszkańcy Ldzi i wjewództwa łódzkieg w)-lswall 233 a m""h<><l:v. W dniu 28 stycznia 975 rku wylswan 3 samchdów: 2 srmchdów sbw' l'h marki Fiat 25p" wylswan na numery: 3858 US US U O. 326'.l42' US US. 4U86234 US US, US US. '6 54 US 6:765 US, US. ' 3 samchćl,v marki,.sk<la S-00 Stanclard" wylswar.:'.> na numery: 4363 US '.l QS US. 6 samchdów sbwych marki.. Za>r-0żeC'" w,vls\'an na numery: 43 '.l3 US US, US US 46?0. us us.. ' 8 samchdów sbwych marki Dacia" wylswan na numery: 855H UOZ, 5i4257 US 29J43 US US us us, US, U06038 us. ' ' 99 amchdów sbwych mark.i Syrena 03" w - swan<> na nun;ie,rt: 338 US, 3965 US. )8963 US, US, 865 u. 9U980 US, US, us us, \;US, 6a98ł US, US, 6ti7300 US, US, US, DH US, ljs l! UO US, UO, ;2n949 US, '.l4j999 US, U US, US, 2tl4008 US, US. 26Hl24 US, US, US, US,?85 US. 3099H U US, US, US, 3004 US, U::;, US, US US US ') US, us, us: us' 39J999 us US, U S, us us' US, 793 US, US, us: us: 64.2ul US, US, US US, US 2030 l!s. :>20953 US, US, 522;)47 US us: :>3625 US US, US, US, 6029;)75 US, 60?8'! vs US, US, US. 60;)462 US, 60J499.> L'S. fi0583il4 US, US, US US G07923 us us us us' us' US, US, us us 6548 us' 6559' us US, 66'3 US, 6 28 us', us: US, US US t;s. W dniu 29_ stycznia. 975 r. wylswan 05 &amchdów: 9 samehtlw sbwych marki ł'iat l:!5p" wyls wan na. numery: US, US, US US us. 433;;n7 us us. 604;j854 us us. ' 3 sach0:ly sbwe marki Skda S-00 Standar d" wylswan na numery: US, US US. 8 samchdów sbwych marki.,zaprżec" w ls,'l'lan na numer- : US. 4-8 US US ' US US, US lis US. 6 samchdów sbwych marki Dacia" wyls.wan na. n n mery! 25!l0247 US, 326 ł 9ł7 US, US US, us us. i9 samchdów sbwych mał"ki,.syrena 05" wylswan na. numery : US, US US US. H70062 US US US US US, US, US, US, US, UO US, US, US US, US, US US US, US, US, US, US, US, US, US ! US US, US, US US, US, US US US US, US US US. 9!lłOOB US US US US US US US US, US. 5560'05 US, 55':l4233 US US US, US, US, US US, US US. 6045!6 US US. 6048:}3 US US, US US US US US US US US US US tjs, 6098G29 US US, US. Dtychczas mieszkańcy Ldzi i wjewództwa wylswali samchdów premii PKO. Pwszechna Ka a Oszczędnści zawiadmi zaintereswane sby terminie i miejscu dbiru wvgranych samchdów. P\-yższy wykaz wylswanych samchdów ma wyłącznie ch8rater infrmacyjny. Pdsta wę d wydania premii st.a.nwi jedynie tabela urzędwa PKO. Krnika J.. Gdz Z pwdu awarii t>odsl'.łcji nastanna nrzerwa w ruchu tranwaiów na ulicv Armii Czerwne; d ul. Kpcińskieg d kiańeó\\-ti na \Vidzevvie. ;. Gdz. u.. skrzyżwanie ulic Armii C7.erwnei Niciarniane.. Kerwca Syreny" T 0-08 Jan D. nie tp>z.an\vał pierwszet'lst\va nrzejazdu i spwdw.ał?.(lerzenie z autbusem S 8i45. w l\'ynlku wypadku dznał n gójnvch b:ażeń i musiał skr>.ystać z pmcv gtwta..ł. Gdz at. Plitechniki Pr7;Y u!. Obvwatelskiei. <ier\\ ca \Vartbur<?a" 52J6 O Jerzy F. P<>tracil przeehdzaceg nrze 7 iezd n!e R.vszarda M. (lat 23'. Pieszv dznl złamania pdudzia i przeb\r\\"a \\' Szpitalu im: Jnschera. wypadków ;. Gdz ul. Tatrzańska 2.. i{'.etrzeźwy ZY!lrnunt w. (lat 57). wpadt na bk.. Warszawy" 62.'i O. Z cież.lcimi bra7..eniani rze,\"ie.i<>n g d Szpitala im Jnsch,.,ra. Swi.adkwie tee(,., wypadku nrszeni są zgłszenie sie d WKRD MO. ul, Włady Bytmskiej 60. pkój 7, tel ;. Gdz skrz.yżwanle uli<! Rewlucji 905 r. l Wschdnlei. Dszł tu d zderzenia iadace na sygnale ale ni-z;y czer\\ n:vm ś ietle \vzu trażack!eq 7 autb"jsen D i. \V wyniku zderzenfa asażerka utbusu Urszula T. dnznala cb: ażeń i?.stała urzewiezina d<> Pgtwia Rafunkweg, (JbJ Z gł<:l>kim żalem zawiadamiamy, łe des:r.la. 4 nu na zawsze, nasza Dri:-a Kleżanka ZOFA MACHALSKA długletni kler«>wnik przeds.zkla w dzielnicy t.ódt-plesit!. W Zmarłej tracimy pedagga ddaneg małemu dziecku J wvch;yawcę. wiciu pe>l<0jeń nauczycielek prr.edszkla. Za wybitne..,;. u. P_?Ol<me ua pe>ju światy dznact.na Złtym Krzyżem zaslu P r':yz e m Kawalersklm Orderu Odrd.zen ia Plski, Rdzinie l Prznacil<>m wyrazy wspó!czucia składają: DYREKTORZY i N:\UCZYCELK PRZEDSZKOL LODZ - POLESE

3 Znamienna uchwała Sądu Najwyższeg R zprawa byta wyznaczna na kreślny dzień ł w kreslnej gdzinie. Miała się dbyć w Sądzie Pwiatwy_m jedneg 7 miasteczek wjewódzkich. Przyjechali n<> nią zaintereswani (strny), świadkwie - ludzie z Ldzi i ze stlicy, sby związane bezpsredni z ważną prdukcją przemysłwą. Dwiedzieli się na miejscu, że rzprawa się nie dbędzie. Pwód? Zachrwał jeden z Ławników. Czy nie mżna był zabezpieczyć inneg Ławnika? Właściwie t mżna był, ale - eay Się zrientwan, już byt za późn. Grupa sób. które miały uczestniczyć w pstępwaniu sądwym i spdziewac się ewenc!.lalneg rzstrzygnięcia sprawy - rzjechała się. Dzień spisan na straty dzieląc się uwagami na temat czynnści, których w tym dniu nie wyknan i bawami c d następneg terminu rzprawy, na którą znwu trzeba będzie załatwić zwlnienie z pracy, * Oskarżny stawił się, skarżąca także, dczytan becnść wszystkich świadków. których w tej sprawie pwi.an bez liku. nagle. skarżny świadczył, że nie trzymał aktu skarżenia i nie jest przygtwany d rzprawy. W sądzie nie mżna był stwierdzić jak był naprawdę z aktem skar- żenia. Wysłan, czy nie? Otrzymał, czy nie? R zprawę drczn. Wszyscy świadkwie złżyli wezwania d stemplwania swej nieptrzebnej becnści w sądz!e. * Nie są t przypadki dsbnine a wystarczy psiedzieć przed salami rzpraw razem ze świadkami. by przeknać się jak jeszcze częst wysiadują ni gdzinami w czekiwaniu na wezwanie d zlżenia zeznań, a bywa i t.ak. że część z nic\! zstaje pwiadmina, iż dzisiaj już nie zstaną przesluchanl, lecz w dniu następnym. Uczestniczyłam jednak w wielu rzprawach sądwych tak dsknale przygtwanych, że świadkwie - pdzieleni na grupy - mieli wyznaczne gdziny spełnienia sweg bwiazku z dkł.adnścią d kilku lub kilkunastu minut. Bez straty czasu. Nie chdzi czywiście tylk świadków, bwiem nie tylk m i ich strata czasu składa się na pjęcie spłecznych ksztów sądzenia". Na ten temat pisaliśmy ;uż ale kazją ku pnwnemu pdjęciu prblemu stała się znamienna uchwala Zgrmadzenia Ogólneg Sądu Najwyższeg w Warszawie dtycząca dalsieg pdnszenia pzimu i sprawnści pstę pwania sądweg. W zalżeniach wstępnych ustawy stwier- Czas, ksztv i ludzie dza się. że dknywające się przemiany w życiu sµłecznym i gspdarczym kraju, pzytywne przebrażenia s.vstetmu zarządzania i administracji państwwej - jak również pstępujący równlegle wzrst spłecznych wymagań w zakresie prawidtwści i sprawnści dzialania nzanów państwwych raz dpwiedzialnści i dyscypliny plrcznej - zbwiazują również sądy. Nie pprzestając na dtvchczaswych <>s\ąrmięciach pwinny w pełni wykrzystywać Łjące d ich dyspzy.:-ji śrdki um<>żliwiające dalsze pdnszenie pzimu i suawnści sweę pstępwania. Czy tylk d sadów zależy bniuinie d granic niezbędnści tzw. ksztów wymiaru sprawiedliwści? Przed iednym z sądów trwal prces przeciwk wielsbwej grupie skarżnych. Mial zapaść wyrk. W wyznacznym dniu 5ędzia n!e!!lsil wyrku lecz prekazał akt.a sprawv d uzupełnienia śl2dztwa i rnzszerzenia aktu skarżenia na \nne ;eszcze snb.v. Kilka tydni złżne pstępwania sądweg skńczył się więc stwierdzeniem. że wszystk zacznie sie d pczątku. ZLOŻON OSC FUNKCJ.. wymiaru sprawiedliwsci pwduje, że efektywnści pracy sądów decydują nie tylk wysiłki pdejmwane przez nie sa- me. ale jest na także zależna - i t w dużej mierze - d n:ależyle,;; wypdnianla bwiązków przez inne rgany. które (prkuratura, adwktura, radcy prawni) bezpśredni współdziałają z sądami. Chdzi także rgany, których działanie przyczynia się pśredni 0 d prawidłweg przygtwani.a lub pnebiegu kreślnych faz prcesu. (Przede wszystkim rgany MO. administracji państwwej a także administracje spłeczne). EfektywnO'ść pracy sądów wiąże się także sumiennścią i rzetelnścią dzialania samych ucze tników prcesów raz z byw;itelską pstawą sób występujących w charakterze biegłych i świadków. Sądy więc nie mgt\ się graniczyć tylk d dknalenia wlasnej dzialalnci lecz pawinny - w drdze wlaciwej wspjpracy z rganami współdpwiedzialnymi - w pe!ni wykrzystując przyznane im ustawami śrdki - wzmóc w szerszym zakresie kntrlę n,qd należytym wypt>łnia rie.u bwią7ków prceswych przi>.z wszystkie sby birące udzial w pstępwaniu sądwym. N DYSCYPLNA P ROCESOWA a wstępie mówilam.świadkach. którzy przybyli,.nadaremnie". Oni pnieśli kszy spłeczne - mówiąc gólnie - sądzenia. Bvwa jed.naj;: i dwrtnie. Swiacłkwie, bądź też inne sby uczestniczące w prcesie lekceważą sbie dyscyplinę Sądm pleca się przestrzeganie terminów wyznacznych rzpraw i psiedzeń a także terminów różnych czynnści prnceswych, zwlaszcza zaś wyznacznych gdzin przestuchania świadków, biegłych itp. W na.id knali>.i jednak przygtwanej i prwadznej rzprawie Zj!lamuje się cś nagle, b: nie przybył wezwany a ważny świadek, nie zlsił ię biegły. Sąd zarządza najpierw małą przerwę - w nadziei, że póź.nicni przybędą. ptem dtuższą przerwę - d następneg clnia. jeżeli nie przybyli. Zdarza się także drczen.ie psiedzenia z pwdu nicbecnci niezbędnych w mm sób. lub nieterminweg wylhrnania zlenych C'zynn śti. czy zl.i:enia wymaganych dkumentów. Uch,ntla przypmina ;;ądm wyciąganiu przewidzianych ustawą knsekwencji w stsunku d:i winnych naruszenia dyscypliny pmcpwej. Wymierz.::mie przewidzianych prawem kar przadkwych w stsunku d sób. które bez usprawiedliwienia nie dpelniają swych bwiązków - leży w d::ibrze rzumianym intere;;ie gólnym. Z tych łl'ż względów uczestnika pstę::i wan'a. z k:órcg winy na>tą;il przi>rwanie lub dr C'?:en;a pn.<;pdi'.cn;a. nale:i.y bciążyć k<isztami spwdwanej przez n:egn przewleklści p stę pwania. ZOFA TAR. 'OWSKA Skmpilkcwrnq tę knstrukcję tu r::y 00 tysięci bręczy kól cze.cajccych na icysyikę z fabryki ieyrbów rnetalu ycli u Jlkrn, stan Ohi (USA). CAF - UP Wejście, jak wejście. Jak d biektu ddaneg kilka lat temu. a więc trch ę już drapane, pdniszczne. Tym bardzie.i zaskakuje wnętrze. wykładzina dywanwa. ściany wyłżne płytkami drewnpdbnymi na wybki p ł ysk. na drzwiach - metalwe tabltc'zki z dpwiednimi napisami. t w zystk ialw tł d. [ntanny. Nikg nie zaskczyły b y w tym miejscu malwane lejn, przybrudrne ściany, Lastrikwa pdłga. Ten ministerialny hall należy d Zasadniczej Szk!y Budwlanej nr 2 Łódzkieg Zjednczenia Budwnictwa przy ul. Siemiradzkieg. Nasza lmźnia kadr" - mawiaja w Zjednt>zeniu. Kuźnia" ma 32 ddział - 00 uz. niów d 5 d 9 lat. kilkanakie secjalizad! zawdwych. Tysiąc stu kilk.unastletmich chłpców. Hall t czywiście tylk Wizy- dwl.anych. Pracują trzy dni przytówka. Ale nie czek bez pkrycia. spsa b iaj ą c się praktycznie d za Dyrekcja sz.kly chlubi się urząd ze - wdu na różnyc h budwach pd niem rzlicznych prarwni. Napra- kiem instruktrw. trzy dni 7idbywdę bgatym. Lubi te pracwnie waj ą w szkle wiedzę teretyczną. pkazywać nie tylk d lateg, że Jak uczniwie pracują wszędzie je ma, ale przede wszystkim. że tam, gdzie się cś buduje. W Ldzi d wszystkieg grn pedaggiczne buduje sie dmy wyskie, kilkui uczniwie - przy pmcy przed- klatkwe. duże biekty użytecznś siębirstw budwlanych dsz.li ci publicznej. Ucz.nlwie rbią sami. Mu i być w t<'.i szkle cś wszystk. tak jak i drsłe załgi Ucrmfwie budują wi dmki. Na razie dwa biekty p sześć segmentów każdy. Plac jak w pdręcz n i ku. P ięknie grdzny, czyściutki. Na budwie,nikt się nie pęta bez przydziatu. nikt nie dpczywa, nawet nie pali. Obwiązuje pprawna plszczyzna. Nie ma mwy imieninach,,. p niedziałkach'', dniach p wypłacie" itd. należy tę inicjaty\\ ę kntynuwa i nie u pychać uczniów, gdzie się da na dużych budwach. Przedstawiciele zalgi - uczniwie klasy l A. 7-l<tni Leszek Sbal'lski i Bgdan Luczak. - Bardz przyjem!'lie gląda!! efekty wła nej pracy. Na dużej budwie, gdzie zaczynamy cś rbić i częst n'e kńczymy. nie widzimy efektów. Tuta.i c inneg. sami przeknamy się, c jesteśmy warci. Mistrz Eugeniusz Ł P BW Dąbrwa": Malkwski s - Swietnie pracuje się z ucznia mi. Najważniejsze. że słuchają pleceń. Rbią wszystk bardz dbrze. sz:rnują materiały. Chętnie wyjątkweg w je. Jdir.iacie. skr - kawatkami. c ptrzeba i kiedy Zalga - t 20 chłpców. K.parbez przerwy cś naprawia. przera- ptrzeba. D tej pry - z wyjat- ki są wraz z bsługą z Dąbrbia. mdernizuje, zdabia. na pd- kiem budynku uiplza dla wzn- wy". Uczniwie pprawili wykpy Niby sprawa czywista. Kmu shw:e własnych pri lttów. sps-. szącej Kalinę" załgi i przedszk- i wybudwali piwnice. A ktualnie nie związanemu z budwnictwem ba.mi gpcdarczymi. Dtyczy t nie w glwie się nie mieści. że tak tylk uczniów i instruktrów. ale _,, dług z tym zwlekan. Rzecz w nawet i pers0nelu. kt:ehenneg,, pracwalb}m zawsze z taką młdzieżą. * tym, że młdzież nie mże budwać który latem sam dświeży! sbie tak szybk jak drśli. Cala trudkuchnię. T pświęcenie dprwa- A na Pn atwska nść plega w zmieszc7.eniu i;ię w dzil <l realiżacji sprawy, kt<'>- cyklu raz w wynalezieniu dprej za chwllę. wlednieg biektu. takieg d Bsl t kilka miesięcy temu z - wznies ie..,ia w ciągu kilku mie.siękazj i urczysteg!?a wania abs?l- la przy ul. Wasilewskiej - niczeg pierwszy eegment znajduje &ię w cy. wentów na pracwn.ików buwic d kńca nie dprwadzili. Nie m- tzw. stanie zerwym. D czerwca Tym razem znalezin. Dvrektr twa. Młdzi ludzip.. pwiedzih gll więc gami cenić swjej pracy. dm ma być gtwy. P mntażu Zjednczenia, d któreg zwróciliśwtedy dyrektrwi Ziednczema, h p że chcieliby sami wznieść jakiś żłbek n.a Wasilewskiej trzymali zmieni się c arakter prac. i ze- my się p pinię jest jak najbarbudynek _ 00 piwnic p.dach. - przypadkw, p klejnym,.zarwa- winie się na budwie kilka grup dziej za". W inicjatywie młdzieży czywi.;cie 000 nadzrem instrukt- nym' terminie, kiedy wda zalala specjalistów - murarzy, tynkarzy. widzi 0n wyłącznie chęć sprawdzerów. Dyrektr Zicdnn. zenia przy- dól fundamentwy. a przedsiębir- stlarzy, płytkarzy, malarzy. Na nia się. A d chęci sprawdzenia się, rzekł i budwa malazła się. Kn- stw dpwiedzielne za terminw<> zakńczenie rku szklneg uczni- d satysfakcji na widk wlasneg kretnie w Lódzkim Przedsiebir- ddanie biektu miał inne srawv wie Zasadniczej Szkły Budwlane. dzieła mają takie samn praw uc-zlwie Budwnictwa Wic>lkPlvtwe- na głwie. zrbili. Ter,az w przefi- nr 2 będą mieli kazję p raz niwie zasadniczej szkly c abg Dąbrwa". i;idzie akurat ster siębil'stwie nikt nie ma wątpli- pierw;zy (niezależnie d teg c slwenci p0litechniki. T bardz przedsiębirstwa chw,vc:t nwy dy- wści, że ta sz:klna budwa bę- pwiedzą starsi) pdsum0wać wł.as- ludzkie. Dbrze. że dan im te mrektr. z tzw. świeżym spjrwniem dzie na pewn prządna. ną pracę. ż l iwści. Czysty zysk dla wszyi umiejętnścią traktwnia rzeczy n;truktr z LPBW,.Dąbrwa" stkich. l)czywi. tych jak ry:zywiste. Oczywiście uczniwie nie mgą - Szczepan Baran: Jakś nie mam wątliwści że!jcz.ni Nie szklv w swjj na- "ZJsić wie:łlwców a.ni zpitae. - Star" nie zrbiliby teii, c pd sam kniec -r!ru szklneg zwie nszącej ddat"'k dla pracu- Sl rzystan z teg. że d lat nie zrbili mi chłpcy. Na takiej bu- sptkam się z mldzie 'ż ą przed u jących" sa wnśc;wie.,na st.anie" dnch<xlzi d realizatji dmków jed- j dwie jest mniej ka-z.ji d pdglą - k0ńcz'jnym już dmkiem. Ukńcrpzczególnych przedsiębirstw bu- nrdzinnych p rzy ul. Wasilewskiej. darn.ia złych nawyków. Uważam, że nym bezusterkw. - Który raz jest pa.n w Plsce? - Pa.mięta r pa.n? /mjeg jca. ZdecydO"waliśmy, żeby - Chyba dziesiąty raz p wjnif.>. jednak zrbić t przyjęcie. żeby Przedtem b., Jem jf'den raz przed - Pamiętam g b ardz dbrze. się_ mama nie dmyśliła, że Jerzy wjną. Kiedy miałem 5 la.t. Bardz się mną piekwał. Bylem ni.e żyje. - Jest pa n Grekiem. m a pan grec- pd jeg wpływem. Brat średn i - k ie by wa telstw. Ur d z. si ę pan A.ntni, był rnczei pd wplywm w Grecji?. j OJca. Lączyl nas z.ter.zym wspl- -.Je.<tem urdzny w Salni- ne hbby.: z_abera ł mn!e : _ryby, kach. mieszkam tam Mój jciec uczył mnie.iak trzymac nz wtbyl Grekiem. delec. Nie lubiłem zimnei wdy, a - Km u nal e ży z a wdzi ęczać, ż e w panskiej rdziu c knly nuwane są JJlskie tradycje? - Oczywisce mjej mamusi. Ona zawsze utrzymuje w naszym dmu pl;,;ą atmsterę. pbki byczaj. Nie uznaje innych. Ma przeszł siemdziesiąt lat, więe.i niż czterdziesei mie.>zka w Ure.:ji, ale ciągle mówi, że nie ma czasi.. nauczyć się.ięzyka grec-k\eg. Chciaż skąd - inąd wlada nim bar<lzv dbrze. W naszym dmu panują kuchma pbka, język pl;ki. Mama nie tylk naaczyla pl.>kieg JęLyi.;a swje dzieci, t-le także nasze <zicci, a więc swje wnuk i. Także swjeg męza, czyli mjeg,).ka zmusiła. żeby nauczy! się p pjbirn. On się d H g.) nie przyznawal przed,,;wlmi przyjaciółmi - Grekami. JcsLcze prled wjną zawz g-;cil :;ię u n.a.s Plaków. - A więc u paistwa Lambr ianidis, jeżeli Wigilia - t p pls rn jeżeli Wielkanc - l p plsku. - Wszyslk je&t p plsku n zmuszał mnie żebyrą zimą myl się pd kranem. chdał mnie zahartwać. Bardz g kcha.em. - Czy p a.n c ś wied z i a ł.j> j eg knspiracyjnej dz ia ł alnśc i?. - Tak. ja pierwszy ptem dwiedziałem slę tym, że zstał rzstrzelany. Przyszedł listnsz i Wtedy wieczrem, kiedy zebrała się cala rdzina jca. rrzyszedl szef gestap, pewna zn.a jma Rsjanka i jakiś inny,, yższy funkcjnariusz niemiecki. Niemcy slmnfisk<iwali nam żaglówkę. a pnóew.a.ż na:pdm stal tuż nad mrzem, ni przychd.zil i d nas przlbim ać się przed pływaniem. P rzstrzelaniu.jerzeg przyszli zbaczyć jak t przeżyła nasza matka. Mama pprsiła ich d salnu i zaprpn{} wala, żeby szef gestap usiadł na ftelu. nad którym wisiał wielki braz Cezanne'a. Odmówił. U.-;iadla z brat Aata nr Nie ma nic u.ncg. \lamu::.ia nauczyrzmawiamy: tradvciach i interesach ia plskiej kuchni takż(! nasze ż- przyniósl małą pa. Otwrzyła t t R ny: m.., i brata. Wnuki.są pd więc na ym miejscu a s.ian rn, wplywe babci. i\'lówią p J)Olsku, drzwi mamusia i tę przesyłkę dała ale nie pierała się plecami. Nagle mnie. Był tam p grecku napisany braz zleci at ze 'ciany i z wielkim lui<.\ Plskę. Udziela " ę t także list - zawiadmienie. skierwane hukiem paell na t mijsce. gdzie naszym greck:m przyjac;lm. któ- d mamusi. że jej S);n Jerzy wa- miał usiąść szef gestap. On zbladt. rzy nu:; dwietlzają. b mamusia ł c.<glc mówi 0 Pbce i w ten sp- nw z.sta rz.,;trzelay. Przeczy- my wszyscy także. Byliśmy pewni. 00 O!'li takłc w:ele 0 me. wiedzą. talem c i nie dalem nic p sbie że pmyśli. iż chc:eliśmy g w ten pznać. Mama pytal.ą się. c tam.sp ób zab:ć. - Jest pan rdznym bratem Jerze- napian. Otwieram tę paczkę. a K ied pan widzjal G'O wanw<t-.szajnwicza zwaneg w śrdku byly papiersy, czarny statni raz? prlcl angielski W) wia cl czasu U grzebień i zegarek. - Widziałem g już p kapiiula- \\'Ojny świa t wej Agentem nr l''... cji Plski. kied w) buchla wjna ksią.lki nim napisanej przez p., mwal tam Plakbw. którzy tedy Jci ty jest w l' ul ee bardz ppu- - Przffhwujeme łe pun.tkl w włsk-grecka. Pracwał w Salnilarn;. ukazał sie kilka wydań dm u?. kach. w pl,kim knsulacie, pr;r, jbrata - Od p!tnastu la! ma.my w Sa lnikach firmę handlwą. która zajmuje się imprtem plskch twarów i sprzedażą ich na terenie Grecji. - Z j akimi centrala mi plskimi prwadzicie pa.nwie i nteresy? - Z "Plimexem'\.. Varimexem", Uniwersalem", Centrzapern". M y w Salnikach wielki saln, ktd'i y feruje tylk fw;! pl.;kie. Są tam pianina CaFsia". plskie krysz.taly, prjektry z łódzkieg Prexeru"?. - Tak. Współpracujemy z tą fir mą d bardz dawna. a w ubiegłym rku ;iągnęliśmy rekrdw wyskie transakcje. SprQ\vadzamy pza tym rzmaite przezrcza dla dzieci., rzutni ki. Pl'Z()t kinwy. radia. telewizry Pc>Za tym ma zyny d szycia, a także parkiety. padzki itp. -.Jak J>an cenia kntakty han dlwc z Pl ską? - Twary plskie są już z;na:ne na rvnku.gre::::dm i brty handlwe każdeg rku s:ę p(;\.rięk; zają, - Ale t n ie,jest tylk tradycyjna wódka i szynka? -. N!i;. Chcaż nie".ljwn. kiedy dwiedziałem się w War,7,awie. że u.was b t nieurdzaj midu, załatwlem Jeg dstawę 7. Grecji... Szy.nki sprwadzamy mał. Pl&ka wli ją.sprzedawać za wlne dewizy. a nie w ramach wymianv tw!lrwej. Pśredniczymy w budwie p::ez Plskę cfłcni.. Już piąy taki biekt pwslaje w Grecji. Wkrótce rzp.cznie się bud, wa dle\\ ni. Takze w tym kntrnkcie pśredni czyliśmy. - Częs t p a.n bywa w f.a>dzi? -:-- le razy przyjeżd7.a m d Pl ki. zaw5-ze jestem w Łdzi. Teraz JPst t dla mnie tym bardziej rn.je, ze.pznałem dne!,cję i ze pól wasze.i ery. która wvsfew;ita pdczs Fctiwalu w Salnikach. - O p wiad j ą 7.er n k n t:vm.ialc erdrczn e byli gszczeni u państwa. w dmu. SLruinph-W.jlkiewieza, 'YŚ\;etla- - :-Ee. Zstał:<' ne przekazane prze<lstawali się d Francji. Pany b;vł z grmnnn pwdzeniem dc> Muzeum Wjska Plskieg w miętam. ŻP miał taki znak pwie- - Czuję 5.tl skręp<>'wany. pnie '\ - f f waż teraz.. kiedy estem w Łd i, film na pdstawie tej książki w:v- ars<awie. \\' tlumaczyiem " tedy czny s ryzującą!arbą. Używał prdukwany. mamusi że kip<ly Jr wyjeżdżał się tych znaków wtedy pdcws z.a- wszyscy. s;ę mną t.ak >"rdec:m'e i., na Srdkwy Wschd rtawł te ctemrnenia. Dal mi g i sprawi! m t trskl'wie zajmuja. M:tią ze mną.tak pa.n pam.ęta swjeg bra- rzeczy u przyjaciela.,,. te. 'ym w: Pika przyjemnóć w t m kre- zapewne wiele klpu... ta? «ób matka pzez calą wjne n:f' sie przyjeżdża! d n.a c sbtę i ;-- l\fy P lacy mamy dla Grec,Jł _ By! nai.-tar;:zy z nas trzech. dwiedziała ię.. że Jerzy. w;;t pa.mif!lam, że pis.. k_fflrc.!(r> wte>d.,- wrc.t.e t _ad cy.inej prz,i jaźni i syi- Byl de m:iie :arsz:v 0 20 lat... r'>7«trz<>lany i my!ata. ze n.ie<t na mieismy. na. dzie,iec minut przed pat. Nie tylk z Pll W<><lu wsp ól Srdkwym W.<chd>:-". Wszysey Je przybyc;<'m wyb2gat na drl(ę nyrh bhaterów narrlw-, AA. D zię- - l{iedy n z5tal rzstrzelany ukrywalim' przed nią ę tajemni- i czekał... j kuję pa.nu za nteresującą r zm- - ile pan miał lat? cę. W kilka dni pl) r<>zstr;r.rfaniu - Pan uje żywe knta.je- w ę. - Miałem w <ly ówar«śc'h lat. brat.a wyij)adaly i,mieniny Jana --:- ir z Pliill.,. JÓZl::F POTĘGA DZENNtK LÓDZK m %5 (829)

4 SEDEM '80B0T OCZEKWANA W p'lźd'j!en\ku ub. rlru trzymaliśmy mies.z:k'llllil przy Uil. Mary.sińsikiej 04a. Psiadał n spr usterek, które spisal!8my i wręczyliśmy jeden e gzemplarz naszej administracji., a drugi kiewwnictvvu budwy. Na budwie dniesn się d naszych blączek z nadspdzie WMlym zrzumieruiem mówiąc. że u.sterki zglsz.<me w jedną sbtę usuwane są u nich w następną. tak zaczęła się z nąmi gra w sbtnią ciuciubabkę. Przez siedem sbót mpwiadanych gści dzekali my się tylk dwa razy. Raz byla t brygada stlarzy, która p wstępnej wiz.ii zapwiedział.a, że lllajpi ''W dla nabrania sit musi zjeść Śl.iadanie, p czym ni.kła z hryzntu na zawsze. Dnigm razem -dwiedził nas elektryk, który uiiupebnil brmująe gnia>zrlik, p.mijając jednak u...wny przelączn rlk światła. D niedawna przypm:itnaliśmy kierwnikwi budwy na&zym isbnieiniu t sbiście, t telef.nicznie. Nieraz pamiętan n.a.s. tnnym razem usiłwan wmówlić, że słyszą usterkach dpier d tygdnia. Pdbne perypetie przeżywamy z wymianą kuchni gazwej. Wreszcie padły nam ręce i daliśmy spkój, przest<;uśmy też wykrzystywać nasz urlp wypczynkwy na sbtnie wyczek>wania. na brygady które jakś nie mira d nas trafić K. B. z ul..marysińslai.ej 04a m 5 BENZYNA W NEDZELą W całej Plsce w dużych miastach bez najmnie.isz)"ch kliptów mżna nabywać benzynę również i w niedzielę Nie jest t latwe tylk w Ldzi. Przeknaliśmy się tym 9 stycznia kiedy chcieliśmy 7..a.patreyć się w palii\v na Tefilwie. Najbliższa stacja na ul. Aleksandrwskiej przy Szczecińskiej była 7Jamknięta, ale w kinie m iala umieiizczną kartke ifrmuiącą. że stacja jest nieczynllla z pwdu awarii elel{.trycznej, lecz że benzynę mżna nabywać w 4 klicznych placówkach. Spisaliś my ich adresy, p czym pjechaliśmy na stację przy ul. Nafiwej, która według teg, c!(lsila l artka miała mieć dyż.ur d 9 Ale nie miah, chć byla dpiei 6,45. Udaliśmy się d natępnej przy ul. Ogrdwej - też była zamknięta, ale tu chć wyjaśnin krlj.:entm dlaczeg. B remnt. Benzyny nie naby'hśmy r&w:. niei przy al. Kkiu<zki. Na czynną stację natrafiliśmy dpie; przy ul. Tuwima p przejechaniu 8 km. Wydaje mi się, że ta histria pwinna c prędzej dtrzeć wiadmści dyrekcji CPN skt:iić ją d zastanwienia się nad sip.sbaml wlaśclweg infrmwania klientów dyżurach sit.acj i. MOŻNA W l,odz (h) B. K. PS'lenny chleb cra:wwy w wy <luiiu łódzkim t rzecz tiwarda i n ie wyrśnięta. Zawsze myślałam, że talrn JUŻ jeg urda, dp&ki pczas pbytu nad mrzem w Dariwie nie przekolllal.u.m się, że i graham" ptrafi być pulchny, wyrnięty i naózwyczaj smaczny. Ale d Dar!wa p chleb jeżdz.iić nie S>lt<-Cb. Kupując więc pieczyw 24 bm. p plud.n.iu w sklepie przy ul. Pitrkwskiej 93 wzięłam i bchenek grahama. dz;iw tym razem był n talki jaik tamten darłwski. W dmu wszyscy wyrywali g sbie z rąk. Cóż kiedy był t wyjątkwy egzemplarz. naprawdę nie wiem kiedy trafi mi się taki drugi, chyba że zakłady piekarnicze zwrócą większą uwagę na ten gaitu.nek chleba. NOC NA CESZYQSKEJ W.A. Mies?.Jkamy w dmu p.rzy ul. C ies zyńskiej 7. Dzwny t budynek. Od trzech mies i ęcy wdy w nim w k ranach r.a lekarstw<>, gdyż zepsuł się mtc w lkalnym wdciągu. Za t dla dmiany, w piwnicy ptp. Lkatrzy, zwłaszcza ci starsrl schrwani są już u kiresu sił, b mus:zą chdzić z kubłami p w<lę d zdrju, a d piwnicy w dłu." ich gumwych but.ach. A ADM. 0 wysłuchuje spkjnie wszystkich żalów, przy2jaje racje i n ic. (h) 'pdpisów li z n w płat siki'':..i PO UKOCZENU WYŻ.'5ZYC H STUDOW OD RAZU PRZYSTĄPLAM DO PRACY JESTE:'rf ZATRUDNONA JUŻ PONAD ROK TA\:. ŻE WKRÓTCE OTRZYMAM NAGRODĘ Z ''UNDUSZU ZAKŁADOWEGO. LE PROCE:'\'T BĘDZE ONA WYNOSJC. 50 CZY PELNE 00?.tl ROZWĄZALEM UMOWĘ NA MOCY WZAJEM:l':EGO POROZUMENA STRON. JAK TO MA WPLYW NA!HO.TE PRAWO DO TRZYNASTK"?.il PO KL\:U LATACH NEPRZERWANEJ PRACY WYPOWEDZALEM UMOWĘ. TERMN WY- POWEDZENA KOŃCZY SĘ 3 STYCZNA BR. CZY OTRZYMAM NAGRODĘ Z FUNDUSZU ZA\:LADOWEGO? Pnieważ z każdym din.i m wzras- jeżeli praca wyknywana mln.la url<>j)u macierzyńskieg, pra-wnlta ilść pytań dtyczących zasad szkdliwy wpływ na zdrwie pra- cy, którzy przesz.li przed zakńczeprzyz;nawaia nagród z funduszu wnika a zakład nie mógł g prze- n Lem r!m kalendarzweg na renzakładweg zacznijmy d przy- nieść d innej. tę lub emeryturę raz ci, z któprnnienia, że w myśl pstainwiei Praw d nagrdy nie tracą tez eł rymi zakład wz;wiązal umwę za usrtawy z dnia 23 czerwca 973 r. pncwnicy, którzy rzwiązali u- wypwiedzeniem lub w drdze p (Dz. Ustaw nr 2) pracwnik pra- mwę w drdze przumienia strn, rzumienia strn, alb też bez wyw d nagrdy ma wtedy jeśli jeśli nastąpił l w związku ze pwiedzenia lecz bez winy µtacwprzeprncwat nienagannie w danym zmianą miejsca zamieszkania sp- n ika. zakładzie cały rk kalendarz.'y i wdwaną. przeniesieniem służb- Wyskść nagrdy wypłacanej tej uprawn.ienia teg nie tr.am nawet wym współmałżnka d innej miej- grupie zatrudninych pav.rirnna być wtedy jeśli rzwiązuje U!UJwę w scwści, luh z.nalezieniem pl'zez prprcjnalna d kresu pracy w rku następnym. pracwnika zatrudnienia w m;cj- zakład.zie, z tym że w kilku przy- Zarządzenie n.r 26 Miin Pracy. Plac scwści płżnej bliżej miejsca padkach, k.tórn ustala artyikuł 5 u-. Spraw Scjalnych z 4 czerwca jeg zamieszkania. stawy warunkiem wypłacenia naub. rk:u kreśla jednak prizypadki, Wyżej wymieninym grupm pra- grdy jest przepracwanie w zadlaw któ'!'ych pracwnik zachwuje cwników praw d nagrdy przy- dzie c najmniej 6 miesięcy. praw d' trzynastki" l wówczas słu,,auje zarówn z pprzednieg za- LE WYNOS NAGRODA? Dla jeli kres jeg zatrudnienia w da- kładu jak i z nweg-, pd wani.n- prac't\mikow zatrudninych p nym zakładz ie jest krótszy. Ma t kiem, że pdjęli pracę w nwym dniu 3 g rudnia 972 r. za pie.rwmiejsce wtedy, jeś'li rziwiązanie u- zakładzie w tym samym rku ka- szy rk pracy 50 prc.; za drugi - mwy pracę wstał dkiolnae lendarzwym (dtyczy t pracwni- 75 prc., a za trzeci i dalsze lata preez pi:>rzed.niegl) pracdawcę: ków, którzy rzwiązali umwę w pracy - 00 prc. Jedyny wyjątek ) w związku z likwidacją zakła- drdze przumienia strn). przewiduje się dla abslwetjjtów zadu; 2) jeśli zakład nie miał mżli- Nagr-Ody trzymują te?. pracwni-, sadniczych szkól zawdwych, wści dals".reg zatrudnienia pra- cy przychdzący d zakładu p d- szkół średnich raz wyższych, któcwnika zgdnie z psiadanymi byciu zasadniczej sluż!:>y wjsk- rzy p raz pierwszy pdeimują praprzez nieg kwalifikacjami; 3) gdy wej. w wyniku przeniesien.ia służ- cę. m bwiem k<res nauki w tych stwierdzn naruszenie prawa przez bwegl) lub, zmian". pracy za zgdą sz:kł<l;ch. wlicza się d krf'u zazakład, He lrnlic:msć ta zsta- bu za,ładaw, ile. pnze:-va w trudrnema. b stwierdzna w drdze rzp,cze- pracy nie trwała dtuze.l niz 0 dm, nia kmisji r!izjemczej lub sądu: 4) kbiety pwracające z be!zpłatneg (b) ;:.Y/////,.t"/./'//"./, '/, ' ' PO POWROCE Z URLOPU G. R. P wykrzystaniu płatneg urlpu macierzyńskieg pl>prsiłam udzielenie mi urlpu bezpłatneg. 'l'rwal n d 3 grudnia ub. rku i wynsił niespełna 3 miesiące. Obecnie w na.szym zakład:i.le sprządza się plany urlpów wypczynkwych. Mnie z nich wyłączn, gdyż zdaniem zakładu urlp za rk bieżący mgę uzyskać dpier w 976 r. Nie ba.rdz ptraf.ię z 0'Zumieć dlaczeg patraktwan mnie tak, jak: nw zatrudnineg pr.i.c-0wnika każąc mi czekać pełny rk na mżliwść wyjazdu na. wczasy. RED. Nie ma pani bwiązku czekać tak d!u.g :'a urlp, b za,wieszenie st.sunlm d pracy na czas nile przekraczający trzech miesięcy, nie pzbawia żadneg pr<licwnika uprawnień d bieżąceg urlpu wypc:zynkiwe. a więc i kbiety, która aby zająć się dzieckiem skrzystała z przywileju daneg jej przez Uchwalę nr 3. Jaik i innych prac'owir.ików tak i panią zakład jest zatem rbwiiązany uwzględn ić przy ustalaniu harmngramu urlpów za rik bieżący. JEDNA SZOSTA CZĘSC (h) NTU d wiada RED. W clą,g; &tycznia br. ws.zyscy rencsc i emeryci trzymają z ZUS pwiadmienie infrmujące ich, ile wynsić będą najeż,ne im świadczenia p refrmie emerytalnej. Ale jak wladm wyskść św'.adc:zeń ZUS zależy d dwóch czynruików: d wyskści zarbków i staiiu pracy. Tteż kwta pdwyżki. będzie u kaeg iirma. Realizwać się ją będzie pprzez crczne zwiększanie renty czy emerytury /6 część u stalnej pdwyżki. Jeżeli kwta pwyilki wyns.ić będzie pwyżej 480 zł, uprawn!ojly d świadczeń trzymywać będrz;ie pcząwszy d stycznia br. 80 zl więcej, a d stycznia ka:ix!eg następneg rku 60 zł więcej. Przy pdwyżkach mniejszych mże się zdarzyć, że ktś trzyma całą należnść w ciągu dwu lat, b z wyliczeń wymiika, że jeg ren.ta pwinna ulec nv.iększ.eniu akurat 40 zl. Dla sób które mają nisk ą G. D. Orzymałem właśnie p- pdstawę wymiaru renty ustaw,ja.dmienie z ZUS p!'zelicze- wdaiwca przewidział pdwyżkę niu mi emerytury, ale zdziwil w kwcie nie mniejszej niż 25 mnie, że pdwyżkę rzłżn na. zł, chćby ptem ich renta czy przeciąg pięciu lat, pdczas gdy emerytura p::-zekrczyła 95 prc. ł El\ERYTURA PROFESORA.J. S.: Mam kil.ka pytań zmą. zanych z emeryturami. Ot ne: ) czy prfesr wyższej uczelni mże ta-k ja.k nauczyciel pójść na emeryturę, t jest p ukńczeniu 60 lat? 2) czy d pdstawy wymiaru świadczeń emerytalnych wlicza się prace w drugim miejscu na /3 etatu? 3) ile 'll'ynsi ddatek d emerytury w związku z psiadanym rderem? 4) czy w dalszym ciągu górna granica emerytury t 95 prc. wynagrdzenia? 5)!l'dzie Sl\ publilrnwane nwe przepisy emerytalne? RED.: Odpwiadamy klejn: ) Prfesrwie wyższych uczelni są bjęci pstanwieniami Karty Nauczyciela i dlateg również mgą wcześnie.i uzyskać emeryturę, 2) d pdstawy wymiaru jej wlicza się te kre.sy w których pracwnik był ubezpieczny. A że praw d ubezpieczenia daje zatrudnienie przynajmniej na /2 etatu, tylk uzyskany na tym tacie zarbek dliczany jest d pdstawy wymiaru, 3) wyskść wszystkich nw bliczanych emtrytut nie mże przekraczać. 95 prc. wynagrdzenia. Zasady tej nie s tsuje się tylk d emerytur dawniejszych. 4) Ddatek 7Ja piadane wyskie dznaczenia państwwe wyplany jest nadal w wyskści 25 prc. przyznaneg przez ZUS świadczenia. 5) Nwe przepisy emerytahl.e publikuje Dz. U. nr 274. żna uzyska ją w ciąrru tl'zech pdstarwy jej wymiaru. ) lat. Czym t tłumaczyć? <h) (lh i Bezzwrtny wkład a umwa Zasady przyznawania dtacji na uzupełnianie wkładu mieszkaniweg zmieniały się kilkakrtnie. Z:<vsze jednak pmc pieniężna udzielna była pracwnikwi pd pewnymi warunkami. Najczęściej zbwiązywała g d >rzepracwania lreślnej liczby lat u pżyczkdawcy. Ale niekiedy umwa z<;.wierała ddatkwe klauzule, cł któryl' bie strny nic przywiązywały wtedy zresztą s7czególneg znaczenia. Teraz p latach kazuje się jednak, że te ddatkwe klauzule nie były wcale tr\ik mał ważne, b wywłują spr zadrażnień. Np. wtedy gdy pracwnik chce z:uuit>nić psiadane mieszkanie lub przekazać je dzierim. Dświadczyła teg m. in. pani H. K. Kilkunasttysięczną pżyrzkc bezzwrtną. dstała d sweg zakładu.ies'!:cze w 9G6 r. Ptem p 7 :.tach pracy zwlniła się uważa,jąc, że dpełniła główneg warunku umwy, który zb\viazywąj ją d 5 lat pracy i nadał spkjnie mieszkała w spó!dzielczym blku 7 córką. Ale w rku ub. ze wzglęc!u na stan zdrwia p przejściu na rentę pstanwiła wyjech rć z Ldzi na wieś i frmalnie przekazać rórce mieszkanil"' i c,.:łnkstw spółdzielni. Spółd7ielni;i nie miała nic przeciwk temu tylk, że ku nlumieniu pani H. K. l'ały wkład patrnalny pstr.wila d dyspzycji jej byłeg pracdawc A pracdawca uznał, że wszystkie pi<'niadze należy >rzelać, z pwrtem na.ie g knt b: Pi':lO<' urzlrlna przez zakład psiacla charakter imil'nnv i ma służyć zaspkajaniu ptrzeb mieszkaniwych pra<'wnika". Wychdząc z tej zasady inny zakład p nagle. śmierci sweg pracwnika zaczął się d pzstałych człnków. jeg rd:>:iny zwrtu pżyczki wysuwając jak clclatkwy argu-.ls ment fakt, że pracwnik. nic clpelnil warunku umw:v tj. p trzymaniu pmry finanswe.! nie przeprac'wał kreśl ne.i ilści lat. Na szczś<'ie i w '.rnkładzie i w spóltlzirlni zna-, leźli się ludzie. którzy ptr<.fili przekna«' sby dyspnujące funduszem by zrewirlwały swe stanwisk. Pważne kłpty miał te. następny nasz <'Zy!C'lnik kiedy ' chciał zamienir p<;iadane mieszkanie na innr. A pn ód? Ani Jn, :rni spółdzielnia n't> mgli natrp<' n ślad :rnkłllu który dał kiedyś pży<'zkę bezzwrtną. Wreszcie udał sie ustalić, że zakład ten uległ likwidac.ii. Dalszr!t riągu te.i histrii nie udał nam się prześll"'rlzir. i dlateg nir wiemy kt >irrwszy czeg zrezygnwał. Spółdzielnia z pszukiwań spnlkhiercy zlikiwdwaneg 7akladu. l'zy prawnik z zamiany 2-pkjweg mieszkani'l na -pkjwc. Jak t jest więc z pżyczkami bezzwrtnymi? Kiedy pżyczkbirca ma praw dwlnie nią dyspnwać dpytu,ją się Czytelnicy - prsząc by wyjaśnić,iak w m ii l przepisów pwinien wygłąd.ć tryb pstępwanh, grly spółdzieka rezygnuje z człnkstwa. Na pytania te Centralny Związek Spółdzielni Budwnictwa, i\ieszkaniweg w f,dzi dpwiada następujar: sti.wnie d 2 ust. 2 rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listpada 9i3 r. (Dz. U. <373 pz. 26) z dniem zamieszkania w lkalu spółdzielczym, w.kład pracy nie mże drhdzić d birąceg pżyczkę umrznej części z zakładweg funduszu!s mieszkaniweg, jeśli pracwnik wypełnił warunki umwy. Ale że żadna spóldziclnia nie wie Jakie t hyły warunki i czy zstały wypełnine jest zbwiązana Z\\-rócić się cł zakładu, S. by "'YPO\Viedział s!ę, c. zrbić z unrznt\ częsrią p7yczlti". Z pwyższej wypwiedzi wynika Jasn, że rezygnują.v z czlnkstwa. spół:lzielra musi rzliczat się ze S'Vym zakładem pracy. że spółdzielni rzliczenia le nie intcresu,ią. b dbywają się ne w parriu zawart!' kiedyś umwy miedzy pracwnikiem a pracclawrą. Tylk, źe jale,już zaznar;:yjiś;uy umwa umwie 'nierówna. Część tych uwag i wątpliwści przekazaliśmy CRZZ. A t Jej wypwiedź:.,zgdnie z treścią ust. 35 wytycznych Prezy- ' dium CRZZ?: dnia 20 grudnie. 9i3 r. w sprawie zasad udzielania pmcy i wykrzystywania rdl<ó\\' zakładweg funduszu mies7kaniwev, (Biuletyn CRZZ z 974 r. nr 2. p:. 0) - pmr brzzwrtna udzielna pracwnikwi przed dniem stycznia 974 r. i n:e zwrócna zakładwi pra!'y slhje się własnścią r.rwnik<, Jeżeli natapil v-ipcll<'lli<' nif'7kania spó:dzlelczee; i w pełnine zstały warunki umwy zaw<trtej ' z za.kładem." A więc i CRZZ pdkreśla :ie decydując m cz nnil;.iem przy statecznych rzliczeniach jest umwa. Tylk że,jej pstanwienia, jak świadczą przytczne przykłady mżna interpretwać nrd wyraz dwlnie i wbrew temu c zwykliśmy rlczu- ' wać za słuszne. Gspdarzenie splcrzu mi pienieclzmi wymaga strżnści i rzwagi. Ale też i szers7e-: sp,jrzenia i prze-,, analizwania wszystkich za i przeciw nie tylk w skali wlas- neg ciasneg >dwórka. {w) c - c a ""..Q Q Na ul. Retkińskiej w pbliżu krańcówki t ramw.ajwel, jest w budwie duży, efektwny pawiln handlwy. - C też w nim będzie? - zgadują rnl iczn; me7.kańcy. Czyżby znwu jakiś sklep.,argedu"? Ludzie się denerwują dlateg tak cif'kawie dpytują, pnieważ w ich siedlu nie ma sklepów pżywczych. P pro$tll nie ma gdzie nabyć mleka, chleba i innych pd>tawwych artykułów spżywczych. Spieszymy więc z dbrą nwiną. nfrmujemy, ż będzie t jednak super-sam spżywczy. Już w kwartale br. - jak przyrzeka Wydział Handlu i Uslug UrzQdu m. Ldzi - mle z kańcy Retkini będą mgli dknywać w nim zakupów. N, mże jeszcze nie wszystkich artykułów spżywczyc h. Są bwiem duże kłpty z wypsażeniem pawilnu, nic tylk w meble, ale przede wszystkim w urząd zen ia chłdnicze. Gdyby nie te biektywne trudnści'', już dzis rctkinianie mieliby gdzie zapatrywać się w mlek i chleb. (g) nnmnnmmmnmnnmnnnnnnnnnnnłmnrmmmmmm nm nmmmmnmmm ł ie jest t łatwa!lużba. chć tak bardz ptrzebna i ważna. Mał która prfesja wymaga tylu predyspzycji fizycznych dprnści psychicznej i przywiązania d pracy, jak zawód sprzedawczyni sklepwej. Bite 8 gdzin pd arguswym kiem kntrli klientów, w pczuciu dpwiedzialnści za wszystk. M. in. tal{ że za nie zawsze najwyższej jakści twar za nie zawsze terminwą jeg dstawę. Nawet za kaprysy aury, które sprawiają że nwalijek nie ma na czas, chć być pwl'ly, i że górki nie brdziły tak jak by należal. My, klienci, niby rzumiemy t wszystk. zdajemy sbie sprawę i dceniamy, ale gdy zabiegani i spieszący dpadamy lady, przede wszystkim chcemy mieć rację. Masł, mim że 7 datą dzisiejszą, ale nie dzisiejszej świeżści, bchenek chleba czy bułka chciaż nie stare, ale przypalne, jablka nie takie, jakich byśmy sbie życzyli - wszystk t jest kazją d zadrażnień. Je śli mim t zdarzają się ne jednak nie tak częst, je5t t zasługą sprze<lawczyń skle. pwych. Tych prawdziwych - jak t w jednym z listów napisał któryś z Czytelników - westalek Merkureg z gdną szacunku cierpliwścią pclniących swą niełatwą służbę za ladą". Sprzedawca a raczej sprzedawczyni sklepwa - gdyż w śró d persnelu sklepów lbrzymią większść stanwią kbiety - jest też w cdziennej praktyce reprezentantem handlu wbec klienta. Spśród 52 tys. sób, które zatrudnia łódzki handel, ne właśnie stanwią najbardziej wysunięty na strzał krytyki publicznej przyczółek. Pisaliśmy już na ten temat, pdkreślając wartści zasługujące na szczególny szacunek. Dały temu asumpt listy Czytelników, z których mżna by wypisać mniej pprawy warunków pracy, bardziej znacząceg kalibru. Np. w jed- ym z większych przedsiębirstw handlu spżywczeg z prgramu pprawy warunków pracy na rk 974 wynika, że na 4 tematów, 9 dtyczy higieny, a tylk 5 be:upieczeństwa prary czytamy w prtkle związkweg inspektra z czerwca ub. rku. Tak znikma ilść tematów bejmuje Krystyna Wyrzykwska SATYSFAKCJE MERKUREGO najczęście.l pwtarzające się uwagi. Sprwadzają się ne nie tylk d p C'hwat czy nagan, ale także d krytyki. istniejących jeszcze zaniedbań i niedinwestwań. Na ptrzebę energiczniejszeg działania w tym zakresie zwracają także uwagę wizytacje handlwych inspektrów pracy. dntwujących niedstatek starai'l pprawę warunków lkalwych w placówkach handlwych. Również pracwane przez przedsiębirstwa handlwe prgramy pracy częst wiele pzstawiają d życzenia. Dtyczą ne przeważnie zagadnień higieny l}racy. za t d teg typwe usterki, które winny być usuwa..'!e d ręki. Takie np. jak naprawa schdów w 6 sklepach, przymwanie na st.ale maszynek a krienia sera w 34 sklepach. dstarczenie twieraczy d pakwai'l w 3 sklepach, pdestów w 2 sklepach, wyciszenia agregatów chłdniczych w 2 sklep.ach i dstarczenie wózka. Jest t tematyka nie wystarczająca dla 3 sklepów - czyt<imy dale.i - i nie wpływa kmpleksw na likwidację za.grżeń wypadkwych. W pracwanym prgramie pprawy warunków pracy nie w pelni wykrzystan te:!: wyni splecznych przeglądów stanwisk pracy - jesiei'l 73". Pwyższy przyklad u:lyty zstał t lk'j dla zilustrwania trudnści. jakie dają sbie zna& także na terenie pw:;la iych przedsiębirstw handlwych. Trudn się więc dziwić, że w warunkach kiedy t zwykła drabinka d ustawir- i.a twaru na wyższych pólkach. lub d twierania czy zamykania kna urasta d rangi prblemu, gdzie n iedstatek wózków d przewżenia skrzy(! z m'ekiem lub wcami, bciąfa i tak nielekkie życie persnelu sklepweg. c:i mniej związane z zawdem sprzeda\\' czynie dchdzą z pracy z żalem i przed CT..asem. Odnsi się t zwłaszcza d najmłdszej kadry, abslwentek zasadniczych i. średnich szkól handlwych. W przedsiębirstwie Warzywa - Owce" z 25 młdych sprzedawczyń które przyszły d pracy w V kwartale, d ki'lca rku pzstał zaledwie 7. Pnieważ również w styczniu br. deszt 7 mtdych ekspedientek, rachunek zbilanswał się na zer. Kiedy człwiek lubi swją pracę i czuje się w niej ptrzebny - nie dchdzi, chć nieraz iest mu rię±k i przykr - pwiedziała mi jedna z ekspedientek. z która r:>:mawiałam n temat blasków i cieni wyknywane.g przez nią zawdu. jest t prwda. Ale nie znaczy t, że sam t, Jk umiłwanie zawdu decyduje. Spśród kilkudzies i ęcitysięcmei rzeszy łódzkich handlnwców znakmita większść t fiarni. długletni pranjwnicy. dbrze i z catym ddaniem spełniający swje rielatwr bwiazki. Na ich ręce 7-łóżm, 7 r!< '' 'h ;;vie\< nasze najlepsze życze ni a..tak najwiekszej życzliwści i uprzeim,ci ze strnv klientów i i:>l' najmn;cj kltów,_ )0 wdu teg czy inneg zaniedbania. ł DZENNK: t.odzk nr 25 (829)

5 ( J:.J!f,iijl=-=lT[F!4!]*elFl l.!im GOSPODARKA MESZKANOWA S w czach radnych ytuacja mieszkauiwa w nastym micci je.i slałe jcdnn z '.tjw_ażniejzych prblemów. WcLOraj tematem trm zajęli su: t r.kze człnkwie Kmisji Gspcl2rb.i \:munalnej RN m. Ldzi. Jednym z isttnych w cią - gu kilku lat prblemów byl tu riieterminwe zasiedlanie zarówn llwych, jak i zwalnianych tarych mieszkań. W.;:aitck dziata!i Urzędu Miasta straty z teg tytulu przest::ily już być tak pważne jak pprzedni. W skali c a le mia ta mcżna uznać. że iest t becnie prblem minimalny. Jedynie na Bałutarh bserwuje się jeszcze pe\\ ne klnpty. Zasadniczym tematem dyskusji rcdnych sial s ię jednak prjekt r zdzia łu mie szkań n a rk bi cżcy. Ptr:eby miata ::,a tu bardz pw.:iżne. P.ad 50 :ys. czlnków czekuje becnip na przydziały z budo\\ nictwa spóldzielczeq. Jednak prgram md<.>rni7..acji miasta i związanych z tym wyburzeń sprawia. ż,:, nawpt dy;:pnując psiadanymi nbecnie rns0bami mie>?.kani0- wymi. nie będzie mżna re'llizwać w pełni pt zeb. D rzdzialu w br. przewiduje się blisk tys. mi!'szkań. Z tej liczby 3042 mieszkania z budwnidw'\ rad n;:irdj\\ ch. a 7638 z budwnictwa spóldzielczeqi. Tuta i realizwane będą przy dzialy dla sób przyjętych d spóldzielni w r. 9fi8 r::i7 dla i V grupy człnków pnyjęlych w cwrwcu l!ł69 r. Będa t przede wszystkim sby mi e,zka jace w warun!rnch prze!:!ęszczrnia. pniżej 5 m kw n:- sbę i mlcle mnlże!i<;twa bpz wlasneg mieszkania. Dyspnując więc psiadanymi zasbarnt. dąż ć się będzie prz0cle W'z:vstkim d pprawy waru'.kć>w m;ezkaln''ch sób najbrdziej ptrzcbując:- ch. O<'lbn :z.apewnine z<>;;taną ptrzeby związ3n" z \\'yburz 0 niami przemy:;l \l'.\'mi i kmunilrncy_inymi na terenie miasta. Tak \\ i ęc chć wzrst substancji mieszlrnni,nj jest w nasznn mi eśc ie z każd m rkiem bardziej intpnywn. pi rze6y mdernizu ia re!:' się miasta i jeg przemy s łu stwarzają w te.i d ziedzinie dalsze pważne ptrzeby. Cena nietrafnych decyzji :wa.rganizacja rucbu d rgweg0 w Sródmiesciu w ymaga ł a usta "\Vienia wi<'lu nw:vch d'iwic"tlnvch znaków drol\'ow:vch. Teraz. w związku z przepr0' \ a<lzanym,j kreltt:tmi. 7micria sie je na inne. jede likwiduje, U"'taf\ i.a nu C'. Pdświetlny znak drgwy k- Od 5 luteg z :s: stuje.0c zł, słupek na któr;vm jest usta\\in:v - 57 zł. D te;: dcl0dzi jehcze cena l<abla. l!niazdka. n i -czywiście rbcizna. Ca- 0,;ć - k. 3 tys. zł. CPna nie >r:.:emyślaych dec 7.ji jrst wysłka.. F\tVP P jd nd wypcć Kt pełni jesz.cze urlpu za nie rk wvkrzvstal w Kt zapłaci za stracny czas? ul>ie!;l;. bądż prag-nie 0,c>l sób prys:l w czra; qdz. 0 d spóluicl ni nier:kaiiwej.,pólcsie" p \:luc:e d nweg mtp3:kania. nr.-;:yc!j trz-ymali:!.hty u;c:u:aniu na tę kn::ję, wscysc.:y µr:ys.:.u. my p el ni nad.:ii. e t{) Tłacieszla c ll u... ila sp--!lnien. a ilru zett. A fiqę! /(/ uc:e cl:>stal tj;l/,n kilka, ób. Res:ce pwipd:<an tv c-ia/e nl nl;wsl..:im spól<l:iel ni. te następny termin sptka. ma u.ę;tali a(lninistracja i d niej trzeba stę z tym :a} r acać. Jak t tal,? Czy spótrlziclnin li-wa t a że tjyle czum, m.ina zijyc /ul:i. l>tórych na.ipierw w n ;tra.ie ur:ęrfu;ym pismem, a nat <'pnie rbi się tl'obec nich aicriinic:e mirz'y i nie ptrafi ud : ielić wiżaccj dpw!ed:i l" p :>d.tawice ]J!Jtania? Kt nam c s :v.f!-.\.im zapaci za c:as ;u: u a'ćn i za c;ns k.tón n cwqiplf wie stracijnv (u: iaduj(c si ę te administracji swjej pl'y'!.. : ' Jeden z zawiedzinych Nie paryska - łódzka!.. w pnied:ialek ad: 4.i knt tro<'lle ble2<ccw r!"'u - z.ie "ybrać sie na l':iechrza. WBS j uż na FWP n a karelaks d w Ld7.i p c z yn jąc:v sie ; luteg. O te.i pi rzc rlrn spacery pl ażą - S' barclz \ (ul. PiuJt;,Y.ska 232) wygsp-tłarwałtj 85 sltierwr.ń na. tlrnuc; rllz zdrwr. Xie ma wprawd.ie śnte u, le jest 7,a t jd. Kraksa. stanf:lam na p()stju talc.sóu.:,ek przy Dwrcu Pólncnym PKS. 8y' m s:ósta. Ja/c piencs:a siat. w lrnleice kbieta lat lcril 70. Sąrl:ąc z H"JQ/du - pch '.>a:;/a :e wsi. Mia'a : s:>bq dwa ni<'duf k.zki i trebkę. P,iecltaJJ lw!ejl! czterlj taa sówl-:. lee: pierwsa tv klejce d żadnr>j sie n i e r/staa. O t! ra : u ildam. :e kb ieta wq ra/a cyst. «<'hlurlnie. nprai,;rtę przyzwicie. M m. /. nie hcla n jej :nbrać 'a Ntce Zl.ntnJ. Wreszcie pad.icclwla tnkówl:a n TJ.5,;. Stn'.n wfe(fy l0 k siebi }alrn p/nwszc: ta kbieta : l<c>szµkam i ja.?.:nncu pi óllucala tvsiq.ć -niru tak <6wl:ar' dmńcil. Zaptalam rl'n f'!<'rto. pr?ccipż na baga.nik na fp,ris:tk'. Us/yna/am na t: - N:nr h ceimic baqa:óu.:ke! Nk ciem c- bt/ dalej. Or- je'a ' a.!pe: tt:c?q.ż nie nvqe.;p.-l0ir< się ma jqc w pam;p.ci "'!'Pnll tar( scpne. której bul am icn'klen. Larlnie pr?dmd<'my aści "'' nas:n mi<'clp! 55 - f') z pll"?.cia ne bµfn pary.ska ł(lf <:ńwh:i, l ńr7ą. rr.' Tam fe p przed nie zresztą też''. Rryi;:tyn Sikrtt. Cui. Zr ód\wa ) Radść! Ptze d? ws Zaklad E'e7getyccnu Łódź_iiast :. Odp?u:iada ląc na ntatl<ę z 8.'yctnia Pt.,.Radść i :matfwienin ' k rnnhnikujen.u. tfł pr:p_ pane atótch i na skrztu:niu (X) ulic F"ranciszkai\.kiej i Wjska P l.,k.ieg wstały U'!Jlienine 20.tycznia. " D:iekujemy. Lubimy gdv tciec=rem jest widn. R. Ksmetyczka z zegarkiern Na balu sylwestru ym w WA pr:y ut. żróul?u:ej J2 zna_ la :lam ksmetyczkę, tv której b.t/l zegarek i r:.erwany s:nur!: rali. Fakt zna/e:ieni cenne) zqtibtf pdalam d tciadcnn.ci pp'le? rqani:atrów balu, ara wlaścicielka nie zglasrn się /ll. ż e tą drgą - za p śred,!ctwe p nncneg w ró ż nl/clt sprau.:nch Rcf lek t <a - iciactmść dt'ze r zaintaremwanej i chyba :mar ticinei g.ubq sbµ". (ul. Zfia Nwacka Zubardzka 9 li, teł. 962-G3l Kłpty dużeg frmatu,. Reflektrku, pradź mani ku pit bieliz"h fd:ien nq i ncną) nr 7 Pr7amyst zupelnie 0 nas niat", AdrP' Lóclzki". 90-!03 ljodli". 34- O gdzie damskq ub 8? zapm- Ktś dużeg frmatu Reflektrka:. Dziennik ul. Pitrkwka 96 l.ńdt..rfl ektrem Kasrte teery PSZCE DO 'AS!';UJCC. CZEKA:!\"? TELEFO- FERE ZMOWE pd znakiem wesłych zabaw i wielu atrakcji Z sali kinwej raz u raz dbie_ ga grmki śmiech. Nic dz'wne - na ekrani Blek i Ll<.>k. Dzieci z uwagą śledzą przygcxy swich ulubie!iców. P iilmie czeka je jeszcze we>la zabawa. N ikr.fn dh \\ szy,;tkich". Będą rr.gl wykazać!ę sw:ni zdlv>;dami rytntr:---k.irni i pi"c.nkar.kimi. kabaret B rwąr". byly w ZOO zwiedza ty autkarami Orbisu" Łódź raz przecigalv się w pmyslach przy wyknywaniu rysunków z zmwych ferii. Og.lą<la liśm.v te rysunki, ba!'dz nam się pdbały. Na zdjęciu tt góry: dzieci z prze.ipciem i Llka. Na imprezy w si(>dlu Wielklska.,B" d fili DOK.Saluty p:zy- śledz ą U dlu: biad w Szkle Pdst. nr 70. Na b.rak atrakcji ' r:z.a< -n - wych ferii. rganizwanych w"pólnce przez S?.klę Pdstawwą nr n. RSl'vl,.Plesie" i ftlię Oz\e\nicweg Dmu Kullury Lódź-Baluly. nikt ze 30 malych ucze>tników zimwej stanicy n:e mże narzek.::ić. Ja!' mgliśmy s:ę \\'C'7.raj zrientwać. dzieci są pd dbrą pieką i mają \\'iele atrakcji. Oglądal:v już przed< aw:<>n'!' Teatru Lalek Arlekin', pcdziwialy ZD.JĘCE TEJ KRAKSY ZROBL NASZ FOTOREPORTER VCZORA.T O GODZ NA UL. TUWMA W POBLŻU UL. SENKEWCZA. DZWNE.JEDNAK ŻE DO GODZ. lj AN MLCJA DROGOWA AN MnK NC O NEJ l\'je \HEDZA- LY. i't. A. W ACH przygdy Blka,,Mój dzieii na feriach zinwych" -t tmat knkursu rysunkweg; dla ucz'estników stanicy zimwej w DOK Łódź-Bałuty Ft.: A. Wach '''"''''""''-'''"'''''\:'-''''''"'"''''"''-'''"'''''"''''''"''-. CZA.TKA -.. Sześć niedźwi e cl:ti r a i kl:\ n Cebulka'' czeski JJala wł gdz. in % DKJl - Rzeka łynle dla zak-?, chanych" rad z. gdz {) % % KOLE.JARZ - n!eczynne, E:-.rERGETYK - Przygdy R- ;;; lj binsa Kruze" radz. gdz.,-,; :% 7, 9 % l\loda GWARDA -.,Hrabina :;; z Hngk'.;'.!(U" ani(. l;>i?. gdz. % S?.C7.P.Slwy cz,l-?, wiek"' ang d lat 5.!(d. %? ) l\uza -.,Ptp" ez.., l.,j b. <?dz. 6 9? STOK -.,Wilk i:r" _(B) r;-- RFN-rum. b. gz. ł.30,.30, ;;; ln.a c OKA -.. Rde" USA. d lat 5 % % ed %: POLESE -, \\'ernlkit" rum. cid GDZE 6".6cid!!- N :a"z'gzbrdni" /; POT>flf.ARlll'li: - nlpczvnne' % MAJA -. Bit\\ a w waw7.ie"' % iy (Al rad7.. b '.!!C>dz. l.30. KE D.. ZbrrtnlR w klub\ 0 ten;wvm" Q wl. rł lat 3. e:ndz rn.30 n \.LKA -.. Thtmnac'." (Al %: r.n.'.,...; ht :. '<>d7. R % Piff'TF.R -.. Gana" a. b', :% ".;c''" n'>. d lat 5.!:(Odi. /.: _. - -?. O Tez\r bli- % WAŻNE TELEFONY P.:l-0 ''> i nnc u Mud" fr. % nrnnac.ia telefniczna 03 d lat 3 l(dz. li /.'. Strai P a ma OS ;_:;5 POJi:ÓJ - Dz'.ee; lwic "' bu-? Pztwe Ratunlrnw 09 s?t" (Bl ani?. b "!:(OO>, % nfrmacla knle.fnwa 6Sll5, 'lfa!y w'e"ki "7.0\!>k" R) chc-dzą dz.ici nfc> tyik:> ze Szkły ;.( Jn trmac.la PliS: pe: \, <>d lat 5, <lz. 7.5 Pdstawwej nr 47, ale t&kże z in- Dwruc C'E>ntralnv 26-9r. q.45 nych szkól. m. in. nr 56 Okazuje i Dwrzec Półncnv RF."K'JRD -.,''aiemnizs mni<'n się. że dzięki harmn.ijnej wspól- P:twlr wdnriągwe s::-4g (<\l radz. b '. gdc. 0.. Jeź- pracy re'.alli?..atró\\". \\Tie\e mżna % Pe-t'"'-'ie!3ZD'Wr 3 :;:-R5 d7:er, be7 ło\\"'.\''' rach. b'.!:'!. zrbić dla u atrakcyjnienia i za- " P!(twir. rnrrnetyczip Sznt7vl';" trac. pe-wn.ienia. jak najlepsz-eq wyp- - Pirtwie cienlwnkz" 2:>3- cl lat 5. dz % czynlrn h m dziecim, które nie ; TEATRY RO:\JA -. Nip be>,e ci" kchać" mgly \ yjechać na :r;inwwiska i /. WELK - gdz ,Kró!ew- (Al 00. cl lat 5. gdz % pzsi.aly w mie$cie. ;:. na Snleżka" Odwiedziliśmy również S zklę Pdstawwą nr 70 przy ul. Miedzianej na W:dzewie. Trafi! iśmy wlaśn;e na biad: lfftpnik, ktlet 'chabwy i kmpt bardz d:r,iecim smakują. tu pmy lan lym. aby ferie u plvwaly pd znak'em \\"esgłych zabaw. v. ydeczek i lrnnkursów. Prz,_><J płudniem <lby- : się zaw<lv strzeleckie. a teraz, bi dzie. t.rwać bę{lą przygtwania d limpiady sprtwej. Dwa dni temu dzieci w:;.ierhaly na wycieczkę ('a\dn'"'fl d Pitrkwa. gdzie :r.wip.<lzily rt:tę.. Hrtensja". dwied-!ly też Plichn. Autkar ud:<tepnily im zaktady :)iekuńcze - Zakla<ly Gazwnictwa Okręgu l.ód:ddeg. Jak nas 'nfrmwala k:erwn:czka zaię<'. z.alekcyin ch - p. Urszula Stawińska. w rg.ramie jest je,zcze wiele i.nnych imrez. m. in bal kstiumwy. na któn z<tana również zapr()<;zeni mali mieszkańcy Dmu DziPcka z ul. Małachwskieg. tk?p <;tknia z aktrami. zwiedzanie izby pamięci w Szkle Pdstawwej nr 39 na Stkach itd. \V c7.asie nasz j wczraj zej Wizyty w stanicach zimv;ych stwierdzilimy. że dziecim łódzkim zapewnin dsknałą piekę. wvżywien:e i atrakcyjne imprezy. Rdzice m<ra więc być s!<.ini swje pciechy. (j. kr.) W k k d h,., spkjna r POWSZECH!'l"Y e:dz. 9.5 s.tl'sz Y-7"' (B) but<?. d.pżądanie w cieniu w:ązów" at. e:dz. 6.0, Bez "'\Ta.i- NOWY - edz Henryk T'VCh mt '"'n'iw" franc. d lat. vrn <'zvll \\-szv<;tk t rawda" 0. edz. 3 lltala SALA - rdz 20.Aetvt SWT -.. Tr7\' pe,ki dla K'- z na cz.,..reśn!e" n raz 50 c;u7.ka" ra\ <;zech. b.!!dz. :;j JARACZA - i:;dz. 6.. Panna!..Pnzadarre ""' ''tne An:t- ''. lllaliczewska", g<lz K- (''" c 7 "'<''. d Jat 3. gdz. /', DP :::: J\.ALA SCENA gdz. 9.0 %.. Dm" DYŻURY APTEK il, % TEATR gdz. 9.5 Cit- il, /,. k Kr" "" Pr7vbv<;zewRkie!:(n 4. Srna R3, r MUZYCZNY - nieczvnnv O N /, ARLEKT:'ll _!:(dz. 7 _ 30 Ludwa Pirknwska 93. Gdańska 9. a- 0 % S?'.OO'k!.'\ plsk'" rut\ęic2a 6. Dab!'nwskeen 89. PNOKO gcxlz. H Piekna \\"ielklska 53a, Obr. Stilnl!ra % % Maria" du 5. /ij MUZEA DYŻURY SZPTAL ; SZTUK (ttl. Wi<:CkO\\"Skieg 36) ' " gdz. -9 tvtut Pltrtictws Ghtek- HlSTOR RUCHU REWOLUCY.J- lt:il (Ul. Sterl\n!!a!3 - Klinika %!\'EGO rui. Gdańska 3) gd?.. Plżn;c7.a ul Curle-Sk!\\'skiej % Kllnqta Ginelcll!ii\ dziel- ARCHEC\T.OGCZ"\E ET"\OGRA- nira rńdm i ecle raz dzielni- :% FC7"'E fpl Wlnści 4 gdz. ca Górna pradnie < ul. Feliń-?, lq-9 sk:eg Zalsklej Przybysz.ew- / HSTOR WLórENNC'QVA (Ul sl«e:. 2 P'trk0wsk R2\ n i e<'z\".enk".e- Szpital m. R. Wlf - dzielni- % Y.WOT.l!C.TOZ. ltj Park - ca Widzew raz d?.ielnica Balu- wicrn) :rdz.. D-lB ty 0 róc 7 Prcin! K ul. Se- z dzi\\"<;lca Llbclt vraz z dziel- lj nicv Ple$le Prdni K ul. Ka- C7.ynne w gdz (kasa k Ma :% % czynna dn gdz. 5l sprza a a. K N A dz:;:! nallf':fn:nia Od - B ;K am. chiatai. pan sza- ;ńkzs?'.'e dzr:i;;; gdz. lo. Plesie rradn!e K ul. Frnal- i LUT:-.r A -.. Strach na wróbe" sk'el Gdańka % USA, d lat JR, gdz. 0, 2.;; Szital {rn. H. J()rdana - dziel- 'i J6A5, 9 nica Balutv radni'.! K ul. Sę- "/ POLONA Knfrm ist" wl d z'wska t Libell raz i. dz'el- Ft.: A. W'ach?, <>d a 8 f;(cxlz 0 l " 4.30 nicv Ples'.e radnle K ul. Sre ą,30 - a brzvńska. Mtrn0<nia 8 h<>rsk()?y'' U Z a n a C prelekcja E. Kwla z cyklu.. Kbieta i gwiazdy - dziś gdz. 8 w klubie przy ZL LK (ul. Pitrk\\ ska 3.3l. MELP Of E'.\'A'> - klejna impreza 'iw!atwa - dz i ś {tdz \\" SOK LZSP Lutnia" (Ul. Pitrkwska 243). W prgramie dczvt pt. Teatr rniantyczny" raz. priekca film\\"a. Sptkanie autotskle r Janus?em Duninem - dz'.ś gdz. JR w Mlej <;kie. Biblitece Publicznej (ul. Gdat\ ska 02). rw-dnej. nfrmacje zapiy - w pniedziarki, śrdy i piątki \\" gdz. lj-6 w BPiT Aimatur"' (ul. Pitrkwska 59, W Klubie Dziennikarza «Karnawał» Xa zaprszenie Klubu Dziennikarza i Klubu Studentów 77" A:\iDRZEJ WARCHAL ( PWNCA Na kursy krju szyc-in raz POD BARA.NA:\ll") raz JANUSZ rac-jualneg żywienia, które rz- PO'>EDZALEK, ANDRZEJ KLNpcmą sle 3 i 5 lutcn,r pryj- KE, JACEK wr,srn. KRZYSzTOF muje jeszcze zaisy POl"'<ki Dm Sl.O'.\TA'K (lanrpaci festiwalu pi Kultury (al. Maja 87, tel ). senkl studenckie. w Krakwie, -zaprezentuja pram pt..,kar"lla- Akademicki Klub :-ltr()wy WAL". W Klubie Studentów w 7aprn<za s' udentów d wólracy rzwrtel< n bm. a w KLUBF:.\' <ekc!ch: samchdwej.. mt- DZE:'ll:\'KARZA w piątek l>m. c; klwej. mtrn erwej. r nizh- l\'ollz. 8. B<fpf d nabycia u kiecyjnej niedawn po\\"olane J mt- rnw.uik Klubu. PRZEOWOS'E P 'erwsza Chirureia e:ńlna - Szital lm. 0 n0<" wt. d lat 8. g. P ; -n\\ a (Wólcnińska 95) Chirur!!!a urazwa Srnital % WTSLA Bilan kwartalny" Rd l ińsk'en (Drewnwska 5) l d lat 5. gdz. JO, 2.5, Ner<>ch!rurgia Szttal m. :% Barl!ckien (Kclftskiegn 22) ;, WOLNOSC - Nle ma różv bez Larvneln!:(ia - Szital m, P i- ;n ;a"!. cxl Jet 5, gdz. 0 r<>'t0wn l\vó!czań<ka 95) % 2.'\ tn.30 Okullstvkq - Sznital im. Jn- i /, WLOK:'llARZ - Rdzinny i?ane" se'era ('\<l il!n\\"a 4\?, \\". d lt 8 edi Chlrure:la larvnejela dzle-,..!:(o z. ' H Ptn" c z.!. cleca rnstvut Pediatrii AM 0 r b d 9 rsrna 36/FO) ZACHĘT.\ _.. Jeremlah Jhn- Chirurgia szczękw-twarzwa % sn" USA. b '!:(Od z _ ;, - Sz!tal!m. Barlickieg (Kp-!ij / (''.ńcl{jf'q" 2) r LDK. :_ '.Gr7:szna nahtr?." 'J>. Tks klg!a - nstytut Medy- ; rt lat 5 gdz C'' tw Pracy - ul. 'feresv 8. STYLOWY -. Ostqtni SPn" fil- :% mwv"!7sa. rt lat 8. gdz. NOC:'llA POMOC f,ekarska % :u STUDO.. Zapam l ęaj lmie Xrna pmc tekal'!lka Stacji?, sw. e l radz.-l. b 0 g. SirnkiPwlrza 37 tel 66S-66,, " ('\ / Pgtwia Ratunkwel\' przy ul, O!!ólntódzkl Tetefmlczn:v Punkt % l5. ;: GDYNA - Wspaniały interes" Tnfrmacvnv dtvczacv racy % franc. d lat 5 l!dz n >cówpk <hbv zdrl')wia telefn f) r, Pżeenn i e z fil- 65-rn cz-nny.!!ndz, 7-5 % mem.. Wisenne wdv" CA) rńc niedziel świat.?, % <>zech. d Lat l e:ctz. 7 % T,\TRY -.Pjedynek rewlwp- Telefn :r.aufanla ?, "- r, cw USA. d lt t,!!ń z. czynny w dn' pwszednie d '/ ,,.Mt:vl P" (A) pi. l-7 w n iedziele św i eta - ca. :% b. dz la dbe. ''''' '''"''"""'''"'"''""': "''"'''''"""-'-'-"'-"- DZENNK '..0DZK nr 25 (829) %

6 N A 5 r e M bile u UT m Jak Drta w Krakwiakach i Góralach" zaprezentuje się w sbtę Alicja Dankwska. W Ldzi artytitka jest dpier. 4 lai. Na jej bgaty życirys artystyczny skladają się występy na scenach perwych wielu krajów. miast. W repertuarze ma 4b partii perwych i pnad 500 innych utwrów, którn wyknuje w 8 językach - A zaczęl się wszystk 25 lat temu. w dniu 9 urdzin na scenie.pery wrdaws!iej. Wystąpilam wty w Złtym kguciku" Rims.kieg-Krsakwa. - Zatem,jubileusz! - Jestem grmnie wdziięczna władz.m łódzkim i dyrekji Teatm Wielkieg, że umżliwiły mi przygtwan;e g.. - Kbiety, aktrki zaś w szczególnści, niechętnie przyznaj:\ ę d swe wieku, a Pani dkryła nam swją datę urdzenia. - Kle<lzy rzytaciają mi wierszyk Bya jubilacie: BierzP l!lię stareg pryka. sadza sic g na fc>lelu." - Już najmniej chyba Pa.ni spsób bycia, wygląd, upważnia d takich prówa'i. - Wciąż mwadzę aktywny tryb życia. Nigdy rie umialam dlug wytrwać na jednym miejscu. \V ciągu tych 5 lat śiew lam we Wrclawiu. P<nnaniu. Warszawie. znw Pz.;,aniu i teraz w Łdzi. W miedz:vcza.sie na dlużei lub krócej - zwvkl dłużej - byłam w Czechsłwacji. 3 razy w ZSRR (d Syberii p Kaukaz). 5 lat miałam stał:v kntrakt z Staatrnpe:- w Berlinie, wspópracwa!am z per;i wiedeńką, występmvalam w Bułgarii. Au'trii. S3w0cji. Szwajcarii, An2'.lii. RFN. NRD.!shrnd'i - Przez wiele lat iak jedyna plska artystka uczestniczyła Pani w festiwalach wal!'nerwskich. - Mam w repertuarze spr partii z per teg lrnmry 7 v\r'l, (w,tanlr:tu2rze"... Hlen.;ir7r:. tutac-z'lt",.,fa,hengrinie",,.tristanie i zldzie',.. Wąlk!rii"). W tym repertuarze pipwa się dfj. Ć późn. dl'te n'e martwię s;ę rie>dem. wymaa ja b"wem djrzalści gbsu i dirza!c>ści fizycznej. Bez względu iednk na re pertuar zawsze gr')mn:e amiażuję się w racę. N ie umiem bvć letnia - pclne ddanie się pray t. uważam, jcriyny st<>>un!{ jaki mże micr d sweg 7awxlu aktr. śp- ewak perwy. - A właśnie: aktnr czv śpiewak perwy? - Mój stsunek d teatru OPŁ'rwcgn t st.mnck aktrsk:. Zreszta zaczyna lam na scenie dr Rm'ltyczncj (w Guliwerze", Rapsdycznym". Teatrze Wiska P<'i.>kie<::l. Studiwalam także na wydzi<ile aktrsk'.0 w l\i<:jskie.i STk<>le Dramatycznej. a równcze.'nie w Si:'.mle Muzycznej im. Chp'.na w klasie śpiewu prf. Z. Bregy. Nie d razu wybrałam te'atr perv->y Ale <l d7.iecka marzyłam teatrze. Za wszelka Mę mim pru rdziców. chc'iałam :wtać R!ctrką i śpiewaaką, - Jest Pani również tłumaczką, a d niedawna reżyserem. - Przekladam z rsyjskieg i niem!eckieg. Będac je!ozcze w erze warszawsl"iej umaczylam Katsrzynę lzmajlwa" Sz;; takwicza, a w pznańskie.i - Sal,,.me" R. S'raussa. Praktykę reżys?r.sk zaś dbvlan przed niepclna r():dp r, c.pl'.\rf",..."\. ' rwych NRD i RFN - tam także przygtwałam trzy prgramy muzyczne dla telewizj.i. Ostatni zajmuje się Pa.ni takie pracą pedaggiczną. Pdję!am ją w tym rku. Nigdy me sądziłam. że mże dawać aż tyle wspaniale.i satysfakcji'. T jest tak iakby p.-iadacz: piękneg. sześcipkjweg mieszkania znala7.al ic'szcze i2<lnp. dtąd nie zauważne drzwi. a za nimi klejny piękny pkój. Nie pr:cypuszcznlam. że studenci. (pracuję z w:vd ''.alem.nik.aln"-aktc rskim PWSM). mają aż tyle nia, tyle z?.palu d pracy. Cieszę się przy tym. że ptrafiliśmy się zrzumieć. Musimy kńczyć naszą rzmwę, b studenci czekają właśnie na Panią Prfesr, Zatem d sptkania na sblnh ip'iilf''''..,,, w Teatrze Wielkim. Aktrre, śpiewaczce, tłumaczce, rehserwi i pani prfesr - st lat! Rzmawiała: RE('l;ATA GRZELAK ---- Renata Grzelak F atalnie szla praca. - Mże dlateg, że wystartwaliśmy w Dzień Kbiet a baba na pczątek. t pdbn pech". Pd tym klubem chyba diabeł gn zakpal" - mówin. Slą w ku siedla byl przez dlugl czas..::zekiwa.ny i p.:;trzebny klub Zarzewie" przy ul. Wandurskieg 4. W ciągu niewiele pnad dwu lat zmienił się siedmiu kierwników. Każdy p swjemv rnczynal. rerga,nizwal, planwa!. Późniei dstawał lanie d tzw. miejscweg elementu. alb też chciał być zbyt równy" i wtedy praca merytryczna stawała się fikcją. Byli też i tacy, których zapał nie szedł w parze z umiejętn ciami rganizatra. Czasem nie wyważne prprcje między uczyć, a wychwywać. nis-zczyly największe nawet zaangażwanie. O tym, że rganizwanie życia klubweg w nwym siedlu, tam gdzie nie ma tradycji, sąsiedzkich więzów miedzy ludźmi jest grmnie trudne napisan już wiele. Nie znaczy t iednak, że wypada się pgdzić z sytuacja i ewentualną budwę klubu traktwać wytąrznie jak działalnść zgdną 7. wytycznymi scilgów i pedaggów. Nie jest również tajemnicą. że w tych nainwszych zbirwdach najpierw rdzą się więzi między tymi. którz' maią zbyt duż cuisu na wlóczęgę p siedlu, rzrabianie, spijanie wina na klatkach schdwych. Oni szybk nawiązują kntakt. nie trzeba im w tvm pmagać. Zaczynają rganizwać sbie życie twarzvskie. Oczywiście przydalb:v się lkal. Próbują więc zaanektwać klub. tak według tpg mniej więce.i schematu. rsła ninia Zar7ewiu'' - klubie d kt6re nikt prządny nie pszedl". Tak mówin. itnial więc sbie w siedlu, będąc bardziej slą w ku niż placówką >0-6 DZENNK LÓDZK llł' %5 (829) Recepta raczej jedyna Kiedy pdnszę d uch słuchawkę re<lakcyjneg telefnu zidarza mi się nieraz słyszeć w tubce pełne trski pytanie: - Pame, pwiedz n pan c ni teraz wyprawiają z tą szklą i z tymi nauczycielami? Tyle lat jakś szl, aż tu nagle - trzask, prask - na studia ich nagle zaganiają. t w jakim tempie? Masówka na caleg! Pełn tych nauczycieli z in<leksem" - tylk pa.trzeć jak w szkłach nie bę<lzie miał kt uczyć, b wsiyscy, panie teg0, na wykładach. N i w ten wlaśn;e spsób dstaje mi się za Raprt Stanie O światy. za werdyl)ty prfesra Szczepań-; kieg i pmy:-ly ministra Kuberskieg. za nauczycielkę ks i nauczyciela Ygrek, którym trzebną, spełniającą spłeczn-wychwawcze cele. Nie pmże najlepszy pa- trn (a RSM Bawełna" chciała mieć dbry klub by nadać bieg życiu w siedlu), 7 dnia na dzień nie zmieni się przyzwyczajeń ani stylu życia młdych ludzi z papiersem przyklejnym w kąciku ust i kieszenią wypchaną flachą''. Nie wystarczą same dbre intencje instruktrów. ani caleg persnelu kulturaln-światweg. Tak minęly 2 ata. Obecnie, pnad rk klubem Zarzewie" dwdzi Alicja Pię- NAGLE ZAPACHNJALY MAGSTERA. " - Na c - mże na grypę? Cói, rad bym wielce uliyć c niec wszystkim aktualnie zakatarznym i kaszlącym, ale przyznam, że pza herbatą z skiem malinwym nic specjalneg nie przychdzi mi d głwy. Recepta, którą mam na myśli dtyczy jelnak takie rganizmu cierpiąceg na różne dlegliwści, a zardynwane przez Kmitet Ekspertów i.sejm leki pdawane Sil właśnie pacjentwi z nadzieją na Jeg stpniwe uzdrwienie. Tym zblałym pacjentem jest czywiście szkła, a dkładniej - mówiąc nasz system światwy, któremu przepisan dść gruntwną kurację. O tej diagnzie i metdach leczenia napisan już wiele - zużywając mnóstw atramentu i jeszcze więcej wkładów długpiswych. ale że w Plsce jak t wfadm d czaów Stańcz ka - najwięcej mamy lekarzy nie brak wię' chętnych d głsu Nie takl - Nie d>brze! Nie tedy drga.!" Je przys-zlści", rewelacyjne wytyczne i arcyptrz0bne ustawy pzstaną wyłącz;nie na papierze. Refrma systemu eduk<.cji narslwem za tych ws'zys-tkich. dwej. którą dpminaliśmy się którzy nie bez czywitej racji przecież wszyscy (tak - my rdzitwierdzą. że bez dbrych wyskd ce również) nie spadnie nam bkwalifikwanych nauczycieli nie ma wiem z nieba n.ie da s ię zbudi nie będzie nwczesnej szkły. wać na chwiejnych fundampntach. Zabezpieczenie bazy materialnej. - Jakże t - słyszę zwykle p pracwanie nwych prgramów takim argumencie - t c.i. którycb nauczania, napisanie i sprawdzen.ie mamy są tak zupełnie d niczeg? w praktyce nwych pdręczników T kt w takim razie nazvm dz!e- t tylk pierwsze z brzegu różnim matury daje i ja im prawem rdnych przygtwań, które mają dwójki stawia? stwrzyć właściwe warunki dla n- - Ależ skąd - rzucam się wtedy wej 0-letniej szkły gólnksztald iajadlej brny n&'zej kadry cącej. W tym twarzystwie" sprapedaggów uczą dbrze, wa przygtwania kihlry nauczydwójki stawia,ią b czasem mus.zą. cielsk_iej nabiera wagi pierwzpla- ale by sprstać wymgm jakie nwej... zamierzamy im w p:-zyszlści p- Zgd.2llws.zy sic z tym faktem - stawić ( A ni naszym dziecim - b jakże i naczej? - pstawmy z c?"l pragnęlibyśmy w'.dzieć w klei pytanie jak w priygtwanich fachwców na duż wyższym nie przeprwad'lnć? niż bcnie pzimie. Bez teg j Właśnie. Mże zamknąć tę czy wszelkie raprty, marzenia szk- nną sziklę na pewien czas dpó!i r W Teatrze Od dłuższeg czasu Teat.r m. Jaracza prwadzi na swich trzech scenach szerk zakrjny, zmienny repertuar. Obecnie w stałej ekspl:itacji jest 2 przedtawicń. Na Oużej Scenie: ROMEO JU. LA", TANGO". iop:ć", Pi\N NA MALCZEWSKA"; dla dzieci i młdzieży: SZALESTWO P ł:'ti: 'Y EWY", ANA Z ZFLONEGO WZGORZA" i PLJ\Ct')WKA". W' prznl'twaiu - sp.ektkj BU RZY" Szeksplra w reżyserii W TOLDA Z \TORSKEGO, który d nweg seznu związał się z zespłem Teatru Jar.cza. Premiera BURZY" dbędz.le się w marcu; przedstawienie ma u świetnić bchdy tegrczneg Dnia Teatru i 30-lccia pwjennej dzialalm>ści Teatru Jaracza. Przypmnijmy, że właśnie 22 marca 945 rku na scenic ówczesneg Teatru Wjska Plskieg dbyła się premiera Wesela" w reżyserii Jacka Wszcze;wicza. W Teatrze 7.5'' trwają sytuacyjne próby PORW \NA SAB NEK" JUL.\NA TUWLVA: urczą tę krtchwilę muzyc:r.n.ą reżyseruje gścinnie JERZY UKLEJ A. Premiera dbędzie się 6 lut!'. Obecnie a scpnic 7.5" j!'rane są ciesząca się grmnym pwdzeniem farsa COTiiA KAROLA" raz ada.ptacja TRĘDOWATEJ". ta - kierwnik, raz instruktr Elżbieta Pietruszka. Dwie młde dziewczyny, żadne herd baby". Obie ukńczyły Państwwe Studium Kulturaln-Oświatwe mają też staż w spółdzielczści mieszkaniwej. - Z nami też bywalcy zaczęli d - nie z takimi daliśmy sbie radę i wy dług tu nie pbędziecie. Oni skłnni byli zaakceptwać tylk taki persnel, który c wieczór rganizwałby ptań-. cówki i przez palce patrzy! na picie alkhlu i palenie papiersów. Słwem życzyli sbie mieć klub - melinę. Ale pnć lpczyć i wychwywać umie każdy. Więc spróbwałyśmy. Zawsze mżna skrzystać.,. pmcy milicji. Ale dziewczęta rzadk sięgają d teg spsbu. Cóż z teg, że w kmendzie pnetrzcpią takiemu skórę, naiadają,,skr za jakiś czas jec-t z p np. plwa uczących w niej nauczycieli nie zrnlyi magiste ium? Bzdura. Więc mże zacze'kać parę lat aż uczelnie W) pw:zc"za dpwie<lnią ilść magistrów gtwych uczyć nasze skarby i wte-cly pdrzucić ich szybciutk w m e:sce tych. którzy nie psiadają dyplmu? Też nie.? Więc c.? Wychdii na t. że rację mieli ci, kt)rzv przygtwali następującą recptę na stalv dpływ d szkn-ln ictwa v;;,sk.. kwallfikwanycl;) kadr: Kształcenie - w systemie magisterskich sludiw stacjnarnych. Dkształcanie - w r;mach zacznych lub wiecz:rwych studiów magisitersldch. Pwyższa recepta rstaa JUZ za_ stswana. Od dwóch lat Sprawdza się ją w praktyce, a pnieważ na pełną cenę jej efekt:)w jes-zcze za wcześnie wart przypmnieć swa wspm.nianeg tu prf. Szczepaflskieg przewdnic-ząceg Kmitetu Ekspertów: Nie chdzi da w a_ n i e nauczycielm dyplmów, ale umżliwienie im z.dbycia rzetelnej. gruntwnej. niezbędnej wie_ d'zy", Stąd też zrzumiała ptrzeba szczególneg zwrócenia uwagi na prgramy nauczania, na zmbdliz- Wszystkim zaintereswanym spek taklami!\alej Sceny przypmina- stycznia i 6, 7, 5 luteg) raz Na zdjęciu -.JERZY Pil.ZYBYLmy, iż grane są tu teraz dwie sztu- ROSE:\'CRA'.\'l'Z GULLDEN- 8K i ALCJA ZOHER w Dmu" ki: DOM" DAVDA STOREYA 'STERN NE ŻYJ.'\" T0,'\ STOP- Streya. (najbliższe przedstawienie 30 i 3 PARDA (8, 9, 22 i 23 luteg). Ft.: A. Brusłman wrtem pd klubem. Trzeba byt inaczej. Niczeg nie zrbi się jednak d razu. Nie ma r..zardziejskiej różdżki, która zmieniłaby tych mcnych", w aniły grające na harfach. Trzeba by!:> zacząć d PQczątku. Od sięgnięcia p pmc d kmitetu przeciwalkhlweg. Dziewczyny studiwaly wie:c prpagandwe brszury, układaly je na ekspqnwanych miejscach w klubie bk innej bardziej frapującej literatury. - Czytali? - Oglądali. A za pr.ze:winienia... musieli się J uczyć na p.amęc. zanim kierwniczka nie stwierdziła. czy treść rstała przyswjna, delikwent miał zakaz wstępu d klubu. Czy dbra metda? Mżna dyskutwać. Dała jednak rezultaty. Wśród bywalców. a iest ich tu, w wieku 7-22, kł pięćdziesięciu - głównie uczniwie zasadniczvch szkół bądź techników: jest też grupka już pracujących, pdzielne zstały wiedzialnść z.a pracę funkcje, dpq w Zarzewiu". Stpniw wykruszyli się ci, których intereswał wyłącznie wlasny.. styl bycia". Dziś d klubu przychdzą tylk ci, których interesuie praca w nim, kierwniczka ściśle teg przestrzega. Zaczęli zgłaszać się d kreślnych grup zaintereswań. deklarwać d pracy w zesple turystyki cz' przychdzić na prjekcje filmwe. uczestniczyć w dyskusjach itd. itd. Pdejmwali inicjatywy przcm.yśla.n.e i starannie pracwane, czy- wiscie najczęściej pdsuwane przez kierwnictw klubu. Tera 7 już bez przynagleń. nakazów, zabiegają t by przyjście d Zarzewia" nie był tylk frmą zabicia czasu. lecz sprawiał przyjemnść. Klub zstal ceniny przez glónplską kmisję i trzyma! miejsce wśród placówek teg typu dzialających na terenie łódzkich siedli spółdzielczych. T także nbilitacja. Dziś nikt iuż nie mówi pechwej placówce, tym, że diabeł tu gn za.kpal. Na pełną naprawę pinii klubu trzeba będzie jeszcze pczekać.- Bez lwkieterii mżna już jednak pwiedzieć dbrym pczątku. W tym rku ruszył.a wreszcie na dbre działalnść prgramwa Zarzewia". Plan imprez przewiduje wiele ciekawych sptkań. dyskusji. wieczrków. Niezbędna st.ala się więc reklama. Ogląd..'l.m pierwszy numer klubwej gazety". W redagwaniu pmgly pbli kie szkły. Klub zaczął działać, jak działać pwinien. T pierwsza z planwanych przez nas wielu wypraw d klubów i świetlic..jak dzialaja. c rbią. żeby praca ich dawala efekty. Kt przychdzi i czeg czekuje. Szukamy nie tyle recept. ile sugestii i wzrów. Czekamy na listy i telefny d ludzi, którzy w takich placówkach dziala.i;i i tych, którzy w klubach świetlicach spę.dz.ają cza wanie dla ptrzeb dksmalca!tlia n.a_ uczycieli najlepszej lrndry wykl.adwców. tczenia nauczycieli z indeksem", szczególną pielą. znów wyjaśnijmy. że nie chdzi tu jakąś taryfę ulgwą w czasie studiów, pdciąganie stpni z klkwiów itp ale w pierw5:ym rzę. dz?ie pmc w przygqll(jwaiu sq d studiów pdejmwanych częst p wielu latach przerwv, w trud_ nej sytuacji zawdwej i dmwe. Chdzi należytą atm<i.sferę wkł tej prawy w srqdwisku. serdeczną pmc l kleżeńską życzliwść dla tych. którzy zabrali się d walki dyplm. B JEST TO CZF,STO NAPRAWDĘ WALliA w gdzenie studiów z tak dpwiedzialną jak nauezycielstw pra. cą - i t iizeme w tak i,psób, aby nie spelnily się bawv niektórych rd 7.iców iż nauczyciel studiujący na pierwszym mej<;cu p- stawi zawsze swją naukę". O tym. że tak nie jest. a przynajmniej, że nie iawe tak być musi świadczy chciażby przykład szk<.>ly nr 66. gdzie pmad 60 prc. nauczycieli studu;e. zaliczając egza_ miny na czwórki i piątk.i, a mim t (lub mże wtafie dlateg) szkła przduje w <lzie'lnicy i nie widać bniżenia pzimu nauczania i pracy pedaggtcznej. Z drugiej znw strny glup: byłbv chwać gł ę \V piase!< i nie dstn.egać teg, c i tak widz;i mldz;eż, nauczycie_ le i rdzice, l'zyl pewnvch perturbacji, jakie w niektrych szkłach pwduje np. absenca z pwdu grypy skrzyżwana z kłptami studiujących nauczycieli, Ale przy_ kłady takie pdnza ylk wagę a pel i staranniejszą rekrutację na. studia. większą t.rskę i zaintereswanie prblemami studiujących nauczycieli ze strny klegów, dyrekcji szkól i gn.isk ZNP. Wlafaie teraz. kiedy zebran ju;!: spr rz.maitych dświadczeń na te. mat studiów nauczycielskich, wart pstawić pytanie: C zrbić - jakie warunki stwrzyć nauczycielm ze strny kuratriów, wydziałów swiaty, nstytutu Kształcenia l Badań Oświatwych. uczelni, aby studia te przynsiły lepszt niż dtąd efekty. B - nie wpadając w panikę - by>va z tą sprawą różnie. Jednym studia idą lepiej - innym grzej. ale nie brak i takich którzy rezygnują z w:ilki indeks, dpadają, nie d;ją sbie rady itp. A przyczyny teg stanu rzeczy bywają różne. Sami na..jcz:vciele n<irzekają na slabą przydatnsć kursów przygtwawczych prwadza_ nych przez lknibo. na mał nwczesne spsby prql\vadzenia za_ jęć nll uczelnl. werbalizm, spradyczne stwwan.e pmcy naukwych itp. Prblemem z innej beczki iest sprawa zbyt dużeg dpadu na studiach z matematvki i fizyki, dużeg napływu clętn, ch glównie. na pedaggik<;, a mij:mie kierunkw ścisłych. Piszę tym, nie ukrywając blączek, by uwiadmić tym wszy_ stkim. ittórzy przyglądają s:ę z bku pracy szkty i budwaniu. fundamentów pd nwy syslem sw;alwy. że me ni jedni widza mankamenty i. że sama recept.a" t jeszcze nie wszystk. Czas PQkaże czy lelrnrstw był właściwe i dbrze stswane. < póki c - przed sesją - nauczycieim z indeksem życzymy wszyscy san;ych piątek t.- chcialem pwiedz.iec płamania. nóg''. ZDZSLAW SZCZEPANAK W Filharnnii Slista: J. Olejniczak Janusza Olejniczalqi zi.ają <lb.rze słuchacze kncertów chpnw_ skich. Pianista ie.st je<lnvm z najmldszych laureatów Międzynardweg:) Knkursu im. Fr. Chpina (z r. 970), Ma na wym kncie także stll;:cesy w kn';:ureie Pianistycznym im. A. Casella w Neaplu (972) r.). By! uczestnikiem Międzynardwej Trybunv Młdych ''.iyknawców w Paryt;u 989) i zakwalifik.wal s'ę na MDEM-70 w Cannes. Dwa lata przebywa! na stypendi im we Francji nracuiac p<l k!erunkicm Knstanteg Schmalinga i W. Malcużyskieg. W mi i bliższy piątek i sbtę. w FL, słuchać g będą l6dzcy melman!..j. Olejniczak Zdnrezentu je Kncert frtepianwy G-<lur M Ravela. Jest t iedna z statnich kmpzycji teg twórey. Kncert miał swją prapremierę w Paryżn r. a praw knanie trzy' miesiące pólnie.i w Warszawie, 'Dyrygwał sam kmpr.:.rtr. Jestem zdania. że muzvka tak'et: kncertu winna być zarówn efektwna. jak i wesla - pisał Ravel swej partyturze. Nie pwinna mieć ambicii wyrażania f,lłębi ani gnić za dramatycznymi knfliktami. Kmp. zyc.ia W)kazuje pewn :związki z mją Snatą skrzypcml\ a". zawiera też niektóe elementv z:abs<"rwwane w jau:ie 't statnie wzak:ie z dużym um,arem". Z pzycji rkiestr()wvch w najbliź_ szym prf,lramie Fllharmnii uslyszymy Malą uwerturę W. Kilara w części pierwsz(?j i Svmfr>nię c--mll J. Brahmi;a w dt ugiej. Dy \ ryg:uje ZL7iiiła.w Siw.st.alt.,.....

7 UWAGA!. UWAGA ODSWEŻANE FARBOWANE KOŻUCHOW mżesz zlecić Miejskim Pralnim i Farbiarnim w Łdzi w niżej pdanych Punktach Usługwych: A. Struga 4, tel. 2-5 Niemcewicza 24 - Żubardzka 3 r a z Więckwskieg 27, tel al. Plitechniki 4, tel Rjna 52a w Salnie X.XV przy ul. Brniewskieg 60, tel Zapraszamy d krzystania z naszych usług. 337-k llllllll lllll li li lllllllll lll llllłll li li li llllł li ł lłu l!. ::: i DZEWARSKA SPOŁDZELNA PRACY RENOMA" - w ŁODZ, ul. PROŻKA nr zaprasza - d swich punktów usługwych na terenie ldzi, * DZEWARSTWA bgatym asrtymencie w których świadczy usługi indywidualne na zómówienie klienta w zakresie: * ARTYSTYCZNEGO CEROWANA: przędz i włóczek ciekawych klrach, płaszczy z tkanin laminwanych i ppelinwych, - we, nfrmacja: Kra- Mistrz Grupy Rbót Tynubirów z dzianin każdym splcie wzrze, bluzek damskich, kszul męskich z mdylnu, stylnu itp., dywanów sznurkwych dzianin bistrwych (crempliny), strzyżnych, różnych spltach * KONFEKCJONOWANE z dzianin bistrwych spdni i spódnic metdą półprzemysłwą w terminie 3 dni.! Z AP RAS Z AM V 399-< mmmnnmn;tunmrmifllt D Ol\J nad rńrzem. pb'. użytkwej 50 m kw. wy. <:zierżaw\ę w miejscw- KUPĘ dmek jednrsc R O::"Y P<>\Y. Sltmsk. dzinny d na tere- Dzwnic d '\0:iz. 4 R- nie Ldzi. T el p ";.'" tel. 22 ;b knt'.lkt \ niertzcałki, śrdy, piątki <! _:;a, ul. v.; róblewe izz ( S PRZED AJU dtpie dzialki P SPRZEDA!\f dzi-a!ke l,6 DO:\EK dwurdzinny nplm zagspdarwana d- chetniei w kllcy Ju:iamek z zamianą na 3 PO nwa kupie. '.\-3 w bl->kje w b kach kwate.-unc kach na zamtane. Oferty :: - z {"') z :a n CONSORT" MARLEY Wielka Brytania ATRAKCYJNE WZORY - CEKAWA KOLORYSTYKA Bliższych infrmacji udzielają zamówienia przyjmują placówki: ::: LODZ, ul. Sienkiewicza 2, tel PABANCE, ul. Armii Czerwnej 8, RADOMSKO, ul. Piastwska 6, ZGERZ, ul. Rewlucji 905 r. nr 82, - POTRKÓW TRYB., ul. Piastwska 5, KUTNO, ul. Długsza 6. = TOMASZOW MAZ., pl. Kściu szki 23, = ':':nrzedaż za waluty wym ienialne i bny twarwe Banku PKO SA. = ZAPRASZAMY 7 ł i li łlilłl i Jl! li i ' lł łł ll lllllllllll iłl i :; d,, l ill, iil!j,;,;;, li i ll lll llll lll l il li li!lllllll lf lllllll łłlllll łłlll l llll ll ilłlłlł li - SYRENĘ,,.;" spned am. W APNO hydratyzwane - L ODZK Kmbinat Bud- ::: 5 Z E W S K Odbiór P lm, zbyt". Tel. (suchgaszne). gm, p- wv Dmów unieważnia za- - : - ::: r - zakład usługwy w Łasku ODDA na zasadach ryczaltu Rejnwa Spółdzielnia Pracy Usługw Wytwórcza im. T. Kściuszki w Szczercwie, Rynek 8, pw. Bełchatów, tel. 45. m-k ="'=- B4-00. P gdz.,;: 2.H g le-ca d srzedaży zakład gubine pieczątki brz.mie prdukcji wapna Jerzy nlu: Lódzki Kml>i.at., SYRENĘ 02" - d re- Dr J a dwii:a A NFOROWCZ KrUs, 30-3"4 K raków, Budwy Dmów Grupa mntu srzeda.'. Wiadc- skórne. wenery-czne. Pychwicka lj a. O:ib\ór Rbót Tyn.ka.rskich Lódź mść: tel , P<> 8 5 _ 9. Próchnika KUPĘ Syrenę' PO wypadku. Tel. 29-3, ip g. dzinie 8 8li5 g TAU :>JUS 2-M" 7..am:e'!lie n twarw-sb\\'y lub,.żukr' '. Ofertv,,7$" Prasa. P:trkwska 96 POTRZEB N A piel<:uinka POSZ{;'K UJĘ >0kju, T d dwuletnieg dziecka, e ul. Ks\<:dz:i Brzóski 32, POKO.TE. kuchnia 6D m kwatemnk.we, blki tele cn budwnictw niiedz\ wjenne. zamienle n.a 2 ddzielne mieszk3nia - b!kl Ofl"'t:'.' i!j3" Prasa, '<wych Lucj; 34. O,it',adać,;'i"'3" P t-'>l,l. P ' rkw- v rr'p:msm.i'"9''- g m. 44 (Bal:uty) g i. tasny lub dstawy wag- J,yżwiarska tel. -". St. CYP!tLG - specjalista gnek.'l?. PKWN 4. tel g CZERWONEC lekarz girnekl. Tuwima :w. tel. 3;;;;. 30, cdziennie H-3 22tl2 ft. Dr ZOMKOWSK - skórne. weneryczne 6-9. Pitrkw.ska 59 22<B4 g ZGNĘLA suka \\'il{ na Julianwie prz:<' parku. Dwie plamy fi let\\ e na iezvku.!nagrda. Lóctż. Kl'Zewwa 33 7i7 g WYS OG ÓRSKA Brnislawa. Marysińska ()4 z..bi la ka rte rejestracyjna na magiel elekrt:ryczny 8:it! g iltat El\ ATYKA 2:jl. 57 mgr g TERF..SA Karlak zgubiła Plusk<>wski 2297 :'l<e:ueck - nauka. k-.l"l?.etycje. A. Szram. tel. w niedziele -s g LAC bud'. any m Stanisław Szutenbach wieś sprze<:lam. La<rl.ewniki ul. Zi0a \\'da, kl Alek- Sójki. Tel , >0 7 sandrwa 270 k 647 g = $ AKADEMA ROLNCZA < W LUBLNE se. w terminie d 5 marca 975 r.!':' przyjmuje zgłszenia na STUDA ZAOCZNE ł dla pracu jąc y ch łl na WYDZ!a LNCZYM, WYDZALE ZOOTECHNCZNYM ( (' O przyjęcia na studia mgą '> < $ ubiegać się kandydaci: s $. p r acujący w prdukcji rlnej ł i pkrewnych instytucjach, 2. właściciele lub współwła ś cicie-! ( ( < le gspdarstw rlnych, 3. nauczyciele szkół rlniczych l pdstawwych na wsi,,$ jest psiadanie dwuletnieg stażu H Warunki em p r z y jęc i a na stndia ' ( ' pracy zawdwej rlniczej w instytucji k ier u jące j na studia. $ P da nia na l eży n a d syłać d Dzie- '>f kanaiu W y d z i ału Rlniczeg i >r Dziekanatu W y dz i ału Ztechnicz- n eg, AR, ul. Akademicka 3, ( Lublin. Wymagane dkumenty:. pdanie, 2. życirys, 3. św iadectw dj r zał ś ci w ryginale, 4. zaświadczenie z zakładu pracy wy rażeniu zgdy na studia, J. zaświadczenie dbyciu s tażu pracy w rlnictwie (rlnicy indywidualni z gminy), 6. kwestinariusz sbwy pśw i adczn y przez zakład pracy lub urzęd y miejskie (gminy), 7. z a świadczenie lekarskie, 8. trzy ftgrafie. Studia na Wydziale Rlniczym db ywają się w Lublinie. 267-k )? DO. e dnrlti.nny z STUDE:\'T POSZUkuje P O- WEZYStkimi wygdami k.iu. Oferty.,727" Pra:;a, sprzedam. N a zamianę w Pitrkwska 96 blkach M -4. Tu'i anwa 5a. O glą d ać wyłąc z nie p gdz. 5 7 GARAŻ n a Pl. Zwyciestwa.':ln : en:ę na arai.,,- Ob rebie u!!<i: 2 Lipea, G dań sk'e.i. Z:eJneJ. \\'óczań kiei. Oferty.63fl" P rasa. P itrk<>wska 9<!i DO wynajec!a garat. z kanałem p: zy ul. R';cillskie i, Ofertv 6'2'8" Prasa. Pitrkwska OO BESZCZADY - nad Zale "-em Slińsltim! Wydzier ZAlEXĘ d wa kuehflia - b lk,! unkwe na trl..y n s ółdz:elcre kje. kwa tez kuch Te'etn "98 ii: \l'arszawa - centrum 2 :>.h.v_ie z kuchrlia telf -'n.... vlasn-0śc:\vc zan.er ę.rt l-:ł pkje wła.snś:-i{w li;t dmek w L<>dzi. nd - c<itm;ej. TeEó\\ lub w r;b'.iżu. W: '.ldomść tel. Łódź: 993-:ifl, Warszawa: 3-B - ll i:> g<lz g żawie p rzedsieb irsbw'u u - PL:'\E szukule kawaler spoleczninemu na kres ki lub samdzielne.g JXJ - ' rku nsnat n a 20 k<>.u na -2 lata. Ofrty miejsc w kresie zlm-.g84'' Prasa, Pitrkwwyin raz SO miei&e w - ska 96 kresie letnim, \\-raz. z v.. v żj< wieniem. Ofe rty '' i l\t-3 Osiedle Stefana za. Prasa, Kraków, Wllna.2 mie:n:ę na. pdbne na 3H k Rndzie Titwa lub w kl!ey Ofertv.. <62" Pra WYX A.J l\ę <:Jm 6- P<>l<:J- sa. Ptrk\\"Ska 90 wy instytuc.;; pań stwwc --- w zam<an.a mc rn W Y NAJM Ę w centrum lw:'-n].;:#ńczen!u. Krynica- nleszkanie 2 dni w t'.\ <i Zdr.i. skrytla pcr.twa 29 n'.u Oferty 603'' Prasa, WLLĘ letjnisk wa na P:ctrkwska 96 mrzem. we \V!ad.vslaw- LOKAL nadający sle na wie. na 30 mlej'<c. d 976 sklep ub pracwnie w r. V>ynaJme na umwe centrum (gaz. telefn. wdlul!letnią przedsiebir- da) dstąpie lub zam!eni stwu państwwemu lub na mieszkanie. Oferty spóldzielczemu za u<li\iele-,.6i3" Prasa, Pitr'kwnie kredybu na uktc7.enie ska!6 budo\vy'. Tenp!<L 'Vładv c;ta,,,- Abrnh<ima ;J '-il \\'ni <!cl<ke.48 k DWA kje, kuchnia - Chel:mża k. Trunia >.a'l'l,e nie na pkój. kuclmla - ze:ierz Z'<>n. 22 Li ca 22 tel , PO 5 49 <( M.i w.2.snściwe p!e. TeJ P<> K AW ALERKĘ Bytm. za- n:enie na ró\\rnrzęd.ną -,ód?. Oferty 642" Prasa, Pi.Otrk\vgka 96 FAT A 25'' rk 968. na nu. - &m zedam. 'f!. - ku- 778-&3 402 g 8 l2 l S YRENĘ 05" sprzedam. Odbiór.,Plmzbyt". Tel. POKOJ z kuchnia s m gdz g kw.. k\\-aterunkwe z \\'Ygdami w C'entrum On!a. zanienie na nndbne \\" tdzi. \Yiadm'l,'.ć: Lódt. ul. Uni\\ er syteka 33. m. Si 36 k ;UESZKANE wlanśc: \' e M-!rupie. w rzliczen.tt ddam S\\rje - W<::..7...V- 5tk'e WY!!OdY Dr007 'O'.O, Tel. 22-0?50 g ZAMENĘ dwa nkie. kuchnia 7J m. WVO:dY rbez c..\ na dwa ddzielne miezknla. Ofert.. 703' ' P ra a. Pitrkwska il6 7.!DTE:\'Ę 2 pkie. kuchnla na 7 P<'edvńcze mieszkania. Tel P 8 7'6 g KO.t.:SZK M - blki k\rn t.ernn w e <lm:enie na p '<lbne '" Ldzi. OferiV.735'' P.raaa, P-0ł.Ck<>W ijui K U PĘ.kde". Flata"... \\"artbira '. T. 2J0-75 wewn. 83, gdz ri4 g KOREPETYCJ E matematyka, fizyka, chemia. Mgr inż. Pawiak tel wevn. 77, dn godz g legit. slludencka 2024(; PL 2 g EW. Sze!ler ubrla le'lił. studenką PL 3 g 7.POZ m. Lódź. Przędzal niana 3.mleważnia skradzi na pieczate treści: M/?r Ba rbara Bujnwkz" MATEMATYKA, fiz"k'l, POZ.U KU J Ę.Prdncentw chem a. Mgr Bhts. Tel.. d.zzy dzecęce. m ; 49 -!i pkói aia p ls dzezwe.. Ra<lmsk. te.. ' 39 M ATE:TATYKA - fiz ka. Tel T!itr D atc?.yńsci 2958 g l\l T E\AT YKA, fi7.:vka. - g 25-<;2 "'ieczrem 7 p CEROWN A <!arderby, dy W'lnów Pa\:Hkwskie 70- stala rzenie'sina Kśeuszki łl (ró Andrzeia) 440 g PKWN Mkrsz.. CRYPTON" angielski 2 _ 5 _0fl_g <>lektrnwy aparat - wy. UCZCWA kbieta d 4-let krywa usterki w silnikach nie.i dziewczynki na 4?.O - samchdwych. re'l'ulu e <lzlrw dziennie ptrzebna. zaplw <(aźniki - wy. Lniana 25 m. 4? 2 63 g ważanie kól zbieżnś. ka- ' rsaż usuwanie luzw w ZA.JM Ę sie dzie-dkiem d zawieszeniach przednich. d\\ óch lat na 4 g-0dzinv reulacie zawrów - wyw khcy Limanwskieg. knu.e inż. Supad':_ Su- Liman skie<:r> 70, m. 4 walska 24. Tel li 832 g ZA OPEKU J Ę sie st:irsni T.RWAL_E uszczelnianie sba w?..ami.an za duże kien tasna. nietalwa. Termieszka'.e. Oferty a minv el"!nrcs we. 'fel. Prasa, Pitrkwska 95 22U-W. Celmski 497 g P RACOWXJKA prz:v:jmie - \Vulkanizaeja, żwirki g P OTRZEBXY kuchan l kbieta d pmcy w kuchni. Tel <> 883 g POT R Z EB:>JY krawiec (m że być kbieta) d szycia sndni. Lódź. Ki!lńsk!eg 47. zakład krawiecki. Stefan Panek 624 <( POl\lOC dm\ a 2 ra7.y w tygdniu pt'7ebna. Zielna 25a. m g POT RZEBNA gspsia na plebanie d 2 sób. Warunki bardz dbre. 9!-4'.l7 Lódż. K;';cielna 0. tel '04 g PH,N E P05ZUkuę pielrnnkl dch<lz.acej uj na stale dr> 9-miesieczneg dzieek<a. \ViadCTTJść - Zgierz, K ciuszkl 4 PRAG NESZ szczęślw<>!(.o malżeńst" a Napisz: Prywatne Biur,Venusn Kszalln. Klejwa 7. BYslrnwiczn ie prześlemy krnjo'we adresy 80 k N OWOCZESNY krój damski. dziecięcy panujesz szybk wynalazkiem Me chlińskich, Nawrt g NAPRAWA telewizrów. - Tel. 9-4 Antsik 605 g U\ VAGA cukiernicy! ATT"e gatv d asteryzacji ldów Jadalnych wykcmuie Wars7.ta t Stusarsk-\lechanlczny, Krzy.sztf Kubi2k. Kat\\'ice. Mikłwska 23. tel U6 k SPRZ ED AM kawiarnie z mies,kaniem. Oferty -,H330" Biur głszeń 30-9ó8 Gdańsk 352 k 3 g S K LEP g,alanteryj n-dzie t..wy w Kszalinie POTRZEBNY natvchmiast sprzedam. Oferty l<ier6- rn.jer damski. LÓ:iź. Tu- wać: Biur Ogls.eń w \\'ima 4 li OO g Ksza linie P<>d nr 363 wff/- NOWĄ KOPARKO-SPYCHARKĘ typu E0-262 A Z A M E N N A: NOWĄ KOPARKO-SPYCHARKĘ typu KSH-45A lub K-6 N PRZEDSĘBORSTWO PANSTWOWE W ŁODZ. Bliszych infrmcji udziela dział główneg me- ::...;: chanka, tel ków. tel p gct.z. karskich Alek.w Walczak ' k Te-clml.k Gmpv R'6t LODZKA Wytwórnia Panersów unieważnia z..:tgtt inv kwestinarlugz retestrac'yjny nr RJ zcz:wniaiacy na z.!lkup kalki hekt?;rafieznej 404 k ::: - ::: -: Tvnkrsklh Zbigniew Kszut>sk!" 24-!? k U"EW AŻ"llA s;e zagubi<' ną piec-zntkc: l!r.=;ula Kcw:alska - lekar.: medycyny" 936 g Dzielnicwy Zarząd Eknmiczn-Administracy jny Szkół ł..ódź -P le sie, ul. Maja 87 p. głasza przetarg niegraniczny na wyknanie rbót remntw-budwlanych w P rzedszklu Państwwym nr 2 przy ul. D aniłwskieg 2 raz w P rzedszklu Pa ństw wym nr 74 przy u:""" Dlugsza 28a. Przetarg bejmuje rbty gólnbudwlane, których łączn y kszt wynsi ca 628 tys. zł. Termin wyknania d dnia 2 lipca 975 r. Oferty w zalakwan,vch kpertach należy przesłać d dnia 8 luteg br. Otwarcie kpert nastąp i w dn :3 luteg br. gdz. 0 w biurze zarządu. W przetargu mgą brać u dział przed<>iębirstwa p aństwwe, spółdzie l nie i zakla- # dy prywatne. Zastrzegamy sbie praw wybru ferenta lub unieważnienia przetargu bez pdania przyczyn. 37-k Centralna S kła d n ica Harcerska Od d zia ł w Ldzi, ul. Pitrkwska 25 głasza przetarg niegraniczny na sprzedaż samchdu m-ki Ż uk" A03, nr pdwzia 3885, nr silnika 3982, rk prdukcji 965, zużycie - 75 prc., cena wywławcza zl. Przetarg dbędzie się w siedzibie przeds i ębirstwa w Łdzi, przy ul. Pitrkwskiej 25, frnt, piętr, w dn. luteg br. gdz. 0. P rzystęp u jący d przetargu winni wpłacić wadiu m w wyskści O prc. ceny wywławcze j w kasie prze d sięb irstwa. Samchód m ż n a glądać przy ul. Milej 6 w gdz Zastrzega się praw un ieważnienia przetargu bez pdania przyczyn. P dstawa: zarządzenie ministra kmunikacji z dnia 4 kwietnia 972 r. pz. 48 w sprawie: rzprządzania przez jednstki gspdarki uspłeczninej zbędnymi pjazdami samchdwymi i przyczepami. 232-k Zarz ą d nw estycji Szkól Wy ż szych w Ldzi, ul. Brasławska 4 głasza przetarg na wyknanie rbót remntw-budwlanych (budwlane, instalacje wd.-kan., c.., gazwych i elektrycznych) w budynku biurwym przy ul. Braslawskiej 4/ 6 w Łdzi. Termin wyknania rbót d 30 czerwca 975 rku. W przetargu mgą b rać u dział p rzedsięb irstwa państwwer spółdzielcze i jednstki gspdarki nie us p łeczninej, uprawnine d wyknywania w.w. rbót. Dkumentacja prjektwa d wg lą du raz nie wycenine ksztrysy z na j du j ą się w dziale inspektrów nadzru ZSzW, pkój nr 8 (w gdz ). Oferty na l eży składać w terminie d dnia 8 luteg 975 r. Otwarcie fert n astąpi dnia 0 luteg br. gdz. 0. Zarząd nwestycji Szkół Wyższych zastrzega sbie praw wybru ferenta raz dstąienie d przetargu bez pdania przyczyn. 27-k DZENNK l..odzk nr 25 (829) '

8 żartwniś" Niedawn d jedne<;! z magazynó w na eleganckiej handlwej Oxfrd Street zatel<>fn"j->ł mężczyz- swiadcza,jąc, że r.tkryl w budynku dwanacie> bmb zapalając. -eh. których ll.:«liza-::ję mże u ja\\ nić dap:er p uzv<;knniu całdzienneg utargu. Pieniądz<' te miaty b:-;ć kupem dl'l rlandzkie.i A rm;j Rewlucyjnej. Na ulicy. p wymianie ha<;ja. trwmal d rav;nilrn sklcu prawie 54 tys. runtów. P c-zym "'"'rncz ł d lak'iówki i umknąl. Prac.,.nik sklepu ;twiprdzil. 7c człwiek ten mówił p an!(if.'lsk! 7.nakm M. bez akccn:u ir!'.lndzkir. Zalarmwana. p w, laenn:u <upu. n'.'lic.ia n!e Z..'lalazla w gm;iciiu ani jednej bm \ly. Najlepszy test W f:ylwes!rwy wieczór rztar.!zn iny prarnwnik z Wall S treet Gilbert Kerlin zapmnial. 7r. teg 0 dnia wcze4nie'i?.amknięt -kl<'py.- Chcąc kup ić prezent. n3c:nat klamkę >.ncneg sal:u jubil<>rskc.'.:( - Cartiera. Kiedy wszedł dól "rdka - 7.auważył 6rak pers'.!;. Wkół leżały - d.>lę;:>r.e dla każd8g - klejnty wartci kh:rn milinów dl<rów. Uc 7 ri\\ v al'z spóźniny tr magazynu, który i;erdził, te nie brakuje najmniejszeg kamienia, pwiedział:. Tak w'dać, najpewniej,zym zankniędem sa twarte drzw ". klient zawiadniił plicję. Dyreklei spsób Złdzieje grasujący w Rz:rmie wymyslili nwy $psób kuteczneg brabwywan:a bgatych pa z ich futer. D teg celu używają bynajmniej nie brni palr.ej. ale>... jajek. Prze bier; akcji iesl n3s\ępu- ący: ie<len ze złdzit>i rzblja jajk na głwie upatrz'lei f'arv. Ki '<ly b iallrn i żfiltk zac'zvna cipkać na kr'cie. p-0<;biee:a drui;(: wpó!nik i pmr.lla przerażnc>j i n.ić me p.cle.irzewa_i<\r j kbiecie ściąe:nać futr. P<l czym <ldala się z nim w $'. ną dal. l\fyjde wce swje.i mif ci. St J. Le-c Lepszy seks niż atm Dwa tysiące mic.zka'lców bretń kie.j miej cw.ki nadmrskiej Erdeven. którzy w statnich latach wielkrtnie prtestwali przeciwk.miejscw inemu na ich terenie bzwi nudystów. becme> w bliczu nweg zagrż.eru:.a, n.agle zmie- Sistr, prszę klesu>ze. Jedynka d usunięcia, nili frnt prte5tów. Przyczyną teg zwru jest prje:i:t w;c budwan>'< w bezpśrednim sąsiedztwie elektrwni atmwej przez: pań twrvc przedsiębirstw. Na Pczątku te rku mi ',zkańcy Erdcvr>n udali sic w pchdzie prtestacyjnym d pbliskieg m ia. teczka Au! ay. nisąc wielkie transparenty z hastami: Lepi nudyci niż atiści". Dz'.ś bądźcie aktywni. inacznj jutr taniie się radiaktywni" raz Wlimy biusty d neutrnów". " Oblężeni przez małpy Na tren'_e plantacji kukurydzy w smalsk:e.i ws: Eebe dalp dzł d.strei: starcia między ludźmi a... małpami. W pswkiwan:u wdy pżyw ie ni 600 pawiant-w zaatakwal pra CUJ'.\C'YCh na p-ntacji,hłpów, z.mu sza.ą<: ich d ucieczki. Małpy, brz:ucaiac ludz.i kamieniami i kawałkami drewn.a. przystąpty nawet d regularneg. blężenia w< i. Dp:er p!c, ktra nad r-:agneta p dwóch afacjl w 976 rku. Również w irnd\ ach z siąsiednich wsi wybawlla nych clmś puszcznych miej,.,, ludzi. z presji. Malpy,-..ycfaly się. w;cach. na awnym złtym. szla Wsrd ludzi był 6 rannych z cięż ku KalfrnJ, Clra? l Nevady k.imi brażeniami. Pważne bvs; - dbrze znanych z c i:nych west;w"id. l<aty matetial. z,bit CZWARTEK. O STYCZNA PROGRAM 0.00 Wtad. 0.M Muzyka Dpuarna. 0,3-0 Wyspiarze" - dc. pw Przeznw zaw!i:e ubnpiec0- ny S!ynne rzebje. li.oo M >a:ka meldii. Jl.8 Nie tvlk dla k ierwców. U.2! C łvchać w św:e cie. t t.30 Z archiwum azru \2.05 Z kraju ze swiata Chwila nuz'-rki Kwadrans bssa nvy..40 Dm mv Tańce \ud \\ e. 3.5 Rlnf<'ZV kwadrans Przebje młdych 4.00 C?.OW\Pk i "<rdwi'skc> - ;iaweda swtka < z f!ktrem" 4.30 Srt t zdrwie.!4.3'i. P. Janczerski l e;i zep!y.!.n Wad Listy z Plski. 5.0 Muzyka P<>ularna 5.30 Estrarla Przvaź nl 6.00 Wiad. s.0 z p\.,kej fnteki. 6.:r Aktualnści kulturalne CanznA." - znt!.c?.\'!nsenka Radllrurier Rvtmst.-," 7.40.Chann" :r.naczv - ic;el'tki Muzy<:a i akh.ta\nści. 9.2;; Nie tyj. k dl<! kierw<"ów 8.30 Przebje nn stp 9.00 T wyd dziennika. 9.ló Gwiazdv estrad z k'ie garskich witrvn. 20.M OdpwiP< na l'sty srucha<'zy Telew. Studium Nauczni P7.at'kwei:i0 Mtematvkl" Prama stylów au<jwvch T<:rnik. snrtwa. 2t.00 Kncert życzeń. :n.ac Plakat reklamwy 2.50 Gra Adam Makwicz \VVd. dl>lennlka 22.;; Art Frmer w stvlu s\"ept RPCitl WRndv WarsK:ie Grajn MarPk Wacek Wia<. prgram ncny. PROGRAM ternów --; mrict bd<mia Md ' ' Utwcy Mende... hna. ' 353 paw:any, placalnsmą wycsmęcaa resztek Nie ma marginesu.00 Współczes - '..._ złta z p.r.z.ucnych dawn kpalń na P<>lska muzvka kameralna..30 Wiad..35 Pradnia rdzinna. ll.40 R k d Chrbv wenervczne nadal errźne. yzy zaw u He ksztuje zbrdni.50 d Tatr d Battyk'U 2.05 K<>munlikatv rl,) wekszv b<r chen chleba" - rep (L) 2.20 Na Jak niebezpieczny jet częstkn: <' Sza j!' b h łęczycką nute (Ll 2.3n Utwrv A zawód dziennikarza... Dświ.adr.7_:;l cu. e się. e icz h pwaz'c Crellieg A. Vlvaldle rll 2.50 teg w zeszłym rku 25 kres- przestępstw d nanyc w z.es ym.prblem:v szklv de>mu", 3.00 d t... h rku w USA pr.zek.rczvła 0 mln- Pół żartem. nól serl Graja pn en w rznyc pi.>m i aaencji d J k d t praswych na całym św'.ecie". Zsta- byta więc rekr wa. <t <t Y bracia Adderley, 3.30 Wiad. 3.3c gdnlk US News and Wrld Re- Odpwiednie dać rzeczv słw. 3.5 li ni zabici. ranni, C\u- wani, aresz prt" -trzej matematycy hliczyi, Mtninrzei(ląd fklrvstv znv l?wai;i łu!j dp: ',wani prze-z pli: że liczb.a dknyw anych zabójstw w Więcej, lepiej tanle -4.5 Czas CJantw, zlnuerzy raz rebeliantów miastach amerykańskich rsla w ludzle U5 Rectl skrzvpoo'wv w 32 ró:mych krajach. ł Radiferle C sie wam w tel N.a dawnych szlakach Eksplzja cen zl:ta na rynkach światwych i przywrócenie d stycznia w USA wlneg handlu żółtym n:ietalem spwdwały, że p_ wraca.ią d życia m:a.ta duchów" - zamarłe sady amervkańkie z rmantyczneg kresu grączki ztta. Wedtug dz'.ennika,.christian Science Mnitr". w kpalniach ztta Cripple-Creek w Clrad, zamkniętych zdawałby się definitvwnie z pwdu nierentwnści. a należących jeszcze na pczątku wieku d najzasbniejszych w USA. wkrótce ma zstać wznwine wydbycie. Przed 70 laty Criple Creek był dużym miastem. liczącym 40 tys. m ie'szkańcńw i <Jkl 00 lkai rzryw kwych. Dz!ś jest t nędz:na sada, zamiesżkana przez <>kł iloo emerytów. Obecnie. kiedy zmiel'liaja, sę kryteria płacalnści eksplatacji stwierdzn. że granitwy masyw w te.i m iejscwści za.viera jeszc7.e spr żółteg kruszcu. Zewząd też tak szybkim tempie iż eh piec u_ andyci; nabard.zie ctba 6.00 z rdrny tam w 974 r. ma więksize mikrfnem na trzech zmianach. szanse. iż ztanle zam::-dwany 6.5 z nu:rań slltów Aktuniż amerykański żłnierz miał szans alnści łódzki Ll 7 Plsc:v sna t. że z.erinie na plu bitwy w liści L) Oklice k'ulturv" L). czasie drugiej wjny światwej" Duet tr-telanwv Marek Wacek (,) Przed kncertem w W całym kraju, stwierd.lił wymie. Fllhrmnil'' (,). 8 n Muzyka CL\. niny tygdnik, szerzy się nastrój 8.20 Terminat'7 muzv-07.nv 8.30 f t Echa dnia Srzvmierzen! - rus rac.i. graniczącej z rzp:;ią. Od Teheranu d Pc.clamu - słuch. Wraz ze wzrstem rzestepczsc 9.00 H. Purcell - Suit na smvcz- narasta strach. Craz w i ęcej p.ie- kl. 9.5 Lekcja ez. rs 9.30.Tazz niędzy wydaje się na śrdkrl sam_ Messaugers Djrzale lata" - brny. a przedsięhirstwa zatnld- rep, lit -. Przecie?' t wasze j. n \aja craz więcej 5-trażnvków. ce" Muzyka erwa ół KntrcmtacJe Mzart - Kn Z danych FB na piel"''-'sze P r_ ce'rt z kraju ze świata cze zeszłeg rku wynika, że w Wlad. spqrt. miastach liczących p.nad mln mieszkańców przestępczść wwsla 60 prc. pczęli napt wać kandydaci na Nawet w ślepym pżądaniu górników. gdyż twar>:ytw Gl- kbiety nie pwinieneś zapml de'n Cycle" zainwest<jwal <-tatni nać, że jesteś mdczyzną. 2. mld. dlarów w prace prt.yl!o- j St J L t PltOGltAM m US News and Wrld Reprt" u. Sakstifnwe Przeb-0e..20 d ł k t.c.ycie rdzinne - magazyn..50 twer z;, ze ączne sz Y prze- Mikrrecital E. Wjnwskiej stępczści w USA wyruisly W ze- z kraju ze świata 2.20 Chwila szłym rku blisk 90 mld dlarów, muzyki. JU5 za laerwnlca tj prc. więcej niż przed 4 laty. Dzień Jak c,, dzlei Ekspre<em Jeśli kszty przestępczści blkzy przez świat. 5.0 Ava Fral(i\e" - się na gtwę ludnści, tó wypaclnię_, z<"spól t: Parmv Pół!artem. że każdy m iesz'lta.niec USA bciąż t>ćl seri. S.40 ttuzvfr<> w.emv PO ny jest z teg- tytułu przeciętną senki PrZYPm!namv Dlamt Reinhardta. 6.5 Przebó za '!'%& bjem. 6.45!Nasz rk 75. 7,00 Eksresem rzez świat Eksplzja w katedrze" - dc. w. 7.5 Kiermasz l.yt Ftplastikn. 8.0() Muzvkbranie. B.30 Pl!tvka dla wsz:vstkich Ze studla w:vtwórni Mel<>d ia. 9.5 Książka t:fdnla. :9.30 Ekspresem przez wiat Muzyczna czt UKF Luzytanle z P<Jrttt.E!alii Przedstawiamy zesnól Pitra PJ;era Lekc.a iezyka niem 2.00 Rem iniscencje muzyczne s Pr<Jkftew - Mitść d trzech marańczv Fakty dnia, 2.08 Gwizda siedmiu wieci.rów - Carls SAtttana Ziemia biecana" - <ic. p0w, 2.45 K. Sie'lkiewicz w telekabarecie. 23.CO. Fi!lkl" - M. Re! PO 400 htach Labratrium - m agazyn. TELEWZJA P&OGRAM 9.00 Dl.a m!dvch widzów: Telefer ie (W). JO.OO Język r plski kl. TJ lic. Z. Kra siń ski - N'e-b<Jska kmed ia" cz. (W) Clmb" film fab. prd amer. pt, Nlezaw<lna metda" lklo'. W) Ję- 7.Yk plski kl. -V lic. - Pemat (W) Dziennik (klr Wl Dla dzieci: TV TV Festiwal Widwisk Lalkwych. Zbigniew PO rawski Turń" (W). t7.4-0 Wsmnlen ia muzyez.neg latg" - ret>ort:ł! filmwy (Szczecin). 8.0 W śrdku Plski (Lódź) 8.30 Pll.E!n Ornlr, W) Dbranc (ktryr W) Dziennik <klr. W) Cm 'b" - film fab. prd. amer. pt, Niezawt.na metda" (klr, W), 2.30 Listy Plityka (W). u.e Mianu.Je bywatela aktrem" - film dlt. prd PO] W) Dz.len n ik (klr, WJ Wiadmści sprtwe (klr. W). 23. u; nfrma. cje - twarv - rpzvce (W\, PROGRAM li 7.30 Język rsyjski. lekcfa t, 8.00 Jak patrzeć na dzlel sztuki" - Sztuka niemteckie'( barku 8.30 KaJeJdsk0 srtwy (klr) Dla młc>clzieżv - Muzvka mlćzieżv świata - RUND" Dran fklr) 9.30 Dziennik (k 2fi.20 Sprav...-zdawcz:v maazyn rtwy - w nr-zerwie k gdziny (klr) Jezyk franc lek. cja 3!i Bedfrd S - Dziedzictw. Czyt. 974 r. str zl 37 Głsik J - Pścig za skarb.am!, LSW 974 r. str..;4 zł 5 Mlnar G. - W niedziele zawsze ada deszcz Czyt 974 r str. 92, z! 9 Brandys M. - K!pty z nan ; ą Walewską, Czyt, 974 r str, 358, zł 25 Kleżance JAN'.'ilE GA!\US wyrazy sz.ezereg 'vspółczuc ia z pwodu śmierci składają OJCA KOLEZAXKJ z DZAl.U KSJĘ- GOWOSCT ZOZ l.odz - SR nesce kwta 420 dlarów rcznie. ł"--:imrii-mam--m-ll".. ee wawcz.e nad wznwienieni ek.spl V/H///U///.////////////////////////////////./ff////.U//U/m"///.///////////////////////./////////////////.m'U////U/./Z Tlum.. DĄMBSKA - Ciekawi mnie tylk, e<> pan! w te.l dziurze iatrzymuje? - Widać, że pan nie zna pana Crawleya. - Cóż t zii typ, ten cały Crawley? Czy t ktś w rdzaju jeg pprzednika? Zdawała się byś zdziwina. - Pan 7.nal pana Evansa? - Mniej więcej. Grackrwisty typek. Kręcił się kl pani? - Pan Evans nie żyje - zauważyła chłdn. - Bże drgi! Wiem. wiem! Ale t nie przeszkadza, aby stwierdzić że facet ptrafił sbie dbrze żyć. Na c n wlascwie zmarł? - Wypadek ltniczy. - T chlerny pech! Taki zdrwy człwiek! Znała pani lg przyjacil>le'<'zke? Zaraz, zaraz. jak t na się nazywa? - Nie mam pjęcia. - Niech pani chwllkę iaczeka. Zaraz S-Obie przypmnę. - Nigdy nie znałam Jej nazwiska. Ale pani ją widywała? C t pana mże' bchdzić? Pwiem pani tylk jedn: że na n.a wet sle d pan! nie umvwala. A p0z:a tym, t nic takieg, jak na ntari usza. przyznr pani... Prszę mi wierzyć. t lepiej, że ten Evans nie żyje. - Kt panu udzielił takich wyczerpujących wyjaśnień? Och, wie pani. Wie się pewne rzeczy... Na miejscu pana Evansa. dbry Bże! Wiedziałbym c mam rbić. - C pan mówi? Na przykład? - N, p prstu. teniłbym się z J:)anią, t, e<> Prszę zauważyć, byłaby pani teraz wdówką. ale bgatą wdówką. A t się jednak liczy. Rzucił jej spjrzenie spd ka i stwierdził, iż jest bliska płaczu. - Na paru miejscu, wie pani? Zapmnialbym wszystkim. Och, wiem, że t nie tak łatw. A za tym, pan Evans przecież nie żyje, n, nie? Chyba już pa:ni na niczym n.ie zależy. - Pwtarzam: niech mi pan da święty spkój! - Tak g pani kchała? - Pwtarzam panu: nie wiem - jut p ra% który! Niech pan się wynsi! Fenway zrbi! dwa krki w strnę drzwi. ptem się dwrócił. - Dsknale. jak pani sbie życzy. - Wie pa.ni, Patrycj? Jest pani na drdze d ppełnienia wielkieg błędu. Odwróciła się d nieg t<warzą, zła - jak najeżna ktka. - Kt panu pwiedziar, jak mam na imię. -.Jest wypisane na łańcuszku na pani s.zyi... Pani je.st inlda, Patrycj! W filmie zrbi pani karierę. Mógłbym pani pmóc. lllógłbym zrbić z paru gwiazdę - nie pdbalby się t pani? znwu dtknął wrażliweg miejsca. W jeg czach przeksztalcila się znwu w Vanessę Redgrave, świadmą swjej urdy i rli, jaką dgrywa. - Wszyscy mężczyźni świadczają. te gtwi eą pmóc, e.! tądają z góry zaliczki! - Niech pani tak brzydk nas nie mówi. - Już ja was dbrze znam, mój panie! Wszyscy jestecl jednakwi! Ktadż się najpierw d łóżka, a ptem zbaczymy". Nie spadłam na ziemię przy statnim deszczu, trzeba panu wiedzieć! - Niech będzie. W każdym razie mżna POWiedziet, ie Evans c d pani, nie zachwał się eleganck. C tak naprawdę pani biecywał? Dnia 28 stycmia 975 rku, >O dll:;:icb! c\ężklch cierpieniach zmarł, w wieku 78 lat, nasz njukchańsey Mąż, Ojciec, Dziadek l Bra.t S. t P. JOZEF MLLER m.fstn: stla.rskl, u.służny działacz Cecbu Stlarzy Rudl>kleg Klubu Sprtweg'. Wyprwadzenie zwlk nastąpi dnia 3 tycmia 975 r. "dz p mszy żałbnej z kciła 4w. Józefa w Rudzi Pabanrklej przy ul. Farnej, a T.łienle zwłk w grble rdzinnym na cmentarzu katlic.lt.im w Pabianica.ch, czym zawiada.mla pgrążna w smutku. PODZĘKOWANE RODZNA Dyrelfeji, rga.niz&ejm zakładwym, Ra.d.zle Zakladmvej, Kleta.nkm i Klegm Kłu Emerytów Rencistów Biura Prjektów Budwnictwa Km.:inalneg w Ldzi. Stwarzyszeniu Architektów Plsk!h - SARP - Oddzlal w Ldzi, Przyjaciłm raz znajmym, któny d.dali statnią psługę S. t P. AR.CWTEKTOW HENRYKOW GROMSKEMU a nam kaiza. pmc i współczucie, d dr,kujemy z głębi serca: P krótkich, lecz clętldch clerp!eniach, zmarła w dniu 25 stycznia. 975 r. w Szczecinie $. t P. l RENA NYGA llmu WALA,SZEK Pgrub dbędzie się dnia 30 tycznia br. gdz z kapji. c.y cmentarnej na ul. Ogrdwej! czym.awiadami.ają pgrążeni w głębkim talu CORK, SYNOWE, SYNOWE, ZĘC, WNUCZK. POZOSTA LA RODZTNA Dnia tt styeznla 975 r. zmarł nagle, w wieku 58 lat, nasz najukchańszy Mą. Ojciec, TeSć l Orla.dek S. t P. MARAN BĄK O LK \Vyprwad zenle drgich n.am!:włk nastąpi dna 30 stycznia bl'. gdz z kaplicy cmentar:ta katlickieg pey ul. Kurczaki. Pzstaje w ta.lu ŻONA, SYN, SYNOWA, SOSTRY i RODZNA RODZNA W dniu 28 stycznia 975 r p długich cierpieniach znarła, nasza kchana Sistra i Cicia S. t P. JANNA KODRZVCKA EMERYTKA b, pra.e. telekmunikacji Lą.M: nść" w Ldu. Pgrzeb dbedzle się dnia 3 tycznia br. gdl>. 4 z kaplicy cmentarza przy ul. Ogrdwej, czym zawiadamiają pgrążenj w smutku SOSTRY l SOSTRZENEC z RODZNĄ W dniu 27 stycmia 975 rku miar! JOZ EF GAWRYSAK kierwnik Działu nwentaryzacji PPH lnsumy" w Ldzi. Wy razy łębkieg wspólczucia Znie, Synwi i ltdz.tnle składają DYREKCJA, POP PZPR, RA DA ZAKLADOWA raz PRA CO\V:>iCY PRZEDSĘBOR STWA Pgrzeb dbędue się dnia 30 stycmla br. -(cvartek) gdzinie 4 z kaplicy cmentarza na Zarzewie, Redaaue ktee:um R.edakca - kd Lćdt. P itrkwska 06 Adres pcttwy: DL" Lćdi skrytka nr 89 Telefny: centrala 2g3-00 taczy ze wszystium! di.talami. Re<akt<Jr naczetnv Z a redaktra naczelnel!n s.2s Sekreta!'> dp wl dz!alnv O skretarz 204-7S Działy: mlelskl 3łl O 33?-47 srtwv ek nm!cznv wjewodk dzlal U stów nterwenc! (rekls6w nie 7.amówlrrnvc redakc.a nie twracal kutturalnv Panrama" dzlal splecznv ł ftreprterzv Dział Oełszeń 3 50 (Za treś '>łseń "ed-akc:la n!p dnwtadal Redakca nna R.78, Wvdae t,6d7.kie Wvdawnlctw Pra ówe RSW.Prasa. Ksiatka Ruch" Cena renumeratv: rczni 234 il Półrcznie 7 zł. li:wa.rtatnle 58.SO zl Zelszenla renumeratv przvmua urzedy cztwe ł ddziały terenwe, Ruchu" Eezem tal'ze archtwaln.. Dziennika" s" d nabvcia w sklepie.ruchu", Lódź. Pitrkwska 93, Wszelkich lnfrmac warunkach re-. ' numeratv udzłelaą ws.zvstkle Dl acówkl Ruchu" r>cttv Nr lndeks J 35003/ DZEXXK.t;ODZK ar 25 (829) Skład druk: Praswe Zakłady Grat!czne RSW P;asa-Ks!a,żka-Ruch", Lódt, W. Armii Czerwnej :a. Papier drulc, mat. O a. U-

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/92/15

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Najem kmpleksu biektów knferencyjnych w Centrum miasta Pznania, w jednej lkalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE: Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w

ROBOTY BUDOWLANE: Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kścierzyna: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE: Remnt i mdernizacja budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Kścierzynie wraz z przełamaniem barier architektnicznych dla sób niepełnsprawnych Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.12.2015 Przetarg niegraniczny na dstawę materiałów biurwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 131834-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łekn: Remnt Bibliteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Numer głszenia: 328576-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo