WSTĘP ŹRÓDŁA Granity bloczne Sjenity Marmury Piaskowce bloczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP ŹRÓDŁA Granity bloczne Sjenity Marmury Piaskowce bloczne"

Transkrypt

1 Bilans polskiego kamieniarstwa 2001 WSTĘP W gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2001 r. odnotowano dalszy rozwój, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. W obu przypadkach wielkości przekroczyły 1 mln ton i jak dotychczas są rekordowymi dla Polski. Jest to zdecydowanie inna tendencja niż w gospodarce kruszywami mineralnymi, betonem lub cementem głównymi surowcami branży budowlanej i drogowej które zarejestrowały 2025% spadki wskutek postępującego od 2000 r. kryzysu gospodarczego. Jest to jednak efektem tego, iż wyroby kamienne stosowane są w fazie końcowej inwestycji. A zatem perspektywy branży kamieniarskiej w najbliższych 2 3 latach nie rysują się najlepiej. Najważniejszymi kamieniami blocznymi w Polsce są nadal granity, marmury oraz piaskowce różnych odmian. Z kolei do produkcji kostki drogowej i innych elementów kamiennych stosuje się w Polsce niemal wyłącznie granity, a w małych ilościach bazalty i sjenity. ŹRÓDŁA Skały nadające się do produkcji kamiennych elementów budowlanych i drogowych udokumentowane są jako złoża kamieni budowlanych i drogowych. Kopalina z większości spośród tych złóż jest przydatna wyłącznie do produkcji kruszyw łamanych, stąd baza zasobowa skał przydatnych do tych celów nie jest zbyt duża. Większość złóż skał przydatnych do produkcji kamiennych elementów budowlanych i drogowych występuje na Dolnym Śląsku (granity, sjenity, marmury, piaskowce ciosowe). Mniejsze znaczenie mają wapienie dekoracyjne ( marmury ) i klika odmian piaskowców w regionie świętokrzyskim oraz karpackim, a także pojedyncze złoża dolomitów, na przykład Libiąż koło Chrzanowa i trawertynów, na przykład. Raciszyn i Zalesiaki koło Pajęczna. Granity bloczne Granity o znaczeniu surowcowym występują w trzech masywach: StrzegomiaSobótki, Strzelina Żulowej oraz Karkonoszy, a łączne zasoby rozpoznanych w nich złóż (większość przydatnych przynajmniej w części do produkcji elementów kamiennych) wynoszą 1331 mln ton. W Masywie Strzegomskim jest to głównie granit biotytowy, średnioziarnisty, szeregu odmian. Masyw Strzeliński buduje granit drobnoziarnisty, a w Masywie Karkonoskim najważniejszą odmianą jest granit porfirowaty o charakterystycznym różowym zabarwieniu. Inne wystąpienia granitów w Polsce (Masyw Kudowej, Tatry) nie są ważne przemysłowo ze względu na ochronę środowiska. Sjenity Spośród innych skał magmowych znaczenie jako kamienie bloczne mają sjenity. Występują w strefie Niemczy koło Ząbkowic Śląskich, a łączne ich zasoby wynoszą 47 mln ton. Wyróżnia się dwa ich typy: Przedborowa (drobnoziarnisty) i Kośmin (porfirowaty). Marmury Wśród skał metamorficznych jako kamienie bloczne udokumentowane są marmury, występujące wyłącznie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Złoża marmurów znane są z Gór Kaczawskich (wapienie wojcieszowskie), pasma Krowiarek koło Kłodzka (np. Biała i Zielona Marianna) oraz z Sudetów Wschodnich (Sławniowice). Zasoby około 10 złóż marmurów blocznych wynoszą około 35 mln ton. Piaskowce bloczne Znane są przede wszystkim z Dolnego Śląska. Występują tu głównie złoża tzw. piaskowców ciosowych barwy białej w rejonie Gór Stołowych (6 złóż, łączne zasoby około 30 mln ton) i w Depresji Północnosudeckiej w rejonie Lwówka Śląskiego (kilkanaście złóż, zasoby ponad 40 mln ton). Małe znaczenie mają czerwone piaskowce permskie z rejonu Nowej Rudy (3 złoża, zasoby

2 około 10 mln ton). W obszarze świętokrzyskim podstawowe znaczenie mają białe piaskowce szydłowieckie (16 złóż, zasoby około 82 mln ton), niewielkie czerwone piaskowce suchedniowskie (np. Kopulak) i tumlińskie (np. TumlinGród). W Karpatach najważniejszymi piaskowcami blocznymi są piaskowce godulskie z rejonu Brennej koło BielskoBiałej (7 złóż, zasoby około 60 mln ton). Inne odmiany piaskowców karpackich magurskie, krośnieńskie, ciężkowickie są tylko w minimalnym stopniu przydatne i wykorzystywane do produkcji bloków i drobnych elementów foremnych. PRODUKCJA Łączne wydobycie skał ze złóż klasyfikowanych w grupie kamieni budowlanych i drogowych w Polsce osiągnęło w 2000 roku poziom ponad 24 mln ton/rok. Jednak w 2001 roku nastąpił spadek wydobycia do 22,4 mln ton, głównie skał magmowych. Zdecydowana większość wydobycia (ponad 95%) jest użytkowana jako surowiec do produkcji kruszyw łamanych, a tylko 35% do produkcji kamiennych elementów budowlanych oraz kostki drogowej i innych kamiennych elementów drogowych. Ograniczenie wydobycia nastąpiło przede wszystkim wskutek załamania się rynku kruszyw łamanych wobec postępującej bessy na rynku budowlanym i drogowym, a także silniejszej konkurencji kruszyw łamanych z odpadów oraz z importu. W odróżnieniu od krajowej produkcji kruszyw łamanych, produkcja wyrobów kamiennych nadal wzrastała i osiągnęła rekordową wielkość ponad 1 mln ton (tab. 1). Udział elementów kamiennych jest różny dla różnych odmian skał, i w Polsce decydującą rolę odgrywają granity, które przyczyniły się do wzrostu produkcji wyrobów kamiennych w ostatnim roku (tab. 2). W tych celach zużywa się do 30% łącznego wydobycia granitów w ostatnim okresie. Natomiast dla sjenitów i piaskowców udział ten oceniany jest na mniej niż 10% i zaledwie 12% dla innych skał. Granity są w Polsce najważniejszymi kamieniami budowlanymi i drogowymi do produkcji bloków i innych elementów kamiennych, przydatnych do uzyskiwania płyt, kostki, krawężników, itp. Ich eksploatacja skoncentrowana jest głównie w rejonie Strzegomia, Sobótki i Strzelina. Łączne wydobycie granitów w latach wyniosło niemal 2,5 mln ton, z czego na bloki, formaki, etc. przypadło 726 tys. ton (tab. 3). Wydobycie bloków i innych elementów granitowych prowadzone było w 26 złożach, przy czym w 16 łomach pozyskiwano niemal wyłącznie bloki i mniejsze elementy, a w 10 zakładach prowadzona była zarówno produkcja takich sortymentów, jak i kruszyw łamanych (tab. 3) W rejonie Strzegomia najważniejszymi ich producentami są obecnie: PGO Granit Strzegom, PPU CzernicaGranit Sp. z o.o., Kopalnia Granitu Gniewków Sp. z o.o., Skalimex S.A., Kostrza, SkalimexGrantin Sp. z o.o. Sobótka, Borowskie Kopalnie Granitu i Kopalnia Granitu Zimnik, Braun Granit Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o., M&F Sp. z o.o., Wekom II Sp. z o.o. Eurogranit Sp. z o.o. i Morstone Sp. z o.o. (tab. 3). Prócz wymienionych, w regionie tym wydobycie granitów blocznych prowadzi jeszcze niemal 20 mniejszych, prywatnych firm. Większość z nich wytwarza również płyty, formaki, kostkę, krawężniki i inne gotowe wyroby kamieniarskie. Wydobycie granitów blocznych i produkcja granitowych elementów budowlanych i drogowych prowadzone były także w rejonie Strzelina, choć na znacznie mniejszą skalę i tylko przez Granitex Sp. z o.o. Strzelin, KG Mikoszów Wieś i Makadam Busko Zdrój ze złoża Kamienna Góra (tab. 2). Jedyna kopalnia granitu karkonoskiego Szklarska PorębaHuta po przejęciu przez Izer Granit Sp. z o.o. w 2000 roku, wznowiła eksploatację i produkcje na poziomie 2 tys. ton w 2001 roku. Inną skałą magmową służącą do produkcji elementów budowlanych są tradycyjnie sjenity ze złóż Kośmin i Przedborowa, eksploatowane do września 2000 roku przez Sjenit Piława Górna S.A. w Piławie. Od tej daty firma ta prowadzi działalność jedynie na złożu Kośmin i ukierunkowana jest głównie na produkcję kruszyw łamanych (ponad 90% wydobycia). Natomiast złoże Przedborowa przejęte zostało przez Kopalnię Sjenitu Przedborowa Sp. z o.o., gdzie pozyskiwane będą głównie bloki. Podobną produkcję w ilości kilku t/rok prowadzi prywatny przedsiębiorca ze złoża Brodziszów Łom W. Niewielkie ilości, rzędu kilku tysięcy t/rok łącznie kostki bazaltowej pozyskiwane są przez kilku producentów bazaltów na Dolnym Śląsku, do 2000 r. głównie przez KamBaz ze złoża

3 Mikołajowice. Marmury są tradycyjnymi surowcami do produkcji elementów kamiennych oraz grysów do lastrico. Są one od lat eksploatowane w rejonie Stronia Śląskiego koło Kłodzka oraz w Sudetach Wschodnich, w rejonie Sławniowic. Główny producent Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego Kambud wydobywają od dziesięcioleci bloki i formaki marmurowe ze złoża Biała i Zielona Marianna (tab. 3), wykorzystywane do wyrobu płyt i płytek. Pozostały urobek z tego złoża jest zużywany do produkcji grysów do lastrico. Podobnie wykorzystywany jest marmur ze złoża Sławniowice, eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Wydobycia i Obróbki Marmuru Marmur Sławniowice w Sławniowicach na Opolszczyźnie (tab. 3). Łączne wydobycie marmurów zostało w ostatnich latach ograniczone o rząd wielkości do niespełna 10 tys. ton/rok, przy czym uzysk pełnowymiarowych bloków marmurowych nie przekracza 12 tys. ton/rok, a resztę stanowią formaki do produkcji płytek oraz kamień łamany do produkcji grysów do lastrico. Wśród skał osadowych, do najważniejszych w chwili obecnej kamieni budowlanych zaliczyć należy piaskowce w kilku odmianach: dolnośląskie piaskowce ciosowe z rejonu Lwówka Śląskiego i Radkowa, piaskowce szydłowieckie z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz różne odmiany piaskowców karpackich. Największe znaczenie mają obecnie piaskowce ciosowe z rejonu Lwówka Śląskiego, gdzie czynnych jest 8 kopalń należących do pięciu firm (tab. 3). Łączny poziom wydobycia osiągnął w roku 2001 około 56 tys. ton. Z kolei wydobycie i produkcja piaskowców ciosowych z rejonu Radkowa systematycznie była ograniczana i w 2001 roku została wstrzymana po upadku firmy Trapo PBK Sp. z o.o. Z kolei eksploatacja piaskowców szydłowieckich została ograniczona do ok. 4 tys. ton w 2001 roku i prowadzona była przede wszystkim przez kilka małych zakładów kamieniarskich wydobywających zwykle kilkaset ton/rok z każdego łomu dla własnych potrzeb oraz Kamex Sp. z o.o., która przejęła złoża Skalbudu Szydłowiec po jego upadłości. W Karpatach produkcją piaskowcowych elementów kamiennych zajmują się głównie Zakłady Kamienia naturalnego Petra w Zakopanem (tab. 3) dostarczające większe ilości głównie łupanki piaskowcowej (kilkadziesiąt tys. ton/rok), a po kilka tys. ton/rok takiej łupanki wytwarzają także Skalnik z Barcic i Kopalnia Skalnych Surowców Drogowych w Wierchomli Wielkiej (obie w rejonie Nowego Sącza). Jeszcze mniejsze ilości bloków i drobnych elementów budowlanych pozyskiwane są przez kilku prywatnych przedsiębiorców z rejonu Brennej koło BielskaBiałej, Myślenic oraz Ustrzyk Dolnych. Ważnymi kamieniami budowlanymi były przez dziesięciolecia wapienie dekoracyjne rejonu Kielc, czyli tzw. marmury kieleckie. W ostatnich latach było eksploatowanych kilka ich złóż, w tym tylko złoże Bolechowice w sposób ciągły, a łączne z nich wydobycie nie przekraczało 10 tys. ton/rok. Niemal wyłącznym ich producentem były Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A. (tab. 3). Inną odmianą wapienia dekoracyjnego wykorzystywanego w ostatnim czasie do produkcji elementów budowlanych są trawertyny z rejonu RaciszynZalesiaki koło Pajęczna. Produkcja trawertynowych elementów budowlanych prowadzona przez Trawertyn J&J (tab. 3) jest oceniana na około 34 tys. ton w 2001 r. Poza wymienionymi, inną skałą węglanową wykorzystywaną jako kamień budowlany jest dolomit triasowy z kamieniołomu w Libiążu (tab. 3). Większość urobku kierowana jest do produkcji kruszyw łamanych, ale nadal uzyskuje się z tego złoża kilka tys. ton/rok bloków i formaków. Do roku 2000 brak było precyzyjnych danych na temat łącznej wielkości produkcji kamiennych elementów budowlanych i drogowych w Polsce, jak również struktury tej produkcji. Wykazywana produkcja kamiennych elementów budowlanych (w tym kostki i innych elementów dla drogownictwa) dotyczyła tylko firm dużych zatrudniających powyżej 50 pracowników (tab. 1). Wielkość tej produkcji po niemal trzykrotnym ograniczeniu w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych została odbudowana do około 600 tys. t/rok w 1999 roku. Jak wskazują znacznie obszerniejsze dane z 2000 i 2001 roku, rzeczywista wielkość produkcji kamiennych elementów budowlanych i drogowych jest znacznie wyższa. Uwzględniając bowiem także dane pochodzące z mniejszych firm (1050 pracowników) okazuje się, że produkcja kamiennych elementów budowlanych surowych lub wstępnie obrobionych przekracza 600 tys. ton/rok, a kostki

4 drogowej i innych kamieni drogowych wynosi około 400 tys. ton/rok.dostępne dane za lata na temat struktury tej produkcji wskazują na dominację bloków, płyt i innych elementów granitowych (około 65%) oraz duże znaczenie elementów piaskowcowych (około 25%), przy marginalnym znaczeniu innych kamieni budowlanych. W przypadku kostki i innych kamieni drogowych dominacja wyrobów granitowych jest większa (prawdopodobnie ponad 95%, brak precyzyjnych danych), przy niewielkim znaczeniu wyrobów sjenitowych i bazaltowych. OBROTY W ostatnich latach wielkość i struktura obrotów kamieniami budowlanymi i drogowymi w Polsce uległa zasadniczym zmianom. Import budowlanych elementów kamiennych (surowych i obrobionych) wzrastał systematycznie na przełomie lat i wzrósł o rząd wielkości, osiągając 320 tys. ton w roku 2001, z czego większość stanowiły bloki i płyty surowe 262,1 tys. ton (tab. 4). W największych ilościach sprowadzano granity ponad 250 tys. t, głównie z RPA, Szwecji, Finlandii i wielu innych krajów, w mniejszych ilościach marmury i wapienie dekoracyjne z Włoch, Turcji, Grecji i innych (tab. 4, 5). Import kamieni drogowych (kostka, krawężniki) jest marginalny poniżej 2 tys. ton/rok i ograniczony do krajów ościennych (tab. 6). Eksport budowlanych elementów kamiennych (głównie granitowych i piaskowcowych, w mniejszych ilościach także marmurowych i wapiennych), po złamaniu w 1998 roku ponownie się rozwijał i 2001 r. przekroczył 118 tys. ton (tab. 7, 8). Kierowany był głównie do Niemiec. Eksport kamieni drogowych (kostka, krawężniki) od 1997 roku utrzymuje się na poziomie ponad 200 tys. t/rok, przy czym w ostatnich trzech latach wykazuje słabą tendencję spadkową (tab. 9). Niemal wyłącznym odbiorcą są (tab. 9). Saldo obrotów surowymi i wstępnie obrobionymi elementami kamiennymi jest trwale negatywne i w ostatnich dwóch latach kształtowało się na poziomie mln PLN (tab. 10). Saldo obrotów obrobionymi budowlanymi elementami kamiennymi od 1997 roku także jest negatywne i przekroczyło 68 mln PLN w roku Dodatnie, ale malejące jest natomiast saldo obrotów kostką i krawężnikami kamiennymi spadek do 43,8 mln PLN w 2001 r. Łączne saldo obrotów kamieniami budowlanymi i drogowymi jest negatywne i wyniosło niemal 170 mln PLN w ostatnim roku (tab.10). Wartości jednostkowe obrotów surowymi i wstępnie obrobionymi marmurami i innymi skałami wapiennymi ulegają znacznym wahaniom (zarówno w eksporcie, jak i imporcie), co wynika z niewielkiego poziomu obrotów tymi surowcami. Mieszczą się jednak generalnie w przedziale , przy czym w 2001 roku odnotowano prawie dwukrotny wzrost cen w eksporcie (tab. 11). Wartości jednostkowe eksportu surowych i wstępnie obrobionych granitów ustabilizowały się w ostatnich latach na poziomie 4550, ale w imporcie są one kilkukrotnie wyższe: (tab. 11), co wynika z większej atrakcyjności surowców importowanych i poważnych kosztów ich transportu. Wartości jednostkowe eksportu surowych i wstępnie obrobionych piaskowców mają wyraźną tendencję malejącą, powstrzymaną w 2001 r., podczas gdy wartości jednostkowe w ich imporcie są bardzo zmienne ze względu na bardzo małe ilości zakupów (tab. 11). Wartości jednostkowe obrotów innymi skałami surowymi i wstępnie obrobionymi ulegają znacznym wahaniom, zmienia się bowiem struktura asortymentowa tych obrotów. Wartości jednostkowe eksportu kostki i innych kamieni drogowych mają wyraźną tendencję malejącą, z 73,4 w roku 1996 do 50.5 w 2001 roku. Wartości jednostkowe importu tej grupy wyrobów są wyraźnie wyższe, przede wszystkim ze względu na niewielkie ilościowo zakupy. ZUŻYCIE Pozyskiwane w Polsce skały tylko w kilku procentach wydobycia łącznego stanowią wielko i małogabarytowe elementy dla budownictwa oraz małe elementy kamienne dla drogownictwa. Duże elementy kamienne (płyty okładzinowe, posadzkowe, nagrobkowe, itp.) produkowane głównie z granitów, sjenitów i marmurów, a także z piaskowców, wapieni dekoracyjnych ( marmurów ) i trawertynów, znajdują zastosowanie w budownictwie monumentalnym, wykańczaniu obiektów i

5 gmachów publicznych, w mniejszym stopniu prywatnych. W tym też kierunku zużywane są i mniejsze elementy budowlane (stopnie, parapety itp.) pozyskiwane z tych samych surowców. Tradycyjne jest stosowanie małych elementów kamiennych (kostka, krawężniki, słupki itp.), szczególnie granitowych, w drogownictwie. Nie są one jednak tak popularne, jak np. w Niemczech. Importowane kamienie bloczne (najwięcej granitów i marmurów) po obróbce zużywane są do wykańczania wnętrz obiektów publicznych i prywatnych. Zajmują się tym coraz liczniejsze zakłady prywatne na terenie całego kraju. Obróbka kamieni krajowych jest natomiast nadal skoncentrowana przede wszystkim w rejonie dolnośląskim, w pobliżu miejsc ich wydobycia. Zużycie elementów kamiennych, wraz z kostką i innymi drobnymi elementami drogowymi, w ostatnich pięciu latach zwiększało się systematycznie i w 2001 roku przekroczyło po raz pierwszy 1 mln ton (tab. 1). Rosnące zapotrzebowanie pokrywane było zarówno zwiększającą się podażą krajową, jak i rosnącym importem elementów kamiennych, głównie granitowych, rozszerzających ich ofertę rynkową (tab. 4, 5). Udział kamieni importowanych w zapotrzebowaniu rynku krajowego ustabilizował się na poziomie ok. 30% w ujęciu ilościowym i około 45% w ujęciu wartościowym. Prawdopodobnie taka struktura rynku pozostanie w najbliższej przyszłości, m.in. ze względu na ceny kamieni importowanych, przy czym możliwa jest zmiana rodzajowa i asortymentowa Wstępne oceny za rok 2002 wskazują na spadek wielkości łącznego zużycia wyrobów z kamieni, zarówno w budownictwie, jak i drogownictwie ze względu na postępującą bessę tych branż od 2001 roku. Wskutek tego, że wyroby kamienne stosowane są w fazie końcowej inwestycji, prawdopodobnym staje się fakt dalszego spadku ich zużycia w latach Zmiana in plus powinna nastąpić od roku Tabela 2. Struktura produkcji kamiennych elementów budowlanych i kamieni drogowych w Polsce [tys.t] Rodzaj kamienia budowlanego lub drogowego Kamienie budowlane (bloki i płyty) surowe lub wstępnie obrobione CN 2515,2516, PKWiU 1411 Marmur i inne kamienie wapienne Granit Piaskowiec Inne skały Kostka drogowa i inne kamienie drogowe CN 6801, PKWiU Kostka drogowa Wielkość produkcji ,7 6,2 407,8 165,4 57, , ,3 135,8 98,2 388,2 318,0

6 Tab. 1. Gospodarka kamieniami budowlanymi i drogowymi w Polsce PKWiU 1411, , CN 2515, 2516, 6801, 6802 tys. t Rok Produkcja 1 Import Eksport Zużycie p sprzedana, do 1999 r. obejmowała tylko producentów dużych zatrudniających >50 pracowników, od 2000 r. także firmy zatrudniające 1050 pracowników, produkcja sprzedana dużych producentów w 2000 r. wyniosła 652 tys. t, a w 2001 r. 756 tys. t Tab. 6. Import kostki i krawężników kamiennych do Polski CN 6801 Rok Słowacja 1.5 tys. t Tab. 10. Wartość obrotów kamieniami budowlanymi i drogowymi w Polsce Rok Bloki i płyty kamienne surowe lub wstępnie obrobione CN 2515, 2516 Eksport Import Saldo Budowlane elementy kamienne obrobione CN 6802 Eksport Import Saldo Kostka i krawężniki kamienne CN 6801 Eksport Import Saldo Tab. 11. Wartości jednostkowe obrotów kamieniami budowlanymi i drogowymi tys. PLN

7 w Polsce Surowiec/Jednostka Marmur i inne skały wapienne surowe lub wstępnie obrobione CN Wartości jednostkowe eksportu Wartości jednostkowe importu Granity surowe lub wstępnie obrobione CN Wartości jednostkowe eksportu Wartości jednostkowe importu Piaskowce surowe lub wstępnie obrobione CN Wartości jednostkowe eksportu Wartości jednostkowe importu skały surowe lub wstępnie obrobione CN Wartości jednostkowe eksportu Wartości jednostkowe importu Kostka i inne kamienie drogowe CN 6801 Wartości jednostkowe eksportu Wartości jednostkowe importu 579, , ,8 498, ,0 94, ,2 395,6 439,2 135,1 313,3 96,5 216,3 65,2 274,8 83, ,4 827,1 235,8 156,4 44,8 542,7 155,5 296,2 84, ,3 957,1 273,7 692,3 198,9 234,3 67,0 408,5 116,9 959,2 242,1 843,9 214, ,1 637, ,2 73, , ,9 299,3 74, ,0 97, ,5 746,0 175,1 193,6 44,0 687,2 157,5 271,6 62, ,6 273,0 89, ,0 43,6 228,5 52,3 344,2 79, ,3 264,0 928,8 225,8 196,6 47,8 629,2 153,3 319,7 77,6 472,7 115,2 44, ,2 104,8 207, ,0 Tab.3. Główni producenci kamieni budowlanych i drogowych w Polsce w 2000 r.

8 tys. t UżytkownikProducent Kopalina Złoże Wydobycie łączne W tym bloki Granitex Strzegom Granit strzegomski Graniczna II 9 8 PPU CzernicaGranit Sp. z o.o. Czernica 1 Granit strzegomski Czernica PGO Granit S.A. Strzegom Granit strzegomski Strzegom, Żółkiewka I Kopalnia Granitu Gniewków Sp. z o.o. 1 Granit strzegomski Gniewków Skalimex Borów S.A. Kostrza Granit strzegomski Borów SkalimexGrantin Sp. z o.o.. Sobótka Granit strzegomski Strzeblów I, II Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o. Borów Granit strzegomski Borów Kopalnia Granitu Zimnik Sp. z o.o. Mściwojów Granit strzegomski Zimnik I M&F International Trading Sp. z o.o. Kostrza Granit strzegomski KostrzaPiekiełko EuroGranit Sp. z o.o. Strzegom Granit strzegomski ŻółkiewkaWiatrak PUH Wekom II Sp. z o.o. Kostrza Granit strzegomski Kostrza Grabinex Sp. z o.o. Strzegom Granit strzegomski Grabina Śląska PWPiSKB Kwarc Sp. z o.o. Kostrza Granit strzegomski Borów I kam BraunGranit Sp. z o.o. Nowa Sól Granit strzegomski CzernicaWieś Morstone Sp. z o.o. Strzegom Granit strzegomski Morów II PPHiU Piramida Sp. z o.o. Strzegom Granit strzegomski Borów I kam. 49A FerGranit Sp. z o.o. Rogoźnica Granit strzegomski RogoźnicaLas PPHU TedRob Lema & Kaliciński Granit strzegomski Barcz I 9 9 Gilde Sp. z o.o. Granit strzegomski Goczałków, Wieśnica 2 2 KG Pokutnik H. Lebioda Paszowice Granit strzegomski Pokutnik Granitex Sp. z o.o. Strzelin Granit strzeliński Strzelin KG Mikoszów Wieś B. Badecki Mikoszów Granit strzeliński MikoszówWieś PRID Makadam Busko Zdrój Granit strzeliński Kamienna Góra 34 3 Izer Granit Sp. z o.o. Szklarska Poręba Granit karkonoski Szklarska PorębaHuta 2 2 Sjenit Piława Górna S.A. Piława Górna 1 Sjenit Kośmin, Przedborowa SZKB Kambud Sp. z o.o. Stronie Śląskie Marmur Biała i Zielona Marianna 4 4 PWiOM MarmurSławniowice Sławniowice Marmur Sławniowice 3 3 Dolomit Libiąż 1 Dolomit Libiąż 87 6 Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A Pińczów Wapień dekoracyjny Pińczów, Bolechowice, Wola Morawicka 8 7 PPH Trawertyn J&J Raciszyn Trawertyn Raciszyn, Zalesiaki Kamieniarz Sp. z o.o. Kielce Piaskowiec ciosowy Nowa Wieś Grodziska II, III, 8 6 Bober Sp. z o.o. Piaskowiec ciosowy Wartowice II 5 4 Kopalnie Piaskowca S.A. Bolesławiec Piaskowiec ciosowy Rakowiczki, Żerkowice Gruszecki S.C. Bielany Wrocławskie Piaskowiec ciosowy Skała, Bedlno 10 7 Hofmann Polska Sp. z o.o. Kraków Piaskowiec ciosowy Wartowice 14 10

9 Kamex Sp. z o.o.. Zabierzów Piaskowiec szydłowiec Śmiłów 1 1 ZKN Petra Sp. z o.o. Zakopane 1 Piaskowiec karpacki Głębiec, GórkaMucharz Skawce ZKB Skalnik: Sp. z o.o. Barcice Piaskowiec karpacki Barcice prowadzona także produkcja kruszyw łamanych Tab. 4. Import surowych lub wstępnie obrobionych bloków i płyt kamiennych do Polski Rok ,1 215,0 245,8 262,1 Marmury i inne skały wapienne CN 2515 Bułgaria Grecja Hiszpania Kuba Rosja Turcja Węgry Italia Granity CN , 12 Belgia Brazylia Chiny Dania Egipt Finlandia Francja Hiszpania Indie Norwegia Portugalia Rosja RPA Szwecja Italia Zimbabwe Piaskowce CN , 22 Francja Szwecja 9,3 4,7 15 2,8 2,5 3,8 5,3 9,9 1 59,4 38,8 8,6 2,6 4,9 7,0 0, 3,2 187,7 2,2 3,9 1,7 9,9 6,6 4,1 9,9 2,5 82,7 47,4 7,6 3,4 1,5 7,0 2,8 203,2 6,3 15,3 7,4 1 4,0 7,0 2,6 86,0 45,1 1 1,5 6,8 1,9 233,2 6,9 19,4 14,6 8,9 6,7 6, ,2 12,5 2,6 5,1 253,4 2,4 7,9 1,6 24,1 4,1 12,8 12,2 7,2 6,4 2,3 102, ,6 3,8 2,2

10 Inne skały CN Finlandia Francja Szwecja Tab. 5. Import budowlanych elementów kamiennych obrobionych do Polski 3,3 2,2 4,7 3,6 Rok ,0 26,0 38,3 44,0 49,1 Marmury i inne skały wapienne CN , 22, 91, 92 Grecja Hiszpania Turcja Italia Granity CN , 93 Belgia Chiny Finlandia Hiszpania Italia Inne skały CN , 99 Francja Holandia Italia 9,6 2,1 5,6 8,7 7,2 12,6 1,7 7,9 12,5 1,9 7,6 16, ,4 3,0 1 18,5 1,5 1,7 1 24,6 3,1 2,5 16,2 1,6 22,1 3,2 13,1 2,3 25,8 3,6 2,0 16,2 tys.t

11 Tab. 7. Eksport surowych lub wstępnie obrobionych bloków i płyt kamiennych z Polski Rok ,3 5 53,5 58,4 79,8 Marmury i inne skały wapienne CN 2515 Belgia Granity CN , 12 Austria Białoruś Szwajcaria Piaskowce CN , 22 Austria Inne skały CN ,4 55,8 26,4 26,4 3 29,3 19,9 19,7 29,3 27,9 23,5 23,0 33,9 33,5 19,5 18,8 4,7 4,7 42,1 39,0 17,9 17,0 19,5 19,5 tys.t Tab. 8. Eksport budowlanych elementów kamiennych obrobionych z Polski tys. t Rok ,6 28,5 32,9 39,0 38,8 Marmury i inne skały wapienne CN , 22, 91, 92 Rosja Granity CN , 93 Austria Belgia 15,5 2 1,9 2 27,5 1,7 27,0

12 Białoruś Rosja Szwajcaria 13,0 18,4 18,5 22,0 2,5 23,1 1,5 Inne skały CN , 99 Austria Rosja 5,4 5,3 6,6 6, Tab. 9. Kierunki eksportu kostki i krawężników kamiennych z Polski CN 6801 Rok Austria Dania Francja Łotwa Rosja Szwecja ,0 226,7 217,2 2,7 1, ,6 1,6 234,5 229,6 226,0 213,8 2,3 208,3 1,7 tys.t

Symptomy kryzysu. Źródła. Skały nadające się do produkcji kamiennych

Symptomy kryzysu. Źródła. Skały nadające się do produkcji kamiennych Symptomy kryzysu Krajowa gospodarka kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2007 r. po trwającym kilka lat wzroście do 2006 r. wykazała spadek po stronie podaży krajowej o 28% i o 21,3% w zapotrzebowaniu

Bardziej szczegółowo

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Krzysztof Galos* REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KRAJOWEGO RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 1. Wstęp Kruszywa naturalne łamane są surowcami, które w większości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII WYDOBYCIA I OBRÓBKI SKAŁ BLOCZNYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ

ROZWÓJ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII WYDOBYCIA I OBRÓBKI SKAŁ BLOCZNYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ ROZWÓJ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII WYDOBYCIA I OBRÓBKI SKAŁ BLOCZNYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHOLOGIES OF PRODUCTION AND THE PROCESSING OF DIMENSION STONE IN THE WORLD AND

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 W publikacji przedstawiono liczbę

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KAMIENIA BUDOWLANEGO W POLSCE I JEGO NORMALIZACJA

ZASTOSOWANIE KAMIENIA BUDOWLANEGO W POLSCE I JEGO NORMALIZACJA PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (140) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (140) 2006 Róża Krzywobłocka-Laurów* ZASTOSOWANIE KAMIENIA BUDOWLANEGO W POLSCE I JEGO NORMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych

Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych Debata: Kruszywa do rozjaśniania nawierzchni drogowych mgr Michał FILIPCZYK Kielce, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin

Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Problemy Natury 2000 dla eksploatacji złóż kopalin Górnictwo odkrywkowe w Małopolsce prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł Katedra Górnictwa Odkrywkowego 2 Województwo małopolskie Powierzchnia: 15,14 tyś.

Bardziej szczegółowo

Rynek kruszyw łamanych w Polsce po roku 2000

Rynek kruszyw łamanych w Polsce po roku 2000 dr inż. Krzysztof Galos Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Rynek kruszyw łamanych w Polsce po roku 2000 Krajowy rynek kruszyw naturalnych łamanych przeszedł w ostatnich kilkunastu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 PERSPEKTYWY WZNOWIENIA EKSPLOATCJI NIEKTÓRYCH ZŁÓŻ ZWIĘZŁYCH SUROWCÓW SKALNYCH

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 PERSPEKTYWY WZNOWIENIA EKSPLOATCJI NIEKTÓRYCH ZŁÓŻ ZWIĘZŁYCH SUROWCÓW SKALNYCH Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 Studia i Materiały Nr 28 2000 Jarosława SZWED-LORENZ * Stanisław ŚLUSARCZYK* surowce skalne, zasoby, eksploatacja PERSPEKTYWY WZNOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com

Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm jak i osób indywidualnych. Długoletnie doświadczenie w branży kamieniarskiej pozwala

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU STRZEGOM SOBÓTKA W DZIESIĘCIOLECIU 2003 2012

EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU STRZEGOM SOBÓTKA W DZIESIĘCIOLECIU 2003 2012 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 136 Politechniki Wrocławskiej Nr 136 Studia i Materiały Nr 43 2013 Wojciech GLAPA* Cezary SROGA** granitoidy, masyw Strzegom Sobótka EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sztaszica, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego Górnictwo

Bardziej szczegółowo

11. R U D Y M I E D Z I I S R E B R A

11. R U D Y M I E D Z I I S R E B R A 11. R U D Y M I E D Z I I S R E B R A ZłoŜa rud miedzi występują na Dolnym Śląsku na monoklinie przedsudeckiej i w niecce północnosudeckiej. ZłoŜa te związane są z cechsztyńską formacją łupków miedzionośnych.

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW 1. Wstęp Według szacunków ekspertów [1 3] w Polsce na drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS mgr inż. Danuta KUKIELSKA Kruszywa amfibolitowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu

Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Górnictwo surowców

Bardziej szczegółowo

Regionalne zmiany bazy surowcowej. kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne opisane w niniejszej pracy obejmują wszystkie. do budowy dróg i autostrad

Regionalne zmiany bazy surowcowej. kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne opisane w niniejszej pracy obejmują wszystkie. do budowy dróg i autostrad prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice, AGH w Krakowie, dr hab., prof. IMBiGS Stefan Góralczyk, IMBiGS w Warszawie dr hab. inż., prof. IMBiGS Ireneusz Baic, IMBiGS w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.1.215 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Waldemar Beuch*, Robert Marzec* Rynek węgla energetycznego

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach Materiały na spotkanie informacyjne w dniu 19 kwietnia 2017 roku Dlaczego ŚKSM Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NA RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE PO 2000 ROKU

ZMIANY NA RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH W POLSCE PO 2000 ROKU Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 125 Politechniki Wrocławskiej Nr 125 Studia i Materiały Nr 35 2009 Krzysztof GALOS* kruszywa łamane, produkcja, rynek, import, zapotrzebowanie ZMIANY NA RYNKU KRUSZYW

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI

BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI Budowlany podział kamieni WYKORZYSTAĆ KAMIEŃ 139 BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI Najprostszą formą wykorzystania skał jako surowca budowlanego jest bezpośrednie użycie ich fragmentów. Rodzaj wybranej skały,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac z komentarzami Technik rzemiosł artystycznych (eksperyment pedagogiczny) Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac z komentarzami Technik rzemiosł artystycznych (eksperyment pedagogiczny) Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac z komentarzami Technik rzemiosł artystycznych (eksperyment pedagogiczny) Zadanie egzaminacyjne W trakcie wykonywania prac konserwatorskich stwierdzono konieczność wymiany

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra.

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. SALON KRUSZYW Targi AUTOSTRADA 2016 Kielce 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

ROCK MINING IN POLAND PRESENT SITUATION, PERSPECTIVES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT

ROCK MINING IN POLAND PRESENT SITUATION, PERSPECTIVES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Wiesław KOZIOŁ, Piotr CZAJA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków GÓRNICTWO SKALNE W POLSCE STAN OBECNY, PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Na początku 2008 roku w Polsce było zarejestrowanych ok. 14 mln samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 29/2013

Bardziej szczegółowo

Artykuł stanowi między

Artykuł stanowi między Łukasz Machniak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Górnictwo odkrywkowe kopalin skalnych cz. IV Synteza 24 Surowce skalne obejmują bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę skał, do której zalicza się wszystkie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/ 9

Bardziej szczegółowo

Opis geostanowiska Grzegorz Gil

Opis geostanowiska Grzegorz Gil Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne (WGS 84) Miejscowość, osiedle, ulica Opis lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce.

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Jasność nawierzchni jako czynnik

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 25/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Śliwiński, dr Wojciech Budzianowski, dr Lech Poprawski

Dr Wojciech Śliwiński, dr Wojciech Budzianowski, dr Lech Poprawski Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem przekrojów przestrzennych, w związku z perspektywą wyczerpania się złóż naturalnych bogactw.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego tekst: prof. dr hab. inż. WIESŁAW KOZIOŁ, mgr. inż. ADRIAN BORCZ, dr inż. ŁUKASZ MACHNIAK, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo