CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ"

Transkrypt

1

2 I N S T Y T U T O C H R O N Y P R Z Y R O D Y P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ Dwumiesięcznik R. LX (60) Zeszyt 2 (Marzec-Kwiecień) ORGAN PAŃSTWOWEJ RADY OCHRONY PRZYRODY Member of The World Conservatłon Union KRAKÓW

3 Redaktor naczelny: Zygmunt Sekretarz Redakcji: Agata Denisiuk Skoczylas Zespół redakcyjny: Zofia Alexandrowicz, Jerzy Fabijanowski, Róża Kaźmierczakowa, Stefan Michalik, Henryk Okarma, Halina Piękoś-Mirkowa, Piotr Profus W Chrońmy Przyrodę Ojczystą" są publikowane oryginalne prace naukowe i artykuły przeglądowe z zakresu podstaw ochrony przyrody, podlegające recenzji. Zamieszcza się również artykuły popularnonaukowe, doniesienia i opinie dotyczące ochrony przyrody w Polsce i na świecie Adres Redakcji: Kraków, al. A. Mickiewicza 33 Wydawnictwo polecone pismem Ministerstwa Oświaty nr VIII-Oc: 3055/47 z 18 lutego 1948 roku do bibliotek szkół wszystkich typów Tytuł włączony do rejestru czasopism cytowanych w "Zoological Record" (W. Brytania) Druk i oprawa: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja" Kraków, ul. Sławkowska 17 Nakład: 1000 egz.

4 W Polsce stał się Pawlikowski wielkim wychowawcą narodowym. Zakorzenione silnie w duszy polskiej uczucie przywiązania do ziemi rodzinnej rozwinął w nowe przykazanie polskiego patriotyzmu: Chrońmy przyrodę ojczystą" (A. Wodziczko). TREŚĆ ZESZYTU DRUGIEGO Zofia Alexandrowicz: Wspomnienie o mgr Alinie Kwiatkowskiej 5 ARTYKUŁY NAUKOWE Iwona Wróbel: Mniszek pieniński Taraxacum pieninicum PAWŁ. - gatunek specjalnej troski w Pienińskim Parku Narodowym 11 Katarzyna Bzdęga, Andrzej Pasierbiński, Damian Chmura: Rola hałd pogórniczych w utrzymaniu regionalnej różnorodności florystycznej Górnego Śląska 17 Kinga Kostrakiewicz: Wpływ zwierząt i drobnoustrojów na populacje kosaćców 34 Piotr Zieliński, Agnieszka Łabęcka: Płazy Żabiego Stawu w Załęczańskim Parku Krajobrazowym 43 ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE Alicja Buczek: Stanowiska dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia na Równinie Bełżyckiej (Zachodnia Lubelszczyzna) 53 3

5 Joanna Malara, Marzena Gancarczyk-Gola, Tomasz Gola: Charakterystyka populacji cieszynianki wiosennej Hacąuetia epipactis (SCOP.) DC. w Porębie koło Zawiercia 61 Zbigniew Celka, Alina Szyszka: Walory przyrodnicze parku przypałacowego w Rydzynie (pow. leszczyński) 69 Artur Golis, Maria Szyszkiewicz-Golis: Stanowiska storczykowatych w okolicy Ostroroga 74 Paweł Pawlikowski: Walory szaty roślinnej projektowanego użytku ekologicznego Kobyla Góra" na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym 81 WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA Ochrona roślin Aldona K. Uziębło, Stanisław Wika, Agnieszka Chmielewska: Stanowisko obuwika pospolitego Cypńpedium calceolus L. w gminie Ogrodzieniec (Wyżyna Śląsko-Krakowska) Anna M. Stebel, Adam Stebel: Nawodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie) Andrzej Trzeciak: Nowe stanowisko zimowi ta jesiennego Colchicum autumnale na Pogórzu Strzyżowskim Krzysztof Spałek: Nowe stanowisko ożanki nierównoząbkowej Teucrium scorodonia na Śląsku Opolskim Ewa Witkowska: Stanowiska dziewięćsiłu bezłodygowego Carlina acaulis w okolicy Żarek na Wyżynie Częstochowskiej KORESPONDENCJE Piotr Witosławski: Stanowisko zastępcze zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Jawora 105 Emil Hernik: Niszczenie ostańców wapiennych na terenie Zawiercia : 107

6 Wspomnienie o mgr Alinie Kwiatkowskiej niezwykle zasłużonej dla ochrony ojczystej przyrody ( ) W dniu 4 lipca 2003 roku zmarła w Krakowie mgr Alina Kwiatkowska, której całe dorosłe życie i zawodowa działalność były związane z ochroną przyrody, zwłaszcza z ochroną flory. Przez wiele lat współpracowałyśmy w badaniach terenowych oraz w publikowaniu osiągnięć naukowych. Ala urodziła się w Kępnie (województwo wielkopolskie), a w okresie dzieciństwa i lat szkolnych mieszkała z rodzicami kolejno w kilku miastach położonych w dolinie Wisły na Pojezierzu Południowobałtyckim, a następnie w Piekarach Śląskich, aby po przymusowym przesiedleniu w czasie wojny, osiąść na stałe w Krakowie. Tu ukończyła liceum i podjęła studia biologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już jako studentka pracowała w Komitecie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie była zatrudniona aż do momentu zawieszenia działalności tej instytucji w związku z powołaniem Polskiej Akademii Nauk (1951 r.). Po kilkuletniej przerwie, trwającej do 1956 roku Ala rozpoczęła pracę w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN na stanowisku asystenta. Nieprzerwanie była tu zatrudniona do 1991 roku, nawet po przejściu na emeryturę (1986 r.), będąc światkiem kolejnych reorganizacji tej placówki, aż do przekształcenia jej w Instytut Ochrony Przyrody PAN. Botaniczka z wykształcenia, Alina posiadała szeroką wiedzę przyrodniczą, a dzięki życzliwemu usposobieniu i wysokiej kulturze osobistej, stwarzała w pracy miłą atmosferę dobrych kontaktów, wzajemnej pomocy i rady. Z właściwym sobie optymizmem i pracowitością obowiązki swoje, wykonywane z zamiłowaniem i zaangażowaniem, godziła z domowymi kłopotami, wiążącymi się od wczesnych lat z samotnym wychowywaniem dwóch synów. Ta sytuacja skłoniła Ją do podjęcia bardziej wy- 5

7 Fot. 1. Pożegnanie Aliny Kwiatkowskiej z przyrodą okolic Olkusza - Alina Kwiatkowska's farewell to the nature of the vicinity of Olkusz. Photo Z. Alexandrowicz miernej w czasie, a także lepiej opłacanej pracy redakcyjnej. Od 1964 roku pełniła Ona funkcję sekretarza redakcji rocznika Ochrona Przyrody, zdobywając biegłość i doświadczenie dzięki uprzedniej współpracy z Wandą Kulczyńską, która od początku prowadziła wydawnictwa związane z ochroną przyrody pod redakcją prof. Władysława Szafera i była w tym zakresie wybitną profesjonalistką. Przejmując zadania, redakcyjne Alina starała się dorównać staranności swojej poprzedniczce. W okresie przygotowała do druku 20 tomów Ochrony Przyrody. Na lata osiemdziesiąte przypadał kryzys wydawniczy naukowych czasopism, co częściowo usprawiedliwia luki w ciągłości publikowania poszczególnych roczników. Obok zajęć redakcyjnych rozwijała Ala swoje własne zainteresowania badawcze, mając jednak ograniczone możliwości ich pełnej realizacji. Nie ukończyła pracy doktorskiej, która mia- 6

8 ła dotyczyć roślinności piasków czwartorzędowych pokrywających Wyżynę Olkuską, aczkolwiek w tym celu zebrała w terenie dużo podstawowych materiałów. Głównym obszarem jej badań stała się Pustynia Błędowska i pobliskie okolice, z uwagi na występujący tu i zagrożony wyginięciem endemiczny gatunek warzuchy polskiej Cochleańa polonica Fröhlich. Przez około 40 lat obserwowała i badała przyczyny zaniku stanowisk tej rośliny. Zajmowała się jej biologią i możliwościami adaptacji oraz przesiedleń w warunkach drastycznie zmieniającego się środowiska piaszczystych obszarów rejonu Olkusza i Bukowna, w związku z podziemną eksploatacja rud cynku i ołowiu, powierzchniowym pozyskiwaniem piasków podsadzkowych i sztucznym zalesianiem terenów. Nieuchronne zanikanie wywierzyska rzeki Białej na skraju Pustyni Błędowskiej, gdzie jeszcze na początku lat sześćdziesiątych ub. wieku obficie rosła warzucha polska, wymagało szybkiej decyzji ratowania tego gatunku poprzez przesiedlanie go na inne miejsca, spełniające jego wymogi ekologiczne. Nieoceniona to zasługa Ali, że mimo sprzecznych opinii o takim zabiegu, udało się Jej introdukować gatunek na nowe siedliska. Poszukiwania zastępczych stanowisk, ich zabezpieczanie i przez długie lata kontrolowanie wyników, były pasją Ali do końca Jej sił witalnych. Niestety ta czasochłonna praca 0 niezwykłej wadze dla ochrony rodzimej przyrody, zastosowana metodyka badań i udane próby konserwatorskie jedyne w swoim rodzaju, nie doczekały się monograficznego opracowania. Wyniki poszczególnych etapów prac są treścią publikowanych, nielicznych artykułów i referatów, a najbardziej skondensowana ich forma została przedstawiona w ostatniej edycji Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001). Moje osobiste kontakty z Alą były niemal codzienne, zarówno dzięki bardzo długiemu okresowi współpracy redakcyjnej, jak i znacznie wcześniejszych wspólnych badań, wówczas gdy obie pracowałyśmy na Pustyni Błędowskiej. Obszar ten był trwałym łącznikiem między nami - botanicznych badań Ali 1 moich - geomorfologicznych. Często razem przebywałyśmy w terenie pomagając sobie wzajemnie, a zawsze naszą troską i staraniem była ochrona Pustyni Błędowskiej, przeznaczonej do eksploatacji piasków podsadzkowych dla śląskich kopalni. Na początku lat sześćdziesiątych wspólnie opracowałyśmy wstępny projekt rezerwatu, który został włączony do materiałów Komisji d.s. Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), działającej wówczas pod kierunkiem prof. Walerego Go- 7

9 Fot. 2. Endemiczna warzucha polska Cochleańa polonica na zastępczym stanowisku u źródeł Centurii koło Olkusza. Przykład udanej introdukcji gatunku zagrożonego wyginięciem - An endémie Cochleańa polonica species in the transplant site in the Centuria River spring near Olkusz town. Exemple of successful introduction of an endangered species. Photo J. Perzanowska etla. Brałyśmy udział w realizacji filmu o Pustyni Błędowskiej, zmieniając całkowicie jego wcześniejszy scenariusz, aby ukazać wyjątkowość krajobrazu tego obszaru, co nie było pierwotną intencją redaktora, który chciał wyeksponować przede wszystkim rzekome zagrożenia powodowane zasypywaniem okolicznych miejscowości przez wywiewane piaski. Ostatni raz byłam z Alą oraz dr Janem Urbanem na Pustyni Błędowskiej w lipcu 1994 roku i z tego czasu pochodzi zamieszczona tu fotografia. Zmieniony krajobraz i efekty postępującego zalesiania prowadzące do zaniku jedynej w swoim rodzaju śródlądowej pustyni" z typowymi dla niej naturalnymi procesami i formami eolicznymi oraz całkowicie wyschnięte wywierzysko Białej, były dla nas smutnym obrazem i bolesnym przeżyciem. Mam nadzieję, że inny wizerunek tego obszaru przechowała Ala w swojej podświadomości: pola wydm ze skąpą, typową roślinnością piaskową, obfite źródlisko Białej z płatami kwitnącej warzuchy oraz starorzecze Przemszy - Staw Jandy, otoczony stromymi, piaszczystymi brzegami. 8

10 Ala miała łatwość w popularyzacji wiedzy przyrodniczej i swoją pasję realizowała z przekonaniem, że jest to skuteczny sposób zainteresowania społeczeństwa problemami ochrony przyrody. Być może to przekonanie ugruntowało się pod wpływem prof. Władysława Szafera, który zawsze zachęcał swoich asystentów do uprawiania również tego rodzaju działalności publicystycznej, obok innych jej form. Preferowanym czasopismem Ali było więc Chrońmy Przyrodę Ojczystą, gdzie chętnie zamieszczała recenzje i notatki na temat rozwoju ochrony przyrody w kraju i za granicą oraz artykuły dotyczące ochrony roślin, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Rezultaty studiów w zakresie ochrony gatunkowej roślin zawarte są również w rozdziałach książek o charakterze podręczników akademickich, a także stanowią treść map tematycznych. Wprawdzie z biegiem lat informacje podane w publikacjach dezaktualizują się i przechodzą do historii nauki, ale nadal są niezbędne do porównań i oceny postępu zmian środowiska przyrodniczego. Trwałym pomnikiem pamięci o Mgr Alinie Kwiatkowskiej jest zespół zastępczych stanowisk, zapewniający przetrwanie populacji bardzo zagrożonego, endemicznego gatunku flory polskiej jakim jest Cochleańa polonica wraz z przesłaniem kierowanym do następców o potrzebie kontynuacji swoistego monitoringu, będącego pierwowzorem tego typu badań w ochronie przyrody. Zofia Alexandrowicz Wybrane publikacje Mgr Aliny Kwiatkowskiej Kwiatkowska A Rozmieszczenie Cochleańa polonica (E. FRÖHLICH) w okolicy Olkusza. Fragm. Flor. et Geobot. 3: Kwiatkowska A Rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin w Czechach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15, 3: Kwiatkowska A Mapa rozmieszczenia cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce. W: Szafer W. (red.). Szata roślinna Polski, t. II. PWN, Warszawa. Kwiatkowska A Zagadnienie ochrony przyrody w perspektywicznym rozwoju botaniki w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16, 1: Kwiatkowska A Nowe kierunki ochrony przyrody w Rumunii. Chrońmy Przyr. Ojcz. 16, 3: Greszta J., Kwiatkowska A Kamień Śląski" - rezerwat brzęku Sorbus torminalis w województwie opolskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 18, 2:

11 Kwiatkowska A Warzucha polska - ginący gatunek endemiczny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 18, 3: Kwiatkowska A., Szafer W Zasięgi i ochrona niektórych roślin. W: Leszczycki S. (red.). Narodowy Atlas Polski: plansza 37. Wyd. Inst. Geografii PAN, Z-d Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. Kwiatkowska A Ochrona gatunkowa roślin. W: Szafer W. (red.). Ochrona przyrody i jej zasobów - problemy i metody. T. 1: PWN, Kraków. Kwiatkowska A Ochrona gatunkowa roślin. W: Michajłow W. (red.). Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka. PWN, Warszawa, ss Kwiatkowska A Cochlearia polonica Fróhlich - warzucha polska. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. Inst. Botaniki PAN i Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków, ss

12 ARTYKUŁY NAUKOWE IWONA WRÓBEL Pieniński Park Narodowy Krościenko n/d, ul. Jagiellońska 107 D/4 Mniszek pieniński Taraxacum pieninicum PAWŁ. - gatunek specjalnej troski w Pienińskim Parku Narodowym Mniszek pieniński jest prawdopodobnie najstarszym endemitem pienińskim (Pawłowski 1970, Zarzycki 1976, 1982). Badania kariologiczne i embriologiczne wykonane na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. przez Małecką (1958, 1962, 1963) wykazały, że jest gatunkiem diploidalnym o liczbie chromosomów 2n=16, jedynym dotychczas znanym taksonem Taraxacum w Polsce, rozmnażającym się generatywnie. Spokrewniony jest z mniszkami grupy hoppeanum. Jej przedstawiciele występują w rejonach, które - podobnie jak Pieniny - nie były pokryte lodowcami i stanowiły ostoje flory (Banat, Półwysep Bałkański, pd-zach Słowacja); rośliny mogły tam przetrwać niekorzystne warunki klimatyczne w okresach zlodowaceń. Wskazuje to na reliktowy, prawdopodobnie trzeciorzędowy charakter ich stanowisk (Pawłowski 1931, Pogan 1972, Zarzycki 1976, 1982). W Pieninach Taraxacum pieninicum został odnaleziony i opisany w latach dwudziestych XX w. przez prof. Bogumiła Pawłowskiego (1924, 1931) z masywu Trzech Koron. W literaturze pojawiła się również błędna informacja o występowaniu tego gatunku na obszarze byłej Czechosłowacji (Richards, Sell 1976). Mimo że w późniejszych opracowaniach botanicznych informacja ta była wielokrotnie prostowana (Zarzycki 1981, 1993, Dostał 1989, Prochazka i in. 1999, Zarzycki 11

13 i in. 2001), błąd ten nadal pojawia się w najnowszych publikacjach (Tasenkevich 2003). Klasyczne stanowisko tego gatunku, mieszczące się na urwistej skale Trzech Koron, przestało istnieć w latach siedemdziesiątych XX w., kiedy po ulewnych deszczach oberwał się fragment skały razem z porastającymi ją roślinami (Tacik 1980). Przez szereg lat gatunek traktowany był jako wymarły lub prawdopodobnie wymarły. W swojej publikacji z 1981 roku prof. Kazimierz Zarzycki nie wykluczał jednak, że może on rosnąć gdzieś na niedostępnych stromych ścianach skalnych Trzech Koron. Taka sugestia i podkreślany przez niego fakt, że łatwiej stwierdzić, iż gatunek występuje na danym terenie, niż wiarygodnie udowodnić, że już tam nie rośnie, zainspirowało pracowników Pienińskiego Parku Narodowego do dokładnej penetracji skał górnych partii tego masywu. Przypuszczenia te sprawdziły się i w roku 1999, jedna z wypraw zaowocowała odnalezieniem mniszka pienińskiego poniżej szczytu Okrąglicy. W dniu 21 maja 1999 r. pracownik Parku Sławomir Wróbel natrafił na pierwszą grupę roślin. W momencie znalezienia, rośliny już owocowały, więc możliwe było zebranie nasion. Teren, na którym mniszek został znaleziony jest trudno dostępny i poruszanie się w sąsiedztwie stanowiska jest dość niebezpieczne, dlatego kontrolę stanowiska, przeprowadzoną 30 maja 1999 r., wykonano korzystając ze sprzętu asekuracyjnego. S. Wróbel zanotował wówczas 14 osobników rosnących w 7 kępach. Rośliny kwitły wówczas bardzo obficie - wytworzyły łącznie 45 owocostanów. Kolejne poszukiwania prowadzone były w tym rejonie w następnym roku. Dnia 1 maja 2000 r. na znanym już stanowisku zaobserwowano tylko jeden okaz w fazie kwitnienia. Kilka dni później na tym stanowisku kwitły już trzy okazy, natomiast większość pozostałych okazów miała pąki kwiatostanowe. Penetracja sąsiednich załomów i półek skalnych doprowadziła do znalezienia kolejnego skupienia, obejmującego około 25 okazów. Nie zaobserwowano wówczas okazów w pełni kwitnienia, jednak większość osobników zawiązała już pąki. Skupienie to znajduje się w obrębie półki skalnej położonej kilka metrów poniżej pierwszej grupy. Kolejną kontrolę przeprowadzono w czerwcu tego samego roku. Okazało się, że często trudno określić, ile osobników tworzy poszczególne kępy, zwłaszcza że bardzo trudne warunki terenowe uniemożliwiały dotarcie do wszystkich kęp na tak bliską odległość, by jednoznacznie stwierdzić, ile jest w nich 12

14 rozetek liściowych. Liczenie przeprowadzono w kępach, notując równocześnie liczbę kwiatostanów lub owocostanów. W obrębie skupienia znalezionego w 1999 r. zanotowano ponownie 7 kęp, jednakże liczba owocostanów była o ponad połowę niższa niż w roku poprzednim i wynosiła tylko 17. Ponadto zaobserwowano jedną młodą roślinę. W obrębie drugiego skupienia zanotowano 7 kęp owocujących (11 owocostanów) oraz 11 kęp płonnych. Ze względu na bardzo trudne warunki terenowe, w kolejnych latach kontrolę prowadzono tylko w obrębie górnego skupienia mniszka pienińskiego. Tam też wykonano dokumentację fitosocjologiczną. Stanowisko Taraxacum pieninicum znajduje się w miejscu o pełnym nasłonecznieniu, w obrębie górskiej murawy naskalnej Dendranthemo-Sesleńetum, posiadającej tutaj typowy skład florystyczny. Poniżej zamieszczono zdjęcie fitosocjologiczne wykonane na opisywanym stanowisku, metodą Braun-Blanqueta. Nazwy roślin naczyniowych podane są za Mirkiem i in. (2002). Data: , półka skalna o szerokości około lm i nachyleniu 15, w obrębie pionowej ściany skalnej, ekspozycja: SE, wys. 960 m n.p.m., pokrycie roślin zielnych - 70%, drzew i krzewów brak, powierzchnia zdjęcia 2 m. 2 Allium montanum 1, Alyssum saxatile +, Aster alpinus +, Campanula rapunculoides +, Centaurea tnumfettiivaí. pieninica +, Dendranthema zawadzkii 1, Erysimum wittmannii+, Festuca pallens 2, Gypsophila repens 1, Helianthemum alpestre subsp. rupifragum +, Javibarba hirta +, Saxífragapaniculata +, Sesleńa vana 2, Taraxacum pieninicum + (13 okazów w 6 kępach), Teucńum montanum \, Thymus carpaticus +. Poza zdjęciem w szczelinie skalnej rośnie ponadto 1 kępa i 1 młody okaz mniszka. W sąsiedztwie stanowiska rosły także Euphorbia cyparissias, Laserpitium latifolium, Polygonatum odoratum, Epipactis atrorubens, a na położonych niżej półkach skalnych Juniperus communis. W 2002 r. nie znaleziono nowych okazów, natomiast w roku następnym ( ) zidentyfikowano jedną siewkę mniszka w obrębie półki skalnej. Młody okaz znaleziony w 2000 r. posiadał już owocostan. Mając na względzie wagę znaleziska oraz możliwość kwestionowania jego wiarygodności, poproszono prof. K. Zarzyckiego o weryfikację oznaczenia znalezionych okazów. Identyfikację gatunku potwierdziła również analiza kariologiczna, wykonana w 2002 r. przez panią prof. Romanę Czapik z Zakładu Cytolo- 13

15 gii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badania potwierdziły diploidalność znalezionych osobników i liczbę chromosomów (2n=16) podawaną wcześniej przez Małecką. Niedostępność ścian skalnych, na których rośnie mniszek pieniński oraz naturalny charakter muraw stanowiących jego biotop zadecydowały, że za najlepszy sposób ochrony stanowiska uznano ochronę ścisłą, prowadzoną tutaj już od kilkudziesięciu lat. Pomimo względnej stabilności siedliska, w jakim występuje mniszek pieniński, jego populacja należy do skrajnie zagrożonych z uwagi na jej bardzo ograniczoną wielkość. W przypadku tak niewielkiej populacji, do jej wyginięcia mogą się przyczynić trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, jak to już miało miejsce w przypadku locus classicus tego gatunku. Mniszek pieniński ma zdolność rozmnażania generatywnego. Potwierdziło się to w trakcie uprawy w ogródku skalnym przy siedzibie dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie został wyhodowany z nasion pozyskanych na stanowisku naturalnym. Uzyskane z nasion osobniki zakwitły już po dwóch latach od wysiania. Gatunek jest dość odporny na niekorzystne warunki klimatyczne. Po wydaniu nasion, poszczególne rośliny prawie całkowicie zanikają, by pod koniec lata ponownie wypuścić nowe liście, różniące się często kształtem i wielkością od wiosennych. Zabezpiecza je to przed letnimi upałami i niedoborem wody w tym okresie. Skuteczność rozmnażania generatywnego Taraxacum pieninicum, zdecydowała o umieszczeniu nasion mniszka pienińskiego w banku nasion w Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej przy Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie koło Warszawy. Pomimo niewielkiej liczby nasion, jaką udało się zebrać, przynajmniej częściowo została zabezpieczona pula genetyczna populacji. Umożliwi to, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wspomaganie populacji naturalnej osobnikami z uprawy. Zmieniając status gatunku jako prawdopodobnie wymarłego (EX) na gatunek krytycznie zagrożony wymarciem (CR), mniszek pieniński trafił na listę gatunków specjalnego zainteresowania Pienińskiego Parku Narodowego (Zarzycki i in. 2000), a od 2003 r. objęty jest również ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym. Systematycznie kontrolowana jest kondycja roślin i bezpośrednie sąsiedztwo stanowiska. Ma to na celu zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. 14

16 SUMMARY Taraxacum pieninicum PAWL. - a special care species in the Pieniny National Park Taraxacum pieninicum Pawł. is the oldest endemic plant occurring in the Pieniny Mountains, which was described in the 1920s by Prof. B. Pawłowski. Since the 1970s the species had been considered as extinct or probably extinct (EX). In 1999 it was found again in the Three Crowns massif. The presently known population includes two clusters with number of 14 and 25 plants. Taraxacum pieninicum was put down on the list of special care species" of Pieniny National Park. PIŚMIENNICTWO Dostał J Nova kvetena ĆSSR. T. I, II. Academia, Praha. Małecka J Liczby chromosomów niektórych polskich gatunków Taraxacum. Acta bioł. cracov., Ser. bot. 1: Małecka J Studies in the mode of reproduction of the diploid endemic species Taraxacum pieninicum Pawł. (Badania embńologiczne nad diploidalnym endemicznym gatunkiem Taraxacum pieninicum Pawł.) Acta biol. crac, Ser. bot. 4, 1: Małecka J Cytological studies in the genus Taraxacum (Badania cytologiczne nad rodzajem Taraxacum.). Acta biol. cracov., Ser. bot. 5, 2 (1962): Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M Floweńng plants and pteńdophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Vol. 1: W. Szafer Inst, of Bot. PAS, Kraków. Pawłowski B Mniszek pieniński. Taraxacum pieninicum n. sp. Bull. Inter. Acad. Pol. Sci. Lett. Cracovie. Ser. Sci. nat. 3-4: Pawłowski B Mniszek pieniński (Taraxacum hoppeanum Gńs. ssp. pieninicum Pawł.). Ochr. Przyr. 11: Pawłowski B Remarques sur I'endemisme dans la florę des Alpes et des Carpates. Vegetatio 21: Pogan E Kariologia flory polskiej. W: Szafer W., Zarzycki K. (red). Szata roślinna Polski. T.l. PWN. Warszawa, ss Prochazka F, Stepanek J., Kirschner J Taraxacum ery- 15

17 throcarpum Kirschner et Stépánek. W: Ceíovsky J., Feráková V., Maglocky S. Procházka F Úerveny kniha ohrozenych a vzácnych druhov raslín a zivocichov SR a ĆR. Vol. 5. Vyssie rastliny. Priroda a. S., Bratislava, s Richards A.J., Sell P.D Taraxacum. W: T.G. Tutin, V.E. Heywood, N.A. Burges i in. (red). Flora Europaea Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, Melbourne, 4: Tacik T Taraxacum jiggers, Mniszek (Dmuchawiec). W: A. Jasiewicz (red.). Flora Polska. PWN, Warszawa-Kraków. Tasenkevich L Vascular Plants. W: Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. (eds.). Carpatian List of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation PAS, Vienna-Krakow, ss Zarzycki K Małe populacje pienińskich roślin reliktowych i endemicznych, ich zagrożenie i problemy ochrony. Ochr. Przyr. 41: Zarzycki K Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. PWN, Warszawa-Kraków, s Zarzycki Rośliny rodzime. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Nat. B, 30: Zarzycki K Taraxacum pieninicum Pawi W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, s Zarzycki K., Wróbel I., Korzeniak U., Szeląg Z Operat ochrony flory i grzybów. Tom II. Operat ochrony paprotników i roślin kwiatowych. W: Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres Inst. Bot. PAN, Pieniński Park Narodowy, msc, Kraków-Krościenko n/d. Zarzycki K., Wróbel I., Wróbel S Taraxacum pieninicum Pawi. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red). Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków ss

18 KATARZYNA BZDĘGA*, ANDRZEJ PASIERBIŃSKI*, DAMIAN CHMURA** *Katedra Botaniki Systematycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Jagiellońska 28 **Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, al. A. Mickiewicza 33 Rola hałd pogórniczych w utrzymaniu regionalnej różnorodności florystycznej Górnego Śląska 1. Wstęp. Region konurbacji górnośląskiej należy do obszarów, na których antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego osiągają niespotykane rozmiary. Przyczyną tego stanu jest między innymi wydobywanie na powierzchnię górnokarbońskich łupków i piaskowców razem z pozyskiwaniem węgla kamiennego, warunkującego rozwój energetyki oraz różnych dziedzin przemysłu ciężkiego. W wyniku eksploatacji złóż mineralnych dochodzi do zmian rzeźby powierzchni, czego wyrazem jest powstawanie wypukłych form terenu, utworzonych przez człowieka (hałdy, zwałowiska, nasypy, śmietniska), a także pośrednio - form wklęsłych terenu (zapadliska pourobkowe, osadniki, rowy, wykopy, odkrywki). W wyniku tych procesów zniszczeniu ulega naturalna pokrywa roślinna, a w jej miejsce powstaje nowa, o charakterze synantropijnym (Szczypek 1997). Hałdy pogórnicze powstają na skutek wydobywania i składowania znacznych ilości skały płonnej, w procesie eksploatacji węgla. W ten sposób tworzą się rozległe obszary pozbawione warstwy próchniczej, których podłoże stanowią głównie łupki karbońskie. Wśród wielu gatunków roślin naczyniowych zasiedlających sukcesywnie zwałowiska pogórnicze, pojawiają się również rośliny wrażliwe na czynniki antropogeniczne, w tym chronione i rzadkie w skali regionu. Chronione i rzadkie gatunki roślin 17

19 Rye. 1. Lokalizacja badanych obiektów (H1-H9) na terenie konurbaacji górnośląskiej - Localization of the examined objects (H1-H9) in the area of the Upper Silesian Conurbation były już obiektem wcześniejszych badań jednak głównie w odniesieniu do pełnej skali siedlisk i większych terenów takich jak: województwo śląskie (Bernacki i in. 2000) Górny Śląsk (Parusel i in. 1996) Górnośląski Okręg Przemysłowy (Tokarska-Guzik i in. 2001), oraz wybranych siedlisk antropogenicznych (Woźniak, Kompała 2000). Pomimo trudnych warunków glebowych i wodnych panujących na hałdach pogórniczych, rzadkie gatunki mogą stać się stałym elementem flory, co niewątpliwie przyczyniłoby się do zwiększenia różnorodności biologicznej regionu Górnego Śląska. Celem prezentowanych tu badań było ustalenie udziału gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich w składzie flory wybranych hałd pogórniczych regionu górnośląskiego i ich roli w utrzymywaniu różnorodności biologicznej badanego terenu. 2. Metodyka badań. Region Górnego Śląska jest kojarzony przede wszystkim z górnictwem i obecnością wielu hałd poprzemysłowych (zwłaszcza pogórniczych). Jednakże tylko nieliczne z nich są nadal czynne i użytkowane jako zwałowiska odpadów przemysłowych. W ostatnich latach większość hałd została poddana rozbiórce, a pochodzący z nich materiał wykorzystuje się między innymi przy budowie dróg i autostrad. W związku z tym, niewiele obiektów spełniało kryteria, jakimi kierowali 18

20 się autorzy przy ich wyborze do badań florystycznych. W sferze zainteresowań znalazło się 9 hałd pogórniczych, mających wiek powyżej 25 lat od momentu zakończenia zwałowania. Przyjęto, że taki okres czasu był potrzebny, aby powstały na nich warunki umożliwiające wykształcenie się roślinności spontanicznej. Na większości badanych hałd pogórniczych (7 obiektów), po zaprzestaniu eksploatacji przeprowadzono rekultywację, polegającą głównie na introdukcji obcych i rodzimych gatunków drzewiastych (tab.l). Badaniami objęto podstawy, wierzchowiny oraz zbocza dziewięciu hałd na terenie trzech miast: Jaworzna (6 obiektów), Rudy Śląskiej (1 obiekt) i Mikołowa (2 obiekty) (ryc. 1). Status ochronny gatunków roślin podano wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. (Dz.U ), natomiast status zagrożenia gatunków przyjęto za Czerwoną Listą Roślin Naczyniowych Górnego Śląska (Parusel i in. 1996). Nazewnictwo łacińskie roślin podano wg Mirka i in. (2002), a przynależność syntaksonomiczną według Matuszkiewicza (2002). Ponadto podano wskaźnikowe gatunki starych lasów za Dzwonko i Loster (2001). 3. Opis badanych obiektów. Wśród 9 badanych hałd pogórniczych 6 znajduje się na terenie Jaworzna. Obiekty oznaczone jako HI, H2 są najstarsze i należą do Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) Jan Kanty" i znajdują się na przeciwległych stronach ulicy Szczotki. Każda z nich posiada taką samą powierzchnię (0,47 ha), a ich czas powstania i okres zwałowania datuje się na lata (tab. 1). Hałdy H3-H6 należące do KWK Jaworzno" pochodzą z późniejszego okresu. Były one zwałowane w okresie międzywojennym, aż do wczesnych lat 70. XX wieku. Materiałem zwałowanym były: skała płonna, żużel paleniskowy, gruz budowlany, a w przypadku obiektu H4, znajdującego się w pobliżu Zakładu Chemicznego Organika - Azot", także odpady przemysłowe tego przedsiębiorstwa. Na hałdach tych rekultywacja polegała na wprowadzeniu gatunków leśnych z przewagą drzew liściastych. Na terenie Rudy Śląskiej w dzielnicy Kochłowice, usytuowana jest hałda H7 o powierzchni blisko 12 ha, należąca do KWK Halemba". Była ona zwałowana w latach Zbudowana jest z różnego rodzaju łupków. W rekultywacji nasadzono głównie drzewa liściaste. Na granicy Katowic, Rudy Śląskiej oraz Mikołowa zlokalizowana jest największa hałda (ponad 118 ha), stanowiąca drugi 19

Wpływ zwierząt i drobnoustrojów na populacje kosaćców

Wpływ zwierząt i drobnoustrojów na populacje kosaćców KINGA KOSTRAKIEWICZ Instytut Botaniki UJ 31-501 Kraków, ul. Kopernika 27 Wpływ zwierząt i drobnoustrojów na populacje kosaćców W Polsce na naturalnych stanowiskach rodzaj Iris jest reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Flora wybranych środowisk Flora of selected environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. UP Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY 17 gatunków szkoły podstawowe

ROŚLINY 17 gatunków szkoły podstawowe ROŚLINY 17 gatunków szkoły podstawowe 1. BARWINEK POSPOLITY Roślina o wysokości do 20 cm. Pędy płożące się. Liście lancetowate i zimozielone. Kwiaty niebiesko-fioletowe na szypułkach, pojedyncze w kontach

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Ekologia miasta. kod modułu: 2BL_52 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr hab. Ryszard Ciepał

Bardziej szczegółowo

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne Koordynatorzy: obecny: Wojciech Mróz, Natalia Mikita; w poprzednim badaniu: Joanna Perzanowska Eksperci lokalni: obecni: Pielech Remigiusz; w poprzednim badaniu:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Informacja o zakresie przeprowadzonych prac W ramach prac terenowych przeprowadzono obserwacje gatunku i jego siedliska we wszystkich czterech obszarach

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska wraz z zespołem botanicznym

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska wraz z zespołem botanicznym PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba

Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Ocena zagospodarowania leśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Nowa Dęba Marcin Pietrzykowski 1, Wojciech Krzaklewski 1, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Raport z monitoringu skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) (KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY przygotowany w ramach realizacji zadania Monitoring przyrodniczy prace terenowe i kameralne realizowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 3525 ZARZĄDZENIE NR 31/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Na podstawie art. 19 ust. 6 oraz w związku z art. 20

Bardziej szczegółowo

Czy można budować dom nad klifem?

Czy można budować dom nad klifem? Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 1 zagadnienia wprowadzające do informacji o środowisku przyrodniczym Zagadnienia wprowadzające czyli przypomnienie - po trochę o wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Mariański Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5 SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE 5 przygotowany na podstawie podręcznika Przyroda 5 WSiP nr DKW 4014-39/99 Temat lekcji : Rozpoznawanie roślin w najbliŝszej okolicy Klasa 5 SP Czas 45 minut autor: mgr

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska.

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska. Akademia EduGIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej Karta pracy nr 5 Materiały

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Załącznik graficzny nr 10 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Budowa dwóch kurników na dz. nr 232 w miejscowości Wyborów, gmina Chąśno, powiat łowicki. Opracowanie : dr inż. Sebastian Jaworski Nowy Sącz, 2015

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Arkusz obserwacji ROŚLINNOŚĆ

Arkusz obserwacji ROŚLINNOŚĆ Arkusz obserwacji ROŚLINNOŚĆ Nr Kolumna Polecenie 1. Data Wpisz datę wykonania pomiaru. 2. Nazwa Podaj nazwę punktu, w którym dokonano pomiaru. 3. 4. Współrzędne geograficzne - szerokość geograficzna Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189)

Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189) Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189) Koordynator: Edward Walusiak Ekspert lokalny: Walusiak Edward Badania gatunku prowadzono w 2009 roku. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów

Bardziej szczegółowo

Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne

Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych

Doświadczenia w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych Doświadczenia w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych dr inż. Paweł Olszewski Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami Główny Instytut Górnictwa Rekultywacja Przez rekultywację rozumie

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biologia środowiskowa Environmental Biology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak Zespół dydaktyczny Dr Laura Betleja Dr Marek

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Temat projektu: Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACYJNY - DRZEWA

ARKUSZ OBSERWACYJNY - DRZEWA ARKUSZ OBSERWACYJNY - DRZEWA Nr 1. Kolumna Data Polecenie Wpisz datę wykonania pomiaru. 2. Nazwa Podaj nazwę punktu, w którym dokonano pomiaru. 3. 4. 5. Współrzędne geograficzne Dokładność pomiaru Określ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku Ochrona lasów Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku glebowym. Działanie bezpośrednie, jak

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica

Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Informacja o zakresie przeprowadzonych prac W ramach prac terenowych przeprowadzono obserwacje taksonu oraz jego siedlisk w Karkonoszach, będących jedynym obszarem

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (4): 84 88, 2007 ANNA SOŁTYS-LELEK Ojcowski Park Narodowy, Dział Naukowo-Edukacyjny 32-047 Ojców 9 e-mail: ana_soltys@wp.pl Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska Zarządzanie ochroną Tomasz Poskrobko Zakres wykładów Teoretyczne aspekty nauki o zarządzaniu środowiskiem. Organy i urzędy oraz środki środowiskiem. Polityka ekologiczna. Programowanie i planowanie ochrony.

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

LIFE Pieniny PL Pieniński Park Narodowy Natura w mozaice ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034

LIFE Pieniny PL Pieniński Park Narodowy Natura w mozaice ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034 LIFE Pieniny PL 2013-2018 Zachowanie cennych siedlisk i gatunków charakterystycznych dla Pienin Ochrona półnaturalnych zbiorowisk łąkowych oraz wyłączenie z gospodarczego użytkowania ekosystemów leśnych

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL-20-033 Lublin dr Zofia Flisińska WYKAZ PUBLIKACJI (stan na dzień 31.12.2007) 1981 1. Bystrek J., Flisińska Z. 1981. Porosty

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na terenie Wielkopolski

Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na terenie Wielkopolski ANETA CZARNA, MAGDALENA WAWRZYNIAK Katedra Botaniki AR 60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71c e-mail: czarna@au.poznan.pl; magda@au.poznan.pl Nowe stanowisko mlecznika nadmorskiego Glaux maritima L. na

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV Fot. 198 Płat boru od strony zachodniej. Stan z dnia 2006.06.26 Fot. 199 Kącik wypoczynkowy od strony południowo-wschodniej. Stan z dnia 2010.06.07 Fot. 200 Fundamenty w środkowej części powierzchni. Stan

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa

Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Liczba i lokalizacja powierzchni monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie kontynentalnym, co determinowało lokalizację badań monitoringowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12)

Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona Środowiska, II Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Formularze terenowe. Monitoring przyrodniczy siedlisk napiaskowych.

Załącznik 1. Formularze terenowe. Monitoring przyrodniczy siedlisk napiaskowych. Załącznik 1. Formularze terenowe. Monitoring przyrodniczy siedlisk napiaskowych. Monitoring stanu ochrony siedliska przyrodniczego Pustynia Błędowska, Transekt nr: 5 Daty obserwacji 17.05.2015 Autor Anna

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo