A C T A Z O O L O G I С А С R А С O Y I E N S I А Tom V III Kraków, 15 X I 1962 Nr 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A Z O O L O G I С А С R А С O Y I E N S I А Tom V III Kraków, 15 X I 1962 Nr 6"

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK ZAKŁAD ZOOLOGII SYSTEMATYCZNEJ A C T A Z O O L O G I С А С R А С O Y I E N S I А Tom V III Kraków, 15 X I 1962 Nr 6 Barbara P iero n ek Minujące błonkówki Z rodziny T enthredinidae (H ym enoptera) z terenu miasta Krakowa i województwa krakowskiego. Część I [Tab. X I XII i 9 rysunków w tekście] Минирующие перепончатокрылые из семейства Tenthredinidae (H ym enoptera) территории города Кракова и краковского воеводства. Часть I Blattminierende Tenthredinidae (H ym enoptera) aus dem Gebiet der Stadt Kraków und der Wojewodschaft Kraków. Teil I W STĘP Autorzy opracowujący faunę błonkówek województwa krakowskiego albo zupełnie pomijali błonkówki minujące z terenu Krakowa (Nu nberg, 1947, 1948), podawali o nich fragmentaryczne wzmianki (N iezabitow ski, 1897, 1899) lub opisywali tylko te, które minują liście roślin zielnych (B eiger, 1959, 1960). Natomiast miejscowości z terenu województwa krakowskiego, uwzględnianych w tej pracy, w ogóle nie brali pod uwagę w swych opracowaniach. Niniejsza praca zawiera dane dotyczące minujących błonkówek z terenu m iasta Krakowa z następujących stanowisk: 1. Kopiec Kościuszki (okolice), 2. Kostrze, 3. Krzemionki (Kraków-Podgórze), 4. Las Wolski, 5. P ark im. dra Jordana, 6. Sikorrnik. Zbiory z terenu województwa pochodzą z miejscowości: 1. Czchów-Zapora, 2. Krzeszowice k/k rakow a, 3. Przytkow ice k/k alw arii, 4. Radziechowy k/żywca. Acta Zoologica nr 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Gatunek podawany z okolic Gdańska (Brischke, 1880), ze Śląska (Dittrich, 1905, Seidel, 1924, 1931), Krakowa (Niezabitowski, 1897, 1899) oraz D ziwnowa (Nowakowski, 1954). WNIOSKI KOŃCOWE Na podstawie zebranego materiału i danych z literatury można wyciągnąć następujące wnioski: 1. Gatunek Hinatara recta Thoms., zebrany na klonie zwyczajnym (Acer platanoides L.) w okolicach Kopca Kościuszki w Krakowie, jest nowym dla Polski gatunkiem. 2. Gatunek Messa glaucopis K on., zebrany na osice (Populus tremula L.) na terenie Krakowa i Krzeszowic, nie wykazany dotychczas przez autorów, stanowi nowy dla Polski gatunek. Z wyglądu min na podstawie klucza M. Heringa (1957) nie można oznaczyć gatunku Messa glaucopis K on., jednakże tu ta j wykorzystano nie tylko miny, lecz również wygląd larw z różnych stadiów rozwojowych i posłużono się kluczem H. Lorenza i M. K rausa (1957). 3. Gatunek Profenusa thomsoni Kon., zebrany w miejscowościach Czchów- Zapora i Radziechowy k/żywca na brzozie brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.), jest także nowym dla Polski gatunkiem. 4. Przypuszczalnie degeneracja min Fenusa pusilla Le p. jest powodowana pasożytowaniem w larwach tego typu min błonkówek z grupy owadziarek (Parasitica). 5. W trakcie sporządzania zbiorów min wywoływanych przez larwy błonkówek stwierdzono, że ilość tych min jest znacznie większa na drzewach młodych w stadiach krzewów, niż na drzewach dużych, wyrośniętych. PIŚMIENNICTWO B e ig e r M Owady minujące runa lasu dębowo-grabowego w Pawlikowicach, K/ Wieliczki. Zesz. nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, biol., Poznań, 2. B e ig e r M. I960. Owady minujące Ojcowskiego Parku Narodowego. Prace Kom. biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Poznań, 23: B r is c h k e С. G. A Blattminierer in Danzig s Umgebung. Danzig, 58 pp. D i t t r i c h R Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. II. Chalastogastra. Zs. Ent., Breslau, N. F., 30: H e r in g M Bestimmungstabellen der Blattimen von Europa. Berlin, 3 Bde. K a r l O Tenthredinoidea aus der Umgebung v o n Stolp. Abh. Ber. Pommer, naturf. Ges., Stettin, 6: L o r e n z H., K r a u s M Die Larvalsystematik der Blattwespen. Berlin. N ie z a b it o w s k i E Przyczynek do fauny rośliniarek ( Phytophaga) Galicji. Spraw. Kom. fizjogr., Kraków, 32: N ie z a b it o w s k i E Materiały do fauny rośliniarek (Phytophaga) Galicji. Spraw. Kom. fizjogr., Kraków, 34: N u n b e r g M Pierwszy przyczynek do znajomości krajowej fauny owadów minujących liście. Fragm. faun. Mus. zool. polon., Warszawa, 5:

14 NUnberg M Drugi przyczynek do znajomości krajowej fauny owadów minujących liście. Fragm. faun. Mus. zool. polon., Warszawa, 5: N o w a k o w s k i J. K Owady minujące wyspy Wolina i półwyspu Dziwnowskiego. PWN Warszawa, 118 pp. R u s z k o w s k i J Rośliniarki (Tentkredinoidea) nowe dla fauny Wielkopolski. Pol. Pismo ent., Lwów, 4: R u s z k o w s k i J Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski. [Praca zbiorowa]. Roczn. Ochr. Roślin, cz. B, Warszawa, 2: S e i d e l J Zur Kenntnis der Blattimen der Kreise Reichenbach und Frankenstein in Schlesien. Breslau, 24 pp. S e i d e l J Blattminierer der Oberglogauer Gegend. Beuth. Abh. oberschl. Heimatforsch., Beuthen, 4/5: S z u lc z e w s k i J Błonkówki (Hymenoptera). Cz. I. Liściarki (Tenthredinoidea). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Poznan, 30 pp. Z a d d a c h G Beschreibung neuer oder wenig bekannter Blattwespen. Königsberg, 40 pp. РЕЗЮМЕ Работа содержит физиографию минирующих перепонгатокрыльых из семейства Tenthredinidae территории г. Кракова, а также местностей: Чхув Запора,. Кжешовицэ в районе Хшанув, Пшитковицэ возле Кальварии и Радзеховы возле Живца в краковском воеводстве. В перегисленных в листьях деревоев и кустарников, из которых з для Польши новые, а именно: Hinatara recta T h o m s. (на Acer platanoides L)., Profenusa thomsoni K o n. (на Betula verrucosa E h r h.) и Messa glaucopis K o n. (на Populus tremula L.) Кроме перечня найденных видов и их местоположений, работа содержит описания, частично илюстрированные, отдельных мин, а также приводятся время и частота их выступания. Кроме того приведены литературные данные, касающиеся выступання в Польше каждого из видов. ZUSAMMENFASSUNG Der Aufsatz umschliesst die Physiographie der blattminierenden H autflügler aus der Familie Tenthredinidae aus den Gebieten der Stadt Kraków und der Ortschaften in der Wojewodschaft Kraków: Czchów-Zapora, Krzeszowice (Kreis Chrzanów), Przytkowice bei Kalwaria und R adziechowy bei Żywiec. Von den genannten Gebieten wurden 15 in Blättern von Bäumen und Sträuchern minierende Arten gesammelt, von denen drei für Polen neu sind, und zwar: Hinatara recta T h om s, (auf Acer platanoides L.), Profenusa thomsoni K o n. (auf Betula verrucosa E h r h.) und Messa glaucopis K o n. (auf Populus tremula L.). Ausser dem Verzeichnis der gefundenen Arten und ihrer Standorte, enthält der Aufsatz Beschreibungen der einzelnen Minen und gibt die Zeit und die Frequenz des H ervortretens an. Überdies sind nähere Angaben aus dem Schrifttum hinsichtlich des Vortretens einer jeden dieser A rt in Polen angeführt.

15

16

17

18

19

20

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E N T O M O L O G I C Z N E P O L I S H E N T O M O L O G I C A L S O C I E T Y ISSN 0138-0737

P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E N T O M O L O G I C Z N E P O L I S H E N T O M O L O G I C A L S O C I E T Y ISSN 0138-0737 P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E N T O M O L O G I C Z N E P O L I S H E N T O M O L O G I C A L S O C I E T Y ISSN 0138-0737 WIADOMOŚCI ENTOMOLOGICZNE (ENTOMOLOGICAL NEWS) XXII, 4 POZNAŃ 2003 . Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Quellen zur Geschichte. der Euthanasie-Verbrechen 1939-1945. in polnischen Archiven. Ein Inventar

Quellen zur Geschichte. der Euthanasie-Verbrechen 1939-1945. in polnischen Archiven. Ein Inventar Quellen zur Geschichte der Euthanasie-Verbrechen 1939-1945 in polnischen Archiven. Ein Inventar Im Auftrag des Bundesarchivs bearbeitet von Jerzy Grzelak 2001/2002 Inhaltsverzeichnis A. Einleitung I. Vorbemerkungen.........................

Bardziej szczegółowo

Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w lasach Polski

Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w lasach Polski 9 Juni 201 pp. 59 67 Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w lasach Polski Władysław Danielewicz* & Blanka Wiatrowska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Botaniki Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71D,

Bardziej szczegółowo

Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich na tle myrmekofauny okolicznych siedlisk

Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich na tle myrmekofauny okolicznych siedlisk Acta entomologica silesiana Vol. 17, 2009: 25-33 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich na tle myrmekofauny okolicznych

Bardziej szczegółowo

cytadela w a r s z a w s k a

cytadela w a r s z a w s k a cytadela w a r s z a w s k a Projekt: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli

Bardziej szczegółowo

Э / Ѵ ѵ ^ У Я Ч Ѵ »»» ш ш щ ш І Ш. Ш ѵ Ж Ж Ш. w^ärasies:*>ій^м,.^і. Ш Ш т т м ш ш

Э / Ѵ ѵ ^ У Я Ч Ѵ »»» ш ш щ ш І Ш. Ш ѵ Ж Ж Ш. w^ärasies:*>ій^м,.^і. Ш Ш т т м ш ш Ш Ш т т м ш ш ш ш щ ш»»» Э / Ѵ ѵ ^ У Я Ч Ѵ w^ärasies:*>ій^м,.^і І Ш Ш ѵ Ж Ж Ш T INSTYTUT ZOOLOGII рцц/j BIBLIOTEKA ' ul. Wilcza Nr 64 skrytka pocztowa 1007 00-930 W a r sz a w a Jadwiga Gromadzka Zoologiczni

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Tadeusz Makiewicz Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Tadeusz Makiewicz Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA ARCHAEOLOGICA 16, 1992 Tadeusz Makiewicz NIEZNANE BAGIENNE MIEJSCE OFIARNE Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI W literaturze przedmiotu

Bardziej szczegółowo

J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO J Ę Z Y K P O L S K I DLA CUDZOZIEMCÓ W KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO universitas UNIVERSITAS WYDAWNICTWO / PUBLISHING HOUSE ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY

ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY ANDRZEJ J. WÓJCIK ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM ZACHODNI OKRĘ G GÓRNICZY STUDIA Z DZIEJÓW GEOLOGII I GÓRNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ołowiu we krwi na powstawanie utrudnień w funkcjonowaniu społecznym dzieci z zaburzeniami zachowania

Wpływ poziomu ołowiu we krwi na powstawanie utrudnień w funkcjonowaniu społecznym dzieci z zaburzeniami zachowania Psychiatria Polska 2011, tom XLV, numer 5 strony 713 722 Wpływ poziomu ołowiu we krwi na powstawanie utrudnień w funkcjonowaniu społecznym dzieci z zaburzeniami zachowania The effects of lead level in

Bardziej szczegółowo

ROLA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH NA ZAKUP OBROTOWYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI. Wstęp

ROLA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH NA ZAKUP OBROTOWYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER ROLA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH NA ZAKUP OBROTOWYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI Z Katedry Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie przegląd badań

Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie przegląd badań Przeglądy Overviews Ornis Polonica 2013, 54: 40 49 Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie przegląd badań Maciej Luniak Forma atlasu kartograficznego, jako opisu awifauny opartego na mapach przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Proces kryminalny w miastach Małopolski

Proces kryminalny w miastach Małopolski Spis treści 1 Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI XVIII wieku 2 Spis treści NR 2979 Spis treści 3 Marian Mikołajczyk Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI XVIII wieku Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI STATE OF FISH FAUNA INVENTORY RESEARCH IN POLISH RIVERS

ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI STATE OF FISH FAUNA INVENTORY RESEARCH IN POLISH RIVERS ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 23 60 ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Między młotem a kowadłem, czyli o rozterkach tłumacza w zetknięciu z polskimi i niemieckimi nazwami geograficznymi

Między młotem a kowadłem, czyli o rozterkach tłumacza w zetknięciu z polskimi i niemieckimi nazwami geograficznymi Między młotem a kowadłem, czyli o rozterkach tłumacza w zetknięciu z polskimi i i nazwami geograficznymi dr Iwona Jacewicz Uniwersytet Warszawski Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej

Bardziej szczegółowo

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE MIAST NADBAŁTYCKICH

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE MIAST NADBAŁTYCKICH PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE MIAST NADBAŁTYCKICH HENRYK SAMSONOWICZ Późne średniowiecze miast nadbałtyckich Studia uad dziejami H anzy nad Bałtykiem w XIV-XV w. WARSZAWA 1968 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE O kładkę

Bardziej szczegółowo

Recenzent Tadeusz Kisielewski. Redaktorzy tomu Witold Gieszczyński, Norbert Kasparek, Kazimierz Łatak, Jan Sobczak (redaktor naczelny)

Recenzent Tadeusz Kisielewski. Redaktorzy tomu Witold Gieszczyński, Norbert Kasparek, Kazimierz Łatak, Jan Sobczak (redaktor naczelny) Komitet Redakcyjny Stanisław Achremczyk, Tadeusz Filipkowski, Stanisław Gajewski, Janusz Jasiński, Sławomir Kalembka, Marek K. Kamiński, Andrzej Kopiczko, Giennadij Kretinin (Kaliningrad), Bohdan Łukaszewicz,

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII. materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII. materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej POZNAŃ 2012 Redakcja Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska

Bardziej szczegółowo

DISCUSSION PAPER. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe

DISCUSSION PAPER. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe DISCUSSION PAPER Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe ODDOLNE INICJATYWY JAKO SZANSA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA WSI? WYNIKI STUDIUM PRZYPADKU W BAŁTOWIE (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Deutsch-Polnisches Handbuch der Planungsbegriffe Polsko-Niemiecki Leksykon Pojec Planistycznych

Deutsch-Polnisches Handbuch der Planungsbegriffe Polsko-Niemiecki Leksykon Pojec Planistycznych PLANUNGSBEGRIFFE IN EUROPA Deutsch-Polnisches Handbuch der Planungsbegriffe Polsko-Niemiecki Leksykon Pojec Planistycznych C EUROPEAN COMMUNITY European Regional Development Fund INTERREG II C - Programme

Bardziej szczegółowo

MECENAT MIASTA GDAŃSKA WOBEC BURSZTYNNICTWA. PRZYCZYNEK DO SEMANTYKI WYROBÓW RZEMIOSŁA W PODARUNKACH DYPLOMATYCZNYCH NOWOŻYTNEGO MIASTA

MECENAT MIASTA GDAŃSKA WOBEC BURSZTYNNICTWA. PRZYCZYNEK DO SEMANTYKI WYROBÓW RZEMIOSŁA W PODARUNKACH DYPLOMATYCZNYCH NOWOŻYTNEGO MIASTA Jacek Bielak MECENAT MIASTA GDAŃSKA WOBEC BURSZTYNNICTWA. PRZYCZYNEK DO SEMANTYKI WYROBÓW RZEMIOSŁA W PODARUNKACH DYPLOMATYCZNYCH NOWOŻYTNEGO MIASTA Legenda bursztynnictwa gdańskiego, wymienianego - obok

Bardziej szczegółowo

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Obejrzyj zwiastun: www.walter-tools.com

Bardziej szczegółowo

Badania jakościowe w naukach społecznych

Badania jakościowe w naukach społecznych Badania jakościowe w naukach społecznych NR 3048 Stanisław Juszczyk Badania jakościowe w naukach społecznych Szkice metodologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA Autor materiału: Monika Zdunik Redakcja: Monika Mosakowska DaF per Mausklick NOWA MATURA 2012 Drodzy Nauczyciele, zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu materiały dotyczące zmian w formule matury ustnej

Bardziej szczegółowo

Analiza jakościowa opinii pacjentów o pobycie w szpitalu psychiatrycznym

Analiza jakościowa opinii pacjentów o pobycie w szpitalu psychiatrycznym Psychiatria Polska 2007, tom XLI, numer 3 strony 427 434 Analiza jakościowa opinii pacjentów o pobycie w szpitalu psychiatrycznym The patients view on psychiatric hospitalisation a qualitative evaluation

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008 Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Dutkowski, Inga Iwasiów Ewa Kępczyńska, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch ISBN 978-83-60696-84- Gmina Okonek Informator turystyczny Szlakiem okonia The commune of Okonek Tourist guide Following the Traces of Perch Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO GIŻYCKO NIEMCY DEUTSCHLAND SZWECJA SCHWEDEN POLSKA POLEN ROSJA RUSSLAND ROSJA RUSSLAND ŁOTWA LETTLAND ESTONIA ESTLAND BIAŁORUŚ BELARUSS UKRAINA UKRAINE LITWA

Bardziej szczegółowo

Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) Lusowa i okolic w środkowej Wielkopolsce

Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) Lusowa i okolic w środkowej Wielkopolsce Wiad. entomol. 25, Supl. 1: 87-95 Poznań 2006 Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) Lusowa i okolic w środkowej Wielkopolsce Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Lusowo and its surroundings in the

Bardziej szczegółowo