Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015."

Transkrypt

1 ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 201/201. Zapisu do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając: Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SADKU KOSTRZY lub klasy PIERWSZEJ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II W SADKU KOSTRZY, które będzie można pobrać ze strony szkoły. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie szkoły. Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru szkoły spoza obwodu należy wypełnić: Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SADKU - KOSTRZY lub klasy PIERWSZEJ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II który będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać wersję papierową w sekretariacie szkoły. Do każdego wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranej szkoły podstawowej. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych szkół lub w ich statutach. Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 1 marca 201 r. W tym okresie zachęcamy do uczestnictwa w dniach otwartych, organizowanych przez szkołę z myślą o dzieciach i rodzicach/opiekunach, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie interesujące Państwa pytania. Harmonogram drzwi otwartych dostępny będzie na stronie internetowej szkoły (www.sadek-kostrza.pl) Terminarz naboru: od r r. przyjmowane będą przez szkoły Zgłoszenia lub Wnioski, od r. do r. dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne, r. szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, r. termin na ewentualne dostarczenie przez rodziców do szkół dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w statutach szkół, innych niż oświadczenie, r. szkoły wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

2 REGULAMIN naboru do klasy pierwszej GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II W SADKU - KOSTRZY w roku szkolnym 201/ Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu (automatycznie) na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie dostępne jest na stronie internetowej szkoły (www.sadek-kostrza.pl) oraz w sekretariacie szkoły. Rekrutacja odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty od dnia lutego 201 roku. 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wnioski wraz załącznikiem dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sadku Kostrzy.. Postępowanie rekrutacyjne uczniów spoza obwodu szkoły przeprowadzane jest na podstawie kryteriów o odpowiedniej wartości punktowej. Kryteria, ich sposób przeliczania na punkty oraz wymagane dokumenty zostały określone w Statucie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Sadku Kostrzy i są ujęte w poniższej tabeli: LP. Kryteria Liczba punktów 1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje dzieci w rodzinie lub więcej); niepełnosprawność 10 kandydata, jego rodzeństwa lub jednego z rodziców; wychowywanie kandydata w niepełnej rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą (spełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów) 2. Udział w konkursach, olimpiadach, turniejach. Wolontariat, harcerstwo, lub inna działalność na rzecz środowiska lokalnego albo szkolnego.. Aktywność sportowa. Udział w dodatkowych pozaszkolnych zajęciach rozwijających zainteresowania kandydata 6. Ocena z języka polskiego na świadectwie ukończenia klasy V celujący bardzo dobry dobry 7. Ocena z matematyki na świadectwie ukończenia klasy V celujący bardzo dobry dobry 8. Ocena zachowania na świadectwie ukończenia klasy V wzorowe bardzo dobre dobre 9. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego gimnazjum, ukończyło wybrane gimnazjum lub uczy się w pobliskiej szkole podstawowej, albo nasze gimnazjum zostało zarekomendowane. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może uzyskać maksymalnie 0 punktów. L.p. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów 1. Orzeczenie, wyrok sądu lub inny wymagany prawem dokument. 2- Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, świadectwa itp. 6-8 Świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej. 9 Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów/.

3 REGULAMIN NABORU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 201/ Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgodnie z art.18 ust.1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły (wniosek). Wniosek może być złożony maksymalnie do szkół podstawowych z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych; (do wniosku rodzic dołącza oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań wybranej szkoły oraz wymagane przez szkołę dokumenty. Oświadczenie do pobrania ze strony szkoły).. Dyrektor szkoły podstawowej nie później niż odpowiednio do końca lutego 201 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria zawarte w statucie. PROCEDURA PRZYJĘCIA UCZNIA ZAMELDOWANEGO POZA OBWODEM SZKOŁY Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sadku - Kostrzy mają dzieci zameldowane w obwodzie szkoły. Uczniowie zameldowani poza obwodem szkoły, chętni do podjęcia nauki w SP im. Jana Pawła II w Sadku - Kostrzy powinny spełniać jedno z podanych niżej kryteriów decydujących o przyjęciu dziecka do szkoły. Kryteria naboru i przyjęcia dziecka zameldowanego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sadku - Kostrzy: 1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły mimo innego adresu zameldowania. 2. Rodzice dziecka pracują zawodowo.. Kandydat ma już rodzeństwo w SP w Sadku - KOSTRZY.. W obwodzie szkoły zamieszkują członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku. Jeśli zgodnie z podanymi kryteriami możliwe jest przyjęcie ucznia do SP w Sadku Kostrzy rodzice/opiekunowie prawni kierują pisemną prośbę do dyrektora szkoły (wniosek, kwestionariusz osobowy ucznia oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły).

4 Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Sadku Kostrzy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 200r. Nr.26 poz.272 z poźn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 200r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 200r. Nr. 26, poz. 22 ), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926.) Statut Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Sadku Kostrzy Ustawa z dnia 0 sierpnia 201 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 1. Do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Sadku - Kostrzy przyjmowane są dzieci w wieku - 6 lat 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może by odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.. W roku szkolnym 201/201 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 1 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Jeżeli dziecko urodzone po 1 lipca 2008 roku nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 201/201 (klasa I) musi ponownie odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.. Liczba oddziałów w szkole określona jest przez Organ Prowadzący jest liczbą maksymalną Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 2. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły.. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny.. Nabór prowadzi się w terminie do 1 kwietnia 201 roku. 6. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka. II. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor szkoły. 2. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w oddziale przedszkolnym, dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: a. dyrektor szkoły przewodniczący, b. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.. W pracach Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego szkołę na prawach obserwatora.. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do oddziału przedszkolnego kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.

5 Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: a. zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sadku - Kostrzy b. dzieci w wieku i 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. c. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, d. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, e. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. f. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Sadku Kostrzy. g. dzieci nauczycieli i pracowników szkoły.. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej: a. posiedzenie komisji odbywa się na terenie szkoły w terminie do roku, b. przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji, c. członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania, d. komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego zgodnie z kryteriami ujętymi w pkt.. niniejszego regulaminu, e. w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący, f. komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji. III. Zadania dyrektora szkoły. 1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej: a. wywieszenie ogłoszenia o naborze dzieci do oddziału przedszkolnego na tablicy ogłoszeń, umieszczenie tych informacji na stronie internetowej, b. wydawanie i przyjmowanie Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców, potwierdzenie przyjęcia karty pieczątką ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne i prawidłowe jej wypełnienie. c. przygotowanie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci, d. powołanie Komisji Rekrutacyjnej na dany rok szkolny. 2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.. Kierowanie rozpatrywaniem przez komisję zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny na podstawie kompletu zgłoszonych dokumentów.. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję w tym: a. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, b. sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, c. telefoniczne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów/ dzieci nieprzyjętych, d. składanie podpisów przez członków komisji;. Wywieszenie list dzieci przyjętych w pierwszym tygodniu maja każdego roku. V. Przepisy końcowe.. 1. Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny odbywa się zgodnie wytycznymi Organu Prowadzącego. 2. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny wywieszone są do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń dla rodziców, oraz na stronie internetowej,. Dopuszcza się tworzenie listy dzieci oczekujących na przyjęcie z dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo