Od lat w Waszej bran y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od lat w Waszej bran y"

Transkrypt

1

2 Od lat w Waszej bran y Z innowacyjnymi rozwi zaniami Bizerba osi gasz najlepsze rezultaty wsz dzie tam, gdzie wymagana jest szybko, niezawodno i automatyzacja. Jako globalny dostawca technologii wa enia i etykietowania Bizerba oferuje kompleksowe systemy wa enia, etykietowania, pakowania oraz kontroli jako ci: hardware i software, które bez przeszkód mo na zintegrowa w istniej c infrastruktur oraz adoptowa do specyfiki Pa stwa biznesowych procesów i procedur. Wysoce higieniczne rozwi zania, a je li to konieczne nasze urz dzenia mog by dostarczone w wykonaniu dla stref zagro onych wybuchem. Od praktyków dla praktyków Nasze koncepty znajduj zastosowanie na ka dym etapie technologii produkcji sera: od przyj cia mleka przez wa enie sk adników, kontrol procesu produkcji, etykietowanie, ledzenie ruchu produktu ("tracking"), kompletacj zamówie i realizacj wysy ki. To przemy lane, praktyczne i u ytkowe rozwi zania. ledzenie ruch partii ("tracking") Przejrzysto i optymalizacja procesów Precyzyjne etykietowanie nawet trudnych produktów Etykietowanie i znakowanie RFID Zarz dzanie danymi oraz pewne bud etowanie HACCP, IFS, wysokie standardy produkcji

3 Papier i etykiety Kompletna dokumentacja to gwarancja bezpiecze stwa Rejestracja danych Wa enie Kompletacja zamówie Receptura/ mieszanie Etykietowanie Porcjowanie/ nape nianie Przetwarzanie Sterowanie

4 ... inteligentne interfejsy i doskona a integracja systemu... Mo esz zawsze polega na pewnych rozwi zaniach Bizerba optymalizuje przep yw surowców, produktów i komu- -nikacj danych od przyj cia towarów do kompletacji i wysy ki. Posiadamy w a ciwe rozwi zania dla rejestracji oraz zarz dzania danymi bezpo rednio na produkcji, wa enia / mierzenia, znako- -wania / etykietowania opakowa, kontroli czy sporz dzania bilansów danych w celu pó niejszego ich przetwarzania. Technologie zarz dzania danymi Dedykowane systemy software & hardware wspieraj Twoje inwestycje na ka dym etapie: Kontrola przyj cia towaru Produkcja, w tym protoko y, etykiety i kontrola procesu Magazynowanie pó produktów i gotowych produktów Kompletacja zamówie oraz wysy ka do klienta Mapowanie procesów produkcyjnych (po czenia systemowe) Optymalizacja surowców i materia u oparta na statystykach wagowych Integracja w systemie ERP Struktura komunikacji i przetwarzania danych. ERP-/MES / urz dzenia i software Bizerba

5 Przyj cie towaru Receptura / Przetwarzanie Rejestracja danych wagowych Transfer danych do systemu ERP/MES Wydajne systemy drukuj ce dla celów identyfikacji Uruchomienie zapasów i zatwierdzenie receptury Przejrzysta produkcja dzi ki statystyce wagowej Odebranie partii produkcyjnej Wydajne systemy drukuj ce dla celów etykietowania i identyfikacji produktów

6 Kontrola procesu Zarz dzanie procesowe poprzez 100% kontrol masy Eliminacja opakowa o niew a ciwej masie (poza tolerancj ) Higieniczny design urz dze Maksymalna elastyczno dzi ki systemowi szybkiej wymiany ta m oraz doposa eniu Ekrany dotykowe Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym na terminalach e-service w celu diagnozy usterki oraz "zdalny serwis" Informacja o usterkach poprzez

7 Etykietowanie Wysokowydajne systemy wa enia i etykietowania GLM, równie w przypadku kartonów, skrzy i bloków sera Pe na gama technik druku i etykietowania: termiczne, termotransferowe; rotacyjne, nadmuchowe i stempluj ce Wielokrotne seryjne etykietowanie na minimalnej przestrzeni Funkcjonalna drukarka ecomotion - redukcja kosztów i materia u eksploatacyjnego Precyzyjne etykietowanie ró nych produktów Wa enie w przelocie System kontroli jako ci e-service Sterowanie Kompletacja zamówie / wysy ka Racjonalne zarz dzanie procesami z terminalami ST Konfigurowalne interfejsy u ytkownika Rejestracja przep ywu materia ów/towaru ledzenie ruchu i pochodzenia ("traceability") Kompletacja w zale no ci od wagi, typu zamówienia i ilo ci Technologie wagowo-komunikacyjne ze wsparciem u ytkownika Bezpo rednie linki danych pomi dzy stanowiskiem wysy ki a systemem ERP, tak e po czenie wireless Automatyczne generowanie danych wysy kowych

8 Aby uzyska szczegó owe informacja wejd na stron i b d zapytaj swojego dostawc urz dze Bizerba.... Niezawodne rozwi zania na ka dym etapie od produkcji po obs ug klienta... V/2200e 1 st edition. Subject to change without notice Terminale wagowe Terminale wagowe BT Standardowe terminal ST Uniwersalne terminale ITU Terminale PC NT 15'' Wagi precyzyjne/kompaktowe Typ EL-3 Pomosty wagowe ML/HR Typ ITC-3 Typ XT, XB, IBK Wagi w przelocie Typ EP-W Systemy etykietuj ce Typ GLM-I 70/100/150/170 Typ GLM-E Typ GLM-L Seryjne etykietowanie Software WinCIS receptura WinCIS liczenie Narz dzie komunikacyjne BCT System ekspedycyjny PSS Zarz dzanie zapasami WinCWS Bizerba Label Designer BLD Kontrola dozowania / zarz dzanie statystyk _statistics.brain order procesing.brain Pomosty wagowe Wagi sto owe Wagi pod ogowe do 15,000 kg Wagi pod ogowe plus mobilne sto y warsztatowe Wagi kontenerowe BLE do 6 t Wagi paletowe do 3,000 kg Wagi podwieszane do 1,000 kg Systemy transportowe WSF 450 do 300 kg Wagi najazdowe Wagi kontrolne/detektory metali Typ CWM 750 XPro Typ CWE Wolnostoj cy detektor metali Varic SA / XRE Etykietowanie w logistyce Typ GLM-L Typ GLM-P Typ GLM-I 40 Krojenie Typ A 510 W / konfekcjono- -wanie i wa enie w jednym cyklu pracy Papier i etykiety Serwis Bizerba 900 pracowników serwisu w skali mi dzynarodowej bezpo rednio w obs udze klienta. Wysoki wspó czy- -nnik dost pno ci serwisu, cz ci i wyposa enia. Serwis w Polsce BLG Bizerba Leasing GmbH Narz dzia finansowania inwestycji Bizerba GmbH & Co. KG Wilhelm-Kraut-Straße Balingen Germany Tel Fax Bizerba Polska Sp. z o.o. ul. Lucyny Herc Lublin Polska Tel. (81) Fax (81)

income icdispatcher mobilna niezale no

income icdispatcher mobilna niezale no bezpiecze stwo income icdispatcher mobilna niezale no wydajno niezawodno income sp. z o.o. 31-111 Kraków, Al. Krasi skiego 1/3 NIP: 522-26-06-651 Centrala: +48 12 428 68 40 // +48 12 428 68 41 Dzia handlowy:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

Copyright 2008 by elplc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2 elplc Sp. z o.o. Nowe spojrzenie na automatyk Program prezentacji Prezentacja ogólna Automatyka i elektryka Technologie IT Mechanika Sklep internetowy Certyfikaty i referencje Bezpiecze stwo organizacja

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

1C-Poland. na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL

1C-Poland. na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL 1C-Poland na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL 2 Firma 1C w Rosji i innych krajach Tworzenie, wspieranie oraz dystrybucja oprogramowania dla rynku masowego Tworzenie oprogramowania do zarz dzania przedsi biorstwem

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo