SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) dla potrzeb LEGS Sp. z o.o. w ramach projektu: Wdrożenie platformy e-business firmy Legs Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne Działanie: IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami określonym w art art kodeksu cywilnego 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PPH LEGS Sp. z o.o Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 48/52 NIP REGON zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, KRS nr Szczegółowe warunki przetargu oraz wszelkich informacji udziela: Marcin Talma tel. (0-42) Osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Talma tel. (0-42) strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia publicznego, pisemnego, zgodnie z przepisami art art kodeksu cywilnego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) Specyfikacja zamówienia : Wymagania odnośnie systemu ERP ( E-Buisssnes ) : System klasy ERP wspierający takie obszary przedsiębiorstwa jak ( finanse, Sprzedaż Magazyn, Produkcja, Zaopatrzenie, WMS z obsługa terminali mobilnych) System tez powinien umożliwiać w przyszłości wprowadzenie takich modułów jak (CRM, Środki trwałe, Kadry i Płace, Remont, Budżetowanie) System Powinien mieć możliwość dodawania własnych funkcjonalności do istniejących modułów oraz dodawania modułów użytkownika Elementy funkcjonalne Pozwalać tworzyć własne obiekty w bazie danych do przechowywania danych specyficznych dla firmy Powinien obsługiwać co najmniej 7 języków w tym (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Chiński) Kod elementów Funkcjonalnych Aplikacji Powinien być otwarły, dający możliwość modyfikacji na Potrzeby użytkownika Modyfikacja istniejącego Interfejsu Dodawaniu nowych elementów interfejsu Modyfikacja istniejących reguł przetwarzania danych interfejsu 1

2 Dodawanie własnych Ograniczeń interfejsu Dodawanie własnych Funkcji interfejsu System powinien być wspierany dla takich platform serwerowych jak: Microsoft Windows 64-bit, Linux x86 64-bit System powinien być wspierany dla takich platform klienckich : Microsoft Windows, MAC-OS, mile widziany będzie Linux Aplikacja w Architektura 3 warstwowej ( Baza Danych Sewer Aplikacji Stacja Kliencka) System ERP, BI, serwer baz danych oraz serwer aplikacji pochodzić od jednego producenta który będzie świadczyła usługę pomocy technicznej przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla wszystkich tych aplikacji, oraz zapewni integralność wszystkich tych elementów. Zapewnienie dostępu do wybranych danych z systemu ERP klientom oraz dostawcom w celu zautomatyzowania procesów oraz skrócenia czasu obsługi klienta Instalacja systemu ERP ( E-buissnes) na sprzęcie firmy LEGS : Sewer 2 procesorowy Xeon GB RAM Macierz SAS z 12 dysków SAS 15k instalacją system operacyjnego na serwerze Wymagania odnośnie wdrożenia : Zakresy działalności w których system ERP ( E-Buissnes) na działać w firmie : Księgowość księga główna (zapewnienie pełnej zgodności z Obowiązującą ustawą o Rachunkowości) należności zobowiązania zarządzanie środkami pieniężnymi ( obsługa rachunków bankowych oraz kas w tym obsługa drukarek fiskalnych) Import wyciągów bankowych z banków oraz automatyczne generowanie płatności do banków) Magazyn oraz Magazyn Wysokiego Składowania obsługa urządzeń mobilnych ( przyjęcia, wydania, obsługa magazynu, spisy z natury ) oparta o kody kreskowe obsługa miejsc składowania z dokładnością do ilości cewek w kartonie optymalizacja magazynu poprzez optymalizację ruchu na magazynie wieloetapowe wydawanie i przyjmowanie towarów wydruk specyfikacji z wydań z dokładnością do ilości kartonów oraz ilości cewek w kartonach- obsługa wielu magazynów w różnych lokalizacjach obsługa składu celnego Sprzedaż wstrzymania zamówień sprzedaży w przypadku przekroczenia terminu płatności, Dopuszczalnego salda klienta, zamówienie sprzedaży z dokładnością do partii znajdującej w się w magazynie rezerwacja towaru na magazynie z dokładnością do partii od momentu dodania linii do zamówienia sprzedaży automatycznie generowanie wydań do magazynu w celu kompletacji a następnie automatyczne generowanie faktur na podstawie wydania z magazynu. sprzedaż towaru za pomocą dostawy bezpośredniej obsługa wielu cenników oraz wielu walut z możliwością ich automatycznego przeliczania po danym kursie Zakupy planowanie zakupów z informacją w systemie o przyszłej dacie dostawy jej wielkości oraz koszcie jednostkowym Produkcja harmonogramowanie produkcji z dokładnością do maszyny obsługa wielu różnych wydziałów produkcyjnych o różnych specyfikach Raportowanie konfiguracja hurtowni danych z systemem ERP ( E-Buissnes) w zakresie wszystkich wdrożonych modułów z możliwością wykonywania raportów przekrojowych z wielu modułów zasilenie hurtowni danych danymi z obecnie posiadanego systemu 2

3 Wymagania dodatkowe : automatyczne wymiana informacji między wszystkimi modułami systemu E-Buissnes import danych do systemu ERP ( E-Buissnes) z obecnie wykorzystywanego systemu skrócenie czasu oraz pracochłonności obsługi procesów w systemie w porównaniu do obecnie wykorzystywanego systemu. przyspieszenie obsługi sprzedaży w firmie zwiększenie wydajności systemu zamówień, obsługi klientów uproszczenie i zautomatyzowanie zaopatrzenia wdrożenie całościowego systemu zarządzania zamówieniami optymalizacja systemu kontroli zapasów magazynowych obsługa powiadomień na o zdefiniowanych zdarzeniach w systemie generowanie wydruków etykietowych dla wybranych zdarzeń systemowych przeszkolenie przynajmniej 2 osób ( kluczowych ) z każdego z działów obsługa wszelkich sprawozdań wymaganych dla firmy produkcyjno usługowej wymaganych polskim prawem ( np. Intrastat, GUS itp.) stworzenie wydruków dokumentów magazynowych, sprzedażowych oraz księgowych w wersji graficznej stworzenie dokumentacji z wdrożenia (konfiguracja systemu) oraz instrukcji stanowiskowych zmiany i przystosowania systemu do charakterystyki firmy które nie są ujęte w specyfikacji a zostaną ujawnione podczas wdrożenia a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (oferty częściowe) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin realizacji zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia: Miejsce dostawy: Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 48/52 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM DOKUMENTÓW 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w określone w SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji i działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki. Dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty, instrukcje, karty danych technicznych itp.) określające parametry techniczne oferowanych wyrobów. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty wystawione w języku obcym, należy złożyć w formie odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 3

4 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A. Tryb i forma udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych. a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza formę przesyłania dokumentów mail-em, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia pisemnego. b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. c) Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której znajduje się siwz. B. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż ogłoszenie dotyczące niniejszego przetargu oraz warunki niniejszego przetargu opisane w SIWZ i ogłoszeniu mogą zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, iż może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie. Zamawiający zastrzega, iż przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, w następujących przypadkach: - nie została złożona żadna oferta, - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez zamawiającego, - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - zamawiający dokonał wyboru z rażącym naruszeniem zasad określonych w siwz i ogłoszeniu oraz zasadach udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , - zamawiający stwierdził istotną zmianę okoliczności, których nie dało się przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje nieważność prawidłowej umowy. Dokonaną zmianę warunków przetargu zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronę internetową, na której zamieszczono specyfikację. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na własnej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. a) Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty. b) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. c) Odmowa będzie skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Zasady przygotowania oferty 1.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 4

5 rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert lub oferty złożonej przez danego Wykonawcę Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem; b) formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę; d) załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów dołączonych do ogłoszenia. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.z 2003 nr 153 poz z późn. zm.) i zaleca się wydzielenie w złożonej ofercie Złożone w ofercie dokumenty, których wzory stanowią załączniki do ogłoszenia, muszą zawierać wszystkie informacje określone we wzorze W przypadku dołączenia do oferty, nie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, pism, folderów itp. nie będą one brane pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców jak i przy wyborze oferty najkorzystniejszej, niezależnie od treści którą zawierają. 1.8 Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (podpis + pieczęć imienna) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę. 1.9 Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) na potrzeby LEGS Sp. z o.o. w ramach projektu: Wdrożenie platformy e-business firmy Legs Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne Działanie: IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw. Ponadto kopertę należy oznaczyć: Oferta - nie otwierać. 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert tj. nazwę i adres wykonawcy, cenę, termin dostawy. 7. Na pisemny wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert zamawiający prześle informację, zawierającą nazwy i adresy Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz dane z ofert odczytane publicznie, o których mowa w pkt.6. 5

6 8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 9. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami siwz, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami zmiana lub wycofanie. 12.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty (także koszty dostawy i inne) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 2. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT). 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 4. Zaproponowane ceny jednostkowe pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty (zaliczki). 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający dokonuje oferty z najniższą ceną. 13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. a. cena ofertowa brutto % 2. Punktacja z tytułu oferowanej ceny. Kryterium: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona przy zastosowaniu następującego wzoru: C = (Cmin / Cb) x 100%, gdzie: C-cena Cmin najniższa cena Cb cena badana Zamawiający przyjmie, iż 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. Sposób oceny ofert po ich publicznym otwarciu 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu powyższych omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6

7 5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, których załączenia do oferty wymagał zamawiający. 7. Wszystkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia muszą być udzielone na piśmie. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 5. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wybór oferty najkorzystniejszej. 1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wynikach postępowania na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Informacja jest przede wszystkim o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem, mail-em lub osobiście wraz z podaniem terminu zawarcia umowy. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, zwanej dalej ustawą. Aleksandrów Łódzki, SIWZ zatwierdziła: M. Kostowska 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 203. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo