SYSTEMY DO STEROWANIA I PLANOWANIA PRODUKCJI KLASY ERP NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU INFOR:NT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY DO STEROWANIA I PLANOWANIA PRODUKCJI KLASY ERP NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU INFOR:NT"

Transkrypt

1 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (1/2) Archives of Foundry Year 2001, Volume 1, Book 1 (1/2) PAN - Katowice PL ISSN SYSTEMY DO STEROWANIA I PLANOWANIA PRODUKCJI KLASY ERP NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU INFOR:NT B. NEROJ 1, B. SZILF-NITKA 2 infor business solutions (Polska) STRESZCZENIE Artykuł opisuje założenia terminologii erp w oparciu o system do sterowania i planowania produkcji, infor:nt. Pierwsza część obejmuje rozwój i definicję teorii ERP oraz odpowiedź na podstawowe pytania stawiane w ramach tejże. W drugiej części autor, bazując na osiągnięciach firmy infor business solutions i przedstawiając jej pozycję na rynku systemów erp, opisuje system infor:nt. Key words: production planning, controlling, MRP, ERP. 1. WSTĘP Infor business solutions (Polska) jest polskim przedstawicielstwem grupy Infor AG, dostawcy i producenta oprogramowania do planowania i sterowania produkcją klasy ERP. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione najważniejsze założenia związane z terminologią ERP, czytelnik zapozna się z genezą i rozwojem prac nad zintegrowanymi systemami do planowania i sterowania produkcją od czasu wprowadzenia do przemysłu pierwszych rozwiązań informatycznych do dziś. W dalszej części zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące firmy infor business solutions, takie jak krótka historia przedsiębiorstwa, przekrój przez jego strukturę, opis potencja l- nych rynków zbytu.. Kolejnym etapem opracowania jest sam system Infor:NT wraz z opisem jego najważniejszych funkcji. 1 mgr, 2 mgr inż., dyrektor infor business solutions( Polska) 291

2 2. III GENERACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Wśród historyków teorii produkcji zwykło się mówić, iż pierwszym świadomym krokiem człowieka w rozwoju działalności produkcyjnej był okres manufaktury. Wtedy to, cykl wytwórczy charakteryzował się co prawda małymi zdolnościami produkcyjn y- mi i bardzo ubogim parkiem maszynowym, jednak bardzo indywidualnym podejściem do każdego klienta-odbiorcy i stosunkowo dużymi kompetencjami poszczególnych pracowników, w ramach przydzielonych im zadań. Dziś okres ten zwykło się nazywać okresem produkcji pierwszej generacji. Wraz z nadejściem wielkiej rewolucji przemysłowej i umownym jej początkiem z powszechnym wprowadzeniem maszyny parowej do zakładów produkcyjnych zaczęto mówić o drugiej generacji w świecie produkcji. Okres ten charakteryzował się wzrostem zdolności wytwórczych w zakładach produ k- cyjnych oraz rozwojem parku maszynowego. Na niekorzyść drugiej generacji w dzisiejszym spojrzeniu - świadczyły niskie kompetencje robotników w zakładach oraz zmniejszenie roli nabywcy gotowych produktów i traktowanie go jako małoznaczącego ogniwa w łańcuchu wytwórczym w realiach ówczesnego, bardzo chłonnego rynku. Właśnie okres powolnego nasycania rynków i rosnąca świadomość ekonomiczna społeczeństw zapoczątkowały okres produkcji III generacji. Według założeń teorii, produkcja ta charakteryzują zarówno elementy typowe dla okresu manufaktury, jak i te, które opisywały okres produkcji wielkoseryjnej. I tak: typowe dla produkcji III generacji oraz dla manufaktury jest podejście do klienta/kontrahenta oraz kompetencje pracowników na poszczególnych etapach procesu wytwórczego, natomiast z punktu widzenia zaplecza maszynowego oraz zdolności produkcyjnych w zakładach wytwórczych, III generacja jest podobna do okresu wcześniejszego, tj. produkcji seryjnej. Obecnie panuje przekonanie, iż procesy produkcyjne zachodzące w świecie można zakwalifikować do tej ostatniej grupy. Znaczy to, iż mówiąc o III generacji w procesach produkcyjnych, mamy na myśli obecne czasy i typowe procesy przemysłowe, charakt e- rystyczne dla aktualnego okresu. 3. ROZWÓJ TEORII PLANOWANIA ZASOBÓW 3.1. Sukces na zmieniającym się rynku Rosnąca dynamika procesów gospodarczych powoduje rynki znajdują się w stanie ciągłych zmian. Zarówno w pojęciu globalnym, jak i w lokalnym spojrzeniu na problem nieustannych przemian, egzystencja na arenie gospodarczej staje się coraz trudniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Słowo sukces coraz rzadziej kojarzy się z zyskiem finansowym a coraz częściej oznacza po prostu utrzymanie się na rynku, często za ba r- dzo wysoką cenę. Aby sukces w tym pojęciu osiągnąć przedsiębiorstwo musi dziś p o- dejmować bardzo wiele kroków. Obecne lata stoją pod znakiem konkurencji na coraz bardziej zawężających się rynkach. Perspektywę utrzymania się mają tylko przed - siębiorstwa innowacyjne. Decydującym czynnikiem staje się silna orientacja na klienta. W przyszłości o sukcesie będą decydować: elastyczność, szybkość, innowacyjność. 292

3 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Jako elastyczność należy dziś rozumieć nie tylko zdolność, ale przede wszystkim got o- wość do zmian. Aby osiągnąć elastyczność należy tradycyjne myślenie w kategoriach struktur zastąpić myśleniem w kategoriach procesu, tj. nauczyć się patrzenia na własne przedsiębiorstwo w kategorii jednego organizmu biznesowego o określonym kierunku działania, a nie w kategoriach wielu powiązanych ze sobą wydziałów, z których każdy jest elementem nadrzędnej struktury. Szybkość oznacza, że oprócz gotowości do zmian, należy posiadać środki i umiejętności dostosowania się do nowych warunków. Nie można dziś zapewnić przewagi rynkowej na kilka lat obecnie walczy się na miesiące, dlatego też szybkość dokonywania strategicznych dla przedsiębiorstwa posunięć jes t tak ważnym elementem walki na rynku. Przedsiębiorstwo innowacyjne to nie tylko takie, które może wkroczyć na rynek z nowymi produktami (a tym samym zdobędzie przewagę rynkową we wczesnej fazie życia produktu). Innowacyjne przedsiębiorstwo jest często prekursorem na innych obszarach działalności, wprowadzając innowacje rynkowe czy innowacje organizacyjne. Przykładami mogą tu być tzw. wirtualne przedsiębio r- stwa czy np. wdrażanie nowych technologii Rynek w obliczu globalizacji Rynki światowe stoją obecnie przed nieuchronnym zjawiskiem globalizacji. W szerokim pojęciu wiąże się ona głównie z powszechnością technik informatycznych i coraz szybszym przepływem informacji, który likwiduje obecnie, powszechny w przeszłości problem odległości. W skali lokalnej, globalizacja wiąże się często z przemianami na platformie politycznej czy gospodarczej. W naszym przypadku proces akcesji do struktur Unii Europejskiej jest jednym z przykładów globalizacji. Tak więc otwarcie nowych rynków międzynarodowych i zbliżająca się powszechna globalizacja sprawiają coraz większe trudności w utrzymywaniu się na rynku jedynie w oparciu o kalkulowanie cen produktów. Obecnie produkt musi być niepowtarzalny pod wzgl. rodzaju, tec h- nologii czy użyteczności, jego jakość musi przynajmniej dorównywać jakości produktów konkurencyjnych, koszty zaś muszą być tak kalkulowane, aby cena pozostawała konkurencyjna, ale zapewniała rentowność sprzedaży. Kwestia realizacji zamówień również będzie ważnym elementem walki rynkowej w najbliższej przyszłości. Coraz częściej bowiem nie jedynie cena czy warunki płatności ale również czas zrealizowania zamówienia staje się elementem procesu negocjacji Teoria MRP Według badań prowadzonych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, czas wyda t- kowany na procesy wytwórcze jest o ok. 75 % za długi. Tyle bowiem średnio wynosi czas stracony w procesie wytwórczym, nie uzasadniony logiczną potrzebą. Czas ten jest tracony zwykle w związku z błędnym zarządzaniem informacją bądź to z braków org a- nizacyjnych i skutkuje niepotrzebnymi przestojami w procesie produkcyjnym. Podstawowym zadaniem stawianym systemom klasy MRPII / ERP jest maksymalne ogran i- 293

4 czenie straconego czasu. Opisany w dalszej części system Infor:NT z powodzeniem rozwiązuje problemy strat czasowych w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości Planowanie potrzeb materiałowych Wszystkie funkcjonujące obecnie na rynku systemu do planowania i sterowania produkcją działające w ramach terminologii MRP wyrosły z teorii MRP I, zapoczątkowanej w zakładach produkcyjnych firmy Toyota w Japonii w początkach informatyzacji przedsiębiorstwa tj. na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Pierwsze prace związane z optymalizacją procesów produkcyjnych związane były głównie z przepływem materiałów między magazynami a poszczególnymi działami produkcji i zostały opisane w ramach teorii MRP I (material requirements planning planowanie potrzeb materiałowych). Zadaniami stawianymi tej teorii były przede wszystkim: - redukcja zapasów - dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów - dokładne wyznaczenie kosztów produkcji - lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury - szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu - kontrola poszczególnych etapów produkcji Metoda MRP I nie obejmowała tzw. Zamkniętej pętli procesu produkcyjnego (closed loop MPR), tj. nie uwzględniała informacji zwrotnych przychodzących, czy to z produkcji czy sprzedaży do wcześniejszych etapów. Dlatego też była metodą o wąskim zastosowaniu, związanym głównie z obiegiem materiału w procesie produkcyjnym Planowanie zasobów przedsiębiorstwa Problematykę zamkniętej pętli MRP poruszała druga teoria również wypracowana w zakładach Toyoty rozwinięta na szeroką skalę dzięki APICS (American Production and Inventory Control Society), amerykańskiemu zrzeszeniu inżynierów badających produkcję i sterowanie zapasami. Otóż wspomniane stowarzyszenie APICS w 1989 roku zdefiniowało ogólnoświatowy standard MRP II (manufacturing resource planning) wprowadzając go do kanonu informatycznych systemów zarząd zania przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Podstawowymi zadaniami stawianymi systemom plan o- wania działającym w standardzie MRP II stały się: - planowanie przedsięwzięć - planowanie produkcji - planowanie zdolności produkcyjnych - planowanie potrzeb materiałowych (czyli MRP I) W największym skrócie zadania stawiane systemom MRP II miały doprowadzić do uzyskania odpowiedzi na pytanie: jak dostarczyć oczekiwane przez klientów produkty w określonym czasie i przy możliwie najniższych kosztach? Odpowiedź na to pytanie musiała być sformułowana w myśl głównej idei MPR II, tj. na czas, ale tak późno jak 294

5 ARCHIWUM ODLEWNICTWA to możliwe, w odpowiedniej, lecz maksymalnie małej ilości oraz we właściwym miejscu. Okres największego rozkwitu systemów klasy MRP II w krajach wysokorozwiniętych, przypadł na lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Wraz z rozkwitem Internetu i wykorzystaniem go w przedsiębiorstwach produkcyjnych (działy sprzedaży, zakupów itp.) zaczęto mówić o ewolucji systemów MRP II do klasy ERP. Terminologia ta (enterprise resource planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) zwana bywa czasem MRP III (money resource planning planowanie zasobów finansowych), gdyż duży nacisk w systemach tej klasy kładzie się na planowanie finansowe. Stąd też i w systemie infor:nt istnieje wiele funkcji kontrolujących i planujących poszczególne zasoby w przedsiębiorstwie pod kątem generowanych przez nie kosztów. Niektórzy producenci oprogramowania ERP włączają moduły finansowo-księgowe jako niezbędne, aby mówić o tzw. pełnym ERP. Pojawia się tu jednak pytanie na ile programy do rachunkowości stanowią instrument planowania a na ile jedynie poznania i opisu pe w- nych efektów, stąd też często przyjmuje się, iż do funkcjonowania wspomnianego pe ł- nego ERP wystarczy kompatybilność systemu z niezależnymi modułami systemów finansowo-księgowych Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć. Generalnie teoria ERP zakłada w ramach systemu informatycznego pełną integrację wszystkich szczebli przedsiębiorstwa, włącznie z najwyższymi a więc kierownictwem, zarządem przedsiębiorstwa. Równie ważna jest możliwość, w ramach każdego etapu procesu produkcji, symulowania różnorodnych posunięć, czy to w zakresie projektowanie wyrobu czy samego cyklu produkcyjnego i analiza ich skutków (także finansowych). Pozwala to na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań podejmowanych w ramach BPR (business process reenginiering rekonstrukcja procesów biznesowych) sprawdzenie ich całkowitego efektu finansowego. Jeżeli spojrzeć na cele stawiane przedsiębiorstwu poprzez pryzmat teorii ERP, to możemy dokonać klasyfikacji ich na dwie grupy: cele organizacyjne i cele rynkowe. W ramach pierwszej grupy mówimy o zadaniach przedsiębiorstwa od strony organizacji produkcji. Należą tu: 1. Cel utrzymania niskich stanów magazynowych 2. Cel maksymalizacji zdolności produkcyjnych. Do celów rynkowych zaliczamy natomiast: 3. Zapewnienie terminowości dostaw. 4. Utrzymanie krótkich czasów przebiegów 295

6 296 Rys 1. Piramida celów ERP Fig 1. The 4 ERP targets of conflict Opisane cele można graficznie przedstawić w tzw. piramidzie celów ERP (rys.1.) Głębsze spojrzenie na nią pokazuje wyraźnie, iż poszczególne cele stoją w sprzeczności z sobą. W praktyce oznacza to, iż maksymalizacja któregokolwiek z celów odbywa się kosztem pozostałych trzech. Zadanie systemów ERP jest zatem znalezienie punktu optymalnego w ramach piramidy celów w oparciu o założone kryteria subiektywne czy to w skali całego przedsiębiorstwa czy to w skali konkretnych zleceń produkcyjnych Świadomy wybór systemu ERP Przedsiębiorstwo decydujące się na wdrożenie system ERP musi mieć świadomość podjętej decyzji. Najczęściej za cel wdrożenia przyjmuje się poprawę procesów bizn e- sowych oraz redukcję kosztów. Należy jednak liczyć się z tym, iż przedsiębiorstwo wdrażające system do sterowania produkcją stoi przed koniecznością daleko idących zmian w organizacji pracy firmy. Doświadczenia firm zachodnich, które wdrożyły sy s- temy MRP II\ERP mówią, iż efekt wdrożenia systemu widać tylko wtedy, gdy istotnie zmieni się wszystkie procesy biznesowe z jakimi spotyka się przedsiębiorstwo. W oparciu o taki sposób zmian powstała niezależna teoria BPR (wspomniana wcześniej), ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem na polskim rynku przedsiębiorstw. Również pracownicy muszą być przygotowani na radykalną zmianę dotychczasowego sposobu pracy. Bardzo często nie lada problemem dla załogi jest zmiana sposobu myślenia w związku z wprowadzeniem systemu do sterowania i planowania produkcji. Dlatego też proces przeszkolenia pracowników w zakresie użytkowania systemu klasy ERP jest najważniejszym etapem w czasie wdrażania systemu. Z kolei dla najwyższych szczebli w przedsiębiorstwie, decyzja o wdrożeniu ERP to często niemałe wyzwanie finansowe, którego na efekty często trzeba poczekać. Ważną jest więc świadomość, iż zakup takie-

7 ARCHIWUM ODLEWNICTWA go systemu to poważna inwestycja, na efekty której trzeba często czekać nawet dłużej niż rok. 4. DOSTAWCA ERP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Rozwiązanie klasy ERP proponowane przez infor business solutions (Polska) to system infor:nt. Główną grupę użytkowników tego systemu stanowią przedsiębiorstwa należące do grupy małych i średnich firm wg kryterium liczby pracowników lub gen e- rowanych obrotów. Od 1999 r. system sprzedawany jest w Polsce w wersji 5.3 b.1. Wcześniejsza wersja VPPS:NT do dziś funkcjonuje w kilku przedsiębiorstwach w Po l- sce. Plany marketingowe firmy zakładają aktualizację oprogramowania w roku 2002, pod nazwą infor:com Korporacja międzynarodowa infor business solutions AG Spółka infor business solutions jest przedsiębiorstwem niemieckim posiadającym oddziały zagraniczne w ośmiu krajach Europy oraz w RPA. Instalacje oprócz krajów z niezależnymi oddziałami dokonane także w takich państwach jak USA, Brazylia, Rosja i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Odział polski funkcjonuje jako niezależna spółka od 1997 roku. Firma infor w Niemczech działa od 1979 roku i od początku zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem systemów do planowania i sterowania produkcją. Produkty firmy infor charakteryzuje nowoczesność zastosowanych rozwiązań programowych oraz interfejsowych. Od 1993 tj. od powszechnego wprowadzenia systemu operacyjnego ms windows, system wykorzystuje graficzny interfejs użytkownika, w od 1996 r. Infor zastosował sieciową strukturę systemu klient-serwer dołączając do producentów programów działających w ramach lokalnych sieci LAN. Spółka infor business solutions jest notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie a liczba firm, które zakupiły jej system ERP przekroczyła w 2001 roku liczbę System niezależny od branży Jeśli spróbować sklasyfikować klientów firmy infor business solutions wg kryt e- rium branży, to okaże się, iż system nie jest produktem dedykowanym konkretnej bra n- ży. Cechuje go w tym miejscu duża niezależność. Główna grupa firm korzystających z rozwiązania infor:nt to przedsiębiorstwa z branży metalowej i mechanicznej, jednak z powodzeniem system działa np. w przemyśle elektronicznym czy meblowym. Ogran i- czeniem w wykorzystaniu systemu może być jedynie rodzaj stosowanej produkcji. Infor:NT wykorzystywany jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach o charakterze produkcji gniazdowej (dyskretnej), natomiast nie instalowano tego produktu w zakładach produkujących w oparciu o aparaturowy cykl produkcyjny (produkcja procesowa). Powołując się na przywoływaną wcześniej klasyfikację firm wg wielkości zatrudnienia, należy stwierdzić, iż infor:nt jest systemem przygotowanym dla firm małych i śre d- nich. Podstawowy człon nabywców systemu stanowią przedsiębiorstwa o lic zbie pra- 297

8 cowników nie przekraczającej 500, co w krajach Europy zachodniej oznacza granicę ilości pracowników dla przedsiębiorstw średniej wielkości. W Polsce kryterium to nie jest tak dokładne. Niejednokrotnie zdarza się, iż zakład zatrudniający nawet 1000 osób z uwagi na zdolności produkcyjne czy generowane obroty, sam stawia się w grupie średnich firm Konkurencyjna oferta Korzystna cena Struktura zatrudnienia w infor business solutions pokazuje, iż firma kładzie największy nacisk na ciągły rozwój i bardzo dużą elastyczność w obsłudze klientów. Ponad 75 % pracowników to konsultanci systemu oraz programiści. Stosunkowo małą, bo jedynie 16 % grupę stanowią osoby zatrudnione w działach związanych ze sprzedażą produktów i usług a pozostała część (poniżej 10 %) to pracownicy pionów administracyjnych. Taka struktura zatrudnienia pozwala ograniczać zbędne koszty a jednocześnie gwarantuje konkurencyjność swojej oferty na rynku w porównaniu z często bardzo rozbudowanymi administracyjnie, konkurentami Referencje Spośród klientów firmy infor business solutions bardzo dużą grupę stanowią tzw. klienci referencyjni, tj. tacy, którzy na mocy stosownych umów dwustronnych bywają gospodarzami spotkań z potencjalnymi nabywcami systemu infor:nt. Dla infor business solutions jest bardzo ważną możliwość oficjalnego informowania rynku o takich klientach. Dla nich samych uczestnictwo w umowie referencyjnej jest szczególnym rodzajem gwarancji, iż zawsze jakość usług, z jakich korzystają w infor jest najwyższa. Odzwierciedlenie tej idei znajduje się w motto firmy, które jednocześnie jest jej po d- stawowym celem, a mówi ono, iż: każdy klient jest najważniejszy. Za tymi na pozór banalnymi wyrazami stoi zatem bardzo rozbudowana teoria poparta praktyczną wspó ł- pracą z takimi przedsiębiorstwami o światowym zasięgu jak Siemens, ABB, DASA, Daimler Benz, Denon, Becker czy organizacjami rządowymi jak niemiecka Kriegsmarine lub armia austriacka. W Polsce z uwagi na krótki jak dotąd okres działalności ilość wdrożeń nie jest jeszcze imponująca, tym niemniej na zakup systemu infor:nt zdecydowało się już ponad 10 firm z terenu całego kraju. Polski oddział może poszczycić się wdrożeniami w firmach z branży górniczej (np. Becker Warkopp), samochodowej (Timken) czy przetwórstwa tworzyw sztucznych (Jockey Plastic, Carina Silicones). 298

9 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Nagrody i certyfikaty Aktywne uczestnictwo na rynku produktów i usług informatycznych owocuje uznaniem wielu placówek naukowo-badawczych oraz zdobywaniem wielu certyfikatów i nagród. Najbardziej prestiżową w tej grupie jest nagroda firmy IBM za najlepsze ro z- wiązanie ERP dla małych i średnich firm na rynku europejskim, nadawana corocznie i będąca w rękach infor business solutions nieprzerwanie od 1997 roku. Przedsiębiorstwo posiada również wiele certyfikatów jakości wydawanych przez firmy takie jak Microsoft czy Oracle. Polski oddział grupy infor jest w stałym kontakcie z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w kraju, badającymi procesy produkcyjne, owocem czego jest przede wszystkim ścisła współpraca z Politechniką Łódzką, a tym samym niniejsza publikacja. 5. INFOR:NT SYSTEM ERP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIOSTW 5.1. Platforma sprzętowa System infor:nt jest, jak wspomniano wcześniej, aktualnie sprzedawanym produktem firmy infor business solutions, odpowiadającym standardowi ERP. System pracuje w architekturze sieciowej (klient-serwer) wykorzystując przede wszystkim system operacyjny Windows. Nie jest to jedyna platforma działania systemu, dokon y- wano już bowiem instalacji systemu w środowisku Linux, jest też możliwe jego funkcjonowanie poza strukturami PC, na komputerach IBM pracujących na platformie OS 400. Jednak z uwagi na to, iż system Windows jest obecnie najbardziej powszechnym systemem operacyjnym, zwykle też i infor:nt korzysta z tego sys temu. Również podstawowy interfejs użytkownika jest zbliżony do stosowanego w Windows, co w przypadku użytkowników znających podstawową obsługę aplikacji window-sowych, znacznie upraszcza proces szkolenia Przegląd modułów systemu. Jako, że system infor:nt zalicza się do grupy systemów modułowo-modelowych, wygląd programu jak i ilość i rodzaj funkcji spełnianych w ramach jego użytkowania zależy od preferencji użytkowników. Poszczególne możliwości programu oraz funkcje, jakie są przezeń spełniane pogrupowane są w tzw. moduły. Każdy moduł odpowiada określonemu zbiorowi zadań wykonywanych zwykle w ramach jednego lub kilku p o- krewnych działów w przedsiębiorstwie. Stąd też podstawowe moduły systemu bardzo często utożsamiane są z ich użytecznością w tych działach. I tak np. moduł zbytu zawiera zestaw funkcji najczęściej wykorzystywanych w związku ze sprzedażą a więc w dziale zbytu, operacje typowe dla obrotu materiałowego znajdują się przede wszystkim w module magazyn itd. Niektóre moduły systemu nie są związane z konkretnymi działami przedsiębiorstwa. Jest takim przede wszystkim moduł danych podstawowych. W ramach tego modułu, uprawnieni użytkownicy wprowadzają, modyfikują, bądź us u- wają dane dotyczące informacji o wszystkich zasobach przedsiębiorstwa. Dla systemów 299

10 zajmujących się planowaniem i sterowaniem, jako zasoby traktowane są wszys tkie czynniki biorące udział w procesie produkcyjnym. Zasobami są więc w rozumieniu teorii ERP zarówno materiały, surowce, narzędzia jak i produkty, dane osobowe pracowników czy firm współpracujących ale też ceny czy podatki. Moduł danych podst a- wowych pozwala uzyskać dostęp do wszystkich zasobów. Moduły występujące w sy s- temie infor:nt to: - Dane podstawowe - Zbyt - Elektroniczna wymiana danych - Zbyt procedury grupowe - Planowanie - Zakupy - Magazyn - Magazyn konsygnacyjny - Produkcja - Kalkulacja - Planowanie - Statystyka Zbyt Moduł zbytu systemu pozwala na pełną kontrolę i sterowanie procesami handlowymi w przedsiębiorstwie. System zapewnia tworzenie i monitorowanie procesu zap y- tań ofertowych i zleceń. Dla każdego klienta można opracowywać inne plany cenowe i rabatowe, zaś dzienniki faktur pozwalają na pełną gotowość do finansowej obróbki danych. System informacji o klientach to przykład wykorzystania metody CRM (c u- stomer relationship managment zarządzanie danymi o klientach) na platformie systemu ERP. Użytkownik ma przejrzysty obraz współpracy z klientem i gromadzi wszelkie informacje dotyczące kontaktów. Funkcje statystyczne pozwalają na szybkie przygot o- wanie informacji w postaci wykresów, klarownych statystyk i tabel potrzebnych do wizualizacji wybranych zagadnień np. w czasie posiedzenia zarządu Elektroniczna wymiana danych W ramach modułu elektronicznej wymiany danych można decydować o sposobie i rodzaju wymiany informacji z innymi programami informatycznymi w ramach standardu EDI (electronic data intrerchange elektroniczna wymiana danych). System pozwala na pobranie informacji z programów CAD dotyczących technologii czy ko n- strukcji, aplikacji MS Ofice i wielu innych programów informatycznych. 300

11 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Planowanie Moduł planowania to zespół narzędzi związanych z szeroko pojętym planowaniem zasobów w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach tego modułu można np. planować ilości artykułów potrzebnych do realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych czy kontrolować zużycie surowców na magazynach w oparciu o prognozy produkcyjne Zakupy Moduł zakupów pozwala generować zakupy materiałów, surowców nie tylko w oparciu o zużycie ale przede wszystkim, zgodnie ze standardem MRP w oparciu o zapotrzebowanie na czas i w odpowiedniej ilości. System automatycznie podpowiada dostawców surowców lub półproduktów odpowiadających poszczególnym zleceniom. Użytkownik kontroluje przebieg zamówienia od samego początku aż po jego finalizację tj. przychód oraz zapłatę należności Magazyn W ramach tego modułu występuje pełna kontrola obiegu materiału, od zamówienia przez przyjęcie magazynowe, proces produkcji, rozchód z magazynu, wejście i kontrole faktur aż po statystyczny przegląd historii materiału. System dopuszcza zarówno zarządzanie magazynem pojedynczym jak i wieloma magazynami. Jako jeden z nielicznych w Polsce obsługuje kontrole magazynów konsygnacyjnych. Magazyn konsygnacyjny jest to magazyn, w którym składowany jest towar nie będący jeszcze własnością posiadacza magazynu. System pozwala planować stany magazynowe i przeglądać statystyki związane z materiałami Produkcja System infor:nt jako jeden z niewielu systemów klasy ERP zapewnia faktycznie pełną kontrolę procesu produkcyjnego. System steruje procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie od momentu powstania produktu jeszcze w fazie projektowokonstrukcyjnej. Przebieg produkcji opisany jest w tzw. listach zasobów. Dyrektorzy produkcji mają ciągły dostęp do planów produkcyjnych, kierownicy sterują procesami w wygodny sposób, kontrola produkcji może mieć formę tabeli, można też korzystać z wykresów Ganta. Na każdym etapie produkcji można dokonać kalkulacji wyrobu i odpowiednio wcześnie poszukiwać miejsc powstawania zbędnych kosztów czy przestojów. Podczas gdy wiele sprzedawanych obecnie na polskim rynku tego typu syst e- mów ogranicza kontrolę produkcji do wydruku i nadzorowania stosownych kwitów produkcyjnych, infor:nt pozwala na szczegółowe nadzorowanie cyklu produkcyjnego. Wyspecjalizowana funkcja BDE (Betriebs Daten Erfassung pozyskiwanie danych ruchowych) pozwala na kontrolę pracy poszczególnych pracowników czy maszyn. Rozszerzenie jej o moduł infor:time powoduje, iż system nadzoru zakładu produkcy j- nego zostaje zautomatyzowany i ograniczony do zgłoszeń poszczególnych pracown i- ków na stanowiskach pracy za pomocą karty magnetycznej, czy przewodnika warszt a- towego z nadrukowanym kodem kreskowym żądanej operacji. 301

12 Kalkulacja i statystyka Kalkulacja to moduł zapewniający dostęp do wielu statystyk i wykazów związanych z zasobami firmy. Przykładem może być tworzenie wykazów otwartych faktur lub pozyskanie danych o czasach pracy potrzebnych do systemu kadrowo-płacowego. Moduł statystyka jest przede wszystkim zbiorem narzędzi służących do pozyskiwanie danych statystycznych oraz obróbki danych na potrzeby wyspecjalizowanych modułów statystycznych innych systemów informatycznych. Można tu np. dokonywać kompresji danych finansowych na potrzeby programów finansowo-księgowych czy analizy kosztów produkcji. 6. Z SUKCES EM W PRZYSZŁOŚĆ Zintegrowane systemy do planowania zasobów i sterowania produkcją to dziś znacznie więcej niż dobra inwestycja w przedsiębiorstwo. Dla wielu zakładów produ k- cyjnych w Polsce i na świecie to podstawowy sposób na śledzenie i kontrolę czasu i kosztów a więc w obliczu powszechnej konkurencji często najlepszy instrument walki na rynku. O ile kilka lat temu przedsiębiorstwo mogło rozpatrywać tego typu inwestycję jako jeden z wariantów utrzymania się na czele stawki o tyle dziś coraz częściej zakup systemu ERP staje się dla firmy koniecznością. Również wielu polskich produce n- tów oprogramowania wspomagającej zarządzanie przedsiębiorstwem oferuje rozwiązania ERP, jednak nie można zapominać, iż teoria ta zakorzeniona jest w kilkudziesięcioletniej praktyce zakładów produkcyjnych. Dlatego w przypadku systemów ERP warto szukać rozwiązań sprawdzonych na światowych rynkach i uznanych wśród przedsiębiorstw. LITERATURA 1 infor business solutions (Polska): System infor:nt SYSTEM FOR PLANNING AND CONTROLLING MANUFACTURING PROCESSES - PROVIDING AN EXAMPLE INFOR:NT SOFTWARE The article includes features of ERP terminology, grounded on the system for planning and controlling manufacturing processes infornt. First part contains development and definition of ERP theory and answers to basic queries regarding the subject. In second part the author describes the infor:nt system taking into consideration the ERP market position of infor business solutions company. Recenzował prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski 302

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Natalia Wata Katarzyna Serafin

Natalia Wata Katarzyna Serafin Natalia Wata Katarzyna Serafin Ceny transferowe, inaczej wewnętrzne, występują w podmiotach powiązanych, bądź w podmiotach zdecentralizowanych, zawierających wewnętrzne jednostki organizacyjne generujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo