REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia r. & 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został w szczególności na podstawie: 1. Obwieszczenia Min.Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.70 poz. 335 z 1996r. oraz Dz.U. 147 z 1996r. 2. Ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela /Dz.U. 3/ 1982 poz. 19 z póź.zm./. 3. Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 z 1991 r. z póz.zm./. 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Dz.U. 43/1994 poz.168 z póź.zm/. oraz Dz.U r. poz & 2. Niekorzystanie ze świadczeń Funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu z tego tytułu. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : & Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Funduszu - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 3. Działalność socjalna - należy przez to rozumieć usługi świadczone przez szkołę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo- rekreacyjnej, udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 4. Komisja - rozumieć przez to należy Komisję Socjalną utworzoną w myśl Regulaminu 5. Pracodawca - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdyni. & 4.

2 1. Środkami ZFŚS administruje dyrektor Ośrodka. 2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. 3.Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. & 5. Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany przez komisję, a zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W ramach ZFŚS tworzy się : & 6. a/ Fundusz Socjalny w wysokości 60% odpisu podstawowego. b/ Fundusz Mieszkaniowy w wysokości 40 % odpisu. & 7. Pracownik ubiegający się o pomoc finansową z ZFŚS,który podaje fałszywe dane zostaje wykluczony ze świadczeń przewidzianych Regualminem na okres 3 lat. II. ŻRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU. Fundusz tworzy się : & Wobec nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela - nalicza się 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe. 2. Wobec pozostałych pracowników / obsługa adm.ekonomiczna / - z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości / na jednego zatrudnionego / 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. & 9. Środki Funduszu mogą być zwiększone o :

3 a/ 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego pracownika zaliczanego do I lub II grupy inwalidzkiej, b/ darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, c/ odsetki od środków funduszu, d/ wpływy z oprocentowaniem pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, e/ inne środki określone w odrębnych przepisach. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU. & 10. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1/ Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz członkowie ich rodzin, 2/ Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych, 3/Emeryci i renciści - byli pracownicy i członkowie ich rodzin w ramach dokonanego odpisu emerytów i rencistów, 4/ Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia / współmałżonek, dzieci/. IV. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU. & 11. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. & 12. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie : 1. Części kosztów w zakresie : a/ świadczenia urlopowego dla nauczycieli - podstawę prawną do wypłacania świadczenia urlopowego dla nauczycieli stanowi art. 53 ust. 1 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 1997r. Nr 56,poz.357 z póź.zm. Z odpisu na ZFS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, określonego w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Wysokość odpisu podstawowego stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego,jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do otrzymania świadczenia urlopwego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

4 Okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym liczy się od poprzedniego roku kalendarzowego do roku bieżącego. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczciela bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższania tego świadczenia. Od świadczenia urlopowego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie z dnia roku Nr U /2000 świadczenie urlopowe dla nauczycieli nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Środki,które pozostaną na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po wypłaceniu nauczycielom świadczenia urlopowego, przeznaczone są na działalność socjalną na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. b/ wypoczynku pracowników : wczasy, wczasy lecznicze c/ wypoczynku dzieci i młodzieży. Tabela dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników / wczasy,kolonie,obozy, zimowiska i inne/. l.p. dochód w rodzinie przypadający na jedną osobę procent dopłaty 1. poniżej najniższej średniej krajowej 100% 2. do 120% najniższej średniej krajowej 75% 3. do 150 % najniższej średniej krajowej 50% 4. powyżej 150% najniższej średniej krajowej dofinansowanie nie przysługuje W przypadku udokumentowanych wydatków na wypoczynek dofinansowanie do wyżej wymienionych świadczeń będzie realizowane do wysokości najniższej średniej krajowej. Koszty powyżej wymienionej kwoty pracownik pokrywa sam. Do wszelkich dopłat z funduszu świadczeń socjalnych wymagane są dochody brutto w rodzinie. Przy dopłatach na dzieci - zaświadczenie współmałżonka, że nie korzystał z dofinansowania na ten cel w bieżącym roku. Przy rentach rodzinnych oświadczenie pracownika, żę dziecko nie korzysta z dotowanego wypoczynku. d/ wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej przez zakład pracy, e/ działalności sportowo-rekracyjnej w formie zakupu biletów wstępu na imprezy sportowe oraz sprzętu sportowego i turystycznaego do wspólnego użytku, f/ działalności kulturalno-oświatowej w formie organizowania imprez artystycznych, kulturalnych,rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy. 2. W całości kosztów w zakresie:

5 a/ organizacji imprez okolicznościowych wraz z zakupem upominków rzeczowych nie przekraczających w roku podatkowym kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b/ zabawy noworocznej dla pracowników od 3 do 15 roku życia, c/ pożegnania pracowników, d/ opublikowania nekrologu w prasie i zakupu kwiatów na pogrzeb pracownika lub emeryta placówki. 3. Pomocy finansowej : a/ socjalnej b/ losowej. 4. Pomocy na cele mieszkaniowe. V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. & Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin otrzymują pełne świadczenia socjalne. 2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz zatrudnieni emerytowani pracownicy, którzy osiągnęli prawa emerytalne w naszej placówce, otrzymują świadczenia w przeliczeniu na pełny etat. 3.Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin,którzy otrzymują dochody z innych źródeł /świadczenia emerytalno-rentowe, obce lub inny zakład pracy / uprawnieni są do świadczeń niższych proporcjonalnie do wymiaru godzin. 4. Punkty 1,2,3, nie dotyczą zapomóg losowych. 5.Przyznawanie świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW. 1.Prawo do refundacji wypoczynku ma każdy pracownik raz na 1 rok. Prawo to uzależnia się od wysokości posiadanych środków Funduszu oraz w oparciu o pkt 5 & Refundacji podlega wypoczynek zorganizowany w formie wczasów i organizowany we własnym zakresie.

6 3. Wysokość dofinansowania do wczasów zagranicznych nie może przekraczać dofinansowania do wczasów krajowych. & 14. ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. 1. Prawo do refundacji wypoczynku mają dzieci i młodzież od 7 do 25 roku życia /ucząca się i pozostająca na wyłącznym utrzymaniu rodziców/. 2. Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje raz na jeden rok w dowolnie wybranej formie wypoczynku / kolonie,obozy,zimowiska i wypoczynek we własnym zakresie/ pod warunkiem złożenia potwierdzonego oświadczenia o niekorzystaniu z dofinansowania w danym roku w zakładzie współmałżonka. 3. Wysokość refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży nie może przekraczać 25% najniższego - krajowego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedzającym wniosek. & 15. POMOC FINANSOWA SOCJALNA. 1. Do pomocy socjalnej ma prawo pracownik,którego dochody przypadające na 1 członka rodziny,po odliczeniu świadczeń z tytułu opłat nie przekraczają najniższego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedzającym wniosek. 2. Osoby ubiegające się o pomoc socjalną zobowiązane są do podania przyczyny i udokumentowania dochodów przypadających na jednego członka rodziny / na podstawie oświadczeń 3. Wysokość pomocy socjalnej przydzielanej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekraczać najniższego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w ostatnim kwartale poprzedzającym wniosek. 4. Wniosek o zapomogę może składać zainteresowany,przełożony,organizacja związkowa bądź grupa pracownicza. 5. Wysokość pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu. & W skład funduszu losowego wchodzą: POMOC FINANSOWA LOSOWA. A/zasiłki pogrzebowe z racji zgonu członka rodzinyu /tj.rodzice, teściowie, dzieci i współmałżonek /, Zapomogi losowe z powodu śmierci pracownika lub członka rodziny przysługują pracownikowi lub rodzinie w następującej wysokości:

7 a. za pracownika czynnego zawodowo - 150% najniższej krajowej, b. za żonę,męża / współmałżonka pracownika / oraz dziecko % najniższej krajowej, c. za ojca,matkę,ojczyma,macochę - 50% najniższej krajowej, d. za siostrę,brata,teściową,teścia,babcię,dziadka - 20 % najniższej krajowej. Zapomogi wypłaca się na podstawie aktu zgonu /potwierdzonej kserokopii/ dostarczonej do Komisji Socjalnej. B. Zasiłki dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej/kradzież mienia, pożar mieszkania, zalanie mieszkania, poważna choroba/ udokumentowane poświadczeniami. C. Zdrowotne - długotrwała choroba powodująca nieobecność w pracy ponad 30 dni/ciągła/. D.Zdrowotne - długotrwała choroba nie powodująca nieobecności w pracy, wymagająca kosztownego leczenia / udokumentowana rachunkami/. VI. ZASADY UDZIALANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE. & 17. Przeznaczenie funduszu na cele mieszkaniowe. 1. Środki funduszu przeznacza się na : a/ budowę domów jednorodzinnych w ramach budownictwa indywidualnego, b/uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego w ramach budownictwa spółdzielczego, c/uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach lokatorskiego prawa lokalu, d/ uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, e/ uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, / pokrycie części kosztów wykupu lokalu na własność, g/adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, / remonty i modernizację domów jednorodzinnych, i/ remonty i modernizację mieszkań. & 18. WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

8 1. Ze świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe mogą korzystać: a/ pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku, po upływie 3 letniego okresu zatrudnienia w naszej placówce / warunki stażu nie dotyczą pracowników przyjętych w wyniku porozumienia między zakładami pracy/, b/ pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy pod warunkiem złożenia oświadczenia, że Ośrodek jest ich jedynym zakładem uprawnionym do udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe, c/ pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, zdrowotnym, macierryńskim, d/emeryci i renciści - byli pracownicy Ośrodka, e/dzieci do lat 20 zmarłego pracownika, jeżeli zgon pracownika nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, f/dzieci do lat 20 emerytów lub rencistów, jeżeli są na jego utrzymaniu. 2. fundusz mieszkaniowy może być przeznaczony na : a/ budowę domów jednorodzinych - pracownikom podejmującym budownictwo jednorodzinne oraz pracownikom zawiązującym Spółdzielnie budowy domów jednorodzinnych o zabudowie zwartej lub szeregowej do wysokości zł. Pożyczkobiorca musi wykazać się równocześnie określonym własnym potwierdzonym przez Zrzeszenie Spółdzielni, procentem zaawansowania budowy lub zgromadzonym materiałem przy budownictwie indywidualnym w wys.40%,bądź procentowym wkładem własnym wynoszącym minimum 10% ogólnego kosztu budowy, b/ uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze własnościowe zł.pożyczkobiorca musi wykazać się równocześnie wkładem w wysokości pierwszej raty określonej i potwierdzonej przez Spółdzielnię,bądź 10% wkładem własnym wynoszącym minimum 10% ogólnego kosztu budowy mieszkania, c/pokrycie kosztów wykupu lokali na własność lub spłatę kredytu/ jeżeli nie była brana inna pożyczka na cele mieszkalne / zł, d/adaptację pomieszceń na cele mieszkalne zł, e/ remonty i modernizację domów jednorodzinnych i innych mieszkań zł, 3.1. Pożyczki podlegają spłacie w całości. 3.2.Jeżeli wkład mieszkaniowy lub zaliczka na wkład budowlany zostały już zgromadzone bądź uiszczone w pełnej wysokości pomoc z funduszu mieszkaniowego na ten cel nie przysługuje. Przez wkład zgromadzony w pełnej wysokości rozumie się wkład łącznie z przysługującymi odsetkami i premią gwarancyjną.

9 4.1.Warunkiem udzielenia świadczeń na cele mieszkalne jest : a/ złożenia wniosku do Przew.Komisji Socjalnej w terminie do 30 maja lub 30 grudnia danego roku, b/ wypełnienie wniosku oraz umowy wg wzoru Nr 1 i Nr 2 stanowiących załączniki do regulaminu do wniosków należy dołączyć: a/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę na wkład na mieszkanie spółdzielcze lub zaliczkę na wkład budowlany - zaświadczenie ze Spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu / zaliczki na wkład budowlany/ i wysokości zgromadzonych środków własnych na koncie spółdzielni oraz mieszkaniowej książeczce PKO/ wraz z odsetkami i premią /, z informacją o terminie zasiedlenia lub terminie wpłaty wkładu, nr konta spółdzielni, zaświadczenia od współmałżonka,że nie korzystał z pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, b/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu jednorodzinnego - zezwolenia na budowę, aktualny kosztorys z procentem zaawansowania budowy,zaświadczenie od współmałżonka,że nie korzystał z pożyczki z funduszu mieszkaniowego na tę budowę, c/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę remontowo-modernizacyjną domu lub mieszkaniatylko wypełnione druki, d/ w przypadku wykupu lokalu na własność-zaświadczenia od właściciela bydynku z podaniem wysokości ceny nabycia, 5. Pomoc finansowa z funduszu mieszkaniowego przeznaczona na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany do spółdzielni jest przekazywana na konto spółdzielni. Pozostałe pożyczki są wypłacane w formie gotówkowej w kasie ośrodka. W przypadku budownictwa spółdzielczego może być wypłacona gotówką po przedstawieniu zaświadczenia ze spółdzielni o wykonaniu prac wykończeniowych we własnym zakresie przez członka spółdzielni. W ciągu 6 m-cy od daty pobrania pożyczkowo-gotówkowej na budowę indywidualną lub kupno mieszkania należy przedstawić dowody jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku braku takich dowodów pożyczka podlega niezwłocznie zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z wysokością odsetek pobieranych przez bank, w którym istnieje konto świadczeń socjalnych. 6.1.Przy większej liczbie składanych wniosków, pożyczkę przydziela się wg kryterium stażu pracy. Odstępstwa w takim przydziale mogą mieć miejsce w przypadku: a - osób samotnie wychowujących dzieci, b- pracowników o niskich dochodach na osobę w rodzinie, c - pracowników posiadającyh rodziny wielodzietne. 7.Pożyczki na cele mieszkalne podlegają oprocentowaniu w wysokości 5% w stosunku rocznym. Kwota z oprocentowania powiększa środki funduszu świadczeń socjalnych. Odsetki spłacane są łącznie z trzema pierwszymi ratami.

10 8. W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych pracownika na wniosek Komisji Socjalnej może nastapić umorzenie pożyczki pod warunkiem jej spłaty w 50%. 9.Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. Okres spłat wynosi: - na uzyskanie mieszkania - 3 lata - na remont i modernizację mieszkania - 2 lata Pożyczka na remont mieszkania uzyskana w kwocie 500 zł winna być spłacona w ciągu 1 roku. 10. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka udzielona na cele mieszkalne podlega natychmiastowej spłacie w całości. Nie dotyczy to pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę. 11.Pożyczkę na budowę domu, uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze lub własnościowe można otrzymać jeden raz bez uzupełnień. Pożyczkę na inne cele mieszkaniowe można uzyskać wielokrotnie po upływie jednego roku od spłacenia ostatniej raty poprzedniej pożyczki. W ramach spornych należy odwołać się do związków zawodowych. 12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Socjalna w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka. & 19. TRYB UDZIELANIA POMOCY Z FUNDUSZU. 1.1.Wypełnione druki : - wniosek / wg wzoru/ w 1 egz. - umowa / wg wzoru/ w 2 egz. należy składać w sekretariacie szkoły 2. O udzielenie pomocy z funduszu i jej wysokości decyduje Komisja FM w formie stosownego protokołu, po rozpatrzeniu wniosków osób ubiegających się o tę pomoc - z uwzględnieniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie. 3. Protokół wymaga akceptacji dyrektora Ośrodka. & Udzielenie pomocy z funduszu następuje w formie umowy / 2 egz./ podpisanej przez dyrektora i pożyczkobiorcę i wymaga pisemnego poręczenia dwóch osób,zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Gdyni,na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.Wiarygodność podpisów poręczycieli stwierdza podpisem i pieczęcią dyrektor placówki, w której są zatrudnieni. 3. W umowie okresla się wysokość udzielonej pożyczki z FM oraz zasady jej spłaty.

11 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 21. Kadencja Komisji trwa dwa lata. Skład Komisji wybiera ogólne zebranie pracowników Ośrodka w drodze tajnego głosowania zwyklą większością głosów. W składzie Komisji powinni być reprezentowani pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi. 1. Komisja zobowiązana jest do : & podziału obowiązków na pierwszym posiedzeniu, - odbywania swych posiedzeń minimum raz na kwartał oraz w miarę potrzeb, - organizowania pomocy dla osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFSS, -przedstawienia do akceptacji dyrektora Ośrodka pozytywnie rozpatrzonych przez Komisję wniosków, -informowanie Zw.Zaw. o rozpatrywanych wnioskach, -prowadzenie Księgi protokołów. 2.W działalności socjalnej obowiązująca następująca podstawowa dokumentacja : - regulamin, - plan rzeczowo - finansowy z załącznikami. 3.Regulamin zostaje wprowadzony w życie zarządzeniem dyrektora Ośrodka. 4.Wszystkie dokumenty dotyczące działalności socjalnej zatwierdza dyrektor Ośrodka. 5.Wszystkie zmiany w regulaminie wprowadzane są zarządzeniem dyrektora Ośrodka, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. & Roczny plan wydatków rzeczowo-finansowych z ZFŚS podawany jest do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń po uzgodnieniu ze zw.zawodowymi. Każda zmiana w planie wydatków i regulaminie wymaga uzgodnienia ze związkami

12 zawodowymi i powinna być podana do wiadomości ogółu pracowników. 2. Roczny plan wydatków sporządzony jest po zatwierdzeniu budżetu. & 24. Decyzje Komisji są jawne i każdy pracownik ma prawo wglądu do księgi protokołów Komisji. & 25. Sprawy nie objęte regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję Socjalną indywidualnie na wyraźny wniosek strony. & 26. Wszystkie decyzje komisji podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. Uzgodniono : Zatwierdził: z Prezesem Ogniska Dyrektor SOSW nr 2 Związku Nauczycielstwa Polskiego mgr Iwona Krumholc w SOSW Nr 2 mgr Mieczysławą Krasowską Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Kleczew 2010-04-07 Spis treści: Część I Postanowienia ogólne - str. 3 Część II Tworzenie Funduszu - str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU Wstęp: W szkole istnieje jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowią odpisy na: - nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z odpowiednimi zapisami: a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Lipna z 30 stycznia 2012 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1 I Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 02 września 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie I. Podstawa prawna: 1 1 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego w dalszej treści Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie Podstawy prawne 1 Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są następujące przepisy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego I. Podstawy prawne 1 Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia R E G U L A M I N udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych scentralizowanego od jednostek oświatowych na podstawie podpisanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Publicznego im. M. Kopernika w Ścinawie obowiązujący od 9.01.2012r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Publicznego im. M. Kopernika w Ścinawie obowiązujący od 9.01.2012r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Publicznego im. M. Kopernika w Ścinawie obowiązujący od 9.01.2012r. / TEKST JEDNOLITY ze zmianami / 1. Podstawa prawa opracowania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZSO w Żarach nr 6/2011/2012 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA SOPOTU

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA SOPOTU Załącznik do Zarządzenia Nr 303/2011 PMS z dnia 30 sierpnia 2011r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA SOPOTU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 9 lipca 2004r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2004 r. ROZDZIAŁ I Zasady tworzenia i gospodarowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor.

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 13/2008 z dn. 31.03.2008 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Regulamin

Bardziej szczegółowo