REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia r. & 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został w szczególności na podstawie: 1. Obwieszczenia Min.Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.70 poz. 335 z 1996r. oraz Dz.U. 147 z 1996r. 2. Ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela /Dz.U. 3/ 1982 poz. 19 z póź.zm./. 3. Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 z 1991 r. z póz.zm./. 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Dz.U. 43/1994 poz.168 z póź.zm/. oraz Dz.U r. poz & 2. Niekorzystanie ze świadczeń Funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu z tego tytułu. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : & Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Funduszu - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 3. Działalność socjalna - należy przez to rozumieć usługi świadczone przez szkołę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo- rekreacyjnej, udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 4. Komisja - rozumieć przez to należy Komisję Socjalną utworzoną w myśl Regulaminu 5. Pracodawca - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdyni. & 4.

2 1. Środkami ZFŚS administruje dyrektor Ośrodka. 2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. 3.Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. & 5. Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany przez komisję, a zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W ramach ZFŚS tworzy się : & 6. a/ Fundusz Socjalny w wysokości 60% odpisu podstawowego. b/ Fundusz Mieszkaniowy w wysokości 40 % odpisu. & 7. Pracownik ubiegający się o pomoc finansową z ZFŚS,który podaje fałszywe dane zostaje wykluczony ze świadczeń przewidzianych Regualminem na okres 3 lat. II. ŻRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU. Fundusz tworzy się : & Wobec nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela - nalicza się 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe. 2. Wobec pozostałych pracowników / obsługa adm.ekonomiczna / - z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości / na jednego zatrudnionego / 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. & 9. Środki Funduszu mogą być zwiększone o :

3 a/ 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego pracownika zaliczanego do I lub II grupy inwalidzkiej, b/ darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, c/ odsetki od środków funduszu, d/ wpływy z oprocentowaniem pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, e/ inne środki określone w odrębnych przepisach. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU. & 10. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1/ Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz członkowie ich rodzin, 2/ Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych, 3/Emeryci i renciści - byli pracownicy i członkowie ich rodzin w ramach dokonanego odpisu emerytów i rencistów, 4/ Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia / współmałżonek, dzieci/. IV. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU. & 11. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. & 12. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie : 1. Części kosztów w zakresie : a/ świadczenia urlopowego dla nauczycieli - podstawę prawną do wypłacania świadczenia urlopowego dla nauczycieli stanowi art. 53 ust. 1 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 1997r. Nr 56,poz.357 z póź.zm. Z odpisu na ZFS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, określonego w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Wysokość odpisu podstawowego stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego,jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do otrzymania świadczenia urlopwego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

4 Okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym liczy się od poprzedniego roku kalendarzowego do roku bieżącego. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczciela bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższania tego świadczenia. Od świadczenia urlopowego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie z dnia roku Nr U /2000 świadczenie urlopowe dla nauczycieli nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Środki,które pozostaną na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po wypłaceniu nauczycielom świadczenia urlopowego, przeznaczone są na działalność socjalną na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. b/ wypoczynku pracowników : wczasy, wczasy lecznicze c/ wypoczynku dzieci i młodzieży. Tabela dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników / wczasy,kolonie,obozy, zimowiska i inne/. l.p. dochód w rodzinie przypadający na jedną osobę procent dopłaty 1. poniżej najniższej średniej krajowej 100% 2. do 120% najniższej średniej krajowej 75% 3. do 150 % najniższej średniej krajowej 50% 4. powyżej 150% najniższej średniej krajowej dofinansowanie nie przysługuje W przypadku udokumentowanych wydatków na wypoczynek dofinansowanie do wyżej wymienionych świadczeń będzie realizowane do wysokości najniższej średniej krajowej. Koszty powyżej wymienionej kwoty pracownik pokrywa sam. Do wszelkich dopłat z funduszu świadczeń socjalnych wymagane są dochody brutto w rodzinie. Przy dopłatach na dzieci - zaświadczenie współmałżonka, że nie korzystał z dofinansowania na ten cel w bieżącym roku. Przy rentach rodzinnych oświadczenie pracownika, żę dziecko nie korzysta z dotowanego wypoczynku. d/ wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej przez zakład pracy, e/ działalności sportowo-rekracyjnej w formie zakupu biletów wstępu na imprezy sportowe oraz sprzętu sportowego i turystycznaego do wspólnego użytku, f/ działalności kulturalno-oświatowej w formie organizowania imprez artystycznych, kulturalnych,rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy. 2. W całości kosztów w zakresie:

5 a/ organizacji imprez okolicznościowych wraz z zakupem upominków rzeczowych nie przekraczających w roku podatkowym kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b/ zabawy noworocznej dla pracowników od 3 do 15 roku życia, c/ pożegnania pracowników, d/ opublikowania nekrologu w prasie i zakupu kwiatów na pogrzeb pracownika lub emeryta placówki. 3. Pomocy finansowej : a/ socjalnej b/ losowej. 4. Pomocy na cele mieszkaniowe. V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. & Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin otrzymują pełne świadczenia socjalne. 2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz zatrudnieni emerytowani pracownicy, którzy osiągnęli prawa emerytalne w naszej placówce, otrzymują świadczenia w przeliczeniu na pełny etat. 3.Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin,którzy otrzymują dochody z innych źródeł /świadczenia emerytalno-rentowe, obce lub inny zakład pracy / uprawnieni są do świadczeń niższych proporcjonalnie do wymiaru godzin. 4. Punkty 1,2,3, nie dotyczą zapomóg losowych. 5.Przyznawanie świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW. 1.Prawo do refundacji wypoczynku ma każdy pracownik raz na 1 rok. Prawo to uzależnia się od wysokości posiadanych środków Funduszu oraz w oparciu o pkt 5 & Refundacji podlega wypoczynek zorganizowany w formie wczasów i organizowany we własnym zakresie.

6 3. Wysokość dofinansowania do wczasów zagranicznych nie może przekraczać dofinansowania do wczasów krajowych. & 14. ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. 1. Prawo do refundacji wypoczynku mają dzieci i młodzież od 7 do 25 roku życia /ucząca się i pozostająca na wyłącznym utrzymaniu rodziców/. 2. Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje raz na jeden rok w dowolnie wybranej formie wypoczynku / kolonie,obozy,zimowiska i wypoczynek we własnym zakresie/ pod warunkiem złożenia potwierdzonego oświadczenia o niekorzystaniu z dofinansowania w danym roku w zakładzie współmałżonka. 3. Wysokość refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży nie może przekraczać 25% najniższego - krajowego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedzającym wniosek. & 15. POMOC FINANSOWA SOCJALNA. 1. Do pomocy socjalnej ma prawo pracownik,którego dochody przypadające na 1 członka rodziny,po odliczeniu świadczeń z tytułu opłat nie przekraczają najniższego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedzającym wniosek. 2. Osoby ubiegające się o pomoc socjalną zobowiązane są do podania przyczyny i udokumentowania dochodów przypadających na jednego członka rodziny / na podstawie oświadczeń 3. Wysokość pomocy socjalnej przydzielanej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekraczać najniższego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w ostatnim kwartale poprzedzającym wniosek. 4. Wniosek o zapomogę może składać zainteresowany,przełożony,organizacja związkowa bądź grupa pracownicza. 5. Wysokość pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu. & W skład funduszu losowego wchodzą: POMOC FINANSOWA LOSOWA. A/zasiłki pogrzebowe z racji zgonu członka rodzinyu /tj.rodzice, teściowie, dzieci i współmałżonek /, Zapomogi losowe z powodu śmierci pracownika lub członka rodziny przysługują pracownikowi lub rodzinie w następującej wysokości:

7 a. za pracownika czynnego zawodowo - 150% najniższej krajowej, b. za żonę,męża / współmałżonka pracownika / oraz dziecko % najniższej krajowej, c. za ojca,matkę,ojczyma,macochę - 50% najniższej krajowej, d. za siostrę,brata,teściową,teścia,babcię,dziadka - 20 % najniższej krajowej. Zapomogi wypłaca się na podstawie aktu zgonu /potwierdzonej kserokopii/ dostarczonej do Komisji Socjalnej. B. Zasiłki dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej/kradzież mienia, pożar mieszkania, zalanie mieszkania, poważna choroba/ udokumentowane poświadczeniami. C. Zdrowotne - długotrwała choroba powodująca nieobecność w pracy ponad 30 dni/ciągła/. D.Zdrowotne - długotrwała choroba nie powodująca nieobecności w pracy, wymagająca kosztownego leczenia / udokumentowana rachunkami/. VI. ZASADY UDZIALANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE. & 17. Przeznaczenie funduszu na cele mieszkaniowe. 1. Środki funduszu przeznacza się na : a/ budowę domów jednorodzinnych w ramach budownictwa indywidualnego, b/uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego w ramach budownictwa spółdzielczego, c/uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach lokatorskiego prawa lokalu, d/ uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, e/ uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, / pokrycie części kosztów wykupu lokalu na własność, g/adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, / remonty i modernizację domów jednorodzinnych, i/ remonty i modernizację mieszkań. & 18. WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

8 1. Ze świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe mogą korzystać: a/ pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku, po upływie 3 letniego okresu zatrudnienia w naszej placówce / warunki stażu nie dotyczą pracowników przyjętych w wyniku porozumienia między zakładami pracy/, b/ pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy pod warunkiem złożenia oświadczenia, że Ośrodek jest ich jedynym zakładem uprawnionym do udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe, c/ pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, zdrowotnym, macierryńskim, d/emeryci i renciści - byli pracownicy Ośrodka, e/dzieci do lat 20 zmarłego pracownika, jeżeli zgon pracownika nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, f/dzieci do lat 20 emerytów lub rencistów, jeżeli są na jego utrzymaniu. 2. fundusz mieszkaniowy może być przeznaczony na : a/ budowę domów jednorodzinych - pracownikom podejmującym budownictwo jednorodzinne oraz pracownikom zawiązującym Spółdzielnie budowy domów jednorodzinnych o zabudowie zwartej lub szeregowej do wysokości zł. Pożyczkobiorca musi wykazać się równocześnie określonym własnym potwierdzonym przez Zrzeszenie Spółdzielni, procentem zaawansowania budowy lub zgromadzonym materiałem przy budownictwie indywidualnym w wys.40%,bądź procentowym wkładem własnym wynoszącym minimum 10% ogólnego kosztu budowy, b/ uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze własnościowe zł.pożyczkobiorca musi wykazać się równocześnie wkładem w wysokości pierwszej raty określonej i potwierdzonej przez Spółdzielnię,bądź 10% wkładem własnym wynoszącym minimum 10% ogólnego kosztu budowy mieszkania, c/pokrycie kosztów wykupu lokali na własność lub spłatę kredytu/ jeżeli nie była brana inna pożyczka na cele mieszkalne / zł, d/adaptację pomieszceń na cele mieszkalne zł, e/ remonty i modernizację domów jednorodzinnych i innych mieszkań zł, 3.1. Pożyczki podlegają spłacie w całości. 3.2.Jeżeli wkład mieszkaniowy lub zaliczka na wkład budowlany zostały już zgromadzone bądź uiszczone w pełnej wysokości pomoc z funduszu mieszkaniowego na ten cel nie przysługuje. Przez wkład zgromadzony w pełnej wysokości rozumie się wkład łącznie z przysługującymi odsetkami i premią gwarancyjną.

9 4.1.Warunkiem udzielenia świadczeń na cele mieszkalne jest : a/ złożenia wniosku do Przew.Komisji Socjalnej w terminie do 30 maja lub 30 grudnia danego roku, b/ wypełnienie wniosku oraz umowy wg wzoru Nr 1 i Nr 2 stanowiących załączniki do regulaminu do wniosków należy dołączyć: a/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę na wkład na mieszkanie spółdzielcze lub zaliczkę na wkład budowlany - zaświadczenie ze Spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu / zaliczki na wkład budowlany/ i wysokości zgromadzonych środków własnych na koncie spółdzielni oraz mieszkaniowej książeczce PKO/ wraz z odsetkami i premią /, z informacją o terminie zasiedlenia lub terminie wpłaty wkładu, nr konta spółdzielni, zaświadczenia od współmałżonka,że nie korzystał z pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, b/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu jednorodzinnego - zezwolenia na budowę, aktualny kosztorys z procentem zaawansowania budowy,zaświadczenie od współmałżonka,że nie korzystał z pożyczki z funduszu mieszkaniowego na tę budowę, c/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę remontowo-modernizacyjną domu lub mieszkaniatylko wypełnione druki, d/ w przypadku wykupu lokalu na własność-zaświadczenia od właściciela bydynku z podaniem wysokości ceny nabycia, 5. Pomoc finansowa z funduszu mieszkaniowego przeznaczona na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany do spółdzielni jest przekazywana na konto spółdzielni. Pozostałe pożyczki są wypłacane w formie gotówkowej w kasie ośrodka. W przypadku budownictwa spółdzielczego może być wypłacona gotówką po przedstawieniu zaświadczenia ze spółdzielni o wykonaniu prac wykończeniowych we własnym zakresie przez członka spółdzielni. W ciągu 6 m-cy od daty pobrania pożyczkowo-gotówkowej na budowę indywidualną lub kupno mieszkania należy przedstawić dowody jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku braku takich dowodów pożyczka podlega niezwłocznie zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z wysokością odsetek pobieranych przez bank, w którym istnieje konto świadczeń socjalnych. 6.1.Przy większej liczbie składanych wniosków, pożyczkę przydziela się wg kryterium stażu pracy. Odstępstwa w takim przydziale mogą mieć miejsce w przypadku: a - osób samotnie wychowujących dzieci, b- pracowników o niskich dochodach na osobę w rodzinie, c - pracowników posiadającyh rodziny wielodzietne. 7.Pożyczki na cele mieszkalne podlegają oprocentowaniu w wysokości 5% w stosunku rocznym. Kwota z oprocentowania powiększa środki funduszu świadczeń socjalnych. Odsetki spłacane są łącznie z trzema pierwszymi ratami.

10 8. W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych pracownika na wniosek Komisji Socjalnej może nastapić umorzenie pożyczki pod warunkiem jej spłaty w 50%. 9.Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. Okres spłat wynosi: - na uzyskanie mieszkania - 3 lata - na remont i modernizację mieszkania - 2 lata Pożyczka na remont mieszkania uzyskana w kwocie 500 zł winna być spłacona w ciągu 1 roku. 10. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka udzielona na cele mieszkalne podlega natychmiastowej spłacie w całości. Nie dotyczy to pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę. 11.Pożyczkę na budowę domu, uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze lub własnościowe można otrzymać jeden raz bez uzupełnień. Pożyczkę na inne cele mieszkaniowe można uzyskać wielokrotnie po upływie jednego roku od spłacenia ostatniej raty poprzedniej pożyczki. W ramach spornych należy odwołać się do związków zawodowych. 12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Socjalna w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka. & 19. TRYB UDZIELANIA POMOCY Z FUNDUSZU. 1.1.Wypełnione druki : - wniosek / wg wzoru/ w 1 egz. - umowa / wg wzoru/ w 2 egz. należy składać w sekretariacie szkoły 2. O udzielenie pomocy z funduszu i jej wysokości decyduje Komisja FM w formie stosownego protokołu, po rozpatrzeniu wniosków osób ubiegających się o tę pomoc - z uwzględnieniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie. 3. Protokół wymaga akceptacji dyrektora Ośrodka. & Udzielenie pomocy z funduszu następuje w formie umowy / 2 egz./ podpisanej przez dyrektora i pożyczkobiorcę i wymaga pisemnego poręczenia dwóch osób,zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Gdyni,na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.Wiarygodność podpisów poręczycieli stwierdza podpisem i pieczęcią dyrektor placówki, w której są zatrudnieni. 3. W umowie okresla się wysokość udzielonej pożyczki z FM oraz zasady jej spłaty.

11 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 21. Kadencja Komisji trwa dwa lata. Skład Komisji wybiera ogólne zebranie pracowników Ośrodka w drodze tajnego głosowania zwyklą większością głosów. W składzie Komisji powinni być reprezentowani pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi. 1. Komisja zobowiązana jest do : & podziału obowiązków na pierwszym posiedzeniu, - odbywania swych posiedzeń minimum raz na kwartał oraz w miarę potrzeb, - organizowania pomocy dla osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFSS, -przedstawienia do akceptacji dyrektora Ośrodka pozytywnie rozpatrzonych przez Komisję wniosków, -informowanie Zw.Zaw. o rozpatrywanych wnioskach, -prowadzenie Księgi protokołów. 2.W działalności socjalnej obowiązująca następująca podstawowa dokumentacja : - regulamin, - plan rzeczowo - finansowy z załącznikami. 3.Regulamin zostaje wprowadzony w życie zarządzeniem dyrektora Ośrodka. 4.Wszystkie dokumenty dotyczące działalności socjalnej zatwierdza dyrektor Ośrodka. 5.Wszystkie zmiany w regulaminie wprowadzane są zarządzeniem dyrektora Ośrodka, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. & Roczny plan wydatków rzeczowo-finansowych z ZFŚS podawany jest do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń po uzgodnieniu ze zw.zawodowymi. Każda zmiana w planie wydatków i regulaminie wymaga uzgodnienia ze związkami

12 zawodowymi i powinna być podana do wiadomości ogółu pracowników. 2. Roczny plan wydatków sporządzony jest po zatwierdzeniu budżetu. & 24. Decyzje Komisji są jawne i każdy pracownik ma prawo wglądu do księgi protokołów Komisji. & 25. Sprawy nie objęte regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję Socjalną indywidualnie na wyraźny wniosek strony. & 26. Wszystkie decyzje komisji podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. Uzgodniono : Zatwierdził: z Prezesem Ogniska Dyrektor SOSW nr 2 Związku Nauczycielstwa Polskiego mgr Iwona Krumholc w SOSW Nr 2 mgr Mieczysławą Krasowską Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo