REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia r. & 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został w szczególności na podstawie: 1. Obwieszczenia Min.Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.70 poz. 335 z 1996r. oraz Dz.U. 147 z 1996r. 2. Ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela /Dz.U. 3/ 1982 poz. 19 z póź.zm./. 3. Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 z 1991 r. z póz.zm./. 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Dz.U. 43/1994 poz.168 z póź.zm/. oraz Dz.U r. poz & 2. Niekorzystanie ze świadczeń Funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu z tego tytułu. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : & Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Funduszu - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 3. Działalność socjalna - należy przez to rozumieć usługi świadczone przez szkołę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo- rekreacyjnej, udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 4. Komisja - rozumieć przez to należy Komisję Socjalną utworzoną w myśl Regulaminu 5. Pracodawca - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdyni. & 4.

2 1. Środkami ZFŚS administruje dyrektor Ośrodka. 2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. 3.Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. & 5. Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany przez komisję, a zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W ramach ZFŚS tworzy się : & 6. a/ Fundusz Socjalny w wysokości 60% odpisu podstawowego. b/ Fundusz Mieszkaniowy w wysokości 40 % odpisu. & 7. Pracownik ubiegający się o pomoc finansową z ZFŚS,który podaje fałszywe dane zostaje wykluczony ze świadczeń przewidzianych Regualminem na okres 3 lat. II. ŻRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU. Fundusz tworzy się : & Wobec nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela - nalicza się 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe. 2. Wobec pozostałych pracowników / obsługa adm.ekonomiczna / - z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości / na jednego zatrudnionego / 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. & 9. Środki Funduszu mogą być zwiększone o :

3 a/ 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego pracownika zaliczanego do I lub II grupy inwalidzkiej, b/ darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, c/ odsetki od środków funduszu, d/ wpływy z oprocentowaniem pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, e/ inne środki określone w odrębnych przepisach. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU. & 10. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1/ Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz członkowie ich rodzin, 2/ Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych, 3/Emeryci i renciści - byli pracownicy i członkowie ich rodzin w ramach dokonanego odpisu emerytów i rencistów, 4/ Członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia / współmałżonek, dzieci/. IV. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU. & 11. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. & 12. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie : 1. Części kosztów w zakresie : a/ świadczenia urlopowego dla nauczycieli - podstawę prawną do wypłacania świadczenia urlopowego dla nauczycieli stanowi art. 53 ust. 1 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 1997r. Nr 56,poz.357 z póź.zm. Z odpisu na ZFS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, określonego w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Wysokość odpisu podstawowego stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego,jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do otrzymania świadczenia urlopwego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

4 Okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym liczy się od poprzedniego roku kalendarzowego do roku bieżącego. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczciela bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższania tego świadczenia. Od świadczenia urlopowego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie z dnia roku Nr U /2000 świadczenie urlopowe dla nauczycieli nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Środki,które pozostaną na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po wypłaceniu nauczycielom świadczenia urlopowego, przeznaczone są na działalność socjalną na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. b/ wypoczynku pracowników : wczasy, wczasy lecznicze c/ wypoczynku dzieci i młodzieży. Tabela dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników / wczasy,kolonie,obozy, zimowiska i inne/. l.p. dochód w rodzinie przypadający na jedną osobę procent dopłaty 1. poniżej najniższej średniej krajowej 100% 2. do 120% najniższej średniej krajowej 75% 3. do 150 % najniższej średniej krajowej 50% 4. powyżej 150% najniższej średniej krajowej dofinansowanie nie przysługuje W przypadku udokumentowanych wydatków na wypoczynek dofinansowanie do wyżej wymienionych świadczeń będzie realizowane do wysokości najniższej średniej krajowej. Koszty powyżej wymienionej kwoty pracownik pokrywa sam. Do wszelkich dopłat z funduszu świadczeń socjalnych wymagane są dochody brutto w rodzinie. Przy dopłatach na dzieci - zaświadczenie współmałżonka, że nie korzystał z dofinansowania na ten cel w bieżącym roku. Przy rentach rodzinnych oświadczenie pracownika, żę dziecko nie korzysta z dotowanego wypoczynku. d/ wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej przez zakład pracy, e/ działalności sportowo-rekracyjnej w formie zakupu biletów wstępu na imprezy sportowe oraz sprzętu sportowego i turystycznaego do wspólnego użytku, f/ działalności kulturalno-oświatowej w formie organizowania imprez artystycznych, kulturalnych,rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy. 2. W całości kosztów w zakresie:

5 a/ organizacji imprez okolicznościowych wraz z zakupem upominków rzeczowych nie przekraczających w roku podatkowym kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b/ zabawy noworocznej dla pracowników od 3 do 15 roku życia, c/ pożegnania pracowników, d/ opublikowania nekrologu w prasie i zakupu kwiatów na pogrzeb pracownika lub emeryta placówki. 3. Pomocy finansowej : a/ socjalnej b/ losowej. 4. Pomocy na cele mieszkaniowe. V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. & Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin otrzymują pełne świadczenia socjalne. 2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz zatrudnieni emerytowani pracownicy, którzy osiągnęli prawa emerytalne w naszej placówce, otrzymują świadczenia w przeliczeniu na pełny etat. 3.Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin,którzy otrzymują dochody z innych źródeł /świadczenia emerytalno-rentowe, obce lub inny zakład pracy / uprawnieni są do świadczeń niższych proporcjonalnie do wymiaru godzin. 4. Punkty 1,2,3, nie dotyczą zapomóg losowych. 5.Przyznawanie świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW. 1.Prawo do refundacji wypoczynku ma każdy pracownik raz na 1 rok. Prawo to uzależnia się od wysokości posiadanych środków Funduszu oraz w oparciu o pkt 5 & Refundacji podlega wypoczynek zorganizowany w formie wczasów i organizowany we własnym zakresie.

6 3. Wysokość dofinansowania do wczasów zagranicznych nie może przekraczać dofinansowania do wczasów krajowych. & 14. ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. 1. Prawo do refundacji wypoczynku mają dzieci i młodzież od 7 do 25 roku życia /ucząca się i pozostająca na wyłącznym utrzymaniu rodziców/. 2. Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje raz na jeden rok w dowolnie wybranej formie wypoczynku / kolonie,obozy,zimowiska i wypoczynek we własnym zakresie/ pod warunkiem złożenia potwierdzonego oświadczenia o niekorzystaniu z dofinansowania w danym roku w zakładzie współmałżonka. 3. Wysokość refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży nie może przekraczać 25% najniższego - krajowego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedzającym wniosek. & 15. POMOC FINANSOWA SOCJALNA. 1. Do pomocy socjalnej ma prawo pracownik,którego dochody przypadające na 1 członka rodziny,po odliczeniu świadczeń z tytułu opłat nie przekraczają najniższego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedzającym wniosek. 2. Osoby ubiegające się o pomoc socjalną zobowiązane są do podania przyczyny i udokumentowania dochodów przypadających na jednego członka rodziny / na podstawie oświadczeń 3. Wysokość pomocy socjalnej przydzielanej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekraczać najniższego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w ostatnim kwartale poprzedzającym wniosek. 4. Wniosek o zapomogę może składać zainteresowany,przełożony,organizacja związkowa bądź grupa pracownicza. 5. Wysokość pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu. & W skład funduszu losowego wchodzą: POMOC FINANSOWA LOSOWA. A/zasiłki pogrzebowe z racji zgonu członka rodzinyu /tj.rodzice, teściowie, dzieci i współmałżonek /, Zapomogi losowe z powodu śmierci pracownika lub członka rodziny przysługują pracownikowi lub rodzinie w następującej wysokości:

7 a. za pracownika czynnego zawodowo - 150% najniższej krajowej, b. za żonę,męża / współmałżonka pracownika / oraz dziecko % najniższej krajowej, c. za ojca,matkę,ojczyma,macochę - 50% najniższej krajowej, d. za siostrę,brata,teściową,teścia,babcię,dziadka - 20 % najniższej krajowej. Zapomogi wypłaca się na podstawie aktu zgonu /potwierdzonej kserokopii/ dostarczonej do Komisji Socjalnej. B. Zasiłki dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej/kradzież mienia, pożar mieszkania, zalanie mieszkania, poważna choroba/ udokumentowane poświadczeniami. C. Zdrowotne - długotrwała choroba powodująca nieobecność w pracy ponad 30 dni/ciągła/. D.Zdrowotne - długotrwała choroba nie powodująca nieobecności w pracy, wymagająca kosztownego leczenia / udokumentowana rachunkami/. VI. ZASADY UDZIALANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE. & 17. Przeznaczenie funduszu na cele mieszkaniowe. 1. Środki funduszu przeznacza się na : a/ budowę domów jednorodzinnych w ramach budownictwa indywidualnego, b/uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego w ramach budownictwa spółdzielczego, c/uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach lokatorskiego prawa lokalu, d/ uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, e/ uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, / pokrycie części kosztów wykupu lokalu na własność, g/adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, / remonty i modernizację domów jednorodzinnych, i/ remonty i modernizację mieszkań. & 18. WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

8 1. Ze świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe mogą korzystać: a/ pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku, po upływie 3 letniego okresu zatrudnienia w naszej placówce / warunki stażu nie dotyczą pracowników przyjętych w wyniku porozumienia między zakładami pracy/, b/ pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy pod warunkiem złożenia oświadczenia, że Ośrodek jest ich jedynym zakładem uprawnionym do udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe, c/ pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, zdrowotnym, macierryńskim, d/emeryci i renciści - byli pracownicy Ośrodka, e/dzieci do lat 20 zmarłego pracownika, jeżeli zgon pracownika nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, f/dzieci do lat 20 emerytów lub rencistów, jeżeli są na jego utrzymaniu. 2. fundusz mieszkaniowy może być przeznaczony na : a/ budowę domów jednorodzinych - pracownikom podejmującym budownictwo jednorodzinne oraz pracownikom zawiązującym Spółdzielnie budowy domów jednorodzinnych o zabudowie zwartej lub szeregowej do wysokości zł. Pożyczkobiorca musi wykazać się równocześnie określonym własnym potwierdzonym przez Zrzeszenie Spółdzielni, procentem zaawansowania budowy lub zgromadzonym materiałem przy budownictwie indywidualnym w wys.40%,bądź procentowym wkładem własnym wynoszącym minimum 10% ogólnego kosztu budowy, b/ uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze własnościowe zł.pożyczkobiorca musi wykazać się równocześnie wkładem w wysokości pierwszej raty określonej i potwierdzonej przez Spółdzielnię,bądź 10% wkładem własnym wynoszącym minimum 10% ogólnego kosztu budowy mieszkania, c/pokrycie kosztów wykupu lokali na własność lub spłatę kredytu/ jeżeli nie była brana inna pożyczka na cele mieszkalne / zł, d/adaptację pomieszceń na cele mieszkalne zł, e/ remonty i modernizację domów jednorodzinnych i innych mieszkań zł, 3.1. Pożyczki podlegają spłacie w całości. 3.2.Jeżeli wkład mieszkaniowy lub zaliczka na wkład budowlany zostały już zgromadzone bądź uiszczone w pełnej wysokości pomoc z funduszu mieszkaniowego na ten cel nie przysługuje. Przez wkład zgromadzony w pełnej wysokości rozumie się wkład łącznie z przysługującymi odsetkami i premią gwarancyjną.

9 4.1.Warunkiem udzielenia świadczeń na cele mieszkalne jest : a/ złożenia wniosku do Przew.Komisji Socjalnej w terminie do 30 maja lub 30 grudnia danego roku, b/ wypełnienie wniosku oraz umowy wg wzoru Nr 1 i Nr 2 stanowiących załączniki do regulaminu do wniosków należy dołączyć: a/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę na wkład na mieszkanie spółdzielcze lub zaliczkę na wkład budowlany - zaświadczenie ze Spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu / zaliczki na wkład budowlany/ i wysokości zgromadzonych środków własnych na koncie spółdzielni oraz mieszkaniowej książeczce PKO/ wraz z odsetkami i premią /, z informacją o terminie zasiedlenia lub terminie wpłaty wkładu, nr konta spółdzielni, zaświadczenia od współmałżonka,że nie korzystał z pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, b/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu jednorodzinnego - zezwolenia na budowę, aktualny kosztorys z procentem zaawansowania budowy,zaświadczenie od współmałżonka,że nie korzystał z pożyczki z funduszu mieszkaniowego na tę budowę, c/ w przypadku ubiegania się o pożyczkę remontowo-modernizacyjną domu lub mieszkaniatylko wypełnione druki, d/ w przypadku wykupu lokalu na własność-zaświadczenia od właściciela bydynku z podaniem wysokości ceny nabycia, 5. Pomoc finansowa z funduszu mieszkaniowego przeznaczona na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany do spółdzielni jest przekazywana na konto spółdzielni. Pozostałe pożyczki są wypłacane w formie gotówkowej w kasie ośrodka. W przypadku budownictwa spółdzielczego może być wypłacona gotówką po przedstawieniu zaświadczenia ze spółdzielni o wykonaniu prac wykończeniowych we własnym zakresie przez członka spółdzielni. W ciągu 6 m-cy od daty pobrania pożyczkowo-gotówkowej na budowę indywidualną lub kupno mieszkania należy przedstawić dowody jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku braku takich dowodów pożyczka podlega niezwłocznie zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z wysokością odsetek pobieranych przez bank, w którym istnieje konto świadczeń socjalnych. 6.1.Przy większej liczbie składanych wniosków, pożyczkę przydziela się wg kryterium stażu pracy. Odstępstwa w takim przydziale mogą mieć miejsce w przypadku: a - osób samotnie wychowujących dzieci, b- pracowników o niskich dochodach na osobę w rodzinie, c - pracowników posiadającyh rodziny wielodzietne. 7.Pożyczki na cele mieszkalne podlegają oprocentowaniu w wysokości 5% w stosunku rocznym. Kwota z oprocentowania powiększa środki funduszu świadczeń socjalnych. Odsetki spłacane są łącznie z trzema pierwszymi ratami.

10 8. W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych pracownika na wniosek Komisji Socjalnej może nastapić umorzenie pożyczki pod warunkiem jej spłaty w 50%. 9.Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. Okres spłat wynosi: - na uzyskanie mieszkania - 3 lata - na remont i modernizację mieszkania - 2 lata Pożyczka na remont mieszkania uzyskana w kwocie 500 zł winna być spłacona w ciągu 1 roku. 10. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka udzielona na cele mieszkalne podlega natychmiastowej spłacie w całości. Nie dotyczy to pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę. 11.Pożyczkę na budowę domu, uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze lub własnościowe można otrzymać jeden raz bez uzupełnień. Pożyczkę na inne cele mieszkaniowe można uzyskać wielokrotnie po upływie jednego roku od spłacenia ostatniej raty poprzedniej pożyczki. W ramach spornych należy odwołać się do związków zawodowych. 12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Socjalna w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka. & 19. TRYB UDZIELANIA POMOCY Z FUNDUSZU. 1.1.Wypełnione druki : - wniosek / wg wzoru/ w 1 egz. - umowa / wg wzoru/ w 2 egz. należy składać w sekretariacie szkoły 2. O udzielenie pomocy z funduszu i jej wysokości decyduje Komisja FM w formie stosownego protokołu, po rozpatrzeniu wniosków osób ubiegających się o tę pomoc - z uwzględnieniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie. 3. Protokół wymaga akceptacji dyrektora Ośrodka. & Udzielenie pomocy z funduszu następuje w formie umowy / 2 egz./ podpisanej przez dyrektora i pożyczkobiorcę i wymaga pisemnego poręczenia dwóch osób,zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Gdyni,na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.Wiarygodność podpisów poręczycieli stwierdza podpisem i pieczęcią dyrektor placówki, w której są zatrudnieni. 3. W umowie okresla się wysokość udzielonej pożyczki z FM oraz zasady jej spłaty.

11 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 21. Kadencja Komisji trwa dwa lata. Skład Komisji wybiera ogólne zebranie pracowników Ośrodka w drodze tajnego głosowania zwyklą większością głosów. W składzie Komisji powinni być reprezentowani pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi. 1. Komisja zobowiązana jest do : & podziału obowiązków na pierwszym posiedzeniu, - odbywania swych posiedzeń minimum raz na kwartał oraz w miarę potrzeb, - organizowania pomocy dla osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFSS, -przedstawienia do akceptacji dyrektora Ośrodka pozytywnie rozpatrzonych przez Komisję wniosków, -informowanie Zw.Zaw. o rozpatrywanych wnioskach, -prowadzenie Księgi protokołów. 2.W działalności socjalnej obowiązująca następująca podstawowa dokumentacja : - regulamin, - plan rzeczowo - finansowy z załącznikami. 3.Regulamin zostaje wprowadzony w życie zarządzeniem dyrektora Ośrodka. 4.Wszystkie dokumenty dotyczące działalności socjalnej zatwierdza dyrektor Ośrodka. 5.Wszystkie zmiany w regulaminie wprowadzane są zarządzeniem dyrektora Ośrodka, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. & Roczny plan wydatków rzeczowo-finansowych z ZFŚS podawany jest do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń po uzgodnieniu ze zw.zawodowymi. Każda zmiana w planie wydatków i regulaminie wymaga uzgodnienia ze związkami

12 zawodowymi i powinna być podana do wiadomości ogółu pracowników. 2. Roczny plan wydatków sporządzony jest po zatwierdzeniu budżetu. & 24. Decyzje Komisji są jawne i każdy pracownik ma prawo wglądu do księgi protokołów Komisji. & 25. Sprawy nie objęte regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję Socjalną indywidualnie na wyraźny wniosek strony. & 26. Wszystkie decyzje komisji podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. Uzgodniono : Zatwierdził: z Prezesem Ogniska Dyrektor SOSW nr 2 Związku Nauczycielstwa Polskiego mgr Iwona Krumholc w SOSW Nr 2 mgr Mieczysławą Krasowską Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI 2 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne Podstawa prawna : 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku Podstawa prawna 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Kleczew 2010-04-07 Spis treści: Część I Postanowienia ogólne - str. 3 Część II Tworzenie Funduszu - str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Lipna z 30 stycznia 2012 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU Wstęp: W szkole istnieje jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowią odpisy na: - nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z odpowiednimi zapisami: a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie PODSTAWA PRAWNA Postanowień ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1 I Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo