POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2010 roku, Sygn. akt II Ns 2745/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2010 roku, Sygn. akt II Ns 2745/09"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2010 roku, Sygn. akt II Ns 2745/09 Przewodniczący: SSR Piotr Kozłowski Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2010 roku w Białymstoku, na rozprawie sprawy z wniosku Niny A. z udziałem Andrzeja A. i Gminy M. o podział majątku wspólnego postanawia I. Ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni Niny A. i uczestnika postępowania Andrzeja A. wchodzą: 1) samochód UAZ 469 B, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji 1979, o wartości złotych, 2) samochód osobowy marki Fiat Panda, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji 2004, o wartości złotych, 3) zestaw mebli kuchennych o wartości złotych, 4) stół rozsuwany o wartości 899 złotych, 5) 12 sztuk krzeseł o wartości złotych, 6) telewizor Philips o wartości 250 złotych, 7) kuchenka mikrofalowa o wartości 120 złotych, 8) kanapa narożna o wartości 441 złotych, 9) fotel dwuosobowy o wartości 390 złotych. II. Ustalić, że uczestnik postępowania Andrzej A. uiścił dług obciążający majątek III. wspólny w kwocie ,12 złotych. Dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni Niny A. i uczestnika postępowania Andrzeja A. szczegółowo opisanego w punkcie I postanowienia w ten sposób, że przyznać go na wyłączną własność uczestnika postępowania Andrzeja A. w całości. IV. Zasądzić od uczestnika postępowania Andrzeja A. na rzecz wnioskodawczyni Niny A. tytułem spłaty kwotę 893,94 złote (osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 94/100) wraz z ustawowymi odsetkami od daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia. V. Nakazuje pobrać od uczestnika postępowania Andrzeja A. na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Białymstoku) kwotę 500 złotych tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego oraz kwotę 754,51 złotych tytułem brakujących wydatków w sprawie. VI. VII. Stwierdzić, że brakujące koszty sądowe ponosi Skarb Państwa. Stwierdzić, że pozostałe koszty postępowania związane z udziałem w sprawie zainteresowani ponoszą we własnym zakresie. UZASADNIENIE Wnioskodawczyni Nina A. wniosła o podział majątku wspólnego nabytego w trakcie trwania małżeństwa z uczestnikiem postępowania Andrzejem A. Po ostatecznym sprecyzowaniu wniosku do podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni zgłosiła prawo najmu lokalu mieszkalnego położonego w J. przy ulicy S. oraz ruchomości w postaci zestawu mebli stanowiących wyposażenie ww. lokalu tj. zestaw mebli kuchennych, stół rozsuwany, 12 sztuk krzeseł, telewizor Philips, kuchenkę mikrofalową, kanapę narożną oraz fotel dwuosobowy. Zgłosiła także dwa samochody osobowe tj. samochód osobowy marki Fiat Panda oraz samochód osobowy marki UAZ. Wnosiła o wycenę lokalu mieszkalnego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wycenie lokali służbowych. Wnioskowała także o

2 rozliczenie kwoty 3.351,30 złotych stanowiącej dług spłacony z tytułu kredytów zaciągniętych na potrzeby rodziny w czasie trwania wspólności majątkowej, a spłaconych po jej ustaniu. Zdecydowanie oponowała wnioskowi Andrzeja A. w przedmiocie rozliczenia kwoty złotych stanowiącej pokryty przez ww. z majątku osobistego dług obciążający majątek wspólny. Odnośnie sposobu podziału wnioskodawczyni wniosła o przyznanie wszystkich składników majątku wspólnego na rzecz uczestnika ze stosowną spłatą na swoją rzecz stosownie do wartości przysługującego jej udziału. Uczestnik postępowania Andrzej A. przychylił się do wniosku co do zasady, przyznał skład majątku wspólnego co do wskazanych ruchomości. Podał, iż lokal położony w J. przy ulicy Sz. stanowi jego majątek osobisty, gdyż jest mieszkaniem służbowym należnym mu z tytułu pełnionej funkcji w Służbie Leśnej. W przypadku przyjęcia, iż lokal stanowi składnik majątku wspólnego małżonków, wniósł o rozliczenie poniesionych przez niego kosztów jego utrzymania w łącznej kwocie 6.663,81 złotych oraz kwoty 959,19 złotych uiszczonych rachunków telefonicznych. Wniósł o rozliczenie uiszczonej przez niego kwoty złotych stanowiącej dług obciążający majątek wspólny małżonków z tytułu zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa kredytów przekształconych obecnie w jeden kredyt konsolidacyjny. Co do sposobu podziału majątku wspólnego popierał stanowisko wnioskodawczyni. Wyraził zgodę na dokonanie na jej rzecz spłaty stosownej do wysokości przysługującego mu udziału. Uczestnik postępowania Gmina M. wezwana przez Sąd do udziału w sprawie nie zajęła stanowiska. Sąd ustalił i zważył, co następuje: W dniu 6 sierpnia 2000 roku Nina i Andrzej małżonkowie A. zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w M. Ze związku tego mają dziewięcioletniego syna. Wyrokiem Sądu Okręgowego I Wydziału Cywilnego w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2009 roku, związek małżeński stron uległ rozwiązaniu przez rozwód, wyrok ten uprawomocnił się 24 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z art k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. 2 tego artykułu stanowi nadto, że do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. W niniejszej sprawie podkreślić należy, iż w czasie trwania małżeństwa małżonkowie nie zawierali żadnej umowy majątkowej rozszerzającej, ograniczającej albo ustanawiającej rozdzielność majątkową. W związku z powyższym od dnia 6 sierpnia 2000 roku powstała między nimi wspólność ustawowa, która ustała z dniem uprawomocnienia się orzeczenia rozwiązującego związek małżeński zainteresowanych, tj. 24 kwietnia 2009 roku. Bezspornym między zainteresowanymi było, iż w skład ich majątku wspólnego wchodzą ruchomości stanowiące wyposażenie lokalu położonego w J. przy ulicy S. w postaci: zestawu mebli kuchennych, stołu rozsuwanego, 12 sztuk krzeseł, telewizora Philips, kuchenki mikrofalowej, kanapy narożnej oraz fotela dwuosobowego. Zainteresowani przyznali, iż ww. ruchomości zostały nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Niewątpliwy był w sprawie również fakt, iż w skład majątku wspólnego byłych małżonków wchodzą dwa samochody

3 osobowe - marki UAZ 469 B, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji 1979 oraz marki Fiat Panda, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji W celu ustalenia wartości wskazanych powyżej ruchomości Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu meblarstwa i gospodarki materiałowej oraz biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Biegły z zakresu meblarstwa i gospodarki materiałowej po dokonaniu oględzin ruchomości szczegółowo ocenił ich stan, opisał ich parametry techniczne i użytkowe, po czym dokonał ich wyceny na łączna kwotę złotych. Również biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego dokonał oględzin samochodów i po ustaleniu ich stanu technicznego i stanu na datę ustania wspólności majątkowej, wykorzystując komputerowy system do ustalenia wartości rynkowej pojazdów Info-Ekspert, wycenił ich wartość - Fiat Panda, numer rejestracyjny BIA na kwotę złotych oraz UAZ 469 B, numer rejestracyjny BIA na kwotę złotych. Opinie biegłych sądowych nie były kwestionowane przez zainteresowanych. W związku z tym Sąd przedstawione opinie obu biegłych uznał za sporządzone w sposób fachowy i rzetelny. Nadto były one wyczerpujące, jasne, wewnętrznie niesprzeczne oraz sporządzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie biegłych, którzy w sposób logiczny i konsekwentny uzasadnili swoje stanowisko. Wydane zostały po wszechstronnym rozważeniu zagadnienia przedstawionego do opiniowania, w związku z tym Sąd oparł na nich swoje ustalenia. Spór między zainteresowanymi dotyczył lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości J. przy ulicy S. Zwrócić należy uwagę, iż ww. lokal został udostępniony przez Skarb Państwa Nadleśnictwo Ż. w związku z piastowaną przez Andrzeja A. funkcją leśniczego Leśnictwa J. w Nadleśnictwie Ż. Zawarta między stronami umowa z dnia 31 lipca 2008 roku o udostępnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego wyraźnie precyzuje, że zakład pracy udostępnia mieszkanie uczestnikowi postępowania, a jego małżonka wraz z dzieci są osobami jedynie uprawnionymi do zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu. Umowa ta wskazuje, iż lokal przysługuje wyłącznie na czas zatrudnienia uczestnika postępowania w Służbie Leśnej Nadleśnictwa Ż. na stanowisku, które pozwala na przydział lokalu mieszkalnego. Kwestie związane z trybem przyznawania lokali mieszkalnych i zwalnianie tych mieszkań reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określania stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego ( Dz.U. z 2007 Nr 58 poz. 398 z późn. zm). Z ww. przepisów jednoznacznie wynika, że lokal mieszkalny przysługuje określonym osobom pełniącym ściśle wskazane funkcje w Służbie Leśnej. Ponadto uprawnienie to przysługuje jedynie przez okres zatrudnienia. Udostępniony więc w ten sposób lokal mieszkalny jest mieszkaniem funkcyjnym związanym bezpośrednio z pełnionym stanowiskiem. Nie można się zatem zgodzić z twierdzeniami wnioskodawczyni, że prawo do korzystania z tego lokalu należy kwalifikować, jako prawo najmu, które wchodzi w skład majątku wspólnego zainteresowanych i tym samym winno być objęte podziałem. Mieszkanie powyższe, jak wskazano, stanowi mieszkanie służbowe ściśle związane z zajmowanym przez Andrzeja A. stanowiskiem. Forma udostępnienia lokalu i korzystania z niego została szczegółowo sprecyzowana przez przepisy prawa. Stąd też nie można temu stosunkowi tj. pomiędzy uczestnikiem postępowania, a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ż., nadawać cech stosunku najmu i wnosić o zaliczenie go do majątku wspólnego małżonków. Sąd w niniejszym postępowaniu nie jest również uprawniony do orzekania w przedmiocie ewentualnej eksmisji wnioskodawczyni, albowiem ocena jej tytułu prawnego do przebywania w lokalu mieszkalnym nie podlega badaniu w postępowaniu dotyczącym podziału majątku wspólnego.

4 W związku powyższym, jako niezasadny oceniony został wniosek uczestnika postępowania w przedmiocie rozliczenie poniesionych przez niego kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie 6.663,81 złotych, albowiem koszty te obciążają tylko i wyłącznie dysponenta lokalu - Andrzeja A. Jako że wnioskodawczyni nie zaprzeczyła, iż po ustaniu wspólności majątkowej nadal korzystała z telefonu należącego do stron i nie opłaciła z tego tytułu rachunków, Sąd uwzględnił przy poczynionych rozliczeniach kwotę 959,12 złotych. Kwota powyższa wynika z załączonego do akt bilingu, tytułem spłaconego przez Andrzeja A. długu obciążającego majątek wspólny. Zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestnik postępowania zgłosili do rozliczenia kredyty zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa, przeznaczone na utrzymanie rodziny, a spłacone po ustaniu wspólności majątkowej. Wnioskodawczyni zgłosiła łącznie kwotę 3.351,30 złotych. Uczestnik postępowania wniósł zaś o rozliczenie kwoty złotych tytułem spłaconych przez niego rat kredytu konsolidacyjnego. Podkreślić należy, iż zaciągniecie w czasie trwania małżeństwa zobowiązania za zgodą drugiego małżonka powoduje, iż dług powyższy obciąża majątek wspólny stron (art. 41 k.r.o.). Ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami nie pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność małżonków za zaciągnięte przez nich zobowiązania, aczkolwiek nie zmienia charakteru zaciągniętego zobowiązania. Podkreślić bowiem należy, że z orzecznictwa Sądu Najwyższego jednoznacznie wynika, iż jeżeli mamy do czynienia z długiem zaciągniętym przez jednego z małżonków za zgodą i wiedzą drugiego z małżonków, w czasie trwania wspólności ustawowej, zużytym na majątek wspólny, w tym potrzeby rodziny i spłaconym w okresie pomiędzy ustaniem wspólności, a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność jest długiem, który podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o. (postanowienie z dnia 5 grudnia 1978 r, sygn. III CRN 194/78, Komentarze Tematyczne, Małżeńskie Prawo Majątkowe, B. Bieniek, A. Bieranowski, J. Ignaczewski, s ). W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, nie ulega wątpliwości, iż zainteresowani dokonali spłat wskazanych do rozliczenia kwot. Kluczowym dla ich uwzględnienia jest ustalenie, czy zaciągnięte przez nich zobowiązania obciążają majątek wspólny tj. czy zostały zaciągnięte za wiedzą i zgodą drugiego z małżonków i czy przeznaczone zostały na potrzeby majątku wspólnego. Uczestnik postępowania wskazał, iż kredyty, które zaciągał, przekształcone następnie w spłacany kredyt konsolidacyjny, w całości przeznaczone zostały na potrzeby rodziny. Z pieniędzy tych został pokryty koszt dwóch napraw samochodów, które rozbite zostały przez wnioskodawczynię. Faktu rozbicia samochodów i ponoszenia kosztów ich naprawy przez uczestnika postępowania Nina A. nie kwestionowała. W związku z tym Sąd uznał, iż wniosek Andrzeja A. podlega uwzględnieniu i zasadnym jest rozliczenie zgłoszonej przez niego kwoty złotych. Sąd nie znalazł tymczasem w niniejszej sprawie podstaw, by uwzględnić wniosek wnioskodawczyni i rozliczyć zgłoszoną przez nią kwotę 3.351,30 złotych. Przyczyną był brak dowodów, które pozwoliłby w wiarygodny sposób ustalić, iż kredyty zaciągnięte przez wnioskodawczynię rzeczywiście zostały przeznaczone na potrzeby rodziny. Przeznaczaniu jakichkolwiek pieniędzy na potrzeby rodziny zdecydowanie zaprzeczał także uczestnik postępowania. Nina A. nie potrafiła sprecyzować, na co konkretnie przeznaczyła powyższe kwoty. Określenie bowiem, iż kwoty zostały przeznaczone na przeżycie tj. na zakup słodyczy i picia dla syna, jest nieprecyzyjne, lakoniczne i w ocenie Sądu niewiarygodne. Wnioskodawczyni winna była dokładnie wskazać na jakie potrzeby rodziny przeznaczyła zaciągniętą kwotę kredytu (art. 6 kc). Powyższe było konieczne w sytuacji sporu między zainteresowanymi i braku wiarygodnych dowodów na poparcie swego stanowiska. Biorąc pod uwagę ustalenia w zakresie składu i wartości majątku wspólnego Sąd obliczył, że łączna wartość jego składników wynosi złotych, uczestnik postępowania

5 pokrył zaś z majątku osobistego dług w kwocie ,12 złotych obciążający majątek wspólny. Przechodząc do kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, podkreślić należy, iż w tej sytuacji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych tj k.c. Stosuje się tu bowiem przepisy o dziale spadku (art. 46 k.r.o.). Zatem wobec dalszego odesłania (z art k.c.) stosujemy tu odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. O wyborze sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga Sąd, chociaż jest zobowiązany zasięgać stanowiska uczestników postępowania, a w razie zgodnego wniosku jest związany ich stanowiskiem (art k.p.c.) chyba, że sprzeciwia się ono prawu i zasadom współżycia społecznego lub narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych (art k.p.c.). Zniesienie współwłasności może nastąpić z zastosowaniem różnorodnych sposobów" technicznych likwidacji stosunku współwłasności. W samym Kodeksie cywilnym (art ) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art ) wyróżniono i uregulowano - na użytek postępowania sądowego - trzy sposoby zniesienia współwłasności, a mianowicie podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, sprzedaż rzeczy wspólnej. Wskazane uszeregowanie sposobów zniesienia współwłasności świadczy o wyraźnej preferencji ustawodawcy. Bez wątpienia traktuje on jako pierwszorzędny sposób podział rzeczy wspólnej (art. 211 k.c.). W dalszej kolejności aprobuje przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (art in principio k.c.). Ostatecznością jest zaś sprzedaż rzeczy wspólnej (art in fine k.c.). Dokonując podziału majątku wspólnego, wobec zgody zainteresowanych, co do sposobu podziału majątku wspólnego tj. przyznania składników majątku wspólnego Andrzejowi A. ze stosowną spłatą na rzecz wnioskodawczyni, Sąd uwzględnił zaproponowany przez nich sposób podziału majątku wspólnego. Zdaniem Sądu powyższy sposób podział, jako zgodny z wolą stron, spełnia swoją rolę, gdyż uwzględnia ich uzasadnione interesy i potrzeby. Stosownie do art i 2 k.c. jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia Sądu przez podział rzeczy lub też przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli, to jednocześnie nakładany jest obowiązek dopłaty celem wyrównania wartości przysługującego udziału, bądź też spłaty pozostałych. Tak więc współwłaściciel, któremu nie przyznano własności rzeczy wspólnej uprawniony jest z mocy ustawy do żądania spłaty stanowiącej równowartość całego swojego udziału lub jeżeli w ramach podziału przyznano część rzeczy nieodzwierciedlającą w pełni wartości udziału, to wartość tę należy wyrównać poprzez dopłaty pieniężne. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Taka zasada odpowiada normalnemu układowi wzajemnych stosunków w małżeństwie, w którym majątek wspólny jest z reguły owocem wspólnych starań obojga małżonków, niezależnie od tego w jakiej postaci starania te się przejawiają (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia r., III CRN 626/71). Stosownie do 2 wskazanego przepisu, każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każde z nich przyczyniło się do powstania tego majątku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu dnia r. (I CKN 320/98, OSNC 2000/7-8/133) jeżeli trybie art k.r.o. nie dojdzie do pozbawienia małżonka udziału w majątku wspólnym, to podział tego majątku nie może doprowadzić do pozbawienia małżonka prawa własności przysługującej mu w wyniku podziału części tego majątku odpowiadającej wielkości jego udziału w tym majątku. Reasumując, podkreślić należy, iż gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to

6 przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w związku z art k.c. i art. 212 k.c.). Wobec faktu, iż zainteresowani nie zgłaszali w sprawie wniosku w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym Sąd uznając, że udziały w majątku wspólnym są równe i wynoszą połowę wartości całego tego majątku, zasądził od Andrzeja A. na rzecz Niny A. tytułem spłaty kwotę wynikającą z rozliczenia składników majątku wspólnego z uwzględnieniem spłaconego przez uczestnika postępowania z majątku osobistego długu obciążającego majątek wspólny. W oparciu o przeprowadzone w sprawie czynności dowodowe Sąd ustalił, że wartość majątku wspólnego byłych małżonków wynosi złotych. Biorąc pod uwagę, że udziały w majątku wspólnym zainteresowanych są równe, zarówno wartość udziału wnioskodawczyni, jak i uczestnika postępowania wynosi 8.703,50 złotych. Ustalając wysokość udziału należnego zainteresowanym Sąd zobowiązany był rozliczyć uiszczony przez uczestnika postępowania z majątku osobistego dług obciążający majątek wspólny w kwocie ,12. Sąd po dokonaniu rozliczenia ww. kwoty stosowanie do udziałów przypadających uczestnikom zasądził od Andrzeja A. na rzecz Niny A. kwotę 893,94 złote tytułem spłaty. Zasądzając powyższą kwotę spłaty Sąd określił jej termin płatności, jako płatnej w terminie daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności. Wysokość spłaty w niniejszym postępowaniu jest niewielka, stąd kwota powyższa znajduje się w granicach możliwości finansowych uczestnika postępowania. Powyższe warunki płatności uwzględniają sytuację życiową i możliwości płatnicze obu zainteresowanych tj. uprawnionej oraz zobowiązanego i tym samym realizują w pełni ich uzasadnione interesy. Sąd zasądził płatność tej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatnościach. O odsetkach orzeczono na mocy art. 481 k.c. Orzekając o kosztach sądowych Sąd uznał, że zainteresowani powinni w nich partycypować stosownie do swych udziałów w majątku wspólnym, albowiem udziały te odzwierciedlają ich stopień zainteresowania rozstrzygnięciem sprawy (art k.p.c.). Wydatki w sprawie wyniosły 1.509,03 złotych. Stanowią je koszt wynagrodzenia biegłych sądowych powoływanych w sprawie. Wobec faktu, iż wnioskodawczyni w toku postępowania sądowego korzystała ze zwolnienia od kosztów sądowych i uznając podstawy tego zwolnienia za nadal aktualne, z uwagi na trudną sytuację materialną ww., Sąd odstąpił od obciążania jej kosztami sądowymi i przejął je w całości na rachunek Skarbu Państwa (art. 102 k.c.p. w zw. z art.13 2 k.p.c.). Od uczestnika postępowania zasądził zaś kwotę 500 złotych tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego oraz kwotę 754,51 złotych tytułem połowy wydatków poniesionych w sprawie. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego ustalono na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określono ( Dz.U. Nr 167, poz z późn. zm.). W pozostałym zakresie tj. kosztów zastępstwa procesowego, zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie (art k.p.c.).

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 20 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ns 1384/11 Przewodniczący: SSR Katarzyna Gąsowska

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 20 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ns 1384/11 Przewodniczący: SSR Katarzyna Gąsowska PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 20 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ns 1384/11 Przewodniczący: SSR Katarzyna Gąsowska Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

VIII. Zasądzić od wnioskodawczyni Eugenii J. na rzecz uczestnika postępowania Andrzeja J.

VIII. Zasądzić od wnioskodawczyni Eugenii J. na rzecz uczestnika postępowania Andrzeja J. P O S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 11 stycznia 2010 roku, sygn. akt II Ns 1180/10 Przewodniczący: SSR Małgorzata Frankowska Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 48/10. Dnia 16 września 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 48/10. Dnia 16 września 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 48/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 64/12

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 64/12 Sygn. akt III CZP 64/12 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 356/04. Dnia 15 grudnia 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 356/04. Dnia 15 grudnia 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 356/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 grudnia 2004 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Elżbieta Strelcow Protokolant Hanna Kamińska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 41/11. Dnia 26 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 41/11. Dnia 26 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 41/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 października 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Marek Machnij w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych Biała Podlaska, dnia 21.07.2011r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Wydział I Cywilny ul. Brzeska 20-22 Wnioskodawczyni: Bożena Kowalska Ul. Brzeska 32 PESEL 8907654321 Uczestnik postępowania: Wiesław Kowalski

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I CSK 455/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro w sprawie z wniosku Z. L.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 650/12 Sąd Najwyższy w składzie: POSTANOWIENIE. Dnia 26 września 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt. V RC 803/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : Dorota Gąsowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 429/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2010 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka w sprawie z wniosku B. G. przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 322/14. Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 322/14. Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 322/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 stycznia 2015 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek Protokolant Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 maja 2010 r., Sygn. akt II Ns 2142/06

POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 maja 2010 r., Sygn. akt II Ns 2142/06 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 6 maja 2010 r., Sygn. akt II Ns 2142/06 Przewodniczący: SSR Krzysztof Kujawa Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 660/11. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 660/11. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 660/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 218/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 521/12. Dnia 10 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 521/12. Dnia 10 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 521/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 kwietnia 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt I CSK 459/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Wspólność majątkowa obejmuje: - majątek osobisty żony, - majątek osobisty męża, - majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą :

Wspólność majątkowa obejmuje: - majątek osobisty żony, - majątek osobisty męża, - majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą : Na zawarcie umowy prawnej, regulującej podział majątku, decyduje się coraz więcej osób zamierzających wstąpić w związek małżeński. Jest to intercyza czyli umowa przedmałżeńska, która musi być sporządzona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. wniosku. sędziego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania,

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. wniosku. sędziego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, Sygn. akt SNO 16/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 27 sierpnia 2014 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk SSN Rafał Malarski w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 3/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Włodzimierza M. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej od wyroku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Barbara Trębska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Barbara Trębska (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 67/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Barbara Trębska (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 251/08. Dnia 22 stycznia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CSK 251/08. Dnia 22 stycznia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 251/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 stycznia 2009 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Dariusz Zawistowski Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 717/13. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 717/13. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 717/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 168/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 marca 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 526/11. Dnia 19 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 526/11. Dnia 19 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 526/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 661/10. Dnia 20 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 661/10. Dnia 20 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 661/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2011 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 608/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt V CSK 132/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 stycznia 2013 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 listopada 2009 r., III CZP 81/09

Uchwała z dnia 17 listopada 2009 r., III CZP 81/09 Uchwała z dnia 17 listopada 2009 r., III CZP 81/09 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SA Barbara Trębska Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Krystyny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 597/12. Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 597/12. Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 597/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 75/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 79/10

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 79/10 Sygn. akt II CZ 79/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 138/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W świetle art. 17 3 prawa prywatnego międzynarodowego samo miejsce zamieszkiwania małżonków może mięć zasadnicze znaczenie dla istniejącego między nimi reżimu majątkowego. Tego rodzaju zależność sprawia,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 217/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 9/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w sprawie w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 93/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 listopada 2011 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Sylwii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn Sygn. akt III CSK 64/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 marca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Karol Weitz (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn w sprawie z wniosku A. J.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09

Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09 Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09 Okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie nauki w szkole przysposobienia rolniczego podlega zaliczeniu do wymaganego stażu pracy (art. 10 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o:

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o: , dnia Sąd Rejonowy w. Wydział Rodzinny i Nieletnich.... Powódka:, zam. reprezentowana przez... Pozwany:, zamieszkały POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY W imieniu Powódki.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 171/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 grudnia 2010 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Wernera

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query. Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Jan Górowski (sprawozdawca) Protokolant Iwona Budzik

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Jan Górowski (sprawozdawca) Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 73/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 lipca 2008 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Jan Górowski (sprawozdawca) Protokolant Iwona Budzik

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 202/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Maria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 13/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 414/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

P O S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU P O S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 marca 2011 roku, sygn. akt II Ns 3145/10 Przewodniczący: SSR Adam Czech Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt: II Cz 77/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Tomasza M. przeciwko pozwanym Janowi Ś. przy udziale interwenienta ubocznego Haliny T. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2006 r. Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2006 r. Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-394/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Zbigniew Rębisz Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Małgorzata Ewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 226/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Monika Koba

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Monika Koba Sygn. akt V CSK 299/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Monika Koba w sprawie z wniosku M. M. przy uczestnictwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 631/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 września 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 348/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 84/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt III CSK 266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSA Katarzyna Polańska-Farion

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSA Katarzyna Polańska-Farion Sygn. akt V CSK 315/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSA Katarzyna Polańska-Farion

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 21 grudnia 2006 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 21 grudnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2973/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 21 grudnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki arbitrzy: Maria Urbańska Beata

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12 Przewodniczący Ławnicy SSR Karolina Szerel Maria Zawistowska Walentyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 677/12. Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 677/12. Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 677/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 stycznia 2013 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper w sprawie z wniosku A. S.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo