POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2010 roku, Sygn. akt II Ns 2745/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2010 roku, Sygn. akt II Ns 2745/09"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 marca 2010 roku, Sygn. akt II Ns 2745/09 Przewodniczący: SSR Piotr Kozłowski Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2010 roku w Białymstoku, na rozprawie sprawy z wniosku Niny A. z udziałem Andrzeja A. i Gminy M. o podział majątku wspólnego postanawia I. Ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni Niny A. i uczestnika postępowania Andrzeja A. wchodzą: 1) samochód UAZ 469 B, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji 1979, o wartości złotych, 2) samochód osobowy marki Fiat Panda, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji 2004, o wartości złotych, 3) zestaw mebli kuchennych o wartości złotych, 4) stół rozsuwany o wartości 899 złotych, 5) 12 sztuk krzeseł o wartości złotych, 6) telewizor Philips o wartości 250 złotych, 7) kuchenka mikrofalowa o wartości 120 złotych, 8) kanapa narożna o wartości 441 złotych, 9) fotel dwuosobowy o wartości 390 złotych. II. Ustalić, że uczestnik postępowania Andrzej A. uiścił dług obciążający majątek III. wspólny w kwocie ,12 złotych. Dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni Niny A. i uczestnika postępowania Andrzeja A. szczegółowo opisanego w punkcie I postanowienia w ten sposób, że przyznać go na wyłączną własność uczestnika postępowania Andrzeja A. w całości. IV. Zasądzić od uczestnika postępowania Andrzeja A. na rzecz wnioskodawczyni Niny A. tytułem spłaty kwotę 893,94 złote (osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 94/100) wraz z ustawowymi odsetkami od daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia. V. Nakazuje pobrać od uczestnika postępowania Andrzeja A. na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Białymstoku) kwotę 500 złotych tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego oraz kwotę 754,51 złotych tytułem brakujących wydatków w sprawie. VI. VII. Stwierdzić, że brakujące koszty sądowe ponosi Skarb Państwa. Stwierdzić, że pozostałe koszty postępowania związane z udziałem w sprawie zainteresowani ponoszą we własnym zakresie. UZASADNIENIE Wnioskodawczyni Nina A. wniosła o podział majątku wspólnego nabytego w trakcie trwania małżeństwa z uczestnikiem postępowania Andrzejem A. Po ostatecznym sprecyzowaniu wniosku do podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni zgłosiła prawo najmu lokalu mieszkalnego położonego w J. przy ulicy S. oraz ruchomości w postaci zestawu mebli stanowiących wyposażenie ww. lokalu tj. zestaw mebli kuchennych, stół rozsuwany, 12 sztuk krzeseł, telewizor Philips, kuchenkę mikrofalową, kanapę narożną oraz fotel dwuosobowy. Zgłosiła także dwa samochody osobowe tj. samochód osobowy marki Fiat Panda oraz samochód osobowy marki UAZ. Wnosiła o wycenę lokalu mieszkalnego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wycenie lokali służbowych. Wnioskowała także o

2 rozliczenie kwoty 3.351,30 złotych stanowiącej dług spłacony z tytułu kredytów zaciągniętych na potrzeby rodziny w czasie trwania wspólności majątkowej, a spłaconych po jej ustaniu. Zdecydowanie oponowała wnioskowi Andrzeja A. w przedmiocie rozliczenia kwoty złotych stanowiącej pokryty przez ww. z majątku osobistego dług obciążający majątek wspólny. Odnośnie sposobu podziału wnioskodawczyni wniosła o przyznanie wszystkich składników majątku wspólnego na rzecz uczestnika ze stosowną spłatą na swoją rzecz stosownie do wartości przysługującego jej udziału. Uczestnik postępowania Andrzej A. przychylił się do wniosku co do zasady, przyznał skład majątku wspólnego co do wskazanych ruchomości. Podał, iż lokal położony w J. przy ulicy Sz. stanowi jego majątek osobisty, gdyż jest mieszkaniem służbowym należnym mu z tytułu pełnionej funkcji w Służbie Leśnej. W przypadku przyjęcia, iż lokal stanowi składnik majątku wspólnego małżonków, wniósł o rozliczenie poniesionych przez niego kosztów jego utrzymania w łącznej kwocie 6.663,81 złotych oraz kwoty 959,19 złotych uiszczonych rachunków telefonicznych. Wniósł o rozliczenie uiszczonej przez niego kwoty złotych stanowiącej dług obciążający majątek wspólny małżonków z tytułu zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa kredytów przekształconych obecnie w jeden kredyt konsolidacyjny. Co do sposobu podziału majątku wspólnego popierał stanowisko wnioskodawczyni. Wyraził zgodę na dokonanie na jej rzecz spłaty stosownej do wysokości przysługującego mu udziału. Uczestnik postępowania Gmina M. wezwana przez Sąd do udziału w sprawie nie zajęła stanowiska. Sąd ustalił i zważył, co następuje: W dniu 6 sierpnia 2000 roku Nina i Andrzej małżonkowie A. zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w M. Ze związku tego mają dziewięcioletniego syna. Wyrokiem Sądu Okręgowego I Wydziału Cywilnego w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2009 roku, związek małżeński stron uległ rozwiązaniu przez rozwód, wyrok ten uprawomocnił się 24 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z art k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. 2 tego artykułu stanowi nadto, że do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. W niniejszej sprawie podkreślić należy, iż w czasie trwania małżeństwa małżonkowie nie zawierali żadnej umowy majątkowej rozszerzającej, ograniczającej albo ustanawiającej rozdzielność majątkową. W związku z powyższym od dnia 6 sierpnia 2000 roku powstała między nimi wspólność ustawowa, która ustała z dniem uprawomocnienia się orzeczenia rozwiązującego związek małżeński zainteresowanych, tj. 24 kwietnia 2009 roku. Bezspornym między zainteresowanymi było, iż w skład ich majątku wspólnego wchodzą ruchomości stanowiące wyposażenie lokalu położonego w J. przy ulicy S. w postaci: zestawu mebli kuchennych, stołu rozsuwanego, 12 sztuk krzeseł, telewizora Philips, kuchenki mikrofalowej, kanapy narożnej oraz fotela dwuosobowego. Zainteresowani przyznali, iż ww. ruchomości zostały nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Niewątpliwy był w sprawie również fakt, iż w skład majątku wspólnego byłych małżonków wchodzą dwa samochody

3 osobowe - marki UAZ 469 B, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji 1979 oraz marki Fiat Panda, numer rejestracyjny BIA, rok produkcji W celu ustalenia wartości wskazanych powyżej ruchomości Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu meblarstwa i gospodarki materiałowej oraz biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Biegły z zakresu meblarstwa i gospodarki materiałowej po dokonaniu oględzin ruchomości szczegółowo ocenił ich stan, opisał ich parametry techniczne i użytkowe, po czym dokonał ich wyceny na łączna kwotę złotych. Również biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego dokonał oględzin samochodów i po ustaleniu ich stanu technicznego i stanu na datę ustania wspólności majątkowej, wykorzystując komputerowy system do ustalenia wartości rynkowej pojazdów Info-Ekspert, wycenił ich wartość - Fiat Panda, numer rejestracyjny BIA na kwotę złotych oraz UAZ 469 B, numer rejestracyjny BIA na kwotę złotych. Opinie biegłych sądowych nie były kwestionowane przez zainteresowanych. W związku z tym Sąd przedstawione opinie obu biegłych uznał za sporządzone w sposób fachowy i rzetelny. Nadto były one wyczerpujące, jasne, wewnętrznie niesprzeczne oraz sporządzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie biegłych, którzy w sposób logiczny i konsekwentny uzasadnili swoje stanowisko. Wydane zostały po wszechstronnym rozważeniu zagadnienia przedstawionego do opiniowania, w związku z tym Sąd oparł na nich swoje ustalenia. Spór między zainteresowanymi dotyczył lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości J. przy ulicy S. Zwrócić należy uwagę, iż ww. lokal został udostępniony przez Skarb Państwa Nadleśnictwo Ż. w związku z piastowaną przez Andrzeja A. funkcją leśniczego Leśnictwa J. w Nadleśnictwie Ż. Zawarta między stronami umowa z dnia 31 lipca 2008 roku o udostępnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego wyraźnie precyzuje, że zakład pracy udostępnia mieszkanie uczestnikowi postępowania, a jego małżonka wraz z dzieci są osobami jedynie uprawnionymi do zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu. Umowa ta wskazuje, iż lokal przysługuje wyłącznie na czas zatrudnienia uczestnika postępowania w Służbie Leśnej Nadleśnictwa Ż. na stanowisku, które pozwala na przydział lokalu mieszkalnego. Kwestie związane z trybem przyznawania lokali mieszkalnych i zwalnianie tych mieszkań reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określania stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego ( Dz.U. z 2007 Nr 58 poz. 398 z późn. zm). Z ww. przepisów jednoznacznie wynika, że lokal mieszkalny przysługuje określonym osobom pełniącym ściśle wskazane funkcje w Służbie Leśnej. Ponadto uprawnienie to przysługuje jedynie przez okres zatrudnienia. Udostępniony więc w ten sposób lokal mieszkalny jest mieszkaniem funkcyjnym związanym bezpośrednio z pełnionym stanowiskiem. Nie można się zatem zgodzić z twierdzeniami wnioskodawczyni, że prawo do korzystania z tego lokalu należy kwalifikować, jako prawo najmu, które wchodzi w skład majątku wspólnego zainteresowanych i tym samym winno być objęte podziałem. Mieszkanie powyższe, jak wskazano, stanowi mieszkanie służbowe ściśle związane z zajmowanym przez Andrzeja A. stanowiskiem. Forma udostępnienia lokalu i korzystania z niego została szczegółowo sprecyzowana przez przepisy prawa. Stąd też nie można temu stosunkowi tj. pomiędzy uczestnikiem postępowania, a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Ż., nadawać cech stosunku najmu i wnosić o zaliczenie go do majątku wspólnego małżonków. Sąd w niniejszym postępowaniu nie jest również uprawniony do orzekania w przedmiocie ewentualnej eksmisji wnioskodawczyni, albowiem ocena jej tytułu prawnego do przebywania w lokalu mieszkalnym nie podlega badaniu w postępowaniu dotyczącym podziału majątku wspólnego.

4 W związku powyższym, jako niezasadny oceniony został wniosek uczestnika postępowania w przedmiocie rozliczenie poniesionych przez niego kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie 6.663,81 złotych, albowiem koszty te obciążają tylko i wyłącznie dysponenta lokalu - Andrzeja A. Jako że wnioskodawczyni nie zaprzeczyła, iż po ustaniu wspólności majątkowej nadal korzystała z telefonu należącego do stron i nie opłaciła z tego tytułu rachunków, Sąd uwzględnił przy poczynionych rozliczeniach kwotę 959,12 złotych. Kwota powyższa wynika z załączonego do akt bilingu, tytułem spłaconego przez Andrzeja A. długu obciążającego majątek wspólny. Zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestnik postępowania zgłosili do rozliczenia kredyty zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa, przeznaczone na utrzymanie rodziny, a spłacone po ustaniu wspólności majątkowej. Wnioskodawczyni zgłosiła łącznie kwotę 3.351,30 złotych. Uczestnik postępowania wniósł zaś o rozliczenie kwoty złotych tytułem spłaconych przez niego rat kredytu konsolidacyjnego. Podkreślić należy, iż zaciągniecie w czasie trwania małżeństwa zobowiązania za zgodą drugiego małżonka powoduje, iż dług powyższy obciąża majątek wspólny stron (art. 41 k.r.o.). Ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami nie pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność małżonków za zaciągnięte przez nich zobowiązania, aczkolwiek nie zmienia charakteru zaciągniętego zobowiązania. Podkreślić bowiem należy, że z orzecznictwa Sądu Najwyższego jednoznacznie wynika, iż jeżeli mamy do czynienia z długiem zaciągniętym przez jednego z małżonków za zgodą i wiedzą drugiego z małżonków, w czasie trwania wspólności ustawowej, zużytym na majątek wspólny, w tym potrzeby rodziny i spłaconym w okresie pomiędzy ustaniem wspólności, a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność jest długiem, który podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o. (postanowienie z dnia 5 grudnia 1978 r, sygn. III CRN 194/78, Komentarze Tematyczne, Małżeńskie Prawo Majątkowe, B. Bieniek, A. Bieranowski, J. Ignaczewski, s ). W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, nie ulega wątpliwości, iż zainteresowani dokonali spłat wskazanych do rozliczenia kwot. Kluczowym dla ich uwzględnienia jest ustalenie, czy zaciągnięte przez nich zobowiązania obciążają majątek wspólny tj. czy zostały zaciągnięte za wiedzą i zgodą drugiego z małżonków i czy przeznaczone zostały na potrzeby majątku wspólnego. Uczestnik postępowania wskazał, iż kredyty, które zaciągał, przekształcone następnie w spłacany kredyt konsolidacyjny, w całości przeznaczone zostały na potrzeby rodziny. Z pieniędzy tych został pokryty koszt dwóch napraw samochodów, które rozbite zostały przez wnioskodawczynię. Faktu rozbicia samochodów i ponoszenia kosztów ich naprawy przez uczestnika postępowania Nina A. nie kwestionowała. W związku z tym Sąd uznał, iż wniosek Andrzeja A. podlega uwzględnieniu i zasadnym jest rozliczenie zgłoszonej przez niego kwoty złotych. Sąd nie znalazł tymczasem w niniejszej sprawie podstaw, by uwzględnić wniosek wnioskodawczyni i rozliczyć zgłoszoną przez nią kwotę 3.351,30 złotych. Przyczyną był brak dowodów, które pozwoliłby w wiarygodny sposób ustalić, iż kredyty zaciągnięte przez wnioskodawczynię rzeczywiście zostały przeznaczone na potrzeby rodziny. Przeznaczaniu jakichkolwiek pieniędzy na potrzeby rodziny zdecydowanie zaprzeczał także uczestnik postępowania. Nina A. nie potrafiła sprecyzować, na co konkretnie przeznaczyła powyższe kwoty. Określenie bowiem, iż kwoty zostały przeznaczone na przeżycie tj. na zakup słodyczy i picia dla syna, jest nieprecyzyjne, lakoniczne i w ocenie Sądu niewiarygodne. Wnioskodawczyni winna była dokładnie wskazać na jakie potrzeby rodziny przeznaczyła zaciągniętą kwotę kredytu (art. 6 kc). Powyższe było konieczne w sytuacji sporu między zainteresowanymi i braku wiarygodnych dowodów na poparcie swego stanowiska. Biorąc pod uwagę ustalenia w zakresie składu i wartości majątku wspólnego Sąd obliczył, że łączna wartość jego składników wynosi złotych, uczestnik postępowania

5 pokrył zaś z majątku osobistego dług w kwocie ,12 złotych obciążający majątek wspólny. Przechodząc do kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, podkreślić należy, iż w tej sytuacji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych tj k.c. Stosuje się tu bowiem przepisy o dziale spadku (art. 46 k.r.o.). Zatem wobec dalszego odesłania (z art k.c.) stosujemy tu odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. O wyborze sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga Sąd, chociaż jest zobowiązany zasięgać stanowiska uczestników postępowania, a w razie zgodnego wniosku jest związany ich stanowiskiem (art k.p.c.) chyba, że sprzeciwia się ono prawu i zasadom współżycia społecznego lub narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych (art k.p.c.). Zniesienie współwłasności może nastąpić z zastosowaniem różnorodnych sposobów" technicznych likwidacji stosunku współwłasności. W samym Kodeksie cywilnym (art ) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art ) wyróżniono i uregulowano - na użytek postępowania sądowego - trzy sposoby zniesienia współwłasności, a mianowicie podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, sprzedaż rzeczy wspólnej. Wskazane uszeregowanie sposobów zniesienia współwłasności świadczy o wyraźnej preferencji ustawodawcy. Bez wątpienia traktuje on jako pierwszorzędny sposób podział rzeczy wspólnej (art. 211 k.c.). W dalszej kolejności aprobuje przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (art in principio k.c.). Ostatecznością jest zaś sprzedaż rzeczy wspólnej (art in fine k.c.). Dokonując podziału majątku wspólnego, wobec zgody zainteresowanych, co do sposobu podziału majątku wspólnego tj. przyznania składników majątku wspólnego Andrzejowi A. ze stosowną spłatą na rzecz wnioskodawczyni, Sąd uwzględnił zaproponowany przez nich sposób podziału majątku wspólnego. Zdaniem Sądu powyższy sposób podział, jako zgodny z wolą stron, spełnia swoją rolę, gdyż uwzględnia ich uzasadnione interesy i potrzeby. Stosownie do art i 2 k.c. jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia Sądu przez podział rzeczy lub też przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli, to jednocześnie nakładany jest obowiązek dopłaty celem wyrównania wartości przysługującego udziału, bądź też spłaty pozostałych. Tak więc współwłaściciel, któremu nie przyznano własności rzeczy wspólnej uprawniony jest z mocy ustawy do żądania spłaty stanowiącej równowartość całego swojego udziału lub jeżeli w ramach podziału przyznano część rzeczy nieodzwierciedlającą w pełni wartości udziału, to wartość tę należy wyrównać poprzez dopłaty pieniężne. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Taka zasada odpowiada normalnemu układowi wzajemnych stosunków w małżeństwie, w którym majątek wspólny jest z reguły owocem wspólnych starań obojga małżonków, niezależnie od tego w jakiej postaci starania te się przejawiają (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia r., III CRN 626/71). Stosownie do 2 wskazanego przepisu, każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każde z nich przyczyniło się do powstania tego majątku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu dnia r. (I CKN 320/98, OSNC 2000/7-8/133) jeżeli trybie art k.r.o. nie dojdzie do pozbawienia małżonka udziału w majątku wspólnym, to podział tego majątku nie może doprowadzić do pozbawienia małżonka prawa własności przysługującej mu w wyniku podziału części tego majątku odpowiadającej wielkości jego udziału w tym majątku. Reasumując, podkreślić należy, iż gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to

6 przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w związku z art k.c. i art. 212 k.c.). Wobec faktu, iż zainteresowani nie zgłaszali w sprawie wniosku w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym Sąd uznając, że udziały w majątku wspólnym są równe i wynoszą połowę wartości całego tego majątku, zasądził od Andrzeja A. na rzecz Niny A. tytułem spłaty kwotę wynikającą z rozliczenia składników majątku wspólnego z uwzględnieniem spłaconego przez uczestnika postępowania z majątku osobistego długu obciążającego majątek wspólny. W oparciu o przeprowadzone w sprawie czynności dowodowe Sąd ustalił, że wartość majątku wspólnego byłych małżonków wynosi złotych. Biorąc pod uwagę, że udziały w majątku wspólnym zainteresowanych są równe, zarówno wartość udziału wnioskodawczyni, jak i uczestnika postępowania wynosi 8.703,50 złotych. Ustalając wysokość udziału należnego zainteresowanym Sąd zobowiązany był rozliczyć uiszczony przez uczestnika postępowania z majątku osobistego dług obciążający majątek wspólny w kwocie ,12. Sąd po dokonaniu rozliczenia ww. kwoty stosowanie do udziałów przypadających uczestnikom zasądził od Andrzeja A. na rzecz Niny A. kwotę 893,94 złote tytułem spłaty. Zasądzając powyższą kwotę spłaty Sąd określił jej termin płatności, jako płatnej w terminie daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności. Wysokość spłaty w niniejszym postępowaniu jest niewielka, stąd kwota powyższa znajduje się w granicach możliwości finansowych uczestnika postępowania. Powyższe warunki płatności uwzględniają sytuację życiową i możliwości płatnicze obu zainteresowanych tj. uprawnionej oraz zobowiązanego i tym samym realizują w pełni ich uzasadnione interesy. Sąd zasądził płatność tej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatnościach. O odsetkach orzeczono na mocy art. 481 k.c. Orzekając o kosztach sądowych Sąd uznał, że zainteresowani powinni w nich partycypować stosownie do swych udziałów w majątku wspólnym, albowiem udziały te odzwierciedlają ich stopień zainteresowania rozstrzygnięciem sprawy (art k.p.c.). Wydatki w sprawie wyniosły 1.509,03 złotych. Stanowią je koszt wynagrodzenia biegłych sądowych powoływanych w sprawie. Wobec faktu, iż wnioskodawczyni w toku postępowania sądowego korzystała ze zwolnienia od kosztów sądowych i uznając podstawy tego zwolnienia za nadal aktualne, z uwagi na trudną sytuację materialną ww., Sąd odstąpił od obciążania jej kosztami sądowymi i przejął je w całości na rachunek Skarbu Państwa (art. 102 k.c.p. w zw. z art.13 2 k.p.c.). Od uczestnika postępowania zasądził zaś kwotę 500 złotych tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego oraz kwotę 754,51 złotych tytułem połowy wydatków poniesionych w sprawie. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego ustalono na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określono ( Dz.U. Nr 167, poz z późn. zm.). W pozostałym zakresie tj. kosztów zastępstwa procesowego, zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie (art k.p.c.).

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 593/12. Dnia 9 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 593/12. Dnia 9 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 593/12 POSTANOWIENIE Dnia 9 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) w sprawie z wniosku M. T. przy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt. V RC 803/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : Dorota Gąsowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia.

PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia. PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny Powód: Anna Maria Kowalska zam. w Głuchołazach, ul. Bezowa 12/1 Pozwany: Adam Kowalski zam. w Głuchołazach, ul. Bezowa 12/1 POZEW O ROZWÓD

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PORADNIK PRAWNY

OSOBISTY PORADNIK PRAWNY PREZENT ZA INSTALACJĘ APLIKACJI ASYSTENT 1 OSOBISTY PORADNIK PRAWNY www.gofin.pl WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN Sp. z o.o. 2 I. Stosunki majątkowe między małżonkami str. 4 1. Zarządzanie majątkiem wspólnym

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygnatura akt VIII Ga 372/14 Dnia 11 grudnia 2014 roku WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu Pytasz-nie błądzisz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Ośrodki poradnictwa ISBN 978-83-920113-6-1 prawnego i obywatelskiego a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., b. notatniki, dyplomy,

Bardziej szczegółowo