REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U r., Nr 70, poz. 335 ze zm.); 2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 21, poz. 94 ze zm.); 3) ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U r., Nr 79, poz. 854 ze zm.); 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U r., Nr 43, poz. 349). 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, jego wszelkie zmiany oraz coroczny preliminarz i zmiany w preliminarzu, ustala się w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz rocznym preliminarzu mają kierownik zakładu pracy lub zakładowa organizacja związkowa. Zmiany te będą wprowadzane w formie pisemnego aneksu w trybie obowiązującym do wprowadzenia Regulaminu. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na podstawie ustawy o ZFŚS; 2) Kierownik zakładu pracy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;

2 3) Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu pracownicy, emeryci i renciści Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i ich rodziny; 4) Pracownicy osoby o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu; 5) Emeryci i renciści byli pracownicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, którzy posiadają aktualny status emeryta lub rencisty. 3 Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 4 1. Ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać: 1) osoby pozostający w stosunku pracy, bez względu na wymiar czasu pracy, z wyjątkiem osób przebywających na urlopach bezpłatnych, w których trakcie trwania wykonują jakąkolwiek pracę na rzecz innego pracodawcy; 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 3) emeryci i renciści, dla których Kuratorium Oświaty we Wrocławiu było macierzystym zakładem pracy i z którego pracownik przeszedł na emeryturę lub rentę; 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1, 2 i Za członków rodziny osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, uważa się: 1) małżonka, w tym także pracującego; 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, w wieku do lat 18, a jeśli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 3) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do lat 18, a jeśli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 4) osoby wymienione w pkt 2 i 3, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek;

3 5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach (także emerytach, rencistach), jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną. 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą członkowie rodziny o których mowa w 4 ust. 2 pkt 2 5, w przypadku wstąpienia przez nie w związek małżeński. III. TWORZENIE FUNDUSZU 5 1. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby osób zatrudnionych. 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 1) zwiększony odpis w wysokości 6,25 proc. podstawy naliczenia, czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przysługujący na każdą zatrudniona osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 2) zwiększenie funduszu, wynoszące 6,25 proc. podstawy na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do korzystania z opieki socjalnej Zakładu; 3) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; 4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 3. Kierownik zakładu pracy w porozumieniu z podmiotem określonym w 1 ust. 2, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami może zwiększyć wysokość odpisu podstawowego na Fundusz na każdego emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana corocznie, obowiązuje jedynie w danym roku kalendarzowym. 6 Kierownik zakładu pracy w terminie do dnia 31 marca każdego roku ustala roczny preliminarz dochodów i wydatków Funduszu, oraz uzgadnia go z podmiotem określonym w 1 ust Środkami Funduszu administruje kierownik zakładu pracy i wyłącznie on podejmuje jednostkowe decyzje o przyznaniu świadczenia osobie uprawnionej, która złożyła wniosek w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie.

4 IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 8 Posiadane środki Funduszu będą przeznaczane na: 1) dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 2) częściową refundację kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, ponoszonych przez pracowników (emerytów, rencistów), 3) pomocy pieniężnej dla pracowników (emerytów, rencistów), dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 4) pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek na wymienione w 24 cele. Przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe zależy także od sytuacji mieszkaniowej pracownika (emeryta, rencisty). V. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 9 1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego, a świadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem nie maja charakteru roszczeniowego, co oznacza, że nie przyznanie ich wnioskującemu nie uprawnia go, do dochodzenia wypłaty na jakiejkolwiek drodze spornej z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 2. Pracownik, któremu nie przyznano świadczenia z Funduszu może, tylko wówczas, gdy zostały naruszone postanowienia Regulaminu, wystąpić do kierownika zakładu pracy z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonego wniosku. 3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku, o którym mowa wyżej jest: 1) określenie imienia i nazwiska wnioskodawcy; 2) wskazanie świadczenia będącego przedmiotem wniosku; 3) wskazanie konkretnego postanowienia Regulaminu, które zostało naruszone, wraz uzasadnieniem ponownego rozpatrzenia sprawy; 4) złożenie wniosku w terminie 7 dni od dnia uzyskania pisemnej informacji o nieprzyznaniu świadczenia. 4. Kierownik zakładu pracy rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego wpływu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień Komisji Socjalnej i zasięgnięciu opinii podmiotu

5 określonego w 1 ust. 2. Ponowna decyzja podjęta przez kierownika zakładu pracy jest ostateczna. 10 Nie można pokrywać z Funduszu wydatków, które nie mogą być z niego finansowane, ani obciążać Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę zgromadzonych na rachunku bankowym środków Funduszu Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. 2. Z wnioskiem o którym mowa wyżej może także wystąpić z własnej inicjatywy kierownik zakładu pracy, grupa pracowników lub Komisja Socjalna. 12 Pomoc ze środków Funduszu przysługuje w pierwszej kolejności: 1) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej; 2) osobom przewlekle chorym lub niepełnosprawnym; 3) osobom najdłużej niekorzystającym z Funduszu. VI. KOMISJA SOCJALNA Komisję Socjalną powołuje kierownik zakładu pracy w drodze zarządzenia. 2. Przewodniczącego oraz jego Zastępcę wybiera kierownik zakładu pracy spośród wszystkich jego pracowników. 3. Przedstawicieli poszczególnych wydziałów wybierają pracownicy tychże, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów dla poszczególnych kandydatów decyzję podejmuje dyrektor danego wydziału. Po zatwierdzeniu wyboru pracowników przez poszczególnych dyrektorów wydziałów, przedstawiają oni niezwłocznie poszczególne kandydatury kierownikowi zakładu pracy do akceptacji. 4. Komisja składa się z 15 osób, tj.: 1) Przewodniczącego Komisji Socjalnej; 2) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Socjalnej;

6 3) 2 reprezentantów organizacji związkowej; 4) 3 reprezentantów Wydziału Rozwoju Edukacji; 5) 4 reprezentantów Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, w tym po jednym reprezentancie każdego Oddziału; 6) 4 reprezentantów Wydziału Organizacyjnego, w tym Sekretarz. 5. Komisja ma obowiązek rozpatrywania, kwalifikowania oraz opiniowania wniosków i podań osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowo może korzystać z uprawnień nadanych jej niniejszym Regulaminem. 6. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania. 7. Głosowanie jest ważne, jeśli brała w nim udział co najmniej połowa członków Komisji +1, a w zebraniu Komisji i głosowaniu brał udział jej Przewodniczący lub jego Zastępca. 8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów popierających i przeciwnych, decydujący głos w danej sprawie ma Przewodniczący Komisji Socjalnej, lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej. 9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Komisji Socjalnej lub jego Zastępca oraz Sekretarz Komisji Socjalnej. VII. SKŁADNIKI OBLICZANIA DOCHODU DLA USTALENIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI Odpłatności za świadczenia finansowane ze środków Funduszu są uzależnione od wysokości dochodu na członka rodziny prowadzącego z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, zgodnie z treścią 4 ust. 2 oraz 16 niniejszego Regulaminu. 2. Komisja Socjalna może zażądać w uzasadnionych wypadkach od osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu, także innych dokumentów niż wymienione w 25 Regulaminu, jako załączników do podań. 15 Średni dochód wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny wraz z dziećmi przebywającymi w internatach/na stancjach, ustala się za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok korzystania ze świadczenia.

7 16 Do dochodu wlicza się: 1) składniki wynagrodzenia osobowego: a) płacę zasadniczą, b) wszystkie dodatki do płacy zasadniczej, c) nagrodę z zysku, d) inne nagrody; 2) wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac; 3) zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych i rodzinnych); 4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony zgodnie z przepisami określającymi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego; 5) dochód z pracy nakładczej, agencyjnej, wykonywania wolnego zawodu oraz działalności wytwórczej i artystycznej; 6) stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu; 7) zasiłek wychowawczy; 8) zasiłek dla bezrobotnych; 9) alimenty; 10) inne nie wymienione wyżej składniki dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. VIII. ZASADY I TRYB DOFINANSOWANIA RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów stacjonarnych lub zorganizowanych we własnym zakresie, przysługuje raz w danym roku kalendarzowym. 2. Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży składają wnioski w terminie podanym do powszechnej wiadomości.

8 18 1. Podstawą do wypłaty świadczeń, o których mowa w 8 jest wniosek, będący drukiem stanowiącym załączniki do niniejszego Regulaminu, osoby uprawnionej w rozumieniu 4 ust. 1, złożony u Sekretarza Komisji Socjalnej z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodów w rodzinie. 2. Wnioski i podania złożone po upływie ustalonych do ich złożenia terminów będą rozpatrywane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a ich uwzględnienie będzie zależne od możliwości pozytywnego załatwienia. 3. Warunkiem wypłacenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży o którym mowa w 8 pkt 2, wolnego od podatku dochodowego, jest dołączenie do wniosku i oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, rachunku (faktury) potwierdzającego wpłatę za określoną formę wypoczynku. 4. Komisja Socjalna Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wydaje na temat złożonego wniosku swoją opinię i przedkłada ją kierownikowi zakładu pracy bez zbędnej zwłoki. 5. Akceptację wniosku przez Komisję Socjalną potwierdza podpisem Przewodniczący Komisji Socjalnej lub jego Zastępca, Sekretarz Komisji Socjalnej oraz przedstawiciel działających przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu związków zawodowych. 6. Skompletowane dokumenty przedstawia się kierownikowi zakładu pracy, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia. 7. Ustala się tabelę dopłat do wypoczynku dorosłych, w zależności od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej. 8. Treść tabeli może być modyfikowana w zależności od potrzeb, po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotem określonym w 1 ust W przypadku powstania wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w złożonym przez pracownika oświadczeniu, kierownik zakładu pracy ma prawo do sprawdzenia wiarygodności danych w każdej formie. Stwierdzenie iż pracownik złożył oświadczenie niezgodnie ze stanem faktycznym, pozbawia go możliwości korzystania ze świadczeń Funduszu przez okres 3 lat.

9 20 1. Dopłatę do wypoczynku dzieci, której wysokość jest uzależniona od wielkości środków pozostających w dyspozycji, ustala się po rozdzieleniu dofinansowania wypoczynku pracowników i emerytów. 2. Ustala się tabelę dopłat do wypoczynku dzieci, w zależności od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej. IX. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ Ustala się wysokość zapomóg losowych: 1) ze względów zdrowotnych do 1000 zł, po przedstawieniu rachunków za leki, badania lub rehabilitację; 2) w razie śmierci pracownika, jego dziecka lub współmałżonka 500 zł; 3) inne przypadki losowe w miarę posiadanych środków. 2. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, może zostać przyznana kwota wyższa niż ustalona w ust. 1, w miarę posiadanych środków. 22 Komisja Socjalna może dofinansować dodatkowo wypoczynek dla dzieci pracownika, w przypadkach losowych, w ramach posiadanych środków finansowych. Także ten rodzaj świadczenia traktuje się jako zapomogę losowa. X. OGÓLNE WARUNKU UDZIELANIA, SPŁATY I UMARZANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są pracownikom (emerytom, rencistom). 2. Przewiduje się udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem na remont mieszkania i domów jednorodzinnych, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze, budowę domu jednorodzinnego, adaptacje lokali niemieszkalnych na mieszkania, kaucję i opłaty wymagane na zamianę mieszkania. 3. Oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi 1%.

10 4. Pożyczka na remont może być udzielona pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki. Osoba spłacająca pożyczkę na remont mieszkania może ubiegać się o pożyczkę na cele o których mowa w 24 ust. 1 pkt Osoba, która nie spłaciła pożyczki na remont mieszkania może ubiegać się o nową pożyczkę na ten cel, pod warunkiem, że nową pożyczką o którą się ubiega, zostanie spłacone pozostałe zadłużenie. 6. Zaciągnięcie pożyczki przez pożyczkobiorcę wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób, w tym co najmniej jednej będącej pracownikiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zatrudnionymi na czas nieokreślony. Za zgodą kierownika zakładu pracy poręczenia mogą udzielić inne niż wskazane wcześniej osoby. 7. W przypadku emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poręczenia mogą udzielić osoby nie będące pracownikami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zatrudnione jedynie na czas nieokreślony Ustala się pożyczki na: 1) remont mieszkania i domu jednorodzinnego 5000 zł; 2) uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze, kwaterunkowe lub zakładowe 8000 zł; 3) budowę domu jednorodzinnego 8000 zł; 4) adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkanie 6000 zł; 5) kaucję i opłaty wymagane przy zamianie mieszkań 2000 zł; 6) wykupienie mieszkania na własność 8000 zł. 2. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony, kwotę pożyczki ustala się proporcjonalnie do czasu na który umowa została zawarta. 3. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od jej wypłacenia. 4. Okres spłaty wynosi, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2: 1) przy kwocie 2000 zł i 4500 zł do 2 lat; 2) przy kwocie 5000 zł do 3 lat;

11 3) przy kwocie 8000 zł do 4 lat. 25 Podstawą do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki są dla: 1) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 1 wniosek; 2) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 2 wniosek i zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu i terminie zasiedlenia lub kwaterunku; 3) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 3 wniosek, zezwolenie na budowę domu (odpis lub kopia, w przypadku kopii oryginał do wglądu); 4) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 4 wniosek i pozwolenie na adaptację lokalu niemieszkalnego (odpis lub kopia, w przypadku kopii oryginał do wglądu); 5) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 5 wniosek i zaświadczenie o wysokości kaucji bądź opłaty; 6) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 6 wniosek i dokument potwierdzający nabycie nieruchomości. 26 Jeżeli wkład mieszkaniowy lub zaliczka na wkład budowlany zostały już zgromadzone bądź uiszczone w pełnej wysokości, to pożyczka z Funduszu na ten cel nie przysługuje. 27 Pomoc z Funduszu na uzupełnienie wkładu spółdzielni mieszkaniowej jest przekazywana na konto spółdzielni po zawiadomieniu przez zainteresowanego o terminie zasiedlenia mieszkania. 28 Szczegółowe warunki zawierania, spłaty i umarzania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe będą określane w indywidualnych umowach zawieranych między zakładem pracy a pożyczkobiorcą Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe na pisemny, wyczerpująco umotywowany wniosek pożyczkobiorcy może być przez kierownika zakładu pracy, po uzgodnieniu z podmiotem określonym w 1 ust. 2:

12 1) umorzona w całości lub w części w wyjątkowych wypadkach losowych, których zaistnienie uniemożliwia spłatę pożyczki; 2) zawieszona lub przedłużona po wystąpieniu szczególnie uzasadnionych przypadków, przy czym zawieszenie spłaty nie dotyczy odsetek. 2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy spłatę umarza się w całości Osoba korzystająca z Funduszu, która otrzymała z niego pożyczkę na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do jej niezwłocznego zwrotu wraz z odsetkami umownymi, jeżeli: 1) zakład pracy stwierdzi, że osoba korzystająca z Funduszu złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub dokument, sfałszowała dokument lub w inny sposób wprowadziła w błąd zakład pracy; 2) z osobą zatrudnioną w zakładzie pracy, uprawnioną do korzystania z Funduszu, rozwiązany został stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 3) z osobą zatrudnioną w zakładzie pracy, uprawnioną do korzystania z Funduszu, rozwiązany został stosunek pracy na mocy porozumienia stron; 4) umowa o pracę została rozwiązana przez pracownika bez wypowiedzenia; 5) upłynął czas na który została zawarta umowa na czas określony i nie została zawarta kolejna umowa na czas określony lub nieokreślony; 6) nie zrealizuje choćby jeden raz któregokolwiek z postanowień umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe, chyba że kierownik zakładu pracy wyraził uprzednio zgodę na odstępstwo. 2. W przypadku osoby, z którą został rozwiązany stosunek pracy za wypowiedzeniem m.in. z przyczyn dotyczących zakładu pracy, rozkłada się pozostałą do spłaty kwotę wierzytelności na odpowiedni okres, jednak nie dłuższy niż ten w którym powinna ona zwrócić zaciągniętą pożyczkę, gdyby pozostawała nadal w stosunku pracy. 3. W wyżej wymienionych wypadkach, osoby poręczające, będące pracownikami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zostają poinformowane o zaistniałej sytuacji przez wyznaczonego pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

13 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31 Świadczenia przyznane osobom uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczas obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. 32 Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 33 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 34 Zmian w Regulaminie dokonuje się w formie pisemnej, w trybie przyjętym dla jego ustalenia. 35 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez kierownika zakładu pracy i przedstawiciela podmiotu wymienionego w 1 ust. 2. Uzgodniono Przewodniczący Organizacji NSZZ Solidarność przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu /-/ Lidia Czyszewicz-Staniak Dolnośląski Kurator Oświaty /-/ Beata Pawłowicz Wrocław, dnia r Dnia r..

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 36 Rektora AMG z 21.11.2014r zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora AMG z 18.12.2014r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Załącznik do zarządzenia nr 7/09/10 Dyrektora XXII LO z OD im. José Martí REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku Podstawa prawna 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 02 września 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 25 maja 2007 r.

Tekst jednolity z dnia 25 maja 2007 r. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 12/2007 r Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu Tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo