REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U r., Nr 70, poz. 335 ze zm.); 2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 21, poz. 94 ze zm.); 3) ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U r., Nr 79, poz. 854 ze zm.); 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U r., Nr 43, poz. 349). 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, jego wszelkie zmiany oraz coroczny preliminarz i zmiany w preliminarzu, ustala się w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz rocznym preliminarzu mają kierownik zakładu pracy lub zakładowa organizacja związkowa. Zmiany te będą wprowadzane w formie pisemnego aneksu w trybie obowiązującym do wprowadzenia Regulaminu. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na podstawie ustawy o ZFŚS; 2) Kierownik zakładu pracy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;

2 3) Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu pracownicy, emeryci i renciści Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i ich rodziny; 4) Pracownicy osoby o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu; 5) Emeryci i renciści byli pracownicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, którzy posiadają aktualny status emeryta lub rencisty. 3 Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 4 1. Ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać: 1) osoby pozostający w stosunku pracy, bez względu na wymiar czasu pracy, z wyjątkiem osób przebywających na urlopach bezpłatnych, w których trakcie trwania wykonują jakąkolwiek pracę na rzecz innego pracodawcy; 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 3) emeryci i renciści, dla których Kuratorium Oświaty we Wrocławiu było macierzystym zakładem pracy i z którego pracownik przeszedł na emeryturę lub rentę; 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1, 2 i Za członków rodziny osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, uważa się: 1) małżonka, w tym także pracującego; 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, w wieku do lat 18, a jeśli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 3) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do lat 18, a jeśli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 4) osoby wymienione w pkt 2 i 3, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek;

3 5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach (także emerytach, rencistach), jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną. 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą członkowie rodziny o których mowa w 4 ust. 2 pkt 2 5, w przypadku wstąpienia przez nie w związek małżeński. III. TWORZENIE FUNDUSZU 5 1. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby osób zatrudnionych. 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 1) zwiększony odpis w wysokości 6,25 proc. podstawy naliczenia, czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przysługujący na każdą zatrudniona osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 2) zwiększenie funduszu, wynoszące 6,25 proc. podstawy na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do korzystania z opieki socjalnej Zakładu; 3) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; 4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 3. Kierownik zakładu pracy w porozumieniu z podmiotem określonym w 1 ust. 2, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami może zwiększyć wysokość odpisu podstawowego na Fundusz na każdego emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana corocznie, obowiązuje jedynie w danym roku kalendarzowym. 6 Kierownik zakładu pracy w terminie do dnia 31 marca każdego roku ustala roczny preliminarz dochodów i wydatków Funduszu, oraz uzgadnia go z podmiotem określonym w 1 ust Środkami Funduszu administruje kierownik zakładu pracy i wyłącznie on podejmuje jednostkowe decyzje o przyznaniu świadczenia osobie uprawnionej, która złożyła wniosek w trybie ustalonym w niniejszym Regulaminie.

4 IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 8 Posiadane środki Funduszu będą przeznaczane na: 1) dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 2) częściową refundację kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, ponoszonych przez pracowników (emerytów, rencistów), 3) pomocy pieniężnej dla pracowników (emerytów, rencistów), dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 4) pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek na wymienione w 24 cele. Przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe zależy także od sytuacji mieszkaniowej pracownika (emeryta, rencisty). V. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 9 1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego, a świadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem nie maja charakteru roszczeniowego, co oznacza, że nie przyznanie ich wnioskującemu nie uprawnia go, do dochodzenia wypłaty na jakiejkolwiek drodze spornej z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 2. Pracownik, któremu nie przyznano świadczenia z Funduszu może, tylko wówczas, gdy zostały naruszone postanowienia Regulaminu, wystąpić do kierownika zakładu pracy z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonego wniosku. 3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku, o którym mowa wyżej jest: 1) określenie imienia i nazwiska wnioskodawcy; 2) wskazanie świadczenia będącego przedmiotem wniosku; 3) wskazanie konkretnego postanowienia Regulaminu, które zostało naruszone, wraz uzasadnieniem ponownego rozpatrzenia sprawy; 4) złożenie wniosku w terminie 7 dni od dnia uzyskania pisemnej informacji o nieprzyznaniu świadczenia. 4. Kierownik zakładu pracy rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego wpływu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień Komisji Socjalnej i zasięgnięciu opinii podmiotu

5 określonego w 1 ust. 2. Ponowna decyzja podjęta przez kierownika zakładu pracy jest ostateczna. 10 Nie można pokrywać z Funduszu wydatków, które nie mogą być z niego finansowane, ani obciążać Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę zgromadzonych na rachunku bankowym środków Funduszu Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. 2. Z wnioskiem o którym mowa wyżej może także wystąpić z własnej inicjatywy kierownik zakładu pracy, grupa pracowników lub Komisja Socjalna. 12 Pomoc ze środków Funduszu przysługuje w pierwszej kolejności: 1) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej; 2) osobom przewlekle chorym lub niepełnosprawnym; 3) osobom najdłużej niekorzystającym z Funduszu. VI. KOMISJA SOCJALNA Komisję Socjalną powołuje kierownik zakładu pracy w drodze zarządzenia. 2. Przewodniczącego oraz jego Zastępcę wybiera kierownik zakładu pracy spośród wszystkich jego pracowników. 3. Przedstawicieli poszczególnych wydziałów wybierają pracownicy tychże, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów dla poszczególnych kandydatów decyzję podejmuje dyrektor danego wydziału. Po zatwierdzeniu wyboru pracowników przez poszczególnych dyrektorów wydziałów, przedstawiają oni niezwłocznie poszczególne kandydatury kierownikowi zakładu pracy do akceptacji. 4. Komisja składa się z 15 osób, tj.: 1) Przewodniczącego Komisji Socjalnej; 2) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Socjalnej;

6 3) 2 reprezentantów organizacji związkowej; 4) 3 reprezentantów Wydziału Rozwoju Edukacji; 5) 4 reprezentantów Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, w tym po jednym reprezentancie każdego Oddziału; 6) 4 reprezentantów Wydziału Organizacyjnego, w tym Sekretarz. 5. Komisja ma obowiązek rozpatrywania, kwalifikowania oraz opiniowania wniosków i podań osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowo może korzystać z uprawnień nadanych jej niniejszym Regulaminem. 6. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania. 7. Głosowanie jest ważne, jeśli brała w nim udział co najmniej połowa członków Komisji +1, a w zebraniu Komisji i głosowaniu brał udział jej Przewodniczący lub jego Zastępca. 8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów popierających i przeciwnych, decydujący głos w danej sprawie ma Przewodniczący Komisji Socjalnej, lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej. 9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Komisji Socjalnej lub jego Zastępca oraz Sekretarz Komisji Socjalnej. VII. SKŁADNIKI OBLICZANIA DOCHODU DLA USTALENIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI Odpłatności za świadczenia finansowane ze środków Funduszu są uzależnione od wysokości dochodu na członka rodziny prowadzącego z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, zgodnie z treścią 4 ust. 2 oraz 16 niniejszego Regulaminu. 2. Komisja Socjalna może zażądać w uzasadnionych wypadkach od osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu, także innych dokumentów niż wymienione w 25 Regulaminu, jako załączników do podań. 15 Średni dochód wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny wraz z dziećmi przebywającymi w internatach/na stancjach, ustala się za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok korzystania ze świadczenia.

7 16 Do dochodu wlicza się: 1) składniki wynagrodzenia osobowego: a) płacę zasadniczą, b) wszystkie dodatki do płacy zasadniczej, c) nagrodę z zysku, d) inne nagrody; 2) wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac; 3) zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych i rodzinnych); 4) dochód z gospodarstwa rolnego, ustalony zgodnie z przepisami określającymi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego; 5) dochód z pracy nakładczej, agencyjnej, wykonywania wolnego zawodu oraz działalności wytwórczej i artystycznej; 6) stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu; 7) zasiłek wychowawczy; 8) zasiłek dla bezrobotnych; 9) alimenty; 10) inne nie wymienione wyżej składniki dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. VIII. ZASADY I TRYB DOFINANSOWANIA RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów stacjonarnych lub zorganizowanych we własnym zakresie, przysługuje raz w danym roku kalendarzowym. 2. Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży składają wnioski w terminie podanym do powszechnej wiadomości.

8 18 1. Podstawą do wypłaty świadczeń, o których mowa w 8 jest wniosek, będący drukiem stanowiącym załączniki do niniejszego Regulaminu, osoby uprawnionej w rozumieniu 4 ust. 1, złożony u Sekretarza Komisji Socjalnej z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodów w rodzinie. 2. Wnioski i podania złożone po upływie ustalonych do ich złożenia terminów będą rozpatrywane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a ich uwzględnienie będzie zależne od możliwości pozytywnego załatwienia. 3. Warunkiem wypłacenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży o którym mowa w 8 pkt 2, wolnego od podatku dochodowego, jest dołączenie do wniosku i oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, rachunku (faktury) potwierdzającego wpłatę za określoną formę wypoczynku. 4. Komisja Socjalna Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wydaje na temat złożonego wniosku swoją opinię i przedkłada ją kierownikowi zakładu pracy bez zbędnej zwłoki. 5. Akceptację wniosku przez Komisję Socjalną potwierdza podpisem Przewodniczący Komisji Socjalnej lub jego Zastępca, Sekretarz Komisji Socjalnej oraz przedstawiciel działających przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu związków zawodowych. 6. Skompletowane dokumenty przedstawia się kierownikowi zakładu pracy, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia. 7. Ustala się tabelę dopłat do wypoczynku dorosłych, w zależności od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej. 8. Treść tabeli może być modyfikowana w zależności od potrzeb, po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotem określonym w 1 ust W przypadku powstania wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w złożonym przez pracownika oświadczeniu, kierownik zakładu pracy ma prawo do sprawdzenia wiarygodności danych w każdej formie. Stwierdzenie iż pracownik złożył oświadczenie niezgodnie ze stanem faktycznym, pozbawia go możliwości korzystania ze świadczeń Funduszu przez okres 3 lat.

9 20 1. Dopłatę do wypoczynku dzieci, której wysokość jest uzależniona od wielkości środków pozostających w dyspozycji, ustala się po rozdzieleniu dofinansowania wypoczynku pracowników i emerytów. 2. Ustala się tabelę dopłat do wypoczynku dzieci, w zależności od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej. IX. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ Ustala się wysokość zapomóg losowych: 1) ze względów zdrowotnych do 1000 zł, po przedstawieniu rachunków za leki, badania lub rehabilitację; 2) w razie śmierci pracownika, jego dziecka lub współmałżonka 500 zł; 3) inne przypadki losowe w miarę posiadanych środków. 2. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, może zostać przyznana kwota wyższa niż ustalona w ust. 1, w miarę posiadanych środków. 22 Komisja Socjalna może dofinansować dodatkowo wypoczynek dla dzieci pracownika, w przypadkach losowych, w ramach posiadanych środków finansowych. Także ten rodzaj świadczenia traktuje się jako zapomogę losowa. X. OGÓLNE WARUNKU UDZIELANIA, SPŁATY I UMARZANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są pracownikom (emerytom, rencistom). 2. Przewiduje się udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem na remont mieszkania i domów jednorodzinnych, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze, budowę domu jednorodzinnego, adaptacje lokali niemieszkalnych na mieszkania, kaucję i opłaty wymagane na zamianę mieszkania. 3. Oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi 1%.

10 4. Pożyczka na remont może być udzielona pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki. Osoba spłacająca pożyczkę na remont mieszkania może ubiegać się o pożyczkę na cele o których mowa w 24 ust. 1 pkt Osoba, która nie spłaciła pożyczki na remont mieszkania może ubiegać się o nową pożyczkę na ten cel, pod warunkiem, że nową pożyczką o którą się ubiega, zostanie spłacone pozostałe zadłużenie. 6. Zaciągnięcie pożyczki przez pożyczkobiorcę wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób, w tym co najmniej jednej będącej pracownikiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zatrudnionymi na czas nieokreślony. Za zgodą kierownika zakładu pracy poręczenia mogą udzielić inne niż wskazane wcześniej osoby. 7. W przypadku emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poręczenia mogą udzielić osoby nie będące pracownikami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zatrudnione jedynie na czas nieokreślony Ustala się pożyczki na: 1) remont mieszkania i domu jednorodzinnego 5000 zł; 2) uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze, kwaterunkowe lub zakładowe 8000 zł; 3) budowę domu jednorodzinnego 8000 zł; 4) adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkanie 6000 zł; 5) kaucję i opłaty wymagane przy zamianie mieszkań 2000 zł; 6) wykupienie mieszkania na własność 8000 zł. 2. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony, kwotę pożyczki ustala się proporcjonalnie do czasu na który umowa została zawarta. 3. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od jej wypłacenia. 4. Okres spłaty wynosi, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2: 1) przy kwocie 2000 zł i 4500 zł do 2 lat; 2) przy kwocie 5000 zł do 3 lat;

11 3) przy kwocie 8000 zł do 4 lat. 25 Podstawą do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki są dla: 1) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 1 wniosek; 2) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 2 wniosek i zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu i terminie zasiedlenia lub kwaterunku; 3) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 3 wniosek, zezwolenie na budowę domu (odpis lub kopia, w przypadku kopii oryginał do wglądu); 4) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 4 wniosek i pozwolenie na adaptację lokalu niemieszkalnego (odpis lub kopia, w przypadku kopii oryginał do wglądu); 5) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 5 wniosek i zaświadczenie o wysokości kaucji bądź opłaty; 6) pożyczki wymienionej w 24 ust. 1 pkt 6 wniosek i dokument potwierdzający nabycie nieruchomości. 26 Jeżeli wkład mieszkaniowy lub zaliczka na wkład budowlany zostały już zgromadzone bądź uiszczone w pełnej wysokości, to pożyczka z Funduszu na ten cel nie przysługuje. 27 Pomoc z Funduszu na uzupełnienie wkładu spółdzielni mieszkaniowej jest przekazywana na konto spółdzielni po zawiadomieniu przez zainteresowanego o terminie zasiedlenia mieszkania. 28 Szczegółowe warunki zawierania, spłaty i umarzania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe będą określane w indywidualnych umowach zawieranych między zakładem pracy a pożyczkobiorcą Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe na pisemny, wyczerpująco umotywowany wniosek pożyczkobiorcy może być przez kierownika zakładu pracy, po uzgodnieniu z podmiotem określonym w 1 ust. 2:

12 1) umorzona w całości lub w części w wyjątkowych wypadkach losowych, których zaistnienie uniemożliwia spłatę pożyczki; 2) zawieszona lub przedłużona po wystąpieniu szczególnie uzasadnionych przypadków, przy czym zawieszenie spłaty nie dotyczy odsetek. 2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy spłatę umarza się w całości Osoba korzystająca z Funduszu, która otrzymała z niego pożyczkę na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do jej niezwłocznego zwrotu wraz z odsetkami umownymi, jeżeli: 1) zakład pracy stwierdzi, że osoba korzystająca z Funduszu złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub dokument, sfałszowała dokument lub w inny sposób wprowadziła w błąd zakład pracy; 2) z osobą zatrudnioną w zakładzie pracy, uprawnioną do korzystania z Funduszu, rozwiązany został stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 3) z osobą zatrudnioną w zakładzie pracy, uprawnioną do korzystania z Funduszu, rozwiązany został stosunek pracy na mocy porozumienia stron; 4) umowa o pracę została rozwiązana przez pracownika bez wypowiedzenia; 5) upłynął czas na który została zawarta umowa na czas określony i nie została zawarta kolejna umowa na czas określony lub nieokreślony; 6) nie zrealizuje choćby jeden raz któregokolwiek z postanowień umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe, chyba że kierownik zakładu pracy wyraził uprzednio zgodę na odstępstwo. 2. W przypadku osoby, z którą został rozwiązany stosunek pracy za wypowiedzeniem m.in. z przyczyn dotyczących zakładu pracy, rozkłada się pozostałą do spłaty kwotę wierzytelności na odpowiedni okres, jednak nie dłuższy niż ten w którym powinna ona zwrócić zaciągniętą pożyczkę, gdyby pozostawała nadal w stosunku pracy. 3. W wyżej wymienionych wypadkach, osoby poręczające, będące pracownikami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zostają poinformowane o zaistniałej sytuacji przez wyznaczonego pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

13 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31 Świadczenia przyznane osobom uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczas obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. 32 Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 33 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 34 Zmian w Regulaminie dokonuje się w formie pisemnej, w trybie przyjętym dla jego ustalenia. 35 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez kierownika zakładu pracy i przedstawiciela podmiotu wymienionego w 1 ust. 2. Uzgodniono Przewodniczący Organizacji NSZZ Solidarność przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu /-/ Lidia Czyszewicz-Staniak Dolnośląski Kurator Oświaty /-/ Beata Pawłowicz Wrocław, dnia r Dnia r..

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo