Impuls BI Konsolidacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Impuls BI Konsolidacja"

Transkrypt

1 Impuls BI Konsolidacja 1

2 Impuls BI Konsolidacja 3 Sprawdziany poprawności 4 Raporty 4 Uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych 4 Proces nadzoru korporacyjnego 5 Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 5 Automatyzacja procesu pozyskiwania danych 5 Raporty automatyzowane 5 Komentarze 5 Dopasowanie zakresu i wyglądu not do potrzeb grupy kapitałowej 6 Automatyczne tworzenie dokumentacji do sprawozdań skonsolidowanych 6 Automatyzacja wyłączeń i korekt konsolidacyjnych 6 Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych 6 Obsługa zdarzeń kapitałowych wewnątrz grupy kapitałowej 7 Obsługa spółek zagranicznych 7 Łatwość rekonfigurowania zakresu i sposobu prezentacji danych 7 Duża szybkość przetwarzania danych 7 Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych 8 Wielojęzyczność - implementacja wersji językowych 8 2

3 Impuls BI Konsolidacja Impuls BI Konsolidacja wspiera proces przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez usprawnienie czynności pozyskania, przetworzenia i udostępnienia informacji, zapewniając jednocześnie jej kompletność, spójność i poprawność. Dzięki wykorzystaniu technologii webowej w prosty i szybki sposób zbierana jest, a następnie przetwarzana informacja z jednostek tworzących grupę kapitałową - często umiejscowionych w różnych regionach kraju, bądź poza jego granicami, posiadających różne systemy finansowo - księgowe, o zróżnicowanym planie kont. Z wykorzystaniem systemu, proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy obejmuje pozyskanie i uzgadnianie danych w jednostkach tworzących grupę kapitałową. Celem tego etapu jest zoptymalizowanie czynności dostarczania oraz samokontroli danych przez jednostki. Na tym etapie jednostka dominująca sprawuje jedynie nadzór nad jakością i terminowością wprowadzanych danych. Etap drugi obejmuje zautomatyzowany proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych dostosowanych dla różnych grup odbiorców pod względem stopnia szczegółowości informacji oraz układu. Podstawowe grupy odbiorców informacji generowanych przez system to: biegli rewidenci, Giełda Papierów Wartościowych, Zarząd grupy. 3

4 Sprawdziany poprawności Zadaniem reguł weryfikacji poprawności danych jest kontrola jakości informacji dostarczanych przez użytkowników systemu w taki sposób, aby możliwie jak najwcześniej - a więc już na etapie pozyskania danych zidentyfikować, a następnie usunąć ewentualne błędy i niezgodności. Wszędzie gdzie to możliwe formularze służące do pozyskania danych zostały wyposażone w tzw. linie kontrolne wspomagające osoby wprowadzające dane zachowaniu wewnętrznej spójności indywidualnego sprawozdania finansowego jednostki (np. pozycja bilansu i objaśniająca do niej nota), a także w uzgadnianiu transakcji wewnątrzgrupowych. W systemie dostępne są również zbiorcze raporty kontroli poprawności danych pozwalające przeglądać aktualny stan danych w bloku według standardowych wymiarów systemu: okresu czasu, spółki oraz wariantu danych. Raporty Wykorzystując raporty statusów formularzy, każdą ze spółek oraz całą grupę kapitałową (raport zbiorczy) można kontrolować z poziomu portalu pod kątem stanu wprowadzania danych. Raporty te dostarczają osobie nadzorującej proces konsolidacji sprawozdań finansowych informację na temat postępu prowadzonych prac. Tym samym umożliwiają odpowiednio wczesne reagowanie na ewentualne opóźnienia w dostarczaniu danych. Dostępne wartości statusu dla formularza/grupy formularzy: Brak statusu status udostępnionego w danym okresie sprawozdawczym formularza, do którego użytkownik nie zaczął wprowadzać danych. Roboczy - początkowy status otwartego formularza danych. Zakończony status nadawany po wprowadzeniu wszystkich danych na formularz. Dane powinny być kompletne. System nie zezwoli na nadanie statusu wprowadzono jeśli blok danych (formularz) nie spełni reguły kompletności danych oraz reguł weryfikacji danych (testy walidacji). Domyślną regułą jest wprowadzenie wszystkich wartości oprócz tych, które w strukturze danych nie zostaną oznaczone jako wymagane. Zatwierdzony status kończący proces wprowadzania danych. Status jest nadawany przez administratora danego formularza. Nadanie statusu powoduje blokadę wprowadzania danych w wybranym bloku (formularzu). Jeśli zachodzi potrzeba skorygowania danych administrator systemu w jednostce dominującej nadaje ponownie status Wprowadzanie danych. Uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych Dzięki zastosowaniu aplikacji WEB czynności związane z uzgodnieniami wzajemnych transakcji i sald pomiędzy spółkami, tworzącymi grupą kapitałową wykonywane do tej pory przez osoby przygotowujące sprawozdanie w jednostce dominującej - zostały oddelegowane do jednostek zależnych. Jednostki te już na etapie wprowadzania danych dokonują uzgodnień wzajemnych transakcji i sald, a jednostka dominująca nadzoruje jedynie jakość i terminowość dostarczanych danych. 4

5 Proces nadzoru korporacyjnego Wykorzystując sumariusze transferowe i kontrolne nawigator aplikacji analitycznej części systemu - osoby w centrali nadzorują jakość wprowadzanych danych oraz postępy w pracy poszczególnych jednostek. Sumariusze transferowe oraz kontrolne są tak przygotowywane, by obsługiwały zarówno konsolidację łańcuchową jak i jednoczesną. Każdy raport przedstawiany jest w dwóch wersjach: wersji pełnej obejmującej wszystkie transakcje w wybranym obszarze oraz okresie konsolidacji (np. rozrachunki wewnątrzgrupowe za pierwsze półrocze 2011) oraz wersję skróconą pokazującą jedynie te transakcje, które nie są uzgodnione. Obserwacja sumariuszy kontrolnych i transferowych pozwala wychwycić na bardzo wczesnym etapie ewentualne problemy ze zgodnością danych w systemie. Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych System pozwala na przeprowadzenie procesu konsolidacji zarówno metodą jednoczesną (płaska struktura grupy kapitałowej) jak i metodą łańcuchową, wykorzystywaną w grupach wielopoziomowych. Możliwe jest ponadto wykonanie konsolidacji dla więcej niż jednej grupy kapitałowej. Dostępny układ wielopoziomowych sumariuszy konsolidacyjnych pozwala na śledzenie wyników skonsolidowanych w układach: jednostek, tytułów wyłączeń, pozycji sprawozdań finansowych, itp. W analogiczny sposób jak sprawozdania finansowe w nawigatorze aplikacji umieszczono sumariusze obejmujące wszystkie noty objaśniające do sprawozdań. Automatyzacja procesu pozyskiwania danych System w pełni integruje się z pakietem MS Excel przez co w prosty sposób można połączyć go z różnymi aplikacjami funkcjonującymi w poszczególnych jednostkach grupy kapitałowej. W ramach dostępnej funkcjonalności istnieje możliwość eksportu i importu danych pomiędzy plikami MS Excel, a portalem WEB, komunikacji poprzez schowek, pliki, a także pliki wielozakładowe. Raporty automatyzowane Aplikacja umożliwia generowanie raportów automatyzowanych charakteryzujących się uwzględnieniem wszystkich przeliczeń zastosowanych w systemie (ujęte jako formuły Excela) oraz powiązań pomiędzy danymi. Funkcjonalność taka pozwala na szybkie otrzymanie wyników po wprowadzeniu poprawek w danych wejściowych. Funkcjonalność umożliwia np. biegłemu rewidentowi badanie sprawozdania wygenerowanego z systemu w formie Excela, w którym zachowano formuły przeliczeniowe i powiązania pomiędzy danymi, bez potrzeby znajomości systemu. Komentarze Komentarz to dowolny tekst wprowadzony przez użytkownika przypisany do wybranego obiektu danych systemu. Komentarz może zostać przypisany do: Formularza Pojedynczego wiersza tabeli (np. tabeli słownikowej) Pojedynczej komórki w wielowymiarowej strukturze danych (kostce OLAP) 5

6 Dopasowanie zakresu i wyglądu not do potrzeb grupy kapitałowej Na etapie wdrożenia szczegółowo omawiany jest wygląd not i sprawozdań przyjęty w danej grupie kapitałowej. Modyfikacja zawartości formularzy i/lub budowa nowych dokonywana jest w sposób wizualny (nie jest wymagana znajomość programowania) za pomocą funkcji wbudowanych w system. Porządkowane są foldery, w których mają znaleźć się poszczególne formularze. Ustalenia te w późniejszym czasie służą do konfiguracji wyglądu wszystkich potrzebnych formularzy zgodnie z tym, co znalazło się w projekcie wdrożenia. Czynności te dotyczą zarówno części WEB, jak i części analitycznej systemu. Część not jest tak przygotowana by użytkownik na etapie wprowadzania danych mógł modyfikować liczbę wierszy w formularzu (np. wyszczególnienie tytułów pozostałych kosztów operacyjnych w nocie objaśniającej do rachunku zysków i strat). Automatyczne tworzenie dokumentacji do sprawozdań skonsolidowanych System oferuje trzy główne środki publikacji wyników na zewnątrz (dla odbiorców nie używających systemu) wydruki, dokumenty Office oraz strony HTML (Web). W raportach automatyzowanych dokumenty Office (Word oraz Excel) są szablonami, które system wypełnia danymi pobieranymi z zasobów aplikacji analitycznej. Dokumenty PDF publikowane są z pozycji MS Word. W efekcie publikowane są sprawozdania skonsolidowane z notami objaśniającymi (Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, XML, HTML), informacja dodatkowa (raporty), drukowana jest dokumentacja konsolidacyjna (sprawozdania jednostek, arkusze konsolidacyjne), wszystko według zaprojektowanych szablonów. Publikacja raportów wspomagana jest poprzez generator stanowiący integralną funkcjonalność analitycznej części systemu. Automatyzacja wyłączeń i korekt konsolidacyjnych System posiada zaszytą bazę wiedzy w postaci około 4000 reguł wyłączeń i eliminacji konsolidacyjnych. Na etapie wdrożenia wszystkie reguły omawiane są z klientem oraz automatyzowane są nowe, powtarzalne zdarzenia występujące w danej grupie kapitałowej, istotne z punktu widzenia osób przygotowujących skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Aplikacja umożliwia ponadto ręczne naniesienie nietypowych zdarzeń bezpośrednio na wygenerowane w systemie sprawozdanie skonsolidowane. Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych System zapewnia obsługę transakcji kupna sprzedaży w zakresie zapasów, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także sald rozrachunków i płatności skutkujących powstaniem pozostałych operacyjnych/ finansowych przychodów i kosztów. 6

7 Obsługa zdarzeń kapitałowych wewnątrz grupy kapitałowej Zakres not obsługujących zdarzenia kapitałowe obejmuje typowe operacje gospodarcze i jest ciągle uzupełniany o kolejne przypadki. Zdarzenia nieobsługiwane automatycznie w danej wersji systemu mogą zostać naniesione ręcznie wprost na sprawozdanie finansowe. Obsługa spółek zagranicznych System wspiera obsługę jednostek zagranicznych. Zastosowano m.in. waluty transakcyjne oraz prezentacji. Zakłada się możliwość wprowadzania danej finansowej w oryginalnej walucie obcej (waluta musi zostać najpierw zdefiniowana na liście dostępnych walut podczas parametryzacji systemu) oraz określenie kursu walutowego obowiązującego w danym okresie czasu dla danej pozycji. Przypisanie kursu odbywa się na poziomie pojedynczego rekordu w bazie danych finansowych, co pozwala np. na: Przypisanie do danej pozycji wielu walut i kursów walutowych (użytkownik, przeglądając dane, będzie mógł dynamicznie zmienić walutę prezentacji oraz używany kurs np. można zobaczyć wartości danych w lutym, wg kursu z innego okresu) Przypisanie innych kursów walutowych do poszczególnych pozycji bloku danych (formularza). Łatwość rekonfigurowania zakresu i sposobu prezentacji danych System daje możliwość szybkiej zmiany szczegółowości raportu, drill down, drill up itd., szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi poziomami i obszarami danych. Wykorzystanie hurtowni danych zawierającej ogromne zbiory danych, w odróżnieniu od pojedynczych tabel prezentujących tylko niewielkie ich wycinki, daje użytkownikowi możliwość poruszania się po kostkach OLAP wzdłuż osi wszystkich zdefiniowanych wymiarów. Opcje zagłębiania się w dane (drill-down, czyli zwiększanie poziomu szczegółowości) oraz generalizacji (drill-up), umożliwiają przeglądanie informacji na różnym poziomie szczegółowości. Najniższy dostępny poziom jest wyznaczony przez zawartość hurtowni danych, której odpowiedni wycinek jest prezentowany. W systemie zaimplementowane jest narzędzie służące do budowy własnych raportów metodą przeciągnij i upuść, zwane przeglądarką kostek. W prosty sposób użytkownik może stworzyć złożoną publikację zawierającą efekty działania aplikacji analitycznej (tabele, wykresy, grafika itp.) uzupełnione o własne komentarze. Gotowy raport może zostać zapisany jako dokument MS Office lub strona HTML, gotowa do publikacji w sieci WEB, intranecie, portalu korporacyjnym lub na urządzeniu mobilnym (np. Pocket PC). Duże możliwości konfigurowania raportu pozwalają na elastyczną zmianę zawartości w zależności od np. spółki, okresu czasu, rodzaju danych itp. Duża szybkość przetwarzania danych Podstawową cechą rozwiązań OLAP jest szybkość realizowanych zapytań analitycznych. Układ danych w bazie OLAP jest specjalnie przygotowany pod kątem wykonywania agregacji i innych operacji na danych. Istnieje możliwość optymalizacji działania serwera analitycznego, tak by najczęściej żądane podsumowania zostały obliczone już podczas zasilania kostek OLAP danymi z hurtowni. 7

8 Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych Dostęp do aplikacji chroniony jest szeregiem haseł i uprawnień. Połączenie jest szyfrowane na podstawie wygenerowanego certyfikatu bezpieczeństwa. W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa danych proponujemy umieszczenie rozwiązania na dwóch osobnych serwerach. Pierwszy serwer WWW, ogólnodostępny i służący dostarczaniu danych do aplikacji. Drugi serwer, serwer aplikacji analitycznej, gdzie gromadzone i analizowane będą dane służące do budowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wielojęzyczność - implementacja wersji językowych Formularze do wprowadzania danych zostały przygotowane w języku polskim, angielskim, rosyjskim. Istnieje możliwość implementacji innych wersji językowych. 8

9 BPSC SA ul. Gałeczki 61, Chorzów Tel , fax NIP: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , Kapitał zakładowy ,80 zł. Opłacony w całości

... Impuls BI Controlling

... Impuls BI Controlling 1 Impuls BI Controlling 3 OLAP 4 Hurtownia danych 4 Korzyści płynące z wdrożenia Impuls BI Controlling 5 Cechy Impuls BI Controlling 6 Główne obszary wspomagania zarządzania 7 2 Impuls BI Controlling Impuls

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Noty o wersji Rozwiązania SAP SAP Business One 2007 A i 2007 A SP01 Czerwiec 2009 Ikony Ikona Znaczenie Ostrzeżenie Przykład Nota Zalecenie Składnia Konwencje pisowni Styl czcionki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 FUNKCJONALNOŚĆ... 5 MODUŁ BUDŻETOWANIA... 5 TWORZENIE STRUKTURY BUDŻETOWEJ... 6 WSPOMAGANIE PROCESU BUDŻETOWANIA... 10 MONITOROWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo