Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii"

Transkrypt

1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii skrypt dla studentów II roku studiów I stopnia kurs: Systemy Informacji Geograficznej w geografii fizycznej program ILWIS (15h) prowadzący: R. Kroczak kontakt: 1

2 Słowo wstępne Na pierwsze/drugie zajęcia każdy student musi przynieść: - mapę topograficzną, skala 1:10000, układ 1992, w wersji geotiff (załącznik1, przykład 1) - dla tego samego terenu zdjęcie lotnicze/ortofotmapę najlepiej kolorową. Ortofotomapy dla Małopolski były wykonane w roku ~1998 (raster 75 cm) te polecam. Oprócz tego w ~2003 i ~2009 (raster 25 cm). Proszę sobie wybrać dowolną ortofotmapę. Oczywiście format geotiff. Ortofotomapy z roku 2003 i 2009 cięte są według układu 1992 ale do skali 1:5000 czyli na 1 arkusz mapy topograficznej przypadają 4 zdjęcia. Ortofotomapa z 1998 cięta jest do skali 1:10000 czyli jedno zdjęcie na jeden arkusz mapy topograficznej (załącznik1, przykład 2) Powyższe materiały można pobrać z: - platformy MOODLE, kurs GIS dla GP i GEO, - mapy dla obszaru Małopolski dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie (ul. Racławicka). W pozostałych województwach również w Urzędach Marszałkowskich, - materiały powyższe dla całego kraju można nabyć również w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie (www.codgik.gov.pl), - dla części Karpat polskich i okolic Krakowa mapy i zdjęcia dostępne są w Zbiorach Kartograficznych naszego Instytutu, Nie posiadanie materiałów na zajęciach uniemożliwia studentowi pracę, a w efekcie zaliczenie. Proszę zwrócić uwagę, że mapy w skali 1:10000 w układzie 1992 zostały wykonane tylko dla części Polski. Miejsca nie objęte tą mapą zostały wypełnione dociętymi mapami z układu 1965 (załącznik1, przykład 3). Osobiście nie polecam tych map ale jak ktoś chce pracy na pewno będzie więcej. Jesteście Państwo na II roku więc zapewne się już znacie. Proszę podzielić się tak, żeby na jednym arkuszu pracowały maksymalnie dwie osoby. Zwracam uwagę, że nie wszyscy i nie wszystko wykonają na zajęciach. Dlatego proponuję zaopatrzyć się w pamięć flash. Ta instrukcja dotyczy programu ILWIS, aczkolwiek to samo będziemy robić w QGISie, częściowo GM i innych programach w zależności od tempa pracy. Na zaliczenie (db i bdb) można oddać kompletny projekt wykonany w dowolnym programie. Szczegóły zaliczenia zapisane są w karcie kursu. Literatura obowiązkowa Urbański J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk Quick introduction to ILWIS 3.X (do wygooglowania) + inne materiały proponowane w tekście Literatura dodatkowa dla zainteresowanych Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, 2008, GIS - Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN. Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion. 2

3 Wstęp dowiązanie mapy do układu współrzędnych Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Gałach H., Pozyskiwania danych rastrowych i ich przetwarzanie (http://zk.gik.pw.edu.pl/edukacja/wyklady/rastry.pdf) Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdziały: 3.1, 3.3.4, 3.3.6) Przed przystąpieniem do pracy w programach GIS musimy odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim układzie odniesienia chcemy/musimy pracować. Do wyboru mamy układ geograficzny, układy topograficzne/geodezyjne oraz w specyficznych sytuacjach własne układy hipotetyczne. Najczyściej wybór pada na układ najpopularniejszy, w którym najłatwiej jest zdobyć dane przestrzenne. Kupując dane/mapy np. w Urzędzie Marszałkowskim mamy do wybory m.in. tify i geotify. Różnica między jednymi a drugimi polega na nadaniu gereferencji (z ang. georefernces) czyli określeniu współrzędnych każdego z rastrów budujących obraz. Mapy z georeferncjami (geotif) tylko importujemy do programów GIS (ewentualnie transformując je do innego układu) natomiast tif niczym nie różni się od naszego zdjęcia z wakacji. Jest to zbiór rastrów bez odniesienia do lokalizacji na powierzchni ziemi czyli bez georeferencji. Posiadając te drugie dane zanim zaczniemy budować swoją bazę musimy dowiązać mapę do układu współrzędnych (często używa się sformułowania nadać współrzędne jest to określenie niepoprawne ale powszechnie zrozumiałe). Mapy w formacie geotif dostępna są dla danych opracowanych w ostatnich latach (choć są programy nadawania georeferencji mapom historycznym, np. tzw. Mapie Miega z XVIII wieku) dlatego umiejętność dowiązywania tifów do układy współrzędnych oraz późniejszego transformowania danych i eliminacji błędów każdemu może się przydać. Georeferencje możemy nadać na dwa sposoby. W pierwszym przypadku mapę tif (np. skan) przypisujemy do układu wykorzystując dane zawarte na innej mapie, bądź dane zgromadzone bezpośrednio w terenie za pomocą gpsa (współrzędne konkretnych obiektów). Natomiast w drugiej opcji korzystamy ze współrzędnych zawartych na ramce mapy topograficznej (w drugim wariancie do dyspozycji mamy tylko współrzędne przecięci linii siatki oraz ramki). Na naszych zajęciach wypróbujemy obydwa podejścia. Skoro wszyscy są po lekturze Quick introduction to ILWIS 3.X otwórzmy program i ustawmy się w swoim katalogu. W pierwszym kroku zdefiniujemy układ odniesienia, w którym będziemy pracować do końca kursu. Mapy i ortofotomapy są w układzie PUWG 1992 więc oczywistym jest że my pracować będziemy w układzie innym (żeby przypomnieć sobie przeliczanie). Wybór jest oczywisty UTM. Aby zdefiniować układ w głównym oknie wybierz File->Create->Coordinate System. W nowo otwartym oknie wpisz nazwę układu (czyli UTM) oraz zaznacz CoorSystem Projection, OK. Teraz musimy wybrać nasz układ (Projection) oraz jego Ellipsoid i Datum (<-przypomnienie z kartografii). W tym oknie powinniśmy też zdefiniować nasz obszar roboczy (Define Coordinate Boundaries). Jeżeli zrobimy to na tym etapie oszczędzimy sobie pracy przy kolejnych 3

4 procedurach. W tym celu zaznaczamy ptaszka i wpisujemy współrzędną X i Y dla min i max. Sytuację w tym przypadku mamy o tyle ułatwioną, że współrzędne granic naszego obszaru pokrywają się z współrzędnymi rogów podanych na mapie. Współrzędna min to lewy dolny róg natomiast max prawy górny. Jeżeli mamy już zdefiniowany układ, w którym będziemy pracować przystępujemy do dowiązywania mapy. W pierwszej kolejności importujemy nasz obraz (najlepiej wcześniej w dowolnym programie zmienić rozszerzenie na BMP i taki format importować). Wybierz File- >Import->Map, z rozwijanej format pliku a następnie zaznacz swoją mapę i wpisz nazwę mapy po zaimportowaniu (lub zostaw domyślną). Okno przedstawiające zdefiniowany układ UTM dla arkusza z okolic Krakowa (po lewej) oraz okno importu (po prawej) Jeżeli pomyślnie zaimportowaliśmy mapę klikamy prawym przyciskiem i wybieramy właściwości. W okienku georeference jest napis none. Gdybyśmy zaimportowali geotifa w czasie importu program stworzyłby georeference o nazwie takiej jak mapa. W tym przypadku importowaliśmy tif/bmp więc georeference musimy stworzyć ręcznie. W tym celu klikamy w żółte słoneczko po prawej stronie box a. Otwiera nam się kolejne okno w którym wpisujemy nazwę (taka sama jak mapa której dotyczy), zaznaczamy GeoRef Tiepoints oraz wybieramy nasz układ. OK, OK. Teraz przystępujemy do właściwego dowiązywania mapy do układu czyli pokazujemy programowi, które wybrane przez nas punkty mają znane współrzędne. Technicznie czynność ta polega na kliknięciu narzędziem strzałka na punkcie o znanych współrzędnych i ich wpisaniu X i Y w box ach nowo otwieranego okienka. Wpisujemy oczywiście współrzędne przeliczone do układu, w którym pracujemy w naszym przypadku jest to UTM (proszę sobie przeliczyć w dowolny 4

5 poznany sposób). Żeby nasz zbiór rastrów mógł nazywać się mapą potrzebne są minimum 4 takie punkty, oddalone maksymalnie daleko od siebie. W praktyce do 4 punktów możemy się ograniczyć tylko korzystając z map elektronicznych, które zostały jedynie wyeksportowane z programów, w których je narysowano. Jeżeli do czynienia mamy ze skanem, przy dowiązywaniu do układu współrzędnych, musimy uwzględnić wszystkie przecięcia siatki na treści mapy oraz przecięcia siatki z ramką. Okno pokazujące etap dowiązywania mapy do układu współrzędnych. Miarą precyzji wykonania czynności jest SIGMA wyrażona w rastrach mapy. Im wartość sigmy jest bliższa zeru tym dokładniej wykonaliśmy zadanie (na zaliczenie sigma musi być poniżej 1 rastra). Wielkość rastra podstawowego możemy odczytać z właściwości mapy po nadaniu współrzędnych (przy docelowej sigmie). Informacji o wielkości rastra podstawowego powinien nam również udzelić sprzedwca map bądź możemy obliczyć ją sami mnożąc raster eksportu/skanowania mapy przez mianownik skali mapy. O ostatecznym wyniku i dopasowaniu mapy decyduje również użyta transformacja. W tym przypadku domyślna jest transformacja afiniczna bazująca na 3 punktach. Proszę porównać jak zmienia się dopasowanie przy innych wariantach. Po zakończeniu wszystkich prac wychodzimy z trybu edycji mapy. 5

6 Tworzenie warstw i digitalizacja Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 3.3.5) Głażewski A., Wektorowy zapis danych w systemach informacji geograficznej (http://zk.gik.pw.edu.pl/edukacja/instrukcje/wektoryzacja.pdf) W pierwszym etapie pracy zbudujemy bazę danych. Budowa polegać będzie na utworzeniu warstw a następnie digitalizacji treści mapy tzn. zrysowaniu interesujących nas obiektów/wektorów/obszarów. W sumie założymy 5 warstw: rzeki, drogi, poziomice, zasięg interesującego nas obszaru i użytkowanie. 1. Na początek warstwa moj_teren (nazwa zawsze bez polskich znaków i bez spacji). W głównym oknie Ilwisa wybierz File->Create Segment Map. Teraz wypełnij box y w oknie. Nazwa: moj_teren, wybierz Coordinate System UTM. Trzeci box to domena. Domeną w Ilwisie jest dziedzina, w której poruszają się wartości prezentowane na mapach lub w tabelach. Mamy 4 możliwości: a) Class domena class, zawiera listę nazw jakie mogą przyjmować obiekty na mapie. W tym miejscu zdefiniujemy, że rzeki będą się dzielić na główne i dopływy. Może występować z opcją Group, wtedy oprócz nazwy definiować można górna granicę przedziału wartości jakie może przyjmować domena. b) Identifier w tym typie domeny każdemu elementowi na mapie przypisywany jest unikalny numer bądź wartość. Np. jeżeli wektorowi reprezentującemu jedną krakowską ulicę nadamy wartość Podchorążych drugi raz już na tej mapie ulicy tą wartością nie opiszemy. c) Bool domena zawiera rodzaje wartości: True oraz False, czyli prawda i fałsz. d) Value w tej domenie każdemu elementowi na mapie przyporządkowana jest jakaś konkretna wartość. Domena ta najczęściej wykorzystywana do prezentacji danych wysokościowych Dla warstwy moj_teren tworzymy domenę typu class i dodajemy wartości: granica. (nazwę domeny zawsze nadajemy taką jak nazwa warstwy, której dotyczy). Aby dodać wartości wybierz Add Item w górnym menu okna. 6

7 1. Gdy warstwa jest gotowa możemy przystąpić do jej rysowania. Otwórz swoją mapę a używając Layers->Add Layer nałóż warstwę moj_teren. Następnie wybierz Layer->Edit Layer w celu edycji warstwy. Gdy warstwa jest w trybie edycji przystępujemy do jej digitalizacji używając do tego narzędzia Insert Mode. W programach GIS każdy odcinek kończy się, zaczyna i łączy przez węzeł. Przy pomocy rysika narysuj obszar, na którym będziesz pracował (min. 10 km²) tak aby każdy odcinek łączył się i zaczynał w węźle. Zwróć uwagę na pozostałe aktywne narzędzia w górnym pasku szczególnie: Move Points, Split/Merge, Select. 2. Dla warstwy rzeki również utworzymy domenę typu class i dodamy wartości: glowne i doplywy. Analogicznie proszę utworzyć warstwę drogi dzieląc je na główne i poboczne. Przy każdej warstwie wektorowej w opcji File->Customize ustal parametry najwygodniejsze dla siebie. Zwróć uwagę na opcję snap, którą regulujesz odległość w jakiej przyciągany jest rysik do węzła co ułatwia digitalizację. Tunnel tolarance określa najkrótszy rysowany odcinek. Im wartość jest wyższa tym np. rzeka będzie składać się z dłuższych jednostkowych odcinków. W literaturze podanej powyżej przeczytałeś o zasadach digitalizacji i często popełnianych błędach. Ilwis ma funkcję pozwalającą na wyłapanie większości pomyłek File->Check Segments. Każdą narysowaną warstwę należy skontrolować sprawdzając mogące na niej wystąpić typy błędów (oczywiście nie należy sprawdzać Dead Endów na mapie dróg czy rzek ale jest to już konieczne na warstwie moj_teren czy uzytkowanie, zawsze trzeba sprawdzić Intersctions i Self Overlap). 3. Po narysowaniu warstw w oknie Layer Menagement poprzez dwukrotne kliknięcie w legend na symbol rzeki ustaw grubość rzek głównych na 0.7 a dopływów na 0.4, w obydwu przypadkach ustaw odcienie niebieskiego. Podobne grubości ustał dla dróg nadając im odcienie brązu. 4. Kolejna warstwa to poziomice. Tym razem musimy użyć domeny typu value i wpisać dodatkowe dane takie jak zakres wartości, w których będziemy się poruszać. 7

8 5. Po ustawieniu wszystkich parametrów nałóż warstwę poziomice na mapę i przystąp do zrysowywania warstwic. W opcji Customize ustal parametry najwygodniejsze dla siebie, szczególnie istotny jest w tym przypadku Tunnel Tolerance. Rysując poziomice zwróć uwagę, że po zakończeniu każdego odcinka program pyta się jaką mu nadać wartość. 6. Zrysuj jakiś obszar testowy (proponują zacząć rysować od poziomic pogrubionych) i powiedz na jakie problemy natrafiłeś. Ustal jakie cięcie rysujesz. Zobacz załącznik Jeżeli już zdigitalizowałeś pierwszy fragment przyjrzyj się legendzie, a szczególnie kolorom warstwic. Kolory zaczynają się od niebieskiego, poprzez pomarańcz kończą się na fiolecie. Kłóci się to z barwami używanymi w polskich atlasach. Dlatego ustalmy własną skalę - representation. 8. W tym celu w głównym oknie Ilwisa kliknij prawym przyciskiem na domenie przypisanej poziomicom i wybierz Properties. Otworzy się okno. Załóż nową Representation i nazwij ją tak jak warstwa której dotyczy czyli poziomice. Po kliknięciu OK. otwiera się domyślna skala rozpoczynająca się od koloru czarnego a kończąca na białym. Kolory pośrednie stanowi mieszanina tych barw o czym świadczy słówko stretch (żółta obwódka) umieszczone pomiędzy najwyższą i najniższą wartością. 8

9 Aby zmienić skalę barw najpierw zmień kolory skrajne. W tym celu kliknij dwa razy na początku skali (dolny czerwony krzyżyk) i wybierz kolor, np. DarkGreen, następnie na końcu skali (górny czerwony krzyżyk) i wybierz kolor krańcowy, np. OrangeRed. W kolejnym kroku dodaj kolory pośrednie, dla tej przykładowej skali najlepiej jest co 100 metrów - kliknij Insert Limit i dodaj wartość oraz jej kolor (tu wartość 300, kolor YellowGreen). Pozostałe dodane kolory i wartości to: wartość 400; kolor Yellow, wartość 500; kolor Orange. W ten sposób ustalona została nowa skala barw. Kolory pomiędzy przedziałami będą pośrednie w 5 przedziałach (liczba przedziałów jest ustalana w Edit-> Strech Steps) Nowe Representation Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Budowa numerycznego modelu terenu (DEM) oraz wygląd legendy w Layer Menagement przed i po zmianie skali kolorów Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 6.1, 6.2) Jeżeli już mamy zdigitalizowane wszystkie poziomice możemy przystąpić do wypełniania przestrzeni pomiędzy nimi i budowy DEM-u (Digital Elevation Model). W pierwszym kroku musimy sprawdzić czy poziomice gdzieś przypadkiem na siebie nie nachodzą (File->Check Segments-> Self Overlap i Intersection). Gdy wszystko jest już sprawdzone w głównym oknie Ilwisa klikamy prawym przyciskiem na Segment Map poziomice i wybieramy Contour Interpolation. Otwiera się okno z ustawieniami. W pierwszej kolejności musimy zmienić nazwę mapy wynikowej - wpisujemy poziomice_proba1. Klikając w słoneczko tworzymy GeoReference czyli definiujemy wielkość podstawowego rastra budującego nasz model - rozdzielczość ustalamy na 5 metrów (czerwona obwódka) i wpisujemy nazwę np. model_ter_5m (zielona obwódka). OK., OK. i czekamy na efekt 9

10 Ważne! jest żeby jasno nazywać poszczególne pliki, wkrótce zrobią nam się ich dziesiątki i musimy wiedzieć co w każdym z nich jest, szczególnie groźne jest wyrzucenie dobrego pliku ponieważ w tym programie nie ma KOSZA. Zwróć uwagę, że program wyinterpolował cały obszar a nas interesuje tylko teren w zasięgu warstwy moj_teren. Wycinanie Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 5.7) Teraz musimy wyciąć z naszego obszaru roboczego jedynie fragment, dla którego zdigitalizowaliśmy poziomice i stworzyliśmy DEM. Żeby to zrobić musimy stworzyć matrycę czyli obszar wzorcowy, proces można porównać do wycinanek z nieodległej szkoły podstawowej. Źródło W pierwszej kolejności trzeba ustalić zamknięty obszar (u nas będzie to już gotowy moj_teren) a następnie wypełnić go rastrami o rozdzielczości DEM-u. Na podstawie tej foremki będziemy wycinać wszystkie mapy. 10

11 Żeby nasza warstwa typu segment moj_teren stała się rastrem musimy po drodze zrobić z niej poligon. W tym celu klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i wybieramy Vectorize ->Segment to Poligon. W oknie, które się otworzyło zaznaczamy Unique Identifiers co oznacza, że nasz poligon dostanie unikatowy identyfikator (możemy go sobie oczywiście nazwać dowolnie ale nie jest to potrzebne i szkoda czasu). W Output Poligon Map wpisujemy nazwę warstwy wynikowej czyli również moj_teren i klikamy OK. Gdy poligon jest już gotowy tym razem klikamy na nim prawym przyciskiem i wybieramy Poligon to Raster w celu transformacji wartości wypełniającej poligon do rastra o rozdzielczości DEM-u. W wyskakującym oknie wybieramy nasz georeference (czyli teren_5m) i opcjonalnie zmieniamy Output Raster Map, po akceptacji nasza foremka do wycinania jest gotowa. Zastosowanie formuł cz. 1 (wycinanie) Aby wyciąć z obszaru roboczego jedynie fragment nas interesujący zastosujemy formułę jak poniżej. Formuła jest to język w jakim komunikujemy się z programem. Formułę wpisujemy w górnym pasku - poszczególne jej składowe wyjaśniono poniżej. Wycięty DEM można oglądnąć w wersji 3D. W tym celu z Operation-List wybierz Dem Visualisation i ustaw jako plik źródłowy swój model terenu. Na DEM można nałożyć poziomice, żeby się upewnić, że wszystkie są dobrze zdigitalizowane (bardzo dobrze widać tu błędy popełnione w czasie rysowania poziomic). 11

12 Mapę wynikową możemy również wyeksportować do uniwersalnego formatu (np. File->Export format ARC/Info ASCII.ASC) i otworzyć np. w GM. Widok z góry (z cieniowaniem) widok 3D Widok 3D (z cieniowaniem) w programie GM Zastosowanie formuł cz. 2 (mapa nachyleń) Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 6.3) Żeby zbudować mapę nachyleń najpierw musimy przefiltrować nasz DEM. Jest wiele filtrów i stosujemy je w zależności od tego co chcemy wychwycić na mapie poddawanej obróbce. Na nasze potrzeby w tym punkcie użyjemy dwóch najprostszych filtrów liniowych (LINEAR) o nazwie DFDX i DFDY. W tym celu klikamy prawym przyciskiem na naszym wyciętym DEMie i wybieramy Image Processing->Filter. Zanim jednak to zrobimy wyczyśćmy nasz DEM z rastrów o przypadkowych-odstających wartościach, z terenów bezodpływowych i rastrów bez wartości. W tym celu kliknij na swoim DEMie, wybierze z rozwijanej listy DEM hydro-processing a następnie Fill Sinks. Mapę wynikową nazwij np. model_terenu_popr. 12

13 W Filter name wybieramy DFDX i wpisujemy nazwę pliku wynikowego (np. dem1_dx). Po przeliczeniu analogiczne obliczenie robimy przy użyciu filtra DFDY. Jeżeli już mamy nasze dwa przefiltrowane pliki (dem1_dx i dem1_dy) możemy przystąpić do wpisywania formuły, za pomocą której program wykona nam mapę nachyleń terenu. Obejrzyj dokładnie mapę, zwróć uwagę, że wśród rastrów o zbliżonych nachyleniach jak rodzynki w cieście w niektórych miejscach tkwią rastry o innych znacznie odstających wartościach (jest to konsekwencja zastosowanych uogólnień matematycznych). W łatwy sposób możemy mapę wygładzić stosując kolejny z filtrów. Klikając na mapie wynikowej wybierz Image Processing->Filter, Filter type AVERAGE -> Rows, Columns 3X3. Output Map nazwij mapa_nach_filtr1 Zastosowanie formuł cz. 3 (mapa ekspozycji) Mapa ekspozycji (ang. slope aspect) wykonuje się na bazie tych samych plików źródłowych, które służyły do budowy mapy nachyleń. Podobnie jak w przypadku wcześniejszym wykorzystamy formułę, która może wyglądać tak: mapa_ekspozycja_1=raddeg(atan2(dem1_dx,dem1_dy)+pi) Obejrzyj mapę pomyśl skąd się wzięły rastry bez wartości (białe pola)i jak się ich pozbyć. UWAGA, wycina się zawsze mapy gotowe, tzn mapę nachyleń, ekspozycji itp. My zaczęliśmy od wycinania ze względu na ograniczenia sprzętowe i czasowe. Żeby zrozumieć dlaczego tak jest na mapę nachyleń nałóż mapę wektorową moj_teren i zrób zbliżenie na granice. 13

14 Skoro używanie formuł jest już jasne przejdźmy do grupowania czyli SLICING. Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 5.2.1) W tym przypadku sytuacja jest prostsza gdyż będziemy korzystać z Operation-List zamiast samodzielnie wpisywać formuły. Na początek pogrupujmy mapę nachyleń. Stwórzmy przedziały 0-5, 5-10, 10-15, 15-30, powyżej 30 (w stopniach). Z Operation-List wybierz slicing. W otworzonym oknie wpisz nazwę mapy wynikowej (map_nach_slicing1) oraz stwórz nową domenę o nazwie nachylenia_przedzialy i zaznacz Group W oknie domeny należy dodać przedziały (Add Item) podając ich górną granicę a w polu Name nazwę przedziału (czyli przedział pierwszy ma górną granicę 5 a nazwę 0-5). Po dodaniu wszystkich przedziałów zamykamy okno domeny, a w głównym oknie operacji Slicing klikamy Show. Po otwarciu mapy z przedziałami proszę zmienić kolory na czytelniejsze. Następnie wykonaj samodzielnie grupowanie dla mapy ekspozycji. Ustal tylko 4 główne kierunki. 14

15 Mapa użytkowania Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 4.1) Kolejna warstwa, którą założymy będzie tworzyć obszary zamknięte poligony. Warstwę będziemy rysować na podkładzie zortorektyfikowanego zdjęcia lotniczego w granicach Segment Map moj_teren. 2. Zaimportuj zdjęcie lotnicze. Zwróć uwagę, że zdjęcie nie jest dowiązane do układu współrzędnych. Dowiąż je do układu UTM wykorzystując swoją mapę topograficzną (dopuszczalna sigma to 2). 3. Podobnie jak tworzyliśmy warstwy drogi, rzeki, moj_teren itp utwórz Segment Map uzytkowanie. Warstwa ta ma składać się z zamkniętych obszarów (to nie będzie jeszcze poligon) obejmujących tereny o jednolitym użytkowaniu (File->Create Segment Map, następnie domena o tej samej nazwie co warstwa). W domenie utwórz element granica (Add Item). Obszary o jednolitym użytkowaniu proszę zaznaczać kierując się poniższymi kryteriami podziału: lasy grunty orne łąki/pastwiska/ugory rzeki/stawy/jeziora drogi/place nieużytki/tereny przemysłowe i pokopalniane ogrody/sady/obejścia zabudowania Elementy linijne taki jak drobne cieki, drogi polne itp. proszę zgeneralizować 4. Ustaw wygodne dla siebie parametry w Customize. Po zakończeniu rysowania warstwy uzytkowanie sprawdź wszystkie trzy rodzaje błędów 15

16 Mapa użytkowania (tworzenie poligonów) Jeżeli mapa z granicami typów użytkowania jest już gotowa przystąpmy do wypełniania poligonów. Aby przypisać typ użytkowania do poszczególnych obszarów musimy stworzyć mapę typu Point (mapa punktowa). W File wybierz Create->Point Map (typ class). Mapę nazwijmy uzytkowanie_punkty, oczywiście domena pod tą samą nazwą. W domenie tworzymy typy: lasy grunty orne łąki/pastwiska/ugory rzeki/stawy/jeziora drogi/place nieużytki/tereny przemysłowe i pokopalniane ogrody/sady/obejścia zabudowania Gdy mapy są gotowe na zdjęcie lotnicze nakładamy warstwę uzytkowanie oraz Point Map uzytkowanie_punkty i edytujemy tą ostatnią. Używając pisaka w każdym z wyznaczonych obszarów zaznaczamy punkt i wybieramy typ użytkowania właściwy dla danego obszaru (jak poniżej) Tak postępujemy z każdym wyznaczonym obszarem. Gdy przyporządkujemy punkty wszystkim obszarom możemy przystąpić do zrobienia właściwej mapy poligonów uzytkowanie. Na mapie uzytkowanie typu segment klikamy prawy przyciskiem i wybieramy opcję Vectorize->Segment to Polygon. W rubryce Label Points musimy wskazać typy użytkowania przypisane do każdego z wyznaczonych przez nas obszarów, czyli wybieramy mapę uzytkowanie_punkty. Wpisujemy nazwę mapy wynikowej (może być wciąż 16

17 uzytkowanie) i po chwili nasza mapa jest gotowa. Teraz trzeba zmienić kolory warstw na bliższe rzeczywistości (kojarzone). Aby upewnić się, że dobrze przyporządkowaliśmy typ użytkowania do danego poligonu na zdjęcie lotnicze nakładamy mapę poligonów. Zmieniając kolor warstwy w Layer Management możemy ustawić również Transparent (przezroczystość). Proszę tak zrobić z każdym rodzajem użytkowania i sprawdzić czy to co jest pod mapą odpowiada przyporządkowanemu typowi użytkowania. W ostatnim kroku przekształć mapę wektorową w rastrową używając georefernce (czyli naszej macierzy ) tego samego co w wcześniejszych przypadkach ->teren_5m (klikając na prawym przyciskiem na Polygon Map uzytkowanie ->Polygon to Raster). 17

18 Statystyka (import do Excela) Program Ilwis umożliwia łatwy i szybki podgląd danych dotyczących stworzonych warstw. Dane można skopiować do Excela celem dalszej obróbki. Na początek sprawdzimy jaki udział mają nachylenia terenu w wyznaczonych przedziałach. Na mapie nachyleń z przedziałami (mapa_nach_slicing1) kliknij prawym i wybierz Statistics->Histogram. Z nowo otwartego okna skopiuj kolumnę Area do Excela a następnie zbuduj wykres kołowy pokazujący rozkład. Kolory w Excelu ustaw takie same jakie były w Ilwisie Do rysunku dodaj tytuł oraz etykiety z wartościami procentowymi W analogiczny sposób zrób wykres pokazujący jaki procent powierzchni zajmują poszczególne użytki 18

19 Ekwidystanty (buforowanie) Przed tą częścią zajęć należy przeczytać: Urbański J, 2008, Gis W badaniach przyrodniczych (rozdział: 4.6) W tej części zrobimy analizę bazując na zgromadzonym materiale. W pierwszej kolejności sprawdzimy w jaki sposób jest użytkowane sąsiedztwo rzek. W tym celu musimy wzdłuż rzek wyznaczyć bufory. Żeby wyznaczyć bufor nasza mapa typu Segment musi zostać przerobiona na Raster (klikając na prawym przyciskiem na warstwie rzeki wybieramy Rasterize->Segment to Raster i georefernce teren_5m). Następnie w Operation-List wybieramy Distance Calculation a jako mapę źródłową rzeki. W Output Map wpisujemy rzeki_bufor. Dla gotowej mapy proszę zrobić reklasyfikację (SLICING) wyznaczając następujące przedziały: 0-20, 20-50, , , metrów). Jeżeli nasze mapy są już gotowe możemy rozpocząć procedurą ich krzyżowania co oznacza sprawdzenie jakie typu użytkowania występują w wyznaczonych buforach. Z Operation-List wybierz CROSS. Jako pierwsza mapę ustal mapę rzeki_bufor_przedzialy a drugą uzytkowanie. Nazwę tabeli wynikowej wpisz cross_uzyt_rzeki_bufor. W tabeli, będącej wynikiem tej procedury widoczny jest udział poszczególnych użytków w przedziałach odległości od rzeki. Skopiuj te dane do Excela i zrób z nich wykres obrazujący zależność. 19

20 Sprawdź również: - w jaki sposób nachylenie wpływa na użytkowanie - czy użytkowanie zależy od ekspozycji Do każdego wykresu napisz krótką analizę i określ zależności bądź wykaż ich brak. Mapy gęstości W tym punkcie zrobimy mapę gęstości (na początek sieci rzecznej). Z Operation-List wybieramy Segment Density. W otwartym oknie jako mapę źródłową wskazujemy Segment Map rzeki. W oknie gereference tym razem nie wybieramy teren_5m. Musimy stworzyć georefernce o wielkości rastra takiej dla jakiej chcemy uzyskać gęstość zjawiska (z względów oczywistych nie praktykuje się map gęstości w komórce 5x5 metrów). Klikamy w słoneczko i zakładamy nowy georefernce o nazwie gestosc_500m ustawiając wielkość komórki (pixel size) na 500 metrów. Plik wynikowy proszę nazwać rzeki_gestosc_500m. Możemy zrobić mapę tylko jednej wartości, np. dopływów. W tym celu w polu mask wpisz nazwę wartości dla której chcesz policzyć gęstość. Następnie zrób mapę gęstości wszystkich dróg oraz dróg polnych/pobocznych. Gotowe mapy zreklasyfikuj dobierając adekwatne do zjawiska przedziały. Aby gotową mapę można było dociąć do terenu badań należy zmienić jej georefrence na zgodne z naszą matrycą. W tym celu wybierz z Operation List->Resample i przelicz mapę. 20

21 Layout Ostatnim etapem prac jest eksport i wizualizacja stworzonych danych. Na nasze potrzeby wykorzystamy sobie Layout wbudowany w program (warstwy można eksportować do uniwersalnych rozszerzeń typu.shp i obrabiać w innych programach). Aby stworzyć mapę końcowa np. sieci drogowej i rzecznej należy te dwie warstwy nałożyć na siebie a następnie w menu wybrać File->Create Layout. W czasie eksportu do layouta program zapyta się o skalę (domyślna jest ta w której otwarto mapę), należy wtedy ustawić preferowaną. Jeżeli zależy nam na optymalizacji czytelności mapy skalę możemy zmieniać/ustawiać w kolejnym oknie. W oknie layouta w pierwszej kolejności należy dopasować wielkość mapy do wielkości obszaru roboczego (zmieniając skalę w kolumnie scale i przycinając obszar wyeksportowany do layouta). Jeżeli mapa jest już gotowa uzupełniamy ją o legendę [2], skalę liniową [5], kierunek północy [4], tytuł [1] i co najważniejsze o linie siatki topograficznej oraz jej opis. Do tego ostatniego służy rozbudowana opcja MapBorder [3]. Proszę zwrócić uwagę na to żeby wszystkie elementy dodane współgrały z sobą i jedne nie tłumiły drugich. Gdy wszystkie ustawienia są gotowe mapę eksportujemy do formatu.bmp (File->Export to bitmap). W wszystkich przypadkach proszę stosować rozdzielczość w granicach dpi. A teraz wypełnij tabelkę zaliczenie i oddaj całość celem oceny Osoby nieobecne raz na zajęciach proszę o zbadanie użytkowanie wzdłuż dróg w przedziałach odległości: 0-5, 5-20, i metrów. (na zal. wykres w Excelu wraz z komentarzem). Nieobecnych dwa razy proszę o zbadanie dodatkowo użytkowania terenu przy granicy z lasem (te same przedziały i forma zaliczenia). Trzy nieobecności dyskwalifikacja. 21

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii skrypt dla studentów II roku studiów I stopnia kurs: Systemy Informacji Geograficznej program ILWIS prowadzący: D.

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I Robert Szczepanek Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo