RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W RAMACH U WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych (Projekt nr: Z/2.06/II/2.1/4/04 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.) Okres przeprowadzenia badania: lipiec listopad 2005 Autor Katarzyna Wiejak Lublin, 2005

2 1. OPIS U Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa Lubelskiego oraz zwiększenie ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkowstwa w UE. W ramach projektu zrealizowano bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe, w których brały udział dorosłe osoby pracujące i zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Przeszkolono łącznie 370 osób: w zakresie języków obcych 190 osób: język angielski osób, język niemiecki - 50 osób w zakresie obsługi komputera 180 osób: obsługa komputera - 60 osób, Excel 120 osób. 2. CELE, ZAŁOŻENIA I METODOLOGIA BADANIA 2.1. CEL BADANIA Głównym celem przeprowadzonego badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat aktualnych potrzeb szkoleniowych beneficjentów projektu, służące zwiększeniu efektywności szkolenia. Ponadto badanie miało dostarczyć informacji o oczekiwaniach beneficjentów dotyczących wpływu odbytego szkolenia na sferę zawodową i osobistą. Cele szczegółowe obejmują: 1. ocenę motywacji uczestników do udziału w szkoleniu 2. charakterystykę umiejętności, jakie uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursów językowych i komputerowych oraz preferowanych metod nauczania 3. charakterystykę oczekiwań beneficjentów dotyczących wpływu szkolenia na sferę zawodową i osobistą 4. samoocenę umiejętności opanowanych w trakcie szkolenia

3 5. samoocenę krótkofalowego wpływu szkolenia na sferę zawodową oraz osobistą 6. diagnozę dalszych potrzeb szkoleniowych 2.2. PROCEDURA BADANIA Ocena została dokonana w oparciu o badania empiryczne, w trakcie których zgromadzono dane ilościowe oraz jakościowe. W badaniu zastosowano kwestionariusz składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Opracowano 2 podstawowe kwestionariusze: 1/ Ankieta oceny potrzeb szkoleniowych A - służąca ocenie potrzeb szkoleniowych na początku kursu (w pierwszym tygodniu jego trwania), 2/ Ankieta oceny potrzeb szkoleniowych B do oceny stopnia zaspokojenia potrzeb szkoleniowych oraz identyfikacji dalszych potrzeb w dziedzinie kształcenia ustawicznego (przeprowadzona w ostatnim tygodniu trwania szkolenia). Każdy z kwestionariuszy był przygotowany w trzech wersjach, zawierających pytania adekwatne do kursu, w którym uczestniczyli beneficjenci (kursy językowe, kursy komputerowe, kursy Excel). Zgodnie z zasadami metodologii nauk społecznych zgromadzone dane ilościowe zostały poddane analizie statystycznej 2.3. PRZEBIEG BADANIA Ankieta Oceny Potrzeb Szkoleniowych A była wypełniana przez uczestników szkolenia w pierwszym tygodniu trwania kursu, zaś Ankieta Oceny Potrzeb Szkoleniowych B w ostatnim tygodniu trwania zajęć szkoleniowych. Kwestionariusze były wypełniane imiennie DOBÓR PRÓBY Badaniami objęto wszystkich uczestników szkoleń, a więc 370 osób. Prezentowana analiza bazuje na odpowiedziach uzyskanych od 330 respondentów. Wykluczono osoby, które wypełniły tylko jeden z dwóch kwestionariuszy (początkowy bądź końcowy), oraz te których ankiety były niekompletne (np. pominięto niektóre pytania, braki w danych

4 personalnych) lub nieprawidłowo wypełnione. Strukturę badanej grupy ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia oraz rodzaj kursu, w jakim uczestniczyli przedstawiają poniższe tabele (Tabela 1, 2, 3) Tabela 1. Struktura badanej grupy z uwzględnieniem rodzaju kursu oraz płci beneficjentów KURS PŁEĆ kobieta mężczyzna angielski w biurze i biznesie - poziom podstawowy angielski w biurze i biznesie - poziom średniozaawansowany angielski w biurze i biznesie - poziom zaawansowany 5 4 niemiecki w biurze i biznesie - poziom podstawowy 10 8 niemiecki w biurze i biznesie - poziom średniozaawansowany 12 6 niemiecki w biurze i biznesie - poziom zaawansowany 6 2 podstawy obsługi komputerowej biura 20 7 profesjonalna obsługa komputerowa biura 18 6 MS Excel - poziom podstawowy MS Excel - poziom zaawansowany Tabela 2. Struktura badanej grupy z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania KOBIETA MĘŻCZYZNA miasto wieś miasto wieś ZAMIESZKANIE WYKSZTAŁCENIE OGÓŁEM średnie wyższe kobieta mężczyzna Ogółem kobieta mężczyzna Ogółem

5 3. WYNIKI 3.1. Ocena motywacji uczestników do udziału w szkoleniu Głównym czynnikiem, decydującym o udziale beneficjentów projektu w szkoleniu była możliwość bezpłatnej nauki (90% wskazań). Większość respondentów (83%) wśród czynników motywujących do udziału w szkoleniu wymienia przydatność zagadnień kursu w pracy zawodowej. Jedna czwarta badanych decydując o udziale w szkoleniu kierowała się także takimi czynnikami jak prestiż instytucji szkolącej oraz reklama projektu. Charakterystyczne jest to, że mimo iż ponad 4/5 respondentów uważa, że treści kursu są przydatne w pracy zawodowej, a 1/3 badanych twierdzi, że doskonalenie zawodowe jest związane z wymaganiami pracy tylko 4% uczestników zostało zmotywowanych przez swoich pracodawców. Częściej, bo w 11% przypadków zachęta do dalszego kształcenia pochodziła od współpracowników. Dane przedstawia Wykres 1. Wykres 1. Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu możliwość bezpłatnej nauki przydatność w pracy wymagania pracy prestiż instytucji szkolącej reklama zachęta współpracowników zachęta przełożonego 11,2 3,9 27,6 24,5 34,2 89,4 83, %

6 W zakresie większości czynników motywujących do udziału w szkoleniu nie stwierdzono różnic między kobietami i mężczyznami. Kobiety (28%) istotnie częściej od mężczyzn (18%) podejmując decyzję kierowały się opisem i reklamą projektu. Ponadto 41% mężczyzn w porównaniu z 31% kobiet wskazuje na wymagania pracy jako istotny czynnik motywacyjny. Szczegółowe zestawienie danych prezentuje Tabela 4. Miejsce zamieszkania nie jest czynnikiem różnicującym w zakresie motywów podjęcia szkolenia (por. Tabela 5.) Tabela 4. Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu z uwzględnieniem płci CZYNNIK KOBIETA MĘŻCZYZNA Przydatność zagadnień szkolenia w pracy zawodowej 84,8 80,2 Opis projektu i jego reklama 27,7 17,9 Wymagania pracy 30,8 41,5 Zachęta ze strony przełożonego 3,1 5,7 Zachęta ze strony współpracowników 11,6 10,4 Prestiż instytucji szkolącej 27,2 28,3 Możliwość bezpłatnej nauki 89,7 88,7 Kolorem żółtym oznaczono istotne statystycznie różnice wyników Tabela 5. Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu z uwzględnieniem miejsca zamieszkania CZYNNIK MIASTO WIEŚ Przydatność zagadnień szkolenia w pracy zawodowej 83,4 83,2 Opis projektu i jego reklama 24,0 25,7 Wymagania pracy 33,6 35,4 Zachęta ze strony przełożonego 4,6 2,7 Zachęta ze strony współpracowników 12,0 9,7 Prestiż instytucji szkolącej 29,5 23,9 Możliwość bezpłatnej nauki 90,8 86,7

7 Istotne różnice w zakresie czynników motywujących do doskonalenia zawodowego zaobserwowano u osób o różnym poziomie wykształcenia (Tabela 6). Kursanci z wykształceniem wyższym istotnie częściej, niż badani z wykształceniem średnim i niższym wskazują na wymagania pracy jako jeden z istotnych motywatorów. 10% uczestników ze średnim poziomem wykształcenia zostało zachęconych do kształcenia przez swoich przełożonych w porównaniu z tylko 2% osób z wykształceniem wyższym. Analogicznie 24% zdecydowało się na kurs po zachęcie ze strony współpracowników w porównaniu z 8% respondentów z wykształceniem wyższym. Tabela 6. Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu z uwzględnieniem poziomu wykształcenia CZYNNIK ŚREDNIE WYŻSZE Przydatność zagadnień szkolenia w pracy zawodowej 74,0 86,0 Opis projektu i jego reklama 24,7 24,5 Wymagania pracy 32,9 34,6 Zachęta ze strony przełożonego 9,6 2,3 Zachęta ze strony współpracowników 23,3 7,8 Prestiż instytucji szkolącej 35,6 25,3 Możliwość bezpłatnej nauki 80,8 91,8 Kolorem żółtym oznaczono istotne statystycznie różnice wyników Kolejnym czynnikiem, który uwzględniono w analizie powodów dla których beneficjenci wzięli udział w szkoleniu był rodzaj kursu, w jakim uczestniczyli. Przydatność zagadnień szkolenia w pracy zawodowej jako czynnik motywujący do udziału w kursie była wymieniania przez 97% uczestników kursu z zakresu programu MS Excel oraz 82% - z kursu komputerowa obsługa biura. Na znaczenie tego czynnika w mniejszym stopniu wskazywali uczestnicy kursów językowych, przy czym 74% kursantów języka angielskiego i tylko 66% języka niemieckiego deklarowało, że był to czynnik motywujący do uczestnictwa w programie. Analogicznie wymagania pracy skłoniły do udziału w zajęciach z zakresu MS Excel aż 41% respondentów i tylko 18% do udziału w kursie języka niemieckiego. Uczestnicy kursów języka angielskiego motywują swoją decyzję przede wszystkim możliwością bezpłatnej nauki, przydatnością zagadnień kursu w pracy zawodowej

8 i wymaganiami pracy, ale też w 1/3 przypadków wskazują na rolę reklamy projektu i prestiż instytucji szkolącej. Beneficjenci korzystający z kursu języka niemieckiego kierowali się głównie możliwością bezpłatnej nauki oraz przydatnością tematyki zajęć w pracy zawodowej. Jednak tylko 18% badanych wskazuje, że doskonalenie zawodowe w tym zakresie jest związane z wymaganiami pracy. Kursanci biorący udział w szkoleniu komputerowym, a szczególnie z zakresu programu MS Excel wskazują na przydatność w pracy zawodowej oraz wymagania pracy jako główne motywatory. Oni tez częściej niż uczestnicy kursów językowych byli zachęceni przez przełożonych lub współpracowników, a w mniejszym stopniu kierowali się reklamą projektu. Szczegółowe dane prezentuje Tabela 7. Tabela 7. Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu z uwzględnieniem rodzaju kursu CZYNNIK Przydatność zagadnień szkolenia w pracy zawodowej JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI KOMPUTEROWA OBSŁUGA BIURA MS EXCEL 74,1 65,7 82,4 97,0 Opis projektu i jego reklama 31,8 28,7 34,0 16,5 Wymagania pracy 29,2 18,5 33,6 41,5 Zachęta ze strony 2,5 1,9 3,9 4,8 przełożonego Zachęta ze strony 7,3 7,9 11,3 14,3 współpracowników Prestiż instytucji szkolącej 24,3 34,7 34,5 21,3 Możliwość bezpłatnej nauki 88,5 90,3 88,4 92, Charakterystyka umiejętności jakie uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursów językowych i komputerowych oraz preferowanych metod nauczania Kolejnym etapem analizy było określenie potrzeb szkoleniowych beneficjentów programu. W ankiecie dla uczestników kursów językowych poproszono o zaznaczenie umiejętności zawodowych związanych z komunikacją w języku angielskim oraz niemieckim, jakie chcą opanować w trakcie kursu. Z kolei w ankietach dla uczestników kursów komputerowych pytano o to jakie możliwości programów komputerowych i ich

9 praktycznego wykorzystania w pracy biurowej chcą opanować. Procentowe zestawienie odpowiedzi uczestników poszczególnych kursów z uwzględnieniem poziomu zaawansowania przedstawiają Tabele 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Porównanie oczekiwań z samooceną opanowania poszczególnych umiejętności zostanie omówione w rozdz Tabela 8. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Angielski w biurze i biznesie poziom podstawowy UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) nawiązywanie kontaktów 86 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 73 prowadzenie rozmów telefonicznych 65 pisanie listów 48 uczestniczenie w dyskusji 46 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 45 czytanie literatury w języku obcym 39 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 37 prezentacja produktu, firmy 28 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 26 prowadzenie negocjacji 21 pisanie artykułów, raportów 19 Tabela 9. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Angielski w biurze i biznesie poziom średniozaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) nawiązywanie kontaktów 81 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 78 prowadzenie rozmów telefonicznych 72 uczestniczenie w dyskusji 64 pisanie listów 56 czytanie literatury w języku obcym 53 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 50 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 47 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 47

10 pisanie artykułów, raportów 44 prezentacja produktu, firmy 42 prowadzenie negocjacji 31 Tabela 10. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Angielski w biurze i biznesie poziom zaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 78 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 67 uczestniczenie w dyskusji 67 nawiązywanie kontaktów 56 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 56 prowadzenie rozmów telefonicznych 44 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 44 czytanie literatury w języku obcym 44 prezentacja produktu, firmy 33 prowadzenie negocjacji 33 pisanie listów 33 pisanie artykułów, raportów 33 Tabela 10. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Niemiecki w biurze i biznesie poziom podstawowy UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) nawiązywanie kontaktów 89 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 89 prowadzenie rozmów telefonicznych 83 pisanie listów 78 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 67 uczestniczenie w dyskusji 61 czytanie literatury w języku obcym 50 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 44 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 44 pisanie artykułów, raportów 39 prowadzenie negocjacji 28 prezentacja produktu, firmy 17

11 Tabela 11. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Niemiecki w biurze i biznesie poziom średniozaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) nawiązywanie kontaktów 83 prowadzenie rozmów telefonicznych 83 uczestniczenie w dyskusji 72 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 72 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 61 prezentacja produktu, firmy 50 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 50 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 50 prowadzenie negocjacji 39 czytanie literatury w języku obcym 39 pisanie listów 39 pisanie artykułów, raportów 17 Tabela 12. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Niemiecki w biurze i biznesie poziom zaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) nawiązywanie kontaktów 87 prowadzenie negocjacji 75 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 75 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 62 prowadzenie rozmów telefonicznych 50 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 50 uczestniczenie w dyskusji 50 pisanie listów 37 prezentacja produktu, firmy 25 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 25 pisanie listów 37 pisanie artykułów, raportów 25 czytanie literatury w języku obcym 25

12 Tabela 13. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Podstawy obsługi komputerowej biura UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) korzystanie z internetu 89 obsługa poczty elektronicznej 85 tworzenie i edytowanie dokumentów 78 tworzenie tabel i wykresów 78 posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym 63 tworzenie prezentacji multimedialnych 56 tworzenie grafiki komputerowej 52 projektowanie stron internetowych 41 dokonywanie zestawień i obliczeń statystycznych 41 tworzenie programów komputerowych 18 Tabela 14. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu Profesjonalna obsługa komputerowa biura UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) tworzenie prezentacji multimedialnych 83 dokonywanie zestawień i obliczeń statystycznych 79 tworzenie grafiki komputerowej 79 posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym 75 projektowanie stron internetowych 71 tworzenie programów komputerowych 54 tworzenie i edytowanie dokumentów 50 tworzenie tabel i wykresów 46 korzystanie z internetu 33 obsługa poczty elektronicznej 33 Tabela 14. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu MS Excel poziom podstawowy UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) wprowadzanie danych i wykonywanie obliczeń 85 stosowanie podstawowych funkcji programu kalkulacyjnego 81 tworzenie wykresów 75

13 tworzenie rozbudowanych arkuszy danych 62 przystosowanie arkusza kalkulacyjnego do swoich potrzeb poprzez 57 modyfikowanie oraz tworzenie nowych pasków narzędzi tworzenie raportów 55 tworzenie szablonów i makropoleceń, które zautomatyzują 53 wykonywanie konkretnych czynności stosowanie zabezpieczeń danych 24 tworzenie i wykorzystywanie scenariuszy 23 publikacja dokumentów w sieci web 23 Tabela 15. Umiejętności, jaki uczestnicy szkolenia chcą opanować w trakcie kursu MS Excel - poziom zaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) tworzenie rozbudowanych arkuszy danych 78 tworzenie szablonów i makropoleceń, które zautomatyzują 74 wykonywanie konkretnych czynności tworzenie raportów 72 tworzenie i wykorzystywanie scenariuszy 59 stosowanie zabezpieczeń danych 51 przystosowanie arkusza kalkulacyjnego do swoich potrzeb poprzez 43 modyfikowanie oraz tworzenie nowych pasków narzędzi wprowadzanie danych i wykonywanie obliczeń 35 tworzenie wykresów 27 publikacja dokumentów w sieci web 25 stosowanie podstawowych funkcji programu kalkulacyjnego 22 Następnym etapem analizy potrzeb szkoleniowych było uzyskanie informacji na temat preferowanych przez uczestników kursu metod nauczania. Ogólne zestawienie przedstawia Wykres 2. Szczegółowych informacji dostarczyła analiza uwzględniająca nie tylko rodzaj kursu, w jakim uczestniczyli beneficjenci, ale również poziom zaawansowania szkolenia.

14 Wykres 2. Preferowane metody nauczania warsztaty konwersacje nauka w laboratorium komputerowym dyskusje grupowe wykłady 56,4 51,2 50,9 47,3 44,2 prezentacje video i słuchanie kaset samodzielna nauka 19,7 27, % wyniki nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

15 Wykres 3. Preferowane metody nauczania z uwzlędnieniem typu kursu konwersacje warsztaty prezentacje wideo i audio samodzielna nauka laboratorium komputerowe dyskusje grupowe wykładay % kursy językowe kursy komputerowe Metodą nauczania oczekiwaną przez większość uczestników kursów komputerowych była praktyczna nauka w laboratorium komputerowym. Ponad 60% badanych z tej grupy wybiera również metodę warsztatową a ponad 40% - wykłady. Uczestnicy kursów językowych oczekują, że zajęcia będą prowadzone metodą konwersacji i dyskusji grupowych. Preferują również prezentacje video oraz audio. Tylko niespełna 1/5 badanych chciałaby poszerzać wiedze językową metodami wykorzystującymi naukę w laboratorium komputerowym.

16 Wykres 4. Metody nauczania preferowane przez uczestników kursu języka angielskiego z uwzględnieniem poziomu zaawansowania konwersacje warsztaty prezentacje wideo i audio samodzielna nauka laboratorium komputerowe dyskusje grupowe wykładay język angielski - poziom zaawansowany język angielski - poziom średniozaawansowany język angielski - poziom podstawowy Wybór preferowanych metod nauczania przez beneficjentów uczestniczących w kursie języka angielskiego był zróżnicowany w zależności od poziomu zaawansowania kursu. I tak uczestnicy zdobywający umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym w większości oczekują, że w trakcie zajęć będą odbywały się prezentacje audio i wideo oraz konwersacje i dyskusje grupowe. Uczący się języka na poziomie średniozaawansowanym preferują konwersacje, dyskusje grupowe. Zaś początkujący niemal w 60% wybierają metodę wykładową. Podsumowując osoby uczące się języka na poziomie podstawowym wybierają metody bierne (wykład), zaś na wyższych poziomach zaawansowania pojawia się preferencja aktywnych metod uczenia się języka obcego. Ponadto, im wyższy poziom zaawansowania kursu tym większe znaczenie przypisuje się nauce samodzielnej, co ma istotne znaczenie dla utrwalenia wiadomości.

17 Wykres 5. Metody nauczania preferowane przez uczestników kursu języka niemieckiego z uwzględnieniem poziomu zaawansowania konwersacje warsztaty prezentacje wideo i audio samodzielna nauka laboratorium komputerowe dyskusje grupowe wykładay % język niemiecki - poziom zaawansowany język niemiecki - poziom średniozaawansowany język niemiecki - poziom podstawowy Metody preferowane przez uczestników kursu języka niemieckiego są analogiczne jak w przypadku języka angielskiego. Obserwujemy taką samą zależność wyboru metod i poziomu zaawansowania kursu.

18 Wykres 6. Metody nauczania preferowane przez uczestników kursu komputerowego konwersacje warsztaty prezentacje wideo i audio samodzielna nauka laboratorium komputerowe dyskusje grupowe wykładay % podstawy obsługi komputerowej biura profesjonalna obsługa komputerowa biura Wykres 7. Metody nauczania preferowane przez uczestników kursu MS Excel konwersacje warsztaty prezentacje wideo i audio samodzielna nauka laboratorium komputerowe dyskusje grupowe wykładay % MS Excel - poziom podstawowy MS Excel - poziom zaawansowany

19 3.3.Charakterystyka oczekiwań beneficjentów dotyczących wpływu szkolenia na sferę zawodową i osobistą Kolejnym celem szczegółowym w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych było poznanie oczekiwań beneficjentów ostatecznych dotyczących przewidywanego wpływu odbytego szkolenia na funkcjonowanie w sferze zawodowej. Rezultaty przedstawia Wykres 8. Wykres 8. Oczekiwania dotyczące wpływu szkolenia na zatrudnienie znalezienie pracy po jej utracie awans zawodowy zmiana pracy utrzymanie zatrudnienia prowadzenie działalności gospodarczej 8,8 21,5 30,9 44,8 72, % wyniki nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wybrać 2 odpowiedzi Analiza rezultatów wskazuje, że 72% beneficjentów programu ma nadzieję, że dzięki odbytemu szkoleniu łatwiej znajdzie nową pracę w przypadku utraty aktualnego zatrudnienia. 45% ankietowanych oczekuje, że w efekcie odbytego szkolenia otrzyma awans zawodowy. Z kolei1/3 badanych uważa, że szkolenie umożliwi im zmianę aktualnej pracy, zaś 1/5 twierdzi że przyczyni się ono do utrzymania aktualnego zatrudnienia. 9%respondentów planuje rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a znacznym ułatwieniem tego zadania będzie zdobycie nowych umiejętności w trakcie szkolenia.

20 Wykres 9. Oczekiwania dotyczące wpływu szkolenia na efektywność pracy wzrost kompetencji zawodowych 85,5 zwiększenie wartości na rynku pracy 61,2 wzrost efektywności pracy 34,8 wzrost wynagrodzenia 6, % W ankiecie pytano również o to, jakie oczekiwania mają respondenci odnośnie wpływu szkolenia na efektywność pracy. I tak 85 % badanych oczekuje, że szkolenie podniesie ich wiedzę i kompetencje zawodowe, ale tylko 35% spodziewa się w konsekwencji wzrostu efektywności pracy. Zdaniem 61% ankietowanych podniesienie kwalifikacji w trakcie kursu zwiększy ich wartość na rynku pracy. (Wykres 9.). Niewielki odsetek badanych oczekuje wzrostu wynagrodzenia.

21 Wykres 10. Oczekiwania dotyczące szkolenia związane z pracą w UE praca w firmie zagranicznej wzrost szans na pracę w UE współpraca z firmami zagranicznymi służbowe wyjazdy zagraniczne 17,6 27, , % wyniki nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wybrać 2 odpowiedzi Jak pokazują dane na Wykresie 10. beneficjenci mają nadzieję, że udział w szkoleniu zwiększy ich szanse na pracę w firmach zagranicznych na terenie Polski (55%) oraz szanse na zatrudnienie w krajach UE (47%). 27% respondentów spodziewa się, że efektem szkolenia będzie łatwiejsze nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi oraz większy dostęp do służbowych wyjazdów zagranicznych(17,6%) W dalszej analizie oczekiwań respondentów dotyczących wpływu szkolenia na sferę zawodową uwzględniono takie czynniki jak płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia. Dane prezentują Tabele 18, 19, 20.

22 Tabela 18. Oczekiwania dotyczące wpływu szkolenia na sferę zawodową i osobistą z uwzględnieniem płci Oczekuję, że udział w szkoleniu pozwoli mi: Kobieta (%) Mężczyzna (%) Utrzymać dotychczasowe zatrudnienie 23,7 17,0 Zmienić pracę 30,8 31,1 Ułatwi awans 40,6 53,8 Ułatwi znalezienie nowej pracy w przypadku utraty 72,8 70,8 dotychczasowego zatrudnienia Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 7,6 11,3 Zwiększy moją wartość na rynku pracy 58,5 67,0 Pozwoli uzyskać wyższe wynagrodzenie 5,8 7,5 Zwiększy moją wiedzę i kompetencje zawodowe 90,6 74,5 Zwiększy efektywność mojej pracy 33,5 37,7 Zwiększy moje szanse na pracę w krajach UE 47,3 46,2 Pozwoli mi podjąć pracę w firmach zagranicznych na terenie polski 56,3 52,8 Umożliwi mi nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi 24,6 33,0 Ułatwi mi dostęp do wyjazdów zagranicznych z mojej firmy 16,1 20,8 Kolorem żółtym oznaczono wyniki różniące się istotnie statystycznie na poziomie istotności p<0,05, co oznacz, że z 95% prawdopodobieństwem wyniki kobiet i mężczyzn różnią się W zakresie oczekiwań dotyczących wpływu szkolenia na sferę zawodową beneficjentów różnej płci zanotowano jedynie niewielkie różnice (Tabela 18). I tak, mężczyźni istotnie częściej oczekują, że odbyte szkolenie ułatwi im awans zawodowy 54 % mężczyzn w porównaniu z 41% kobiet. Z kolei, 91% kobiet spodziewa się wzrostu wiedzy i kompetencji zawodowych. Takich rezultatów oczekuje 75% mężczyzn. Kobiety oczekują w większym stopniu zmian wewnętrznych, zaś mężczyźni zmian o charakterze zewnętrznym. Tabela 19. Oczekiwania dotyczące wpływu szkolenia na sferę zawodową i osobistą z uwzględnieniem miejsca zamieszkania Oczekuję, że udział w szkoleniu pozwoli mi: Miasto Wieś Utrzymać dotychczasowe zatrudnienie 21,7 21,2 Zmienić pracę 31,3 30,1 Ułatwi awans 45,2 44,2 Ułatwi znalezienie nowej pracy w przypadku utraty dotychczasowego zatrudnienia 70,0 76,1

23 Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 10,1 6,2 Zwiększy moją wartość na rynku pracy 57,6 68,1 Pozwoli uzyskać wyższe wynagrodzenie 6,9 5,3 Zwiększy moją wiedzę i kompetencje zawodowe 85,7 85,0 Zwiększy efektywność mojej pracy 38,2 28,3 Zwiększy moje szanse na pracę w krajach UE 45,2 50,4 Pozwoli mi podjąć pracę w firmach zagranicznych na terenie polski 54,8 55,8 Umożliwi mi nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi 27,6 26,5 Ułatwi mi dostęp do wyjazdów zagranicznych z mojej firmy 17,1 18,6 Możliwość kształcenia ustawicznego wydaje się szczególnie ważna dla mieszkańców wsi, z których aż 68% spodziewa się zwiększenia swojej wartości na rynku pracy. Zaś mieszkańcy miast w większym stopniu nastawieni są na wzrost efektywności ich pracy (38% - miasto, 28% - wieś). Może być to wynikiem większego bezrobocia na terenach wiejskich, dlatego też mieszkańcy wsi nastawieni są na zdobycie kwalifikacji, które umożliwią im wejście i utrzymanie się na rynku pracy. W zakresie pozostałych oczekiwań różnice między beneficjentami mieszkającymi na wsi i w mieście nie są istotne statystycznie (nie wykraczają poza granice błędu pomiaru). Tabela 20. Oczekiwania dotyczące wpływu szkolenia na sferę zawodową i osobistą z uwzględnieniem poziomu wykształcenia Oczekuję, że udział w szkoleniu pozwoli mi: średnie wyższe Utrzymać dotychczasowe zatrudnienie 21,9 21,4 Zmienić pracę 39,7 28,4 Ułatwi awans 39,7 46,3 Ułatwi znalezienie nowej pracy w przypadku utraty dotychczasowego zatrudnienia 72,6 72,0 Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 6,8 9,3 Zwiększy moją wartość na rynku pracy 67,1 59,5 Pozwoli uzyskać wyższe wynagrodzenie 8,2 5,8 Zwiększy moją wiedzę i kompetencje zawodowe 80,8 86,8 Zwiększy efektywność mojej pracy 30,1 36,2 Zwiększy moje szanse na pracę w krajach UE 64,4 42 Pozwoli mi podjąć pracę w firmach zagranicznych na terenie polski 52,1 56 Umożliwi mi nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi 17,8 30 Ułatwi mi dostęp do wyjazdów zagranicznych z mojej firmy 17,8 17,5

24 Oczekiwania badanych w największym stopniu różnicuje ich poziom wykształcenia. I tak osoby z wykształceniem średnim lub niższym liczą na zmianę pracy (40%) oraz zwiększenie szans na pracę w UE (64%). Z kolei 1/3 respondentów z wyższym poziomem wykształcenia liczy na nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi. 3.4 Samoocena umiejętności opanowanych w trakcie szkolenia Tabela 21. Samoocena umiejętności opanowanych przez uczestników kursu Angielski w biurze i biznesie poziom podstawowy UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) Nabyłem(am) w trakcie kursu (%) nawiązywanie kontaktów 86 84,9 prowadzenie rozmów telefonicznych 65,1 48,8 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 45,3 47,7 prezentacja produktu, firmy 27,9 19,8 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 25,6 16,3 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 37,2 23,3 prowadzenie negocjacji 20,9 11,6 uczestniczenie w dyskusji 46,5 26,7 pisanie listów 47,7 54,7 pisanie artykułów, raportów 18,6 15,1 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 73,3 46,5 czytanie literatury w języku obcym 39,5 31,4 Tabela 22. Samoocena umiejętności opanowanych przez uczestników kursu Angielski w biurze i biznesie poziom średniozaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) Nabyłem(am) w trakcie kursu (%) nawiązywanie kontaktów 80,6 55,6 prowadzenie rozmów telefonicznych 72,2 52,8 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 50,0 47,2 prezentacja produktu, firmy 41,7 50,0 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 47,2 55,6 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 47,2 47,2 prowadzenie negocjacji 30,6 61,1 uczestniczenie w dyskusji 63,9 66,7 pisanie listów 55,6 47,2

25 pisanie artykułów, raportów 44,4 38,9 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 77,8 36,1 czytanie literatury w języku obcym 52,8 22,2 Tabela 23. Samoocena umiejętności opanowanych przez uczestników kursu Angielski w biurze i biznesie poziom zaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) Nabyłem(am) w trakcie kursu (%) nawiązywanie kontaktów 55,6 66,7 prowadzenie rozmów telefonicznych 44,4 44,4 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 44,4 44,4 prezentacja produktu, firmy 33,3 22,2 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 66,7 44,4 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 55,6 55,6 prowadzenie negocjacji 33,3 33,3 uczestniczenie w dyskusji 66,7 77,8 pisanie listów 33,3 44,4 pisanie artykułów, raportów 33,3 33,3 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 77,8 55,6 czytanie literatury w języku obcym 44,4 33,3 Tabela 24. Samoocena umiejętności opanowanych przez uczestników kursu Niemiecki w biurze i biznesie poziom podstawowy UMIEJĘTNOŚCI Chcę nabyć podczas kursu (%) Nabyłem(am) w trakcie kursu (%) nawiązywanie kontaktów 88,9 83,3 prowadzenie rozmów telefonicznych 83,3 44,4 uczestniczenie w spotkaniach nieformalnych 66,7 55,6 prezentacja produktu, firmy 16,7 5,6 uczestniczenie w spotkaniach biznesowych 44,4 11,1 uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej 44,4 11,1 prowadzenie negocjacji 27,8 5,6 uczestniczenie w dyskusji 61,1 33,3 pisanie listów 77,8 38,9 pisanie artykułów, raportów 38,9 5,6 rozumienie audycji telewizyjnych i radiowych 88,9 33,3

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności Praca bez barier-podnoszenie kompetencji językowych pracowników MMŚP (III edycja) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU. WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych

RAPORT Z BADANIA REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU. WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych RAPORT Z BADANIA REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych (Projekt nr: Z/2.06/II/2.1/4/04 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ EWALUACJA PROJEKTU Europejski Funkcjonariusz RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ Ewaluacja ex - post Autor: Krzysztof Leończuk Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, sierpień Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Opracowała : Elżbieta Kujawa-specjalista ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Deklaruję uczestnictwo w projekcie nr Z/2.22/II/2.1/25/01/06 EFS Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Tczew Realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5287/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualizacji na rok 2014 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Agnieszka Wrzochalska Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Ossa, 12-14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy I. BADANIE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,15 czerwca 2012 r. Cel badania Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Dzieci w opinii rodziców czują się dobrze i są ogólnie zadowolone z życia, bez względu na to, czy poszły do szkoły, czy zerówki. Rodzice nie zaobserwowali różnic

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo