Wykład z Nowej ekonometrii, 7 marca 2006:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład z Nowej ekonometrii, 7 marca 2006:"

Transkrypt

1 Wykład z Nowej ekonometrii, 7 marca 2006: Na mojej stronie internetowej podane są pliki z danymi: dane z pierwszego wydania książki Terence a C. Millsa The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press; arkusz Excela, zawiera dane dotyczące obligacji japońskich, amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich. Dane: LONG, EXCH, RPI, BONDUK ze zbioru mills.zip przychody z długoterminowych obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii, kurs wymiany dolara amerykańskiego i funta szterlinga, wskaźnik cen detalicznych, zwroty z brytyjskich obligacji, dane dzienne od 1 kwietnia 1986 do 29 grudnia 1990 r. BONDUK - zwroty z brytyjskich obligacji, dane dzienne od 1 kwietnia 1986 do 29 grudnia 1990 r. LONG: Przychód z 20-letnich obligacji rządowych, dane kwartalne, od 1952Q1 do 1988Q4 (148 obserwacji). EXCH: kurs wymiany dolara amerykańskiego i funta szterlinga, obserwacje tygodniowe, od 1 tygodnia 1980 do 2. tygodnia 1989 (470 obserwacji). RPI: wskaźnik cen detalicznych, obserwacje miesięczne od stycznia 1965 do grudnia 1990 (312 obserwacji). Przy przenoszeniu danych z plików tekstowych do Excela metodą kopiowania proszę pamiętać o zastąpieniu kropek dziesiętnych przecinkami! PcGive i GiveWin umożliwia otwieranie plików Excela. Trzeba jednak przy otwieraniu plików (w oknie GiveWina: File - Open Data File )

2 1. wybrać rozszerzenie Excela,.xls, 2. podać częstotliwość obserwacji (miesięczne, tygodniowe lub dzienne) oraz daty. Mills_obligacje.xls zawiera dane dla obligacji japońskich, BONDJP, amerykańskich, BONDUS, brytyjskich, BONDUK, oraz niemieckich (dla Niemiec Zachodnich, do momentu zjednoczenia): BONDWG. Pierwszy krok: analiza jakościowa zachowania zmiennych: Otwieramy w GiveWin pliki z danymi. (Najpierw arkusz w Excelu zapisujemy w starszej wersji Excela: Zapisz jako > Excel 2.1 ) Dla każdej ze zmiennych obliczamy jej przyrosty za pomocą Algebry (w Tools, okno GiveWin). Oglądamy pary wykresów: dla zmiennej i dla jej przyrostów; Stosujemy statystykę opisową z okna PcGive a do zbadania własności każdej ze zmiennych (obliczamy minima, maksima, średnie arytmetyczne, porównujemy zbiór obserwacji zmiennej z empirycznym rozkładem normalnym, itd.) Można wyznaczyć przyrosty zmiennych oraz obliczyć minimum, maksimum i średnią arytmetyczną w arkuszu Excela. Porównanie rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym wygodniej jest przeprowadzić w pakietach statystycznych lub ekonometrycznych. Drugi krok: estymacja modelu w PcGive na przykładzie danych dla zwrotów z obligacji: 1) Uruchamiamy PcGive. 2) Otwieramy plik z danymi: w oknie GiveWin: FILE > OPEN > FILE Tu przechodzimy do odpowiedniego podkatalogu i wybieramy nazwę: Mills_obligacje.xls Plik otwieramy jako niedatowany: Annual (or undated) Automatycznie powinny się pojawić numery obserwacji: od 1 do 960.

3 3) W kolejnych czterech kolumnach pliku z danymi znajdują się obserwacje dla kolejnych zmiennych. Wybierając z okna PcGive a Data > Data description otrzymujemy dla każdej ze zmiennych zestaw statystyk takich, jak: minima, maksima, średnia, odchylenie standardowe, wartość statystyki testu Jarque-Bera normalności rozkładu.

4 4) DYGRESJA: W tym samym oknie można uruchomić test pierwiastka jednostkowego dla badanych zmiennych:

5 Wyniki są następujące: Unit-root tests 4 to 960 Critical values: 5%= %=-3.44; Constant included Uwaga! PCGIVE podaje asymptotyczne wartości krytyczne testu pierwiastka jednostkowego! t-adf BONDJP BONDUK BONDUS BONDWG Obliczone wartości statystyki testu Dickeya-Fullera są większe niż wartości krytyczne, zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy

6 zerowej o niestacjonarności zmiennych. Sprawdzamy teraz przyrosty zmiennych, utworzone przy użyciu polecenia Tools > Algebra z głównego okna GiveWin. dbondjp = diff(bondjp, 1); dbonduk = diff(bonduk, 1); dbondus = diff(bondus, 1); dbondwg = diff(bondwg, 1); Wyniki testu ADF dla przyrostów zmiennych są następujące: Unit-root tests 5 to 960 Critical values: 5%= %=-3.44; Constant included t-adf dbondjp ** dbonduk ** dbondus **

7 dbondwg ** Zatem dla wszystkich czterech zmiennych hipoteza zerowa o niestacjonarności pierwszych przyrostów zostaje odrzucona na rzecz hipotezy alternatywnej o stacjonarności. Badane zmienne są zintegrowane stopnia 1. KONIEC DYGRESJI. 5) Estymacja regresji liniowej w PcGive: Szacujemy równanie zawierające wszystkie cztery zmienne (metodą najmniejszych kwadratów): PcGive > Model > Model Formulate: bez opóźnień. Zmienną objaśniającą jest BONDJP, dlatego jest oznaczona symbolem E (jak zmienna endogeniczna). Automatycznie dołączany jest wyraz wolny (Constant).

8 Przy wyborze metody estymacji najpierw wybieramy przycisk Options (na dole po prawej stronie). Przechodzimy do opcji dotyczących wyników estymacji (Output). Między innymi wybieramy Instability tests oraz Graphic analysis. W ten sposób otrzymujemy wyniki testów niestabilności modelu. EQ( 1) Modelling BONDJP by RLS (using Mills_obligacje.xls) The present sample is: 1 to 960 Variable Coefficient Std.Error t-value HCSE PartR^2 Instab Constant ** BONDUK ** BONDUS ** BONDWG **

9 R^2 = F(3,956) = [0.0000] \sigma = DW = RSS = for 4 variables and 960 observations Instability tests, variance: ** joint: ** Information Criteria: SC = HQ = FPE= AIC = Seasonal means of differences are R^2 relative to difference+seasonals = AR 1-2 F( 2,954) = [0.0000] ** ARCH 1 F( 1,954) = [0.0000] ** Normality Chi^2(2)= [0.0000] ** Xi^2 F( 6,949) = [0.0000] ** Xi*Xj F( 9,946) = [0.0000] ** RESET F( 1,955) = [0.0000] ** Po oszacowaniu badanego modelu przechodzimy w PcGive do menu Test > Recursive graphics i wtedy możemy miedzy innymi wybrać Beta coefficient +/- 2 SE oraz Chow tests: 4 5% 1up CHOWs % Ndn CHOWs % Nup CHOWs

10 Są to trzy wersje rekurencyjnego testu Chowa: dla próby zwiększanej o 1 obserwację; dla podpróby od t 0 do końca próby, dla podpróby od pierwszej obserwacji do obserwacji o numerze t 1. Niebieska linia pozioma odpowiada wartości krytycznej, zatem jeśli linia czerwona (wykres rekurencyjnych wartości testu Chowa) jest dla pewnej obserwacji powyżej linii niebieskiej, oznacza to możliwość niestabilności modelu. Konstrukcja testu Chowa: Niech T oznacza moment podziału całości zestawu obserwacji na dwie części. Niech cała próba liczy T* elementów. Hipoteza zerowa zakłada, że oceny parametrów nie zmieniają się dla pierwszej części i dla całości próby. (1) Szacujemy model (o k zmiennych objaśniających) na podstawie pierwszej części próby. Niech RSS oznacza sumę kwadratów reszt. (2) Szacujemy ponownie model na podstawie całości zbioru obserwacji. Niech RSS* oznacza sumę kwadratów reszt wyznaczonych na podstawie tak otrzymanych ocen parametrów. Wartość statystyki testu Chowa jest określona wzorem: ( RSS * RSS) /( T * T ) RSS /( T k) i przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej ma asymptotyczny rozkład F o (T* T) i (T k) stopniach swobody. Jeśli obliczona wartość statystyki testu Chowa jest większa niż wartość krytyczna odczytana z tablic rozkładu F dla przyjętego poziomu i odpowiednich stopni swobody, hipotezę zerową o stabilności modelu należy odrzucić. Przykład zastosowania:

11 Jeśli chcemy sprawdzić przydatność konstruowanego modelu do prognozowania, możemy zachować pewną część (końcową) zbioru obserwacji w celu zbadania dokładności prognozy wyznaczonej dla tych końcowych obserwacji. W tym celu można wykorzystać właśnie test Chowa. Pierwszą część próby, od 1 do T- obserwacji, traktujemy jak zestaw danych, na podstawie których oszacowano model, drugą część próby od T+1-obserwacji do końca próby, jako okres, dla którego wyznaczamy prognozę. Hipoteza zerowa zakłada, że wartości parametrów w okresie próby i w okresie prognozy są jednakowe. Jeśli obliczona wartość statystyki testu Chowa przekracza odpowiednią wartość krytyczną, odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, która oznacza, że niektóre wartości parametrów mają inne wartości dla okresu prognozy niż dla okresu próby. Graficzna analiza stabilności parametrów. Inną metodą sprawdzenia stałości parametrów jest analiza wykresów rekurencyjnych oszacowań parametrów. Sporządzamy wykresy ocen dla każdego z parametrów z osobna, przy czym pierwsza wartość oceny jest wwyznaczona na podstawie pierwszych np. 15 obserwacji, druga na podstawie 16 obserwacji, itd., ostatnia na podstawie całego zbioru obserwacji. Oczywiście zwiększanie 15-elementowego zestawu danych o jedna obserwację może bardzo zmienić otrzymane wartości ocen. Parametry są jednak stabilne, jeśli widać, że przy zwiększaniu liczebności podpróby wartości ocen stabilizują się na pewnym poziomie. Na przykład, dla ocen wyrazu wolnego wyraźnie widoczna jest zmiana znaku na ujemny w okolicach 200. obserwacji i na dodatni w okolicach 600. obserwacji. Oceny parametru przy BONDUK są znacznie bardziej stabilne, podobnie jak oceny parametru przy BONDUS. Dla BONDWG widać zmianę w okolicach 200. obserwacji.

12 5 2.5 Constant.2 BONDUK BONDUS BONDWG Przed zakończeniem pracy proszę zapisać nowe pliki z danymi w formacie PcGive'a (w oknie GiveWin: File-Save jako plik z rozszerzeniem.in7).

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Milena Jamroziak i Paweł Androszczuk Model ekonometryczny Jednowskaźnikowy model Sharpe`a dla akcji Amici Praca zaliczeniowa napisana pod kierunkiem mgr

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2007 Grzegorz PRZEKOTA* ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ W artykule skonstruowano dwa modele

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Ewa CZAPLA * POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO Zarys treści: W pracy podjęto próbę zbadania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 006 Bogusław GUZIK ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO W artykule sformułowano standardowy układ założeń stochastycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I STOSOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM STATISTICA ENTERPRISE

TWORZENIE I STOSOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM STATISTICA ENTERPRISE TWORZENIE I STOSOWANIE MODELU PROGNOSTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM STATISTICA ENTERPRISE Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Badanie przebiegu rozmaitych wielkości w czasie w celu znalezienia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo