WNIOSEK O URUCHOMIENIE AGENCJI PKO BANKU POLSKIEGO SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O URUCHOMIENIE AGENCJI PKO BANKU POLSKIEGO SA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Trybu WNIOSEK O URUCHOMIENIE AGENCJI PKO BANKU POLSKIEGO SA Część I WNIOSKUJĄCY Wniosek jest wypełniany przez osoby, które w imieniu przedsiębiorcy będą nadzorować działalność przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia agencji (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu). A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA* Nazwa przedsiębiorcy: Adres przedsiębiorcy: Forma prawna przedsiębiorcy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka jawna wspólnicy spółki cywilnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółka komandytowa inna Podstawa prowadzenia aktualnej działalności gospodarczej: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej KRS nr Data rozpoczęcia aktualnej działalności gospodarczej: NIP: REGON: Rodzaj aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej: Adres korespondencyjny: Telefon, adres Numer rachunku bankowego w PKO Banku Polskim SA (przedsiębiorcy): Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Nr ewidencyjny PESEL: Seria i nr oraz data ważności dokumentu tożsamości: Wykształcenie nazwa szkoły i rok jej ukończenia Wykształcenie uzupełniające: zawód, specjalność, stopień / tytuł naukowy Sukcesy zawodowe kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania

2 Porażki zawodowe Prawo jazdy: TAK kategoria NIE Znajomość ów obcych: Znajomość programów komputerowych (, posiadane licencje): MS Word MS Excel MS Access MS PowerPoint Kursy, szkolenia Stan rodzinny: kawaler/panna żonaty/zamężna inne dzieci, liczba Wspólność ustawowa: TAK imię i nazwisko współmałżonka NIE miejsce zatrudnienia współmałżonka Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą (rok uruchomienia działalności)? Rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych? Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Czy pracował Pan/Pani jako pośrednik lub agent instytucji finansowej? TAK nazwa instytucji i okres współpracy: NIE Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Nr ewidencyjny PESEL: Seria i nr oraz data ważności dokumentu tożsamości: Wykształcenie nazwa szkoły i rok jej ukończenia zawód, specjalność, stopień / tytuł naukowy 2

3 Wykształcenie uzupełniające: Sukcesy zawodowe kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania Porażki zawodowe Prawo jazdy: TAK kategoria NIE Znajomość ów obcych: Znajomość programów komputerowych (, posiadane licencje): MS Word MS Excel MS Access MS PowerPoint Kursy, szkolenia Stan rodzinny: kawaler/panna żonaty/zamężna inne dzieci, liczba Wspólność ustawowa: TAK imię i nazwisko współmałżonka NIE miejsce zatrudnienia współmałżonka Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą (rok uruchomienia działalności)? Rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych? Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Czy pracował Pan/Pani jako pośrednik lub agent instytucji finansowej? TAK nazwa instytucji i okres współpracy: NIE B. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA* Oświadczenie jest wypełniane przez osoby, które w imieniu przedsiębiorcy będą nadzorować działalność przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia agencji (osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu) Oświadczam, że moje przeciętne dochody (netto) wynoszą (średnio za okres sześciu ostatnich m-cy) w zł: z tytułu prowadzonej działalności: z innych źródeł: Oświadczam, że moje przeciętne zobowiązania netto wynoszą (średnio za okres ostatnich sześciu m-cy) w zł: 3

4 z tytułu KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH nazwa banku kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie obsługiwane terminowo data ostatniej spłaty tak / nie INNE ZOBOWIĄZANIA rodzaj zadłużenia kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie przeterminowane data ostatniej spłaty Obciążenia z tytułu wyroków sądowych i inne: z tytułu składek ZUS z tytułu płatności do US w tym przeterminowane w tym przeterminowane Postępowania windykacyjne w ciągu ostatnich 5 lat (tytuł, kwota): Posiadane składniki majątkowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu* (proszę określić jakie oraz podać ich wartość według szacunku /wyceny / polisy ubezpieczeniowej *) 1) nieruchomości 2) samochód 3) akcje 4) obligacje 5) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 6) wolne środki na rachunkach bankowych Istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe z innymi podmiotami: Wolne środki z przeznaczeniem na inwestycje w placówkę agencyjną: Oświadczam, że moje przeciętne dochody (netto) wynoszą (średnio za okres sześciu ostatnich m-cy) w zł: z tytułu prowadzonej działalności: z innych źródeł: Oświadczam, że moje przeciętne zobowiązania netto wynoszą (średnio za okres ostatnich sześciu m-cy) w zł: z tytułu KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH nazwa banku kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie obsługiwane terminowo data ostatniej spłaty tak / nie INNE ZOBOWIĄZANIA rodzaj zadłużenia kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie przeterminowane data ostatniej spłaty Obciążenia z tytułu wyroków sądowych i inne: z tytułu składek ZUS z tytułu płatności do US w tym przeterminowane w tym przeterminowane Postępowania windykacyjne w ciągu ostatnich 5 lat (tytuł, kwota): 4

5 Posiadane składniki majątkowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu* (proszę określić jakie oraz podać ich wartość według szacunku/wyceny/polisy ubezpieczeniowej *) 1) nieruchomości 2) samochód 3) akcje 4) obligacje 5) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 6) wolne środki na rachunkach bankowych Istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe z innymi podmiotami: Wolne środki z przeznaczeniem na inwestycje w placówkę agencyjną: C. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALU I JEGO LOKALIZACJI Wypełnia kandydat na agenta / agent dla każdej agencji C1. LOKALIZACJA Informacja dotycząca miejscowości/ miasta, w którym ma być prowadzona agencja 1. Czy posiada Pan / Pani lokal przeznaczony na działalność agencyjną? TAK (jeśli TAK proszę uzupełnić poniższe punkty) NIE (jeśli NIE proszę przejść do części D Wniosku) 2. Adres proponowanej lokalizacji lokalu na agencję: 3. Tytuł prawny do lokalu: 4. Informacje dodatkowe: 1) miejscowość: 2) szacunkowa liczba mieszkańców miejscowości: 3) najwięksi pracodawcy na rynku: 4) główne źródła dochodu ludności (etat, działalność gospodarcza, rolnictwo): C.2 LOKAL 5. Położenie lokalu: 1) centrum miejscowości, osiedle domków jednorodzinnych, centrum handlowe, spółdzielnia mieszkaniowa, hipermarket, inne położenie *: 2) inne placówki handlowe, usługowe, urzędy zlokalizowane w budynku: 3) bliskość przystanków komunikacji miejskiej: 5

6 4) dostępność miejsc parkingowych: 5) inne 6. Dostępność lokalu: 1) usytuowanie w budynku (np. parter, piętro, wejście od ulicy itp.) 2) czy istnieje możliwość umieszczenia oznakowania zewnętrznego: a) semafor TAK NIE b) kaseton TAK NIE c) tablica firmowa TAK NIE d) naklejka na drzwi TAK NIE 3) witryna: TAK NIE a) rozmiar witryny: b) kraty TAK NIE c) wąskie/płaskie ramy TAK NIE d) przeszkody ograniczające widoczność z ulicy TAK NIE 4) powierzchnia lokalu w m 2 : 5) układ pomieszczeń (np. jedno pomieszczenie z toaletą): 6) czy istnieje możliwość posadowienia min. 2 stanowisk doradczo-kasjerskich: TAK NIE 7) możliwość uzyskania dostępu do Internetu o wymaganych parametrach technicznych TAK NIE 7. Dotychczasowe przeznaczenie lokalu 8. W obrębie lokalu znajdują się punkty usługowe, sklepy, biura, zakłady rzemieślnicze, itp., (jakie?) 1) liczba 2) liczba 3) liczba 9. W obrębie działania lokalu znajdują się inne podmioty finansowe o podobnej ofercie usług: 1) nazwa: liczba odległość 2) nazwa: liczba odległość 3) nazwa: liczba odległość Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. miejscowość i data pieczęć firmowa przedsiębiorcy i podpisy osób działających w imieniu przedsiębiorcy * niepotrzebne skreślić 6

7 D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIARYGODNOŚCI KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA* Ja **, imię i nazwisko 1) byłem / nie byłem * karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: a) przeciwko życiu i zdrowiu, b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, c) przeciwko ochronie informacji, d) przeciwko wiarygodności dokumentów, e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, f) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, g) skarbowe lub, h) przeciwko mieniu, dokumentom lub inne, którego charakter może mieć wpływ na ocenę mojej rzetelności lub wiarygodności,. 2) w ciągu ostatnich 12 m-cy opóźniałem się / nie opóźniałem się * w spłacie kredytów, pożyczek, rat leasingowych o więcej niż 30 dni, 3) w ciągu ostatnich 12 m-cy jako przedsiębiorca opóźniałem się / nie opóźniałem się * w spłacie kredytów, pożyczek, rat leasingowych o więcej niż 30 dni na kwotę wyższą niż 500 zł, 4) na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, jako przedsiębiorca posiadam / nie posiadam* wymagalnych zobowiązań wobec banków oraz firm leasingowych, 5) posiadam / nie posiadam * zaległości w opłacaniu składek ZUS, 6) posiadam / nie posiadam * zaległości w opłacaniu składek US, 7) w okresie ostatniego roku wszczęto / nie wszczęto * wobec mnie lub przedsiębiorstwa prowadzonego przeze mnie postępowania egzekucyjnego, 8) w ciągu ostatniego roku obrotowego prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo wykazywało / nie wykazywało* dochód/zysk netto, 9) bilans sporządzony przez zarząd na koniec ostatniego roku obrotowego, wykazuje /nie wykazuje* straty naruszającej kapitał zapasowy, rezerwowy i zakładowy w stopniu wymagającym zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały, co do dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 233 lub 397 Kodeksu spółek handlowych - dotyczy spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, 10) w ciągu ostatnich 3 lat została / nie została *, ogłoszona upadłość konsumencka w stosunku do mojej osoby, 11) została/ nie została* ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa prowadzonego przez mnie, został /nie został* rozpoczęty proces jego likwidacji, działalność przedsiębiorstwa została / nie została* zawieszona na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, 12) jest / nie jest * prowadzone wobec mnie lub przedsiębiorstwa prowadzonego przeze mnie postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, 13) jestem / nie jestem * zatrudniony w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA oświadczam, że: stanowisko i miejsce zatrudnienia 14) w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA jest / nie jest * zatrudniona osoba mi bliska tj. mój współmałżonek, mój krewny do trzeciego stopnia pokrewieństwa, osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli, mój powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres, co najmniej roku, inna osoba pozostająca w bliskich relacjach np. biznesowych: rodzaj powiązania, stanowisko i miejsce zatrudnienia 15) jestem / nie jestem * stroną umowy agencyjnej lub umowy o współpracy z PKO Bankiem Polskim SA lub PKO Bankiem Hipotecznym SA, 16) prowadziłem / aktualnie prowadzę / nie prowadzę * agencji. Liczba prowadzonych aktualnie agencji z tego: a) nr agencji adres agencji oddział współpracujący b) nr agencji adres agencji oddział współpracujący 7

8 17) jestem / nie jestem * pracownikiem innego banku lub innej instytucji prowadzącej działalność konkurencyjną 1) : 18) uczestniczę/ nie uczestniczę, jako wspólnik lub członek władz oraz jestem/nie jestem pełnomocnikiem w spółkach prowadzących działalność konkurencyjna 1), 19) prowadzę/ nie prowadzę* działalności na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną 1). 20) oświadczam, że: a) nie jestem byłym pracownikiem PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA * b) jestem byłym pracownikiem PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA zatrudnionym w nazwa jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej Centrali PKO Banku Polskiego SA, PKO Banku Hipotecznego SA - z którym stosunek pracy został rozwiązany bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy pracownika* - z którym stosunek pracy nie został rozwiązany bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy pracownika* oraz wyrażam zgodę na weryfikację powyższego w strukturach kadrowych PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA. 21) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA w systemach informatycznych i kartotekach, danych osobowych zawartych we Wniosku o uruchomienie agencji PKO Banku Polskiego SA oraz załączonej do niego dokumentacji, w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy agencyjnej z nazwa kandydata na Agenta / Agenta * 22) Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przekazywanie przez PKO Bank Polski SA do PKO Banku Hipotecznego SA danych osobowych, o których mowa w pkt 21, w celach związanych z weryfikacją przez PKO Bank Hipoteczny SA wiarygodności kandydata na Agenta przed zawarciem Umowy z nazwa kandydata na Agenta / Agenta * 23) Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez PKO Bank Hipoteczny SA, w systemach informatycznych i kartotekach, danych osobowych, o których mowa w pkt 21, w celach związanych z weryfikacją przez PKO Bank Hipoteczny SA wiarygodności kandydata na Agenta przed zawarciem Umowy z nazwa kandydata na Agenta / Agenta * Wyrażam również zgodę / nie wyrażam zgody* na wystąpienie przez PKO Bank Polski SA do Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie w celu oceny wiarygodności mojej kandydatury w związku ze złożeniem Wniosku o uruchomienie agencji. Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na publikację na stronie intranetowej PKO Bank Polski SA przeznaczonej dla Agentów rankingów i zestawień w ramach badań i programów motywacyjnych i z jakości obsługi klienta przeprowadzanych przez PKO Bank Polski SA oraz na publikację wyników testów sprawdzających moją wiedzę oraz informacji o moim udziale w szkoleniach. Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530, z późn. zm.) upoważniam */ nie upoważniam * PKO Bank Polski SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio przez Bank do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Upoważnienie jest ważne przez okres 30 dni od daty wydania pisemnej zgody. Upoważniam / nie upoważniam* PKO Bank Polski SA do wykorzystania informacji, które mnie dotyczą, stanowiących tajemnicę bankową w celu zawarcia umowy agencyjnej. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa, 2. administratorem danych jest PKO Bank Hipoteczny SA, Plac Kaszubski 17/19/21, Gdynia, 3. dane mogą być wykorzystane do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy agencyjnej, 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 5. przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy agencyjnej. data i podpis osoby składającej oświadczenie * niepotrzebne skreślić **wypełnia każda osoba występująca w imieniu przedsiębiorcy 1) 1. Za działalność konkurencyjną uznaje się: 1) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą, której źródłem przychodów są opłaty pobierane od klientów za wykonywanie takich samych czynności bankowych lub faktycznych, a także za czynności wymienione w umowach zawartych przez Agentów z podmiotami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, 8

9 2) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta w szczególności na rzecz innego banku (z wyłączeniem PKO Banku Hipotecznego SA), przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, przedsiębiorstw zarobkowo pośredniczących w przyjmowaniu opłat od klientów na rzecz beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt 2. 3) świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną określoną w ppkt 1 i ppkt 2, 4) uczestniczenie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta, jako wspólnik lub członek władz, pełnomocnik w spółkach prowadzących działalność wymienioną w ppkt 1 i ppkt Za działalność konkurencyjną nie uznaje się wykonywania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego zawartych przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta z towarzystwami ubezpieczeniowymi do dnia 31 marca 2015 r. włącznie, z zastrzeżeniem, że wykonywanie przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta, czynności faktycznych lub czynności prawnych na podstawie ww. umów związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia po dniu 31 marca 2015r. lub wykonywaniem umów ubezpieczenia zawartych po dniu 31 marca 2015r. będzie uznana za działalność konkurencyjną w rozumieniu pkt 1. Informacje dotyczące osoby wskazanej do kontaktu w zakresie realizacji procesu podpisania umowy (reprezentanta) Nazwisko i imię: Adres do korespondencji: Telefon: Adres Czynności związane z realizacją umowy wykonywane będą przez osobę reprezentującą agenta: TAK NIE E. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA * (wypełnia kandydat na pracownika Agenta, w przypadku planowanego zatrudnienia więcej niż jednego pracownika należy dołączyć stosowną liczbę informacji wraz z CV) Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Numer ewidencyjny PESEL: Seria i nr oraz data ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość: Wykształcenie: kierunek: Doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych: TAK: nazwa instytucji i okres współpracy: NIE Znajomość programów komputerowych: MS Word MS Excel MS Access MS PowerPoint F. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA AGENTA (wypełnia kandydat na pracownika Agenta, w przypadku planowanego zatrudnienia więcej niż jednego pracownika należy dołączyć stosowną liczbę oświadczeń) Ja imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dokumentu tożsamości pracownik kandydata na Agenta / Agenta* oświadczam, że nazwa kandydata na Agenta / Agenta * 1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy opóźniałem się / nie opóźniałem się * w spłacie kredytów, pożyczek, rat leasingowych o więcej niż 30 dni, 2) jestem / nie jestem * zatrudniony w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA: stanowisko i miejsce zatrudnienia 3) jestem / nie jestem * pracownikiem innego banku lub innej instytucji prowadzącej działalność konkurencyjną 1) : nazwa banku lub instytucji i zajmowane stanowisko 4) uczestniczę/ nie uczestniczę, jako wspólnik, członek władz oraz jestem/nie jestem pełnomocnikiem w spółkach prowadzących działalność konkurencyjna 1), 9

10 5) prowadzę/ nie prowadzę* działalności na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną 1). 6) jestem / nie jestem * stroną umowy agencyjnej lub umowy o współpracy z PKO Bankiem Polskim SA lub PKO Bankiem Hipotecznym SA, 7) jestem / nie jestem * pracownikiem agencji PKO Banku Polskiego SA, adres agencji 8) w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA jest / nie jest * zatrudniona osoba mi bliska tj. mój współmałżonek, mój krewny do trzeciego stopnia pokrewieństwa, osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli, mój powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku, inna osoba pozostająca w bliskich relacjach np. biznesowych: rodzaj powiązania, stanowisko i miejsce zatrudnienia Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA w systemach informatycznych i kartotekach danych osobowych, dotyczących mojego imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu zameldowania, numeru PESEL, serii i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz danych zawartych w przekazanym do PKO Banku Polskiego SA CV, w celach związanych z działalnością agencji prowadzonej przez nazwa kandydata na agenta / agenta * Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na publikację na stronie intranetowej PKO Banku Polskiego SA przeznaczonej dla Agentów rankingów i zestawień w ramach badań i programów motywacyjnych i z jakości obsługi klienta przeprowadzanych przez PKO Bank Polski SA oraz na publikację wyników testów sprawdzających moją wiedzę oraz informacji o moim udziale w szkoleniach. Wyrażam również zgodę / nie wyrażam zgody* na wystąpienie przez PKO Bank Polski SA do Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie w celu oceny wiarygodności mojej kandydatury w związku z uzyskaniem akceptacji na pracownika agencji. Upoważniam / nie upoważniam* PKO Bank Polski SA do wykorzystania informacji, które mnie dotyczą, stanowiących tajemnicę bankową w celu uzyskania akceptacji na pracownika agencji. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem danych przekazanych w ramach niniejszego oświadczenia jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa, 2. administratorem danych przekazanych w ramach niniejszego oświadczenia jest PKO Bank Hipoteczny SA, Plac Kaszubski 17/19/21, Gdynia, 3. dane mogą być wykorzystane do celów związanych z realizacją umowy agencyjnej, 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 5. przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy agencyjnej. data i podpis osoby składającej oświadczenie * niepotrzebne skreślić 1. Za działalność konkurencyjną uznaje się: 1) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą, której źródłem przychodów są opłaty pobierane od klientów za wykonywanie takich samych czynności bankowych lub faktycznych, a także za czynności wymienione w umowach zawartych przez Agentów z podmiotami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, 2) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta w szczególności na rzecz innego banku (z wyłączeniem PKO Banku Hipotecznego SA), przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, przedsiębiorstw zarobkowo pośredniczących w przyjmowaniu opłat od klientów na rzecz beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt 2. 3) świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną określoną w ppkt 1 i ppkt 2, 4) uczestniczenie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta, jako wspólnik lub członek władz, pełnomocnik w spółkach prowadzących działalność wymienioną w ppkt 1 i ppkt Za działalność konkurencyjną nie uznaje się wykonywania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego zawartych przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta z towarzystwami ubezpieczeniowymi do dnia 31 marca 2015 r. włącznie, z zastrzeżeniem, że wykonywanie przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta, czynności faktycznych lub czynności prawnych na podstawie ww. umów związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia po dniu 31 marca 2015r. lub wykonywaniem umów ubezpieczenia zawartych po dniu 31 marca 2015r. będzie uznana za działalność konkurencyjną w rozumieniu pkt 1. 10

11 G.. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Lp. Nazwa dokumentu Forma dokumentu 1. Wypis z rejestru przedsiębiorców Zaświadczenie o nadaniu REGON ( nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) Zaświadczenie o nadaniu NIP (nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) 4. Odpis z Krajowego Rejestru Karnego osoby reprezentującej kandydata na Agenta (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą podpisania umowy agencyjnej) 5. Dowód osobisty oryginał 6. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatków 7. Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu składek 8. Umowa najmu lokalu lub inny tytuł prawny do lokalu 9. Dokumenty dotyczące ustanowienia zabezpieczenia Umowy agencyjnej oryginały lub kopie 10 W przypadku wspólników spółki cywilnej oprócz ww. dokumentów: 1) umowa spółki cywilnej, 2) zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatków i zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu składek spółki cywilnej. Kopia (oryginał umowy do wglądu) 11. Dokument potwierdzający wykształcenie data i pieczęć firmowa przedsiębiorcy i podpisy osób działających imieniu przedsiębiorcy podpis pracownika PKO Banku Polskiego SA przyjmującego Wniosek w odcisku pieczęci funkcyjnej * niepotrzebne skreślić 11

WNIOSEK O UTWORZENIE AGENCJI Banku Spółdzielczego w Sztumie

WNIOSEK O UTWORZENIE AGENCJI Banku Spółdzielczego w Sztumie Załącznik nr 1 do Instrukcji (Zasad) organizacji i funkcjonowania agencji Banku., (miejscowość) (data) WNIOSEK O UTWORZENIE AGENCJI Banku Spółdzielczego w Sztumie Wnioskujący:... (imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko /Nazwa Poręczyciela. Adres OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko /Nazwa Poręczyciela. Adres OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości i instytucje, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*: Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:......

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:...... WNIOSEK O POŻYCZKĘ I. DANE WNIOSKODAWCY FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:. rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Forma Prawna prowadzenia działalności:... Adres prowadzonej działalności:... Numer

Bardziej szczegółowo

od do /dzień/miesiąc/rok/

od do /dzień/miesiąc/rok/ Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA* I. Dane do Wniosku 1. Wniosek o udzielenie: Gwarancji Gwarancji stanowiącej regwarancję

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego Organ wydający,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od...

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od... Data złożenia... Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.Oddział w... WNIOSEK O KREDYT ODNAWIALNY DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO Prosimy o czytelne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu Załącznik nr 1a BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Data wpływu... Numer w rejestrze... KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/

Bardziej szczegółowo

Dokument tożsamości dowód osobisty paszport inny (wymienić nazwę) Seria Numer

Dokument tożsamości dowód osobisty paszport inny (wymienić nazwę) Seria Numer ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ OSUWISK ZIEMNYCH I HURAGANÓW Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Pracownik przyjmujący

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY Wniosek przyjął Załącznik Nr 4 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej... podpis i stempel pracownika Bank Spółdzielczy w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY Data wpływu...... Wniosek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym)

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym) Załącznik Nr 2 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wniosek przyjął... Bank Spółdzielczy podpis i stempel pracownika w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz.

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... Nazwisko... Imiona... Adres zamieszkania...

PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... Nazwisko... Imiona... Adres zamieszkania... BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE Załącznik nr I.3. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I KWESTIONARIUSZ OSOBISTY dotyczy osób fizycznych KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA (ZBYWCA): Nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia

WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... nr wniosku.. WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 58-100 Świdnica tel. (074) 856-18-12; fax (074) 856-18-13; www.praca.swidnica.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 58-100 Świdnica tel. (074) 856-18-12; fax (074) 856-18-13; www.praca.swidnica. Nr... (wypełnia Urząd Pracy) Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Do zawarcia umowy przedkładam następujące dokumenty: 1. Wypis z rejestru / ewidencji 2. REGON 3. NIP 4. Karta informacyjna 5. 6. 7. Inne - jakie ...

Do zawarcia umowy przedkładam następujące dokumenty: 1. Wypis z rejestru / ewidencji 2. REGON 3. NIP 4. Karta informacyjna 5. 6. 7. Inne - jakie ... Załącznik nr 8 do Zasad współpracy z ZSS imię i nazwisko Miejscowość, dnia nazwa adres podmiotu OŚWIADCZENIE Wiarygodność danych zawartych w przedłożonych dokumentach potwierdzam własnoręcznym podpisem

Bardziej szczegółowo

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie.

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie. WNIOSEK OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE WNIOSKODAWCA ( osoba bezrobotna posiadająca ustalony I lub II profil pomocy i opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki * przez:

WNIOSEK o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki * przez: Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WNIOSEK o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki * przez: Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS - NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba,

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, ew. doświadczenie w zakresie zarządzania (zasobami, personelem,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń (Pieczęć Zleceniodawcy) I. Dane do Wniosku ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA w ramach Linii gwarancji / poręczenia Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku..

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach WNIOSEK o udzielenie u na działalność gospodarczą Nr wniosku owego... Data złożenia wniosku........ (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY Załącznik nr 1 do Wniosku kredytowego na działalność rolniczą KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/8/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 8 kwietnia 2015 roku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

GRUPA MLC Sp. z o. o.

GRUPA MLC Sp. z o. o. Wniosek kredytowy Grupa MLC Sp. z o. o. Produkt finansowy Kredyt gotówkowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt oddłużeniowy Pożyczka krótkoterminowa Leasing Nr Konta Wnioskodawcy 1 Dane wnioskodawcy Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu Formularz danych Klienta relacja do kredytu: imię/imiona i nazwisko adres zameldowania adres zamieszkania/ korespondencji nazwisko rodowe data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU MIESZKANIOWEGO, POŻYCZKI HIPOTECZNEJ, KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO, KREDYTU HIPOTECZNEGO MIX*

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU MIESZKANIOWEGO, POŻYCZKI HIPOTECZNEJ, KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO, KREDYTU HIPOTECZNEGO MIX* ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU MIESZKANIOWEGO, POŻYCZKI HIPOTECZNEJ, KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO, KREDYTU HIPOTECZNEGO MIX* Pracownik przyjmujący wniosek Nr kontraktu Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Zgłoszenie wpisano do rejestru dnia... pod nr... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Wypełniający Poręczyciel Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA /OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/

OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA /OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/ OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA /OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/ I. DANE PERSONALNE 1. Imię: 2. Nazwisko: 3. Adres zamieszkania: 4. Poczta: 5. Telefon/Fax: 6. E-mail: 7. Numer dowodu osobistego: 8. PESEL:

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ Załącznik do wniosku kredytowego nr..... INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA INWESTYCJA AGRO

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA INWESTYCJA AGRO I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: WNIOSEK O KREDYT SZYBKA INWESTYCJA AGRO 1. WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU SZYBKA INWESTYCJA AGRO Załącznik nr W.3 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)* prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo