WNIOSEK O URUCHOMIENIE AGENCJI PKO BANKU POLSKIEGO SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O URUCHOMIENIE AGENCJI PKO BANKU POLSKIEGO SA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Trybu WNIOSEK O URUCHOMIENIE AGENCJI PKO BANKU POLSKIEGO SA Część I WNIOSKUJĄCY Wniosek jest wypełniany przez osoby, które w imieniu przedsiębiorcy będą nadzorować działalność przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia agencji (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu). A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA* Nazwa przedsiębiorcy: Adres przedsiębiorcy: Forma prawna przedsiębiorcy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka jawna wspólnicy spółki cywilnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółka komandytowa inna Podstawa prowadzenia aktualnej działalności gospodarczej: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej KRS nr Data rozpoczęcia aktualnej działalności gospodarczej: NIP: REGON: Rodzaj aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej: Adres korespondencyjny: Telefon, adres Numer rachunku bankowego w PKO Banku Polskim SA (przedsiębiorcy): Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Nr ewidencyjny PESEL: Seria i nr oraz data ważności dokumentu tożsamości: Wykształcenie nazwa szkoły i rok jej ukończenia Wykształcenie uzupełniające: zawód, specjalność, stopień / tytuł naukowy Sukcesy zawodowe kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania

2 Porażki zawodowe Prawo jazdy: TAK kategoria NIE Znajomość ów obcych: Znajomość programów komputerowych (, posiadane licencje): MS Word MS Excel MS Access MS PowerPoint Kursy, szkolenia Stan rodzinny: kawaler/panna żonaty/zamężna inne dzieci, liczba Wspólność ustawowa: TAK imię i nazwisko współmałżonka NIE miejsce zatrudnienia współmałżonka Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą (rok uruchomienia działalności)? Rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych? Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Czy pracował Pan/Pani jako pośrednik lub agent instytucji finansowej? TAK nazwa instytucji i okres współpracy: NIE Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Nr ewidencyjny PESEL: Seria i nr oraz data ważności dokumentu tożsamości: Wykształcenie nazwa szkoły i rok jej ukończenia zawód, specjalność, stopień / tytuł naukowy 2

3 Wykształcenie uzupełniające: Sukcesy zawodowe kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania Porażki zawodowe Prawo jazdy: TAK kategoria NIE Znajomość ów obcych: Znajomość programów komputerowych (, posiadane licencje): MS Word MS Excel MS Access MS PowerPoint Kursy, szkolenia Stan rodzinny: kawaler/panna żonaty/zamężna inne dzieci, liczba Wspólność ustawowa: TAK imię i nazwisko współmałżonka NIE miejsce zatrudnienia współmałżonka Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą (rok uruchomienia działalności)? Rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych? Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Czy pracował Pan/Pani jako pośrednik lub agent instytucji finansowej? TAK nazwa instytucji i okres współpracy: NIE B. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA* Oświadczenie jest wypełniane przez osoby, które w imieniu przedsiębiorcy będą nadzorować działalność przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia agencji (osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu) Oświadczam, że moje przeciętne dochody (netto) wynoszą (średnio za okres sześciu ostatnich m-cy) w zł: z tytułu prowadzonej działalności: z innych źródeł: Oświadczam, że moje przeciętne zobowiązania netto wynoszą (średnio za okres ostatnich sześciu m-cy) w zł: 3

4 z tytułu KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH nazwa banku kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie obsługiwane terminowo data ostatniej spłaty tak / nie INNE ZOBOWIĄZANIA rodzaj zadłużenia kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie przeterminowane data ostatniej spłaty Obciążenia z tytułu wyroków sądowych i inne: z tytułu składek ZUS z tytułu płatności do US w tym przeterminowane w tym przeterminowane Postępowania windykacyjne w ciągu ostatnich 5 lat (tytuł, kwota): Posiadane składniki majątkowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu* (proszę określić jakie oraz podać ich wartość według szacunku /wyceny / polisy ubezpieczeniowej *) 1) nieruchomości 2) samochód 3) akcje 4) obligacje 5) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 6) wolne środki na rachunkach bankowych Istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe z innymi podmiotami: Wolne środki z przeznaczeniem na inwestycje w placówkę agencyjną: Oświadczam, że moje przeciętne dochody (netto) wynoszą (średnio za okres sześciu ostatnich m-cy) w zł: z tytułu prowadzonej działalności: z innych źródeł: Oświadczam, że moje przeciętne zobowiązania netto wynoszą (średnio za okres ostatnich sześciu m-cy) w zł: z tytułu KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH nazwa banku kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie obsługiwane terminowo data ostatniej spłaty tak / nie INNE ZOBOWIĄZANIA rodzaj zadłużenia kwota zadłużenia wysokość raty zadłużenie przeterminowane data ostatniej spłaty Obciążenia z tytułu wyroków sądowych i inne: z tytułu składek ZUS z tytułu płatności do US w tym przeterminowane w tym przeterminowane Postępowania windykacyjne w ciągu ostatnich 5 lat (tytuł, kwota): 4

5 Posiadane składniki majątkowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / pełnomocnika / wspólnika / członka zarządu* (proszę określić jakie oraz podać ich wartość według szacunku/wyceny/polisy ubezpieczeniowej *) 1) nieruchomości 2) samochód 3) akcje 4) obligacje 5) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 6) wolne środki na rachunkach bankowych Istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe z innymi podmiotami: Wolne środki z przeznaczeniem na inwestycje w placówkę agencyjną: C. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALU I JEGO LOKALIZACJI Wypełnia kandydat na agenta / agent dla każdej agencji C1. LOKALIZACJA Informacja dotycząca miejscowości/ miasta, w którym ma być prowadzona agencja 1. Czy posiada Pan / Pani lokal przeznaczony na działalność agencyjną? TAK (jeśli TAK proszę uzupełnić poniższe punkty) NIE (jeśli NIE proszę przejść do części D Wniosku) 2. Adres proponowanej lokalizacji lokalu na agencję: 3. Tytuł prawny do lokalu: 4. Informacje dodatkowe: 1) miejscowość: 2) szacunkowa liczba mieszkańców miejscowości: 3) najwięksi pracodawcy na rynku: 4) główne źródła dochodu ludności (etat, działalność gospodarcza, rolnictwo): C.2 LOKAL 5. Położenie lokalu: 1) centrum miejscowości, osiedle domków jednorodzinnych, centrum handlowe, spółdzielnia mieszkaniowa, hipermarket, inne położenie *: 2) inne placówki handlowe, usługowe, urzędy zlokalizowane w budynku: 3) bliskość przystanków komunikacji miejskiej: 5

6 4) dostępność miejsc parkingowych: 5) inne 6. Dostępność lokalu: 1) usytuowanie w budynku (np. parter, piętro, wejście od ulicy itp.) 2) czy istnieje możliwość umieszczenia oznakowania zewnętrznego: a) semafor TAK NIE b) kaseton TAK NIE c) tablica firmowa TAK NIE d) naklejka na drzwi TAK NIE 3) witryna: TAK NIE a) rozmiar witryny: b) kraty TAK NIE c) wąskie/płaskie ramy TAK NIE d) przeszkody ograniczające widoczność z ulicy TAK NIE 4) powierzchnia lokalu w m 2 : 5) układ pomieszczeń (np. jedno pomieszczenie z toaletą): 6) czy istnieje możliwość posadowienia min. 2 stanowisk doradczo-kasjerskich: TAK NIE 7) możliwość uzyskania dostępu do Internetu o wymaganych parametrach technicznych TAK NIE 7. Dotychczasowe przeznaczenie lokalu 8. W obrębie lokalu znajdują się punkty usługowe, sklepy, biura, zakłady rzemieślnicze, itp., (jakie?) 1) liczba 2) liczba 3) liczba 9. W obrębie działania lokalu znajdują się inne podmioty finansowe o podobnej ofercie usług: 1) nazwa: liczba odległość 2) nazwa: liczba odległość 3) nazwa: liczba odległość Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. miejscowość i data pieczęć firmowa przedsiębiorcy i podpisy osób działających w imieniu przedsiębiorcy * niepotrzebne skreślić 6

7 D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIARYGODNOŚCI KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA* Ja **, imię i nazwisko 1) byłem / nie byłem * karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: a) przeciwko życiu i zdrowiu, b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, c) przeciwko ochronie informacji, d) przeciwko wiarygodności dokumentów, e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, f) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, g) skarbowe lub, h) przeciwko mieniu, dokumentom lub inne, którego charakter może mieć wpływ na ocenę mojej rzetelności lub wiarygodności,. 2) w ciągu ostatnich 12 m-cy opóźniałem się / nie opóźniałem się * w spłacie kredytów, pożyczek, rat leasingowych o więcej niż 30 dni, 3) w ciągu ostatnich 12 m-cy jako przedsiębiorca opóźniałem się / nie opóźniałem się * w spłacie kredytów, pożyczek, rat leasingowych o więcej niż 30 dni na kwotę wyższą niż 500 zł, 4) na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, jako przedsiębiorca posiadam / nie posiadam* wymagalnych zobowiązań wobec banków oraz firm leasingowych, 5) posiadam / nie posiadam * zaległości w opłacaniu składek ZUS, 6) posiadam / nie posiadam * zaległości w opłacaniu składek US, 7) w okresie ostatniego roku wszczęto / nie wszczęto * wobec mnie lub przedsiębiorstwa prowadzonego przeze mnie postępowania egzekucyjnego, 8) w ciągu ostatniego roku obrotowego prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo wykazywało / nie wykazywało* dochód/zysk netto, 9) bilans sporządzony przez zarząd na koniec ostatniego roku obrotowego, wykazuje /nie wykazuje* straty naruszającej kapitał zapasowy, rezerwowy i zakładowy w stopniu wymagającym zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały, co do dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 233 lub 397 Kodeksu spółek handlowych - dotyczy spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, 10) w ciągu ostatnich 3 lat została / nie została *, ogłoszona upadłość konsumencka w stosunku do mojej osoby, 11) została/ nie została* ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa prowadzonego przez mnie, został /nie został* rozpoczęty proces jego likwidacji, działalność przedsiębiorstwa została / nie została* zawieszona na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, 12) jest / nie jest * prowadzone wobec mnie lub przedsiębiorstwa prowadzonego przeze mnie postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, 13) jestem / nie jestem * zatrudniony w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA oświadczam, że: stanowisko i miejsce zatrudnienia 14) w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA jest / nie jest * zatrudniona osoba mi bliska tj. mój współmałżonek, mój krewny do trzeciego stopnia pokrewieństwa, osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli, mój powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres, co najmniej roku, inna osoba pozostająca w bliskich relacjach np. biznesowych: rodzaj powiązania, stanowisko i miejsce zatrudnienia 15) jestem / nie jestem * stroną umowy agencyjnej lub umowy o współpracy z PKO Bankiem Polskim SA lub PKO Bankiem Hipotecznym SA, 16) prowadziłem / aktualnie prowadzę / nie prowadzę * agencji. Liczba prowadzonych aktualnie agencji z tego: a) nr agencji adres agencji oddział współpracujący b) nr agencji adres agencji oddział współpracujący 7

8 17) jestem / nie jestem * pracownikiem innego banku lub innej instytucji prowadzącej działalność konkurencyjną 1) : 18) uczestniczę/ nie uczestniczę, jako wspólnik lub członek władz oraz jestem/nie jestem pełnomocnikiem w spółkach prowadzących działalność konkurencyjna 1), 19) prowadzę/ nie prowadzę* działalności na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną 1). 20) oświadczam, że: a) nie jestem byłym pracownikiem PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA * b) jestem byłym pracownikiem PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA zatrudnionym w nazwa jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej Centrali PKO Banku Polskiego SA, PKO Banku Hipotecznego SA - z którym stosunek pracy został rozwiązany bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy pracownika* - z którym stosunek pracy nie został rozwiązany bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy pracownika* oraz wyrażam zgodę na weryfikację powyższego w strukturach kadrowych PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA. 21) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA w systemach informatycznych i kartotekach, danych osobowych zawartych we Wniosku o uruchomienie agencji PKO Banku Polskiego SA oraz załączonej do niego dokumentacji, w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy agencyjnej z nazwa kandydata na Agenta / Agenta * 22) Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przekazywanie przez PKO Bank Polski SA do PKO Banku Hipotecznego SA danych osobowych, o których mowa w pkt 21, w celach związanych z weryfikacją przez PKO Bank Hipoteczny SA wiarygodności kandydata na Agenta przed zawarciem Umowy z nazwa kandydata na Agenta / Agenta * 23) Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez PKO Bank Hipoteczny SA, w systemach informatycznych i kartotekach, danych osobowych, o których mowa w pkt 21, w celach związanych z weryfikacją przez PKO Bank Hipoteczny SA wiarygodności kandydata na Agenta przed zawarciem Umowy z nazwa kandydata na Agenta / Agenta * Wyrażam również zgodę / nie wyrażam zgody* na wystąpienie przez PKO Bank Polski SA do Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie w celu oceny wiarygodności mojej kandydatury w związku ze złożeniem Wniosku o uruchomienie agencji. Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na publikację na stronie intranetowej PKO Bank Polski SA przeznaczonej dla Agentów rankingów i zestawień w ramach badań i programów motywacyjnych i z jakości obsługi klienta przeprowadzanych przez PKO Bank Polski SA oraz na publikację wyników testów sprawdzających moją wiedzę oraz informacji o moim udziale w szkoleniach. Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530, z późn. zm.) upoważniam */ nie upoważniam * PKO Bank Polski SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio przez Bank do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Upoważnienie jest ważne przez okres 30 dni od daty wydania pisemnej zgody. Upoważniam / nie upoważniam* PKO Bank Polski SA do wykorzystania informacji, które mnie dotyczą, stanowiących tajemnicę bankową w celu zawarcia umowy agencyjnej. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa, 2. administratorem danych jest PKO Bank Hipoteczny SA, Plac Kaszubski 17/19/21, Gdynia, 3. dane mogą być wykorzystane do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy agencyjnej, 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 5. przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy agencyjnej. data i podpis osoby składającej oświadczenie * niepotrzebne skreślić **wypełnia każda osoba występująca w imieniu przedsiębiorcy 1) 1. Za działalność konkurencyjną uznaje się: 1) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą, której źródłem przychodów są opłaty pobierane od klientów za wykonywanie takich samych czynności bankowych lub faktycznych, a także za czynności wymienione w umowach zawartych przez Agentów z podmiotami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, 8

9 2) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta w szczególności na rzecz innego banku (z wyłączeniem PKO Banku Hipotecznego SA), przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, przedsiębiorstw zarobkowo pośredniczących w przyjmowaniu opłat od klientów na rzecz beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt 2. 3) świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną określoną w ppkt 1 i ppkt 2, 4) uczestniczenie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta, jako wspólnik lub członek władz, pełnomocnik w spółkach prowadzących działalność wymienioną w ppkt 1 i ppkt Za działalność konkurencyjną nie uznaje się wykonywania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego zawartych przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta z towarzystwami ubezpieczeniowymi do dnia 31 marca 2015 r. włącznie, z zastrzeżeniem, że wykonywanie przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta, czynności faktycznych lub czynności prawnych na podstawie ww. umów związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia po dniu 31 marca 2015r. lub wykonywaniem umów ubezpieczenia zawartych po dniu 31 marca 2015r. będzie uznana za działalność konkurencyjną w rozumieniu pkt 1. Informacje dotyczące osoby wskazanej do kontaktu w zakresie realizacji procesu podpisania umowy (reprezentanta) Nazwisko i imię: Adres do korespondencji: Telefon: Adres Czynności związane z realizacją umowy wykonywane będą przez osobę reprezentującą agenta: TAK NIE E. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA KANDYDATA NA AGENTA / AGENTA * (wypełnia kandydat na pracownika Agenta, w przypadku planowanego zatrudnienia więcej niż jednego pracownika należy dołączyć stosowną liczbę informacji wraz z CV) Nazwisko i imię: Data i miejsce urodzenia: Adres zameldowania: Numer ewidencyjny PESEL: Seria i nr oraz data ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość: Wykształcenie: kierunek: Doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych: TAK: nazwa instytucji i okres współpracy: NIE Znajomość programów komputerowych: MS Word MS Excel MS Access MS PowerPoint F. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA AGENTA (wypełnia kandydat na pracownika Agenta, w przypadku planowanego zatrudnienia więcej niż jednego pracownika należy dołączyć stosowną liczbę oświadczeń) Ja imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dokumentu tożsamości pracownik kandydata na Agenta / Agenta* oświadczam, że nazwa kandydata na Agenta / Agenta * 1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy opóźniałem się / nie opóźniałem się * w spłacie kredytów, pożyczek, rat leasingowych o więcej niż 30 dni, 2) jestem / nie jestem * zatrudniony w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA: stanowisko i miejsce zatrudnienia 3) jestem / nie jestem * pracownikiem innego banku lub innej instytucji prowadzącej działalność konkurencyjną 1) : nazwa banku lub instytucji i zajmowane stanowisko 4) uczestniczę/ nie uczestniczę, jako wspólnik, członek władz oraz jestem/nie jestem pełnomocnikiem w spółkach prowadzących działalność konkurencyjna 1), 9

10 5) prowadzę/ nie prowadzę* działalności na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną 1). 6) jestem / nie jestem * stroną umowy agencyjnej lub umowy o współpracy z PKO Bankiem Polskim SA lub PKO Bankiem Hipotecznym SA, 7) jestem / nie jestem * pracownikiem agencji PKO Banku Polskiego SA, adres agencji 8) w jednostce organizacyjnej PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA jest / nie jest * zatrudniona osoba mi bliska tj. mój współmałżonek, mój krewny do trzeciego stopnia pokrewieństwa, osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli, mój powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku, inna osoba pozostająca w bliskich relacjach np. biznesowych: rodzaj powiązania, stanowisko i miejsce zatrudnienia Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA w systemach informatycznych i kartotekach danych osobowych, dotyczących mojego imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu zameldowania, numeru PESEL, serii i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz danych zawartych w przekazanym do PKO Banku Polskiego SA CV, w celach związanych z działalnością agencji prowadzonej przez nazwa kandydata na agenta / agenta * Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na publikację na stronie intranetowej PKO Banku Polskiego SA przeznaczonej dla Agentów rankingów i zestawień w ramach badań i programów motywacyjnych i z jakości obsługi klienta przeprowadzanych przez PKO Bank Polski SA oraz na publikację wyników testów sprawdzających moją wiedzę oraz informacji o moim udziale w szkoleniach. Wyrażam również zgodę / nie wyrażam zgody* na wystąpienie przez PKO Bank Polski SA do Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie w celu oceny wiarygodności mojej kandydatury w związku z uzyskaniem akceptacji na pracownika agencji. Upoważniam / nie upoważniam* PKO Bank Polski SA do wykorzystania informacji, które mnie dotyczą, stanowiących tajemnicę bankową w celu uzyskania akceptacji na pracownika agencji. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem danych przekazanych w ramach niniejszego oświadczenia jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa, 2. administratorem danych przekazanych w ramach niniejszego oświadczenia jest PKO Bank Hipoteczny SA, Plac Kaszubski 17/19/21, Gdynia, 3. dane mogą być wykorzystane do celów związanych z realizacją umowy agencyjnej, 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 5. przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy agencyjnej. data i podpis osoby składającej oświadczenie * niepotrzebne skreślić 1. Za działalność konkurencyjną uznaje się: 1) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą, której źródłem przychodów są opłaty pobierane od klientów za wykonywanie takich samych czynności bankowych lub faktycznych, a także za czynności wymienione w umowach zawartych przez Agentów z podmiotami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, 2) działalność prowadzoną przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta w szczególności na rzecz innego banku (z wyłączeniem PKO Banku Hipotecznego SA), przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, przedsiębiorstw zarobkowo pośredniczących w przyjmowaniu opłat od klientów na rzecz beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt 2. 3) świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną określoną w ppkt 1 i ppkt 2, 4) uczestniczenie przez Agenta lub osobę reprezentującą Agenta lub pracownika Agenta, jako wspólnik lub członek władz, pełnomocnik w spółkach prowadzących działalność wymienioną w ppkt 1 i ppkt Za działalność konkurencyjną nie uznaje się wykonywania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego zawartych przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta z towarzystwami ubezpieczeniowymi do dnia 31 marca 2015 r. włącznie, z zastrzeżeniem, że wykonywanie przez Agenta, osobę reprezentującą Agenta, pracownika Agenta, czynności faktycznych lub czynności prawnych na podstawie ww. umów związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia po dniu 31 marca 2015r. lub wykonywaniem umów ubezpieczenia zawartych po dniu 31 marca 2015r. będzie uznana za działalność konkurencyjną w rozumieniu pkt 1. 10

11 G.. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Lp. Nazwa dokumentu Forma dokumentu 1. Wypis z rejestru przedsiębiorców Zaświadczenie o nadaniu REGON ( nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) Zaświadczenie o nadaniu NIP (nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) 4. Odpis z Krajowego Rejestru Karnego osoby reprezentującej kandydata na Agenta (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą podpisania umowy agencyjnej) 5. Dowód osobisty oryginał 6. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatków 7. Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu składek 8. Umowa najmu lokalu lub inny tytuł prawny do lokalu 9. Dokumenty dotyczące ustanowienia zabezpieczenia Umowy agencyjnej oryginały lub kopie 10 W przypadku wspólników spółki cywilnej oprócz ww. dokumentów: 1) umowa spółki cywilnej, 2) zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatków i zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu składek spółki cywilnej. Kopia (oryginał umowy do wglądu) 11. Dokument potwierdzający wykształcenie data i pieczęć firmowa przedsiębiorcy i podpisy osób działających imieniu przedsiębiorcy podpis pracownika PKO Banku Polskiego SA przyjmującego Wniosek w odcisku pieczęci funkcyjnej * niepotrzebne skreślić 11

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 9 WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... 1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Nazwa i adres Wnioskodawcy (pieczęć

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe Załącznik nr I.2. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy NIP

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Składam wniosek o wydanie następującej karty kredytowej: MasterCard Standard MasterCard World Proszę o przyznanie limitu kredytowego w wysokości: Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo