Wykaz skrótów i oznacze. 5. Wykaz skrótów i oznacze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów i oznacze. 5. Wykaz skrótów i oznacze"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów i oznacze 5. Wykaz skrótów i oznacze 5 3GR 3-rd Gear 3-ci bieg 4GR 4-th Gear 4-ty bieg AAC Automatic Air Conditioning Uk ad automatycznej klimatyzacji AAC Auxiliary Air Control Sterowanie dodatkowym powietrzem do kolektora dolotowego AAI Air Assist Injection Uk ad wtrysku powietrza dodatkowego AAT Ambient Air Temperature Temperatura powietrza zewn trznego (otoczenia) AAV Auxiliary Air Valve Zawór dodatkowego powietrza do kolektora dolotowego ABS Anti-lock Braking System System zapobiegania blokowaniu kó przy hamowaniu (Anti-Block System) ABV Air Bypass Valve Zawór obej ciowy powietrza A/C Air Conditioning Uk ad klimatyzacji ACC Air Conditioning Clutch Sprz g o kompresora uk adu klimatyzacji (A/C Clutch) ACC Activated Carbon Container Zbiornik z w glem aktywnym (poch aniacz par paliwa) ACC Adaptive Cruise Control System regulacji pr dko ci jazdy i utrzymania bezpiecznego odst pu ACL Air Cleaner (Air Filter) Filtr oczyszczania powietrza ACP Air Conditioning Pressure Ci nienie w uk adzie klimatyzacji ACT Air Charge Temperature Czujnik temperatury powietrza w kanale dolotowym A/D Analog to Digital Converter Przetwornik analogowo/cyfrowy A/D Auto Drive Uk ad kontroli pr dko ci jazdy AFR (A/F Ratio) Air/Fuel Ratio Wagowy stosunek powietrza do paliwa AFS Air Flow Sensor Przep ywomierz powietrza AIR Secondary Air Injection Uk ad wtrysku powietrza wtórnego AP Accelerator Pedal Peda gazu/przy pieszenia APP Sensor Accelerator Pedal Position Sensor Czujnik po o enia peda u przy pieszenia ARS Anti-Roll Stabilisation Stabilizacja przechy ów bocznych nadwozia ASC Anti Slip Control Kontrola anty-po lizgowa ASMS Automatic Stability Management System-> ESP ASR Acceleration Slip Regulation Uk ad zapobiegaj cy po lizgowi kó podczas ruszania AT (A/T) Automatic Transmission Automatic Transaxle Przek adnia automatyczna automatyczna skrzynia biegów ATC Automatic Transmission Control Automatyczna zmiana prze o enia ATCS Active Torque Control System Aktywny uk ad regulacji momentu obrotowego ATDC After Top Dead Center Za górnym zwrotnym po o eniem (t oka) ATF Automatic Transmission Fluid Olej do przek adni hydrokinetycznych w automatycznych skrzyniach biegów ATI Advanced Turbo intercooling Turbodo adowanie z ch odzeniem powietrza do adowania AWD All Wheel Drive -> F4WD AXOD Automatic Transaxle Overdrive Przek adnia przyspieszaj ca (nadbieg) automatycznej skrzyni biegów B+ Battery Positive Voltage Dodatnie napi cie akumulatora BARO Sensor Barometric Pressure Sensor (Altitude Sensor) Czujnik ci nienia atmosferycznego (czujnik wysoko ci n.p.m.) BDC Bottom Dead Center Dolny martwy punkt t oka BID Breakerless Inductive Discharge Bezstykowy uk ad zap onowy BOO Brake On/Off Switch Prze cznik w./wy. hamulca BP Barometric Pressure Sensor Czujnik ci nienia barometrycznego BPP Brake Pedal Position Sensor Czujnik po o enia peda u hamulca BTDC Before Top Dead Center przed górnym zwrotnym po ozeniem (t oka) BTS Battery Temperature Sensor czujnik temperatury akumulatora CAC Charge Air Cooler (Intercooler) ch odnica powietrza do adowuj cego CAN Controller Area Network Nazwa jednego ze standardów pok adowej sieci komunikacyjnej CANP Canister Purge solenoid Solenoid zaworu oczyszczania kanistra (zbiornika paliwa) CARB, ARB California Air Resource Board Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza CARB Carbulator Ga nik klasyczny lub nowoczesny, sterowany pneumatycznie lub elektronicznie CAT Catalyst Katalizator CCD Chrysler Collision Detection Nazwa systemu (protoko u) komunikacji szeregowej 67

2 5 Wykaz skrótów i oznacze firmy Chrysler CCM Cluster Control Module CCS, CC Cruise Control System System kontroli pr dko ci jazdy CCP Charcoal Canister Purge Uk ad kontroli (oczyszczania) par paliwa CDI Common Rail Direct Injection Technika wtrysku bezpo redniego w silnikach wysokopr nych z tzw. wspólnym kolektorem wtryskowym (Common Rail) (Mercedes) CEL Check Engine Light Lampka kontrolna Check Engine CES Clutch Engage Switch Prze cznik za czenia sprz g a CFI, CFIS Continuous Fuel Injection System System ci g ego wtrysku paliwa CHT Cylinder Head Temeprature Temperatura g owicy cylindra CI, CI-Engine Compression Ignition Engine Silnik z zap onem samoczynnym (ZS) CID Sensor Cylinder Identification Sensor Czujnik identyfikacji cylindra CIS Cylinder Identification Signal Sygna identyfikacji cylindra CIS Continuous Injection System -> CFI CKP Crankshaft Position Po o enie wa u korbowego CKT Circuit Obwód (elektryczny) CL, C/L, CLO Closed Loop Sterowanie w zamkni tej p tli sprz enia zwrotnego CLV Calculated Load Value -> LOAD CMP Camshaft Position Po o enie wa ka rozrz du CMP Sensor Camshaft Position Sensor (Hall Sensor/Hall Generator) Czujnik po o enia wa ka rozrz du (czujnik/generator Halla) CNG Compressed Natural Gas Spr ony gaz ziemny CO Carbon Monoxide Tlenek w gla CO2 Carbon Dioxide Dwutlenek w gla CO FT Adjustment CO Fuel Trim Adjustment (CO Adjustment) Ustawianie zawarto ci tlenku w gla CO (korekcja sk adu mieszanki) CPG Compressed Petroleum Gas Spr ony gaz propan-butan CPP Switch Clutch Pedal Position Switch Prze cznik po o enia peda u sprz g a CPU Central Processing Unit Centralna jednostka obliczeniowa (procesor) CSI Cold Start Injector (Cold Start Valve) Wtryskiwacz dodatkowego paliwa podczas zimnego rozruchu silnika CSSA Cold Start Spark Advance System Regulacja wyprzedzenia zap onu przy zimnym rozruchu silnika CTP Switch Closed Throttle Position Switch (Idle Switch) Prze cznik pozycji zamkni tej przepustnicy (bieg ja owy) CTS Coolant Temperature Sensor Czujnik temperatury p ynu ch odz cego CVS Constant Volume Sampler (Constant Sta a obj to próbki (uk ad rozrzedzaj cy spaliny Volume Sampling) powietrzem o sta ym nat eniu przep ywu) CVT Continuously Variable Transmission Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów (o ci g ej zmianie prze o enia) DDM Driver's Door Module Modu /sterownik drzwi kierowcy DEKRA Deutsche Kraftfarzeugüberwachungsverein Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Pojazdów Mechanicznych DFCO Deceleration Fuel Cutoff Odcinanie dop ywu paliwa przy hamowaniu silnika DFI (DI) Direct Fuel Injection (Direct Injection) Wysokoci nieniowy bezpo redni wtrysk paliwa lekkiego do cylindra (dotyczy silników ZI) DI Distributor Ignition System zap onu rozdzielaczowego (Hall Sensor Ignition) DICS Dual Intake Control Solenoid Elektromagnetyczny regulator d ugo ci kolektora dolotowego DIS Distributorless Ignition Bezrozdzielaczowy uk ad zap onowy System DIS Digital Idle Stabilization /Stabilizer/ Cyfrowa stabilizacja obrotów biegu ja owego DLC Data Link Connector (Diagnostic Connector) Z cze transmisji danych (z cze diagnostycze) DMM Digital Multimeter Multimetr (miernik) cyfrowy DMP Dolny martwy punkt (t oka) DOHC Double Over Head Camshaft Dwa wa ki rozrz du w g owicy DPC, Dynamic PC Dynamic Pressure Control Dynamiczna regulacja ci nienia DRL Daylight Running Lights wiat a jazdy dziennej DSC Dynamic Stability Control ->ESP DSI Distributor Semiconductor Ignition Zap on pó przewodnikowy z rozdzielaczem DSP Digital Signal Processor Procesor Sygna owy DTC Diagnostic Trouble Code Diagnostyczny kod usterki (kod b du) (Fault Code, Flash Code) DTC Memory Diagnostic Trouble Code Memory (Fault Pami diagnostycznych kodów usterek (pami 68

3 Wykaz skrótów i oznacze 5 Memory) b dów) DTM Diagnostic Test Mode Diagnostyczny tryb testowy DVOM Digital Volt/Ohm Meter Cyfrowy woltomierz/omomierz (miernik) EAS Electronically Assisted Steering Elektroniczne wspomaganie uk adu kierowniczego EBCM Electronic Brake Control Module Elektroniczny modu steruj cy uk adu hamulcowego EBTCM Electronic Brake and Traction Control Elektroniczny modu steruj cy uk adu hamulcowego i Module jezdnego EBM Electronic Brake Management System steruj cy rozk adem si y hamowania EBD Electronic Brake Force Distribution Zapobiega nadmiernemu hamowaniu kó tylnych, zanim zacznie dzia a ABS, lub gdy ABS jest niesprawny EC4WD Electronically Controled Elektroniczne sterowanie nap dem czterech kó 4 Whell Drive EC4WS Electronically Controled Elektroniczne sterowanie skr tem czterech kó 4 Whell Steering ECA Electronic Control Assembly Zespó elektronicznego sterowania (procesor/komputer) ECL Engine Coolant Level Poziom p ynu ch odz. silnika ECM Electronic Control Module (Engine Control Module) Elektroniczny modu steruj cy (sterownik silnika) ECT Engine Coolant Temperature Temperatura p ynu ch odz cego silnika ECU Electronic Control Unit -> ECM (Engine Control Unit) ECVT Electronically Controlled Continuously -> CVT Variable Transmission EDC, EDCS Electronic Diesel Control System Elektroniczne sterowanie wtryskiem w silnikach wysokopr nych (ZS) EDIS Electronic Digital Ignition System Elektroniczny cyfrowy system zap onowy EDL Electronic Differential Lock Gdy przyczepno dla poszczególnych kó nap dzanych jest zmienna, umo liwia przyspieszanie bez po lizgu poprzez przyhamowanie ko a, które pierwsze zaczyna si zbyt szybko obraca EEC Electronic Engine Control Elektroniczne sterowanie silnikiem EECS, ECS Exhaust Emission Control System System kontroli emisyjno ci spalin EEPROM Electrically Erasable/ Programable Elektrycznie kasowalna/programowalna pami sta a Read-Only Memory (tylko do odczytu) EFE Early Fuel Evaporation Wczesne odparowanie paliwa (Cold start enrichment) EFI Electronic Fuel Injection Elektroniczny wtrysk paliwa EGO Exhaust Gas Oxygen Sensor Czujnik tlenu w spalinach EGR Exhaust Gas Recirculation Uk ad recyrkulacji gazów spalinowych EGRC Exhaust Gas Recirculation Control Solenoid lub system steruj cy uk adu EGR solenoid/system EGRT Exhaust Gas Recirculation Temperature Temperatura w uk adzie recyrkulacji spalin EGRS EGR Sensor Czujnik uk adu EGR EGRV Exhaust Gas Recirculation Vent Solenoid lub system wentylacji uk adu EGR solenoid/system EIS, EI System Electronic Ignition System (Distributorless Ignition) Zap on elektroniczny (bezrozdzielaczowy uk ad zap onowy) EOBD European On Board Diagnostic Europejski system diagnozowania pok adowego (przepisy dotycz ce pojazdów w Europie) EOP Engine Oil Pressure Ci nienie oleju silnika EOS Exhaust Oxygen Sensor Czujnik tlenu w spalinach (sonda Lambda) EOT Egine Oil Temperature Temperatura oleju silnika EPA Environment Protection Agency Urz d Ochrony rodowiska w USA EPC Electronic Pressure Control Uk ad elektronicznego sterowania ci nienia EPROM Erasable Programmable Read Only Kasowalna programowalna pami sta a (tylko do Memory odczytu) EPS Electric Power Steering Elektryczne wspomaganie uk. kierowniczego EPT EGR Pressure Transducer Przetwornik ci nienia uk adu EGR ESO Engine Shutoff Solenoid Solenoid wy czania silnika ESP Electronic Stability Programm Uk ad stabilizacji toru jazdy EST Electronic Spark Timing Elektroniczne sterowanie zap onem ETC Electronic Throttle Control Elektroniczne sterowanie przepustnic ETC Electronic Transmission Control Elektroniczne sterowanie uk adu nap dowego ETS Electronic Traction System (Enhanced Traction System) Elektroniczny system jezdny (udoskonalony system jezdny) EVAP Evaporative Emissions Control System Uk ad kontroli odparowania paliwa 69

4 5 Wykaz skrótów i oznacze EVAP PR Valve Evaporative Pressure Relief Valve Zawór nadmiarowy ci nieniowy uk adu EVAP EVP EGR Position sensor Czujnik po o enia uk adu EGR EVR EGR Valve Regulator Regulator zaworu uk adu EGR F4WD Full Time Four Wheel Drive (All Wheel Drive) rodzaj nap du stosowanego na cztery ko a bez mo liwo ci od czenia nap du z jednej osi, lub w czenia blokady mechanizmów ró nicowych FC Engine Coolant Fan Control Sterowanie wentylatora ch odz. silnika (Radiator Cooling) FI Fuel Injection, Fuel Injector wtrysk paliwa, wtryskiwacz paliwa FID Flame Ionization Detector Detektor jonizacji p omienia FIRE Fully Integrated Robotized Engine silnik w pe ni montowany przez roboty FP Fuel Pump Pompa paliwa FPM, FP-M Fuel Pump Monitor Uk ad nadzoruj cy (monitor) pompy paliwa (w module PCM) FPR, FP Relay Fuel Pump Relay przeka nik pompy paliwa FRZF Freeze Frame Ramka zamro ona (parametry pracy zapami tane w chwili wyst pienia usterki) FT Fuel Trim (Fuel Metering) Regulacja sk adu mieszanki (dozowanie paliwa) FTS Fuel Pump Temerature Sensor Czujnik temperatury pompy paliwa (Ford) FWD Front Wheel Drive Nap d na przednie ko a GCM Governor Control Module modu steruj cy regulatora ci nienia (Chrysler) (Governor Control Unit) GDI Gasoline Direct Injection Silnik benzynowy z bezpo rednim wtryskiem paliwa do komory spalania GEN Generator Generator, alternator GMP Górny martwy punkt (t oka) GND, GRND Ground Masa (elektryczna) GOV Governor -> GCM HC Hydrocarbons W glowodory HDI High Pressure Diesel Injection Technika wtrysku bezpo redniego w silnikach wysokopr nych z tzw. wspólnym kolektorem wtryskowym (Common Rail) (Peugeot-Citroen) HDV Heavy Duty Vehicle Ci ki pojazd samochodowy HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen Grzany czujnik tlenu w spalinach HEGOG HEGO Ground circuit Obwód masy grzanego czujnik tlenu HO2S Heated Oxygen Sensor Grzany czujnik tlenu w spalinach HRPMCO High RPM Fuel Cutoff Odcinanie dop ywu paliwa przy zbyt wysokiej pr dko ci obrotowej silnika HSC High Speed Combustion (rodzaj silnika) HUEGO Universal Heated Exhaust Gas Oxygen Szerokopasmowy, grzany czujnik tlenu HVAC Climate Control Panel Panel sterowania uk adu klimatyzacji IAC Idle Air Control (Bypass Air, Idle Sterowanie dop ywem powietrza biegu ja owego Stabilisation System) IACV IAC Valve Idle Air Control Valve (Idle Stabilizer Valve) Zawór regulacji ilo ci powietrza uk adu IAC (zawór stabilizacji biegu ja owego) IA Duct Intake Air Duct (Air Intake Hose) Przewód/w dolotowy powietrza (zasysanego) IAT Intake Air Temperature Temperatura powietrza wlotowego (zasysanego) ICM Ignition Control Module Modu sterowania zap onem IDM Ignition Diagnostic Monitor Uk ad nadzoruj cy (monitor) zap onu IFI, IDI Indirect Fuel Injection Wtrysk po redni (dotyczy silników ZS) IFS Independent Front Suspension Niezale ne przednie zawieszenie IGC Ignition Coil Cewka zap onowa IGN Ignition system or circuit System lub obwód zap onowy IIA Integrated Ignition Assembly Zintegrowany uk ad zap onowy IM, I/M Inspection and Maintenance Inspekcja i utrzymanie / serwis IMA Idling Mixture Adjustment Regulacja sk adu mieszanki biegu ja owego INJ Injection / Injection Wtrysk / wtryskiwacz IPC Instrument Panel Cluster Zespó panelu instrumentów (deska rozdz.) IPR Injection Pressure Regulator Regulator ci nienia wtrysku IPW Injector Pulse Width Czas otwarcia wtryskiwacza IRS Independent Rear Suspension Niezale ne tylne zawieszenie ISS Intermediate Shaft Speed sensor Czujnik pr dko ci wa u po redniego (skrzyni A/T) ITC ITV, IMT Valve Intake Air Temperature Compensating Valve Intake Manifold Tuning Valve (Intake Manifold Change-over) Zawór kompensacyjny temperatury powietrza dolotowego Zawór reguluj cy obj to kolektora dolotowego 70

5 Wykaz skrótów i oznacze 5 IVC Intake Valve Closing Zamkni cie zaworów dolotowych IVO Intake Valve Opening Otwarcie zaworów dolotowych ISC, ISCE Idle Speed Control (Electronic) Elektroniczna kontrola pr dko ci obrotowej biegu ja owego ISO International Standarization Mi dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna Organization ITS Idle Tracking Switch Prze cznik ledzenia/utrzymywania biegu ja owego JTD UniJet Turbo Diesel Technika wtrysku bezpo redniego w silnikach wysokopr nych z tzw. wspólnym kolektorem wtryskowym (Common Rail) (Fiat) KAM Keep-Alive Memory Pami nieulotna (podtrzymywana bateryjnie) KAPWR Keep-Alive Power Zasilanie pami ci nieulotnej KCS Knock Control System Uk ad kontroli spalania stukowego KOEC Key On, Engine Cranking Tryb pracy: zap on w czony, silnik startuje KOEO Key On, Engine Off Tryb pracy: zap on w czony, silnik wy czony KOER Key On, Engine Running Tryb pracy: zap on w czony, silnik pracuje KPH Kilometers Per Hour Kilometry na godzin [km/h] KS, KNK Knock Sensor Czujnik spalania stukowego (detonacyjnego) LDA Idle Speed Increase Zapobiega utracie przyczepno ci kó nap dzanych wyst puj cej przy gwa townym zdj ciu nogi z gazu, gdy efekt hamowania silnikiem jest zbyt silny LDP Leak Detection Pump Pompa wykrywania nieszczelno ci (w uk adzie EVAP) LEGO Linear Exhaust Gas Oxygen Czujnik tlenu szerokopasmowy (ci g y) LNG Liquified Natural Gas Ciek y gaz ziemny LOAD Calculated Load Value Obliczona/oszacowana warto obci enia LPG Liquified Petroleum Gas Ciek y gaz propan-butan LTFT Long Term Fuel Trim D ugookresowa korekta sk adu mieszanki Long Term FT MAT Manifold Air Temperature Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym MAP Manifold Absolute Pressure Ci nienie (absolutne) w kolektorze dolotowym MAF Mass Air Flow Masowy przep yw powietrza MC Mixture Control Regulacja sk adu mieszanki MCU Microprocessor Control Unit Mikroprocesorowa jednostka steruj ca MDP Manifold Differential Pressure Ró nica ci nie w kolektorze dolotowym (Intake Manifold Differential Pressure) MFA Multi Function Analyzer Komputer pok adowy; na ekranie umieszczonym na desce rozdzielczej wy wietlane s informacje np.: godzina, pr dko rednia, spalanie chwilowe oraz rednie, temp. oleju itp. (VW) MFI Multi-port Fuel Injection System wielopunktowego wtrysku paliwa (Multi-point Fuel Injection) MIC Mechanical Instrument Cluster Zespó instrumentów/przyrz dów mechanicznych (firma Chrysler) MIL Malfunction Indicatior Light (OBD Lamp, Lampka kontrolna usterek (wska nik uszkodze Exhaust Warning Lamp, Check Engine zwi zanych z emisj spalin) Light, SES Service Engine Soon) MIL Multifunction Indicator Lamp Wielofunkcyjna lampka wska nikowa (kontrolna) MLP Sensor Manual Lever Position Sensor Czujnik po o enia d wigni r cznej skrzyni biegów MON (LOM) Motor Octane Number Liczba oktanowa okre lana metod silnikow MOP Metering Oil Pump Pompa dozowania oleju (Ford) MPFI Multi-Port Fuel Injection Wielopunktowy niskoci nieniowy sekwencyjny wtrysk paliwa MPH Miles Per Hour Mile na godzin (pr dko jazdy) MSR Engine Drag Torque regulation -> LDA MST Manifold Surface Temperature Temepratura powierzchni ( cian?) kolektora dolotowego (Intake Manifold Surface Temp.) MT, M/T Manual Transmission Skrzynia biegów sterowana r cznie MVZ Manifold Vacuum Zone Strefa/zakres podci nienia kolektora dolotowego (Intake Manifold Vacuum Range) NCTPS Non-Contact Throttle Position Sensor Bezstykowy czujnik po o enia przepustnicy NOx Nitrogen Oxides Tlenki azotu NTC Negative Temperature Coefficient Ujemny wspó czynnik temperaturowy czujnika temperatury. w którym ze wzrostem temp. maleje oporno elementu NVRAM Non-Volatile Random Access Memory Nieulotna pami o dost pie swobodnym (do zapisu i odczytu) 71

6 5 Wykaz skrótów i oznacze O2S Oxygen Sensor (O2 Sensor) Czujnik tlenu (sonda lambda) OBD On-Board Diagnostic Pok adowy system diagnozowania OBD I On-Board Diagnostics I Pojazdowa diagnostyka pok adowa system I; metody diagnostyki pok adowej stosowanej przez producentów w celu wykrycia niesprawno ci systemu E/E do roku 1996 w USA i do roku 2000 w Europie OBD II On-Board Diagnostics II Pojazdowa diagnostyka pok adowa system II; pok adowa diagnostyka emisyjna pojazdów (norma wprowadzona w USA przez EPA maj ca na celu wykrywanie emisyjnie krytycznych uszkodze pojazdów we wczesnej fazie ich rozwoju) OBD III On-Board Diagnostics III Pojazdowa diagnostyka pok adowa system III; zespó metod i rodków telemetrycznego wykrywania uszkodze emisyjnych pojazdów w czasie ich normalnej pracy OBM On Board Measurement Pok adowy system pomiarowy OC, Oxicat Oxidation Catalytic Converter (Oxidation Utleniaj cy konwerter katalityczny Catalyst) ODS Overdrive Drum Speed Pr dko b bna nadbiegu (przek adni przy pieszaj cej) OHC Overhead Camshaft Wa ek rozrz du w g owicy OHV Overhead Valve System Uk ad rozrz du z wa kiem rozrz du w g owicy OL, O/L Open Loop Sterowanie w otwartej p tli sprz enia zwrotnego ON Octane Number Liczba oktanowa OSS Output Shaft Speed sensor Czujnik pr dko ci obrotowej wa u wyj ciowego (skrzyni A/T) Output DTM Output Diagnostic Test Mode (Final Element Analysis, Output Check Diagnosis) Tryb testu diagnostycznego elementów wyj ciowych (ko cowych) OWK Stopnie obrotu wa u korbowego PAIR Pulsed Secondary Air Injection Impulsowy uk ad wtrysku powietrza wtórnego PATS Passive Anti-Theft System Pasywny system anty-kradzie owy PCM Powertrain Control Module Modu sterowania zespo em nap dowym PCV Positive Crankcase Ventilation System przewietrzania skrzyni korbowej PCV Breather Positive Crankcase Ventilation Valve Zawór systemu przewietrzania skrzyni korbowej (Crankcase Breather) P/ES Performance/Economy Switch Prze cznik pracy wydajnej/ekonomiczej automatycznej skrzyni biegów PFE Pressure Feedback EGR (sensor or Czujnik lub obwód sprz enia zwrotnego ci nienia circuit) uk adu recyrkulacji spalin PNP Switch Park/Neutral Position Switch (Neutral Prze cznik pozycji Park/Neutral skrzyni biegów Safety Switch) PRC Pressure Regulator Control Sterowanie regulatorem ci nienia paliwa PSP, PSS Power Steering Pressure Ci nienie wspomagania uk adu kierowniczego PSPS Power Steering Pressure Switch/Sensor Prze cznik/czujnik ci nienia wspomagania uk adu kierowniczego PRNDL Park/Reverse/Neutral/Drive/Low -> TR PROM Programmable Read Only Memory Programowalna pami sta a (tylko do odczytu) PSOM Programable Speedometer Odometer Programowalny modu pr dko ciomierza i licznika Module przebiegu PWM Pulse Width Modulation Modulacja szeroko ci impulsu RAM Random Access Memory pami o dost pie swobodnym (do zapisu i odczytu), po wy czeniu zasilania dane gin RDS Radio Data System system przesy ania informacji drog radiow ROM Read Only Memory Pami sta a (tylko do odczytu) RON (LOR) Research Octane Number Liczba oktanowa okre lana metod badawcz RPM Revolutions Per Minute (Engine Speed) Obroty silnika na minut (pr dko obrotowa) RWD Rear Wheel Drive Nap d na tylne ko a QDM Quad Driver Module Specjalizowany uk ad steruj cy wtryskiwaczami QOHC Quadruple Over Head Camshaft Silnik widlasty z dwoma wa kami rozrz du w ka dej g owicy S4WD Selectable Four Wheel Drive Rodzaj nap du na cztery ko a z mo liwo ci od czenia nap du z jednej osi SACV Secondary Air Control Valve Zawór kontroli powietrza wtórnego SAE Society of Automotive Engineers Stowarzyszenie In ynierów Samochodowych w USA SAI Secondary Air Injection -> AIR SC Spark Control Ustawianie k ta wyprzedzenia zap onu SC Supercharged engine Silnik do adowany (z do adowaniem) 72

7 Wykaz skrótów i oznacze 5 (G-Charger) SCB Supercharger Bypass Zawór/przewód obej ciowy turbospr arki SCP Standard Corporate Protocol Protokó komunikacji szeregowej (firma Ford) SDM Sensing Diagnostic Module Modu (sterownik) pomiarowo-diagnostyczny SES LIGHT Service Engine Soon Light lampka kontrolna SES SFI Sequential Multiport Fuel Injection Sekwencyjny wtrysk paliwa SHIFT LIGHT Lmpka kontrolna skrzyni biegów SI, SI-Engine Spark Ignition Engine Silnik z zap onem iskrowym (ZI) SIL Shift Indicator Light Lampka kontrolna prze o enia SKIM Smart Key Immobilizer Module Nazwa uk adu immobilizera SOHC Single Over Head Camshaft Silnik z jednym wa kiem rozrz du w g owicy SOI Start of Injection Pocz tek wtrysku SOL Solenoid Cewka, uzwojenie SPI Single Point Injection Jednopunktowy niskoci nieniowy wtrysk paliwa do kolektora dolotowego SPOUT Spark Output Signal Sygna wyj ciowy zap onu SRI Service Remainder Indicator Lampka kontrolna okresowego przegl du serwisowego (Service Remainder Light) SRS Supplemental Restraint System Poduszki powietrzne (airbag) SRT System Readiness Test Test gotowo ci systemu ST Scan Tool Przyrz d diagnostyczny, tester, skaner STFT Short Term Fuel Trim Krótkookresowa korekta sk adu mieszanki Short Term FT TAC Module Throttle Acuator Control Module Modu steruj cy nastawnika przepustnicy TACH Tachometer Szybko ciomierz TB Throttle Body (Throttle Valve Housing) Korpus przepustnicy (os ona/obudowa zaworu przepustnicy) TBI Throttle Body Fuel Injection System wtrysku paliwa za przepustnic (Mono-Motronic) TC Turbocharging / Turbocharger Turbodo adowanie / turbospr arka TCA Turbocharging and Aftercooling Turbodo adowanie z ch odzeniem powietrza do adowanego TCC Torque Converter Clutch Sprz g o przemiennika momentu TCCP Torque Converter Clutch Pressure Ci nienie sprz g a przemiennika momentu TCI Turbocharging and Intercooling -> TCA TCIL Transmission Control Indicator Lamp Lampka kontrolna uk adu nap dowego (skrzyni biegów) TCM Transmission Control Module Elektroniczny modu steruj cy skrzyni biegów TCO Coolant temperature Temperatura czynnika ch odz cego TCS, TRC Traction Control System System kontroli przeniesienia si y nap dowej na ko a samochodu TCS Torque Control System System sterowania momentem obrotowym TCU Throttle Control Unit Mudu sterowania przepustnic TDC Top Dead Center Górny martwy punkt t oka TFP Transmission Fluid Pressure Ci nienie cieczy przek adniowej TFT Transmission Fluid Temperature Temperatura cieczy przek adniowej THS Transmission Hydraulic Switch Prze cznik hydraul. uk adu nap dowego TOCS Throttle Opener Control System System kontroli otwarcia przepustnicy TOT Transmission Oil Temperature Temperatura oleju skrzyni biegów TP Throttle Position Po o enie przepustnicy TPS, TP Sensor Throttle Position Sensor (Throttle Potentiometer) Czujnik po o enia przepustnicy, potencjometr przepustnicy TP Switches Throttle Position Switches Prze czniki po o enia przepustnicy (Throttle Switches) TR Transmission Range (PRNDL / Driving Range) Zakres pracy uk.nap dowego (skrzynia A/T) (Park/Reverse/Neutral/Drive/Low) TSS Transmission Speed Sensor Czujnik pr dko ci skrzyni biegów TSS Turbine Shaft Speed sensor Czujnik pr dko ci wa u turbiny (skrzyni A/T) TTS Transmission Temperature Prze cznik lub czujnik temperatury skrzyni biegów Sensor/Switch TÜV Technischer Überwachungsverein Stowarzyszenie nadzoru technicznego w Niemczech TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve -> TVV TVV Thermal Vacuum Valve (Thermo- Termostatyczny zawór prze cznikowy podci nienia Vacuum Switch) TWC Three Way Catalyst Katalizator potrójnego dzia ania TWC+OC Three Way + Oxidation Catalytic Converter Katalizator potrójnego dzia ania i utleniaj cy 73

8 5 Wykaz skrótów i oznacze UART Universal Asyncronous Reciever Transmitter Uniwersalny asynchroniczny nadajnik-odbiornik (sterownik transmisji szeregowej) UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor Uniwersalny czujnik poziomu tlenu w spalinach (dwustanowy) UHEGO Universal Heated Exhaust Gas Oxygen Uniwersalny grzany czujnik poziomu tlenu w spalinach Sensor (dwustanowy) VAF Volume Air Flow Obj to ciowy przep yw powietrza VBATT Vehicle Battery Voltage Napi cie akumulatora VCM Vehicle Control Module Centralny modu sterowania pojazdem VCT Variable Camshaft Timing Uk ad zmiennej regulacji wa ka rozrz du VC/V Vacuum Cut Valve Zawór redukcji podci nienia VE Volumetric Efficiency Sprawno wolumetryczna VFT Variable Flow Turbocharger Turbospr arka o zmiennym przep ywie VGT Variable Geometry Turbocharger Turbospr arka o zmiennej geometrii VIS, VGIS Variable Geometry Intake System Uk ad dolotowy o zmiennej geometrii VIN Vehicle Identification Number Numer identyfikacyjny pojazdu VLCM Variable Load Control Module Modu sterowania zmiennym obci eniem (firma Ford) VMV Vapor Management Valve Zawór zarz dzania/sterowania odparowania VOM Analog Volt/Ohm Meter Analogowy woltomierz/omomierz (miernik) VPW Variable Pulse Width zmienna szeroko impulsu VR Voltage Regulator Regulator napi cia VREF Voltage Reference Napi cie referencyjne (napi cie odniesienia) VS Vehicle Speed Pr dko pojazdu VSA Vehicle Stability Assist ->ESP VSC Vehicle Stability Control ->ESP VSC Vehicle Speed Control (sensor or signal)czujnik lub sygna uk adu sterowania pr dko ci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor Czujnik pr dko ci liniowej pojazdu (pr dko ci jazdy) (Road Speed Sensor/Sender) VTD Vehicle Theft Deterrent Uk ad anty-kradzie owy VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Elektroniczne sterowanie czasem otwarcia i wzniosem Control zaworów VVT Variable Valve Timing Zmienna regulacja czasów otwarcia zaworów WAC Wide Open Throttle A/C Cutout Od czanie uk adu klimatyzacji przy szeroko otwartej przepustnicy (maks. obici eniu) WOT Wide Open Throttle (Full Load, Full Throttle) Szeroko otwarta przepustnica (maksymalne obci enie) 74

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Czytnik kodów błędów VAUXHALL /OPEL 68083 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawa stanowisk i zestawów panelowych do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych

Część 1 Dostawa stanowisk i zestawów panelowych do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych Część Dostawa stanowisk i zestawów panelowych do pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Proponowany asortyment: nazwa produktu, producent,

Bardziej szczegółowo

Układ BOSCH Mono-Motronic

Układ BOSCH Mono-Motronic Układ BOSCH Mono-Motronic Układ Bosch Mono-Motronic i Magnetti-Marelli 1 Jest to jednopunktowy układ wtrysku paliwa. Steruje on wytwarzaniem mieszanki paliwowo powietrznej oraz kątem wyprzedzenia zapłonu.

Bardziej szczegółowo

Układ automatycznego sprzęgła AKS

Układ automatycznego sprzęgła AKS Układ automatycznego sprzęgła AKS 6 Centralny zespół sterujący 6a Siłownik 6b Ślimak napędzający 6c Koło ślimakowe 6d Wał koła ślimakowego 6e Sworzeń 6f Tłoczysko 6h Sprężyna kompensacyjna 6i Czujnik drogi

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie kodów ECU - samodiagnostyka

Odczytywanie kodów ECU - samodiagnostyka Odczytywanie kodów ECU - samodiagnostyka tabela kodów ECU i OBD (do zczytania Code Readerem - samochody z OBD II po 1996 roku) tutaj Accordy 90-93 maja 2 metody odczytu kodow ECU. 1. W samochodach przed

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 16K4 1,6 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 18K4 - VVC

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

Przełącznik pochylenia oparcia

Przełącznik pochylenia oparcia SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI GOLFA A Akumulator B Rozrusznik C Alternator D Włącznik zapłonu D2 Cewka odbiorczo - nadawcza immobilizera E1 Włącznik świateł E102 Regulator zasięgu reflektorów E107 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

13.10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

13.10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 13.10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 13.10.1. Charakterystyka techniczna 13. Akumulator 14. Cewka zapłonowa 15. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 16. Czujnik poziomu cieczy chłodzącej 17. Złącze przewodów

Bardziej szczegółowo

4. Opis Parametrów: DTC_CNT - Liczba zapamiętanych błędów Fuelsys1 - Status systemu paliwa 1 Fuelsys2 - Status systemu paliwa 2 Load_PTC(%) - Obciążenie silnika RPM (/min) - Obroty silnika ETC (oc) - Temperatura

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

dodatki do oleju napędowego

dodatki do oleju napędowego Diesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy

Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 2

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie urządzenia ECUMASTER EMU do sterowania silnikami z zapłonem iskrowym. www.ecumaster.com

Wykorzystanie urządzenia ECUMASTER EMU do sterowania silnikami z zapłonem iskrowym. www.ecumaster.com Wykorzystanie urządzenia ECUMASTER EMU do sterowania silnikami z zapłonem iskrowym. FIRMA ECUMASTER Firma powstała w 2008 roku Urządzenia przeznaczone do sportów motorowych - sterowanie dawką i kątem wyprzedzenia

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250 PowerTech TM Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF070 6081HF001 6068HF475 3029TF120 4045TF250 Identyfikacja silnika 4045HF D -wolnossący T- turbodoładowany H- turbodoładowany z chłodzeniem

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów)

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów) Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan 2009+ (łącznie 956 błędów) Kody błędów typu B (nadwozie). Łącznie 255 możliwych usterek: opis/znaczenie Błąd konfiguracji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

ŠkodaOctavia Combi 4 4 & Superb 4 4

ŠkodaOctavia Combi 4 4 & Superb 4 4 MIĘDZYOSIOWE SPRZĘGŁO HALDEX CZWARTEJ GENERACJI Międzyosiowe sprzęgło Haldex czwartej generacji zapewnia napęd na cztery koła w nowym Superbie 4 4 oraz Octavii Combi 4 4, zastępując sprzęgło drugiej generacji.

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim

Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim 1 Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim Układy zasilania sterowane elektronicznie zastąpiły stosowane wcześniej układy sterowane mechanicznie lub sterowane częściowo elektronicznie.

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

BADANIA SAMOCHODU Z SILNIKIEM JTS - SYSTEMEM ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA BEZPOŚREDNIM WTRYSKIEM BENZYNY

BADANIA SAMOCHODU Z SILNIKIEM JTS - SYSTEMEM ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA BEZPOŚREDNIM WTRYSKIEM BENZYNY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Łukasz PUTZ* Tomasz JARMUDA* BADANIA SAMOCHODU Z SILNIKIEM JTS - SYSTEMEM ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

OBD. System OBD. Zapraszamy na Forum Fiata Punto. Spis treści: Wprowadzenie

OBD. System OBD. Zapraszamy na Forum Fiata Punto. Spis treści: Wprowadzenie Zapraszamy na Forum Fiata Punto OBD Spis treści: Wprowadzenie 1. System OBD 1.1. Założenia OBD 1.2. Zadania systemu OBD 1.3. Złącze diagnostyczne systemu OBD 2. y błędów OBD 2.1. Procedura rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK - TERMINÓW SAMOCHODOWYCH. Opracował mgr inŝ. Janusz Wiśniewski

SŁOWNIK - TERMINÓW SAMOCHODOWYCH. Opracował mgr inŝ. Janusz Wiśniewski SŁOWNIK - TERMINÓW SAMOCHODOWYCH Opracował mgr inŝ. Janusz Wiśniewski 4 MOTION - napęd na cztery koła stosowany w samochodach marki Volkswagen 4 - ETS - Four Well Electronic Traction System system kontroli

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Citroën' "Berlingo I' "Deska

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Citroën' Berlingo I' Deska Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Citroën' "Berlingo I' "Deska rozdzielcza' "Instrument - Magneti Marelli' "' "Informacje o

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Application List - Opel / Version 9.6.1

Application List - Opel / Version 9.6.1 Application List - Opel / Version 9.6.1 Icons Legend Existing Functionality Under Development Funcionality does not apply ABS / ABR System DTCs Parameters Actuators ABS BOSCH 2SE (+TC) ABS BOSCH 5 TC ABS

Bardziej szczegółowo

Skaner T605 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY TOYOTA/LEXUS T605 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1

Skaner T605 - instrukcja obsługi. SKANER DIAGNOSTYCZNY TOYOTA/LEXUS T605 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI. (c)www.viaken.pl Strona 1 SKANER DIAGNOSTYCZNY TOYOTA/LEXUS T605 CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI (c)www.viaken.pl Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 1.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA GŁÓWNYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ STOPNIA IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH Z SILNIKAMI ZI PODCZAS BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH Jerzy Merkisz*, Marcin Ślęzak**,

Bardziej szczegółowo

Mototester BOSCH MOT 151

Mototester BOSCH MOT 151 MIODUSZEWSKI SPRZEDA - SERWIS Urz¹dzeñ Diagnostycznych 75-727 Koszalin ul.orla 4A Tel. (094) 341 14 54, Fax (094) 340 35 94 OFERTA SPECJALNA Mototester BOSCH MOT 151 Mototester s³u y do kontroli silników

Bardziej szczegółowo

Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 1 Zaprogramowane klucze Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 2

Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 1 Zaprogramowane klucze Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 2 Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 1 Zaprogramowane klucze Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 2 ECU-status immobilizera Carens II Immobiliser Immobiliser

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Silnik 1,4 l 90 kw TSI z doładowaniem

Silnik 1,4 l 90 kw TSI z doładowaniem Szkolenia techniczne Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 405 Silnik 1,4 l 90 kw TSI z doładowaniem Budowa i zasada działania 1 Silnik 1,4 l 90 kw TSI zastępuje silnik 1,6 l 85 kw FSI. Nowy silnik ma

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy

Budowa i działanie pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: NAPĘDY PŁYNOWE Ćwiczenie nr: P-5 Budowa i działanie pneumatycznego

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń Ćwiczenie nr 7 Temat ćwiczenia nr 7: Diagnostyczna ocena układu napędowego metodą prób drogowych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW PRACY SILNIKA SAMOCHODOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM

ELEKTRONICZNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW PRACY SILNIKA SAMOCHODOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM MOTROL, 2011, 13, 21 27 ELEKTRONICZNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW PRACY SILNIKA SAMOCHODOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM Artur Boguta Politechnika Lubelska Streszczenie. Wspó czesne sterowniki silników ZS realizuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Transoptory Opracowali: Ryszard Korbutowicz, Janusz Szydłowski I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania * wpływ światła na konduktywność

Bardziej szczegółowo

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków, uszkodzeń ciała oraz pojazdu. 2. Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu wydane przez lokalne władze. 3. By uniknąć

Bardziej szczegółowo

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Dacia' Dokker' Moduł kontroli Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli nadwozia' "Jednostka połączeniowa UCH' "' "Adaptacje' "1'

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

11045788 Wykrywacz usterek. Urządzenie do diagnozowania usterek w samochodach INSTRUKCJA OBSŁUGI

11045788 Wykrywacz usterek. Urządzenie do diagnozowania usterek w samochodach INSTRUKCJA OBSŁUGI 11045788 Wykrywacz usterek Urządzenie do diagnozowania usterek w samochodach INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drodzy Klienci! Skrót OBD II oznacza diagnozę on board II giej generacji. Urządzenie OBD II jest też określane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63 e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, www. bip.powiat.wielun.pl Wieluń, 03.06.2016r.

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa 1 of 2 2014-09-07 15:54 Użytkownik : Pojazd : 308 /308 VIN: VF34C9HR8AS340320 Data wydruku : 7 wrzesień 2014 15:54:42 Początek sesji samochodu : 07/09/2014-15:50 Wersja przyrządu : 07.49 HDI_SID807 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy SERVICE TIPS & INFOS POSTER INSIDE OBD = On Board Diagnostics System European On Board Diagnostics (EOBD), czyli europejski system autodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo