Wykaz skrótów i oznacze. 5. Wykaz skrótów i oznacze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów i oznacze. 5. Wykaz skrótów i oznacze"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów i oznacze 5. Wykaz skrótów i oznacze 5 3GR 3-rd Gear 3-ci bieg 4GR 4-th Gear 4-ty bieg AAC Automatic Air Conditioning Uk ad automatycznej klimatyzacji AAC Auxiliary Air Control Sterowanie dodatkowym powietrzem do kolektora dolotowego AAI Air Assist Injection Uk ad wtrysku powietrza dodatkowego AAT Ambient Air Temperature Temperatura powietrza zewn trznego (otoczenia) AAV Auxiliary Air Valve Zawór dodatkowego powietrza do kolektora dolotowego ABS Anti-lock Braking System System zapobiegania blokowaniu kó przy hamowaniu (Anti-Block System) ABV Air Bypass Valve Zawór obej ciowy powietrza A/C Air Conditioning Uk ad klimatyzacji ACC Air Conditioning Clutch Sprz g o kompresora uk adu klimatyzacji (A/C Clutch) ACC Activated Carbon Container Zbiornik z w glem aktywnym (poch aniacz par paliwa) ACC Adaptive Cruise Control System regulacji pr dko ci jazdy i utrzymania bezpiecznego odst pu ACL Air Cleaner (Air Filter) Filtr oczyszczania powietrza ACP Air Conditioning Pressure Ci nienie w uk adzie klimatyzacji ACT Air Charge Temperature Czujnik temperatury powietrza w kanale dolotowym A/D Analog to Digital Converter Przetwornik analogowo/cyfrowy A/D Auto Drive Uk ad kontroli pr dko ci jazdy AFR (A/F Ratio) Air/Fuel Ratio Wagowy stosunek powietrza do paliwa AFS Air Flow Sensor Przep ywomierz powietrza AIR Secondary Air Injection Uk ad wtrysku powietrza wtórnego AP Accelerator Pedal Peda gazu/przy pieszenia APP Sensor Accelerator Pedal Position Sensor Czujnik po o enia peda u przy pieszenia ARS Anti-Roll Stabilisation Stabilizacja przechy ów bocznych nadwozia ASC Anti Slip Control Kontrola anty-po lizgowa ASMS Automatic Stability Management System-> ESP ASR Acceleration Slip Regulation Uk ad zapobiegaj cy po lizgowi kó podczas ruszania AT (A/T) Automatic Transmission Automatic Transaxle Przek adnia automatyczna automatyczna skrzynia biegów ATC Automatic Transmission Control Automatyczna zmiana prze o enia ATCS Active Torque Control System Aktywny uk ad regulacji momentu obrotowego ATDC After Top Dead Center Za górnym zwrotnym po o eniem (t oka) ATF Automatic Transmission Fluid Olej do przek adni hydrokinetycznych w automatycznych skrzyniach biegów ATI Advanced Turbo intercooling Turbodo adowanie z ch odzeniem powietrza do adowania AWD All Wheel Drive -> F4WD AXOD Automatic Transaxle Overdrive Przek adnia przyspieszaj ca (nadbieg) automatycznej skrzyni biegów B+ Battery Positive Voltage Dodatnie napi cie akumulatora BARO Sensor Barometric Pressure Sensor (Altitude Sensor) Czujnik ci nienia atmosferycznego (czujnik wysoko ci n.p.m.) BDC Bottom Dead Center Dolny martwy punkt t oka BID Breakerless Inductive Discharge Bezstykowy uk ad zap onowy BOO Brake On/Off Switch Prze cznik w./wy. hamulca BP Barometric Pressure Sensor Czujnik ci nienia barometrycznego BPP Brake Pedal Position Sensor Czujnik po o enia peda u hamulca BTDC Before Top Dead Center przed górnym zwrotnym po ozeniem (t oka) BTS Battery Temperature Sensor czujnik temperatury akumulatora CAC Charge Air Cooler (Intercooler) ch odnica powietrza do adowuj cego CAN Controller Area Network Nazwa jednego ze standardów pok adowej sieci komunikacyjnej CANP Canister Purge solenoid Solenoid zaworu oczyszczania kanistra (zbiornika paliwa) CARB, ARB California Air Resource Board Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza CARB Carbulator Ga nik klasyczny lub nowoczesny, sterowany pneumatycznie lub elektronicznie CAT Catalyst Katalizator CCD Chrysler Collision Detection Nazwa systemu (protoko u) komunikacji szeregowej 67

2 5 Wykaz skrótów i oznacze firmy Chrysler CCM Cluster Control Module CCS, CC Cruise Control System System kontroli pr dko ci jazdy CCP Charcoal Canister Purge Uk ad kontroli (oczyszczania) par paliwa CDI Common Rail Direct Injection Technika wtrysku bezpo redniego w silnikach wysokopr nych z tzw. wspólnym kolektorem wtryskowym (Common Rail) (Mercedes) CEL Check Engine Light Lampka kontrolna Check Engine CES Clutch Engage Switch Prze cznik za czenia sprz g a CFI, CFIS Continuous Fuel Injection System System ci g ego wtrysku paliwa CHT Cylinder Head Temeprature Temperatura g owicy cylindra CI, CI-Engine Compression Ignition Engine Silnik z zap onem samoczynnym (ZS) CID Sensor Cylinder Identification Sensor Czujnik identyfikacji cylindra CIS Cylinder Identification Signal Sygna identyfikacji cylindra CIS Continuous Injection System -> CFI CKP Crankshaft Position Po o enie wa u korbowego CKT Circuit Obwód (elektryczny) CL, C/L, CLO Closed Loop Sterowanie w zamkni tej p tli sprz enia zwrotnego CLV Calculated Load Value -> LOAD CMP Camshaft Position Po o enie wa ka rozrz du CMP Sensor Camshaft Position Sensor (Hall Sensor/Hall Generator) Czujnik po o enia wa ka rozrz du (czujnik/generator Halla) CNG Compressed Natural Gas Spr ony gaz ziemny CO Carbon Monoxide Tlenek w gla CO2 Carbon Dioxide Dwutlenek w gla CO FT Adjustment CO Fuel Trim Adjustment (CO Adjustment) Ustawianie zawarto ci tlenku w gla CO (korekcja sk adu mieszanki) CPG Compressed Petroleum Gas Spr ony gaz propan-butan CPP Switch Clutch Pedal Position Switch Prze cznik po o enia peda u sprz g a CPU Central Processing Unit Centralna jednostka obliczeniowa (procesor) CSI Cold Start Injector (Cold Start Valve) Wtryskiwacz dodatkowego paliwa podczas zimnego rozruchu silnika CSSA Cold Start Spark Advance System Regulacja wyprzedzenia zap onu przy zimnym rozruchu silnika CTP Switch Closed Throttle Position Switch (Idle Switch) Prze cznik pozycji zamkni tej przepustnicy (bieg ja owy) CTS Coolant Temperature Sensor Czujnik temperatury p ynu ch odz cego CVS Constant Volume Sampler (Constant Sta a obj to próbki (uk ad rozrzedzaj cy spaliny Volume Sampling) powietrzem o sta ym nat eniu przep ywu) CVT Continuously Variable Transmission Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów (o ci g ej zmianie prze o enia) DDM Driver's Door Module Modu /sterownik drzwi kierowcy DEKRA Deutsche Kraftfarzeugüberwachungsverein Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Pojazdów Mechanicznych DFCO Deceleration Fuel Cutoff Odcinanie dop ywu paliwa przy hamowaniu silnika DFI (DI) Direct Fuel Injection (Direct Injection) Wysokoci nieniowy bezpo redni wtrysk paliwa lekkiego do cylindra (dotyczy silników ZI) DI Distributor Ignition System zap onu rozdzielaczowego (Hall Sensor Ignition) DICS Dual Intake Control Solenoid Elektromagnetyczny regulator d ugo ci kolektora dolotowego DIS Distributorless Ignition Bezrozdzielaczowy uk ad zap onowy System DIS Digital Idle Stabilization /Stabilizer/ Cyfrowa stabilizacja obrotów biegu ja owego DLC Data Link Connector (Diagnostic Connector) Z cze transmisji danych (z cze diagnostycze) DMM Digital Multimeter Multimetr (miernik) cyfrowy DMP Dolny martwy punkt (t oka) DOHC Double Over Head Camshaft Dwa wa ki rozrz du w g owicy DPC, Dynamic PC Dynamic Pressure Control Dynamiczna regulacja ci nienia DRL Daylight Running Lights wiat a jazdy dziennej DSC Dynamic Stability Control ->ESP DSI Distributor Semiconductor Ignition Zap on pó przewodnikowy z rozdzielaczem DSP Digital Signal Processor Procesor Sygna owy DTC Diagnostic Trouble Code Diagnostyczny kod usterki (kod b du) (Fault Code, Flash Code) DTC Memory Diagnostic Trouble Code Memory (Fault Pami diagnostycznych kodów usterek (pami 68

3 Wykaz skrótów i oznacze 5 Memory) b dów) DTM Diagnostic Test Mode Diagnostyczny tryb testowy DVOM Digital Volt/Ohm Meter Cyfrowy woltomierz/omomierz (miernik) EAS Electronically Assisted Steering Elektroniczne wspomaganie uk adu kierowniczego EBCM Electronic Brake Control Module Elektroniczny modu steruj cy uk adu hamulcowego EBTCM Electronic Brake and Traction Control Elektroniczny modu steruj cy uk adu hamulcowego i Module jezdnego EBM Electronic Brake Management System steruj cy rozk adem si y hamowania EBD Electronic Brake Force Distribution Zapobiega nadmiernemu hamowaniu kó tylnych, zanim zacznie dzia a ABS, lub gdy ABS jest niesprawny EC4WD Electronically Controled Elektroniczne sterowanie nap dem czterech kó 4 Whell Drive EC4WS Electronically Controled Elektroniczne sterowanie skr tem czterech kó 4 Whell Steering ECA Electronic Control Assembly Zespó elektronicznego sterowania (procesor/komputer) ECL Engine Coolant Level Poziom p ynu ch odz. silnika ECM Electronic Control Module (Engine Control Module) Elektroniczny modu steruj cy (sterownik silnika) ECT Engine Coolant Temperature Temperatura p ynu ch odz cego silnika ECU Electronic Control Unit -> ECM (Engine Control Unit) ECVT Electronically Controlled Continuously -> CVT Variable Transmission EDC, EDCS Electronic Diesel Control System Elektroniczne sterowanie wtryskiem w silnikach wysokopr nych (ZS) EDIS Electronic Digital Ignition System Elektroniczny cyfrowy system zap onowy EDL Electronic Differential Lock Gdy przyczepno dla poszczególnych kó nap dzanych jest zmienna, umo liwia przyspieszanie bez po lizgu poprzez przyhamowanie ko a, które pierwsze zaczyna si zbyt szybko obraca EEC Electronic Engine Control Elektroniczne sterowanie silnikiem EECS, ECS Exhaust Emission Control System System kontroli emisyjno ci spalin EEPROM Electrically Erasable/ Programable Elektrycznie kasowalna/programowalna pami sta a Read-Only Memory (tylko do odczytu) EFE Early Fuel Evaporation Wczesne odparowanie paliwa (Cold start enrichment) EFI Electronic Fuel Injection Elektroniczny wtrysk paliwa EGO Exhaust Gas Oxygen Sensor Czujnik tlenu w spalinach EGR Exhaust Gas Recirculation Uk ad recyrkulacji gazów spalinowych EGRC Exhaust Gas Recirculation Control Solenoid lub system steruj cy uk adu EGR solenoid/system EGRT Exhaust Gas Recirculation Temperature Temperatura w uk adzie recyrkulacji spalin EGRS EGR Sensor Czujnik uk adu EGR EGRV Exhaust Gas Recirculation Vent Solenoid lub system wentylacji uk adu EGR solenoid/system EIS, EI System Electronic Ignition System (Distributorless Ignition) Zap on elektroniczny (bezrozdzielaczowy uk ad zap onowy) EOBD European On Board Diagnostic Europejski system diagnozowania pok adowego (przepisy dotycz ce pojazdów w Europie) EOP Engine Oil Pressure Ci nienie oleju silnika EOS Exhaust Oxygen Sensor Czujnik tlenu w spalinach (sonda Lambda) EOT Egine Oil Temperature Temperatura oleju silnika EPA Environment Protection Agency Urz d Ochrony rodowiska w USA EPC Electronic Pressure Control Uk ad elektronicznego sterowania ci nienia EPROM Erasable Programmable Read Only Kasowalna programowalna pami sta a (tylko do Memory odczytu) EPS Electric Power Steering Elektryczne wspomaganie uk. kierowniczego EPT EGR Pressure Transducer Przetwornik ci nienia uk adu EGR ESO Engine Shutoff Solenoid Solenoid wy czania silnika ESP Electronic Stability Programm Uk ad stabilizacji toru jazdy EST Electronic Spark Timing Elektroniczne sterowanie zap onem ETC Electronic Throttle Control Elektroniczne sterowanie przepustnic ETC Electronic Transmission Control Elektroniczne sterowanie uk adu nap dowego ETS Electronic Traction System (Enhanced Traction System) Elektroniczny system jezdny (udoskonalony system jezdny) EVAP Evaporative Emissions Control System Uk ad kontroli odparowania paliwa 69

4 5 Wykaz skrótów i oznacze EVAP PR Valve Evaporative Pressure Relief Valve Zawór nadmiarowy ci nieniowy uk adu EVAP EVP EGR Position sensor Czujnik po o enia uk adu EGR EVR EGR Valve Regulator Regulator zaworu uk adu EGR F4WD Full Time Four Wheel Drive (All Wheel Drive) rodzaj nap du stosowanego na cztery ko a bez mo liwo ci od czenia nap du z jednej osi, lub w czenia blokady mechanizmów ró nicowych FC Engine Coolant Fan Control Sterowanie wentylatora ch odz. silnika (Radiator Cooling) FI Fuel Injection, Fuel Injector wtrysk paliwa, wtryskiwacz paliwa FID Flame Ionization Detector Detektor jonizacji p omienia FIRE Fully Integrated Robotized Engine silnik w pe ni montowany przez roboty FP Fuel Pump Pompa paliwa FPM, FP-M Fuel Pump Monitor Uk ad nadzoruj cy (monitor) pompy paliwa (w module PCM) FPR, FP Relay Fuel Pump Relay przeka nik pompy paliwa FRZF Freeze Frame Ramka zamro ona (parametry pracy zapami tane w chwili wyst pienia usterki) FT Fuel Trim (Fuel Metering) Regulacja sk adu mieszanki (dozowanie paliwa) FTS Fuel Pump Temerature Sensor Czujnik temperatury pompy paliwa (Ford) FWD Front Wheel Drive Nap d na przednie ko a GCM Governor Control Module modu steruj cy regulatora ci nienia (Chrysler) (Governor Control Unit) GDI Gasoline Direct Injection Silnik benzynowy z bezpo rednim wtryskiem paliwa do komory spalania GEN Generator Generator, alternator GMP Górny martwy punkt (t oka) GND, GRND Ground Masa (elektryczna) GOV Governor -> GCM HC Hydrocarbons W glowodory HDI High Pressure Diesel Injection Technika wtrysku bezpo redniego w silnikach wysokopr nych z tzw. wspólnym kolektorem wtryskowym (Common Rail) (Peugeot-Citroen) HDV Heavy Duty Vehicle Ci ki pojazd samochodowy HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen Grzany czujnik tlenu w spalinach HEGOG HEGO Ground circuit Obwód masy grzanego czujnik tlenu HO2S Heated Oxygen Sensor Grzany czujnik tlenu w spalinach HRPMCO High RPM Fuel Cutoff Odcinanie dop ywu paliwa przy zbyt wysokiej pr dko ci obrotowej silnika HSC High Speed Combustion (rodzaj silnika) HUEGO Universal Heated Exhaust Gas Oxygen Szerokopasmowy, grzany czujnik tlenu HVAC Climate Control Panel Panel sterowania uk adu klimatyzacji IAC Idle Air Control (Bypass Air, Idle Sterowanie dop ywem powietrza biegu ja owego Stabilisation System) IACV IAC Valve Idle Air Control Valve (Idle Stabilizer Valve) Zawór regulacji ilo ci powietrza uk adu IAC (zawór stabilizacji biegu ja owego) IA Duct Intake Air Duct (Air Intake Hose) Przewód/w dolotowy powietrza (zasysanego) IAT Intake Air Temperature Temperatura powietrza wlotowego (zasysanego) ICM Ignition Control Module Modu sterowania zap onem IDM Ignition Diagnostic Monitor Uk ad nadzoruj cy (monitor) zap onu IFI, IDI Indirect Fuel Injection Wtrysk po redni (dotyczy silników ZS) IFS Independent Front Suspension Niezale ne przednie zawieszenie IGC Ignition Coil Cewka zap onowa IGN Ignition system or circuit System lub obwód zap onowy IIA Integrated Ignition Assembly Zintegrowany uk ad zap onowy IM, I/M Inspection and Maintenance Inspekcja i utrzymanie / serwis IMA Idling Mixture Adjustment Regulacja sk adu mieszanki biegu ja owego INJ Injection / Injection Wtrysk / wtryskiwacz IPC Instrument Panel Cluster Zespó panelu instrumentów (deska rozdz.) IPR Injection Pressure Regulator Regulator ci nienia wtrysku IPW Injector Pulse Width Czas otwarcia wtryskiwacza IRS Independent Rear Suspension Niezale ne tylne zawieszenie ISS Intermediate Shaft Speed sensor Czujnik pr dko ci wa u po redniego (skrzyni A/T) ITC ITV, IMT Valve Intake Air Temperature Compensating Valve Intake Manifold Tuning Valve (Intake Manifold Change-over) Zawór kompensacyjny temperatury powietrza dolotowego Zawór reguluj cy obj to kolektora dolotowego 70

5 Wykaz skrótów i oznacze 5 IVC Intake Valve Closing Zamkni cie zaworów dolotowych IVO Intake Valve Opening Otwarcie zaworów dolotowych ISC, ISCE Idle Speed Control (Electronic) Elektroniczna kontrola pr dko ci obrotowej biegu ja owego ISO International Standarization Mi dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna Organization ITS Idle Tracking Switch Prze cznik ledzenia/utrzymywania biegu ja owego JTD UniJet Turbo Diesel Technika wtrysku bezpo redniego w silnikach wysokopr nych z tzw. wspólnym kolektorem wtryskowym (Common Rail) (Fiat) KAM Keep-Alive Memory Pami nieulotna (podtrzymywana bateryjnie) KAPWR Keep-Alive Power Zasilanie pami ci nieulotnej KCS Knock Control System Uk ad kontroli spalania stukowego KOEC Key On, Engine Cranking Tryb pracy: zap on w czony, silnik startuje KOEO Key On, Engine Off Tryb pracy: zap on w czony, silnik wy czony KOER Key On, Engine Running Tryb pracy: zap on w czony, silnik pracuje KPH Kilometers Per Hour Kilometry na godzin [km/h] KS, KNK Knock Sensor Czujnik spalania stukowego (detonacyjnego) LDA Idle Speed Increase Zapobiega utracie przyczepno ci kó nap dzanych wyst puj cej przy gwa townym zdj ciu nogi z gazu, gdy efekt hamowania silnikiem jest zbyt silny LDP Leak Detection Pump Pompa wykrywania nieszczelno ci (w uk adzie EVAP) LEGO Linear Exhaust Gas Oxygen Czujnik tlenu szerokopasmowy (ci g y) LNG Liquified Natural Gas Ciek y gaz ziemny LOAD Calculated Load Value Obliczona/oszacowana warto obci enia LPG Liquified Petroleum Gas Ciek y gaz propan-butan LTFT Long Term Fuel Trim D ugookresowa korekta sk adu mieszanki Long Term FT MAT Manifold Air Temperature Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym MAP Manifold Absolute Pressure Ci nienie (absolutne) w kolektorze dolotowym MAF Mass Air Flow Masowy przep yw powietrza MC Mixture Control Regulacja sk adu mieszanki MCU Microprocessor Control Unit Mikroprocesorowa jednostka steruj ca MDP Manifold Differential Pressure Ró nica ci nie w kolektorze dolotowym (Intake Manifold Differential Pressure) MFA Multi Function Analyzer Komputer pok adowy; na ekranie umieszczonym na desce rozdzielczej wy wietlane s informacje np.: godzina, pr dko rednia, spalanie chwilowe oraz rednie, temp. oleju itp. (VW) MFI Multi-port Fuel Injection System wielopunktowego wtrysku paliwa (Multi-point Fuel Injection) MIC Mechanical Instrument Cluster Zespó instrumentów/przyrz dów mechanicznych (firma Chrysler) MIL Malfunction Indicatior Light (OBD Lamp, Lampka kontrolna usterek (wska nik uszkodze Exhaust Warning Lamp, Check Engine zwi zanych z emisj spalin) Light, SES Service Engine Soon) MIL Multifunction Indicator Lamp Wielofunkcyjna lampka wska nikowa (kontrolna) MLP Sensor Manual Lever Position Sensor Czujnik po o enia d wigni r cznej skrzyni biegów MON (LOM) Motor Octane Number Liczba oktanowa okre lana metod silnikow MOP Metering Oil Pump Pompa dozowania oleju (Ford) MPFI Multi-Port Fuel Injection Wielopunktowy niskoci nieniowy sekwencyjny wtrysk paliwa MPH Miles Per Hour Mile na godzin (pr dko jazdy) MSR Engine Drag Torque regulation -> LDA MST Manifold Surface Temperature Temepratura powierzchni ( cian?) kolektora dolotowego (Intake Manifold Surface Temp.) MT, M/T Manual Transmission Skrzynia biegów sterowana r cznie MVZ Manifold Vacuum Zone Strefa/zakres podci nienia kolektora dolotowego (Intake Manifold Vacuum Range) NCTPS Non-Contact Throttle Position Sensor Bezstykowy czujnik po o enia przepustnicy NOx Nitrogen Oxides Tlenki azotu NTC Negative Temperature Coefficient Ujemny wspó czynnik temperaturowy czujnika temperatury. w którym ze wzrostem temp. maleje oporno elementu NVRAM Non-Volatile Random Access Memory Nieulotna pami o dost pie swobodnym (do zapisu i odczytu) 71

6 5 Wykaz skrótów i oznacze O2S Oxygen Sensor (O2 Sensor) Czujnik tlenu (sonda lambda) OBD On-Board Diagnostic Pok adowy system diagnozowania OBD I On-Board Diagnostics I Pojazdowa diagnostyka pok adowa system I; metody diagnostyki pok adowej stosowanej przez producentów w celu wykrycia niesprawno ci systemu E/E do roku 1996 w USA i do roku 2000 w Europie OBD II On-Board Diagnostics II Pojazdowa diagnostyka pok adowa system II; pok adowa diagnostyka emisyjna pojazdów (norma wprowadzona w USA przez EPA maj ca na celu wykrywanie emisyjnie krytycznych uszkodze pojazdów we wczesnej fazie ich rozwoju) OBD III On-Board Diagnostics III Pojazdowa diagnostyka pok adowa system III; zespó metod i rodków telemetrycznego wykrywania uszkodze emisyjnych pojazdów w czasie ich normalnej pracy OBM On Board Measurement Pok adowy system pomiarowy OC, Oxicat Oxidation Catalytic Converter (Oxidation Utleniaj cy konwerter katalityczny Catalyst) ODS Overdrive Drum Speed Pr dko b bna nadbiegu (przek adni przy pieszaj cej) OHC Overhead Camshaft Wa ek rozrz du w g owicy OHV Overhead Valve System Uk ad rozrz du z wa kiem rozrz du w g owicy OL, O/L Open Loop Sterowanie w otwartej p tli sprz enia zwrotnego ON Octane Number Liczba oktanowa OSS Output Shaft Speed sensor Czujnik pr dko ci obrotowej wa u wyj ciowego (skrzyni A/T) Output DTM Output Diagnostic Test Mode (Final Element Analysis, Output Check Diagnosis) Tryb testu diagnostycznego elementów wyj ciowych (ko cowych) OWK Stopnie obrotu wa u korbowego PAIR Pulsed Secondary Air Injection Impulsowy uk ad wtrysku powietrza wtórnego PATS Passive Anti-Theft System Pasywny system anty-kradzie owy PCM Powertrain Control Module Modu sterowania zespo em nap dowym PCV Positive Crankcase Ventilation System przewietrzania skrzyni korbowej PCV Breather Positive Crankcase Ventilation Valve Zawór systemu przewietrzania skrzyni korbowej (Crankcase Breather) P/ES Performance/Economy Switch Prze cznik pracy wydajnej/ekonomiczej automatycznej skrzyni biegów PFE Pressure Feedback EGR (sensor or Czujnik lub obwód sprz enia zwrotnego ci nienia circuit) uk adu recyrkulacji spalin PNP Switch Park/Neutral Position Switch (Neutral Prze cznik pozycji Park/Neutral skrzyni biegów Safety Switch) PRC Pressure Regulator Control Sterowanie regulatorem ci nienia paliwa PSP, PSS Power Steering Pressure Ci nienie wspomagania uk adu kierowniczego PSPS Power Steering Pressure Switch/Sensor Prze cznik/czujnik ci nienia wspomagania uk adu kierowniczego PRNDL Park/Reverse/Neutral/Drive/Low -> TR PROM Programmable Read Only Memory Programowalna pami sta a (tylko do odczytu) PSOM Programable Speedometer Odometer Programowalny modu pr dko ciomierza i licznika Module przebiegu PWM Pulse Width Modulation Modulacja szeroko ci impulsu RAM Random Access Memory pami o dost pie swobodnym (do zapisu i odczytu), po wy czeniu zasilania dane gin RDS Radio Data System system przesy ania informacji drog radiow ROM Read Only Memory Pami sta a (tylko do odczytu) RON (LOR) Research Octane Number Liczba oktanowa okre lana metod badawcz RPM Revolutions Per Minute (Engine Speed) Obroty silnika na minut (pr dko obrotowa) RWD Rear Wheel Drive Nap d na tylne ko a QDM Quad Driver Module Specjalizowany uk ad steruj cy wtryskiwaczami QOHC Quadruple Over Head Camshaft Silnik widlasty z dwoma wa kami rozrz du w ka dej g owicy S4WD Selectable Four Wheel Drive Rodzaj nap du na cztery ko a z mo liwo ci od czenia nap du z jednej osi SACV Secondary Air Control Valve Zawór kontroli powietrza wtórnego SAE Society of Automotive Engineers Stowarzyszenie In ynierów Samochodowych w USA SAI Secondary Air Injection -> AIR SC Spark Control Ustawianie k ta wyprzedzenia zap onu SC Supercharged engine Silnik do adowany (z do adowaniem) 72

7 Wykaz skrótów i oznacze 5 (G-Charger) SCB Supercharger Bypass Zawór/przewód obej ciowy turbospr arki SCP Standard Corporate Protocol Protokó komunikacji szeregowej (firma Ford) SDM Sensing Diagnostic Module Modu (sterownik) pomiarowo-diagnostyczny SES LIGHT Service Engine Soon Light lampka kontrolna SES SFI Sequential Multiport Fuel Injection Sekwencyjny wtrysk paliwa SHIFT LIGHT Lmpka kontrolna skrzyni biegów SI, SI-Engine Spark Ignition Engine Silnik z zap onem iskrowym (ZI) SIL Shift Indicator Light Lampka kontrolna prze o enia SKIM Smart Key Immobilizer Module Nazwa uk adu immobilizera SOHC Single Over Head Camshaft Silnik z jednym wa kiem rozrz du w g owicy SOI Start of Injection Pocz tek wtrysku SOL Solenoid Cewka, uzwojenie SPI Single Point Injection Jednopunktowy niskoci nieniowy wtrysk paliwa do kolektora dolotowego SPOUT Spark Output Signal Sygna wyj ciowy zap onu SRI Service Remainder Indicator Lampka kontrolna okresowego przegl du serwisowego (Service Remainder Light) SRS Supplemental Restraint System Poduszki powietrzne (airbag) SRT System Readiness Test Test gotowo ci systemu ST Scan Tool Przyrz d diagnostyczny, tester, skaner STFT Short Term Fuel Trim Krótkookresowa korekta sk adu mieszanki Short Term FT TAC Module Throttle Acuator Control Module Modu steruj cy nastawnika przepustnicy TACH Tachometer Szybko ciomierz TB Throttle Body (Throttle Valve Housing) Korpus przepustnicy (os ona/obudowa zaworu przepustnicy) TBI Throttle Body Fuel Injection System wtrysku paliwa za przepustnic (Mono-Motronic) TC Turbocharging / Turbocharger Turbodo adowanie / turbospr arka TCA Turbocharging and Aftercooling Turbodo adowanie z ch odzeniem powietrza do adowanego TCC Torque Converter Clutch Sprz g o przemiennika momentu TCCP Torque Converter Clutch Pressure Ci nienie sprz g a przemiennika momentu TCI Turbocharging and Intercooling -> TCA TCIL Transmission Control Indicator Lamp Lampka kontrolna uk adu nap dowego (skrzyni biegów) TCM Transmission Control Module Elektroniczny modu steruj cy skrzyni biegów TCO Coolant temperature Temperatura czynnika ch odz cego TCS, TRC Traction Control System System kontroli przeniesienia si y nap dowej na ko a samochodu TCS Torque Control System System sterowania momentem obrotowym TCU Throttle Control Unit Mudu sterowania przepustnic TDC Top Dead Center Górny martwy punkt t oka TFP Transmission Fluid Pressure Ci nienie cieczy przek adniowej TFT Transmission Fluid Temperature Temperatura cieczy przek adniowej THS Transmission Hydraulic Switch Prze cznik hydraul. uk adu nap dowego TOCS Throttle Opener Control System System kontroli otwarcia przepustnicy TOT Transmission Oil Temperature Temperatura oleju skrzyni biegów TP Throttle Position Po o enie przepustnicy TPS, TP Sensor Throttle Position Sensor (Throttle Potentiometer) Czujnik po o enia przepustnicy, potencjometr przepustnicy TP Switches Throttle Position Switches Prze czniki po o enia przepustnicy (Throttle Switches) TR Transmission Range (PRNDL / Driving Range) Zakres pracy uk.nap dowego (skrzynia A/T) (Park/Reverse/Neutral/Drive/Low) TSS Transmission Speed Sensor Czujnik pr dko ci skrzyni biegów TSS Turbine Shaft Speed sensor Czujnik pr dko ci wa u turbiny (skrzyni A/T) TTS Transmission Temperature Prze cznik lub czujnik temperatury skrzyni biegów Sensor/Switch TÜV Technischer Überwachungsverein Stowarzyszenie nadzoru technicznego w Niemczech TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve -> TVV TVV Thermal Vacuum Valve (Thermo- Termostatyczny zawór prze cznikowy podci nienia Vacuum Switch) TWC Three Way Catalyst Katalizator potrójnego dzia ania TWC+OC Three Way + Oxidation Catalytic Converter Katalizator potrójnego dzia ania i utleniaj cy 73

8 5 Wykaz skrótów i oznacze UART Universal Asyncronous Reciever Transmitter Uniwersalny asynchroniczny nadajnik-odbiornik (sterownik transmisji szeregowej) UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor Uniwersalny czujnik poziomu tlenu w spalinach (dwustanowy) UHEGO Universal Heated Exhaust Gas Oxygen Uniwersalny grzany czujnik poziomu tlenu w spalinach Sensor (dwustanowy) VAF Volume Air Flow Obj to ciowy przep yw powietrza VBATT Vehicle Battery Voltage Napi cie akumulatora VCM Vehicle Control Module Centralny modu sterowania pojazdem VCT Variable Camshaft Timing Uk ad zmiennej regulacji wa ka rozrz du VC/V Vacuum Cut Valve Zawór redukcji podci nienia VE Volumetric Efficiency Sprawno wolumetryczna VFT Variable Flow Turbocharger Turbospr arka o zmiennym przep ywie VGT Variable Geometry Turbocharger Turbospr arka o zmiennej geometrii VIS, VGIS Variable Geometry Intake System Uk ad dolotowy o zmiennej geometrii VIN Vehicle Identification Number Numer identyfikacyjny pojazdu VLCM Variable Load Control Module Modu sterowania zmiennym obci eniem (firma Ford) VMV Vapor Management Valve Zawór zarz dzania/sterowania odparowania VOM Analog Volt/Ohm Meter Analogowy woltomierz/omomierz (miernik) VPW Variable Pulse Width zmienna szeroko impulsu VR Voltage Regulator Regulator napi cia VREF Voltage Reference Napi cie referencyjne (napi cie odniesienia) VS Vehicle Speed Pr dko pojazdu VSA Vehicle Stability Assist ->ESP VSC Vehicle Stability Control ->ESP VSC Vehicle Speed Control (sensor or signal)czujnik lub sygna uk adu sterowania pr dko ci pojazdu VSS Vehicle Speed Sensor Czujnik pr dko ci liniowej pojazdu (pr dko ci jazdy) (Road Speed Sensor/Sender) VTD Vehicle Theft Deterrent Uk ad anty-kradzie owy VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Elektroniczne sterowanie czasem otwarcia i wzniosem Control zaworów VVT Variable Valve Timing Zmienna regulacja czasów otwarcia zaworów WAC Wide Open Throttle A/C Cutout Od czanie uk adu klimatyzacji przy szeroko otwartej przepustnicy (maks. obici eniu) WOT Wide Open Throttle (Full Load, Full Throttle) Szeroko otwarta przepustnica (maksymalne obci enie) 74

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Miros³aw WENDEKER Artur GODULA BADANIA EKSPLOATACYJNEJ ZMIENNOŒCI PARAMETRÓW STEROWANIA SILNIKÓW O ZAP ONIE ISKROWYM RESEARCH ON VARIABILITY IN CONTROL PARAMETERS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN REAL-LIFE

Bardziej szczegółowo

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No..8 DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Roman Borecki, Stanis aw Szwaja, Micha Pyrc Czestochowa University of Technology Armii KrajowejStreet

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

SKANER SUPER VAG K+CAN

SKANER SUPER VAG K+CAN SKANER SUPER VAG K+CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Bezpieczeństwo Pracy: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. (c)www.viaken.pl Strona 1 5. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD.

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD. 43913 - Elektroniczny czytnik kodów błędów z wtyczką EOBD 2 Wstęp Co to jest EOBD? EOBD jest to skrót od European On-board Diagnostics czyli europejskiego systemu diagnostyki pojazdowej. Czytnik ten jest

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP

Poradnik. Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP Poradnik Diagnostyka Pojazdowa OBD II EOBD, Kody usterek, Kasowanie Inspekcji Serwisowej INSP Opracowanie : Dr mgr inŝ. M. Ł. Nowak Wydawnictwo: Warsztat Sp. z o.o. Nr wydania 10/06 1 Spis treści: Wstęp...

Bardziej szczegółowo

OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH Jerzy Merkisz*, Stanisław Mazurek*, Marcin Ślęzak**, Wojciech Gis*** *Instytut Transportu Samochodowego, 03-301

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA

DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, vol. 12, 1-2 DETERMINATION OF A PISTON TDC Krzysztof Z. Mendera, Micha Gruca Cz stochowa University of Technology Institute of Internal Combustion Engines

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 DIAGNOSTYKA 31 ARTYKU Y G ÓWNE 37 MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 Pawe RZUCID O Politechnika Rzeszowska, Katedra Awioniki i Sterowania 35-959 Rzeszów, Al. Powsta

Bardziej szczegółowo