KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S"

Transkrypt

1 KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa maj cych na celu kształtowanie to samo ci firmy McDonald s (w szczególno ci wpływu kultury i zachowa organizacyjnych) na jej wizerunek jako pracodawcy. Przedstawiono zało enia teoretyczne wykazuj ce zale no pomi dzy kultur organizacyjn czynnikiem kształtuj cym to samo firmy a jej wizerunkiem. Poszczególne czynniki składaj ce si na to samo organizacyjn firmy McDonald s zostały zidentyfikowane i scharakteryzowane; przeprowadzono analiz wpływu tych czynników na wizerunek firmy. W tym celu posłu ono si badaniami jako ciowymi przeprowadzonymi z konsumentami i pracownikami restauracji. Słowa kluczowe: to samo firmy, wizerunek pracodawcy, sektor usług gastronomicznych 1. Wprowadzenie Zmiany we współczesnym otoczeniu rynkowym przedsi biorstw przyczyniły si do wzrostu znaczenia niematerialnych zasobów firmy w ramach walki konkurencyjnej. Zasoby niematerialne s trudne do skopiowania i wpływaj na przewag konkurencyjn oraz mo liwo wyró niania si. Obecnie przedsi biorstwa staraj si wyró ni takim elementami jak: wizerunek, marka, kultura organizacyjna, reputacja czy to samo organizacyjna. Na to samo organizacyjn składaj si czynniki mog ce sta si wyró nikami przedsi biorstwa i tym samym przeło y si na elementy wizerunku. Nale y podkre li, e sam zakres terminu to samo organizacyjna nie jest rozumiany w sposób jednolity. Jednak wi kszo autorów jest zgodna, e celem tworzenia to samo ci organizacyjnej jest wyró nienie organizacji poprzez najbardziej charakterystyczne jej atrybuty. Od pocz tku lat 90. rynek usług gastronomicznych w Polsce stale si rozwija, a klienci coraz cz ciej korzystaj z lokali gastronomicznych. Dost pna na rynku oferta jest coraz bardziej ró norodna, a oczekiwania konsumentów staj si bardziej wyrafinowane. W tych warunkach przedsi biorstwa na rynku usług gastronomicznych poszukuj nowych sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Cel ten mo e zosta osi gni ty m.in. poprzez wiadome i konsekwentne kształtowanie to samo ci firmy, co pozwala wykreowa w wiadomo ci odpowiednio pozytywny wizerunek. Równie istotnym elementem wizerunku firmy jest opinia na jej temat jako pracodawcy. Dlatego przedmiotem podj tych bada i niniejszego opracowania była analiza działa prowadzonych przez firm McDonald s w ramach kształtowania to samo ci organizacyjnej, sposobu postrzegania firmy przez pracowników restauracji i konsumentów oraz ocena wpływu działa kształtuj cych to samo firmy McDonald s na jej wizerunek. Do oceny problemu wykorzystane zostały dane z bada jako ciowych przeprowadzonych w ród pracowników firmy i konsumentów oraz krytyczna analiza literatury.

2 300 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s 2. Metodyka Przedmiotem niniejszego opracowania była analiza czynników kształtuj cych to samo organizacyjn firmy McDonald s (w szczególno ci wpływu kultury i zachowa organizacyjnych) i maj cych wpływ na budowanie wizerunku pracodawcy, a tak e ocena wizerunku firmy McDonald s przez pracowników i konsumentów na tle sytuacji na rynku usług gastronomicznych w Polsce. W artykule zostały wykorzystane dane pierwotne pochodz ce z przeprowadzonych bada jako ciowych, którymi były: Indywidualne wywiady pogł bione (IDI) z pracownikami restauracji McDonald s. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z konsumentami. Indywidualny wywiad pogł biony (IDI) z przedstawicielem kadry mened erskiej firmy McDonald s. Indywidualne wywiady pogł bione (IDI) zostały przeprowadzone z pi cioma pracownikami restauracji McDonald s w marcu 2010 roku w dwóch warszawskich restauracjach McDonald s. Badanie zostało przeprowadzone w celu dokonania analizy sposobu postrzegania firmy McDonald s przez pracowników restauracji oraz oceny poziomu identyfikowania si z firm, a tak e postregania McDonald s jako pracodawcy. W ramach bada wizerunku firmy McDonald s w opinii konsumentów w okresie luty maj 2010 roku przeprowadzono 6 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z klientami firmy McDonald s w mini-grupach 5 6 osobowych. Uczestników badania dobrano ze wzgl du na wiek i płe. Grupy podzielono w dwie kategorie wiekowe: pierwsz stanowiły osoby w wieku lat, oraz osoby powy ej 30 roku ycia. Ze wzgl du na płe wyró niono trzy rodzaje grup: składaj ce si wył cznie z kobiet, składaj ce si wył cznie z m czyzn oraz grup mieszan (z prawie równymudziałem kobiet i m czyzn). Wywiady przeprowadzone z wykorzystaniem wcze niej przygotowanego scenariusza umo liwiły uzyskanie informacji na temat sposobu postrzegania firmy McDonald s przez konsumentów. Natomiast indywidualny wywiad pogł bionym (IDI) przeprowadzony został w grudniu 2009 rokuz z przedstawicielem kadry mened erskiej firmy mened erem działu public realations (Corporate Affairs Manager) McDonald s Polska. 3. Poj cie to samo ci organizacyjnej i jej uwarunkowania W literaturze funkcjonuje wiele definicji terminu to samo organizacyjna (corporate identity); odwołuj si one cz sto do kultury organizacyjnej, wizerunku, marki przedsi biorstwa, działa z zakresu public relations, a nawet do całokształtu działa zwi zanych z zarz dzaniem strategicznym w firmie. 1 Wielu autorów podchodzi do kwestii to samo ci organizacyjnej przjmuj c analogi podej cia psychologicznego i przenosz c koncepcje osobowo ci ludzkiej na organizacje. Według Albert a i Wettern a, corporate identity jest okre lana poprzez elementy j charakteryzuj ce, 1 T.C. Melewar, Factes of corporate identity communication and reputation, Wyd. Taylor & Francis Group, Nowy York 2008: s. 4-20; A. Zar bska, Zarz dzanie to samo ci a zarz dzanie przez to samo -subtelna ró nica czy milowy krok? Przegl d Organizacji nr 9, 2006: s

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, takie jak indywidualny charakter, odr bno, trwało, warto ci w niej obowi zuj ce oraz postawy i zachowanie przez organizacje reprezentowane. 2 Według Melewar a, czynniki kształtuj ce to samo organizacyjn (rys. 1.) mo na podzieli na siedem kategorii: komunikacj organizacyjn, graficzny projekt organizacji, kultur organizacji, zachowania organizacyjne, struktur organizacyjn, to samo przemysłu oraz strategi przedsi biorstwa 3. Oddzielanie zachowa organizacyjnych od kultury organizacyjnej wydaje si nieuzasadnione, poniewa zachowania organizacyjne (zachowania pracowników i kierownictwa) s jednym z najbardziej widocznych poziomów kultury organizacyjnej. Oddziaływania pomi dzy poszczególnymi czynnikami kształtuj cymi to samo, a corporate identity mog mie charakter dwustronny: wymienione czynniki kształtuj to samo, a to samo mo e na nie wpływa. Najsłabsze oddziaływanie mo na zauwa y pomi dzy to samo ci pojedynczej organizacji a to samo ci przemysłu (bran y). Wpływ ten jest mo liwy, poniewa to poszczególne przedsi biorstwa działaj ce w ramach danej bran y kształtuj to samo sektora. 4 Komunikacja organizacyjna jest czynnikiem o silnym wpływie na to samo organizacji. Tworzenie to samo ci organizacyjnej nie jest mo liwe bez komunikacji i negocjacji wewn trz przedsi biorstwa. W skład komunikacji wchodz wszelkie sposoby porozumiewania si z interesariuszami (dotyczy to nie tylko komunikacji bezpo redniej, ale produktów i działa docieraj cych do odbiorcy, które mog wpływa na kształtowanie w ród nich opinii o przedsi biorstwie, czyli komunikacji po redniej). Komunikacja organizacyjna mo e mie charakter kontrolowany i niekontrolowany. 5 W celu uzyskania jak najwy szej skuteczno ci komunikacji firmy, wykorzystywany jest system komunikacji marketingowej, który powinien integrowa i koordynowa liczne narz dzia i kanały komunikacyjne w celu uzyskania spójnego przekazu. 6 Symbolika organizacji obejmuje grup znaczników wizualnych przypisanych do konkretnej organizacji. System to samo ci wizualnej składa si z takich elementów jak: nazwa, slogan, logotyp (symbol), kolor oraz topografia. System identyfikacji wizualnej (SIW) jest stosowany zarówno w sposobie prezentowania produktu, jak i na rodkach transportu, budynkach, itp. 7 Obejmuje on bardzo wiele elementów i wpływa na tworzenie to samo ci firmy poprzez techniki kontaktu wizualnego z grupami otoczenia przedsi biorstwa. 2 M. Alvesson, L. Empson L., The construction of organizational identity: comparative case study of consulting firms, Scandinavian Journal of Management t. 24, nr1, 2008: s.1-16; M.J. Hatch, M. Schultz, Organizational identity, Wyd. Oxford University Press, Nowy York 2004: s ; I. Ashman, D. Winstanley, For or against corporate identity? Personification and the problem of moral agency. Journal of Business Ethics nr 76, 2007: s ; T.C. Melewar, Factes of corporate, op. cit. 3 T.C. Melewar, Factes of corporate i, op. cit.; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Difin Warszawa 2009: s A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 5 J. M. T. Balmer, E. R. Gray, Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning t. 31, nr 5, 1998: s ; Ł.Sułkowski, Organizacja w poszukiwaniu to samo ci, Przegl d Organizacji nr 3, 2005: s.7-10, A. Theaker, Public Relations Handbook, Wyd. Routledge, Nowy York 2001: s.13-23, 72-92; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 6 H. Górska-Warsewicz, M. wi tkowska, K. Krajewski, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarz dzania produktem i mark na rynku ywno ci, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s J. M. T. Balmer, E. R. Gray, Managing corporate image op.cit.; A. Theaker, Public Relations op cit.; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit.

4 302 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s Kolejnym czynnikiem kształtuj cym to samo organizacyjn jest kultura organizacyjna, chocia mo na spotka si z podej ciem, e wynika ona z to samo ci przedsi biorstwa. Nale y zauwa y, e istnieje silne powi zanie pomi dzy kultur organizacyjn a zachowaniami zarówno pracowników, jak i kadry zarz dzaj cej, kierownictwa oraz organizacji. 8 Rysunek 1. Czynniki kształtuj ce to samo organizacyjn według Melewara ródło: T.C. Melewar, Factes of corporate identity communication and reputation, Wyd. Taylor & Francis Group, Nowy York 2008: s. 4 20; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Difin Warszawa 2009: s A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Kultura organizacyjna powinna by rozpatrywana z uwzgl dnieniem konkretnych uwarunkowa zewn trznych otoczenia przedsi biorstwa. 9 Nale y ponadto zwróci uwag na misj, filozofi, wizj firmy, które okre laj sens istnienia organizacji poprzez wyznaczenie ogólnych celów, kierunku działania. Pełni one rol konstytucyjn w stosunku do kultury organizacyjnej. 10 Struktura i strategia organizacyjna s twardymi elementami warto ci przedsi biorstwa maj cymi wpływ na to samo organizacyjn, poprzez ustalone wzorce działa i zachowa organizacyjnych. W zwi zku z tym mo na przyj, e struktura i strategia organizacji stanowi podstawowe elementy to samo ci organizacyjnej. 11 Czynnikiem zewn trznym wpływaj cym na to samo organizacyjn jest to samo bran y (sektora, przemysłu). Sposób konkurowania na rynku, rozmiar i zasi g zmian, które oddziaływaj na to samo organizacyjn wykazuje istotny zwi zek z to samo ci przemysłu. 12 Wizerunek przedsi biorstwa jest ukształtowany przez jego to samo ; jest on odzwierciedleniem (wizerunku) firmy w odbiorze społecznym. W powy szym kontek cie mo na mówi o zarz dzaniu wizerunkiem firmy poprzez to samo sformalizowan w systemie cało ciowej identyfikacji. Umo liwia to generowanie pozytywnego wizerunku firmy, podnoszenie jej presti u, pozycji, wyró nianie jej spo ród otoczenia. 13 Kształtowanie charakteru poszczególnych czynników kształtuj cych to samo organizacyjn mo e posłu y do kształtowania wizerunku firmy w jednym b d kilku obszarach 14. Poprzez współdziałanie ró nych funkcji biznesowych firma mo e kształtowa swój wizerunek jako pracodawcy 15. Budowanie identyfikowalnej i unikalnej to samo ci pracodawcy jest okre lane poj ciem employer branding. Marka pracodawcy słu y promowaniu, zarówno wewn trz, jak i na zewn trz firmy, poprzez tworzenie jasnego obrazu tego, co wyró nia firm i sprawia, e jest ona atrakcyjna w tym aspekcie. Działania w kontek cie tworzenia korzystnego wizerunku pracodawcy mog sta si ródłem przewagi konkurencyjnej poprzez wyró nienie; daj tak e korzy ci zwi zane z podnoszeniem si poziomu lojalno ci i zaanga owania pracowników. 16 Skuteczne budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy musi si opiera na rzeczywistych warto ciach pracowniczych panuj - 9 M. Kostera i in.., Kultura organizacyjna. [w:] A.K. Ko mi ski, W. Piotrowski (red.), Zarz dzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000: s ; G. Aniszewska, Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy, Przegl d Organizacji, nr 4, 2007: s Ł.Sułkowski, Organizacja op. cit.; A. Theaker Public Relations op. cit. 11 A. Theaker Public Relations op. cit..; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 12 A. Zar bska Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 13 S. Kaczmarczyk, System cało ciowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, nr 510, 2008: s S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999: s M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych w procesie kształtowania marki i wizerunku pracodawcy rozwa ania teoretyczne i praktyka McDonald s Polska. [w:] B. Pilarczyk, Z. Wa kowski (red.), Komunikacja rynkowa. Skuteczne narz dzia i obszary zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 136, Pozna 2010: s K. Backhaus K, S. Tikoo, Conceptualizing and Reasearching Employer branding, Career Development Internetional, t. 9, nr 4/5, 2004.

6 304 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s cych w firmie oraz na skutecznym ich komunikowaniu. 17 Pracownicy s bowiem bardzo istotnym elementem w procesie zarz dzania i kreowania to samo ci firmy Sektor usług gastronomicznych w Polsce W latach 90 miał miejsce dynamiczny rozwój usług gastronomicznych w Polsce. Dopiero w 2005 roku nast piło spowolnienie przyrostu liczby placówek gastronomicznych.według danych GUS 19 w 2009 roku działało w Polsce 78,6 tys. placówek gastronomicznych, podczas gdy w roku 2005 było ich 92,1 tys., co oznacza spadek o 15% (tab. 1). 20. Tabela 1. Placówki gastronomiczne w Polsce w latach Wyszczególnienie % zmiany Liczba placówek gastronomicznych Sektor publiczny Sektor prywatny restauracje bary stołówki punkty gastronomiczne ródło:obliczenia własne na podstawie danych GUS, Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010: s W strukturze rodzajowej lokali gastronomicznych dominuj bary, których w 2009 roku działało 31,8 tys., oraz punkty gastronomiczne (27,6 tys.). W 2009 roku liczba barów i punktów gastronomicznych zmniejszyła si o około 20% w porównaniu z rokiem W analizowanym okresie miał miejsce natomiast wzrost liczby restauracji z 9,7 tys. w 2005 roku do 14,1 tys. w 2009 roku (tab. 1). Wzrost liczby restauracji w Polsce jest skutkiem obecnie panuj cych trendów konsumenckich, w tym w kierunku wyboru lokali z pełn obsług kelnersk, o wy szym standardzie serwowanych posiłków. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu siły nabywczej polskich konsumentów 21. W latach miało miejsce zmniejszenie liczby lokali zarówno działaj cych w ramach sektora publicznego (o 33%), jak równie sektora prywatnego (o 14%). Pomimo to nadal utrzymuje si tendencja wzrostu udziału tych ostatnich w ogólnej liczbie placówek gastronomicznych (tab. 1). Za jedn z przyczyn zmniejszenia liczby placówek gastronomicznych uwa a si spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce. 22 Nie bez znaczenia jest tak e wzrost kosztów 17 M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych op. cit. 18 J.Taylor, P.R. Smith, Marketing Communications. An integreated approach. 4th edition, Wyd. Kogan Page, London and Philadelphia, 2004: s Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010, s E. Kwiatkowska, Gastro-boom, Przegl d Gastronomiczny, nr 4, 2007: s P. Nalepa, Badanie polskiego rynku restauracji sieciowych bie ca sytuacja i perspektywy rozwoju, J. Cabaj-Bonicka, Franczyza w gastronomii - podsumowanie 2009 r. i perspektywy na 2010 r.,

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, prowadzenia działalno ci gospodarczej, mi dzy innymi stale rosn ce ceny czynszów oraz koszty pracownicze. 23 Według danych GUS, 24 przychody z działalno ci gastronomicznej w 2009 roku wyniosły 20,7 mld zł, co oznacza wzrost o 17,1% w porównaniu z rokiem 2005, gdy wynosiły one 17,6 mld złotych. Przychody z działalno ci gastronomicznej w sektorze prywatnym w 2009 roku wyniosły 20,1 mld złotych, co oznacza podobny wzrost w porównaniu do roku W sektorze publicznym przychody te osi gn ły warto zaledwie 592 mln złotych (tab. 2). Tabela 2. Przychody z działalno ci gastronomicznej w Polsce w latach Wyszczególnienie % zmiany Przychody z działalno ci gastronomicznej (ceny ,1 bie ce) w mln zł : sektor publiczny ,5 sektor prywatny ,3 ze sprzeda y towarów handlowych ,8 w tym napojów alkoholowych i wyr. tytoniowych ,8 z produkcji gastronomicznej ,8 z pozostałej działalno ci 584, ,0 ródło: GUS, 2010 i obliczenia własne, Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010: s W analizowanym okresie miał miejsce wzrost liczby transakcji przeprowadzonych w placówkach ywienia poza domem. W 2009 roku klienci indywidualni dokonali ponad 3 mld transakcji, co stanowiło prawie 6% wzrost w stosunku do 2005 roku, kiedy było ich 2,9 mld. Prognoza platformy Datamonitor na rok 2014 wskazuje, e liczba transakcji w placówkach ywienia poza domem mo e osi gn warto 3,5 mld. 25 Wzrost przychodów na rynku usług gastronomicznych pomimo wyra nego spadku ogólnej liczby placówek gastronomicznych, mo e wiadczy o zwi kszeniu si produktywno ci przedsi biorstw nale cych do tego sektora. 26 Ro nie tak e zainteresowanie polskich konsumentów usługami gastronomicznymi, co przekłada si bezpo rednio na wzrost liczby transakcji zawartych w placówkach gastronomicznych oraz na wzrost przychodów na tym rynku 27. Rozwój rynku usług gastronomicznych w Polsce przyczynił si do pojawiania nowych trendów w ramach tej bran y, do których mo na zaliczy : rozwój rynku cateringowego; powstawanie nowego rodzaju lokali, restauracji typu Quick & Casual czy Fast Casual, a w ród rozwi za organizacyjnych coraz popularniejszy staje si franchising. 28 Na koniec 2009 roku działało w Polsce ponad 130 systemów i agencji franchisingowych, do których nale ało ponad 1900 placówek tych 23 R. Anam, Rynek HoReCa w Polsce 2009, Mały Rocznik op. cit. 25 Datamonitor, Foodservice in Poland. Industry Profile, Wyd. Datamonitor, Londyn E. Kwiatkowska, Gastro-boom, op. cit. 27 Ipsos, Od ywianie, waga, tryb ycia Polaków, 2009; E. Kwiatkowska, Gastro-boom, op. cit. 28 E. Czarniecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s. 7-42; E. Kwiatkowska, Gastro-boom, op. cit.

8 306 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s sieci. Najwi cej lokali prowadziła sie Fornetti (300), nast pnie McDonald s (258), DaGrasso (192), Telepizza (122) i Spinx (92). 29 Funkcjonuj ce na polskim rynku franczyzowe sieci gastronomiczne mo na podzieli na podstawie segmentów rynku, w ramach którego działaj. 30 Firma McDonald s jest jedn z pierwszych, a obecnie tak e jedn z najwi kszych sieci gastronomicznych na wiecie. Korporacja skupia zarówno lokale działaj ce na zasadzie franszyzy, jak i lokale b d ce własno ci spółki. Raport platformy Datamonitor wskazuje, e korporacja ta w 2009 roku skupiała 33,5 tys. lokali gastronomicznych na całym wiecie, z czego 6,2 tysi ca stanowiło własno spółki. W 2009 firma osi gn ła przychody w wysoko ci 22,7 mld dolarów. 31 Wyniki raportu Best Global Brands wskazuj, i McDonald s posiada mark o warto ci 32,27 mld dolarów i zajmuj c 6 pozycj w rankingu globalnych marek. 32 W Polsce firma McDonald s rozpocz ła działalno w 1992 roku; w marcu 2011 roku prowadziła 260 lokali w całym kraju Wpływ wybranych czynników kształtuj cych to samo organizacyjn na budowanie wizerunku pracodawcy przez firm McDonald s W trakcie wywiadu z przedstawicielem firmy McDonald s uzyskano informacje dotycz ce czynników kształtuj cych to samo organizacyjn i maj cych wpływ na budowanie wizerunku pracodawcy. Na ich podstawie mo na stwierdzi, i misj firmy McDonald s mo na sformułowa jako: ( ) by ulubionym miejscem, je eli chodzi o bran nieformalnej gastronomii oraz ulubionym miejscem pracy dla pracowników. Realizuj c powy sze zało enie firma chce by liderem w sektorze restauracji typu fast food. Według Zbigie -Maci g 34, kultura organizacyjna McDonald s została ukształtowana przez zało yciela firmy Raya Kroca. Wywarł on bardzo silny wpływ na firm poprzez stworzenie kultury organizacyjnej opartej na d eniu i osi ganiu sukcesu. Według Kroca, klient był najwa niejszy, a pracownicy powinni byli dba o najlepsz i najszybsz obsług, czysto, jako oferowanych produktów i warunki higieniczne w lokalach. Firma McDonald s wypracowała zunifikowany sposób zachowa pracowników restauracji w trakcie obsługi klientów w restauracjach. Nale y jednak zauwa y, e procedury te uległy zmianie. W przeszło ci istniały sztywne schematy post powania w trakcie kontaktu z klientem, jednak skutkowało to brakiem naturalno ci pracowników i zniech cało klientów. W zwi zku z tym obecnie firma d y do wykształcania elastycznych postaw i zachowa pracowników. Pozwala to na zachowanie naturalno ci i stałego wysokiego poziomu jako ci obsługi bez wra enia sztuczno ci. Funkcjonuj ce na rynku poj cie Mc Job odzwierciedlaj ce utrwalenie negatywnego wizerunku firmy McDonald s jako pracodawcy stało si przyczyn podj cia przez kierownictwo strategii naprawy wizerunku firmy w opinii pracowników. W ramach działa zwi zanych z poprawianiem postrzegania marki jako pracodawcy została opracowana kampania wizerunkowa emitowana 29 J. Cabaj-Bonicka, Raport: Franczyza w gastronomii , A.Zar bska, Franczyza w bran y gastronomicznej 2008, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, Datamonitor 2010, op.cit. 32 Interbrand, Best Global Brands The Definitive Guide to the World s Most Valuable Brands, L. Zbiegie -Maci g, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2008: s

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, w telewizji, radiu i elektronicznych rodkach przekazu oraz publikowana w prasie. Działania te s spowodowane faktem, e pracownicy to swoi ci ambasadorzy i ambasady marki McDonald s. 35 W opinii mened era restauracji McDonald s, zmiany w zachowaniu szeregowych pracowników s konsekwencj zmian standardów dotycz cych kwestii pracowniczych w firmie McDonald s. Firma prowadzi intensywne działania maj ce na celu od wie enie wizerunku samych restauracji. Wyremontowane lokale charakteryzuj si nowoczesnym wystrojem stylizowanym na kawiarnie, zbli onym do lokali z sektora casual dinning. W ramach modernizacji lokali McDonald s zmienia si meble na wygodniejsze oraz kolory poprzez wprowadzanie w restauracjach koloru zielonego, co jest konsekwencj zmiany kodu marki w wytycznych Europejskich. Poprzez wprowadzanie w restauracjach koloru zielonego firma stara si uciec od sztucznego, plastikowego wizerunku. Elementem maj cym na celu odcinanie si od klasycznego wizerunku lokali typu fast food jest równie tworzenie coraz wi kszej ilo ci McCaffe, czyli kawiarni znajduj cych si wewn trz restauracji. W ostatnich latach miały równie miejsce zmiany w zakresie takich elementów pracowniczych, wpływaj cych na wizerunek firmy McDonald s, jak: uniformy, pensje, ocena pracy, motywacja pracowników. Uniformy zostały zmienione w celu zwi kszenia komfortu pracy; podniesiona została tak e ich warto estetyczna. Ustalane s konkurencyjne wynagrodzenia na rynkach lokalnych, co oznacza odchodzenie od jednolitej stawki obowi zuj cej w całym kraju. Prowadzona jest obligatoryjna ocena pracy dwa razy w roku. Polega ona na rozmowie w oparciu o kwestionariusz weryfikuj cy takie elementy pracy, jak np. stosunek do go ci czy poziom znajomo ci standardów. Na podstawie oceny pracownika przeło ony ustala sposób jego motywowania, maj cy na celu podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i zwi kszenie zaanga owania. 6. Ocena wizerunku firmy McDonald s przez pracowników i konsumentów Analizuj c działania firmy McDonald s oraz wyniki Brand Image Fast Track w kontek cie marki pracodawcy (employer branding) mo na wyró ni dwie zasadnicze grupy docelowe, do których firma adresuje swoje komunikaty tj. obecnych i potencjalnych pracowników. 36 W przypadku obecnych pracowników działania firmy miały na celu podniesienie poziomu postrzegania warto ci pracy w McDonald s. Działania skierowane do potencjalnych pracowników miały z kolei na celu pokazanie korzy ci i zalet pracy w McDonald s takich, jak elastyczne godziny pracy czy przyjazna atmosfera. Firma McDonald s prowadzi strategi wzmocnienia marki i poprawy wizerunku jako pracodawcy od 2006 roku, czego efekty mo na było zauwa y ju krótko po rozpocz ciu działa promocyjnych. Wskazywał na to wzrost zainteresowania prac w firmie nawet o kilkadziesi t procent. Na podstawie bada własnych mo na stwierdzi, i w opinii wi kszo ci badanych pracowników firmy McDonald s, maj oni wpływ na to, w jaki sposób firma jest odbierana. Uznaj, e ich praca i kontakt z klientem przekładaj si na wizerunek firmy. Zdecydowanie mniejsza grupa badanych pracowników uwa ała, i nie pełni adnej roli w kształtowaniu wizerunku firmy. W opinii pracowników bior cych udział w badaniu, praca w McDonald s nie wpływa w istotny sposób na to, jak s postrzegani przez innych ludzi. Istnieja bowiem zarówno pozytywne, jak 35 M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych op. cit. 36 M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych op. cit.

10 308 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s i negatywne skojarzenia z prac w restauracjach McDonald s. Wi kszo pracowników spotkała si ze zdaniem, e praca wykonywana przez nich jest postrzegana jako ci ka i m cz ca fizycznie. Badani pracownicy poproszeni o wyra enie swojej opinii o pracy w McDonald s, postrzegali wi cej jej zalet ni wad. W ród zalet wi kszo badanych w pierwszej kolejno ci wymieniała przyjazn atmosfer, prac zespołow, dobre relacje z kierownictwem. Młodsi pracownicy (poni- ej 30 roku ycia) do pozytywów zaliczali tak elastyczne godziny pracy oraz stosunkowo dobre zarobki. Pracownicy bior cy udział w badaniu byli jednak zdania, e praca w restauracjach McDonald s wymaga du ego wysiłku fizycznego, co mo na uzna za negatywny aspekt pracy. Konsumenci uczestnicz cy w badaniu tak e uwa ali, e praca w restauracjach McDonald s wymaga du ego wysiłku fizycznego, co wynika z szybko ci obsługi i specyfiki pracy w gastronomii sieciowej. Według wi kszo ci badanych konsumentów praca w restauracjach McDonald s jest monotonna i nu ca, ale tak e stresuj ca ze wzgl du na du liczb obsługiwanych klientów. Badani w wi kszo ci byli zdania, e jest to głównie praca dla młodych osób, w szczególno ci studentów. Wi kszo uczestników badania uwa ała, e praca w McDonald s nie wymaga kwalifikacji; ponadto łatwo j dosta. Jednocze nie badani konsumenci uwa ali, i w McDonald s jest du a rotacja pracowników, a prac tam okre lali jako tymczasow. Zarobki w McDonald sprzez wi kszo badanych konsumentów zostały uznane za niskie. Do zalet za badanizaliczyli elastyczny czas pracy. W ród młodszych uczestników badania pojawiły si opinie, e warunki pracy tam s stosunkowo korzystne, poniewa mo na szybko zarobi, ponadto pracownicy dostaj rabaty na produkty. Wi kszo badanych klientów na pytanie o znane im reklamy firmy McDonald s wymieniała spoty przedstawiaj ce pracowników, mówi ce o warunkach i zaletach pracy w McDonald s. Znane s im zatem działania firmy, zmierzaj ce do zmiany wizerunku jako dobrego pracodawcy. Według badania Brand Image Fast Track, zleconego przez firm McDonald s agencji badawczej TNS, 37 do kluczowych atrybutów wizerunkowych fimy McDonald s nale : dobra warto za pieni dze, smak produktów, firma, której ufam, dobry pracodawca, miejsce dla dorosłych. W latach znaczenie tych atrybutów w opinii konsumentów zmieniało si do znacznie. W analizowanym okresie miał miejsce wzrost znaczenia takich atrybutów, jak miejsce dla dorosłych, dobra warto za pieni dze, firma, której ufam, a przede wszystkim dobry pracodawca, za znaczenie czynnika smak produktów prawie nie uległo zmianie. Jest to spowodowane w du ym stopniu działaniami maj cymi na celu kształtowanie wizerunku firmy przede wszystkim jako dobrego pracodawcy. 8. Podsumowanie Na to samo organizacyjn firmy składaj si takie elementy, jak komunikacja organizacyjna, graficzny projekt organizacji, kultura organizacji, zachowania organizacyjne, struktura organizacyjna, to samo oraz strategia przedsi biorstwa. Proces kształtowania charakeru poszczególnych czynników oddziałuj cych na to samo organizacyjn mo e posłu y do budowania identyfikowalnej i unikalnej to samo ci pracodawcy, przejawiaj cej si poprzez wizerunek pracodawcy. Dynamiczny rozwój rynku usług gastronomicznych w Polsce, zwłaszcza w segmencie gastronomii systemowej sprawia, e przedsi biorcy poszukuj nowych, lepszych sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Nale y do nich kształtowanie to samo ci firmy, równie jako praco- 37 Wyniki Brand Image Fast Track na podstawie niepublikowanych danych agencji badawczej TNS, 2010.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, dawcy, co pozwala wykreowa w wiadomo ci konsumentów odpowiednio pozytywny wizerunek, b d cy elementem przewagi konkurencyjnej tych firm. Wyniki bada własnych oraz przegl d literatury przedmiotu wskazuj, e proces kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy ma charakter wieloetapowy i długoterminowy. Nale y przy tymzauwa y, e skuteczne kreowanie wizerunku pracodawcy tkwi tak e w realnych zmianach wprowadzanych w firmie. Firma McDonald s prowadzi szereg działa maj cych na celu zmian to samo organizacyjnej, w tym kultury organizacyjnej, zachowa, strategii organizacyjnej oraz symboliki marki. Zmiany wewn trzne w podej ciu do pracowników zostały poł czone z komunikacj marketingow. Wyniki bada potwierdzaj, i główna grupa docelowa działa w ramach kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy obecni pracownicy restauracji McDonald s przejawiaj pozytywne nastawienie do zmian. Wi kszo konsumentów nadal ocenia prac w McDonald s poprzez stereotyp McJob, jednak mo na zauwa y pozytywne opinie na temat przeprowadzanych zmian. Bibliografia [1] Alvesson M., Empson L., The construction of organizational identity: comparative case study of consulting firms, Scandinavian Journal of Management, t. 24, nr1, 2008: s [2] Anam R., Rynek HoReCa w Polsce 2009, Polsce-2009,1,39,1.html, [3] Aniszewska G., Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy, Przegl d Organizacji, nr 4, 2007: s [4] Ashman I., Winstanley D., For or against corporate identity? Personification and the problem of moral agency, Journal of Business Ethics, nr 76, 2007: s [5] Backhaus K., Tikoo S., Conceptualizing and Reasearching Employer branding, Career Development Internetional, t. 9, nr 4/5, [6] Balmer J. M. T, Gray E. R., Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning, t. 31, nr 5, 1998: s [7] Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999: s [8] Brand Image Fast Track, na podstawie niepublikowanych danych agencji badawczej TNS, [9] Cabaj-Bonicka J., Franczyza w gastronomii - podsumowanie 2009 r. i perspektywy na 2010 r., [10] Cabaj-Bonicka J., Raport: Franczyza w gastronomii , [11] Czarniecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s [12] Datamonitor, Foodservice in Poland. Industry Profile, Wyd. Datamonitor, Londyn 2010 [13] Górska-Warsewicz H., wi tkowska M., Krajewski K., Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarz dzania produktem i mark na rynku ywno ci, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s [14] Hatch M. J, Schultz M., Organizational identity, Wyd. Oxford University Press, Nowy York 2004, s [15]

12 310 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s [16] Interbrand. Best Global Brands The Definitive Guide to the World s Most Valuable Brands, [17] Kaczmarczyk S., System cało ciowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, nr 510, 2008: s [18] Kantowicz-Gda ska M. i wsp., Współpraca ró nych funkcji biznesowych w procesie kształtowania marki i wizerunku pracodawcy rozwa ania teoretyczne i praktyka McDonald s Polska [w:] Pilarczyk B. i Wa kowski Z. (red), Komunikacja rynkowa. Skuteczne narz dzia i obszary zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 136, Pozna 2010: s [19] Kostera M. i wsp., Kultura organizacyjna [w:] Ko mi ski A. K., Piotrowski W. (red.), Zarz dzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000: s [20] Kwiatkowska E., Gastro-boom, Przegl d Gastronomiczny nr 4, 2007: s [21] Mały rocznik statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010: s [22] Melewar T.C., Factes of corporate identity communication and reputation, Wyd. Taylor & Francis Group, Nowy York 2008: s [23] Nalepa P., Badanie polskiego rynku restauracji sieciowych bie ca sytuacja i perspektywy rozwoju, [24] Od ywianie, waga, tryb ycia Polaków, [25] Sułkowski Ł., Organizacja w poszukiwaniu to samo ci, Przegl d Organizacji nr 3, 2005: s [26] Taylor J., Smith P.R., Marketing Communications. An integreated approach. 4th edition, Wyd. Kogan Page, London and Philadelphia, 2004: s [27] Theaker A., Public Relations Handbook, Wyd. Routledge, Nowy York 2001: s.13 23, [28] Zar bska A., Franczyza w bran y gastronomicznej 2008, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, [29] Zar bska A., Identyfikacja to samo ci organizacyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2009: s [30] Zar bska A., Zarz dzanie to samo ci a zarz dzanie przez to samo -subtelna ró nica czy milowy krok? Przegl d Organizacji nr 9, 2006: s [31] Zbiegie -Maci g L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wyd. PWN, Warszawa 2008: s

13 311 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, 2011 CORPORATE IDENTITY SHAPING AND IT S IMAGE IN THE SERVICES SECTOR ON THE CASE OF MCDONALD S Summary The aim of the paper is the presentation of the influence of workings havings on the aim formation of the corporate identity of McDonald s (in the peculiarity the influence of culture and organizational behaviours) on her image as employers. Theoretical foundations showing the dependence among the organizational culture were introduced factor formative the identity of the company and her picture. Individual factors consisting on the corporate identity of the company McDonald s were identified and self-characterized; the analysis of these factors influence on the company s image was conducted. It was used in this aim qualitative audits conducted with consumers and the workers of the restaurant. Keywords: corporate identity, employer branding, foodservice market Monika wi tkowska Dagmara Stangierska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2

Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2 Przygotowywanie strategii PR: analiza grup otoczenia, cz. 2 Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication II. ANALIZA GRUP OTOCZENIA W pierwszym odcinku, poświęconym analizie grup otoczenia firmy, wyodrębniliśmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP National Field Research Report Country: Polska Author:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo