KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S"

Transkrypt

1 KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa maj cych na celu kształtowanie to samo ci firmy McDonald s (w szczególno ci wpływu kultury i zachowa organizacyjnych) na jej wizerunek jako pracodawcy. Przedstawiono zało enia teoretyczne wykazuj ce zale no pomi dzy kultur organizacyjn czynnikiem kształtuj cym to samo firmy a jej wizerunkiem. Poszczególne czynniki składaj ce si na to samo organizacyjn firmy McDonald s zostały zidentyfikowane i scharakteryzowane; przeprowadzono analiz wpływu tych czynników na wizerunek firmy. W tym celu posłu ono si badaniami jako ciowymi przeprowadzonymi z konsumentami i pracownikami restauracji. Słowa kluczowe: to samo firmy, wizerunek pracodawcy, sektor usług gastronomicznych 1. Wprowadzenie Zmiany we współczesnym otoczeniu rynkowym przedsi biorstw przyczyniły si do wzrostu znaczenia niematerialnych zasobów firmy w ramach walki konkurencyjnej. Zasoby niematerialne s trudne do skopiowania i wpływaj na przewag konkurencyjn oraz mo liwo wyró niania si. Obecnie przedsi biorstwa staraj si wyró ni takim elementami jak: wizerunek, marka, kultura organizacyjna, reputacja czy to samo organizacyjna. Na to samo organizacyjn składaj si czynniki mog ce sta si wyró nikami przedsi biorstwa i tym samym przeło y si na elementy wizerunku. Nale y podkre li, e sam zakres terminu to samo organizacyjna nie jest rozumiany w sposób jednolity. Jednak wi kszo autorów jest zgodna, e celem tworzenia to samo ci organizacyjnej jest wyró nienie organizacji poprzez najbardziej charakterystyczne jej atrybuty. Od pocz tku lat 90. rynek usług gastronomicznych w Polsce stale si rozwija, a klienci coraz cz ciej korzystaj z lokali gastronomicznych. Dost pna na rynku oferta jest coraz bardziej ró norodna, a oczekiwania konsumentów staj si bardziej wyrafinowane. W tych warunkach przedsi biorstwa na rynku usług gastronomicznych poszukuj nowych sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Cel ten mo e zosta osi gni ty m.in. poprzez wiadome i konsekwentne kształtowanie to samo ci firmy, co pozwala wykreowa w wiadomo ci odpowiednio pozytywny wizerunek. Równie istotnym elementem wizerunku firmy jest opinia na jej temat jako pracodawcy. Dlatego przedmiotem podj tych bada i niniejszego opracowania była analiza działa prowadzonych przez firm McDonald s w ramach kształtowania to samo ci organizacyjnej, sposobu postrzegania firmy przez pracowników restauracji i konsumentów oraz ocena wpływu działa kształtuj cych to samo firmy McDonald s na jej wizerunek. Do oceny problemu wykorzystane zostały dane z bada jako ciowych przeprowadzonych w ród pracowników firmy i konsumentów oraz krytyczna analiza literatury.

2 300 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s 2. Metodyka Przedmiotem niniejszego opracowania była analiza czynników kształtuj cych to samo organizacyjn firmy McDonald s (w szczególno ci wpływu kultury i zachowa organizacyjnych) i maj cych wpływ na budowanie wizerunku pracodawcy, a tak e ocena wizerunku firmy McDonald s przez pracowników i konsumentów na tle sytuacji na rynku usług gastronomicznych w Polsce. W artykule zostały wykorzystane dane pierwotne pochodz ce z przeprowadzonych bada jako ciowych, którymi były: Indywidualne wywiady pogł bione (IDI) z pracownikami restauracji McDonald s. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z konsumentami. Indywidualny wywiad pogł biony (IDI) z przedstawicielem kadry mened erskiej firmy McDonald s. Indywidualne wywiady pogł bione (IDI) zostały przeprowadzone z pi cioma pracownikami restauracji McDonald s w marcu 2010 roku w dwóch warszawskich restauracjach McDonald s. Badanie zostało przeprowadzone w celu dokonania analizy sposobu postrzegania firmy McDonald s przez pracowników restauracji oraz oceny poziomu identyfikowania si z firm, a tak e postregania McDonald s jako pracodawcy. W ramach bada wizerunku firmy McDonald s w opinii konsumentów w okresie luty maj 2010 roku przeprowadzono 6 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z klientami firmy McDonald s w mini-grupach 5 6 osobowych. Uczestników badania dobrano ze wzgl du na wiek i płe. Grupy podzielono w dwie kategorie wiekowe: pierwsz stanowiły osoby w wieku lat, oraz osoby powy ej 30 roku ycia. Ze wzgl du na płe wyró niono trzy rodzaje grup: składaj ce si wył cznie z kobiet, składaj ce si wył cznie z m czyzn oraz grup mieszan (z prawie równymudziałem kobiet i m czyzn). Wywiady przeprowadzone z wykorzystaniem wcze niej przygotowanego scenariusza umo liwiły uzyskanie informacji na temat sposobu postrzegania firmy McDonald s przez konsumentów. Natomiast indywidualny wywiad pogł bionym (IDI) przeprowadzony został w grudniu 2009 rokuz z przedstawicielem kadry mened erskiej firmy mened erem działu public realations (Corporate Affairs Manager) McDonald s Polska. 3. Poj cie to samo ci organizacyjnej i jej uwarunkowania W literaturze funkcjonuje wiele definicji terminu to samo organizacyjna (corporate identity); odwołuj si one cz sto do kultury organizacyjnej, wizerunku, marki przedsi biorstwa, działa z zakresu public relations, a nawet do całokształtu działa zwi zanych z zarz dzaniem strategicznym w firmie. 1 Wielu autorów podchodzi do kwestii to samo ci organizacyjnej przjmuj c analogi podej cia psychologicznego i przenosz c koncepcje osobowo ci ludzkiej na organizacje. Według Albert a i Wettern a, corporate identity jest okre lana poprzez elementy j charakteryzuj ce, 1 T.C. Melewar, Factes of corporate identity communication and reputation, Wyd. Taylor & Francis Group, Nowy York 2008: s. 4-20; A. Zar bska, Zarz dzanie to samo ci a zarz dzanie przez to samo -subtelna ró nica czy milowy krok? Przegl d Organizacji nr 9, 2006: s

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, takie jak indywidualny charakter, odr bno, trwało, warto ci w niej obowi zuj ce oraz postawy i zachowanie przez organizacje reprezentowane. 2 Według Melewar a, czynniki kształtuj ce to samo organizacyjn (rys. 1.) mo na podzieli na siedem kategorii: komunikacj organizacyjn, graficzny projekt organizacji, kultur organizacji, zachowania organizacyjne, struktur organizacyjn, to samo przemysłu oraz strategi przedsi biorstwa 3. Oddzielanie zachowa organizacyjnych od kultury organizacyjnej wydaje si nieuzasadnione, poniewa zachowania organizacyjne (zachowania pracowników i kierownictwa) s jednym z najbardziej widocznych poziomów kultury organizacyjnej. Oddziaływania pomi dzy poszczególnymi czynnikami kształtuj cymi to samo, a corporate identity mog mie charakter dwustronny: wymienione czynniki kształtuj to samo, a to samo mo e na nie wpływa. Najsłabsze oddziaływanie mo na zauwa y pomi dzy to samo ci pojedynczej organizacji a to samo ci przemysłu (bran y). Wpływ ten jest mo liwy, poniewa to poszczególne przedsi biorstwa działaj ce w ramach danej bran y kształtuj to samo sektora. 4 Komunikacja organizacyjna jest czynnikiem o silnym wpływie na to samo organizacji. Tworzenie to samo ci organizacyjnej nie jest mo liwe bez komunikacji i negocjacji wewn trz przedsi biorstwa. W skład komunikacji wchodz wszelkie sposoby porozumiewania si z interesariuszami (dotyczy to nie tylko komunikacji bezpo redniej, ale produktów i działa docieraj cych do odbiorcy, które mog wpływa na kształtowanie w ród nich opinii o przedsi biorstwie, czyli komunikacji po redniej). Komunikacja organizacyjna mo e mie charakter kontrolowany i niekontrolowany. 5 W celu uzyskania jak najwy szej skuteczno ci komunikacji firmy, wykorzystywany jest system komunikacji marketingowej, który powinien integrowa i koordynowa liczne narz dzia i kanały komunikacyjne w celu uzyskania spójnego przekazu. 6 Symbolika organizacji obejmuje grup znaczników wizualnych przypisanych do konkretnej organizacji. System to samo ci wizualnej składa si z takich elementów jak: nazwa, slogan, logotyp (symbol), kolor oraz topografia. System identyfikacji wizualnej (SIW) jest stosowany zarówno w sposobie prezentowania produktu, jak i na rodkach transportu, budynkach, itp. 7 Obejmuje on bardzo wiele elementów i wpływa na tworzenie to samo ci firmy poprzez techniki kontaktu wizualnego z grupami otoczenia przedsi biorstwa. 2 M. Alvesson, L. Empson L., The construction of organizational identity: comparative case study of consulting firms, Scandinavian Journal of Management t. 24, nr1, 2008: s.1-16; M.J. Hatch, M. Schultz, Organizational identity, Wyd. Oxford University Press, Nowy York 2004: s ; I. Ashman, D. Winstanley, For or against corporate identity? Personification and the problem of moral agency. Journal of Business Ethics nr 76, 2007: s ; T.C. Melewar, Factes of corporate, op. cit. 3 T.C. Melewar, Factes of corporate i, op. cit.; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Difin Warszawa 2009: s A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 5 J. M. T. Balmer, E. R. Gray, Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning t. 31, nr 5, 1998: s ; Ł.Sułkowski, Organizacja w poszukiwaniu to samo ci, Przegl d Organizacji nr 3, 2005: s.7-10, A. Theaker, Public Relations Handbook, Wyd. Routledge, Nowy York 2001: s.13-23, 72-92; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 6 H. Górska-Warsewicz, M. wi tkowska, K. Krajewski, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarz dzania produktem i mark na rynku ywno ci, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s J. M. T. Balmer, E. R. Gray, Managing corporate image op.cit.; A. Theaker, Public Relations op cit.; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit.

4 302 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s Kolejnym czynnikiem kształtuj cym to samo organizacyjn jest kultura organizacyjna, chocia mo na spotka si z podej ciem, e wynika ona z to samo ci przedsi biorstwa. Nale y zauwa y, e istnieje silne powi zanie pomi dzy kultur organizacyjn a zachowaniami zarówno pracowników, jak i kadry zarz dzaj cej, kierownictwa oraz organizacji. 8 Rysunek 1. Czynniki kształtuj ce to samo organizacyjn według Melewara ródło: T.C. Melewar, Factes of corporate identity communication and reputation, Wyd. Taylor & Francis Group, Nowy York 2008: s. 4 20; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Difin Warszawa 2009: s A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Kultura organizacyjna powinna by rozpatrywana z uwzgl dnieniem konkretnych uwarunkowa zewn trznych otoczenia przedsi biorstwa. 9 Nale y ponadto zwróci uwag na misj, filozofi, wizj firmy, które okre laj sens istnienia organizacji poprzez wyznaczenie ogólnych celów, kierunku działania. Pełni one rol konstytucyjn w stosunku do kultury organizacyjnej. 10 Struktura i strategia organizacyjna s twardymi elementami warto ci przedsi biorstwa maj cymi wpływ na to samo organizacyjn, poprzez ustalone wzorce działa i zachowa organizacyjnych. W zwi zku z tym mo na przyj, e struktura i strategia organizacji stanowi podstawowe elementy to samo ci organizacyjnej. 11 Czynnikiem zewn trznym wpływaj cym na to samo organizacyjn jest to samo bran y (sektora, przemysłu). Sposób konkurowania na rynku, rozmiar i zasi g zmian, które oddziaływaj na to samo organizacyjn wykazuje istotny zwi zek z to samo ci przemysłu. 12 Wizerunek przedsi biorstwa jest ukształtowany przez jego to samo ; jest on odzwierciedleniem (wizerunku) firmy w odbiorze społecznym. W powy szym kontek cie mo na mówi o zarz dzaniu wizerunkiem firmy poprzez to samo sformalizowan w systemie cało ciowej identyfikacji. Umo liwia to generowanie pozytywnego wizerunku firmy, podnoszenie jej presti u, pozycji, wyró nianie jej spo ród otoczenia. 13 Kształtowanie charakteru poszczególnych czynników kształtuj cych to samo organizacyjn mo e posłu y do kształtowania wizerunku firmy w jednym b d kilku obszarach 14. Poprzez współdziałanie ró nych funkcji biznesowych firma mo e kształtowa swój wizerunek jako pracodawcy 15. Budowanie identyfikowalnej i unikalnej to samo ci pracodawcy jest okre lane poj ciem employer branding. Marka pracodawcy słu y promowaniu, zarówno wewn trz, jak i na zewn trz firmy, poprzez tworzenie jasnego obrazu tego, co wyró nia firm i sprawia, e jest ona atrakcyjna w tym aspekcie. Działania w kontek cie tworzenia korzystnego wizerunku pracodawcy mog sta si ródłem przewagi konkurencyjnej poprzez wyró nienie; daj tak e korzy ci zwi zane z podnoszeniem si poziomu lojalno ci i zaanga owania pracowników. 16 Skuteczne budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy musi si opiera na rzeczywistych warto ciach pracowniczych panuj - 9 M. Kostera i in.., Kultura organizacyjna. [w:] A.K. Ko mi ski, W. Piotrowski (red.), Zarz dzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000: s ; G. Aniszewska, Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy, Przegl d Organizacji, nr 4, 2007: s Ł.Sułkowski, Organizacja op. cit.; A. Theaker Public Relations op. cit. 11 A. Theaker Public Relations op. cit..; A. Zar bska, Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 12 A. Zar bska Identyfikacja to samo ci organizacyjnej op. cit. 13 S. Kaczmarczyk, System cało ciowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, nr 510, 2008: s S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999: s M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych w procesie kształtowania marki i wizerunku pracodawcy rozwa ania teoretyczne i praktyka McDonald s Polska. [w:] B. Pilarczyk, Z. Wa kowski (red.), Komunikacja rynkowa. Skuteczne narz dzia i obszary zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 136, Pozna 2010: s K. Backhaus K, S. Tikoo, Conceptualizing and Reasearching Employer branding, Career Development Internetional, t. 9, nr 4/5, 2004.

6 304 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s cych w firmie oraz na skutecznym ich komunikowaniu. 17 Pracownicy s bowiem bardzo istotnym elementem w procesie zarz dzania i kreowania to samo ci firmy Sektor usług gastronomicznych w Polsce W latach 90 miał miejsce dynamiczny rozwój usług gastronomicznych w Polsce. Dopiero w 2005 roku nast piło spowolnienie przyrostu liczby placówek gastronomicznych.według danych GUS 19 w 2009 roku działało w Polsce 78,6 tys. placówek gastronomicznych, podczas gdy w roku 2005 było ich 92,1 tys., co oznacza spadek o 15% (tab. 1). 20. Tabela 1. Placówki gastronomiczne w Polsce w latach Wyszczególnienie % zmiany Liczba placówek gastronomicznych Sektor publiczny Sektor prywatny restauracje bary stołówki punkty gastronomiczne ródło:obliczenia własne na podstawie danych GUS, Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010: s W strukturze rodzajowej lokali gastronomicznych dominuj bary, których w 2009 roku działało 31,8 tys., oraz punkty gastronomiczne (27,6 tys.). W 2009 roku liczba barów i punktów gastronomicznych zmniejszyła si o około 20% w porównaniu z rokiem W analizowanym okresie miał miejsce natomiast wzrost liczby restauracji z 9,7 tys. w 2005 roku do 14,1 tys. w 2009 roku (tab. 1). Wzrost liczby restauracji w Polsce jest skutkiem obecnie panuj cych trendów konsumenckich, w tym w kierunku wyboru lokali z pełn obsług kelnersk, o wy szym standardzie serwowanych posiłków. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu siły nabywczej polskich konsumentów 21. W latach miało miejsce zmniejszenie liczby lokali zarówno działaj cych w ramach sektora publicznego (o 33%), jak równie sektora prywatnego (o 14%). Pomimo to nadal utrzymuje si tendencja wzrostu udziału tych ostatnich w ogólnej liczbie placówek gastronomicznych (tab. 1). Za jedn z przyczyn zmniejszenia liczby placówek gastronomicznych uwa a si spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce. 22 Nie bez znaczenia jest tak e wzrost kosztów 17 M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych op. cit. 18 J.Taylor, P.R. Smith, Marketing Communications. An integreated approach. 4th edition, Wyd. Kogan Page, London and Philadelphia, 2004: s Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010, s E. Kwiatkowska, Gastro-boom, Przegl d Gastronomiczny, nr 4, 2007: s P. Nalepa, Badanie polskiego rynku restauracji sieciowych bie ca sytuacja i perspektywy rozwoju, J. Cabaj-Bonicka, Franczyza w gastronomii - podsumowanie 2009 r. i perspektywy na 2010 r.,

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, prowadzenia działalno ci gospodarczej, mi dzy innymi stale rosn ce ceny czynszów oraz koszty pracownicze. 23 Według danych GUS, 24 przychody z działalno ci gastronomicznej w 2009 roku wyniosły 20,7 mld zł, co oznacza wzrost o 17,1% w porównaniu z rokiem 2005, gdy wynosiły one 17,6 mld złotych. Przychody z działalno ci gastronomicznej w sektorze prywatnym w 2009 roku wyniosły 20,1 mld złotych, co oznacza podobny wzrost w porównaniu do roku W sektorze publicznym przychody te osi gn ły warto zaledwie 592 mln złotych (tab. 2). Tabela 2. Przychody z działalno ci gastronomicznej w Polsce w latach Wyszczególnienie % zmiany Przychody z działalno ci gastronomicznej (ceny ,1 bie ce) w mln zł : sektor publiczny ,5 sektor prywatny ,3 ze sprzeda y towarów handlowych ,8 w tym napojów alkoholowych i wyr. tytoniowych ,8 z produkcji gastronomicznej ,8 z pozostałej działalno ci 584, ,0 ródło: GUS, 2010 i obliczenia własne, Mały Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010: s W analizowanym okresie miał miejsce wzrost liczby transakcji przeprowadzonych w placówkach ywienia poza domem. W 2009 roku klienci indywidualni dokonali ponad 3 mld transakcji, co stanowiło prawie 6% wzrost w stosunku do 2005 roku, kiedy było ich 2,9 mld. Prognoza platformy Datamonitor na rok 2014 wskazuje, e liczba transakcji w placówkach ywienia poza domem mo e osi gn warto 3,5 mld. 25 Wzrost przychodów na rynku usług gastronomicznych pomimo wyra nego spadku ogólnej liczby placówek gastronomicznych, mo e wiadczy o zwi kszeniu si produktywno ci przedsi biorstw nale cych do tego sektora. 26 Ro nie tak e zainteresowanie polskich konsumentów usługami gastronomicznymi, co przekłada si bezpo rednio na wzrost liczby transakcji zawartych w placówkach gastronomicznych oraz na wzrost przychodów na tym rynku 27. Rozwój rynku usług gastronomicznych w Polsce przyczynił si do pojawiania nowych trendów w ramach tej bran y, do których mo na zaliczy : rozwój rynku cateringowego; powstawanie nowego rodzaju lokali, restauracji typu Quick & Casual czy Fast Casual, a w ród rozwi za organizacyjnych coraz popularniejszy staje si franchising. 28 Na koniec 2009 roku działało w Polsce ponad 130 systemów i agencji franchisingowych, do których nale ało ponad 1900 placówek tych 23 R. Anam, Rynek HoReCa w Polsce 2009, Mały Rocznik op. cit. 25 Datamonitor, Foodservice in Poland. Industry Profile, Wyd. Datamonitor, Londyn E. Kwiatkowska, Gastro-boom, op. cit. 27 Ipsos, Od ywianie, waga, tryb ycia Polaków, 2009; E. Kwiatkowska, Gastro-boom, op. cit. 28 E. Czarniecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s. 7-42; E. Kwiatkowska, Gastro-boom, op. cit.

8 306 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s sieci. Najwi cej lokali prowadziła sie Fornetti (300), nast pnie McDonald s (258), DaGrasso (192), Telepizza (122) i Spinx (92). 29 Funkcjonuj ce na polskim rynku franczyzowe sieci gastronomiczne mo na podzieli na podstawie segmentów rynku, w ramach którego działaj. 30 Firma McDonald s jest jedn z pierwszych, a obecnie tak e jedn z najwi kszych sieci gastronomicznych na wiecie. Korporacja skupia zarówno lokale działaj ce na zasadzie franszyzy, jak i lokale b d ce własno ci spółki. Raport platformy Datamonitor wskazuje, e korporacja ta w 2009 roku skupiała 33,5 tys. lokali gastronomicznych na całym wiecie, z czego 6,2 tysi ca stanowiło własno spółki. W 2009 firma osi gn ła przychody w wysoko ci 22,7 mld dolarów. 31 Wyniki raportu Best Global Brands wskazuj, i McDonald s posiada mark o warto ci 32,27 mld dolarów i zajmuj c 6 pozycj w rankingu globalnych marek. 32 W Polsce firma McDonald s rozpocz ła działalno w 1992 roku; w marcu 2011 roku prowadziła 260 lokali w całym kraju Wpływ wybranych czynników kształtuj cych to samo organizacyjn na budowanie wizerunku pracodawcy przez firm McDonald s W trakcie wywiadu z przedstawicielem firmy McDonald s uzyskano informacje dotycz ce czynników kształtuj cych to samo organizacyjn i maj cych wpływ na budowanie wizerunku pracodawcy. Na ich podstawie mo na stwierdzi, i misj firmy McDonald s mo na sformułowa jako: ( ) by ulubionym miejscem, je eli chodzi o bran nieformalnej gastronomii oraz ulubionym miejscem pracy dla pracowników. Realizuj c powy sze zało enie firma chce by liderem w sektorze restauracji typu fast food. Według Zbigie -Maci g 34, kultura organizacyjna McDonald s została ukształtowana przez zało yciela firmy Raya Kroca. Wywarł on bardzo silny wpływ na firm poprzez stworzenie kultury organizacyjnej opartej na d eniu i osi ganiu sukcesu. Według Kroca, klient był najwa niejszy, a pracownicy powinni byli dba o najlepsz i najszybsz obsług, czysto, jako oferowanych produktów i warunki higieniczne w lokalach. Firma McDonald s wypracowała zunifikowany sposób zachowa pracowników restauracji w trakcie obsługi klientów w restauracjach. Nale y jednak zauwa y, e procedury te uległy zmianie. W przeszło ci istniały sztywne schematy post powania w trakcie kontaktu z klientem, jednak skutkowało to brakiem naturalno ci pracowników i zniech cało klientów. W zwi zku z tym obecnie firma d y do wykształcania elastycznych postaw i zachowa pracowników. Pozwala to na zachowanie naturalno ci i stałego wysokiego poziomu jako ci obsługi bez wra enia sztuczno ci. Funkcjonuj ce na rynku poj cie Mc Job odzwierciedlaj ce utrwalenie negatywnego wizerunku firmy McDonald s jako pracodawcy stało si przyczyn podj cia przez kierownictwo strategii naprawy wizerunku firmy w opinii pracowników. W ramach działa zwi zanych z poprawianiem postrzegania marki jako pracodawcy została opracowana kampania wizerunkowa emitowana 29 J. Cabaj-Bonicka, Raport: Franczyza w gastronomii , A.Zar bska, Franczyza w bran y gastronomicznej 2008, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, Datamonitor 2010, op.cit. 32 Interbrand, Best Global Brands The Definitive Guide to the World s Most Valuable Brands, L. Zbiegie -Maci g, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2008: s

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, w telewizji, radiu i elektronicznych rodkach przekazu oraz publikowana w prasie. Działania te s spowodowane faktem, e pracownicy to swoi ci ambasadorzy i ambasady marki McDonald s. 35 W opinii mened era restauracji McDonald s, zmiany w zachowaniu szeregowych pracowników s konsekwencj zmian standardów dotycz cych kwestii pracowniczych w firmie McDonald s. Firma prowadzi intensywne działania maj ce na celu od wie enie wizerunku samych restauracji. Wyremontowane lokale charakteryzuj si nowoczesnym wystrojem stylizowanym na kawiarnie, zbli onym do lokali z sektora casual dinning. W ramach modernizacji lokali McDonald s zmienia si meble na wygodniejsze oraz kolory poprzez wprowadzanie w restauracjach koloru zielonego, co jest konsekwencj zmiany kodu marki w wytycznych Europejskich. Poprzez wprowadzanie w restauracjach koloru zielonego firma stara si uciec od sztucznego, plastikowego wizerunku. Elementem maj cym na celu odcinanie si od klasycznego wizerunku lokali typu fast food jest równie tworzenie coraz wi kszej ilo ci McCaffe, czyli kawiarni znajduj cych si wewn trz restauracji. W ostatnich latach miały równie miejsce zmiany w zakresie takich elementów pracowniczych, wpływaj cych na wizerunek firmy McDonald s, jak: uniformy, pensje, ocena pracy, motywacja pracowników. Uniformy zostały zmienione w celu zwi kszenia komfortu pracy; podniesiona została tak e ich warto estetyczna. Ustalane s konkurencyjne wynagrodzenia na rynkach lokalnych, co oznacza odchodzenie od jednolitej stawki obowi zuj cej w całym kraju. Prowadzona jest obligatoryjna ocena pracy dwa razy w roku. Polega ona na rozmowie w oparciu o kwestionariusz weryfikuj cy takie elementy pracy, jak np. stosunek do go ci czy poziom znajomo ci standardów. Na podstawie oceny pracownika przeło ony ustala sposób jego motywowania, maj cy na celu podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i zwi kszenie zaanga owania. 6. Ocena wizerunku firmy McDonald s przez pracowników i konsumentów Analizuj c działania firmy McDonald s oraz wyniki Brand Image Fast Track w kontek cie marki pracodawcy (employer branding) mo na wyró ni dwie zasadnicze grupy docelowe, do których firma adresuje swoje komunikaty tj. obecnych i potencjalnych pracowników. 36 W przypadku obecnych pracowników działania firmy miały na celu podniesienie poziomu postrzegania warto ci pracy w McDonald s. Działania skierowane do potencjalnych pracowników miały z kolei na celu pokazanie korzy ci i zalet pracy w McDonald s takich, jak elastyczne godziny pracy czy przyjazna atmosfera. Firma McDonald s prowadzi strategi wzmocnienia marki i poprawy wizerunku jako pracodawcy od 2006 roku, czego efekty mo na było zauwa y ju krótko po rozpocz ciu działa promocyjnych. Wskazywał na to wzrost zainteresowania prac w firmie nawet o kilkadziesi t procent. Na podstawie bada własnych mo na stwierdzi, i w opinii wi kszo ci badanych pracowników firmy McDonald s, maj oni wpływ na to, w jaki sposób firma jest odbierana. Uznaj, e ich praca i kontakt z klientem przekładaj si na wizerunek firmy. Zdecydowanie mniejsza grupa badanych pracowników uwa ała, i nie pełni adnej roli w kształtowaniu wizerunku firmy. W opinii pracowników bior cych udział w badaniu, praca w McDonald s nie wpływa w istotny sposób na to, jak s postrzegani przez innych ludzi. Istnieja bowiem zarówno pozytywne, jak 35 M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych op. cit. 36 M. Kantowicz-Gda ska i in., Współpraca ró nych funkcji biznesowych op. cit.

10 308 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s i negatywne skojarzenia z prac w restauracjach McDonald s. Wi kszo pracowników spotkała si ze zdaniem, e praca wykonywana przez nich jest postrzegana jako ci ka i m cz ca fizycznie. Badani pracownicy poproszeni o wyra enie swojej opinii o pracy w McDonald s, postrzegali wi cej jej zalet ni wad. W ród zalet wi kszo badanych w pierwszej kolejno ci wymieniała przyjazn atmosfer, prac zespołow, dobre relacje z kierownictwem. Młodsi pracownicy (poni- ej 30 roku ycia) do pozytywów zaliczali tak elastyczne godziny pracy oraz stosunkowo dobre zarobki. Pracownicy bior cy udział w badaniu byli jednak zdania, e praca w restauracjach McDonald s wymaga du ego wysiłku fizycznego, co mo na uzna za negatywny aspekt pracy. Konsumenci uczestnicz cy w badaniu tak e uwa ali, e praca w restauracjach McDonald s wymaga du ego wysiłku fizycznego, co wynika z szybko ci obsługi i specyfiki pracy w gastronomii sieciowej. Według wi kszo ci badanych konsumentów praca w restauracjach McDonald s jest monotonna i nu ca, ale tak e stresuj ca ze wzgl du na du liczb obsługiwanych klientów. Badani w wi kszo ci byli zdania, e jest to głównie praca dla młodych osób, w szczególno ci studentów. Wi kszo uczestników badania uwa ała, e praca w McDonald s nie wymaga kwalifikacji; ponadto łatwo j dosta. Jednocze nie badani konsumenci uwa ali, i w McDonald s jest du a rotacja pracowników, a prac tam okre lali jako tymczasow. Zarobki w McDonald sprzez wi kszo badanych konsumentów zostały uznane za niskie. Do zalet za badanizaliczyli elastyczny czas pracy. W ród młodszych uczestników badania pojawiły si opinie, e warunki pracy tam s stosunkowo korzystne, poniewa mo na szybko zarobi, ponadto pracownicy dostaj rabaty na produkty. Wi kszo badanych klientów na pytanie o znane im reklamy firmy McDonald s wymieniała spoty przedstawiaj ce pracowników, mówi ce o warunkach i zaletach pracy w McDonald s. Znane s im zatem działania firmy, zmierzaj ce do zmiany wizerunku jako dobrego pracodawcy. Według badania Brand Image Fast Track, zleconego przez firm McDonald s agencji badawczej TNS, 37 do kluczowych atrybutów wizerunkowych fimy McDonald s nale : dobra warto za pieni dze, smak produktów, firma, której ufam, dobry pracodawca, miejsce dla dorosłych. W latach znaczenie tych atrybutów w opinii konsumentów zmieniało si do znacznie. W analizowanym okresie miał miejsce wzrost znaczenia takich atrybutów, jak miejsce dla dorosłych, dobra warto za pieni dze, firma, której ufam, a przede wszystkim dobry pracodawca, za znaczenie czynnika smak produktów prawie nie uległo zmianie. Jest to spowodowane w du ym stopniu działaniami maj cymi na celu kształtowanie wizerunku firmy przede wszystkim jako dobrego pracodawcy. 8. Podsumowanie Na to samo organizacyjn firmy składaj si takie elementy, jak komunikacja organizacyjna, graficzny projekt organizacji, kultura organizacji, zachowania organizacyjne, struktura organizacyjna, to samo oraz strategia przedsi biorstwa. Proces kształtowania charakeru poszczególnych czynników oddziałuj cych na to samo organizacyjn mo e posłu y do budowania identyfikowalnej i unikalnej to samo ci pracodawcy, przejawiaj cej si poprzez wizerunek pracodawcy. Dynamiczny rozwój rynku usług gastronomicznych w Polsce, zwłaszcza w segmencie gastronomii systemowej sprawia, e przedsi biorcy poszukuj nowych, lepszych sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Nale y do nich kształtowanie to samo ci firmy, równie jako praco- 37 Wyniki Brand Image Fast Track na podstawie niepublikowanych danych agencji badawczej TNS, 2010.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, dawcy, co pozwala wykreowa w wiadomo ci konsumentów odpowiednio pozytywny wizerunek, b d cy elementem przewagi konkurencyjnej tych firm. Wyniki bada własnych oraz przegl d literatury przedmiotu wskazuj, e proces kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy ma charakter wieloetapowy i długoterminowy. Nale y przy tymzauwa y, e skuteczne kreowanie wizerunku pracodawcy tkwi tak e w realnych zmianach wprowadzanych w firmie. Firma McDonald s prowadzi szereg działa maj cych na celu zmian to samo organizacyjnej, w tym kultury organizacyjnej, zachowa, strategii organizacyjnej oraz symboliki marki. Zmiany wewn trzne w podej ciu do pracowników zostały poł czone z komunikacj marketingow. Wyniki bada potwierdzaj, i główna grupa docelowa działa w ramach kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy obecni pracownicy restauracji McDonald s przejawiaj pozytywne nastawienie do zmian. Wi kszo konsumentów nadal ocenia prac w McDonald s poprzez stereotyp McJob, jednak mo na zauwa y pozytywne opinie na temat przeprowadzanych zmian. Bibliografia [1] Alvesson M., Empson L., The construction of organizational identity: comparative case study of consulting firms, Scandinavian Journal of Management, t. 24, nr1, 2008: s [2] Anam R., Rynek HoReCa w Polsce 2009, Polsce-2009,1,39,1.html, [3] Aniszewska G., Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy, Przegl d Organizacji, nr 4, 2007: s [4] Ashman I., Winstanley D., For or against corporate identity? Personification and the problem of moral agency, Journal of Business Ethics, nr 76, 2007: s [5] Backhaus K., Tikoo S., Conceptualizing and Reasearching Employer branding, Career Development Internetional, t. 9, nr 4/5, [6] Balmer J. M. T, Gray E. R., Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning, t. 31, nr 5, 1998: s [7] Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999: s [8] Brand Image Fast Track, na podstawie niepublikowanych danych agencji badawczej TNS, [9] Cabaj-Bonicka J., Franczyza w gastronomii - podsumowanie 2009 r. i perspektywy na 2010 r., [10] Cabaj-Bonicka J., Raport: Franczyza w gastronomii , [11] Czarniecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s [12] Datamonitor, Foodservice in Poland. Industry Profile, Wyd. Datamonitor, Londyn 2010 [13] Górska-Warsewicz H., wi tkowska M., Krajewski K., Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarz dzania produktem i mark na rynku ywno ci, Wyd. SGGW, Warszawa 2008: s [14] Hatch M. J, Schultz M., Organizational identity, Wyd. Oxford University Press, Nowy York 2004, s [15]

12 310 Monika wi tkowska, Dagmara Stangierska Kształtowanie to samo ci i wizerunku firmy usługowej jako pracodawcy na przykładzie firmy McDonald s [16] Interbrand. Best Global Brands The Definitive Guide to the World s Most Valuable Brands, [17] Kaczmarczyk S., System cało ciowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, nr 510, 2008: s [18] Kantowicz-Gda ska M. i wsp., Współpraca ró nych funkcji biznesowych w procesie kształtowania marki i wizerunku pracodawcy rozwa ania teoretyczne i praktyka McDonald s Polska [w:] Pilarczyk B. i Wa kowski Z. (red), Komunikacja rynkowa. Skuteczne narz dzia i obszary zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 136, Pozna 2010: s [19] Kostera M. i wsp., Kultura organizacyjna [w:] Ko mi ski A. K., Piotrowski W. (red.), Zarz dzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000: s [20] Kwiatkowska E., Gastro-boom, Przegl d Gastronomiczny nr 4, 2007: s [21] Mały rocznik statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2010: s [22] Melewar T.C., Factes of corporate identity communication and reputation, Wyd. Taylor & Francis Group, Nowy York 2008: s [23] Nalepa P., Badanie polskiego rynku restauracji sieciowych bie ca sytuacja i perspektywy rozwoju, [24] Od ywianie, waga, tryb ycia Polaków, [25] Sułkowski Ł., Organizacja w poszukiwaniu to samo ci, Przegl d Organizacji nr 3, 2005: s [26] Taylor J., Smith P.R., Marketing Communications. An integreated approach. 4th edition, Wyd. Kogan Page, London and Philadelphia, 2004: s [27] Theaker A., Public Relations Handbook, Wyd. Routledge, Nowy York 2001: s.13 23, [28] Zar bska A., Franczyza w bran y gastronomicznej 2008, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, [29] Zar bska A., Identyfikacja to samo ci organizacyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2009: s [30] Zar bska A., Zarz dzanie to samo ci a zarz dzanie przez to samo -subtelna ró nica czy milowy krok? Przegl d Organizacji nr 9, 2006: s [31] Zbiegie -Maci g L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wyd. PWN, Warszawa 2008: s

13 311 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, 2011 CORPORATE IDENTITY SHAPING AND IT S IMAGE IN THE SERVICES SECTOR ON THE CASE OF MCDONALD S Summary The aim of the paper is the presentation of the influence of workings havings on the aim formation of the corporate identity of McDonald s (in the peculiarity the influence of culture and organizational behaviours) on her image as employers. Theoretical foundations showing the dependence among the organizational culture were introduced factor formative the identity of the company and her picture. Individual factors consisting on the corporate identity of the company McDonald s were identified and self-characterized; the analysis of these factors influence on the company s image was conducted. It was used in this aim qualitative audits conducted with consumers and the workers of the restaurant. Keywords: corporate identity, employer branding, foodservice market Monika wi tkowska Dagmara Stangierska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA STOJ CE PRZED KADR MENED ERSK POLSKICH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WYBRANE ASPEKTY

WYZWANIA STOJ CE PRZED KADR MENED ERSK POLSKICH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WYBRANE ASPEKTY WYZWANIA STOJ CE PRZED KADR MENED ERSK POLSKICH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WYBRANE ASPEKTY MARIA DANUTA GŁOWACKA, ANNA FRANKOWSKA, PIOTR CZAJKA Streszczenie Artykuł podejmuje tematyk wyzwa stoj cych przez

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo