Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wolontariat.biz.pl www.wolontariatpracowniczy.pl"

Transkrypt

1 Program spotkania Program Definicja wolontariatu pracowniczego Społeczna odpowiedzialność biznesu Korzyści/koszty Dylematy/wyzwania Program Dobre praktyki: partnerzy społeczni i biznesowi Film Wolontariusz na bank Projekty towarzyszące Włączamy ludzi z biznesu w wolontariat przy wsparciu ich firm. Wolontariat Pomaganie wzmacnia Pomaganie aktywnych zawodowo Pomaganie za przyzwoleniem szefa Wolontariat to dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki koleżeńsko - rodzinne polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając talenty i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach w zależności od swej kultury organizacyjnej: umożliwia pracownikowi podjęcie działań wolontarystycznych w czasie pracy, dofinansowuje projekty wolontariackie, zapewnia wsparcie logistyczne i rzeczowe. Centrum Wolontariatu ułatwia nawiązanie kontaktu między firmą i jej pracownikami a organizacjami społecznymi potrzebującymi wsparcia wolontariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Community Involvment (CCI) i wolontariat pracowniczy Strategia zakładająca dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. Prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględnić wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami. POWINNA BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ POLITYKI PRZEDSIĘBIORSTWA (!) Co motywuje do bycia społecznie odpowiedzialnym? Globalizacja gospodarki i wzrost Zwiększająca się aktywność konkurencji na rynkach społeczna przynajmniej w światowych. niektórych obszarach - i Oczekiwania pracowników. profesjonalizacja organizacji pozarządowych. Aktywność śledcza dziennikarzy wymusza przejrzystość w Ewolucja związków pomiędzy działalności gospodarczej i lepszy biznesem a organizacjami dostęp do informacji. pozarządowymi z paternalistycznej filantropii do Wzrost zaufania inwestorów do partnerstwa. społecznej odpowiedzialności. Rozwój ruchu alterglobalistycznego. Zaangażowanie społeczne firmy: Podejmowane przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Różne formy aktywności firmy w społeczności lokalnej: Product bezpłatny przekaz produktów i usług Profit wsparcie finansowe Power wykorzystanie wpływu firmy na otoczenie Promotion kampanie marketingu zaangażowanego społecznie Premises udostępnienie miejsca, biura, lokalu Purchasing zakupy dokonywane na lokalnym rynku People wolontariat pracowniczy 1

2 Historia wolontariatu pracowniczego Skala XIX wiek - korzenie CSRu, 1973r. - powstał dokument zwany Manifestem z Davos, 1994r. - okrągły Stół w Caux, r - Światowe Forum Ekonomicznym w Davos, przedstawiona tzw. inicjatywa GC (Global Impact), Lata 90 - CSR i wolontariat pracowniczy integralną częścią programów rozwoju zawodowego pracowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, W raporcie Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes wiedza, postawy, praktyka (badanie to zostało zrealizowane w 2003 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy współpracy Banku Światowego i Akademii Rozwoju Filantropii) tylko 10,8% badanych wskazało na realizację wolontariatu pracowniczego w swoich przedsiębiorstwach. 2002r. - firmy Citibank Handlowy, Commercial Unionn Polska oraz Telekomunikacja Polska zaangażowały się w program "Wolontariat Biznesu". szytych na miarę Metoda projektów wolontarystycznych wolontariat indywidualnych rozwiązań Możliwości wolontariatu w firmie: Udział wolontariuszy w ogólnopolskich akcjach społecznych Udział wolontariuszy w programach społecznych firmy Metoda projektów wolontariackich Wolontariat indywidualnych rozwiązań Wolontariat rodzinny Wyjazdy integracyjne i szkoleniowe eventy Konkurs na podejmowanie samodzielnych lokalnych działań charytatywnych przez pracowników Pracownicy zgłaszają swoje pomysły, a firma wspiera i dofinansowuje realizację wybranych projektów Wolontariat z wykorzystaniem profesjonalnych umiejętności: - pomoc merytoryczna /konsultacje, szkolenia, tłumaczenia/ - pomoc usługowa /prace remontowe, podłączenie do Internetu/ Wolontariat z wykorzystaniem pasji i zainteresowań: - pomoc drugiej osobie /towarzystwo, wsparcie, animowanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań/ - pomoc personelowi organizacji /w codziennej działalności organizacji/ Firma wspiera pracownika Korzyści ten biznes się opłaca Pracownik firmy jest wolontariuszem w organizacji podczas określonej ilości godzin pracy zawodowej - MATCHING TIME, tzw. Dzień Wolontariusza Firma, w której zatrudniony jest pracownik, przelicza jego czas społecznej pracy na pieniądze, które przekazuje organizacji przez niego wspieranej - MATCHING FUND, w tym też dotacje na projekty wolontarystyczne Korzystne działanie Zaangażowanie się firm w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwia odniesienie obopólnych korzyści zarówno społecznościom, organizacjom, jak i przedsiębiorstwom i ich pracownikom 2

3 Korzyści zewnętrzne dla firm Korzyści wewnętrzne dla firm i wolontariuszy Koszty dla firm korzyści zewnętrzne - PR zdobycie poparcia ze strony społeczności lokalnej, a przez to sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu; pozytywne odbiór misji firmy i jej marki; wpływ na przyzwyczajenia, preferencje, zapotrzebowanie na produkty firmy; konkurencyjna pozycja na rynkach zachodnich, gdzie powszechna jest społeczna odpowiedzialność biznesu; integralny element raportu społecznego firmy; przynależność do grona firmy odpowiedzialnych, ale i zaangażowanych społecznie. korzyści wewnętrzne - HR integracja pracowników i zwiększenie ich zadowolenia, satysfakcji z pracy, a tym samym motywacji do wykonywania swoich podstawowych obowiązków; stworzenie sprawniej działającego zespołu pracowników; podnoszenie kwalifikacji pracowników zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń, wykorzystanie zainteresowań i pasji; plany indywidualnego rozwoju zdobycie kompetencji, umiejętności społecznych, nowych doświadczeń; zmianę perspektywy z jakiej zatrudnieni w firmie na nią patrzą staję się ona nie tylko miejscem zarobkowania, ale realizowania innych celów życiowych; wzmocnienie więzi emocjonalnych z firmą; zatrzymanie i łatwiejsze pozyskanie wartościowych pracowników; Nakłady firmy Uruchomienie aktywnego zaangażowania pracowników Konieczność powołania pracownika odpowiedzialnego za wolontariat w firmie Opracowanie planu funkcjonowania wolontariatu pracowniczego w firmie Uruchomienie systemu identyfikacji pracowniczych preferencji Wsparcie finansowe projektów pracowników Korzyści dla organizacji i instytucji Koszty dla organizacji Korzyści dla środowiska lokalnego Korzyści organizacji i instytucji otwartość i profesjonalizm: Dostęp do wolontariuszy; wiarygodny wizerunek w środowisku; otwieranie się na zmianę; pełniejsze poznanie partnerów w środowisku; świadoma kooperacja z otoczeniem; edukacja personelu oraz podopiecznych przez doświadczenie oparte o współpracę i dobry przykład; zwiększa się zakres i jakość świadczonych przez nie usług; beneficjenci uzyskują pomoc, zdobywają przyjaciół w trudnych chwilach swojego życia, wzmacniają swoje poczucie wartości. Nakłady organizacji czas Przygotowanie ciekawego stanowiska pracy dla wolontariuszy Dokonanie oceny swoich potrzeb i możliwości względem wolontariuszy Podjęcie współpracy z lokalnym brokerem wolontariatu pracowniczego Korzyści płynące dla środowiska lokalnego dialog partnerski i współdziałanie: nagłośnienie i rozwiązywanie problemów społecznych; aktywizacja społeczności lokalnej i rozwój kapitału społecznego; stymulacja rozwoju gospodarczego regionu przez ożywienie kulturalne; podniesienie poziomu edukacji i życia lokalnej społeczności; jednoczesny wzrost zainteresowania na produkty lokalnej firmy; edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności. Dylematy etyczne a wolontariat pracowniczy Media a wolontariat pracowniczy Problemy możliwe? Nie-świadomość społeczna Podejrzliwość i nieufność wobec działań społecznych sektora biznesu Brak wypracowanych standardów i krótkie doświadczenie w gospodarce rynkowej Pozory mylą Etyczne postępowanie pozostaje w sferze deklaratywnej a roczne raporty nie odzwierciedlają rzeczywistości Podejmowane działania kierownictwa są pozorne, udawane i powierzchowne Nie-dobrowolny wolontariat Stosowanie presji grupowej zmuszanie do wolontariatu Problem kryptoreklamy Agencje PR a popularyzowanie wolontariatu pracowniczego Firma działająca w branży źle odbieranej społecznie a jej działania dobroczynne Selekcja w opisie dobrych praktyk (spektakularne pomaganie dzieciom, cicha mniej medialnej pomocy) 3

4 w Centrum Wolontariatu Misja programu Program został zainicjowany w roku 2002 Jest realizowany przez warszawskie Centrum Wolontariatu we współpracy z 7 partnerskimi firmami Dzięki programowi, firmy nie tylko pomagają potrzebującym, ale również czerpią korzyści podnoszą kwalifikacje pracowników i zmieniają swój wizerunek Pomagamy partnerom programu wypracować najbardziej odpowiednią dla nich formułę realizowania wolontariatu pracowniczego W ramach programu staramy się promować ideę wolontariatu pracowniczego Misją programu jest budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy zaangażowanym społecznie środowiskiem przedsiębiorców a organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Cele programu Partnerzy Biznesowi Firma i jej pracownicy Partnerzy Społeczni Organizacje Przyjazne Wolontariuszom Cele programu : Wsparcie firm i organizacji w budowaniu wolontariatu pracowniczego Realizacja partnerskich projektów wolontarystycznych Promocja dobrych przykładów zaangażowania biznesu Badania nt wolontariatu pracowniczego FIRMY odpowiedzialne i zaangażowane społecznie w wolontariat pracowniczy bez względu na ich branżę, wielkość czy zasięg; Partnerzy biznesowi to firmy, które skoncentrowane są na realizacji programu długofalowo, jako procesu, który ma podstawy trwałości i może procentować przez dłuższy okres czasu, wbrew częstym oczekiwaniom szybkiego efektu, szybkich i mierzalnych korzyści; PRACOWNICY FIRMY zaangażowani w wolontariat, bez ograniczeń ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, czy zajmowane stanowisko. PARTNERZY SPOŁECZNI to placówki publiczne i organizacje pozarządowe współpracujące z Centrum Wolontariatu, Brokerem Regionalnym, przygotowane do współpracy z wolontariuszami, potrzebujące wsparcia wolontariuszy, działające w oparciu o kwestie prawne i etyczne, odpowiadające na potrzeby firmy i oczekiwania pracowników firm, promujące wolontariat Partnerzy społeczni Brokerzy Regionalni Commercial Union Polska Opiekun Wolontariatu w Polsce od roku 2001 udrażniają kontakty między biznesem a organizacją, zapewniają pełny zakres usług wspierających program pracowniczy w firmie i w organizacji, przygotowują partnerów do współpracy, monitorują działania, wspierają organizacyjnie i promocyjnie. Wolontariat firm partnerskich Kto na ochotnika? Wolontariat w CU ZASIĘG programu pracowniczego: Warszawa Mazowsze OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: praca indywidualna oraz akcje typu zbiórki na rzecz dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych, ubogich finansowo i logistycznie Koordynacja z ramienia CU: Biuro Główne, Warszawa Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa Pośrednicy Regionalni Poszukiwani Pośrednicy 4

5 Zbiórki darów Wspólny udział w imprezach kulturalnych Telekomunikacja Polska Wolontariat pracowników TP Pracownicy zapraszają młodych niepełnosprawnych na imprezy sponsorowane przez firmę, np. Elbląski Festiwal Piosenki Wartościowej, Wystawa Czas Tworzenia Sztuka Aborygenów. ZASIĘG programu pracowniczego TP: cała Polska OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: pomoc indywidualna i akcyjna dzieciom i młodzieży w szpitalach w ramach programu Telefon do mamy oraz w placówkach tj. szkoły, świetlice środowiskowe, domy dziecka. finansowo i logistycznie Wsparcie placówek na rzecz dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych, ubogich we współpracy w Ośrodkami Pomocy Społecznej Koordynacja z ramienia TP: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków - Biura Prasowe TP Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa projekty wolontariuszy na rzecz dzieci wolontariusze w szpitalach Citibank Handlowy PROJEKTY DOTOWANE PRZEZ TP: Garbusami na Galapagos Radość z dawania - Toruń Baw się z nami w Klubiku - Warszawa Zdrowa Świetlica - Ciechanów Przystań dla Pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziecięcej - Białystok Kolorowa Siódemeczka - Warszawa Nie mogę czekać - Lublin Plac zabaw w Helenowie Warszawa TP Dzieciom z Domu Dziecka w Toruniu - Gdańsk Teren wokół szkoły przyjazny dzieciom - Wałbrzych Wolontariusze roznoszą bezpłatne karty telefoniczne dla dzieci w 100 szpitalach Animują wolny czas maluchom na oddziałach dziecięcych w Citibank Handlowy ZASIĘG: cała Polska OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: projekty indywidualne, pomoc w obszarach: szkolenia dot. umiejętności społecznych, edukacji ekonomicznej, pomoc w budowaniu domów dla ubogich, organizowaniu festiwali, koncertów, itp. Dzień wolontariusza, Zachęta do wolontariatu (50h/1ngo=1500zł) Koordynacja z ramienia CBH: Fundacja im. L. Kronenberga, Warszawa Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa dla Habitat for Humanity Provident projekty wolontariuszy na rzecz dzieci udział w budowie domów dla najuboższych Tak! Pomagam! ZASIĘG programu pracowniczego PP: cała Polska OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: pomoc indywidualna i akcyjna dzieciom i młodzieży w szkołach w ramach programu Trampolina oraz w placówkach tj. świetlice środowiskowe, domy dziecka. finansowo i logistycznie Koordynacja z ramienia PP: Warszawa Programy Remont pracowni w Poznaniu Opieka nad Domem Dziecka w Rzeszowie Opieka nad Domem Dziecka w Łodzi Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa 5

6 Nowi Partnerzy Biznesowi Firmy partnerskie i ich programy Podsumowanie W roku 2007 dołączyły do nas nowe firmy: Kto na ochotnika? Wolontariat w CU (od 2003r) 30 wolontariuszy działa systematycznie 50 wolontariuszy akcyjnych Wolontariat pracowników TP (od 2003r) 36 wolontariuszy na stałe w programie Telefon do mamy 87 oddziałów dziecięcych pod opieka wolontariuszy ponad 300 wolontariuszy działa akcyjnie ponad 100 wolontariuszy w projektach w Citibank Handlowy (od IV. 2005r) 57 projektów w całej Polsce 36 projektów nagrodzonych w konkursie Wolontariusz na Bank! ponad 1000 wolontariuszy 4760 godzin poświęconych na prace społeczne osób otrzymało pomoc Tak! Pomagam firmy Provident (od 2006r) 250 wolontariuszy 3000h przepracowanych na pomaganiu "Wolontariat ING - Pomarańczowe serca" (od 2007r) Wolontariat w euroscript (od 2007r) Od serca wolontariat w Cadbury Wedel (od 2007r) KOMUnikacja zewnętrzna Rada Programowa Wolontariatu Biznesu Program merytorycznie wspiera - Rada Programowa, która skupia przedstawicieli różnych środowisk, zaangażownych w pomoc przy realizacji programu Anna Potocka - Business Center Club Beata Milewska - Ambasada USA Elżbieta Łebkowska - Akademii Rozwoju Filantropii Ewa Konczal - ASHOKA Innowatorzy dla Dobra Publicznego w Polsce Joanna Zaręba - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Krzysztof Kaczmar - Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Maciej Kozakiewicz - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Jordan - Stowarzyszenie BORIS Paweł Łukasiak - Akademii Rozwoju Filantropii Grupa Medialna Wolontariatu Biznesu Grupa Medialna - skupia media, które zaangażowane są w propagowanie idei wolontariatu pracowniczego w naszym kraju. Informacje o wolontariacie pracowniczym w radiu, prasie, telewizji. Nowe Patronaty Medialne. Konferencje prasowe (min. 2) Serwis Internetowy Inne media i PROJEKTY towarzyszące programowi WB Osobowość miesiąca Akcja Osobowość miesiąca przeznaczona jest specjalnie dla dobrych ludzi z charakterem. Sylwetki wolontariuszy zaangażowanych w pomaganie najbardziej potrzebującym, wspieranych w takim działaniu przez swoje firmy. Laureatów wybiera Rada Programowa. Osobowość lutego 2006 Ewa Świeczak, Warszawa Bliskie spotkania III sektora z wolontariatem pracowniczym, to cyklicznie odbywające się spotkania o charakterze informacyjno promocyjnym dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dotyczące programu "Wolontariat biznesu". Celem spotkań jest zapoznanie ngo sów z ideą i możliwościami wolontariatu pracowniczego oraz przygotowanie pracowników organizacji do dobrej i efektywnej współpracy z wolontariuszami z firm partnerskich. Bliskie spotkania III sektora Osobowość czerwca 2006 Sylwia Rydlewska, Warszawa 6

7 Akademia Wolontariatu Biznesu Szerokie pole widzenia oko w oko z wolontariatem pracowniczym Akademia Wolontariatu Biznesu to warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy z Firm Partnerskich. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów z Fundacji Partners Polska. Przewidujemy również ścieżkę wolontariusze dla wolontariuszy, gdzie zarówno wolontariusze z firm, jak i z Centrum Wolontariatu będą prowadzić zajęcia bliskie swojemu społecznemu zaangażowaniu. Miejscem spotkań jest siedziba Centrum Wolontariatu w Warszawie. Otwarty Konkurs fotograficzny jest wydarzeniem promującym wyższe wartości społeczne zaangażowanie ludzi biznesu na rzecz organizacji pozarządowych i ich beneficjentów przy wsparciu pracodawcy. Oko w oko z wolontariatem pracowniczym Prestiżowy cykl spotkań (tematy: społeczne zaangażowanie biznesu okiem badacza, społeczności, dziennikarza, pr owca, ) Celem cyklu jest skupienie uwagi w Polsce na bieżących wydarzeniach, tematach istotnych dla rozwoju wolontariatu pracowniczego. To możliwość wymiany poglądów na ten temat, jak również miejsce towarzyskich spotkań i dyskusji o tym, co ważne, intrygujące, dzięki czemu możemy nabyć cenne doświadczenia wszystkich osób zainteresowanych społecznym zaangażowaniem biznesu. Lokalne seminaria Seminarium Być bliżej ludzi Barwy Wolontariatu konkurs Lokalne seminaria nt wolontariatu pracowniczego w 25 miastach spotkania lokalne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, mediów, instytucji akademickich, palcówek publicznych, władz samorządowych i lokalnych firm. Celem seminariów jest ogólnopolska promocja idei wolontariatu pracowniczego, programu WB oraz dobrych przykładów firm partnerskich. Seminaria mają również za zadanie wzmocnić Brokera w jego regionie. Seminarium nt wolontariatu pracowniczego odbędzie się w grudniu 2007 podczas Festiwalu Wolontariatu w Polsce. Celem wydarzenia jest promocja idei i możliwości wolontariatu pracowniczego. W seminarium weźmie udział około 100 osób. Imprezy towarzyszące: zamknięcie konkursu Szerokie Pole Widzenia Wystawa Galerii osobowości Nominacje do konkursu zgłaszane są od 2005 roku w kategorii: I i II statuetka dla wolontariuszy z Citibank Handlowy! Wolontariusze wspierają realizację programów szkoleniowych przygotowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Moje finanse Kryteria oceny: zaangażowanie innowacyjność skuteczność partnerstwo Wyróżnienia podczas uroczystej GALI WOLONTARIATU TVP2 co roku transmituje na żywo. KONTAKT Program ZAPRASZAMY do zaangażowania Iza Dyakowska Koordynator programu Paulina Koszewska Koordynator projektu Wolontariat pracowniczy być bliżej ludzi Daria Bukalska Asystentka Koordynatora Programu 7

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.6 BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena DASZKIEWICZ Katedra Badan Marketingowych,

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

raport Dobroczyńca Roku

raport Dobroczyńca Roku raport Dobroczyńca Roku 2007 Spis treści: Wstęp 5 Odpowiedzialny biznes, czyli wygrywamy wszyscy McKinsey & Company 6 Darczyńcy o Konkursie 10 Informacja o Konkursie 12 Członkowie Kapituły Konkursu

Bardziej szczegółowo