ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO"

Transkrypt

1 ZARYS PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI

2 ZARYS PRAWA Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego

3 Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.) KODEKS KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA. TOM I i II Duże Komentarze Becka M. Królikowski, R. Zawłocki (red.) KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. TOM I i II Duże Komentarze Becka R. Dębski (red.) NAUKA O PRZESTĘPSTWIE. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI. TOM 3 System Prawa Karnego R. Zawłocki (red.) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU I GOSPODARCZE. TOM 9 System Prawa Karnego R. Zawłocki (red.) PRAWO KARNE GOSPODARCZE. TOM 10 System Prawa Handlowego D. Czura-Kalinowska, R. Zawłocki ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI Prawo Gospodarcze i Handlowe

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013

5 Propozycja cytowania: R. Zawłocki, Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Warszawa 2013 Recenzja wydawnicza: Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Wydawca: Dagna Kordyasz Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Mojej żonie Ani

7

8 Spis treści Wykaz skrótów IX Bibliografia XIII Wprowadzenie Znaczenie tytułu Zakres tematyki Terminologia Problem badawczy Założenie badawcze Hipotezy badawcze Struktura analizy problemu badawczego Metoda badawcza Przyjęta filozofia prawa karnego i struktura przestępstwa Obowiązujący stan prawny Dorobek orzecznictwa Dorobek rodzimej nauki Doniosłość teoretyczna problemu (tematyki) Doniosłość praktyczna problemu (tematyki) Rozdział I. Reprezentacja jako problem karnoprawny Reprezentacja jako problem karnoprawny w Polsce Reprezentacja jako problem karnoprawny w państwach obcych Rozdział II. Ogólna charakterystyka karnoprawnie doniosłej reprezentacji Istota reprezentacji Reprezentacja a cywilnoprawne przedstawicielstwo Reprezentant jako osoba fizyczna o szczególnym statusie Odpowiedzialność karna reprezentanta jako odpowiedzialność. za własny czyn Odpowiedzialność reprezentanta a przestępstwa indywidualne. reprezentanta Reprezentacja jako ustawowe znamię okoliczności. (czynu zabronionego) Odpowiedzialność reprezentanta a posiłkowa odpowiedzialność. o charakterze karnym Odpowiedzialność reprezentanta a odpowiedzialność podmiotów. zbiorowych Rozdział III. Klauzule odpowiedzialności karnej reprezentanta w obowiązującym prawie Klauzule odpowiedzialności reprezentanta za przestępstwa VII

9 Spis treści 2. Klauzule odpowiedzialności reprezentanta za przestępstwa. i wykroczenia skarbowe Klauzule odpowiedzialności reprezentanta za wykroczenia Rodzaje klauzul odpowiedzialności karnej reprezentanta Rozdział IV. Elementy klauzuli odpowiedzialności karnej reprezentanta Uwagi wstępne Podmiot czynu (reprezentant) Strona przedmiotowa czynu (reprezentacja) Strona podmiotowa czynu reprezentanta Zagrożenie sankcją karnoprawną Rozdział V. Karnoprawna istota czynu zabronionego reprezentanta Uwagi wstępne Reprezentant jako gwarant realizacji obowiązku nadzoru Czyn reprezentanta jako zaniechanie obowiązku nadzoru Czyn reprezentanta a sprawstwo czynu zabronionego Społeczne niebezpieczeństwo czynu reprezentanta jako podstawa. przypisania mu czynu zabronionego Rozdział VI. Kwalifikacja i przestępność czynu reprezentanta Uwagi wstępne Kwalifikacja czynu zabronionego reprezentanta Formy stadialne Formy zjawiskowe Jedność i wielość czynów Przestępność czynu zabronionego reprezentanta Bezprawność czynu zabronionego Karygodność czynu zabronionego Zawinienie reprezentanta Zakończenie Podsumowanie Postulaty de lege lata i de lege ferenda Summary Kurzfassung Indeks rzeczowy VIII

10 Wykaz skrótów 1. Źródła prawne GG... Grundgesetz KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r.... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm. akt uchylony) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) OrdPU... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U r. poz. 749 ze zm.) PPU... ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUpN... ustawy z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) StGB... Strafgesetzbuch 2. Organy, instytucje i organizacje BGH... Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) SN... Sąd Najwyższy WSA... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUWr... Acta Universitatis Wratislaviensis IX

11 Wykaz skrótów CzPKiNP... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy GSP... Gdańskie Studia Prawnicze KSP... Krakowskie Studia Prawnicze MoP... Monitor Prawniczy MP... Monitor Podatkowy MPH... Monitor Prawa Handlowego NKPK... Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego OSA/Kat.... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSG... Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNC... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna OSNKW... Orzecznictwo Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego OSNwSK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych Pal.... Palestra PCD... Prawo Co Dnia (dodatek do Rzeczypospolitej) PiP... Państwo i Prawo PP... Przegląd Podatkowy PPiA... Przegląd Prawa i Administracji PPK... Przegląd Prawa Konstytucyjnego Prace Prawnicze UŚ.. Prace Prawnicze Uniwersytetu Śląskiego Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Pr. Sp.... Prawo Spółek PS... Przegląd Sądowy PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej.... Rejent RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr.... Radca Prawny SI... Studia Iuridica SP... Studia Prawnicze WPP... Wojskowy Przegląd Prawniczy Zeszyty Naukowe WSSM... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej ZNUMK... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 4. Inne skróty art.... artykuł m.in.... między innymi nast.... następny (-a, -e) np.... na przykład Nr... numer orz.... orzeczenie por.... porównaj X

12 Wykaz skrótów post.... postanowienie poz.... pozycja r.... rok s.... strona t.... tom t.j.... tekst jednolity tj.... to jest uchw.... uchwała ust.... ustęp w zw. z... w związku z ww.... wyżej wymieniony (-a, -e) wyr.... wyrok zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz XI

13

14 Bibliografia A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 M. Allerhand, Kodeks handlowy, Lwów 1933 H. Alwart, Zurechnung und verurteilen, Stuttgart 1998 K. Ambos, Tatherrschaft durch Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate, Goltdammer s Archiv für Strafrecht, 1998 K. Ambos, w: O. Triffterer (red.), Commentary on the Rome Statue of the International Court Observers Notes, Article by Article, München 2008 I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1998 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983 I. Andrejew, Sprawstwo według polskiego prawa karnego, SP 1988, Nr 1 2 I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu, Warszawa 1978 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 G. Artymiak, Problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Prokurator 2003, Nr 3/4 A. Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford 2008 I. Bafia, K. Miodulski, M. Siewierski, Kodeks karny komentarz, Warszawa 1971 E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006 Z. Banaszczyk, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2002 Z. Banaszyk, Komentarz do k.c., w: K. Pietrzykowski (red.), t. 1, Warszawa 1997 J. Bardach, w: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak (red.), Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004 A. Bartosiewicz, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2005 A. Bartosiewicz, Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego aspekty praktyczne, PPH 2004, Nr 2 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Leksykon prawa karnego skarbowego, Wrocław 2003 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Ale od kiedy?, Rzeczpospolita z r A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, MoP 2002, Nr W Bibliografii umieszczono całą literaturę wykorzystaną w niniejszym opracowaniu, nie tylko przywołaną wprost w przypisach. XIII

15 Bibliografia A. Bartosiewicz, Spółki osobowe a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, PPH 2003, Nr 9 J. Bartoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego, t. III, Warszawa 1998 K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007 M. Bednarek, Mienie, komentarz do art k.c., Kraków 1997 M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce, Warszawa 1994 L. Bełza, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ramach czynów niedozwolonych przy wykonaniu powierzonej czynności w świetle teorii związku przyczynowego, PS 1995, Nr 7 A. Berger, Współsprawstwo (Uwagi do nieistniejącego w k.k. z 1932 r. przepisu), Lublin 1934 K.O. Bergmann, H. Schumacher, Die Kommunalhaftung, Köln Berlin Bonn 1991 BGH, Monatsschrift für Deutsches Recht, 1996 BGH, Neue Juristische Wochenschrift, 1973 M. Bielski, Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, CzPKiNP 2004, Nr 1 M. Bielski, Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, PiP 2005, Nr 10 M. Bielski, Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, PS 2005, Nr 4 G. Bieniek, w: G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2003 S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa. Kraków 1994 W. Błaszczyk, Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, w: Z. Mikołajczak (red.), Warszawa 1993 J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1998 G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A.R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007 G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A.R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000 T. Bojarski, Nowe środki karne i formy załatwiania spraw karnych, uwagi na tle nowego prawa karnego, w: T. Nowak (red.), Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002 T. Bojarski, Uwagi o dalszych projektowanych zmianach części ogólnej kodeksu karnego, w: T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Nowe prawo karne po zmianach, Lublin 2002 M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Tom I. Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwa osób i mienia, zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2002 XIV

16 Bibliografia M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Tom II. Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko środowisku. Komentarz, Warszawa 2003 M. Bojarski, W. Radecki, Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2000 T. Bojarski, w: T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009 P. Bonk, Kommentar zum BGB, München 1996 M. Borkowski, Glosa do postanowienia SN z r., IV KK 427/08, Lex/el W. Borysiak, Glosa do wyroku SN z r., III CK 430/03, PS 2008 J. Brol, M. Safjan (red.), Prawo wobec zjawisk patologicznych w gospodarce propozycje rozwiązań, PUG 1992, Nr 7 9 M. Bryła, Sprawstwo a formy stadialne popełnienia przestępstwa, Prok. i Pr. 2002, Nr 2 M. Bryła, Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, Prok. i Pr. 2000, Nr 1 B. Brzeziński, Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika, MP 1999, Nr 2 B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002 B. Brzeziński, W. Nykiel, Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2000, Nr 1 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do k.k., t. 1, Kraków 1998 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995 K. Buchała, L. Kubicki, Sprawstwo pośrednie w polskiej nauce prawa karnego i orzecznictwie sądowym, SP 1988, Nr 1 2 K. Buchała, Przypisanie skutku stanowiącego znamię nieumyślnego deliktu w polskim prawie karnym, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990 K. Buchała, Wybrane zagadnienia ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, PiP 1994, Nr 12 J. Budziszewski, Postacie sprawstwa na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, Doradca Podatkowy 2007, Nr 2 R. Busch, Grundfragen der Strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, Leipzig 1993 A. Cader, Ł. Jabłoński, Prawnomaterialne i procesowe problemy odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej na podstawie art. 52 k.k., NKPK 2003, t. XIII A. Casesse, International Criminal Law, Oxford 2008 W. Cieślak, Kierowanie wykonaniem czynu zabronionego jako istota sprawstwa kierowniczego, PiP 1992, Nr 7 M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994 C.M.V. Clarkson, Kicking Corporate Bodies and Damning Their Souls, The Modern Law Review 1996, Nr 59 J.C. Coffee, Jr., No Soul to Damn: No Body to Kick: An Unscandalized Inquiry Into The Problem of Corporate Punishment, 79, Michigan Law Review 1981, Nr 386, w: A.H. Loewy (red.), A Criminal Law Anthology, Anderson Publishing Co Council of Europe, Nr R/88/18, Strasburg 1990 XV

17 Bibliografia T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa. Kraków 1949 D. Czajka, Przestępstwa menedżerskie, Warszawa 2000 M. Czajkowski, Odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, MPH 2013, Nr 2 M. Czyżak, Karnoadministracyjne, karnoskarbowe i quasi-karne formy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, WPP 2004, Nr 1 Z. Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym, Kraków 1991 K. Daszkiewicz, O zbrodniach i przestępczości zorganizowanej, Rzeczpospolita, Nr 93 W. Daszkiewicz, Odpowiedzialność karna z powodu cudzych czynów (de lege lata i de lege ferenda), w: Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, SI 1997, Nr XXXIII W. Daszkiewicz, Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej wskutek przestępstwa popełnionego przez inną osobę, w: Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, Nr 16 K. Dąbek-Krajewska, Pojęcie reprezentacji w spółce cywilnej, Rej. 1998, Nr 6 J. Dąbrowa, Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną i cudzą, Studia Cywilistyczne 1970, t. XVI J. Dąbrowa, Zdolność deliktowa osoby prawnej, PPiA 1972, Nr 1 A. Dąbrowski, D. Malinowski, Grzywna w kodeksie karnym skarbowym polemika, MP 2000, Nr 10 F. Dencker, Kausalität und Gesamttat, Berlin 1996 J. Dębski, O działaniu na szkodę, dopuszczeniu do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej określoności czynu, w: Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009 R. Dębski, O konstytucyjnym ujęciu zasady nullum crimen sine lege, PiP 1992, Nr 5 R. Dębski, O odpowiedzialności karnej osób prawnych (podmiotów kolektywnych), Studia Prawno-Ekonomiczne 1997, t. LV R. Dębski, O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., Studia Prawno-Ekonomiczne 1998, Nr 58 J. Dine, J. Gobert, W. Wilson, Cases & Materials on Criminal Law, Oxford 2010 B. DiTata, Proof of knowledge under RCRA and use of responsible corporate officer doctrine, Fordham Environmental Law Review 2011, vol. 3 W. Doroszewski (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1995 E. Dreher, H. Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 46 neubearbeitete Aufl. des von O. Schwarz begründeten Werkes, München 1993 A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004 U. Drozdowska, Problematyka podstaw odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej wybrane zagadnienia, R. Pr. 2002, Nr 3 T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008 XVI

18 Bibliografia H. Dwulat, Odpowiedzialność karna administratora danych z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych, R. Pr. 2003, Nr 5 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Rok Komentarz, Warszawa 2008 H. Egli, Grundformen der Wirtschaftskriminalität. Fallanalysen aus der Schweiz und Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985 A. Ehlers, Grundlagen und Leitprinzipen des neuen Rechts der Staatshaftung, Hamburg 1983 A. Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, Berlin 1994 A. Eser, Individual Criminal Responsibility, w: A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (red.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, t. 1, Oxford 2001 A. Fichtelberg, Conspiracy and international Criminal justice, Criminal Law Forum 2006, Nr 17 S. Field, N. Jörg, Corporate Liability and Manslaughter: should we be going Dutch?, Criminal Law Review 1991 M. Filar, Nowy kodeks karny Federacji Rosyjskiej. Zasady odpowiedzialności, Prok. i Pr. 1997, Nr 6 M. Filar, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w: A. Marek (red.), System Prawa Karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010 M. Filar, Postacie zjawiskowe przestępstwa w projektach nowego polskiego kodeksu karnego lat , PPK 1992, Nr 6 M. Filar, Uzasadnienie wyroku sygn. akt K 18/03, Prok. i Pr. 2005, Nr 2 M. Filar, w: M. Filar (red.), Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2006 M. Filar, w: M. Filar, Z. Kwaśniewski, D. Kala (red.), Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2003 M. Filar, Zasady odpowiedzialności w projekcie kodeksu karnego, PiP 1991, Nr 4 J. Filipek, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, PiP 1963, Nr 12 C.H. Finn, The responsible corporate officer, criminal liability, and mens rea: limitations on the RCO doctrine, The American University Law Review, vol. 46 P.J. Fitzgerald, Criminal Law and Punishment, Oxford 1962 G.P. Fletcher, Is Conspiracy Unique to the Common Law?, American Journal of Comparative Law 1995, Nr 43 T. Florek, Czy sprawstwo kierownicze stanowi okoliczność kwalifikującą, PiP 1974, Nr 3 L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1999 F. Foglia Manzillo, La responsibilitŕ penale delle persone giuridiche alla luce dei prinzipi costituzionali, na stronie internetowej S. Frankowski, Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970 S. Frankowski, w: M. Filar, S. Frankowski, K. Poklewski-Koziełł, A. Spotowski, A. Wąsek, Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, Warszawa 1982 S. Frankowski, Wina i kara w angielskim prawie karnym, Warszawa 1976 XVII

19 Bibliografia I. Gabrysiak, Czy spółka może być przestępcą, Rzeczpospolita z r W. Gallas, Die moderne Entwicklung der begriffe Täterschaft und Teilnahme im Strafrecht, Deutsche Beiträge zum 7 Internationalen Strafrechtskongress in Athen 1957 M. Gałązka, w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012 J. Garder, Rationality and the Rules of Law in Offences Against the Person, Cambridge Law Journal 1995, Nr 53 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2006 L. Gardocki, Subsydiarność prawa karnego oraz in dubio pro libertate jako zasady kryminalizacji, PiP 1989, Nr 12 J. Garus-Ryba, Osoba prawna jako podmiot przestępstwa model odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, Prok. i Pr. 2003, Nr 2 P.M. Gaudemet, J. Molinie, Finanse publiczne, Warszawa 2000 J. Geneuss, On the Application of a theory of Indirect Participation ia Al. Bashir: German Doctrine at The Hague?, Journal of International Criminal Justice 2008, Nr 6 J. Giezek, Sprawstwo polecające między kierowaniem czynem zabronionym a nakłanianiem do jego popełnienia, w: V. Konarska-Wrzosek i inni (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010 J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych, Komentarze, Kraków 2003 J. Giezek, Przyczynowość hipotetyczna a prawnokarne przypisanie skutku, PPK 1992, Nr 7 J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994 M. Gintowt-Jankowicz, Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie polskim, SP 1973, Nr 35 P. Glazebrook, Situational Liability, w: P. Glazebrook (red.), Reshaping the Criminal Law, London 1982 Al. Goldstejn, Odpowiedzialność karna przedsiębiorstw, PUG 1960, Nr 1 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002 Z. Gordon, Rażące niedbalstwo doradcy podatkowego, PP 2006, Nr 9 Z. Gostyński, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000 Z. Gostyński, Nowe instytucje prawa karnego nawiązujące do prawa karnego skarbowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 10 Z. Gostyński, Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Warszawa 1999 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005 O. Górniok, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa 1995 O. Górniok, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Kollektivpersonen im polnischen Strafrecht, w: A. Eser, A. Zoll (red.), Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego, Kraków 1998 O. Górniok, Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka kryminalna, PiP 1993, Nr 1 XVIII

20 Bibliografia O. Górniok, O trzech wariantach prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego, PS 1993, Nr 9 O. Górniok, Ocena prawno-karna oszukańczych bankructw, Prok. i Pr. 2002, Nr 1 O. Górniok, Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalności przedsiębiorstw, PUG 1993, Nr 11 O. Górniok, Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalności przedsiębiorstw, w: Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994 O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997 O. Górniok, Problemy przestępczości gospodarczej w świetle zaleceń Rady Europy, PiP 1991, Nr 9 O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994 O. Górniok, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa 1995 O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 O. Górniok, w: O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz. Tom III (art ), Gdańsk 1999 O. Górniok, w: R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX kodeksu karnego, Warszawa 2000 O. Górniok, Wybrane problemy prawa gospodarczego, PPK 1994, Nr 10 O. Górniok, Z problematyki odpowiedzialności karnej członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, PUG 2001, Nr 6, s. 2 6 O. Górniok, Z problematyki przestępstw popełnionych w działalności spółek kapitałowych, Prok. i Pr. 2001, Nr 4, s A. Grabowska, Przedsiębiorcy boją się kar, Rzeczpospolita z r P. Granecki, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działaniem swojego funkcjonariusza, Pal. 2000, Nr 7 8 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami (przekł. M. Rusiński), Warszawa 2004 M. Grudziński (red.), Prawo na co dzień, Warszawa 1961 T. Grzegorczyk, Doradca podatkowy jako szczególny podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, cz. I, Fiskus 2006, Nr 22 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 1999 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003 T. Grzegorczyk, Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy. Tytuł II i III. Krótkie komentarze, Nr 29, Warszawa 2000 T. Grzegorczyk, Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i przyszłej UKS, Pal. 1997, Nr 1 2 T. Grzegorczyk, Podmiot zbiorowy jako quasi-strona postępowania karnego i karnego skarbowego, PS 2007, Nr 2 T. Grzegorczyk, Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści uzyskanej z przestępstwa innej osoby, w procesie karnym, w: NKPK. Kodeks Postępowania Karnego. Krótkie Komentarze, Nr 1, Warszawa 1997 XIX

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne STUDIA PRAWNICZE Prawo karne W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka J. Zagrodnik, L. Wilk PRAWO I PROCES KARNY SKARBOWY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa karnego. część ogólna. podstawowych pojęć. Wydawnictwo C.H. Beck. pod redakcją Pawła Daniluka

Leksykon. prawa karnego. część ogólna. podstawowych pojęć. Wydawnictwo C.H. Beck. pod redakcją Pawła Daniluka Leksykon prawa karnego część ogólna 100 podstawowych pojęć pod redakcją Pawła Daniluka Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa karnego część ogólna 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. Sebastian

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Dr hab. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski Wykształcenie Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Stopień naukowy doktora nauk prawnych;

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 Testy... 13 Pytania testowe... 15 Odpowiedzi do testów... 51 Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne... 57 1.1. Pojęcie i funkcje prawa karnego... 57 1.2. Zasady prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny część ogólna

Kodeks karny część ogólna Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk Krzysztof Wiak Kodeks karny część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Kodeks karny część ogólna W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH KAROLINA PYZIO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROLINA PYZIO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP ELŻBIETA HRYNIEWICZ-LACH Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ELŻBIETA HRYNIEWICZ-LACH KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Polecamy

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MARCIN DUDZIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN DUDZIK PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Prawo karne część ogólna

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Barbara Namysłowska-Gabrysiak Prawo karne część ogólna 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne część ogólna W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD A. POLITOWICZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD A. POLITOWICZ GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...9 Akty prawne...9 Periodyki...10 Inne...11 Wykaz najczęściej powoływanej literatury...11 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń...13 CZĘŚĆ OGÓLNA...15 Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Marek Bielski dr Marek Bielski

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Marek Bielski dr Marek Bielski dr Marek Bielski Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w roku 2004. Od roku akademickiego 2004/2005 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Prawa

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK

PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK IWONA SEPIOŁO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IWONA SEPIOŁO PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Polecamy nasze publikacje:

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY KOMENTARZ. redakcja naukowa Marek Mozgawa. Magdalena Budyn-Kulik Patrycja Kozłowska-Kalisz Marek Kulik Marek Mozgawa. 4.

KODEKS KARNY KOMENTARZ. redakcja naukowa Marek Mozgawa. Magdalena Budyn-Kulik Patrycja Kozłowska-Kalisz Marek Kulik Marek Mozgawa. 4. KODEKS KARNY KOMENTARZ redakcja naukowa Marek Mozgawa Magdalena Budyn-Kulik Patrycja Kozłowska-Kalisz Marek Kulik Marek Mozgawa 4. wydanie Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Słowo wstępne...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Kodeks wykroczeń

KOMENTARZE BECKA. Kodeks wykroczeń KOMENTARZE BECKA Kodeks wykroczeń Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski,

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

TESTY BECKA PRAWO KARNE. Jerzy Lachowski. Wydawnictwo C. H. BECK

TESTY BECKA PRAWO KARNE. Jerzy Lachowski. Wydawnictwo C. H. BECK TESTY BECKA Jerzy Lachowski PRAWO KARNE Wydawnictwo C. H. BECK TESTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 15 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Prawo karne materialne. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ

Prawo karne materialne. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ Prawo karne materialne dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ Pojęcie prawa karnego Prawo karne w systemie kontroli społecznej Prawo karne a normy moralne Istota kary: dolegliowść

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Kodeks karny skarbowy

KOMENTARZE BECKA. Kodeks karny skarbowy KOMENTARZE BECKA Kodeks karny skarbowy Polecamy nasze najnowsze publikacje z tego zakresu: Marek Bojarski (red.) SZCZEGÓLNE DZIEDZINY PRAWA KARNEGO. PRAWO KARNE WOJSKOWE, SKARBOWE I POZAKODEKSOWE, Tom

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. Książki: 1. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. XXVII + 449.

LISTA PUBLIKACJI. Książki: 1. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. XXVII + 449. LISTA PUBLIKACJI Książki: 1. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. XXVII + 449. Redakcja książek: 1. Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH

PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH ELŻBIETA HRYNIEWICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ELŻBIETA HRYNIEWICZ PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I

Bardziej szczegółowo

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Krótkie Komentarze Becka Paweł Janda Andrzej Kiełtyka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o państwowej kompensacie

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI Anna Borysewicz ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI (z suplementem elektronicznym) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 ROZDZIAŁ I Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRAWIE KARNYM

PRZEWODNIK PO PRAWIE KARNYM PRZEWODNIK PO PRAWIE KARNYM TABLICE, ORZECZNICTWO, KAZUSY 2. WYDANIE Wojciech Filipkowski Ewa M. Guzik-Makaruk Katarzyna Laskowska Grażyna B. Szczygieł Elżbieta Zatyka Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ

dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ na kierunku prawo w 1972 r. Doktorat na temat "Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej" obroniony

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie Warto poznać w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego. Stan prawny Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 299 1 odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania. Odpowiedzialność aktywuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego Piotr Osowy Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR OSOWY POWÓDZTWA O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02

UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02 UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02 W odniesieniu do sprawcy przestępstwa ciągłego (art. 12 k.k.), określony w art. 60 3 k.k. warunek współdziałania z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski monografie Redakcja: Izabela Ratusińska Wydawca: Marcin Skrabka

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Maria Szewczyk prof. dr hab. Maria Szewczyk Maria Szewczyk jest profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Adm. UJ, autorką dwóch monografii, licznych opracowań artykułowych i współautorem prestiżowego Komentarza do

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka Zbiór karny Stan prawny na 25 sierpnia 2015 roku plus Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bardziej szczegółowo

2 Kierunek studiów Administracja (profil praktyczny)

2 Kierunek studiów Administracja (profil praktyczny) Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny / Zakład Administracji Publicznej 2 Kierunek studiów Administracja (profil praktyczny) 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz Wydanie 3 Komentarze praktyczne Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

c) sprawca musi obejmować swoją działalnością zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą innej osoby

c) sprawca musi obejmować swoją działalnością zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą innej osoby 15 11 Czy "pranie brudnych pieniędzy" zaliczane jest jako: a) paserstwo b) poplecznictwo, c) odrębne, szczególne przestępstwo według własnej kwalifikacji prawnej. 9 Czy korupcja w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym

Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXVII AUWr No 3325 Wrocław 2011 Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym PIOTR OCHMAN Katedra Kryminologii

Bardziej szczegółowo

Je r z y P. Na w o r s k i. Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda

Je r z y P. Na w o r s k i. Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda Je r z y P. Na w o r s k i Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Różnorodność ujęć

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Poszczególne części opracowali: : I XIII, XIV (art. 115, 1 7, 16, 21, 23), XV, XVI (art. 117 119, 126a 126b), XVII (art. 127 129, 132a), XVIII (art. 140), XXIII (art. 189, 191a 193), XXXVIII Aneta Michalska-Warias:

Bardziej szczegółowo

Tom 4. Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Pod redakcją Lecha K. Paprzyckiego

Tom 4. Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Pod redakcją Lecha K. Paprzyckiego Tom 4 Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Pod redakcją Lecha K. Paprzyckiego SYSTEM PRAWA KARNEGO Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 209/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2013 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Protokolant

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. 1999, Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116,

Bardziej szczegółowo

J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ M. Safjan, J. Jastrzębski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA E. Cała-Wacinkiewicz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo karne materialne polski

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY ORZECZONEJ WYROKIEM ŁĄCZNYM. A limitation of the punishment execution related to aggregated sentences.

PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY ORZECZONEJ WYROKIEM ŁĄCZNYM. A limitation of the punishment execution related to aggregated sentences. MARCIN PRZESTRZELSKI PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY ORZECZONEJ WYROKIEM ŁĄCZNYM A limitation of the punishment execution related to aggregated sentences Streszczenie Artykuł porusza problem przedawnienia

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Sroka Wykształcenie Pełnione funkcje

dr Tomasz Sroka Wykształcenie Pełnione funkcje dr Tomasz Sroka Tomasz Sroka jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Collegium Medicum UJ. Pracuje również jako asystent sędziego w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO

WPROWADZENIE DO PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO WPROWADZENIE DO PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr MGR TOMASZ GAWLICZEK KATEDRA KRYMINOLOGII I PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO POJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe Podręczniki Prawnicze Prawo karne skarbowe Feliks Prusak C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Feliks Prusak Prawo karne skarbowe W sprzedaży: F. Prusak PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE, wyd. 2 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post powaniu karnym

Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post powaniu karnym Hanna Paluszkiewicz Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post powaniu karnym Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem Wzory pism procesowych z objaênieniami PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Hanna

Bardziej szczegółowo

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo