Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management)"

Transkrypt

1 Adam Drosik * Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management) Wstęp We współczesnym społeczeństwie słowo kryzys stało się jednym z tych słów kluczy, którymi atakowani jesteśmy przy każdej nadarzającej się sposobności. Mówimy o kryzysie małżeńskim, kryzysie wieku średniego, kryzysie gospodarczym czy międzynarodowym. Od 2007 roku cały świat żyje kryzysem ekonomicznym, licząc jednocześnie milionowe straty jakie on spowodował. F.P. Seitel stwierdza, iż w świecie społeczeństwa informacyjnego zdominowanego przez nieustanną komunikację i przepływ informacji ciągle wzrasta liczba i siła sytuacji kryzysowych wpływających na funkcjonowanie rządów, przedsiębiorstw i wszelkiego typu organizacji, a nawet poszczególnych osób [Seitel, 2003, s. 220]. Jak zauważa T. Goban-Klas współczesne media zdominowane są przez serwis złych wiadomości, rozrywkę, sport i reklamę. D. Tannen mówi wprost o cywilizacji kłótni [Goban-Klas, 2005, s. 180]. Czy zatem jesteśmy skazani na ciągłe i powtarzające się kryzysy? Według teorii A. Etzioniego wszystkie systemy społeczne zmierzają w stronę entropii, czyli atomizacji i anarchii. Dzieję się tak mimo, iż stale czyni się wysiłki, aby zachować ich poziom integracji i organizacji [Etzioni, 1968, s ]. W teorii A. Etzioniego kryzys staje się naturalnym elementem każdego społeczeństwa, jego immanentną częścią. Choć spojrzenie to zostało zakwestionowane przez wybitnego francuskiego badacza kryzysów politycznych M. Dobry`ego [Dobry, 1995], nie sposób całkowicie odrzucić kryzysowej natury społeczeństw. W badaniach wśród kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach amerykańskich, przeprowadzonych w 1986 roku przez Stevena Finka, aż 89 procent menagerów stwierdziło, iż kryzysy są równie nieuchronne jak śmierć i podatki * Dr, Instytut Politologii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski, Opole, ul. Chabrów 62/6,

2 42 Adam Drosik [Wojcik, 2001, s. 566]. Gdyby takie badania przeprowadzono dzisiaj, współczynnik ten mógłby być jeszcze wyższy. Nieuchronność kryzysu zmusza nas do postawienia pytania, czy możemy się do niego przygotować lub nawet uniemożliwić jego zaistnienie? Odpowiedź jest twierdząca. Co więcej, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec zaistnieniu sytuacji kryzysowej (co w dłuższej perspektywie wydaje się niemożliwe), to z pewnością możemy załagodzić skutki potencjalnego kryzysu. Powyższymi zagadnieniami zajmuje się zarządzanie problemowe (issue management). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie niesie ze sobą zarządzanie problemowe, które notabene staję się coraz ważniejszą częścią zarządzania kryzysowego (crisis management), ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach antycypujących potencjalne problemy. W literaturze przedmiotu zarządzanie problemowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy, szczególnie amerykańskich. W Polsce nadal jest to jedna z niedocenianych sfer szeroko pojętej działalności public relations (PR) o czym świadczy nieco skromna literatura poświęcona tej tematyce. Należy natomiast zauważyć wzrastającą ciekawość problematyką zarządzania kryzysowego. 1. Czym jest kryzys Kryzys stał się zarówno częścią naszej cywilizacji, jak i przedmiotem refleksji naukowej, mającej na celu zgłębienie i zrozumienie jego natury. O kryzysie możemy mówić z punktu widzenia politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii czy ekonomii. Stan destabilizacji porządku społecznego oraz narastającego chaosu informacyjnego wokół instytucji, staje się również w wymiarze public relations jednym z głównych tematów badawczych. To, w jakiej mierze i w jaki sposób sytuacja kryzysowa odbija się na wynikach ekonomicznych organizacji oraz na jej wizerunku, staje się miernikiem zainteresowania problematyką zarządzania. Kryzys i zarządzanie nim traktowane jest dzisiaj jako osobny dział PR, na równi ze sponsoringiem czy lobbingiem. Natomiast kształtowanie wizerunku w trakcie kryzysu urasta współcześnie do rangi kluczowego punktu praktyki PR. W naukach tych, kryzys doczekał się wielu ujęć definicyjnych.

3 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 43 W 1984 roku P. Lagadec zaproponował definiowanie kryzysu jako: sytuacji, w której organizacje znalazły się twarzą w twarz z krytycznymi problemami i w której doświadczają nieubłaganej presji zewnętrznej oraz głębokiego ciśnienia wewnętrznego. Brutalna siła wrzuca je następnie w epicentrum uwagi, gdzie bezwładnie zderzają się ze sobą. To wszystko dzieje się w społeczeństwie, gdzie istnieją masowe środki komunikowania, pozwalające na bezpośredni kontakt z sytuacją kryzysową masowym odbiorcom i jednocześnie zapewniające organizacjom doświadczającym kryzysu długotrwałą centralną pozycję wśród rozpowszechnianych informacji [Ogrizek, Guillery, 1999, s. XIV]. Dla W. Budzyńskiego kryzysem jest praktycznie każde niespodziewane, niekorzystne wydarzenie o szerokim oddźwięku w otoczeniu firmy. Czasami wynika ono z nie przygotowania społeczeństwa do określonych przedsięwzięć podjętych przez firmę [Budzyński, 1998, s. 144]. Podobne ujęcie proponuje M. Ryniejska-Kiełdanowicz uznając, że kryzysem jest każde wydarzenie zaburzające normalny tryb działalności firmy, charakteryzujące się szerokim oddźwiękiem w jej otoczeniu [Kiełdanowicz, 2002, s. 40]. Z kolei S. Black opisując sytuację kryzysową stwierdza, że jest to zwykle nagłe i rozszerzające się z dużą szybkością wydarzenie wymagające natychmiastowego działania. Zauważa jednocześnie, że każda sytuacja kryzysowa jest inna, szczególna i nawet dokładnie przygotowane plany działania wymagają ciągłych modyfikacji i modernizacji [Black, 1998, s. 152]. J. Olędzki i D. Tworzydło ujmują kryzys jako wydarzenie publiczne zachodzące w interakcji w trójkącie: opinia publiczna, media i grupy nacisku. Autorzy podkreślają negatywny wymiar kryzysu wskazując, że jego jądrem jest potencjalne bądź faktyczne wystąpienie szkód czy poniesienie strat [Olędzki, Tworzydło, 2006, s. 276]. Na medialny wymiar kryzysu wskazuje w swej definicji Anna Murdoch, dla której kryzys to nie dający się powstrzymać nagły rozwój wypadków, którego nagłośnienie w mediach i potencjalnych negatywnych skutków tego nagłośnienia nie da się w żaden sposób wstrzymać ani skontrolować [Murdoch, 2003, s. 13]. A. Kadragić i P. Czarnowski definiując kryzys wskazują, iż jest to każda gwałtowna zmiana w samej firmie lub w środowisku społecznym, ekonomicznym i politycznym w którym firma działa [Kadragić, Czarnowski, 1997, s. 31]. Do definicji tej odwołuje się E.M. Cenker dodając, iż z kryzysem będziemy mieć do czynienia nawet, gdy wydźwięk zaistniałej sytuacji jest obiektywnie po-

4 44 Adam Drosik zytywny [Cenker, 2002, s. 167]. T. Smektała w pozycji poświęconej crisis management definiuje sytuacje kryzysowe jako zwykle nagłe i nieoczekiwane, niepożądane wydarzenie, zakłócające równowagę w firmie i stanowiące zagrożenie dla dowolnej sfery jej działalności [Smektała, 2001, s. 65]. Starając się uporządkować swoisty zamęt definicyjny, warto odnieść się do cech charakterystycznych jakimi odznacza się kryzys. Zdaniem R.D. Congletona typowy kryzys charakteryzuje się trzema aspektami: jest niespodziewany (stanowi kompletne zaskoczenie), jest nieprzyjemny oraz wymaga pilnej odpowiedzi jakiegoś rodzaju [Congleton, 2005, s. 183]. To jedna z najbardziej lapidarnych propozycji wskazania cech sytuacji kryzysowych, trafiających zarazem w sedno problemu. Bardziej szczegółową koncepcję przedstawił F. Seitel, który wyróżnia siedem sygnałów sytuacji kryzysowej, do których zalicza: zaskoczenie, niepełną informację, eskalację zdarzeń, utratę kontroli, wnikliwe obserwowanie firmy przez otoczenie, mentalność osaczonego oraz panikę [Seitel, 2003, s ]. Z kolei M. Fleischer wyszczególnia jako sygnały kryzysu osiem zdarzeń: wzrost presji czasu, zbieganie się wydarzeń, malejącą liczbę informacji, mnożenie się przypuszczeń, wzrastającą niepewność, zmniejszanie się kontroli, instancje wypracowujące decyzje są w stanie stresu, zmienianie się relacji decyzyjnych [Fleischer, 2003, s. 194]. Na gruncie polskim cechy charakterystyczne kryzysu wymienia K. Wojcik. Autorka stwierdza, iż są to zjawiska ograniczone i określone oraz znajdujące się pod wpływem lub są wywołane zbiorowym sprzeciwem [Wojcik, 2001, s. 567]. Z kolei A. Murdoch za najważniejsze elementy kryzysu uważa: nagłośnienie w mediach, długotrwałą obecność w środkach przekazu oraz wewnętrzną presję, która przeradza się lub już się przerodziła w serię nieprzewidywalnych zdarzeń bądź grozi eksplozją takich zdarzeń [Murdoch, 2003, s. 13]. 2. Istota issue management Działania podejmowane w ramach zarządzania kryzysowego oparte są na założeniach realizowanej strategii. Autorzy zajmujący się problematyką crisis management wyróżniają różne typy podejmowanych działań strategicznych. Możemy jednak wskazać dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią działania prewencyjne, które często pojawiają się pod nazwą zarządzania problemowego (issue management). Drugą

5 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 45 grupę konstytuować będą formy aktywności ujawniające się już w trakcie zaistniałego kryzysu, wśród których wyróżnia się: postawę bierną, reaktywne zarządzanie kryzysem oraz kreatywne zarządzanie kryzysem. Jak już zostało zaznaczone we wstępie, cele niniejszego artykułu koncentrują się wyłącznie na działaniach antycypujących kryzys, a więc na issue management oraz na możliwościach przezeń stwarzanych. Termin zarządzanie problemowe został zaproponowany przez H. Chase`a w 1976 roku, który definiował go jako: umiejętność rozumienia, angażowania, koordynowania i ukierunkowania całokształtu funkcji strategicznych i planistycznych oraz działań z zakresu public affairs/public relations dla realizacji jednego celu świadomego uczestniczenia w procesie kształtowania polityki społecznej wpływającej na byt jednostkowy i instytucjonalny [Seitel, 2003, s. 222]. Tym, co odróżnia zarządzanie problemowe od zarządzania prowadzonego już w trakcie kryzysu, jest sposób podejścia do polityki komunikacyjnej. Crisis management zakłada zmianę postaw odbiorców w wyniku prawidłowej i otwartej polityki informacyjnej, podczas gdy zarządzanie problemowe będzie częściej sięgać po techniki perswazyjne, mające na celu minimalizowanie lub likwidowanie problemów, zanim staną się one zagrożeniem. Tym samym zarządzanie problemowe staję się elementem prewencyjnych lub antycypujących działań i jako takie powinno być traktowane w szeroko postrzeganym kryzysowym public relations [Rydzak, 2006, s. 282]. I. Ansoff (uważany za jednego z ojców zarządzania strategicznego) i E. McDonnell, piszą o strategicznym zarządzaniu problemowym (Strategic Issue Management SIM), przez który to termin rozumieją wprowadzenie usystematyzowanej procedury wczesnej identyfikacji oraz szybkiego reagowania na zaskakujące zmiany zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa [Ansoff, McDonnel, 1990, s. 370]. Do definicji tej, oddającej istotę zarządzania problemowego, odwołuje się większość amerykańskich autorów podejmujących tę tematykę. Źródeł działań, które współcześnie określilibyśmy mianem zarządzania problemowego możemy doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych końca XIX wieku. Był to okres niezwykle dynamicznego rozwoju amerykańskiego przemysłu, a tym samym i zmian, jakie wywoływało to w społeczeństwie. To w tym czasie rodziły się fortuny magnatów przemysłowych, jednak ich powstawanie determinowało ogromne konflikty społeczne (m.in. z rolnikami tracącymi ziemie pod rozwój kolei, czy ma-

6 46 Adam Drosik łymi przedsiębiorcami, przegrywającymi rywalizacje z dążącymi do monopolu gigantami lub coraz większym rynkiem pracowników najemnych), które w przyszłości mogły prowadzić do bardzo poważnego kryzysu społecznego. Zarazem w tym samym okresie pojawiają się pierwsi specjaliści od komunikacji, sami określający się mianem publicists, którzy wskazywali decydentom przemysłowym i politycznym, jak można antycypować potencjalny kryzys. W efekcie powstają pierwsze federalne regulacje dotyczące rozwoju przemysłu: Interstate Commerce Act (1887 r.), Sherman Antitrust Act (1890 r.) i Safety Appliance Acts (1893 r.), które uważa się za jeden z pierwszych przejawów działań z zakresu issue management [Heath, 1997, s ]. Początkowe dekady XX wieku przyniosły kilka bardzo skutecznych działań zarządzania problemowego, które zarazem potwierdziły wagę i skuteczność przedsięwzięć prognozujących sytuacje kryzysowe. W 1915 roku Cadillac Motor Company wprowadził na rynek jeden z najważniejszych modeli samochodów w historii firmy Model 51. Był to pierwszy amerykański samochód z ośmiocylindrowym silnikiem. Zapowiadany jako przejaw doskonałości niepozbawiony był jednakże wad, które stanowiły poważne zagrożenie dla całego koncernu, którego flagowy produkt okazywał się nie do końca perfekcyjnym przedsięwzięciem [Heath, 1997, s. 54]. Zwiastuny potencjalnego kryzysu zostały dostrzeżone przez jednego z pionierów reklamy pracującego wówczas dla Cadillaca Theodore F. MacManusa. T. MacManus wykupił całą stronicę The Saturday Evening Post gdzie zamieścił esej zatytułowany The Penalty of Leadership, w którym to artykule nie znalazło się ani zdjęcie nowego samochodu, ani informacja o sprzedaży. Nie użyto nawet słowa Cadillac. Esej dotyczył przywództwa, liderów i przeszkód z jakimi muszą się oni zmagać. W swej wymowie esej tworzył obraz dwóch liderów: Cadillaca i samego czytelnika, posiadacza Modelu 51. T. MacManusowi udało się przekonać klientów Cadillaca, że krytyka, która dotyczy modelu samochodu i koncernu jest skierowana również w nich (wszak Cadillac i jego właściciel to jedność) i wynika ona ze zwykłej zazdrości, na którą narażeni są liderzy [Schreiber, 2010]. Sukcesy pionierów komunikowania, łączących praktykę z tworzeniem podstaw teoretycznych, takich jak T. MacManus, ale przede wszystkim I. Lee (pracujący w początkach XX wieku dla Pennsylvania Railroad), czy E. Bernays (znany ze współpracy m.in. z koncernem tytoniowym Philip Morris) wskazały kierunek działań, który będzie domi-

7 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 47 nował w XX i na początku XXI wieku. Ich sukcesy utorowały drogę następnym pokoleniom pokazując, jak ważne są działania szeroko rozumianego komunikowania. W ramach zarządzania problemowego możemy wyodrębnić kilka podstawowych form aktywności. Pierwszym działaniem jest przewidywanie problemów. Jak zauważa F. Seitel, w normalnych warunkach zarządzanie problemowe obejmuje okres od 18 miesięcy do 3 lat. Głównym celem staje się rozpoznanie potencjalnych problemów, które w perspektywie roku czy najbliższych lat mogą dotknąć organizację. Po wstępnym wyszczególnieniu powinna nastąpić ich selekcja. Wyodrębnione 5-10 priorytetowych problemów pozwoli skoncentrować działania na najważniejszych, z punktu widzenia organizacji, polach. Kolejnym etapem jest rozpoznanie szans i zagrożeń. Dzięki prawidłowemu zdiagnozowaniu potencjalnych problemów możliwe będzie określenie nie tylko zagrożeń, jakie ze sobą niosą, ale także szans, które stwarzają. Samo planowanie działań będzie się odbywało od zewnątrz do wewnątrz, gdyż to zewnętrzne otoczenie będzie warunkowało wybór i selekcję najistotniejszych problemów. Należy pamiętać, że wszelkie formy podejmowanych działań muszą być zorientowane na zysk. Ochrona przed negatywnymi zjawiskami zewnętrznymi ma w konsekwencji zapewnić sukces, czy to w postaci zysku ekonomicznego, czy w przypadku polityki sukcesu wyborczego. Ostatnie dwie formy działania dotyczą oparcia się na harmonogramie, czyli realizacji planu, który został przyjęty oraz na wsparciu najwyższego kierownictwa, które będzie niezbędne, aby podejmowane formy aktywności mogły być skutecznie zrealizowane [Seitel, 2003, s ]. Powyższe sposoby działania będą stanowiły swoisty program prewencyjny, składający się z trzech zasadniczych faz. Pierwszą będzie opracowanie scenariuszy prawdopodobnych kryzysów i na ich podstawie planów działania. Następnie wyuczenie się zasad skutecznego postępowania komunikacyjnego. Zwieńczenie stanowić będzie podjęcie czynności przygotowujących organizację do realizacji działań antykryzysowych [Wojcik, 2001, s ]. W pierwszej fazie, o której pisze K. Wojcik, bardzo pomocna może być typologia sytuacji kryzysowych zaproponowana przez S. Blacka, który podzielił je ze względu na możliwość ich przewidzenia, czyli na: znane nieznane i nieznane nieznane. Do pierwszej grupy S. Black zaliczył sytuacje, o których wiemy, że mogą wywołać potencjalny kryzys, ale nieznany jest czas ich wystąpie-

8 48 Adam Drosik nia. W drugiej natomiast znalazły się sytuacje, gdzie nieznana jest zarówno przyczyna jak i czas [Black, 1998, s ]. Robin Cohn, przywołuje jedno z badań przeprowadzonych przez Institute for Crisis Management Indiana, które dowiodło, iż ponad 30% kryzysów w firmach można uznać za nieoczekiwane [Cohn, 2000, s. 10]. Propozycja S. Blacka, co należy podkreślić bardzo ogólna, właśnie ze względu na wysoki poziom abstrakcji stanowi doskonały punkt wyjścia do działań antycypujących kryzys i jest możliwa do zastosowania praktycznie na każdym polu. Wszakże wszędzie jesteśmy w stanie wskazać sytuacje, które mogą nieść ryzyko wystąpienia kryzysu. Wyszczególnienie owych stanów rzeczy, wracając do propozycji K. Wojcik, jest pierwszym krokiem dobrego przygotowania do sytuacji kryzysowej. 3. Nowe możliwości dla issue management media społecznościowe. Case study British Petroleum (BP) Szczególnie pomocnym narzędziem w działaniach antycypujących ewentualne zagrożenia stały się media społecznościowe. Już samo monitorowanie Sieci jest doskonałym narzędziem do wykrywania potencjalnych zagrożeń, poprzez identyfikację problemów pojawiających się choćby na forach dyskusyjnych, na co wskazuje Dennis de Kool [de Kool, 2012, s ]. I tak jak Internet umożliwił głębsze rozpoznanie otoczenia, tak media społecznościowe, jak słusznie zauważają B. Solis i D. Breakenridge, stają się podstawowym mechanizmem łączenia z ludźmi, ideami, markami, nowościami i informacjami [Solis, Breakenridge, 2009, s. 167]. Budowanie więzi między podmiotem a otoczeniem wydaje się być jednym z najważniejszych fundamentów, na których będą oparte działania w ramach issue management. Jak dramatyczne skutki może mieć złe zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych pokazuje przykład koncernu British Petroleum w trakcie kryzysu związanego z wyciekiem ropy w Zatoce Meksykańskiej. BP przed wystąpieniem kryzysu było aktywne na portalach społecznościowych (posiadało oficjalne konta na najpopularniejszych i największych portalach: Facebook, YouTube i Twitter), ale nie przywiązywało do tej aktywności zbyt dużej wagi. Świadczy o tym chociażby poziom popularności oficjalnych kont BP: na Facebooku miał ponad 41 tys. fanów, oficjalny mikroblog firmy śledziło ponad 18,5 tys. osób, a kanał na YouTube miał blisko 6,5 tys. subskrybentów [Adonai, 2010]. Jak na globalną markę, wycenianą w styczniu 2010 roku na ok. 20

9 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 49 mld dolarów [Pacuła, 2010] to naprawdę niewiele. Dla porównania, oficjalny profil innej globalnej marki Coca Coli na Facebooku lubi 57 mln osób, profil na Twitter ma ponad 657 tys. śledzących, a kanał na YouTube subskrybuje ponad 98 tys. osób. Katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej i związana z nią aktywność przeciwników BP na portalach społecznościowych, z jednej strony obnażyła wszystkie słabości zarządzania kryzysowego BP, z drugiej jednak pokazała, jak ważne jest docenienie działań w mediach społecznościowych. BP w trakcie kryzysu na bieżąco relacjonowała działania na swoich profilach społecznościowych, co należy uznać bez wątpienia za duży atut. Jednakże zarazem była to jedyna forma aktywności w tej przestrzeni. Zabrakło tego, co jest istotą mediów społecznościowych interakcji. Wszelkie komentarze czy pytania pozostawione były bez odpowiedzi. Co gorsza dla BP pojawiła się oddolna bardzo negatywna akcja skierowana w brytyjski koncern, która o dziwo również nie spotkała się z reakcją. W efekcie profil na Facebooku nawołujący do bojkotowania BP miał w szczytowym momencie ponad 846,5 tys. fanów (obecnie jest to 767 tys.) [Adonai, 2010]. Profile ze zwrotem nienawidzę BP miały po kilka tysięcy użytkowników na innych portalach społecznościowych. Na Twitterze 26-letni J. Simpson założył parodiujący oficjalny mikroblog BP pod nazwą BPGlobalPR, który bardzo szybko zyskał ogromną popularność (ponad 190 tys. śledzących) [Lazar, 2010]. Można było na nim przeczytać m.in. takie wpisy: niestety musimy przyznać, że coś stało się w Zatoce Meksykańskiej. Więcej w przyszłości, czy niestety nie możemy dłużej zaświadczać, że nasza ropa jest bezpieczna dla delfinów [BPGlobalPR, 2010]. Koncern BP bardzo boleśnie odczuł skutki katastrofy. Jego akcje w ciągu dwóch miesięcy straciły na wartości blisko 40 procent. Tylko w trakcie jednej sesji akcje BP potrafiły tracić po kilkanaście punktów procentowych [Pawlicki, 2010]. Kompletnemu załamaniu uległ wizerunek BP w USA. Według sondażu AP, przeprowadzonego w połowie czerwca 2010 roku, aż 83% Amerykanów źle oceniało reakcję BP na katastrofę [Bosacki, 2010]. Wojnę brytyjskiemu koncernowi wytoczyli amerykańscy internauci. Główne hasło facebook owego profilu Bojkotuj BP nie pozostawiało złudzeń: Bojkotujcie BP na całym świecie, na zawsze, a dołączona wskazówka pouczała, by bojkotować także należące do BP marki: Castrol (producent olejów), Aral czy Amoco (sieci

10 50 Adam Drosik stacji benzynowych). Prawdziwą furorę robiły śpiewane przez internautów piosenki o katastrofie. Koncern próbował przeciwdziałać akcji wykupując za 50 mln dolarów czas reklamowy w stacjach telewizyjnych oraz wykupując w wyszukiwarkach internetowych frazę wyciek oleju. W rezultacie, w anglojęzycznych wersjach wyszukiwarek Yahoo i Google, użytkownicy, którzy wpisali hasło wyciek oleju, na pierwszym miejscu listy wyników znaleźli link do strony BP z oficjalnym oświadczeniem. Firma oficjalnie nie podała skali akcji oraz jej kosztów, ale według ekspertów od marketingu internetowego, mógł być to koszt ok. 10 tys. dolarów dziennie [Mib, 2010]. Kosztowne działania zamiast nastroje ostudzić, jeszcze bardziej rozzłościły Amerykanów. Przed stacjami w dużych miastach odbywały się demonstracje, a całe USA obiegły zdjęcia z Manhattanu, gdzie wandale oblali farbą znak z logiem BP przy jednej ze stacji [Wieliński, 2010]. W czerwcu 2010 roku marka BP wyceniana była na 0 (zero) dolarów amerykańskich [Pacuła, 2010]. BP poniosło absolutną wizerunkowa katastrofę, która spowodowana była różnicą pomiędzy oczekiwaniami wobec koncernu a zachowaniem samej firmy i jej kierownictwa. Jak zauważają M. Bryant i T. Humter właściwe działania z zakresu zarządzania problemowego powinny rozpocząć się od rozpoznania społecznie istotnych kwestii. W przypadku BP, nie doceniono wagi katastrofy w Zatoce Meksykańskiej dla amerykańskiego społeczeństwa. Należy pamiętać, iż to co jest istotne społecznie, nie ma charakteru statycznego. Jeśli firma dobrze rozpozna oczekiwania obywateli i postępuje zgodnie z nimi, problem rozwiązywany jest często bez większego wpływu na jej wizerunek. Ale jeśli problem zostanie źle zdiagnozowany bądź zignorowany, przeradza się w stan zapalny, którego efekty mogą być niezwykle kosztowne, o czym przekonało się BP [Bryant, Hunter, 2010]. Doskonałym narzędziem do rozpoznania oczekiwań względem firmy są media społecznościowe, które gdy są odpowiednio używane, powinny służyć do nawiązania więzi pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. I właśnie budowanie więzi staje się kluczową kwestią w zarządzaniu problemowym. Poprzez odpowiadanie na pojawiające się sugestie i oczekiwania, firma tworzy wizerunek transparentnej i szczerej instytucji, mówiąc wprost, staje się przyjacielem, któremu można zaufać. W momencie popełnienia błędu, łatwiej wybacza się i wspiera przyjaciela niż obcego. W przypadku BP, brak więzi między koncernem a inter-

11 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 51 nautami oraz próby kontrolowania informacji spowodowały szybki wzrost negatywnych ocen oraz jakikolwiek brak zaufania do działań firmy [Adonai, 2010]. Zakończenie XX wiek był bez wątpienia wiekiem informacji, która z roku na rok zyskiwała coraz większą wartość. Wzrost roli informacji był proporcjonalny do jej wpływu na wizerunek, a dalej także na wartość podmiotu. Efektem są coraz większe nakłady właśnie w sferze komunikacji. Działy public relations w ciągu ostatniego półwiecza stały się jednymi z najważniejszych. W świecie perfekcyjnie tworzonych obrazów, każde zagrożenie przybiera postać kryzysu. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz większą popularnością cieszy się zarządzanie kryzysowe, którego rola w public relations systematycznie rośnie, a wraz z nim znaczenie zarządzania problemowego. Możemy wręcz zakładać, iż to właśnie zarządzanie problemowe będzie jednym z głównych działań public relations w najbliższej przyszłości. Powód jest prozaiczny, po prostu bardziej się to opłaca. Koszty działań prewencyjnych są w dłuższej perspektywie znacząco niższe, niż zmaganie się z sytuacją kryzysową. Zmiany, które spowodował w komunikowaniu Internet, a w szczególności rewolucja Web 2.0, która zmieniła paradygmat powstawania informacji przesuwając ciężar w stronę użytkowników Sieci, zmusiła do przewartościowania dotychczasowej wiedzy z zakresu public relations. Jednak rewolucja Web 2.0 to nie tylko zmiana kierunku w tworzeniu treści. To także natychmiastowa interakcja, a przede wszystkim możliwość budowania więzi. I co najważniejsze, prawdopodobnie jest to proces, który będzie się pogłębiał, a nie odwrotnie. Stąd też wszelkie działania komunikacyjne muszą podążać właśnie w tę stronę. Zrozumienie istoty tego procesu pozwala wykorzystać nowe narzędzia, jakimi są media społecznościowe, do działań antycypujących kryzys. Przykład katastrofy wizerunkowej British Petroleum pokazuje, do czego prowadzi brak zrozumienia dla zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie informatycznym. Literatura 1. Adonai E. (2010), Social Media Crisis Management, share.net/elishatan/social-media-crisis-management-three-casestudies, dostęp dnia

12 52 Adam Drosik 2. Ansoff I., McDonnell E. (1990), Implanting Strategic Management, Pretince Hall, New Jeresy. 3. Black S. (1998), Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków. 4. Bosacki M. (2010), Obama czyści ropę, Gazeta Wyborcza. 5. BPGlobalPR (2010), A Crash Course in PR from Folks The Guardian, may/28/crash-course-pr-twitter-bpglobalpr, dostęp dnia Breakenridge D., Solis B. (2009), Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media is Reinventing the Aging Business of PR, FT Press, New Jersey. 7. Bryant M., Hunter T. (2010), BP and Public Issue (Mis)management, Ivey Business Journal, pics/leadership/bp-and-public-issues-mismanagement, dostęp dnia Budzyński W. (1998), Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 9. Cenker E.M. (2002), Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. 10. Cohn R. (2000), The PR Crisis Bible: How to Take Charge of the Media When All Hell Break Loose, Truman Halley Books St. Martin`s Press, New York. 11. Congleton R.D. (2005), The Political Economy of Crisis Management: Suprise, Urgensy and Mistakes In Politycal Decision Making, w: Dynamics of Intervention: Regulation and Redistribution in the Mixed Economy, Kurrild-Klitgaard P. (red.), Elsevier Ltd., Oxford. 12. De Kool (2012), Web Monitoring and Strategic Issue Management: Dutch Student Protests Against the 1040-hour Norm, w: Web 2.0 Technologies and Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications, Reddick C., Aikins S. (red.), Spronger, London. 13. Dobry M. (1995), Socjologia kryzysów politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 14. Etzioni A. (1968), The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes, Collier-Macmillan, New York. 15. Fleischer M. (2003), Corporate identity i public relations, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacja TEB, Wrocław. 16. Goban-Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

13 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management Heath R. (1997), Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challanges, Sage Publications, Thousand Oaks. 18. Kadragić A., Czarnowski P. (1997), Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Business Press, Warszawa. 19. Kiełdanowicz M. (2002), Public relations w sytuacjach kryzysowych, w: Public relations w teorii i praktyce, Ociepka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 20. Lazar S. (2010), BP Antagonist Reveals Identity, The Huffington Post, dostęp dnia Mib (2010), BP wykupuje w wyszukiwarkach frazę wyciek oleju, Wyborcza.biz, puje_w_wyszukiwarkach_fraze wyciek_oleju_.html, dostęp dnia Murdoch A. (2003), Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 23. Ogrizek M., Guillery J.M. (1999), Communicating in Crisis, Walter de Gruyter Inc., New York. 24. Olędzki J., Tworzydło D. (2006), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 25. Pacuła P. (2010), BP, Dell czy Google? Sprawdź, które marki straciły najwięcej, Menstream, html, dostęp dnia Pawlicki J. (2010), Ropa niszczy sojusz Londynu z Waszyngtonem, Gazeta Wyborcza Rydzak W. (2006), Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, w: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 28. Schreiber R. (2010), Cadillac and The Mark of Leadership, thetruthaboutcars.com/2010/05/cadillac-and-the-mark-of-leadership/, dostęp dnia Seitel F. (2003), Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa. 30. Smektała P. (2001), Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Astrum, Wrocław. 31. Wieliński B. (2010), Ameryka nienawidzi BP, Gazeta Wyborcza.

14 54 Adam Drosik 32. Wojcik K. (2001), Public Relations od A do Z, T. 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Streszczenie Coraz większe nakłady związane z budowaniem pożądanego wizerunku organizacji sprawiają, iż zarazem rośnie rola działań związanych z zarządzaniem wizerunkiem w sytuacji kryzysowej. Dotyczy to także coraz popularniejszych działań antycypujących potencjalne zagrożenia, które określane jest mianem zarządzania problemowego. Rosnąca rola Internetu, który staje się najważniejszym medium XXI wieku przesuwa ciężar działań prewencyjnych właśnie w cyberprzestrzeń. Szczególnie rewolucja Web 2.0, której efektem są m.in. portale społecznościowe dała nowe narzędzia dla działań z zakresu zarządzania problemowego. Możliwość natychmiastowej interakcji, a przede wszystkim budowanie wzajemnej więzi między firmą i jej otoczeniem staje się fundamentem działań zarządzania problemowego ery Web 2.0. Brak zrozumienia dla tych zmian prowadzić może do poważnego kryzysu wizerunkowego o czym przekonał się m.in. koncern British Petroleum. Słowa kluczowe zarządzanie problemowe, zarządzanie kryzysowe, media społecznościowe Optimization of actions on crisis management through issue management (Summary) Increasing amounts related to building the desired image of the organization cause it at the same time increasing the role of activities related to the crisis management. This also applies to increasingly popular activities anticipate potential threats, which is referred to as issue management. The growing role of the Internet, which has become the most important medium in the twenty-first century, shifts the burden of prevention in the cyberspace. In particular, the revolution Web 2.0, the effect of which are, include social networking sites has given new tools for issue management. Possibility of immediate interaction, and above all, build of mutual relationship between the company and its environment is the foundation of issue management of era Web 2.0. Lack of understanding of these changes can lead to a serious image crisis of image of which became convinced, among others British Petroleum. Keywords issue management, crisis management, social media

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych szanse i zagrożenia

Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych szanse i zagrożenia Ewa Głuszek * Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych szanse i zagrożenia Wstęp Reputacja przedsiębiorstwa jest obecnie jednym z jego najwyżej cenionych aktywów, gdyż odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie widać?

Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie widać? Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 356 Management Forum 2 Redaktorzy naukowi Grzegorz Bełz Arkadiusz Wierzbic Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Joanna Dziedzic nr albumu 282060 Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Praca magisterska na kierunku dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo