Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management)"

Transkrypt

1 Adam Drosik * Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management) Wstęp We współczesnym społeczeństwie słowo kryzys stało się jednym z tych słów kluczy, którymi atakowani jesteśmy przy każdej nadarzającej się sposobności. Mówimy o kryzysie małżeńskim, kryzysie wieku średniego, kryzysie gospodarczym czy międzynarodowym. Od 2007 roku cały świat żyje kryzysem ekonomicznym, licząc jednocześnie milionowe straty jakie on spowodował. F.P. Seitel stwierdza, iż w świecie społeczeństwa informacyjnego zdominowanego przez nieustanną komunikację i przepływ informacji ciągle wzrasta liczba i siła sytuacji kryzysowych wpływających na funkcjonowanie rządów, przedsiębiorstw i wszelkiego typu organizacji, a nawet poszczególnych osób [Seitel, 2003, s. 220]. Jak zauważa T. Goban-Klas współczesne media zdominowane są przez serwis złych wiadomości, rozrywkę, sport i reklamę. D. Tannen mówi wprost o cywilizacji kłótni [Goban-Klas, 2005, s. 180]. Czy zatem jesteśmy skazani na ciągłe i powtarzające się kryzysy? Według teorii A. Etzioniego wszystkie systemy społeczne zmierzają w stronę entropii, czyli atomizacji i anarchii. Dzieję się tak mimo, iż stale czyni się wysiłki, aby zachować ich poziom integracji i organizacji [Etzioni, 1968, s ]. W teorii A. Etzioniego kryzys staje się naturalnym elementem każdego społeczeństwa, jego immanentną częścią. Choć spojrzenie to zostało zakwestionowane przez wybitnego francuskiego badacza kryzysów politycznych M. Dobry`ego [Dobry, 1995], nie sposób całkowicie odrzucić kryzysowej natury społeczeństw. W badaniach wśród kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach amerykańskich, przeprowadzonych w 1986 roku przez Stevena Finka, aż 89 procent menagerów stwierdziło, iż kryzysy są równie nieuchronne jak śmierć i podatki * Dr, Instytut Politologii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski, Opole, ul. Chabrów 62/6,

2 42 Adam Drosik [Wojcik, 2001, s. 566]. Gdyby takie badania przeprowadzono dzisiaj, współczynnik ten mógłby być jeszcze wyższy. Nieuchronność kryzysu zmusza nas do postawienia pytania, czy możemy się do niego przygotować lub nawet uniemożliwić jego zaistnienie? Odpowiedź jest twierdząca. Co więcej, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec zaistnieniu sytuacji kryzysowej (co w dłuższej perspektywie wydaje się niemożliwe), to z pewnością możemy załagodzić skutki potencjalnego kryzysu. Powyższymi zagadnieniami zajmuje się zarządzanie problemowe (issue management). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie niesie ze sobą zarządzanie problemowe, które notabene staję się coraz ważniejszą częścią zarządzania kryzysowego (crisis management), ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach antycypujących potencjalne problemy. W literaturze przedmiotu zarządzanie problemowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy, szczególnie amerykańskich. W Polsce nadal jest to jedna z niedocenianych sfer szeroko pojętej działalności public relations (PR) o czym świadczy nieco skromna literatura poświęcona tej tematyce. Należy natomiast zauważyć wzrastającą ciekawość problematyką zarządzania kryzysowego. 1. Czym jest kryzys Kryzys stał się zarówno częścią naszej cywilizacji, jak i przedmiotem refleksji naukowej, mającej na celu zgłębienie i zrozumienie jego natury. O kryzysie możemy mówić z punktu widzenia politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii czy ekonomii. Stan destabilizacji porządku społecznego oraz narastającego chaosu informacyjnego wokół instytucji, staje się również w wymiarze public relations jednym z głównych tematów badawczych. To, w jakiej mierze i w jaki sposób sytuacja kryzysowa odbija się na wynikach ekonomicznych organizacji oraz na jej wizerunku, staje się miernikiem zainteresowania problematyką zarządzania. Kryzys i zarządzanie nim traktowane jest dzisiaj jako osobny dział PR, na równi ze sponsoringiem czy lobbingiem. Natomiast kształtowanie wizerunku w trakcie kryzysu urasta współcześnie do rangi kluczowego punktu praktyki PR. W naukach tych, kryzys doczekał się wielu ujęć definicyjnych.

3 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 43 W 1984 roku P. Lagadec zaproponował definiowanie kryzysu jako: sytuacji, w której organizacje znalazły się twarzą w twarz z krytycznymi problemami i w której doświadczają nieubłaganej presji zewnętrznej oraz głębokiego ciśnienia wewnętrznego. Brutalna siła wrzuca je następnie w epicentrum uwagi, gdzie bezwładnie zderzają się ze sobą. To wszystko dzieje się w społeczeństwie, gdzie istnieją masowe środki komunikowania, pozwalające na bezpośredni kontakt z sytuacją kryzysową masowym odbiorcom i jednocześnie zapewniające organizacjom doświadczającym kryzysu długotrwałą centralną pozycję wśród rozpowszechnianych informacji [Ogrizek, Guillery, 1999, s. XIV]. Dla W. Budzyńskiego kryzysem jest praktycznie każde niespodziewane, niekorzystne wydarzenie o szerokim oddźwięku w otoczeniu firmy. Czasami wynika ono z nie przygotowania społeczeństwa do określonych przedsięwzięć podjętych przez firmę [Budzyński, 1998, s. 144]. Podobne ujęcie proponuje M. Ryniejska-Kiełdanowicz uznając, że kryzysem jest każde wydarzenie zaburzające normalny tryb działalności firmy, charakteryzujące się szerokim oddźwiękiem w jej otoczeniu [Kiełdanowicz, 2002, s. 40]. Z kolei S. Black opisując sytuację kryzysową stwierdza, że jest to zwykle nagłe i rozszerzające się z dużą szybkością wydarzenie wymagające natychmiastowego działania. Zauważa jednocześnie, że każda sytuacja kryzysowa jest inna, szczególna i nawet dokładnie przygotowane plany działania wymagają ciągłych modyfikacji i modernizacji [Black, 1998, s. 152]. J. Olędzki i D. Tworzydło ujmują kryzys jako wydarzenie publiczne zachodzące w interakcji w trójkącie: opinia publiczna, media i grupy nacisku. Autorzy podkreślają negatywny wymiar kryzysu wskazując, że jego jądrem jest potencjalne bądź faktyczne wystąpienie szkód czy poniesienie strat [Olędzki, Tworzydło, 2006, s. 276]. Na medialny wymiar kryzysu wskazuje w swej definicji Anna Murdoch, dla której kryzys to nie dający się powstrzymać nagły rozwój wypadków, którego nagłośnienie w mediach i potencjalnych negatywnych skutków tego nagłośnienia nie da się w żaden sposób wstrzymać ani skontrolować [Murdoch, 2003, s. 13]. A. Kadragić i P. Czarnowski definiując kryzys wskazują, iż jest to każda gwałtowna zmiana w samej firmie lub w środowisku społecznym, ekonomicznym i politycznym w którym firma działa [Kadragić, Czarnowski, 1997, s. 31]. Do definicji tej odwołuje się E.M. Cenker dodając, iż z kryzysem będziemy mieć do czynienia nawet, gdy wydźwięk zaistniałej sytuacji jest obiektywnie po-

4 44 Adam Drosik zytywny [Cenker, 2002, s. 167]. T. Smektała w pozycji poświęconej crisis management definiuje sytuacje kryzysowe jako zwykle nagłe i nieoczekiwane, niepożądane wydarzenie, zakłócające równowagę w firmie i stanowiące zagrożenie dla dowolnej sfery jej działalności [Smektała, 2001, s. 65]. Starając się uporządkować swoisty zamęt definicyjny, warto odnieść się do cech charakterystycznych jakimi odznacza się kryzys. Zdaniem R.D. Congletona typowy kryzys charakteryzuje się trzema aspektami: jest niespodziewany (stanowi kompletne zaskoczenie), jest nieprzyjemny oraz wymaga pilnej odpowiedzi jakiegoś rodzaju [Congleton, 2005, s. 183]. To jedna z najbardziej lapidarnych propozycji wskazania cech sytuacji kryzysowych, trafiających zarazem w sedno problemu. Bardziej szczegółową koncepcję przedstawił F. Seitel, który wyróżnia siedem sygnałów sytuacji kryzysowej, do których zalicza: zaskoczenie, niepełną informację, eskalację zdarzeń, utratę kontroli, wnikliwe obserwowanie firmy przez otoczenie, mentalność osaczonego oraz panikę [Seitel, 2003, s ]. Z kolei M. Fleischer wyszczególnia jako sygnały kryzysu osiem zdarzeń: wzrost presji czasu, zbieganie się wydarzeń, malejącą liczbę informacji, mnożenie się przypuszczeń, wzrastającą niepewność, zmniejszanie się kontroli, instancje wypracowujące decyzje są w stanie stresu, zmienianie się relacji decyzyjnych [Fleischer, 2003, s. 194]. Na gruncie polskim cechy charakterystyczne kryzysu wymienia K. Wojcik. Autorka stwierdza, iż są to zjawiska ograniczone i określone oraz znajdujące się pod wpływem lub są wywołane zbiorowym sprzeciwem [Wojcik, 2001, s. 567]. Z kolei A. Murdoch za najważniejsze elementy kryzysu uważa: nagłośnienie w mediach, długotrwałą obecność w środkach przekazu oraz wewnętrzną presję, która przeradza się lub już się przerodziła w serię nieprzewidywalnych zdarzeń bądź grozi eksplozją takich zdarzeń [Murdoch, 2003, s. 13]. 2. Istota issue management Działania podejmowane w ramach zarządzania kryzysowego oparte są na założeniach realizowanej strategii. Autorzy zajmujący się problematyką crisis management wyróżniają różne typy podejmowanych działań strategicznych. Możemy jednak wskazać dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią działania prewencyjne, które często pojawiają się pod nazwą zarządzania problemowego (issue management). Drugą

5 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 45 grupę konstytuować będą formy aktywności ujawniające się już w trakcie zaistniałego kryzysu, wśród których wyróżnia się: postawę bierną, reaktywne zarządzanie kryzysem oraz kreatywne zarządzanie kryzysem. Jak już zostało zaznaczone we wstępie, cele niniejszego artykułu koncentrują się wyłącznie na działaniach antycypujących kryzys, a więc na issue management oraz na możliwościach przezeń stwarzanych. Termin zarządzanie problemowe został zaproponowany przez H. Chase`a w 1976 roku, który definiował go jako: umiejętność rozumienia, angażowania, koordynowania i ukierunkowania całokształtu funkcji strategicznych i planistycznych oraz działań z zakresu public affairs/public relations dla realizacji jednego celu świadomego uczestniczenia w procesie kształtowania polityki społecznej wpływającej na byt jednostkowy i instytucjonalny [Seitel, 2003, s. 222]. Tym, co odróżnia zarządzanie problemowe od zarządzania prowadzonego już w trakcie kryzysu, jest sposób podejścia do polityki komunikacyjnej. Crisis management zakłada zmianę postaw odbiorców w wyniku prawidłowej i otwartej polityki informacyjnej, podczas gdy zarządzanie problemowe będzie częściej sięgać po techniki perswazyjne, mające na celu minimalizowanie lub likwidowanie problemów, zanim staną się one zagrożeniem. Tym samym zarządzanie problemowe staję się elementem prewencyjnych lub antycypujących działań i jako takie powinno być traktowane w szeroko postrzeganym kryzysowym public relations [Rydzak, 2006, s. 282]. I. Ansoff (uważany za jednego z ojców zarządzania strategicznego) i E. McDonnell, piszą o strategicznym zarządzaniu problemowym (Strategic Issue Management SIM), przez który to termin rozumieją wprowadzenie usystematyzowanej procedury wczesnej identyfikacji oraz szybkiego reagowania na zaskakujące zmiany zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa [Ansoff, McDonnel, 1990, s. 370]. Do definicji tej, oddającej istotę zarządzania problemowego, odwołuje się większość amerykańskich autorów podejmujących tę tematykę. Źródeł działań, które współcześnie określilibyśmy mianem zarządzania problemowego możemy doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych końca XIX wieku. Był to okres niezwykle dynamicznego rozwoju amerykańskiego przemysłu, a tym samym i zmian, jakie wywoływało to w społeczeństwie. To w tym czasie rodziły się fortuny magnatów przemysłowych, jednak ich powstawanie determinowało ogromne konflikty społeczne (m.in. z rolnikami tracącymi ziemie pod rozwój kolei, czy ma-

6 46 Adam Drosik łymi przedsiębiorcami, przegrywającymi rywalizacje z dążącymi do monopolu gigantami lub coraz większym rynkiem pracowników najemnych), które w przyszłości mogły prowadzić do bardzo poważnego kryzysu społecznego. Zarazem w tym samym okresie pojawiają się pierwsi specjaliści od komunikacji, sami określający się mianem publicists, którzy wskazywali decydentom przemysłowym i politycznym, jak można antycypować potencjalny kryzys. W efekcie powstają pierwsze federalne regulacje dotyczące rozwoju przemysłu: Interstate Commerce Act (1887 r.), Sherman Antitrust Act (1890 r.) i Safety Appliance Acts (1893 r.), które uważa się za jeden z pierwszych przejawów działań z zakresu issue management [Heath, 1997, s ]. Początkowe dekady XX wieku przyniosły kilka bardzo skutecznych działań zarządzania problemowego, które zarazem potwierdziły wagę i skuteczność przedsięwzięć prognozujących sytuacje kryzysowe. W 1915 roku Cadillac Motor Company wprowadził na rynek jeden z najważniejszych modeli samochodów w historii firmy Model 51. Był to pierwszy amerykański samochód z ośmiocylindrowym silnikiem. Zapowiadany jako przejaw doskonałości niepozbawiony był jednakże wad, które stanowiły poważne zagrożenie dla całego koncernu, którego flagowy produkt okazywał się nie do końca perfekcyjnym przedsięwzięciem [Heath, 1997, s. 54]. Zwiastuny potencjalnego kryzysu zostały dostrzeżone przez jednego z pionierów reklamy pracującego wówczas dla Cadillaca Theodore F. MacManusa. T. MacManus wykupił całą stronicę The Saturday Evening Post gdzie zamieścił esej zatytułowany The Penalty of Leadership, w którym to artykule nie znalazło się ani zdjęcie nowego samochodu, ani informacja o sprzedaży. Nie użyto nawet słowa Cadillac. Esej dotyczył przywództwa, liderów i przeszkód z jakimi muszą się oni zmagać. W swej wymowie esej tworzył obraz dwóch liderów: Cadillaca i samego czytelnika, posiadacza Modelu 51. T. MacManusowi udało się przekonać klientów Cadillaca, że krytyka, która dotyczy modelu samochodu i koncernu jest skierowana również w nich (wszak Cadillac i jego właściciel to jedność) i wynika ona ze zwykłej zazdrości, na którą narażeni są liderzy [Schreiber, 2010]. Sukcesy pionierów komunikowania, łączących praktykę z tworzeniem podstaw teoretycznych, takich jak T. MacManus, ale przede wszystkim I. Lee (pracujący w początkach XX wieku dla Pennsylvania Railroad), czy E. Bernays (znany ze współpracy m.in. z koncernem tytoniowym Philip Morris) wskazały kierunek działań, który będzie domi-

7 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 47 nował w XX i na początku XXI wieku. Ich sukcesy utorowały drogę następnym pokoleniom pokazując, jak ważne są działania szeroko rozumianego komunikowania. W ramach zarządzania problemowego możemy wyodrębnić kilka podstawowych form aktywności. Pierwszym działaniem jest przewidywanie problemów. Jak zauważa F. Seitel, w normalnych warunkach zarządzanie problemowe obejmuje okres od 18 miesięcy do 3 lat. Głównym celem staje się rozpoznanie potencjalnych problemów, które w perspektywie roku czy najbliższych lat mogą dotknąć organizację. Po wstępnym wyszczególnieniu powinna nastąpić ich selekcja. Wyodrębnione 5-10 priorytetowych problemów pozwoli skoncentrować działania na najważniejszych, z punktu widzenia organizacji, polach. Kolejnym etapem jest rozpoznanie szans i zagrożeń. Dzięki prawidłowemu zdiagnozowaniu potencjalnych problemów możliwe będzie określenie nie tylko zagrożeń, jakie ze sobą niosą, ale także szans, które stwarzają. Samo planowanie działań będzie się odbywało od zewnątrz do wewnątrz, gdyż to zewnętrzne otoczenie będzie warunkowało wybór i selekcję najistotniejszych problemów. Należy pamiętać, że wszelkie formy podejmowanych działań muszą być zorientowane na zysk. Ochrona przed negatywnymi zjawiskami zewnętrznymi ma w konsekwencji zapewnić sukces, czy to w postaci zysku ekonomicznego, czy w przypadku polityki sukcesu wyborczego. Ostatnie dwie formy działania dotyczą oparcia się na harmonogramie, czyli realizacji planu, który został przyjęty oraz na wsparciu najwyższego kierownictwa, które będzie niezbędne, aby podejmowane formy aktywności mogły być skutecznie zrealizowane [Seitel, 2003, s ]. Powyższe sposoby działania będą stanowiły swoisty program prewencyjny, składający się z trzech zasadniczych faz. Pierwszą będzie opracowanie scenariuszy prawdopodobnych kryzysów i na ich podstawie planów działania. Następnie wyuczenie się zasad skutecznego postępowania komunikacyjnego. Zwieńczenie stanowić będzie podjęcie czynności przygotowujących organizację do realizacji działań antykryzysowych [Wojcik, 2001, s ]. W pierwszej fazie, o której pisze K. Wojcik, bardzo pomocna może być typologia sytuacji kryzysowych zaproponowana przez S. Blacka, który podzielił je ze względu na możliwość ich przewidzenia, czyli na: znane nieznane i nieznane nieznane. Do pierwszej grupy S. Black zaliczył sytuacje, o których wiemy, że mogą wywołać potencjalny kryzys, ale nieznany jest czas ich wystąpie-

8 48 Adam Drosik nia. W drugiej natomiast znalazły się sytuacje, gdzie nieznana jest zarówno przyczyna jak i czas [Black, 1998, s ]. Robin Cohn, przywołuje jedno z badań przeprowadzonych przez Institute for Crisis Management Indiana, które dowiodło, iż ponad 30% kryzysów w firmach można uznać za nieoczekiwane [Cohn, 2000, s. 10]. Propozycja S. Blacka, co należy podkreślić bardzo ogólna, właśnie ze względu na wysoki poziom abstrakcji stanowi doskonały punkt wyjścia do działań antycypujących kryzys i jest możliwa do zastosowania praktycznie na każdym polu. Wszakże wszędzie jesteśmy w stanie wskazać sytuacje, które mogą nieść ryzyko wystąpienia kryzysu. Wyszczególnienie owych stanów rzeczy, wracając do propozycji K. Wojcik, jest pierwszym krokiem dobrego przygotowania do sytuacji kryzysowej. 3. Nowe możliwości dla issue management media społecznościowe. Case study British Petroleum (BP) Szczególnie pomocnym narzędziem w działaniach antycypujących ewentualne zagrożenia stały się media społecznościowe. Już samo monitorowanie Sieci jest doskonałym narzędziem do wykrywania potencjalnych zagrożeń, poprzez identyfikację problemów pojawiających się choćby na forach dyskusyjnych, na co wskazuje Dennis de Kool [de Kool, 2012, s ]. I tak jak Internet umożliwił głębsze rozpoznanie otoczenia, tak media społecznościowe, jak słusznie zauważają B. Solis i D. Breakenridge, stają się podstawowym mechanizmem łączenia z ludźmi, ideami, markami, nowościami i informacjami [Solis, Breakenridge, 2009, s. 167]. Budowanie więzi między podmiotem a otoczeniem wydaje się być jednym z najważniejszych fundamentów, na których będą oparte działania w ramach issue management. Jak dramatyczne skutki może mieć złe zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych pokazuje przykład koncernu British Petroleum w trakcie kryzysu związanego z wyciekiem ropy w Zatoce Meksykańskiej. BP przed wystąpieniem kryzysu było aktywne na portalach społecznościowych (posiadało oficjalne konta na najpopularniejszych i największych portalach: Facebook, YouTube i Twitter), ale nie przywiązywało do tej aktywności zbyt dużej wagi. Świadczy o tym chociażby poziom popularności oficjalnych kont BP: na Facebooku miał ponad 41 tys. fanów, oficjalny mikroblog firmy śledziło ponad 18,5 tys. osób, a kanał na YouTube miał blisko 6,5 tys. subskrybentów [Adonai, 2010]. Jak na globalną markę, wycenianą w styczniu 2010 roku na ok. 20

9 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 49 mld dolarów [Pacuła, 2010] to naprawdę niewiele. Dla porównania, oficjalny profil innej globalnej marki Coca Coli na Facebooku lubi 57 mln osób, profil na Twitter ma ponad 657 tys. śledzących, a kanał na YouTube subskrybuje ponad 98 tys. osób. Katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej i związana z nią aktywność przeciwników BP na portalach społecznościowych, z jednej strony obnażyła wszystkie słabości zarządzania kryzysowego BP, z drugiej jednak pokazała, jak ważne jest docenienie działań w mediach społecznościowych. BP w trakcie kryzysu na bieżąco relacjonowała działania na swoich profilach społecznościowych, co należy uznać bez wątpienia za duży atut. Jednakże zarazem była to jedyna forma aktywności w tej przestrzeni. Zabrakło tego, co jest istotą mediów społecznościowych interakcji. Wszelkie komentarze czy pytania pozostawione były bez odpowiedzi. Co gorsza dla BP pojawiła się oddolna bardzo negatywna akcja skierowana w brytyjski koncern, która o dziwo również nie spotkała się z reakcją. W efekcie profil na Facebooku nawołujący do bojkotowania BP miał w szczytowym momencie ponad 846,5 tys. fanów (obecnie jest to 767 tys.) [Adonai, 2010]. Profile ze zwrotem nienawidzę BP miały po kilka tysięcy użytkowników na innych portalach społecznościowych. Na Twitterze 26-letni J. Simpson założył parodiujący oficjalny mikroblog BP pod nazwą BPGlobalPR, który bardzo szybko zyskał ogromną popularność (ponad 190 tys. śledzących) [Lazar, 2010]. Można było na nim przeczytać m.in. takie wpisy: niestety musimy przyznać, że coś stało się w Zatoce Meksykańskiej. Więcej w przyszłości, czy niestety nie możemy dłużej zaświadczać, że nasza ropa jest bezpieczna dla delfinów [BPGlobalPR, 2010]. Koncern BP bardzo boleśnie odczuł skutki katastrofy. Jego akcje w ciągu dwóch miesięcy straciły na wartości blisko 40 procent. Tylko w trakcie jednej sesji akcje BP potrafiły tracić po kilkanaście punktów procentowych [Pawlicki, 2010]. Kompletnemu załamaniu uległ wizerunek BP w USA. Według sondażu AP, przeprowadzonego w połowie czerwca 2010 roku, aż 83% Amerykanów źle oceniało reakcję BP na katastrofę [Bosacki, 2010]. Wojnę brytyjskiemu koncernowi wytoczyli amerykańscy internauci. Główne hasło facebook owego profilu Bojkotuj BP nie pozostawiało złudzeń: Bojkotujcie BP na całym świecie, na zawsze, a dołączona wskazówka pouczała, by bojkotować także należące do BP marki: Castrol (producent olejów), Aral czy Amoco (sieci

10 50 Adam Drosik stacji benzynowych). Prawdziwą furorę robiły śpiewane przez internautów piosenki o katastrofie. Koncern próbował przeciwdziałać akcji wykupując za 50 mln dolarów czas reklamowy w stacjach telewizyjnych oraz wykupując w wyszukiwarkach internetowych frazę wyciek oleju. W rezultacie, w anglojęzycznych wersjach wyszukiwarek Yahoo i Google, użytkownicy, którzy wpisali hasło wyciek oleju, na pierwszym miejscu listy wyników znaleźli link do strony BP z oficjalnym oświadczeniem. Firma oficjalnie nie podała skali akcji oraz jej kosztów, ale według ekspertów od marketingu internetowego, mógł być to koszt ok. 10 tys. dolarów dziennie [Mib, 2010]. Kosztowne działania zamiast nastroje ostudzić, jeszcze bardziej rozzłościły Amerykanów. Przed stacjami w dużych miastach odbywały się demonstracje, a całe USA obiegły zdjęcia z Manhattanu, gdzie wandale oblali farbą znak z logiem BP przy jednej ze stacji [Wieliński, 2010]. W czerwcu 2010 roku marka BP wyceniana była na 0 (zero) dolarów amerykańskich [Pacuła, 2010]. BP poniosło absolutną wizerunkowa katastrofę, która spowodowana była różnicą pomiędzy oczekiwaniami wobec koncernu a zachowaniem samej firmy i jej kierownictwa. Jak zauważają M. Bryant i T. Humter właściwe działania z zakresu zarządzania problemowego powinny rozpocząć się od rozpoznania społecznie istotnych kwestii. W przypadku BP, nie doceniono wagi katastrofy w Zatoce Meksykańskiej dla amerykańskiego społeczeństwa. Należy pamiętać, iż to co jest istotne społecznie, nie ma charakteru statycznego. Jeśli firma dobrze rozpozna oczekiwania obywateli i postępuje zgodnie z nimi, problem rozwiązywany jest często bez większego wpływu na jej wizerunek. Ale jeśli problem zostanie źle zdiagnozowany bądź zignorowany, przeradza się w stan zapalny, którego efekty mogą być niezwykle kosztowne, o czym przekonało się BP [Bryant, Hunter, 2010]. Doskonałym narzędziem do rozpoznania oczekiwań względem firmy są media społecznościowe, które gdy są odpowiednio używane, powinny służyć do nawiązania więzi pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. I właśnie budowanie więzi staje się kluczową kwestią w zarządzaniu problemowym. Poprzez odpowiadanie na pojawiające się sugestie i oczekiwania, firma tworzy wizerunek transparentnej i szczerej instytucji, mówiąc wprost, staje się przyjacielem, któremu można zaufać. W momencie popełnienia błędu, łatwiej wybacza się i wspiera przyjaciela niż obcego. W przypadku BP, brak więzi między koncernem a inter-

11 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management 51 nautami oraz próby kontrolowania informacji spowodowały szybki wzrost negatywnych ocen oraz jakikolwiek brak zaufania do działań firmy [Adonai, 2010]. Zakończenie XX wiek był bez wątpienia wiekiem informacji, która z roku na rok zyskiwała coraz większą wartość. Wzrost roli informacji był proporcjonalny do jej wpływu na wizerunek, a dalej także na wartość podmiotu. Efektem są coraz większe nakłady właśnie w sferze komunikacji. Działy public relations w ciągu ostatniego półwiecza stały się jednymi z najważniejszych. W świecie perfekcyjnie tworzonych obrazów, każde zagrożenie przybiera postać kryzysu. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz większą popularnością cieszy się zarządzanie kryzysowe, którego rola w public relations systematycznie rośnie, a wraz z nim znaczenie zarządzania problemowego. Możemy wręcz zakładać, iż to właśnie zarządzanie problemowe będzie jednym z głównych działań public relations w najbliższej przyszłości. Powód jest prozaiczny, po prostu bardziej się to opłaca. Koszty działań prewencyjnych są w dłuższej perspektywie znacząco niższe, niż zmaganie się z sytuacją kryzysową. Zmiany, które spowodował w komunikowaniu Internet, a w szczególności rewolucja Web 2.0, która zmieniła paradygmat powstawania informacji przesuwając ciężar w stronę użytkowników Sieci, zmusiła do przewartościowania dotychczasowej wiedzy z zakresu public relations. Jednak rewolucja Web 2.0 to nie tylko zmiana kierunku w tworzeniu treści. To także natychmiastowa interakcja, a przede wszystkim możliwość budowania więzi. I co najważniejsze, prawdopodobnie jest to proces, który będzie się pogłębiał, a nie odwrotnie. Stąd też wszelkie działania komunikacyjne muszą podążać właśnie w tę stronę. Zrozumienie istoty tego procesu pozwala wykorzystać nowe narzędzia, jakimi są media społecznościowe, do działań antycypujących kryzys. Przykład katastrofy wizerunkowej British Petroleum pokazuje, do czego prowadzi brak zrozumienia dla zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie informatycznym. Literatura 1. Adonai E. (2010), Social Media Crisis Management, share.net/elishatan/social-media-crisis-management-three-casestudies, dostęp dnia

12 52 Adam Drosik 2. Ansoff I., McDonnell E. (1990), Implanting Strategic Management, Pretince Hall, New Jeresy. 3. Black S. (1998), Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków. 4. Bosacki M. (2010), Obama czyści ropę, Gazeta Wyborcza. 5. BPGlobalPR (2010), A Crash Course in PR from Folks The Guardian, may/28/crash-course-pr-twitter-bpglobalpr, dostęp dnia Breakenridge D., Solis B. (2009), Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media is Reinventing the Aging Business of PR, FT Press, New Jersey. 7. Bryant M., Hunter T. (2010), BP and Public Issue (Mis)management, Ivey Business Journal, pics/leadership/bp-and-public-issues-mismanagement, dostęp dnia Budzyński W. (1998), Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 9. Cenker E.M. (2002), Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. 10. Cohn R. (2000), The PR Crisis Bible: How to Take Charge of the Media When All Hell Break Loose, Truman Halley Books St. Martin`s Press, New York. 11. Congleton R.D. (2005), The Political Economy of Crisis Management: Suprise, Urgensy and Mistakes In Politycal Decision Making, w: Dynamics of Intervention: Regulation and Redistribution in the Mixed Economy, Kurrild-Klitgaard P. (red.), Elsevier Ltd., Oxford. 12. De Kool (2012), Web Monitoring and Strategic Issue Management: Dutch Student Protests Against the 1040-hour Norm, w: Web 2.0 Technologies and Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications, Reddick C., Aikins S. (red.), Spronger, London. 13. Dobry M. (1995), Socjologia kryzysów politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 14. Etzioni A. (1968), The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes, Collier-Macmillan, New York. 15. Fleischer M. (2003), Corporate identity i public relations, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacja TEB, Wrocław. 16. Goban-Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

13 Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management Heath R. (1997), Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challanges, Sage Publications, Thousand Oaks. 18. Kadragić A., Czarnowski P. (1997), Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Business Press, Warszawa. 19. Kiełdanowicz M. (2002), Public relations w sytuacjach kryzysowych, w: Public relations w teorii i praktyce, Ociepka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 20. Lazar S. (2010), BP Antagonist Reveals Identity, The Huffington Post, dostęp dnia Mib (2010), BP wykupuje w wyszukiwarkach frazę wyciek oleju, Wyborcza.biz, puje_w_wyszukiwarkach_fraze wyciek_oleju_.html, dostęp dnia Murdoch A. (2003), Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 23. Ogrizek M., Guillery J.M. (1999), Communicating in Crisis, Walter de Gruyter Inc., New York. 24. Olędzki J., Tworzydło D. (2006), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 25. Pacuła P. (2010), BP, Dell czy Google? Sprawdź, które marki straciły najwięcej, Menstream, html, dostęp dnia Pawlicki J. (2010), Ropa niszczy sojusz Londynu z Waszyngtonem, Gazeta Wyborcza Rydzak W. (2006), Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, w: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 28. Schreiber R. (2010), Cadillac and The Mark of Leadership, thetruthaboutcars.com/2010/05/cadillac-and-the-mark-of-leadership/, dostęp dnia Seitel F. (2003), Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa. 30. Smektała P. (2001), Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Astrum, Wrocław. 31. Wieliński B. (2010), Ameryka nienawidzi BP, Gazeta Wyborcza.

14 54 Adam Drosik 32. Wojcik K. (2001), Public Relations od A do Z, T. 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Streszczenie Coraz większe nakłady związane z budowaniem pożądanego wizerunku organizacji sprawiają, iż zarazem rośnie rola działań związanych z zarządzaniem wizerunkiem w sytuacji kryzysowej. Dotyczy to także coraz popularniejszych działań antycypujących potencjalne zagrożenia, które określane jest mianem zarządzania problemowego. Rosnąca rola Internetu, który staje się najważniejszym medium XXI wieku przesuwa ciężar działań prewencyjnych właśnie w cyberprzestrzeń. Szczególnie rewolucja Web 2.0, której efektem są m.in. portale społecznościowe dała nowe narzędzia dla działań z zakresu zarządzania problemowego. Możliwość natychmiastowej interakcji, a przede wszystkim budowanie wzajemnej więzi między firmą i jej otoczeniem staje się fundamentem działań zarządzania problemowego ery Web 2.0. Brak zrozumienia dla tych zmian prowadzić może do poważnego kryzysu wizerunkowego o czym przekonał się m.in. koncern British Petroleum. Słowa kluczowe zarządzanie problemowe, zarządzanie kryzysowe, media społecznościowe Optimization of actions on crisis management through issue management (Summary) Increasing amounts related to building the desired image of the organization cause it at the same time increasing the role of activities related to the crisis management. This also applies to increasingly popular activities anticipate potential threats, which is referred to as issue management. The growing role of the Internet, which has become the most important medium in the twenty-first century, shifts the burden of prevention in the cyberspace. In particular, the revolution Web 2.0, the effect of which are, include social networking sites has given new tools for issue management. Possibility of immediate interaction, and above all, build of mutual relationship between the company and its environment is the foundation of issue management of era Web 2.0. Lack of understanding of these changes can lead to a serious image crisis of image of which became convinced, among others British Petroleum. Keywords issue management, crisis management, social media

Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady. z praktyki

Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady. z praktyki Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady z praktyki dr hab Marek Szczepaoski Politechnika Poznaoska 1 Agenda Miejsce komunikacji kryzysowej w Public Relations

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015 MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA Cele i metodyka Gdańsk 7 maja 2015 Agenda: 1 Kto i po co monitoruje? 2 Dlaczego rola monitoringu rośnie? 3 Funkcje monitoringu na rzecz bezpieczeństwa. OTO MEDIA

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Oddział Śląsk. INTERNET PR Marcin Janowski. Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Oddział Śląsk. INTERNET PR Marcin Janowski. Szkolenie dla organizacji pozarządowych Oddział Śląsk INTERNET PR Marcin Janowski Szkolenie dla organizacji pozarządowych Katowice, 12 stycznia 2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2 Inicjatywy społeczne młodzieży poprzez nowe media Tomasz Zacłona W połowie drugiej dekady XXI w. jesteśmy świadkami przemian społecznych zapowiadanych od końca ostatniego stulecia. W turbulentnym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

9-11 kwietnia 2014 r.

9-11 kwietnia 2014 r. 9-11 kwietnia 2014 r. Gdzie: Wrocław Kiedy: 9-11 kwietnia 2014 Miejsce: IdeaPlace Cele: - podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia strategii i działań PR - przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kryzysem jest każda sytuacja, która: może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy zagraża

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl PUBLIC RELATIONS Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja profesjonalna czy amatorska? Marek M. Górski Biblioteka gorski@biblos.pk.edu.pl Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC 25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC Projekt badawczy Realizacja Specjaliści PR PRowcy w agencjach PRowcy

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media

Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media Mirosław Usidus (firma iem) Portfolio projektów i osiągnięć internetowych i w social media 1. Wstęp: kreacja i projekty w ramach działalności indywidualnej w ramach prac etatowych i zleceo (okres 1996-2008)

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Podstawy PR Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Katowice, 15 grudnia 2010 2 Informacja w kontekście projektu i marketingu L. Rosenfeld, P. Morville,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 605 STUDIA INFORMATICA NR 25 2010 PIOTR JÓZWIAK GRZEGORZ SZYMAŃSKI Politechnika Łódzka POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w grudniu 212 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Apple Polska kontra Samsung na Facebooku

Apple Polska kontra Samsung na Facebooku Warszawa, 25 listopada 11 r. kontra Samsung na Facebooku Wszystko zaczęło się od niezwykle popularnej reklamy Samsunga Galaxy (w ciągu dwóch dni w internecie obejrzało ją ok. 1,5 mln osób), w której pojawia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Działalność portalu koncentruje się na: upowszechnianiu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Człowiek, który zmienił świat IT

Człowiek, który zmienił świat IT Warszawa, 7 października 2011 r. Człowiek, który zmienił świat IT Geniusz, wizjoner, mentor, niesamowity człowiek, silny, charyzmatyczny, przyjaciel to tylko niektóre z określeo twórcy i przywódcy Apple

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo