Public Relations dr Grzegorz Mazurek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Relations dr Grzegorz Mazurek"

Transkrypt

1 Sprawy organizacyjne 1. Zakres materiału oraz źródła 2. Zajęcia Public Relations dr Grzegorz Mazurek 3. Forma zaliczenia przedmiotu 4. Konsultacje i kontakt 1. Zakres materiału i zaliczenie 3. Forma egzaminu Zakres materiału Materiał z wykładów Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa, Budzyński, W. Zarządzanie wizerunkiem firmy, Wydawnictwo SGH, Warszawa Rozwadowska Barbara, Public relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa, 2002, Wybrane artykuły z prasy branżowej Warunki zaliczenia Egzamin pisemny w formie testu Zaliczenie egzaminu od 30 pkt. Obecność na co najmniej 4 spotkaniach: extra 5 punktów Extra 10 pkt. za opracowanie wybranego tematu w formie 8 stronnicowego referatu ,5 4 4,5 6 spotkań obecność na co najmniej 4 premiowana Egzamin luty

2 4. Konsultacje i kontakt Kontakt owy Elektroniczne wersje prezentacji będą dostępne w systemie informatycznym WSP Dodatkowe materiały merytoryczne będą dostępne na mojej prywatnej stronie Zajęcia 1 Istota PR Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) Przykładowe instrumenty promocji TV Reklama Outdoor Internet Materiały dla prasy Konferencje Seminaria PROMOTION - MIX Public Relations Sprzedaż osobista Prezentacje Negocjacje handlowe Telemarketing Promocja sprzedaży Konkursy Loterie Premie Radio Publikacje Kupony DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) Prasa Ulotki Katalogi Biuletyny Przemówienia Rabaty Upominki Broszury 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) SPONSORING Oddziaływanie na klienta Oddziaływanie na produkt 2

3 Public Relations - definicje Public Relations Zespół celowo zorganizowanych działań, zapewniających systematyczne komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem i kształtowanie zaufania i przychylnej atmosfery wokół jego działalności. : wywołanie pożądanych postaw w otoczeniu, które następnie mają zdeterminować pożądane zachowania jego podmiotów Działania wpływające pośrednio na sprzedaż Do czego dąży PR? Rozwijanie zaufania i dążenie do osiągnięcia zrozumienia i sprzyjających warunków działania, celów i efektów przedsiębiorstwa, przemysłu, branży czy całej gospodarki. (definicja PR według Niemieckiego Stowarzyszenia Public Relations) Czym zajmuje się PR? Zarządzanie procesami komunikacyjnymi pomiędzy organizacją, a jej grupami odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych procesów. (definicja PR według Szwajcarskiego Towarzystwa Public Relations) Public Relations = informacja + dopasowywanie + integracja (definicja Alfreda Oeckl a) Obowiązująca definicja Public relations Istota PR PR to system działań z zakresu komunikowania społecznego. To społeczny proces o charakterze konstruktywnego dialogu. To działalność: Świadoma, zatem intencjonalna i celowa Metodyczna, zatem systematyczna i planowa Trwała, zatem zaplanowana długookresowo Nakierowana na ukształtowanie pożądanych relacji miedzy organizacją a otoczeniem Istotą dobrego PR są: Otwartość na kontakt z otoczeniem Budowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem Dostarczanie rzetelnej i aktualnej informacji Dwukierunkowa, partnerska komunikacja z klientami, inwestorami, mediami, społecznością lokalną etc. Kreująca odpowiednia jakość w/w relacji (wzajemne zrozumienie i zaufanie, wiarygodność, poparcie, pozytywne nastawienie, dobro społeczne, itd.). 3

4 Cechy działań PR Cechy działań PR Długookresowość Dokładne zaplanowanie Trudna mierzalność Konieczność: Doboru środków oddziaływania Określenia grup otoczenia na które chce się oddziaływać (media, społeczność lokalna, pracownicy, klienci, inwestorzy) W PR nie ma miejsca na przypadek Po dokładnym określeniu grup odniesienia, konieczne jest zdefiniowanie sposobów dotarcia do nich za pomocą narzędzi PR Nowe trendy w PR CSR - Corporate Social Responsibility - czyli odpowiedzialność społeczna firm InternetPR Działanie PR opiera się na koncepcji zmniejszania dystansu w stosunkach przedsiębiorstwa z otoczeniem Cele i Programy PR Podział celów/ zadań Cele stawia się realizowanym programom PR Programy PR: Długofalowe, strategiczne, skierowane na tworzenie pożądanego wizerunku firmy/ organizacji Krótkookresowe, taktyczne, bieżące, skierowane na rozwiązanie bieżącego problemu w organizacji. Cel strategiczny Cel operacyjny Cel operacyjny Cel operacyjny Cel operacyjny Każdy program PR powinien składać się z zestawu działań, których realizacja podlega wypełnianiu konkretnych celów. Cele te są odpowiednio skategoryzowane: Cele strategiczne (postać: zbiór określeń, wypowiedzi charakteryzujących stan osiągnięty po realizacji programu PR) Cele operacyjne, służące realizacji celu strategicznego, związane z działaniami do poszczególnych grup docelowych Zadania PR odnoszące się do poszczególnych celów operacyjnych 4

5 Cele strategiczne - przykłady Cele operacyjne - przykłady Kształtowanie sprzyjającego nastawienia, przychylności, pozytywnych postaw wobec organizacji Kształtowanie pożądanego wizerunku, opinii, reputacji Wzbudzanie (pogłębianie, utrzymanie) zaufania do organizacji Niwelowanie różnicy między stanem organizacji (stan faktyczny) a wyobrażeniami otoczenia względem jej Pozyskanie, utrwalenie, pogłębianie poparcia dla działań organizacji Doprowadzenie do wzajemnego zrozumienia między organizacją a jej interesariuszami Pozycjonowanie organizacji w świadomości otoczenia Pozyskiwanie społecznej akceptacji funkcjonowania organizacji Zlikwidowanie uprzedzeń do produktu czy marki Ugruntowanie pewnego przekonania na temat produktu czy marki Pozyskanie sympatii pewnej grupy docelowej do danej akcji Pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku na podstawie oferty Udowodnienie otoczeniu ze się działa etycznie, legalnie, w sposób przezroczysty Poprawa stosunku z np. władzami lokalnymi i wpływowymi osobami Przełamanie oporu pracowników przeciw zmianom Zaprezentowanie się jako pracodawca który jest przyjazny pracownikom Zadania - przykłady Przygotowanie broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej nt. przedsiębiorstwa Uruchomienie Intranetu i e-biuletynu firmowego Szkolenie zarządu ze sztuki wystąpień publicznych Zorganizowanie konferencji merytorycznej Stworzenie projektu strony internetowej dla inwestorów i dziennikarzy Przygotowanie serii artykułów specjalistycznych napisanych przez reprezentantów firmy Przygotowanie nowej identyfikacji wizualnej Zorganizowanie wywiadu dziennikarzy z np. prezesem Zadania PR Grupa odniesienia Nabywcy Pracownicy Dostawcy Akcjonariusze Mieszkańcy miast Zadania Upowszechnianie informacji o produkcie, przedsiębiorstwie, pracownikach i ich możliwościach. Możliwości, rozwój, szkolenia w dziedzinie kontaktów z otoczeniem, kreowanie postaw zadowolenia i dumy Informowanie o osiągnięciach przedsiębiorstwa, perspektywach kooperacji, nagrodach za jakość, produkcje, itp.. Informowanie o planach strategicznych, o rozwoju długofalowym, sposobach zarządzania, kompetencjach zespołu, wynikach finansowych Informowanie o celach działania, wrażliwości społecznej, akcjach na rzecz społeczności lokalnej, znaczenia dla rozwoju gminy, dla zatrudnienia 5

6 Wizerunek jako podstawowy cel Public Relations Fenomeny kształtowania wizerunku Podstawowym celem Public Relations jest kształtowanie pożądanego wizerunku. Czym jest wizerunek? To wyobrażenie jakie się ma o np. organizacji, nie jest to obraz rzeczywisty, lecz pewna mozaika wielu eksponowanych szczegółów, z którymi styka się odbiorca. Kształtowanie wizerunku przez organizację obejmuje wpływanie na 3 zasadnicze grupy czynników: Stan organizacji (wartości, kultura organizacyjna, misja, cele, wizja, tożsamość, strategia, oferta, pracownicy) Intensywność i jakość komunikowania całej organizacji Odbiór i rezonans społeczny Zjawisko kontrastowania - człowiek kształtuje opinie na podstawie cech faktów i zdarzeń łatwo dostępnych, spektakularnych i dramatycznych. Np.. (marka, reklama, etykieta, zaistniała sytuacja kryzysowa) (P&G, Exxon, Osram, Constar) Zjawisko stabilizacji utrzymywanie się danego wizerunku mimo zmiany czynników które go w przeszłości kształtowały. (Fiat, TP SA) (potrzeba lat by zbudować wizerunek i moment by go stracić) Zjawisko aureoli ogólne nastawianie do przedmiotu wpływa na postrzegane właściwości tego przedmiotu (niemieckie -> solidne) Zjawisko odwróconego efektu aureoli pierwsze wrażenie i wstępna ocena rzutuje na dalsze postrzeganie zjawiska, osoby, marki itd. Otoczenie podmiotowe Przykład otoczenie podmiotowe dla organizacji non-profit Pojęcie shareholders Otoczenie organizacji w PR to ta cześć publiczności, która ma co najmniej jeden element wspólny z organizacją (choć niekonieczne zgodny) Każdy typ organizacji ma stosunkowo stalą strukturę otoczenia Potencjalni darczyńcy indywidualni i firmowi Obecni darczyńcy indywidualni i firmowi Media lokalne i ogólnopolskie Instytucje społeczne Inne organizacje non-profit Władze lokalne 6

7 Komunikowanie a PR Proces komunikowania Komunikowanie to podstawowa metoda PR Komunikowanie sensu largo wszystko co ludzie robią Komunikowanie sensu stricto wszystko co ludzie między sobą mówią Środki komunikowania słowo, obraz, kolor, ruch, światło, zapach, mowa ciała, wykorzystanie przestrzeni, dotyk Nadawca Kodowanie Kanał Przekaz Odkodowanie Odbiorca Procentowy udział środków komunikowania w przekazywaniu informacji: Niewerbalne (60%) Zakłócenia Percepcja Werbalne (20%) Symboliczne (20%) Sprzężenie zwrotne Reakcja Wrażenie jakie wywieramy na innych zależy od tego co widać (55%), co słychać (38%), co mówimy (7%) Formy komunikowania Udział zmysłów w przyswajaniu nowych informacji Komunikacja bezpośrednia i osobista Komunikacja bezpośrednia, nieosobista Komunikacja pośrednia (medialna) Komunikacja dwu lub więcej stopniowa Węch (3%) Dotyk (6%) Słuch (13%) Smak(3%) Wzrok (75%) 7

8 Skojarzenia emocjonalne i rozumowe wywołane przez kolory Znaczenie etyki w działalności PR Czerwony Granatowy Czerń Biel Brąz Pomarańcz Fiolet Etyczne działanie to podstawowy wyróżnik PR, w przypadku żadnego innego narzędzia promocji kwestie etyczne nie są tak mocno eksponowane. Źródła norm etycznych: Wewnątrzśrodowiskowe (np. Kody etyki stowarzyszeń PR) Zewnętrzne (legislacja, np. prawo prasowe, autorskie, prawo branżowe) Trzy podstawowe zasady etyczne w PR Zasada PRAWDY (zasada rzetelności informacyjnej), (pojęcie manipulacji) Zasada OTWARTOŚCI I DIALOGU Zasada PARTNERSKIEGO TRAKTOWANIA Miejsce PR w systemie komunikacyjnym organizacji Komunikowanie do wewnątrz (komunikacja z pracownikami i pomiędzy pracownikami, oraz właścicielami) Komunikowanie głownie na zewnątrz ale i do wewnątrz (CI, CD, CB) Komunikowanie głównie na zewnątrz dla celów marketingowych (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, publicity) Komunikacja zewnętrzna (narzędzia PR stosowane wobec np. władz, potencjalnych pracowników, organizacji branżowych, środowisk opiniotwórczych) Komunikowanie do wewnątrz i na zewnątrz ( pozycjonowanie organizacji wobec zjawisk natury ogólniejszej np. stanowiska firmy w danej sprawie). PR a pojęcia pokrewne Public relations a human relations Public relations a corporate identity/ corporate design Public relations a dziennikarstwo Public relations a public affairs Public relations a publicity Public relations a propaganda Public relations a agitacja Public relations a marketing Public relations a reklama 8

9 Czynniki, które skłaniają do zarządzania wizerunkiem Czynniki kształtujące wizerunek organizacji brak lojalności klientów lub zmniejszenie udziału w rynku przestarzały wizerunek wewnętrznie sprzeczny wizerunek zmiany w strukturze organizacji nowe produkty, nowe rozwiązania i nowe usługi zmiana w krajobrazie współzawodnictwa zmiana charakterystyki klientów wejście na nowe rynki większe zasoby. Znaczenie PR 1/2 1. Poszukiwanie nowych technik promocyjnych - uodparniania się klientów na treści reklamy 2. Zaostrzenie walki konkurencyjnej na rynku zmusza coraz częściej do niekonwencjonalnych działań na rynku 3. Pojawia się tendencja do eksponowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Znaczenie PR 2/2 4. Wzrasta rola sprzedaży markowej, a w konsekwencji identyfikacja wizualna przedsiębiorstw 5. Rozwój rynku przemysłowego zmusza dostawców do prowadzenia aktywnej polityki dbałości o reputację 6. Rozwój usług w zakresie public relations uświadamia firmom potrzebę tych działań i znacznie ułatwia ich prowadzenie 9

10 Przedmiot działań Przykładowe środki PR oraz grupy odniesienia Przykładowe problemy jakie rozwiązuje PR Nieprzychylne traktowanie firmy z powodu rzekomego negatywnego wpływu jej działania na środowisko Szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat groźnych chorób i sposobach radzenia sobie z nimi Zwiększenie świadomości młodych ludzi co do konieczności oszczędzania na emeryturę Naprawa reputacji - wskazanie iż przedsiębiorstwo jest świetnym pracodawcą Zwiększenie wrażliwości społecznej na potrzeby innych ludzi Wyjaśnienie powodu błędów w działaniu oraz wskazaniu minimalnych skutków błędu Materiały dla prasy Konferencje Konferencje prasowe Seminaria Publikacje Biuletyny Przemówienia Prospekty firmowe Fundacje, dotacje (media) (inwestorzy, partnerzy, klienci) (media) (inwestorzy, partnerzy) (klienci) (pracownicy) (klienci, media, społeczność) (inwestorzy) (społeczność lokalna) Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie Funkcje PR Zasada wzajemności Zasada zaangażowania i konsekwencji Zasada społecznego dowodu słuszności Zasada lubienia i sympatii Zasada autorytetu Zasada niedostępności Zasada maksymalizacji własnego interesu Funkcja kontaktowa umożliwia utrzymywanie więzi pozaekonomicznych z częściami otoczenia, także nierynkowego Funkcja informacyjna i doradcza stałe i systematyczne pozyskiwanie informacji i sygnałów z otoczenia, a także wiedzy Funkcja prewencyjna zabezpieczanie organizacji przed sytuacja kryzysową, przed brakiem lub spóźniona reakcja na bodźce pochodzące z otoczenia Funkcja harmonizacyjna wyrównywanie i dopasowywanie interesów różnych grup odniesienia 10

11 Organizacja działań PR Służby własne Samodzielny departament Jednoosobowe stanowisko Stanowisko/-ska PR włączone w inne struktury np. Działu marketingu czy sprzedaży Zlecenie działań PR istniejącemu innemu stanowisku Służby własne zalety i wady Zalety Brak obcych własny, zaufany zespól Kompetencje branżowe i łatwość poruszania się w organizacji Zazwyczaj tańsze, bardziej elastyczny zasób kadr (możliwe wykonywanie innych działań) Tylko do dyspozycji pracodawcy (nie pracują dla innych klientów) Krótszy przepływ informacji Możliwy większy wpływ na kierownictwo Ryzyko utraty obiektywizmu Unikanie faktów i zdarzeń negatywnych Rutyna, brak kreatywnych rozwiązań (brak świeżej krwi i pomysłów z innych obszarów np. branżowych) Brak benchmarku Wady Mniejszy respekt i możliwość wpływu na organizacje W sytuacjach kryzysowych konieczne i tak skorzystanie ze specjalistów zewnętrznych Słabsze układy w świecie mediów Organizacja działań PR Służby obce Zlecanie obsługi PR agencji Wykorzystanie indywidualnych konsultantów/ doradców Rozwiązania pośrednie Przynależność do organizacji branżowych Współpraca PR z inna organizacja mającą także kompetencje PR Wykorzystanie agencji zalety i wady Zalety Obiektywizm ocen i wniosków Możliwość porównania z innymi podmiotami Dostęp do ekspertów Elastyczne reagowanie pod każdym względem (zakresu prac, ilości pracy, harmonogramów) Bez czasu rozruchu Pozycja przetargowa oraz korzyści skali (dobre układy w drukarniach, mediach, etc) Odmiejscowienie PR Wady To ciało obce - problem z dostępem do informacji tajnych, strategicznych Możliwość konfliktu z różnymi działami organizacji Chętniej krytykowana Trudności w posiadaniu kontroli nad projektem (obie strony chcą ja mieć bo są wobec siebie niezależne) Raczej nie wykonywanie działań z obszaru PR wewnętrznego 11

12 dziękuję za uwagę 12

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS. Anita Berezowska Izabela Krzysiak

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS. Anita Berezowska Izabela Krzysiak WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS Anita Berezowska Izabela Krzysiak Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Definicja public relations... 3 2. Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy jest ona publiczna czy prywatna, powinna być najwyższa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PROMOCJA DZIAŁAŃ CSR. Anna Daria Nowicka a.nowicka@wsptwp.eu

MARKETING I PROMOCJA DZIAŁAŃ CSR. Anna Daria Nowicka a.nowicka@wsptwp.eu MARKETING I PROMOCJA DZIAŁAŃ CSR Anna Daria Nowicka a.nowicka@wsptwp.eu CZYM JEST CSR? Społeczna odpowiedzialność to dobrowolne przyjęcie przez firmę strategii uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Joanna Dziedzic nr albumu 282060 Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Praca magisterska na kierunku dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Olgierd Witczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej Przedsiębiorstwa odnoszące sukces na rynku

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations prezes zarządu Agencji Komunikacji Marketingowej Exacto

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki Artykuł pochodzi z publikacji: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005 Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO

ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO dr inż. Paulina Gajewska dr inż. Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO Streszczenie: Satysfakcja klienta jest

Bardziej szczegółowo