DOKUMENTACJA. BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływalni

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA. BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływalni"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływalni Zleceniodawca: Sound & Space ul. Błażeja 30a Poznań Lokalizacja: Koziegłowy, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. 108/8, 108/9 gmina Czerwonak powiat poznański województwo wielkopolskie Opracowali: mgr Urszula Guś-Felkel upr. geol. XI/39/2011, XII/40/2011 mgr Bartosz Felkel upr. geol. XI/32/2011, XII/33/2011 Weryfikował: dr Andrzej Kraiński upr. geol Poznań, grudzień 2012 r.

2 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Zleceniodawca 1.2. Podstawa prawna opracowania 1.3. Charakterystyka inwestycji 1.4. Lokalizacja inwestycji 1.5. Zakres przeprowadzonych badań 2. Środowisko geograficzne 3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 4. Geotechniczna charakterystyka gruntów 5. Ocena warunków geotechnicznych 6. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: 1. Mapa lokalizacyjna 1: Mapa dokumentacyjna 1: Objaśnienia symboli i znaków 4. Zestawienie uogólnionych parametrów geotechnicznych Przekroje geotechniczne Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych Karty sondowań dynamicznych 8. Szkic dokumentacyjny odkrywki fundamentów 2

3 1. Wstęp 1.1. Zleceniodawca Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie firmy Sound & Space ul. Błażeja 30a, Poznań. Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych i określenie parametrów geotechnicznych podłoża w miejscu planowanej budowy Centrum Kultury i rozbudowy budynku pływalni Delfin wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury. Wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych pozwolą projektantom na określenie optymalnej głębokości posadowienia fundamentów obiektu zgodnie z obowiązującymi normami. Lokalizacja inwestycji oraz założenia projektowe zostały przedstawione przez Zleceniodawcę Podstawa prawna opracowania Dokumentację opracowano w oparciu o następujące akty prawne: Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463); Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia r. art. 3, ust. 7 (Dz.U. Nr 163 poz. 981 z 2011 r.); Ustawa Prawo budowlane z dnia r. art. 34, ust. 3, pkt 4 (Dz.U. Nr 207 poz z 2003 r.); PN-EN EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.; PN-EN EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.; Polska Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. ; 3

4 Polska Norma PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. ; Polska Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. ; Polska Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. ; Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe Charakterystyka planowanej inwestycji Na etapie projektowania inwestycji planuje się budowę budynku Centrum Kultury z salą widowiskową. Nowy budynek przylegał będzie do budynku pływalni tworząc jeden wspólny kompleks rekreacyjno-kulturalny. Budynek pływalni zostanie przebudowany w celu dostosowania go do połączenia z budynkiem Centrum Kultury. Nowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Rodzaj, głębokość i sposób posadowienia obiektu określone zostaną przez projektanta na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych w terenie i opisanych w niniejszej dokumentacji Lokalizacja planowanej inwestycji Obszar geotechnicznych badań terenowych zlokalizowany jest w centralnej części m. Koziegłowy, gm. Czerwonak. Badania wykonano na terenie działek nr ew. 108/8 i 108/9. Na dz. nr ew. 108/8 znajduje się budynek krytej pływalni Delfin z przyległym skateparkiem oraz bazą parkingową. Nowy obiekt powstanie przy południowo-wschodniej części istniejącego budynku. Badania wykonano w obrębie niezagospodarowanego terenu przylegającego do budynku pływalny. Na terenie badań występuje podziemna infrastruktura techniczna (sieci kanalizacyjne, ciepłownicze). 4

5 1.5. Zakres przeprowadzonych badań Na analizowanym terenie w dniach grudnia 2012 r. wykonano: tyczenie poszczególnych punktów badawczych; 10 otworów geotechnicznych do głębokości 5,0 m. Łącznie odwiercono 50,0 mb. Przed przystąpieniem do wierceń wykonano bieżące korekty lokalizacji poszczególnych punktów badawczych; korekty te wprowadzano biorąc pod uwagę dostępność poszczególnych punktów itp. W trakcie wierceń prowadzono bieżące badania makroskopowe gruntów pobieranych z każdego marszu świdra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwę, wilgotność, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany); badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną DPL, DPM; badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie sondą udarowo-obrotową SLVT; pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych w celu ustalenia parametrów geotechnicznych; niwelację techniczną punktów badawczych (za punkt odniesienia przyjęto rzędną studzienek kanalizacyjnych). Jako podkład geodezyjny wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 dostarczoną przez Zleceniodawcę; po zakończeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem. Szczegółową lokalizację i numer otworów zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zał. 2). 2. Środowisko geograficzne Według podziału Pojezierza Wielkopolskiego na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondrackiego Geografia regionalna Polski 2000 r.), analizowany teren położony jest w obrębie Poznańskiego Przełomu Warty, graniczącego od wschodu z Pojezierzem 5

6 Gnieźnieńskim, a od zachodu z Pojezierzem Poznańskim. Poznański Przełom Warty jest południkowym odcinkiem doliny Warty pomiędzy Mosina a Obornikami. Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej (B. Krygowski Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, 1961 r.) dany teren stanowi dolinę rzeki Warty wraz z terasami zalewowymi. Rzędna terenu w miejscu badań kształtuje się na poziomie 85,78 86,74 m n.p.m. 3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne Budowę geologiczną podłoża rozpoznano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: (arkusz Poznań), geotechnicznych materiałów archiwalnych oraz badań własnych wykonanych w grudniu 2012 r. (wiercenia do głębokości maksymalnie 5,0 m p.p.t.). Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podłożu utworów czwartorzędowych: plejstoceńskich i holoceńskich. Plejstocen. Osady plejstoceńskie wykształcone są jako wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste () oraz występujące lokalnie piaski pylaste (Pπ). Piaski te przeważają w budowie geologicznej terenu badań. W obrębie piasków nawiercono pyły piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym (Πp//Pπ), które tworzą wyraźna ławicę o przebiegu z północy na południe. Warstwa pyłów występuje w otworach nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8. Pyły zalicza się do gruntów zastoiskowych, które prawdopodobnie tworzyły się podczas interglacjału, w którym możliwa była sedymentacja drobnego materiału w bezodpływowych zagłębieniach. Strop utworów pylastych nawiercono na głębokości 1,1 3,0 m p.p.t., miąższość tej warstwy wynosi od 0,5 do 1,7 m. W otworach 2, 4 i 5 nawiercono, występująca powierzchniowo (pod warstwa nasypów antropogenicznych), warstwę piasków gliniastych (Pg) o miąższości ok. 0,8 m. Holocen. Osady holoceńskie wykształcone są jako warstwa nasypów niekontrolowanych, którą nawiercono we wszystkich otworach. Miąższość gruntów nasypowych wynosi od 0,3 do 3,2 m. Największą miąższość warstwa nasypów ma w otworach nr 1, 2 i 3. Występujące tu nasypy związane są prawdopodobnie z budową budynku pływalni i zjeżdżalni oraz z ułożeniem sieci kanalizacyjnych. Nasyp budują 6

7 piaski drobno- i średnioziarniste ( i Ps) z domieszką ziaren żwirowych (Ż), kamieni (K), humusu (H), piasków gliniastych (Pg) oraz gruzu ceglanego (C) i betonowego (B), żużla i innych odpadów. W grudniu 2012 r. (niskie stany wód podziemnych) podczas wykonywania prac terenowych do głębokości wierceń tj. 5,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych. Poniższa tabela przedstawia charakter przepuszczalności gruntów budujących podłoże analizowanego terenu oraz wartość współczynnika filtracji tych gruntów. Ogólna przepuszczalność gruntów Charakter przepuszczalności/ Rodzaj gruntu ŚREDNIA: piaski drobnoziarniste, piaski pylaste SŁABA: piaski gliniaste, pyły piaszczyste Filtracja k [m/s] Przestrzenną budowę podłoża na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na przekrojach geotechnicznych (zał ). i na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał ). 4. Geotechniczna charakterystyka gruntów Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, badań laboratoryjnych oraz prac kameralnych. Przewiercone grunty na dokumentowanym terenie, zgodnie z postanowieniami normy PN-B-02481:1998, należą do gruntów mineralnych rodzimych niespoistych i spoistych oraz do gruntów antropogenicznych. Wartości parametru wiodącego I D stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych oraz I L stopień plastyczności dla gruntów spoistych przyjęto na podstawie badań terenowych oraz badań laboratoryjnych. 7

8 Pozostałe niezbędne parametry geotechniczne (w n, φ, ρ, c u, M 0, E 0 ) ustalono metodą B na podstawie zależności korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi, a pozostałymi parametrami geotechnicznymi charakteryzującymi własności nośne podłoża gruntowego. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto w trzy pakiety, w obrębie których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno- -mechanicznych: PAKIET I obejmuje grunty niespoiste, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste lokalnie z domieszkami ziaren żwirowych oraz piaski pylaste: WARSTWA IA piaski drobnoziarniste i piaski pylaste, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia I D = 0,50; WARSTWA IB piaski drobnoziarniste, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia I D = 0,55; WARSTWA IC piaski drobnoziarniste, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia I D = 0,60; WARSTWA piaski drobnoziarniste lokalnie z domieszka ziaren żwirowych, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia I D = 0,65. PAKIET II obejmuje grunty spoiste, lodowcowe piaski gliniaste. Pod względem genetycznym grunty PAKIETU II zalicza się do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji B inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane: WARSTWA IIA piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności I L = 0,05. 8

9 PAKIET III obejmuje grunty spoiste, zastoiskowe pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków pylastych. Pod względem genetycznym grunty PAKIETU III zalicza się do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji C inne grunty spoiste nieskonsolidowane: WARSTWA IIIA pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków pylastych, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności I L = 0,15; WARSTWA IIIB pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków pylastych, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności I L = 0,10. NASYPY warstwa nasypów niekontrolowanych () ma miąższość od 0,3 do 3,2 m (nasypy o miąższości powyżej 1,0 m występują w otworach nr 1 3). W/w nasypy zbudowane są z piasków o różnej granulacji, ziaren żwirowych, kamieni, humusu, gruzu ceglanego i betonowego oraz innych odpadów. Ze względu na przeważający udział piasków budujących tę warstwę, w jej obrębie wykonano sondowania w celu określenia ich zagęszczenia. Wyniki badań wskazują, że grunty nasypowe występują w stanie od luźnego do średniozagęszczonego. Wyniki tych badań należy jednak traktować jako orientacyjne, ze względu na dużą zmienność pod względem materiału z jakiego zbudowany jest nasyp. Pomiędzy poszczególnymi otworami miąższość warstwy gruntów nasypowych może być większa/mniejsza niż stwierdzona w wykonanych otworach. Charakterystyczne i obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w tabeli uogólnionych parametrów geotechnicznych (zał. 4). Budowę geologiczną z podziałem na wyżej wymienione warstwy geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zał ) oraz na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał ). 9

10 5. Ocena warunków geotechnicznych Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych należy stwierdzić, że badany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo- -wodnymi, które występują w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane [ ]. Dla planowanej inwestycji proponuje się przyjęcie drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463). 6. Wnioski i zalecenia 1. W niniejszej dokumentacji wyniki badań przedstawiają rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą (ilość i głębokość otworów). 2. Warunki gruntowe ze względu na występujące w podłożu nasypy niekontrolowane, lokalnie o miąższości >1,0 m, należy zaliczyć do złożonych. 3. Należy zwrócić szczególną uwagę na grunty nasypowe (nasyp niekontrolowany) występujące w rejonie otworów nr 1 3. Miąższość tych gruntów przekracza 1,0 m. Występujące tu nasypy związane są prawdopodobnie z budową budynku pływalni i zjeżdżalni oraz z ułożeniem sieci kanalizacyjnych. Zaleca się wymienić grunty nasypowe występujące w tym rejonie na materiał piaszczysto-żwirowy i dogęścić do I S 0, W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów warstwy IIA, IIIA i IIIB zaleca się wykonanie pod fundamentem podbudowy z chudego betonu. 5. Nie należy stosować podsypek piaszczystych pod fundamentami posadawianymi w obrębie warstwy IIA, IIIA i IIIB. 6. Prace zimne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa, szczególnie w strefie występowania warstwy nasypów niekontrolowanych o znacznych miąższościach. 10

11 7. Grunty PAKIETU II i III (piaski gliniaste i pyły piaszczyste) są wrażliwe na zmiany wilgotności (łatwo uplastyczniają się pod wpływem wody). W czasie wykonywania wykopów w w/w gruntach zaleca się zabezpieczenie powierzchniowe przed działaniem wód opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie, a także zabezpieczenie gruntów przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione należy usunąć z wykopu i zastąpić suchym betonem. 8. W grudniu 2012 r. (niskie stany wód podziemnych), podczas wykonywania prac terenowych do głębokości wierceń tj. 5,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych. 9. Głębokości przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi H z = 0,8 m p.p.t. 10. Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 11. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 12. Niniejsza dokumentacja została opracowana w zakresie adekwatnym dla potrzeb konkretnej inwestycji opisanej przez Zleceniodawcę. 13. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót ziemnych niezgodności z wynikami badań geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej dokumentacji należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 11

12 Za³. nr 1 MAPA LOKALIZACYJNA SKALA 1: lokalizacja terenu badañ

13 Za³. nr 2 MAPA DOKUMENTACYJNA SKALA 1:500 lokalizacja otworu geotechnicznego lokalizacja sondowania DPL 1,2,3 numer otworu geotechnicznego linia przekroju geotechnicznego 86,74 rzedna otworu geotechnicznego reper roboczy 86,73 III 2 86, ,74 I 86,73 II 5 86, ,57 IV 86,30 III 7 6 VI 85, VI I VI 86,41 86,22 85, ,78 I II I VI I IV

14 Zał. nr 3 OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW Grunty nasypowe Stany gruntów niespoistych nb nasyp budowlany nasyp niebudowlany Grunty organiczne rodzime ln szg zg bzg luźny średnio zagęszczony zagęszczony bardzo zagęszczony H Nm Gy T Grunty mineralne rodzime Ż Żg Po Pog Pr Ps Pπ Pg Πp Π Gp G Gπ Gpz Gz Gπz Ip I Iπ K KO KW KWg KR KRg SM ST Li Ms Ss Bs Grunty nietypowe Gb Kr grunt próchniczny (humus) namuł gytia torf żwir żwir gliniasty pospółka pospółka gliniasta piasek gruboziarnisty piasek średnioziarnisty piasek drobnoziarnisty piasek pylasty piasek gliniasty pył piaszczysty pył glina piaszczysta glina glina pylasta glina piaszczysta zwięzła glina zwięzła glina pylasta zwięzła ił piaszczysty ił ił pylasty kamienie otoczaki zwietrzelina zwietrzelina gliniasta rumosz rumosz gliniasty skaliste miękkie skaliste twarde skała lita skała mało spękana skała średnio spękana skała bardzo spękana gleba kreda Stany gruntów spoistych pł mpl pl tpl pzw zw 1/2 Wilgotność s mw w m nw płynny miękkoplastyczny plastyczny twardoplastyczny półzwarty zwarty liczba wałeczkowań suchy mało wilgotny wilgotny mokry nawodniony zwierciadło swobodne zwierciadło ustabilizowane zwierciadło nawiercone sączenia wody Inne oznaczenia 2 56,76 I-I IIa IL 9 1/2,5 Oznaczenia dodatkowe + C B D Żl CaCo // / 3 numer otworu rzędna otworu oznaczenie przekroju numer pakietu i warstwy stopień zagęszczenia stopień plastyczności miejsce pobrania próbki numer próbki/głębokość domieszki w gruncie lub nasypie cegła beton drewno żużel węglan wapnia przewarstwienia pograniczne innego gruntu

15 ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH, +Ż IIA Pg B IIIA Πp//Pπ C IIIB Πp//Pπ C [kn/m3] [kpa] [º] [MPa] [MPa] 16,0 17,6 16,0 17,6 16,0 17,6 16,0 17,6 13,0 14,3 18,0 19,8 18,0 19,8 17,5 15,8 17,5 15,8 17,5 15,8 17,5 15,8 21,5 19,4 21,0 18,9 21,0 18,9-37,65 33,89 19,29 17,36 22,11 19,90-30,4 27,4 30,7 27,6 30,9 27,8 31,2 28,1 21,1 19,0 15,6 14,0 16,4 14,8-61,9 55,7 67,9 61,1 74,4 67,0 81,3 73,2 55,8 50,2 33,0 29,7 37,2 33,5-46,2 41,6 50,6 45,5 55,4 49,9 60,4 54,4 42,4 38,2 23,1 20,8 26,0 23,4 - Moduł odkształcenia pierwotnej M0 pierwotnego E0 Współczynnik materiałowy Ɣm Kąt tarcia wewnętrznego φu Opór spójności gruntu cu IC Gęstość objętościowa ρ Stopień plastyczności IL IB Stopień zagęszczenia Grupa genetyczna (symbol konsolidacji) Rodzaj gruntu Numer warstwy geotechnicznej, Pπ 0,05 0,06 0,15 0,17 0,10 0,11 [%] Edometryczny moduł ściśliwości [-] 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 Zał. nr 4 IA 0,50 0,45 0,55 0,50 0,60 0,54 0,65 0,59 - Wilgotność naturalna wn Dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływalni w m. Koziegłowy, gm. Czerwonak Temat:

16 m n.p.m m n.p.m IA IA IB IB Skala 200 1: IC IIIB Πp Pπ IIIB Ż +Ż Gł. 5.0 Gł. 5.0 Gł. 5.0 Gł m m m 3 Firma Geologiczna Felkel & Guś Poznań ul. Drew sa 7, Wolsztyn ul. Korczaka 6 Zał. nr 5.1 Nasyp niekontrolowany Piasek drobny Pył piaszczysty Temat: Opracow ał: Dokumentacja badań podłoża gruntow ego określająca w arunki gruntow o- w odne w miejscu projektow anej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływalni w m. Koziegłowy, gm. Czerwonak mgr Piotr Trzeciak mgr Bartosz Felkel PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I

17 m n.p.m m n.p.m Pπ IA IA IIA Pg IA Pπ 84 Skala 200 1: IC IIIA Πp Pπ IIIA Πp Pπ IIIA IIIB Πp Pπ Ż Gł. 5.0 Gł. 5.0 Gł Gł m m m 4 Nasyp niekontrolowany Piasek drobny Piasek pylasty Piasek gliniasty Pył piaszczysty Temat: Opracow ał: Firma Geologiczna Felkel & Guś Poznań ul. Drewsa 7, Wolsztyn ul. Korczaka 6 mgr Piotr Trzeciak mgr Bartosz Felkel Zał. nr 5.2 Dokumentacja badań podłoża gruntow ego określająca w arunki gruntow o- wodne w miejscu projektowanej budow y Centrum Kultury i rozbudow y pływ alni w m. Koziegłow y, gm. Czerw onak PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY II-II

18 m n.p.m m n.p.m Pg IIA Πp Pπ Pg IB IIIB Πp Pπ 84 Skala 100 1: Gł. 5.0 Gł m 2 Nasyp niekontrolowany Piasek drobny Piasek gliniasty Pył piaszczysty Temat: Opracow ał: Firma Geologiczna Felkel & Guś Poznań ul. Drewsa 7, Wolsztyn ul. Korczaka 6 mgr Piotr Trzeciak mgr Bartosz Felkel Zał. nr 5.3 Dokumentacja badań podłoża gruntow ego określająca w arunki gruntow o- w odne w miejscu projektowanej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływ alni w m. Koziegłow y, gm. Czerw onak PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III-III

19 m n.p.m m n.p.m IIA IA Pg IA IIA Pg Πp Pπ IA Pπ IA IIIB IB Skala 200 1: IIIB Πp Pπ Ż +Ż Gł. 5.0 Gł. 5.0 Gł m m 5 Nasyp niekontrolowany Piasek drobny Piasek pylasty Piasek gliniasty Pył piaszczysty Temat: Opracow ał: Firma Geologiczna Felkel & Guś Poznań ul. Drewsa 7, Wolsztyn ul. Korczaka 6 mgr Piotr Trzeciak mgr Bartosz Felkel Zał. nr 5.4 Dokumentacja badań podłoża gruntow ego określająca w arunki gruntow o- wodne w miejscu projektowanej budow y Centrum Kultury i rozbudow y pływ alni w m. Koziegłow y, gm. Czerw onak PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY IV-IV

20 m n.p.m m n.p.m IA 85 IB Skala 100 1: Πp Pπ IIIB IIIA Πp Pπ Ż Gł Gł m 7 Firma Geologiczna Felkel & Guś Poznań ul. Drew sa 7, Wolsztyn ul. Korczaka 6 Zał. nr 5.5 Nasyp niekontrolowany Piasek drobny Pył piaszczysty Temat: Opracow ał: Dokumentacja badań podłoża gruntow ego określająca w arunki gruntow o- wodne w miejscu projektowanej budow y Centrum Kultury i rozbudow y pływ alni w m. Koziegłow y, gm. Czerw onak mgr Piotr Trzeciak mgr Bartosz Felkel PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY V-V

21 m n.p.m m n.p.m Pπ IA Skala 100 1: IIIA Πp Pπ Gł. 5.0 Gł m 9 Nasyp niekontrolowany Piasek drobny Piasek pylasty Pył piaszczysty Temat: Opracow ał: Firma Geologiczna Felkel & Guś Poznań ul. Drew sa 7, Wolsztyn ul. Korczaka 6 mgr Piotr Trzeciak mgr Bartosz Felkel Zał. nr 5.6 Dokumentacja badań podłoża gruntow ego określająca w arunki gruntow o- w odne w miejscu projektow anej budowy Centrum Kultury i rozbudowy pływalni w m. Koziegłowy, gm. Czerwonak PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY VI-VI

22 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 1 Zał.Nr: 6.1 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Ręcznie Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna 1.0 Nasypy Nasyp Nasyp niekontrolowany (, Pg, Ż, K, H C, B, styropian, folia) Czwartorzęd Plejstocen 4.0 Piasek drobny jasnobrązowy w szg 0.5 IA Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

23 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 2 Zał.Nr: 6.2 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna Nasypy Nasyp Nasyp niekontrolowany (, Ps, H, C) Piasek gliniasty brązowy Pg 0.05 IIA w 0/1 tpl Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Pył piaszczysty brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym Πp Pπ 0.1 IIIB Piasek drobny jasnoszary w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

24 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 3 Zał.Nr: 6.3 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna Nasyp niekontrolowany (, Ps, Ż, K, H, C) Nasypy Nasyp 2.0 Nasyp niekontrolowany (, Ż, H) Czwartorzęd Plejstocen 4.0 Piasek drobny jasnoszary z domieszką żwiru +Ż w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

25 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 4 Zał.Nr: 6.4 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna Nasypy Nasyp Nasyp niekontrolowany (, Ps, Ż, K, H, C) Piasek drobny jasnożółty szg 0.5 IA 1.0 Piasek gliniasty brązowy Pg w 0/1 tpl 0.05 IIA Piasek pylasty brązowy Pπ szg 0.5 IA Czwartorzęd Plejstocen Pył piaszczysty brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym Πp Pπ w 0/1 tpl 0.1 IIIB Piasek drobny jasnoszary z domieszką żwiru +Ż w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

26 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 5 Zał.Nr: 6.5 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna 0.30 Nasyp niekontrolowany (, Ż, K, H, C, żużel) Piasek gliniasty brązowy Pg 0.05 IIA w 0/1 tpl Pył piaszczysty brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym Πp Pπ 0.1 IIIB Czwartorzęd Plejstocen Piasek drobny jasnoszary 0.55 IB w szg 4.0 Piasek drobny jasnoszary Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

27 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 6 Zał.Nr: 6.6 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna Nasypy Nasyp Nasyp niekontrolowany (, Ps, K, H, C, B) Piasek drobny brązowy szg 0.55 IB w 2.0 Czwartorzęd Plejstocen Pył piaszczysty brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym Πp Pπ 0/1 tpl 0.1 IIIB 4.0 Piasek drobny jasnoszary z domieszką żwiru +Ż w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

28 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 7 Zał.Nr: 6.7 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna 0.30 Nasyp niekontrolowany (, Ps, H, K) 1.0 Piasek drobny brązowy szg 0.5 IA 2.0 w 2.20 Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Pył piaszczysty brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym Πp Pπ 1/1 tpl 0.15 IIIA Piasek drobny szaro-brązowy w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

29 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 8 Zał.Nr: 6.8 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna 0.30 Nasyp niekontrolowany (, Ps, Ż, K, H, C) Piasek drobny jasnobrązowy 0.5 IA Czwartorzęd Plejstocen 3.0 w szg Piasek drobny jasnoszary Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

30 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 9 Zał.Nr: 6.9 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna Nasypy Nasyp Nasyp niekontrolowany (, K, H, C) Piasek pylasty brązowy Pπ w szg 0.5 IA Piasek drobny jasnobrązowy 2.20 Czwartorzęd Plejstocen Piasek drobny jasnobrązowy Pył piaszczysty brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym Πp Pπ w 1/1 szg tpl IIIA Piasek drobny szaro-brązowy w szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

31 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr 10 Zał.Nr: 6.10 Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Ilość wałeczkowań Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności IL Warstwa geotechniczna Nasypy Nasyp Nasyp niekontrolowany (, Ps, Ż, K, H, C) Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Piasek drobny brązowo-szary w szg 0.6 IC Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

32 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 1 Zał.Nr: 7.1 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Ręcznie Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia 1.0 Nasypy Nasyp szg Czwartorzęd Plejstocen Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

33 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 2 Zał.Nr: 7.2 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia Nasypy Nasyp 1.0 Pg (0.05) tpl (0.05) tpl (0.10) tpl (0.10) tpl Πp (0.10) tpl Czwartorzęd Plejstocen (0.10) tpl (0.10) tpl szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

34 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 3 Zał.Nr: 7.3 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia Nasypy Nasyp szg Czwartorzęd Plejstocen Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

35 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 4 Zał.Nr: 7.4 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Nasypy Stratygrafia Nasyp szg 1.0 Pg (0.05) tpl (0.05) tpl szg 2.0 Pπ Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Πp (0.10) tpl (0.10) tpl (0.10) tpl szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

36 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 5 Zał.Nr: 7.5 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia Pg Πp (0.05) tpl (0.05) tpl (0.10) tpl (0.10) tpl (0.10) tpl szg Czwartorzęd Plejstocen szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

37 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 6 Zał.Nr: 7.6 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Nasypy Stratygrafia Nasyp szg Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Πp (0.10) tpl (0.10) tpl szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

38 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 7 Zał.Nr: 7.7 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia szg Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Πp (0.15) tpl (0.15) tpl (0.15) tpl szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

39 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 8 Zał.Nr: 7.8 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia szg Czwartorzęd Plejstocen szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

40 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 9 Zał.Nr: 7.9 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Stratygrafia Nasypy Nasyp szg Pπ szg szg Czwartorzęd Plejstocen 3.0 Πp (0.12) tpl (0.11) tpl szg Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

41 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Otwór nr 10 Zał.Nr: 7.10 Sonda Nr: Miejscowość: Koziegłowy Gmina: Czerwonak Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie Obiekt: Centrum Kultury i rozbudowa pływalni Zleceniodawca: Sound & Space Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ max [MPa] Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy τ max N 10 I D /(I L ) Stan [m.p.p.t] [m] Nasypy Stratygrafia Nasyp szg 2.0 Czwartorzęd Plejstocen Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: P. Trzeciak, B. Felkel

42 SZKIC DOKUMENTACYJNY ODKRYWKI FUNDAMENTU Zał. nr 8 powierzchnia terenu (86,70 m n.p.m.) ściana fundamentowa z bloczków betonowych (ok. 25x40 cm) 100 cm 6 cm odsadzka ława fundamentowa 45 cm grunt pod funadamentem (pył piaszczysty//piaskiem pylastym) ściana fundamentowa z bloczków betonowych Foto 1. Odkrywka - Koziegłowy ul. Piłsudskiego, budynek pływalni, ściana południowa

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu planowanej budowy boiska sportowego Zleceniodawca: KILKORO Architekci ul. Winogrady 43/47 61-663 Poznań Lokalizacja: Piła, ul. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 79/2 i 59/2 w m. Małe Gacno Zamawiający: Zakład Projektowania, Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2545G od granicy z gminą Chojnice do istniejącego chodnika

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo.

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo. BADANIA GEOTECHNICZNE OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. PRZYGOTOWANO DLA: M I A S T O S T. W A R S Z A W A, D Z I E L N I

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 61 tel: 606 227 260, 660 053 662 email: olczak41@wp.pl OLCZAK GEOL Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki ZLECENIODAWCA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4595/14 Egz.: nr 1 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU REMONTU SCHODÓW NA WZGÓRZE PACHOŁEK PRZY UL. SPACEROWEJ W GDAŃSKU - OLIWIE Opracowała: mgr inż. Małgorzata Kot Zweryfikował: Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597 NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości GEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA HYDROGEOLOGIA POMPY CIEPŁA GEOTECHNIKA www.thermhouse.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GeoxX. Pracownia geologiczna spółka cywilna Adam Ośko, Marta Ośko 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3/206 NIP 7393782404 REGON 280495800 BANK PKO BP S.A. OLSZTYN 77 1020 3541 0000 5402 0170 1531 www.geoxx.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekroje geotechniczne zał.

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekroje geotechniczne zał. Spis treści 1.Wstęp str..charakterystyka projektowanej inwestycji str..zakres wykonanych prac str.. Charakterystyka warunków geotechnicznych str..podsumowanie str. Załączniki Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 6, tel. 058 301 13 16, fax 058 301 58 38 Nr arch. F/18060 Nr egz. pdf DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA z badań podłoża gruntowego dla terenu położonego pomiędzy ul. Wałową a ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi ROKITY - ROKICINY pow. bytowski, gm.

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi ROKITY - ROKICINY pow. bytowski, gm. Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 102/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

A.B.G. Firma Projektowo - Wykonawcza

A.B.G. Firma Projektowo - Wykonawcza A.B.G. Firma Projektowo - Wykonawcza Architektura Budownictwo Geotechnika 80-438 Gdańsk ul. Aldony 8/1 tel./fax 058-7188784 tel. kom. 0602-367031 e-mail: p.milancej@chello.pl NIP: 957-000-04-96 DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. Opinia Geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 596 w miejscowości Kabiny, gmina Kolno GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA www.arpigeo.pl kontakt@arpigeo.pl tel. +48 603941527 OPINIA GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKÓW GRUNTOWYCH DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NUMER W, GMINA, POWIAT Opracował:

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE TOMASZ OKTABA. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku

BADANIA GEOTECHNICZNE TOMASZ OKTABA. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku U N I G E O BADANIA GEOTECHNICZNE TOMASZ OKTABA 80461 GDAŃSK, UL. STARTOWA 29E/3 NIP 5841509242 REGON 191877166 Tel. kom: 0 600 466 506 Email.: oktaba@geostab.pl Opinia geotechniczna dla określenia warunków

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Zamiejska 1 lok. 53 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-580 Warszawa tel. 666

Bardziej szczegółowo

CONECO-BCE GEOLOGIA/GEOTECHNIKA PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIE OPINIA GEOTECHNICZNA

CONECO-BCE GEOLOGIA/GEOTECHNIKA PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIE OPINIA GEOTECHNICZNA CONECO-BCE GEOLOGIA/GEOTECHNIKA PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIE Egzemplarz Nr 1 Nr arch.: GT/1000 Gdynia 10.2014 r. OPINIA GEOTECHNICZNA Zamawiający: Zakład Usługowo-Projektowy AS Hanna Sobiczewska ul. Polna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH

Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH . 19 97 GEOLEH Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH 81-389 Gdynia ul. Świętojańska 78/14 tel. /fax. 620-70 - 17 81-077 Gdynia ul. Jastrzębia 7/26

Bardziej szczegółowo

NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790

NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo wodnych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Gdańsk, listopad 2014r.

Opracowali: Gdańsk, listopad 2014r. GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 214/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski Egzemplarz Nr 5 Nr arch.: GT/940/2013 Gdynia, luty 2013 r. Rodzaj dokumentacji: Zamaiaj cy: Temat: Autorzy opracoania: OPINIA GEOTECHNICZNA Zakład Usługoo-Projektoy AS Hanna Sobiczeska ul. Polna /17, 8

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z odkrywek nawierzchni. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu. drogi powiatowej nr 1935D w Iwinach gm.

Sprawozdanie z odkrywek nawierzchni. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu. drogi powiatowej nr 1935D w Iwinach gm. GEOGRUNT Usługi Geologiczne GEOLOGIA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA 51-151 Wrocław ul. Klaczki 41/2 tel. 71 7220386, tel. kom. 601 664 256 www.geogrunt.com biuro@geogrunt.com Egzemplarz nr.. Nr arch.: GT/542/1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Opracowa mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 9.12.2009 - 2 SPIS TRE CI A. CZ TEKSTOWA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.: 4514/14 Egz. nr: 1 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 (UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH powiat kartuski województwo pomorskie Opracowała: Zweryfikował: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRACOWNIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH 61-886 Poznań, ul. Półwiejska 37/13, tel. /fax.(061) 853-31-72, tel. kom. 0602-52-80-37 REGON 631097904 NIP 972-008-84-24 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: EURODROGA mgr inż. Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice DOKUME TACJA BADAŃ GEOTECH ICZ YCH dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ulica Raciborska) Sośnicowice

Bardziej szczegółowo

mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr. nr VII-1661

mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr. nr VII-1661 OBIEKT : HALA DRUKARNI TEMAT : OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB PROJEKTU HALI DRUKARNI PROJEKTOWANEJ PRZY UL. OLECHOWSKIEJ 83 W ŁODZI INWESTOR : OFICYNA WYDAWNICZA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA (dla celów projektowych)

OPINIA GEOTECHNICZNA (dla celów projektowych) M e c h a n i k a G r u n t ó w mgr inż. Wojciech Świerad 09-400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 51 1240 1721 1111 0000 0725 8062 MG 63/15 OPINIA GEOTECHNICZNA (dla

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski ul. Paderewskiego 32a, Gołdap. Gołdap, listopad 2014 r.

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski ul. Paderewskiego 32a, Gołdap. Gołdap, listopad 2014 r. ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok NIP: 847-100-15-69 tel./fax: 87 615 35 54 mobile: 500 017 265 www.uni-geo.pl Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864labos.laboratorium@gmail.com OPINIA

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W Pomagamy Tobie dbać o środowisko ul. Moniuszki 17/1, 86-300 Grudziądz tel./fax 056 46 256 32, NIP 876-101-25-70 www.ekoserwis.grudziadz.com S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W 1. Mapa dokumentacyjna 2. Karty

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Ojców. Opracował: mgr inż. Tadeusz Nowak upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1135. Egz.

Zleceniodawca: Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Ojców. Opracował: mgr inż. Tadeusz Nowak upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1135. Egz. ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH "GEO-NOT" mgr inż. Tadeusz Nowak 31-231 Kraków ul. Siewna 21a/53 tel. 505 636 220 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Egzemplarz nr Nr arch.: GT/739 Gdynia 08.2007r. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Zamawiający: GMINA MIASTA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86 100 Świecie Temat: BADANIA GEOTECHNICZNE POD POSADOWIENIE KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowowodne terenu, projektowanego skrzyżowania i zjazdu do Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, w ciągu drogi woj. nr 723 na Os. Zakrzów,

Bardziej szczegółowo

DLA POTRZEB BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ w CIESZYNIE

DLA POTRZEB BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ w CIESZYNIE DLA POTRZEB BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ w CIESZYNIE Miejscowość: Cieszyn Województwo: śląskie OPRACOWAŁ : ZLECENIODAWCA : CITEC S. A. ul. Dulęby 5 40 833 Katowice 2 SPIS TREŚCI Tychy, lipiec

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA obiektów budowlanych, projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej, w rejonie skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Hutniczą w Stalowej Woli. Powiat stalowowolski. Województwo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOPROJEKT SK Rok za enia 1956 PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE Spó ka z o.o. 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 d Rejonowy w Katowicach - KRS: 0000175370 NIP 634-10-04-232 Regon: 272265160 Kapita

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GeoxX. Pracownia geologiczna spółka cywilna Piotr Guz, Adam Ośko 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3/206 NIP 7393782404 REGON 280495800 BANK PKO BP S.A. OLSZTYN 77 1020 3541 0000 5402 0170 1531 www.geoxx.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. OPINIA GEOTECHNICZNA... 2 1.1. WSTĘP... 2 1.1.1. Cel badań... 2 1.1.2. Materiały wyjściowe... 3 1.2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 1.2.1. Prace polowe... 4 1.2.2. Prace kameralne...

Bardziej szczegółowo

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA na okre lenie warunków geologicznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM LOGICZN OPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 0-87 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 4-980 Trzcianka tel.: + 48 4 330 20 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 73194084 REGON 302470835

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA DOTYCZĄCE BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. T. ZANA PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 6 NA DZIAŁCE NR 100, 103, OBRĘB 19 W PRUSZKOWIE WOJ. MAZOWIECKIE INWESTOR: STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. OPINIA GEOTECHNICZNA... 2 1.1. WSTĘP... 2 1.1.1. Cel badań... 2 1.1.2. Materiały wyjściowe... 3 1.2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 1.2.1. Prace polowe... 4 1.2.2. Prace kameralne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Mgrmmgrrf ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOL mgr Stanisław Guz 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3/204, tel./fax (0-89) 539 18 93 NIP 739-106-09-48 REGON 004450600 BANK: PKO BP S.A. OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAK AD PROJEKTOWY Umowa Nr NZU.3633.2.125.2012.Nadolicka HAL SAN ul. Przyja ni 4E/3 53-030 Wroc aw OBIEKT Budowa drogi wraz z odwodnieniem, o wietleniem oraz MTKK ADRES OBIEKTU Ul. Nadolicka we Wroc awiu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA MOSTACH MŁYŃSKICH we WROCŁAWIU

DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA MOSTACH MŁYŃSKICH we WROCŁAWIU TERGO Przedsiębiorstwo Wiertniczo Geologiczne 50-507Wrocław, ul. Ziębicka 78 tel. kom. O601-788-365 DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA MOSTACH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Ul. Szkolna 96B 62-002 Suchy Las tel./fax 0-61 855-29-09 strona internetowa: www.geodrill.pl email: info@geodrill.pl Rodzaj opracowania: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA nr arch.: 34/11 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ustalająca warunki gruntowo-wodne w podłoŝu drogi powiatowej 2020D i 2087D na odcinku Cesarzowice - Udanin LOKALIZACJA: droga powiatowa 2020D, 2087D odcinek Cesarzowice

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRACOWNIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH 61-886 Poznań, ul. Półwiejska 37/13, tel. /fax.(061) 853-31-72, tel. kom. 0602-52-80-37 REGON 631097904 NIP 972-008-84-24 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie Urzd Miasta Czstochowy 42-217 Czstochowa, ul. lska 11/13 Wykonawca: NOWE PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE s.c. 42-200 Czstochowa ul. Krótka 27 tel./fax (0-34) 361-57-16 e-mail: kontakt@neogeo.pl http:// www.neogeo.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

EKO-GEO Maciej Piotrowski ul.kozierowskiego 30 71-106 SZCZECIN. Dokumentacja geotechniczna

EKO-GEO Maciej Piotrowski ul.kozierowskiego 30 71-106 SZCZECIN. Dokumentacja geotechniczna EKO-GEO Maciej Piotrowski ul.kozierowskiego 30 71-6 SZCZECIN Dokumentacja geotechniczna Miejscowo : Szczecin, ul. Kusoci skiego dz. nr 3/1 Gmina: Szczecin Powiat: szczeci ski zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul.

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul. ........ }, 1:.0'... NIP 5841509242REGON191877166 Tel.kom.: 0600466506 Tel.lfax.: (058)719 55 60 Tel.: (O58)55695 45 Email.:oldaba@geostab.pl Badania geotechniczne dla okreslenia warunków gruntowo wodnych

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAME GEOLOG~CZNO~NŻYMERSK~E KRYMCY MORSK~EJ

ROZPOZNAME GEOLOG~CZNO~NŻYMERSK~E KRYMCY MORSK~EJ PRACOWMA AUTORSKA NIP~584-1O2-43-O3 DOROTA KURCZALSKA 80 292 GDAŃSK, ut. GÓRALSKA 57B! 6 d.kurczalska@wq.ui tel.(058)3204458 kom.0601 656363 ROZPOZNAME GEOLOG~CZNO~NŻYMERSK~E Po DŁOŻA W KRYMCY MORSK~EJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

numer 49 Zał.Nr: 2.1 Miejscowość: Kolonia Dzielna : GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzędna: 203.90 m n.p.m. Holocen 0.40 gleba, brunatna Gb IXa Piasek średni, jasny brązowy, z domieszką piasku gliniastego

Bardziej szczegółowo

P - 40.20 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH P - 40.30 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA P - 40.40 DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

P - 40.20 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH P - 40.30 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA P - 40.40 DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE P - 40.20 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH P - 40.30 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA P - 40.40 DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA P - 40.50

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL MKM Projekt Usługi Projektowo Budowlane Marcin Oleszczuk Os. Władysława Jagiełły 19/5 Poznań 60-694 Tel.: (0) 503 14 34 74 NIP: 5781994735 / REGON: 634608587 Nr konta: mbank 46 1140 2004 0000 3402 3545

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA Dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny

Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny 1.1. Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny Kategori geotechniczn ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INśYNIERSKA

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INśYNIERSKA spółka z o.o. PROJEKTY I KONSULTACJE GEOTECHNICZNE Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 237 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INśYNIERSKA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INśYNIERSKICH

Bardziej szczegółowo

Zaklad Uslug Geologicznych

Zaklad Uslug Geologicznych Zaklad Uslug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 49 tel./fax. 04 63 03 5 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A Temat: DRZEWICA Regionalne Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05 200 Wołomin

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05 200 Wołomin BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05 200 Wołomin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.03 PLACE ZABAW CPV 37535200-9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.03 PLACE ZABAW CPV 37535200-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.03 PLACE ZABAW CPV 37535200-9 PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO na terenie os. Batorego, ETAP III dz. nr ew. 154/7 cz., 155/11, 155/13 cz., 157/70 SST

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA,

Bardziej szczegółowo

50 75 90-130 10 250 16 ZLECENIODAWCA PREBUD Janusz Preiss ul. Małej Łąki 23/24 02-793 Warszawa OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca projektowanej przebudowy ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO nr arch.: 55a/13 OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO ustalające warunki posadawiania projektowanego kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną LOKALIZACJA: Żagań, ul.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla budowy obwodnicy miasta Lipna

Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla budowy obwodnicy miasta Lipna POWIAT LIPNOWSKI UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B 87-600 LIPNO Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla budowy obwodnicy miasta Lipna

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W SNOWIDZY

ORLIK 2012 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W SNOWIDZY 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W SNOWIDZY SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządził mgr inż. Janusz Brzozowski 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA ROBOTY ZIEMNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIAJĄCE BADANIA GEOTECHNICZNE

UZUPEŁNIAJĄCE BADANIA GEOTECHNICZNE PRZEDSĘBORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE GEOBUD Spółka z o.o. 40-282 Katoice, ul. Sikorskiego 34 tel. 32 256 31 64, tel./fax 32 255 14 82 e-mail: geobud@geobud.com.pl. geobud.com.pl GEOLOGA GEOTECHNKA

Bardziej szczegółowo