Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 18/11/TCZ/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. na Dostawa części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) 1

2 BFZ /2014 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59a, kod pocztowy Warszawa, numer NIP , numer REGON , o kapitale zakładowym ,00 złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS fax do korespondencji: , do korespondencji w sprawie zamówienia: adres strony internetowej: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dwu etapowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A., zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: i z którego postanowieniami, Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest się zapoznać. 2. Drugi etap postępowania o ile o jego przeprowadzeniu postanowi zamawiający, polegać będzie na przeprowadzeniu negocjacji cenowych z 3 wykonawcami, którzy złożyli kolejno najkorzystniejsze oferty, chyba że prawidłowe oferty złoży mniejsza ilość wykonawców, wtedy ze wszystkimi wykonawcami. 3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 18/11/TCZ/2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany był zgodnie z wymaganiami odpowiednimi dla części zamówienia oraz obowiązującymi przepisami. 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie Zamawiający wskazuje na znaki towarowe lub normy tym samym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą posiadać parametry nie gorsze niż wyroby oryginalne. 4. Części zamienne będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego do magazynów wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy. 2

3 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 6. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko w oparciu o pisemne zamówienia, określające ilość, asortyment oraz miejsce dostawy, przesłane drogą faksową na numer faksu Wykonawcy, w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3. Zamawiający wymaga dostawy zamówionych części w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7ºº do 14ºº. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 15 ust. 1 pkt. 1-4 Regulaminu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i 2 Regulaminu. 2) oświadczą, że są w posiadaniu dokumentacji technicznej opisanych w poszczególnych zadaniach części na które składają ofertę i udostępnią ją do wglądu na życzenie zamawiającego VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VI Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załącznika nr 3 do SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1: pkt. 2, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3

4 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę odrębnie. 6. Dokumenty o których mowa w ust.1 pkt. 2); 3) w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę powinny być przedłożone przez każdego wykonawcę. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: lub drogą faksową (nr faksu: ) z zastrzeżeniem ust W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 3. Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę skanu oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. 4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw. 5. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne. 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul. Żelazna 59a, Warszawa. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 9. Zmiana treści SIWZ dokonana w sposób wymieniony w ust. 8 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 4

5 IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Tomasz Ksyta ; faks: X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy. 3. Oferta winna zawierać: wypełniony formularz oferty z FORMULARZEM CENOWYM (załącznik nr 1 do SIWZ z cenami jednostkowymi) zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ, 4. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć: 1) oświadczenia i pozostałe dokumenty wskazane w SIWZ, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z 11 Regulaminu), 5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 6. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z 11 ust. 2 Regulaminu, pełnomocnika. 7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, a dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) powinien być złożony w pisemnym oryginale. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5

6 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy to także dokumentów związanych z umową w sprawie zamówienia. 12. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę; warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały wykonawcę. 13. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa ceny (cen). 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej w następujący sposób: PKP Intercity S.A. w Warszawie... nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów do taboru kolejowego dla PKP INTERCITY S.A Dotyczy zadania numer. Liczba stron... (określić ile stron znajduje się w kopercie) Nie otwierać przed terminem roku przed godziną Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w ust. 15 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 17. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia roku do godziny w PKP Intercity S.A Biuro Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, pokój nr 502, Warszawa. 2. Oferty zostaną otwarte w dniu roku o godzinie w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, pokój nr 304, Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne. 6

7 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta z koperty nazwę i adres siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, a także fakt akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi być ustalona wg zasad określonych w niniejszym dokumencie. 2. Cenę należy wyliczyć posługując się FORMULARZEM CENOWYM (załącznik nr 1 do SIWZ z cenami jednostkowymi). 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ. 4. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). 5. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 6. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb zgodnie z zobowiązującymi przepisami. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteriami oceny ofert w każdym zadaniu jest: cena - waga 100% 2. W kryterium ceny punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: C N Pp = x 100 punktów gdzie: P P - punkty w kryterium ceny C N - cena najniższa C B - cena badanej oferty liczba punktów C B 3. Za najkorzystniejszą w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 7

8 4. Zamawiający: XV. 1) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w Regulaminie, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą; 2) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w 25 Regulaminu. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, może fakultatywnie przeprowadzić II etap postępowania zgodnie z opisanym w rozdziale III Trybem udzielenia zamówienia DRUGI ETAP POSTEPOWANIA 1. Wybrani oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zaproszeniu do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania, wraz z informacjami dotyczącymi tego etapu. 2. Ostateczny wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych jest jawny dla wszystkich wykonawców. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto w jednej z form lub formach określonych w 83 ust. 1 Regulaminu. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi za wady. 4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w Biurze Zakupów Centralnych, Warszawa ul. Żelazna 59a, pokój nr 302 wymaga się uzgodnienia z zamawiającym treści projektu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w przypadku wybrania takiej formy zabezpieczenia. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiocie zamówienia na warunkach określonych szczegółowo w jej wzorze, który stanowi nr załącznik nr 4 do SIWZ. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Regulaminu, przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w Dziale IX Regulaminu ZAŁĄCZNIKI: 8

9 1) załącznik nr 1 formularz ofertowy z załącznikiem z cenami jednostkowymi, 2) załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4) załącznik nr 4 projekt umowy. 9

10 Załącznik nr 1 (do SIWZ i do Umowy) formularz ofertowy z załącznikiem z cenami jednostkowymi FORMULARZ OFERTOWY (nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) nr tel.:. fax: Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 18/11/TCZ/2014 przeprowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP INTERCITY S.A. (dostępny na oferujemy wykonanie zamówienia na dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) zgodnie z SIWZ za następującą cenę: Ceny jednostkowe, wyszczególniono w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego formularza. Oświadczamy, że: 1) informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr do nr. zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2) akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy, 3) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, 4) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami przystąpienia do Przetargu Nieograniczonego i wymaganiami określonymi w dokumentacji zakupowej i nie wnosimy zastrzeżeń, 5) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 6) zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy i podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 7) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. i jesteśmy związani jego postanowieniami. 8) Oświadczam, że jestem w posiadaniu dokumentacji technicznej na zadania na które złożona została oferta. 10

11 Oferta zawiera ponumerowanych stron dn.... /pieczęć Wykonawcy/ umocowanej do dokonywania /czytelny podpis i pieczęć osoby czynności w imieniu Wykona... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do formularza ofertowego; Numer zadania OPIS Ilość [szt.] Zad.1 Toaleta próżniowa EVAC Zad.2 Pokrywa Camlok 3" DC300 z tworzywa sztucznego (polipropylen) z zabezpieczeniem /do fekaliów/ Zad.3 Dozownik mydła w płynie SES10 DAUNPOL 82 Zad.4 Linka do WC dl. 3,5m 112AG Zad.5 Linka do WC dl. 4,5m 112AG Zad.6 Dźwignia spustu wody WC - lewy 136A Zad.7 Dźwignia spustu wody WC - prawy 136A Zad.8 Aparat spustu wody prawy 5 Zad.9 Zad.10 Zad.11 Zad.12 Cewka elektrozaworu 5/2 24V DC 4W ( SEMI- EVAC) Cewka elektrozaworu 24VDC, 4W typ VT-S-908/9-III-CE (EVAC) Sterownik do toalety SEMVAC A/S typ nr (SK 227- V1-0) Przycisk spustu wody nr kat (toaleta Evac) komplet Zad.13 Czujnik podciśnienia nr kat EVAC 61 Zad.14 Sensor zapełnienia miski ustępowej B2 nr rys (EVAC nr 30470) Zad.15 Sterownik os STC V1.3 (EVAC nr 28461) komputer sterujący 6 Zad.16 Pompa próźniowa (EVAC nr 65290) 10 Zad.17 Zbiornik ciśnienia (EVAC nr 21700) 10 Zad.18 Zawór Szybkiego odpowietrzania (EVAC nr 65295) cena netto [szt] Wartość netto 11

12 Zad.19 Wyłącznik ciśnieniowy Pressure switch V2.3 installation set nr art EVAC 611 Zad.20 Zawór wlotowy (EVAC nr 28342) Inlet gate valve 30 Zad.21 Zawór wlotowy (EVAC nr 29170) Outlet gate valve 30 Zad.22 Złaczka zasilania V4.0 (EVAC nr 21698) Bowi connection straight Zad.23 Zawór wlotowy kompletny kat SEMVAC MINI III 30 Zad.24 Zawór, Valve unit nr art Evac Zad.25 Zawór (EVAC nr ) Solendid valve 20 Zad.26 Serwo zawór Servo valve nr art Evac Zad.27 Zawór talerzowy Disc valve nr art Evac Zad.28 Zawór dolny, Hose nr art Evac Zad.29 Zawór dolny (EVAC nr ) Hose valve DN:40 20 Zad.30 Zawór dolny (EVAC nr ) Hose valve DN:45 20 Zad.31 Fiter cartrdge nr art Evac Zad.32 Zawór pneumatyczny (EVAC nr ) 15 Zad.33 Tłumik (EVAC nr ) Silencer 20 Zad.34 Zawór wodny, Water pressurizer comlete nr art Evac 500 Zad.35 Jednostka sterująca, Control unit nr art Evac Zad.36 Zawór zwrotny (EVAC nr ) Check valve Zad.37 Przewód (EVAC nr ) Elektrical cable internal 6 Zad.38 Wrzeciono (EVAC nr ) Rubber bend 15 Zad.39 Obudowa (EVAC nr ) Tight - casing 15 Zad.40 Pierścień uszczelniający, O-ring nr art Evac Zad.41 Dysza płukając, Flush nozzle nr art Evac Zad.42 Zad.43 Uszczelka zaworu, Spare part gaskets/disk valve nr art Evac 500 Ejector , Spare part (ejektor ) nr art Evac 500 Zad.44 Cylinder pneumatyczny (EVAC nr ) 20 Zad.45 Zacisk komplet (EVAC nr ) 50 Zad.46 Przycisk, Flush button cable nr art Evac Zad.47 Zawór pneumatyczny (EVAC nr ) 20 Zad.48 Zawór zwrotny (EVAC nr ) Non return valve 20 Zad.49 Kolanko połączeniowe (EVAC nr ) Elbow connection 14-3/8 Zad.50 Tulejka (EVAC nr ) Bushing 3/4-3/8 20 Zad.51 Zawór wylotowy (EVAC nr 34098) 30 Zad.52 Czujnik ciśnienia Honeywell 26PCCFA6G 20 Zad.53 Moduł sygnalizacji M62R;24/60V DC 20 Zad.54 Vacuum pump V K600, In nr art Evac

13 Zad.55 Zad.56 Zad.57 Inlet gate valve V installation set, sr nr EVAC 611 Vacumm pump V3.3.1 installation set nr art EVAC 611 Outlet gate valve V installation set, sr nr art EVAC 611 Zad.58 Evac 5xx Hose valve DN-15(zawór DN-15); Zad.59 Insert hose for hose valve(wkład gumowy do zaworu DN- 15); Zad.60 Ejector (pompa próżniowa); Zad.61 Zad.62 Zad.63 Spare part kit(ejector )(zestaw naprawczy do pompy próżniowej); Electrical connection cable(przewody połączoniowe sterownik-"listwa"); Spare part kit (flush nozzle)(zestaw naprawczy do dysz spłukujacych); Zad.64 Servo Valve (serwozawór); Zad.65 Valve Unit; Zad.66 Solenoid Valve (elektrozawory); Zad.67 Pneumatic Valve (zawód pneumatyczny); Zad.68 Filter Cartridge (filtr powietrza); Zad.69 Filter Housing (obudowa do filtru powietrza); Zad.70 Electrical Cable(przewody połączeniowe sterownikelektrozawory); Zad.71 hose Valve DN-40(zawór DN-40); Zad.72 Hose Insert ("wkład gumowy" do zaworu DN-40); Zad.73 Zad.74 Zad.75 Zad.76 Zad.77 Zad.78 Flush Button Cable(przewody połączeniowe sterownikprzycisk); Tool for replacement of hose insert(przyrząd do wymiany wkładu gumowego w zaworze DN-40); Tool for cleaning the flush nozzles(przyrząd do czyszczenia dysz); Magnetic proximity switch disk valve E2000(kontraktonowy czujnik położenia tłoka); Evac 908/909 Qick exhaust valve(zawór szybkiego odpowietrzania); Pressure Switch v1.0 0,2 bar, 30 1Au(wyłącznik ciśnieniowy);14654 Zad.79 Vacuum pump (pompa próżniowa); Zad.80 Zawór bezpieczeństwa(g1/8"a-1,4 bar); Zad.81 Uszczelka płaska(33x27x6 NBR65Sh); Zad.82 Solenoid Valve (zawór elektromagnetyczny 2/2 drogowy 1/4" 24 VDC); Zad.83 Flush set v2.5 (zestaw do spłukiwania); Zad.84 Flush nozzles (dysza spłukująca); Zad.85 Uchwyt zaciskowy; Zad.86 Rozdzielacz wody do spłukiwania;

14 Zad.87 Adapter (do rozdzielacza wody); (wycofany - zamiennik nr 31618) Zad.88 Zbiornik wody (v1.1 pływak HDPE uzbrojony); Zad.89 Złączka kątowa (obrotowa 1,4"a,8mm); Zad.90 Złączka prosta (1/4"a, 8mm); Zad.91 Control Unit(sterownik CPU 8031-Fv1.2-WC ); Zad.92 Retaining strap("pałąk"mocujący do sterownika); Zad.93 Cable harness (wiązka przewodów); Zad.94 Level sensor (czujnik zapełnienia miski); Zad.95 Cewka do elektrozaworu; Zad.96 Manometr (-1.00 do 3.00 bar); Zad.97 Terminal serwisowy HT- 793 (Polnisch Menu); Zad.98 Evac 2000 Pressure switch (wyłącznik ciśnieniowy); Zad.99 Ejector V1.3 complete(pompa próżniowa); Zad.100 Evac QVT-H-C-W15_PESA Pusch Button WC; Zad.101 Control Unit VT STC V3.1;SP64408_ID001(sterownik);64407 Zad.102 Vacuum pump (pompa prozniowa); Zad.103 Pressure switch intermediate tank; Zad.104 Pressure switch intel-pinch valve; numer Zad.105 Bowl sensor (czujnik zapełnienia miski); Zad.106 Clamp; Zad.107 Hose clip 10 AML W1; Zad.108 Flush nozzles (dysza spłukujaca); Zad.109 Float switch (czujnik poziomu wody) Suma netto: Wartość stawka VAT: Wartość VAT: Suma brutto: 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) w imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Wykonawcy(ów) oświadczam(y), 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędnych do wykonania zamówienia, 3) dysponuję(my) niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków składam/my dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ... dn.... (podpis wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy) WYKLUCZENIA OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 i 2 Regulaminu.... dn

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PR-51/2012 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji torów i rozjazdów na terenie stacji postojowej Warszawa Grochów Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak postępowania: BFZ4-073-PR-9/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę rewidencką w 2014 roku wagonów i składów pociągów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie stanowiska W6 rewizji łożysk zestawów kołowych Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 07-5 Boguty-Pianki tel. (86) 77 50 0, fax tel. (86) 77 50 0, e-mail ugbogut@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96.

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96. WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/6477/707LA/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Zakup przewodów dielektrycznych wraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 695-317-008 fax. +48 81 472-55-94 http://www.przewozyregionalne.pl e-mail: michal.prokopiuk@p-r.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo