Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 18/11/TCZ/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. na Dostawa części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) 1

2 BFZ /2014 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59a, kod pocztowy Warszawa, numer NIP , numer REGON , o kapitale zakładowym ,00 złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS fax do korespondencji: , do korespondencji w sprawie zamówienia: adres strony internetowej: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dwu etapowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A., zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: i z którego postanowieniami, Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest się zapoznać. 2. Drugi etap postępowania o ile o jego przeprowadzeniu postanowi zamawiający, polegać będzie na przeprowadzeniu negocjacji cenowych z 3 wykonawcami, którzy złożyli kolejno najkorzystniejsze oferty, chyba że prawidłowe oferty złoży mniejsza ilość wykonawców, wtedy ze wszystkimi wykonawcami. 3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 18/11/TCZ/2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany był zgodnie z wymaganiami odpowiednimi dla części zamówienia oraz obowiązującymi przepisami. 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie Zamawiający wskazuje na znaki towarowe lub normy tym samym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą posiadać parametry nie gorsze niż wyroby oryginalne. 4. Części zamienne będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego do magazynów wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy. 2

3 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 6. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko w oparciu o pisemne zamówienia, określające ilość, asortyment oraz miejsce dostawy, przesłane drogą faksową na numer faksu Wykonawcy, w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3. Zamawiający wymaga dostawy zamówionych części w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7ºº do 14ºº. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 15 ust. 1 pkt. 1-4 Regulaminu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i 2 Regulaminu. 2) oświadczą, że są w posiadaniu dokumentacji technicznej opisanych w poszczególnych zadaniach części na które składają ofertę i udostępnią ją do wglądu na życzenie zamawiającego VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VI Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załącznika nr 3 do SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1: pkt. 2, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3

4 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę odrębnie. 6. Dokumenty o których mowa w ust.1 pkt. 2); 3) w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę powinny być przedłożone przez każdego wykonawcę. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: lub drogą faksową (nr faksu: ) z zastrzeżeniem ust W przypadku przekazania dokumentów droga faksową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 3. Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę skanu oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę. 4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dla dokumentów przedstawionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dla pełnomocnictw. 5. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne. 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul. Żelazna 59a, Warszawa. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 9. Zmiana treści SIWZ dokonana w sposób wymieniony w ust. 8 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 4

5 IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Tomasz Ksyta ; faks: X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy. 3. Oferta winna zawierać: wypełniony formularz oferty z FORMULARZEM CENOWYM (załącznik nr 1 do SIWZ z cenami jednostkowymi) zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ, 4. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć: 1) oświadczenia i pozostałe dokumenty wskazane w SIWZ, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z 11 Regulaminu), 5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 6. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z 11 ust. 2 Regulaminu, pełnomocnika. 7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, a dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) powinien być złożony w pisemnym oryginale. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5

6 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy to także dokumentów związanych z umową w sprawie zamówienia. 12. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę; warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały wykonawcę. 13. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa ceny (cen). 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej w następujący sposób: PKP Intercity S.A. w Warszawie... nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów do taboru kolejowego dla PKP INTERCITY S.A Dotyczy zadania numer. Liczba stron... (określić ile stron znajduje się w kopercie) Nie otwierać przed terminem roku przed godziną Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w ust. 15 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 17. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia roku do godziny w PKP Intercity S.A Biuro Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, pokój nr 502, Warszawa. 2. Oferty zostaną otwarte w dniu roku o godzinie w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, pokój nr 304, Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne. 6

7 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta z koperty nazwę i adres siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, a także fakt akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi być ustalona wg zasad określonych w niniejszym dokumencie. 2. Cenę należy wyliczyć posługując się FORMULARZEM CENOWYM (załącznik nr 1 do SIWZ z cenami jednostkowymi). 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ. 4. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). 5. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 6. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb zgodnie z zobowiązującymi przepisami. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteriami oceny ofert w każdym zadaniu jest: cena - waga 100% 2. W kryterium ceny punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: C N Pp = x 100 punktów gdzie: P P - punkty w kryterium ceny C N - cena najniższa C B - cena badanej oferty liczba punktów C B 3. Za najkorzystniejszą w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 7

8 4. Zamawiający: XV. 1) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w Regulaminie, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą; 2) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w 25 Regulaminu. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, może fakultatywnie przeprowadzić II etap postępowania zgodnie z opisanym w rozdziale III Trybem udzielenia zamówienia DRUGI ETAP POSTEPOWANIA 1. Wybrani oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zaproszeniu do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania, wraz z informacjami dotyczącymi tego etapu. 2. Ostateczny wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych jest jawny dla wszystkich wykonawców. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto w jednej z form lub formach określonych w 83 ust. 1 Regulaminu. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi za wady. 4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w Biurze Zakupów Centralnych, Warszawa ul. Żelazna 59a, pokój nr 302 wymaga się uzgodnienia z zamawiającym treści projektu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w przypadku wybrania takiej formy zabezpieczenia. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiocie zamówienia na warunkach określonych szczegółowo w jej wzorze, który stanowi nr załącznik nr 4 do SIWZ. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Regulaminu, przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w Dziale IX Regulaminu ZAŁĄCZNIKI: 8

9 1) załącznik nr 1 formularz ofertowy z załącznikiem z cenami jednostkowymi, 2) załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4) załącznik nr 4 projekt umowy. 9

10 Załącznik nr 1 (do SIWZ i do Umowy) formularz ofertowy z załącznikiem z cenami jednostkowymi FORMULARZ OFERTOWY (nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) nr tel.:. fax: Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 18/11/TCZ/2014 przeprowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP INTERCITY S.A. (dostępny na oferujemy wykonanie zamówienia na dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) zgodnie z SIWZ za następującą cenę: Ceny jednostkowe, wyszczególniono w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego formularza. Oświadczamy, że: 1) informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr do nr. zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2) akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy, 3) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, 4) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami przystąpienia do Przetargu Nieograniczonego i wymaganiami określonymi w dokumentacji zakupowej i nie wnosimy zastrzeżeń, 5) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 6) zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy i podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 7) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. i jesteśmy związani jego postanowieniami. 8) Oświadczam, że jestem w posiadaniu dokumentacji technicznej na zadania na które złożona została oferta. 10

11 Oferta zawiera ponumerowanych stron dn.... /pieczęć Wykonawcy/ umocowanej do dokonywania /czytelny podpis i pieczęć osoby czynności w imieniu Wykona... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do formularza ofertowego; Numer zadania OPIS Ilość [szt.] Zad.1 Toaleta próżniowa EVAC Zad.2 Pokrywa Camlok 3" DC300 z tworzywa sztucznego (polipropylen) z zabezpieczeniem /do fekaliów/ Zad.3 Dozownik mydła w płynie SES10 DAUNPOL 82 Zad.4 Linka do WC dl. 3,5m 112AG Zad.5 Linka do WC dl. 4,5m 112AG Zad.6 Dźwignia spustu wody WC - lewy 136A Zad.7 Dźwignia spustu wody WC - prawy 136A Zad.8 Aparat spustu wody prawy 5 Zad.9 Zad.10 Zad.11 Zad.12 Cewka elektrozaworu 5/2 24V DC 4W ( SEMI- EVAC) Cewka elektrozaworu 24VDC, 4W typ VT-S-908/9-III-CE (EVAC) Sterownik do toalety SEMVAC A/S typ nr (SK 227- V1-0) Przycisk spustu wody nr kat (toaleta Evac) komplet Zad.13 Czujnik podciśnienia nr kat EVAC 61 Zad.14 Sensor zapełnienia miski ustępowej B2 nr rys (EVAC nr 30470) Zad.15 Sterownik os STC V1.3 (EVAC nr 28461) komputer sterujący 6 Zad.16 Pompa próźniowa (EVAC nr 65290) 10 Zad.17 Zbiornik ciśnienia (EVAC nr 21700) 10 Zad.18 Zawór Szybkiego odpowietrzania (EVAC nr 65295) cena netto [szt] Wartość netto 11

12 Zad.19 Wyłącznik ciśnieniowy Pressure switch V2.3 installation set nr art EVAC 611 Zad.20 Zawór wlotowy (EVAC nr 28342) Inlet gate valve 30 Zad.21 Zawór wlotowy (EVAC nr 29170) Outlet gate valve 30 Zad.22 Złaczka zasilania V4.0 (EVAC nr 21698) Bowi connection straight Zad.23 Zawór wlotowy kompletny kat SEMVAC MINI III 30 Zad.24 Zawór, Valve unit nr art Evac Zad.25 Zawór (EVAC nr ) Solendid valve 20 Zad.26 Serwo zawór Servo valve nr art Evac Zad.27 Zawór talerzowy Disc valve nr art Evac Zad.28 Zawór dolny, Hose nr art Evac Zad.29 Zawór dolny (EVAC nr ) Hose valve DN:40 20 Zad.30 Zawór dolny (EVAC nr ) Hose valve DN:45 20 Zad.31 Fiter cartrdge nr art Evac Zad.32 Zawór pneumatyczny (EVAC nr ) 15 Zad.33 Tłumik (EVAC nr ) Silencer 20 Zad.34 Zawór wodny, Water pressurizer comlete nr art Evac 500 Zad.35 Jednostka sterująca, Control unit nr art Evac Zad.36 Zawór zwrotny (EVAC nr ) Check valve Zad.37 Przewód (EVAC nr ) Elektrical cable internal 6 Zad.38 Wrzeciono (EVAC nr ) Rubber bend 15 Zad.39 Obudowa (EVAC nr ) Tight - casing 15 Zad.40 Pierścień uszczelniający, O-ring nr art Evac Zad.41 Dysza płukając, Flush nozzle nr art Evac Zad.42 Zad.43 Uszczelka zaworu, Spare part gaskets/disk valve nr art Evac 500 Ejector , Spare part (ejektor ) nr art Evac 500 Zad.44 Cylinder pneumatyczny (EVAC nr ) 20 Zad.45 Zacisk komplet (EVAC nr ) 50 Zad.46 Przycisk, Flush button cable nr art Evac Zad.47 Zawór pneumatyczny (EVAC nr ) 20 Zad.48 Zawór zwrotny (EVAC nr ) Non return valve 20 Zad.49 Kolanko połączeniowe (EVAC nr ) Elbow connection 14-3/8 Zad.50 Tulejka (EVAC nr ) Bushing 3/4-3/8 20 Zad.51 Zawór wylotowy (EVAC nr 34098) 30 Zad.52 Czujnik ciśnienia Honeywell 26PCCFA6G 20 Zad.53 Moduł sygnalizacji M62R;24/60V DC 20 Zad.54 Vacuum pump V K600, In nr art Evac

13 Zad.55 Zad.56 Zad.57 Inlet gate valve V installation set, sr nr EVAC 611 Vacumm pump V3.3.1 installation set nr art EVAC 611 Outlet gate valve V installation set, sr nr art EVAC 611 Zad.58 Evac 5xx Hose valve DN-15(zawór DN-15); Zad.59 Insert hose for hose valve(wkład gumowy do zaworu DN- 15); Zad.60 Ejector (pompa próżniowa); Zad.61 Zad.62 Zad.63 Spare part kit(ejector )(zestaw naprawczy do pompy próżniowej); Electrical connection cable(przewody połączoniowe sterownik-"listwa"); Spare part kit (flush nozzle)(zestaw naprawczy do dysz spłukujacych); Zad.64 Servo Valve (serwozawór); Zad.65 Valve Unit; Zad.66 Solenoid Valve (elektrozawory); Zad.67 Pneumatic Valve (zawód pneumatyczny); Zad.68 Filter Cartridge (filtr powietrza); Zad.69 Filter Housing (obudowa do filtru powietrza); Zad.70 Electrical Cable(przewody połączeniowe sterownikelektrozawory); Zad.71 hose Valve DN-40(zawór DN-40); Zad.72 Hose Insert ("wkład gumowy" do zaworu DN-40); Zad.73 Zad.74 Zad.75 Zad.76 Zad.77 Zad.78 Flush Button Cable(przewody połączeniowe sterownikprzycisk); Tool for replacement of hose insert(przyrząd do wymiany wkładu gumowego w zaworze DN-40); Tool for cleaning the flush nozzles(przyrząd do czyszczenia dysz); Magnetic proximity switch disk valve E2000(kontraktonowy czujnik położenia tłoka); Evac 908/909 Qick exhaust valve(zawór szybkiego odpowietrzania); Pressure Switch v1.0 0,2 bar, 30 1Au(wyłącznik ciśnieniowy);14654 Zad.79 Vacuum pump (pompa próżniowa); Zad.80 Zawór bezpieczeństwa(g1/8"a-1,4 bar); Zad.81 Uszczelka płaska(33x27x6 NBR65Sh); Zad.82 Solenoid Valve (zawór elektromagnetyczny 2/2 drogowy 1/4" 24 VDC); Zad.83 Flush set v2.5 (zestaw do spłukiwania); Zad.84 Flush nozzles (dysza spłukująca); Zad.85 Uchwyt zaciskowy; Zad.86 Rozdzielacz wody do spłukiwania;

14 Zad.87 Adapter (do rozdzielacza wody); (wycofany - zamiennik nr 31618) Zad.88 Zbiornik wody (v1.1 pływak HDPE uzbrojony); Zad.89 Złączka kątowa (obrotowa 1,4"a,8mm); Zad.90 Złączka prosta (1/4"a, 8mm); Zad.91 Control Unit(sterownik CPU 8031-Fv1.2-WC ); Zad.92 Retaining strap("pałąk"mocujący do sterownika); Zad.93 Cable harness (wiązka przewodów); Zad.94 Level sensor (czujnik zapełnienia miski); Zad.95 Cewka do elektrozaworu; Zad.96 Manometr (-1.00 do 3.00 bar); Zad.97 Terminal serwisowy HT- 793 (Polnisch Menu); Zad.98 Evac 2000 Pressure switch (wyłącznik ciśnieniowy); Zad.99 Ejector V1.3 complete(pompa próżniowa); Zad.100 Evac QVT-H-C-W15_PESA Pusch Button WC; Zad.101 Control Unit VT STC V3.1;SP64408_ID001(sterownik);64407 Zad.102 Vacuum pump (pompa prozniowa); Zad.103 Pressure switch intermediate tank; Zad.104 Pressure switch intel-pinch valve; numer Zad.105 Bowl sensor (czujnik zapełnienia miski); Zad.106 Clamp; Zad.107 Hose clip 10 AML W1; Zad.108 Flush nozzles (dysza spłukujaca); Zad.109 Float switch (czujnik poziomu wody) Suma netto: Wartość stawka VAT: Wartość VAT: Suma brutto: 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) w imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Wykonawcy(ów) oświadczam(y), 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędnych do wykonania zamówienia, 3) dysponuję(my) niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków składam/my dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ... dn.... (podpis wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy) WYKLUCZENIA OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na dostawy części zamiennych do systemu odfekalniania wagonów (EVAC) w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 i 2 Regulaminu.... dn

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo