OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały i dokumenty: a) zlecenie Inwestora b) aktualne podkłady geodezyjne z uzbrojeniem terenu 1:500 c) decyzja d) geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych e) dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na ujęciu komunalnym w Krojantach, Hydro - Geo S.C., Bydgoszcz 2010r. f) projekt koncepcyjny Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami wodociągowymi na terenie gminy Chojnice Ekosan Projekt Bydgoszcz 2004r. g) projekt budowlano wykonawczy przebudowy ujęcia wody i budowy stacji uzdatniania wody w m. Pawłowo gmina Chojnice, INWEST SAN Człuchów h) uzgodnienia z gestorami istniejącego uzbrojenia i) obowiązujące normy i normatywy techniczne dot. projektowania Akty prawne: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia r. (Dz.U.Nr 61, poz. 417) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia zmieniające rozporządzenie jak wyżej (Dz.U.Nr 72, poz. 466) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr179, poz z póź. zm.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 121, poz.1139) - Ustawa z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199 z 2008r, poz z późn. zm.) Cel opracowania Celem niniejszego projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej w sposób zapewniający zabezpieczenie dostawy wody dla ludności, usług i rolnictwa na terenie obsługiwanym przez istniejące hydrofornie w Krojantach i Zbeninach oraz połączenie z obszarem zaopatrywanym przez stację w Pawłowie, co umożliwi wzajemne rezerwowanie dostaw wody. Hydrofornie w Krojantach i Zbeninach są w złym stanie technicznym, ulegają częstym awarią i nie są w stanie zapewnić dostaw wody o wymaganej jakości. Realizacja inwestycji i połączenie ze stacją w Pawłowie pozwoli na zaopatrzenie ludności w wodę o odpowiedniej jakości i ilości oraz likwidację hydroforni w Sternowie i Zbeninach. Rozwiązania projektowe przyjęto w oparciu o koncepcję Modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej ze stacjami wodociągowymi na terenie gminy Chojnice Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z wyposażeniem nowych studni głębinowych w Krojantach, która pracowała będzie całkowicie automatycznie. Zakres projektu obejmuje: 1. Elementy stacji wodociągowej: - dwie studnie głębinowe Nr4 i Nr5 wykonane do uzbrojenia, - zestaw aeracji, 1

2 - zestaw filtracji jednostopniowej, Q=47m 3 /h, - zestaw dmuchawy, Q=144m 3 /h, - sprężarka, Q=14,4m 3 /h, - zestaw hydroforowy Q=90m 3 /h z pompą płuczną Q=86m 3 /h (przepompownia II O ), - chlorownia (zestaw do dezynfekcji ścieków), - pionowe zbiorniki retencyjne szt.2, V=2x144,7m 3, - odstojnik wód popłucznych, czterokomorowy V=4x5m 3, - osuszacz powietrza i wentylacja (wg odrębnego opracowania) - instalacje i przewody technologiczne w budynku stacji, stal AISI Sieci uzbrojenia terenu i zewnętrzne sieci technologiczne: - sieć wodociągowa ø125pe, L=76m, ø160pe, L=54m, - kanalizacja technologiczna na terenie stacji ø160pvc, L=13,5m, ø200pvc, L=16,5m, ø250pe, L=13,5m, - kanalizacja deszczowa na terenie stacji ø160, L=3,0m, ø200pe, L=21,5m, ø315pe, L=21,5m, - kolektor zrzutowy do odbiornika ø315, L=39,5m. 2. Stan istniejący Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych i posiada zasoby zatwierdzone w kat. B w ilości 42m 3 /h. Pozwolenie wodnoprawne nr OS.6232/9/225/01 z dnia r. wydane przez Starostę Chojnickiego, obejmuje pobór wody podziemnej w ilości Q max.d =173m 3 /d i ważne jest do r. Woda pobierana z ujęcia nie odpowiada wymaganiom stawianym dla wykorzystania jej do spożycia i na potrzeby gospodarcze w zakresie zawartości związków żelaza i manganu, stąd konieczne jest jej uzdatnienie. Istniejącą stację wodociągową stanowią: - ujęcie ze 2 studni głębinowych: nr 2 o głębokości H=62m, Q=26m 3 /h, s=15m nr 3 o głębokości H=66m, Q=20m 3 /h, s=30m w typowych obudowach z kręgów żelbetowych ø1500mm nr 2 i ø1400mm nr 3, - aeratory ø400mm, szt.4, - odżelaziacze (filtry) ciśnieniowe ø1500mm, szt.4, - zbiorniki hydroforowe ø1200mm, V=2,5m 3 szt.2, - sprężarka WAN-CE - chlorator C-52, roztwór podchlorynu sodu, - trzykomorowy odstojnik wód popłucznych D=1,4m, V=1,77m 3, V cz =3x1,77=5,3m 3 Pomiar ilości wody na wyjściu za pomocą wodomierza. Urządzenia, instalacje i budynek stacji znajdują się w złym stanie technicznym. Stosowana technologia jest przestarzała i nie zapewnia ciągłego uzdatniania wody na poziomie wymaganym aktualnymi przepisami. Okresowo występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń żelaza i manganu w wodzie uzdatnionej podawanej w sieć. Obszar zaopatrywania w wodę: Aktualnie ze stacji w Krojantach woda doprowadzana jest do miejscowości Krojanty, Powałki Kłodawa zamieszkałych łącznie przez 1303 mieszkańców stałych. Średni dobowy rozbiór wody wynosi O śr.d =141m 3 /d. Ujęcie oraz istniejąca hydrofornia znajdują się na działce nr72/4 będącej własnością Skarbu Państwa zlokalizowanej w Krojantach pomiędzy ul. Dworcową a budynkiem starej gorzelni (obecnie Soplicowo Klinika Krojanty). 3. Bilans zapotrzebowania w wodę 3.1. Zasięg terenu zaopatrywania w wodę ze stacji Zgodnie z koncepcją 1.1-f oraz projektem SUW w Pawłowie 1.1.-g, po wybudowaniu projektowanej stacji i rozbudowie sieci spinającej i zamykającej w pierścień oba wodociągi (zasilane z Pawłowa i Krojant), ujęcie wody i stacja uzdatniania w Krojantach dostarczać będzie wodę do następujących miejscowości: - Krojany 510 mieszkańców (Mk) - Zbeniny 202Mk - Powałki 349Mk 2

3 - Klosnowo 195MK - Kłodawa 331Mk - Kruszka, Jasnowo, Jeziorki, Jakubowo 312Mk - północna część Klawkowa 150Mk Łączna Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę wyniesie 2049Mk. Projektując instalację dla okresu perspektywy 2020r. przy założeniu pełnego wyposażenia domostw, przyjęto 15% wzrost zasiedlenia wynikający z rozwoju budownictwa mieszkaniowego (nowe plany miejscowe), agroturystyki oraz usług: - zakładana ilość mieszkańców 1,15x2049=2356Mk, do obliczeń przyjęto 2400Mk Realizacja inwestycji pozwoli na wyłączenie z eksploatacji hydroforni w Zbeninach, która aktualnie dostarcza wodę dla 746 osób w Zbeninach, Klosnowie i Powałkach. Hydrofornia ta oraz ujęcie są przestarzałe i w bardzo złym stanie technicznym, natomiast woda często nie spełnia wymagań stawianych obowiązującymi przepisami dla celów pitnych Zapotrzebowanie na wodę Koncepcja Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami wodociągowymi na terenie gminy Chojnice zakłada utrzymanie i modernizację istniejącej hydroforni i ujęcia w Krojantach w celu zabezpieczenia pokrycia dostaw wody dla tego obszaru. Badania przedprojektowe i doświadczenia Użytkownika oraz opinia geologiczna wykazały jednak brak uzasadnienia technicznego i ekonomicznego takich rozwiązań. Dodatkowo istniejąca stacja dysponuje małą rezerwą terenu, co skomplikowałoby prace budowlane. Z uwagi na powyższe w uzgodnieniu z Inwestorem zdecydowano o budowie nowej stacji wodociągowej w innej lokalizacji. Bilans zapotrzebowania na wodę: Zgodnie z koncepcją 1.1.-f założono pracę ujęcia w dobie 24 godzinnego rozbioru maksymalnego oraz następujące wskaźniki: 1. scalony wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania wody na mieszkańca q=155l/md, Nd=1,7, Nh=2,4, który obejmuje: - mieszkalnictwo 110l/Md, Nd=1,5, Nh=2,0 - usługi 15l/Md, Nd=1,3, Nh=3,0 - zieleń i potrzeby gospodarskie 30l/Md, Nd=2,5, Nh=3,0 2. zapotrzebowanie na wodę do celów socjalnych i gospodarczych wyniesie: - O śr.d =2400x155/1000=372m 3 /d - Q max.d =372x1,7=632m 3 /d, gdzie N d =1,7 wsp. nierównomierności dobowej - Q max.h =632/24x2,4=63m 3 /h, gdzie N h =2,4 wsp. nierównomierności godzinowej 3. zapotrzebowanie wody technologicznej i p.poż. obejmuje: - cele technologiczne stacji uzdatniania - straty własne w sieci - płukanie sieci i zbiorników retencyjnych - zużycie wody do gaszenia pożarów i wynosi 15% zapotrzebowania średniodobowego na wodę Q=0,15X372=56m 3 /d Wodę do celów p.poż. przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z (Dz.U.Nr 121, poz.1139) dla łącznego wodociągu grupowego Pawłowo Krojanty i jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców , wymagana jest wydajność 15l/s, w poszczególnych wsiach 5l/s, ciśnienie wylotowe w węźle z pożarem min. 0,10MPa. W okresie rozbiorów maksymalnych (w tym p.poż.+ potrzeby własne) wymagamy zapas wody będący różnicą pomiędzy wydajnością studni a zapotrzebowaniem wody, będzie pokrywany ze zbiorników wyrównawczych i pompownię wody w sieć. 4. Lokalizacja ujęcia i stacji Stację uzdatniania wody wraz z ujęciem, przewiduje się w północno wschodniej części wsi Krojanty, na terenie działki nr 32/8 o powierzchni F=1,46ha, której właścicielem jest Gmina Chojnice. Dla potrzeb inwestycji zaprojektowano ogrodzony teren stacji skomunikowany z drogą 3

4 gminną o nawierzchni gruntowej (ul. Lipowa), gdzie lokalizuje się ujęcie wody wraz z instalacją do uzdatniania i przesyłu w sieć oraz budynkiem technologicznym. 5. Jakość wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego Woda surowa ujmowana z otworów nr 4 i 5 na etapie wiercenia studni została poddana badaniom fizyko chemicznym i mikrobiologicznym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Wyniki badań zestawiono w poniższej tabeli: Nazwa wskaźnika Jednostka Stężenie Stężenie Wartości w wodzie w wodzie max. lub studnia studnia przedział Nr4 Nr 5 NDS Mętność NTU Barwa mgpt/dm Zapach -- nieakcep. nieakcep. akceptowa. Żelazo ogólne mgfe/dm 3 1,822 1,856 0,200 Odczyn ph -- 7,4 7,4 6,5-9,5 Twardość ogólna DH (st. niemie) n.b. 14,28 -- Twardość ogólna mgcaco 3 /dm Zasadowość og. mval/dm 3 n.b. 5,07 -- Zasadowość alkal mval/dm 3 n.b. 0,02 -- Mangan mgmn/dm 3 0,190 0,198 0,050 Chlorki (Cl - ) mg/dm 3 5,91 5, Utlenialność (O 2 ) mg/dm 3 n.b. 2,50 5,00 Jon amonowy mgnh + 4 /dm 3 <0,26 0,54 0,50 Azotyny mgno 2 /dm 3 <0,016 <0,016 0,10 Azotany mgno 3 /dm 3 0,73 <0, Siarczany mgso 4 /dm 3 n.b. 8, Wapń mgca/dm 3 82,00 81,80 -- Magnez mgmg/dm 3 n.b. 12, Przewodność wła us/cm Jak obrazują wyniki badań występują znaczne przekroczenia zawartości związków żelaza i manganu w stosunku do obowiązujących przepisów sanitarnych dla wody pitnej. Ponadnormatywne stężenia tych wskaźników są typową cechą ujmowanych wód czwartorzędowych. Jako nieakceptowane określono również smak i zapach wody surowej z obu studni. Nieznacznie przekroczony jest również azot amonowy w studni nr 5. Na etapie badań laboratoryjnych i opracowywania dokumentacji hydrogeologicznej przeprowadzono w WSS-E w Bydgoszczy również badania technologiczne, w wyniku, których określono dopuszczalną prędkość filtracji na jednostopniowym złożu naturalnie wpracowanym wynoszącą Q f =12-13m/h. Osiągnięte parametry: Q f=12m/h Q f=10m/h Q f=15m/h - Mętność: 0,42 mg/dm 3 0,24 mg/dm 3 0,46 mg/dm 3 - Barwa: 5 mg/dm 3 5 mg/dm 3 5 mg/dm 3 - Żelazo ogólne: 0,038 mgfe/dm 3 0,022 mgfe/dm 3 0,040 mgfe/dm 3 - Mangan: 0,042 mgmn/dm 3 <0,03 mgmn/dm 3 0,062 mgmn/dm 3 - Zapach: akceptowalny akceptowalny akceptowalny - Smak: akceptowalny akceptowalny akceptowalny - Odczyn ph: 7,8 7,9 7,8 - Jon amonowy: <0,26mgNH 4 /dm 3 <0,26 mg/nh 4 dm 3 <0,26 mg/nh 4 dm 3 Zastosowana metoda uzdatniania wody spowodowała redukcję żelaza ogólnego, manganu, jonu amonowego, oraz mętności, smaku i zapachu do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. (Dz.U.Nr 61,poz. 417) 4

5 Prowadzenie filtracji na konwencjonalnym złożu kwarcowym z prędkością powyżej 13m 3 /m 2 h spowoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu. Przewidziano złoże katalityczne zwiększające sprawność i bezpieczeństwo odmanganiania. 6. Warunki gruntowo - wodne Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej Hydro Geo Bydgoszcz 2010r. można stwierdzić, że na obszarze zabudowy projektowanej stacji występują dobre warunki gruntowo wodne do posadowienia budowli. Na poziomie do 0,3m p.p.t. występuje gleba a następnie do głębokości 2 7m p.p.t. piasek drobny i glina piaszczysta. Napięte zwierciadło wody podziemnej stabilizuje się na rzędnej 141,81 142,12m n.p.m, co odpowiada 6,56 7,0 m p.p.t. Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81 B03020 wynosi 0,8m. 7. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych 7.1. Jakość wody przyjęta do projektowania Do obliczeń i projektowania linii technologicznej przyjęto poniższe wartości wskaźników w wodzie surowej: - Mętność: 15,0 mg/dm 3 - Żelazo ogólne: 2,0 mgfe/dm 3 - Mangan: 0,20 mgmn/dm 3 - Zapach: nieakceptowalny - Smak: nieakceptowalny - Odczyn ph: 7,4 - Jon amonowy: 0,55mgNH 4 /dm 3 Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych Technologia i układ uzdatniania wody Przyjęty proces uzdatniania wody i wynikający stąd układ technologiczny stacji został uzależniony od jakości wody surowej i wymaganej sprawności usuwania związków żelaza i manganu. Z uwagi na założony okres docelowy i możliwą fluktuację składu wody surowej w stosunku do założonego w wymiarowaniu instalacji przyjęto około 20% rezerwę technologiczną pozwalającą na zapewnienie należytych parametrów wody w przypadku niekontrolowanego, okresowego wzrostu wartości wskaźników wskutek zachwiania stabilności jakościowej wodonośca w przyszłości. Pobór wody surowej będzie następował za pomocą pomp głębinowych zainstalowanych w studniach Nr 4 i 5.. Woda tłoczona jest do ciśnieniowego układu napowietrzania składającego się ze zbiornika z systemem aeracji w postaci współśrodkowo osadzonych pierścieni Raschiga. Do aeratora o czasie przetrzymania T=180s, dostarczane jest za pomocą sprężarki powietrze w ilości 10% natężenia przepływu wody. W zestawie napowietrzającym przy ciśnieniu roboczym p=0,45-0,57 MPa następuje wysycenie wody powietrzem i utlenienie wodorowęglanów żelazawych do w wodorotlenku żelazowego. Przewidziano przedłużony w stosunku do wymaganego do utleniania Fe i Mn czas napowietrzania w celu utlenienia azotu amonowego. Zasada chemicznego odżelaziania wody polega na utlenieniu żelaza dwuwartościowego do Fe 3+ i odfiltrowaniu wytrąconego w postaci kłaczków Fe(OH) 3. Następnie mieszanina wodno-powietrzna kierowana będzie na układ filtracji jednostopniowej, która następuje na ciśnieniowych filtrach pośpiesznych wypełnionych złożem kwarcowym i katalitycznym G1. W celu usunięcia manganu, który utlenia się znacznie trudniej niż żelazo do nierozpuszczalnego MnO 2, przyjęto prędkość filtracji v<10m/h oraz aktywowaną warstwę katalityczną o odpowiedniej granulacji wypełnienia, która po utracie właściwości aktywnych pokryje się tlenkami manganu tworzącymi stały katalizator dla utlenianego Mn 2+ do nierozpuszczalnego MnO 2 ( tzw. dojrzewanie złoża). Przed odmanganianiem woda musi być pozbawiona związków żelaza co jest warunkiem koniecznym procesu. Wytrącony z wody w postaci zawiesiny wodorotlenek żelazowy zostaje zatrzymany w warstwie filtracyjnej. Po osiągnięciu przez złoże współczynnika ekspansji wyrażonej stratą ciśnienia na 5

6 filtrze do 0,03-0,05MPa lub po osiągnięciu obliczeniowej pojemności chłonnej złoża, filtry zostają poddawane regeneracji z zastosowanym dwuetapowego systemu powietrzno-wodnego. W pierwszej fazie w przeciwprądzie złoża przedmuchiwane są sprężonym powietrzem w celu wzruszenia wypełnienia z wydajnością q p =20dm 3 /s a następnie płukane wodą z intensywnością q w =12dm 3 /s. Sprężone powietrze dostarczane jest wydzielona instalacją za pomocą dmuchawy, natomiast woda doprowadzana jest ze zbiorników magazynowych niezależną pompą płuczącą wchodzącą w skład pompowni hydroforowej II O. Woda uzdatniona po filtrach magazynowana jest w dwóch zbiornikach wyrównawczych o pojemności użytkowej 125,0m 3 każdy i w zależności od zapotrzebowania na wodę dostarczana w siec wodociągową za pomocą zestawu hydroforowego. Zużyte wody własne z regeneracji filtrów kierowane są grawitacyjnie do czterokomorowego osadnika, gdzie następuje sedymentacja zawiesin. Sklarowane wody nadosadowe odprowadzane są grawitacyjnie do odbiornika poprzez automatyczna zasuwę spustową w komorze zasuw KZ. Odseparowane osady, które stanowi przede wszystkim wodorotlenek żelazowy wywożony będzie na wysypisko odpadów stałych 2 razy/rok. W przypadku konieczności dezynfekcji wody przewidziano jej wykonanie za pomocą roztworu podchlorynu sodu dozowanego przez chlorator. Całą instalację do uzdatniania wody wraz z pompownią II O zlokalizowano w budynku technologicznym SUW, zbiorniki magazynowe na zewnątrz. Zaprojektowano następujący schemat technologiczny SUW - dwie studnie głębinowe z uzbrojeniem Nr 4 Q=43m 3 /h, Nr 5 Q=50m 3 /h - zestaw aeracji D=1,2m, - zestaw filtracji jednostopniowej 3 filtry D=1,6m, Q=47m 3 /h, - zestaw dmuchawy, Q=144m 3 /h, p=3,8m, - sprężarka, Q=14,4m 3 /h, p=1,0mpa - zestaw hydroforowy z pompą płuczną Q=90m 3 /h, H=5bar + Q=86m 3 /h, p=1,6bar - chlorownia (zestaw do dezynfekcji wody), - dwa pionowe zbiorniki retencyjne V cz =2x144,7m 3, V u =2x125m 3, - odstojnik wód popłucznych czterokomorowy, D=1,6m, V=20m 3, - osuszacz powietrza i wentylacja budynku (wg odrębnego opracowania) - instalacje i przewody technologiczne w budynku stacji, stal AISI 304, - sieci uzbrojenia terenu PE, PVC Obliczenia i dobór urządzeń technologicznych Założone wydajności instalacji technologicznej Przepustowość SUW ustalono w korespondencji w wydajnościami studni głębinowych w ramach ich zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych Nr 4; Q=43m 3 /h przy s=30m, Nr 5; Q=50m 3 /h przy s=25m. Założono, że wydajność stacji będzie wynosić 90% wydajności otworu Nr 5 0,9x50=45m 3 /h przy zachowaniu wsp. bezpieczeństwa dla eksploatacji studni i doboru pomp głębinowych. W wyniku obliczeń hydraulicznych dobrano pompę głębinową Q=47m 3 /h dla H=5,5bar (patrz pkt 11.) 1. Zestaw aeracji Przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w kolumnie ze złożem wypełniającym z pierścieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m 2 /m 3, wolna przestrzeń po wypełnieniu 1m 3 objętości wypełnieniem może wynosić maksymalnie do 7%. Cyrkulacja powietrza wymuszona. - założono przedłużony czas kontaktu t=180s dla redukcji jonu amonowego - przepływ przez kolumnę Q=47m 3 /h - wymagana objętość zestawu mieszania wyniesie: V=xt=47x180/3600=2,35m 3 Projektuje się kompletny zestaw aeracji AIC 1200 o objętości V=2,5m 3 prod. Instalcompact wraz ze sprężarką. Ciśnienie robocze napowietrzania 0,57MPa, max0,6mpa. Wszystkie rurociągi instalacji wykonane ze stali AISI 304. Całkowita powierzchnia czynna wypełnienia napowietrzacza wyniesie F c =(185-13)x2,5=430m 2. - rzeczywisty czas przetrzymania: 6

7 t=v/q=2,5/47x3600=191,5s - jako temperaturę obliczeniowa procesu przyjęto temperaturę wody surowej T=9 O C - odczyn wody ph 7,4 - ilość tlenu do utlenienia 1gFe +2 do Fe +3 przyjęto 0,15gO 2 - ilość tlenu do utlenienia 1gMn do MnO 2 przyjęto 0,30gO 2 Z uwagi, że nie przewiduje się korekty ph oraz konieczne utlenienie amoniaku założono zalecaną dla saturacji ilość powietrza dostarczaną do zestawu napowietrzania równą 10% objętości doprowadzanej wody surowej: Q p=0,1qw=0,1x47=4,7m 3 /h Dobrano sprężarkę śrubową GX 2-10 z funkcją automatycznego resetowania i zbiornikiem 200l. Dobór zaworu bezpieczeństwa - temperatura robocza t=10 O C - ciśnienie początku otwarcia P ocz..ot.=6bar - ciśnienie zrzutowe przy b 1 =10% (wzrost ciśnienia ponad dopuszczalne przy pełnym skoku grzybka zaworu) P 1 =6,6bar - ciśnienie odpływowe P 2 =0,1bara - przepustowość zaworu G=50000kg/h - gęstość cieczy przed zaworem p 1 =1000,00kg/m 3 - współczynnik przyrostu ciśnienia b 1 =10% - współczynnik wypływu f=0,5 Obliczenie przeprowadza się wzorem dozorowym A=G/5,03xfx[(P 1-P 2)xp 1] 1/2 =50000/5,03x0,5x[(0,66-0,01)x1000] 1/2 =779,8mm 2 Dobrano zawór typu Si 6301M, wielkość DN40x65, A=804mm 2, nastawa zaworu 5,9bar. 2. Układ filtracyjny odżelazianie i odmanganianie Założenia wyjściowe: - prędkość filtracji z 20% rezerwą procesu Q f =0,8x12<9,6m/h - maksymalne ciśnienie robocze filtracji P max =0,59MPa - obciążenie hydrauliczne filtra w przedziale 8<q F <16m 3 /m 2 h - całkowity czas płukania filtrów w przedziale T p =10-16min - czas płukania wodą w przedziale T p.woda =5-10min - czas płukania powietrzem w przedziale T p.pow. =4-8min - intensywność wzruszania złoża powietrzem w przedziale l/sm 2 - intensywność płukania złoża wodą w przedziale 10-15l/sm 2 - maksymalny stopień ekspansji złoża e=25% Filtry ciśnieniowe Przy natężeniu przepływu wody surowej Q=47m 3 /h i założonej prędkości filtracji 9,6m/h wymagana powierzchnia filtrów wynosi: F=Q/v f=47/9,6=4,9m 2 Przyjęto zastosowanie 3 kompaktowych zestawów filtracyjnych typu FIC/106/6156 prod. InstalCompact wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym o średnicy D=1,6m i powierzchni czynnej 1 filtra 2,009 m 2, wobec czego całkowita powierzchnia filtracji wyniesie: F f=3x2,009=6,03m 2 >F f.wym.=4,9m 2 Objętość czynna złoża 3x3,012=9,04m 3, przy czasie filtracji T f =11,54min dla Q=47m 3 /h Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie: v f=q/f f=47/6,03=7,79m/s (dopływ ze studni Nr 4 Q=43m 3 /h, v f=7,13m/h) Projektowana granulacja złoża filtracyjnego wypełniająca zbiorniki od dołu dla przyjętego i wymaganego przez Użytkownika wsp. nierównomierności uziarnienia k=d 60 /d 10 =1,5 2. Równoważna średnica ziaren warstwy wynosi 0,75 1,6mm. - złoże kwarcowe o średnicy 5 12 mm w objętości dennicy - złoże kwarcowe o średnicy 3 6 mm 10cm (warstwa podtrzymująca) - złoże kwarcowe o średnicy d 10 =1,5 3mm 10cm - złoże katalityczne G1 o średnicy d 10 =1 3mm 50cm - złoże kwarcowe o średnicy d 10 =0,8 1,4mm 90cm Wysokość czynnej warstwy filtracyjnej 1,5m, H c =1,6m Maksymalna wydajność pracy filtrów przy założeniu V f =12m/h wynosi Q max.f =12x6,03=72,36m 3 /h, co umożliwia awaryjne skierowanie do filtracji dodatkowo 59% wydajności studni Nr 4 (~25,4m 3 /h) 7

8 Regeneracja filtrów Obliczenie czasu trwania cyklu filtracji - czas trwania cyklu pracy zestawu filtrów między kolejnymi okresami ich płukania zależy od ilości zawiesin utlenionego żelaza i manganu oraz obciążenia złoża dla założonego poziomu ekspansji e=25% i wynosi on: T=Z d/zxv f gdzie: v f prędkość filtracji: 7,79m/h dla studni Nr 5 oraz 7,13m/h dla studni Nr 4 Z d dopuszczalna ilość zawiesin, którą można zatrzymać na 1m 2 złoża filtracyjnego podczas jednego cyklu pracy = 3400g/m 3 Z ilość zawiesin w wodzie surowej Z=1,91x(Fe+Mn) gdzie: - Fe ilość żelaza usunięta z wody surowej równa [2,0-0,15]=1,85g/m 3, wartości pośrednie Interpolowano w stosunku do badań technologicznych, - Mn ilość manganu usunięta z wody surowej równa [0,20-0,03]=0,17g/m 3-1,91 wsp. przeliczeniowy Z=1,91x(1,85+0,17)=3,86g/m 3 Czas trwania cyklu pracy: T=3400/3,86x7,79=113,1h (dla studni Nr 4 T=123,5h) Założono czas pracy pomp I O (głębinowych) średnio 16h/d, więc czas pracy filtra pomiędzy płukaniami wyniesie t=113,1/16=7,07doby (dla studni Nr 4 t=7,7d) Filtry należy płukać co 6 dni kolejny filtr co 2 dni. Proces płukania należy również przeprowadzić w przypadku zwiększenia oporów złoża o 3mH 2 O. W trakcie użytkowania występować będą różne rozbiory wody oraz niejednolita zawartość Fe i Mn w wodzie surowej. Okres płukania wyznaczyć w rozruchu i korygować w eksploatacji stacji. Regeneracja filtrów dobór urządzeń Przyjęto powietrzno wodny układ regeneracji filtrów. Proces ten odbywać się będzie w dwóch poniższych cyklach: I cykl wzruszanie powietrzem z intensywnością q p =20l/sm 2 (Q=144m 3 /h) przez t p.p =5 min., maksymalnie do 9 minut II cykl płukanie wodą uzdatnioną o strumieniu q w =12l/sm 2 (Q=86m 3 /h)przez t p.w =7min., maksymalnie do 10 minut stopniowo ograniczając intensywność do 9,4l/sm 2 W celu płukania/wzruszenia filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy DIC-83H, Q=144m 3 /h wraz z kompletnym wyposażeniem, natomiast dla płukania złoża wodą przyjęto pompę płuczącą typu TP /2/5,5kW o wydajności Q=86m 3 /h sterowaną przetwornicą częstotliwości. Całość dostawy InstalCompact. 3. Odstojnik wód popłucznych Obliczenie ilości wody odprowadzanej do odstojnika z płukania 1 filtra: - ilość wody ze spustu przed płukaniem: V sp= objętość dennicy filtra DN1600=0,3m 3 - ilość wody potrzebna do płukania filtra wodą: V pł=q wxt p.w.=86x7/60=10,03m 3 gdzie: q w natężenie płukania wodą (wydajność pompy płuczącej) t p.w. czas płukania filtra wodą - ilość wody ze spustu pierwszego filtratu: V If=Q 1xt 1f=(47/3x60)x5=1,31m 3 gdzie: Q 1 natężenie przepływu przez 1 filtr =47/3m 3 /h t 1.f. czas spustu filtratu przyjęto 5min - wymagana objętość odstojnika dla sprawności separacji 90%: V odst.=v sp.+v pł.+v If.=0,3+10,03+1,31=11,64m 3 =12m 3 Obliczenie stężenia zanieczyszczeń na wylocie z osadnika Zawiesina ogólna: - dopuszczalna zawartość zawiesin w odpływie 35g/m 3, żelaza 10gFe/m 3, - ilość związków żelaza w wodzie surowej wynosi Fe=2,0g/m 3, stąd ilość wytrąconego osadu podczas filtracji: 8

9 R=2,0x1,91=3,82g/m 3 - ilość osadu w okresie 1 roku wyniesie: C=365xQ śr.dxr=365x372x3,82/1000=518,68kg/rok - ciężar jednostkowy osadu Fe(OH) 2 zagęszczonego w odstojniku g=90kg/m 3 - roczna objętość osadu: V O=C/g=518,68/90=5,76m 3 /rok - sprawność osadnika: zatrzymanie 90% wytrąconych zawiesin V cz =12m 3 - stężenie zawiesiny w ściekach odprowadzanych do odbiornika wyniesie: S=518680x0,1/3,82x(365/7,07cykla)x3=87,67g/m 3 > 35g/m 3 Dla tak przyjętych parametrów stężenie zawiesiny będzie znacznie większe niż dopuszczalne obowiązującymi przepisami. Ze względów technologicznych i wymaganego efektu ekologicznego przewiduje się zwiększenie stopnia redukcji zawiesin do 97,5% oraz pojemności osadnika V cz =20m 3 co wydłuży czas dekantacji i klarowania. - sprawdzenie stężenie zawiesiny na odpływie dla sprawności redukcji 97,5% i V cz =20m 3 : S=518680x0,025/3,82x(365/7,07cykla)x3=21,92g/m 3 < 35g/m 3 Odbiornikiem wód popłucznych będzie Suska Struga, odstojnik posiada około 35% rezerwę technologiczną. Obliczenie wymiarów osadnika: - założona średnica zbiornik z polimerobetonu D=1,6m - wysokość czynna strefa klarowania 2,0m + strefa osadowa 0,4m, przyjęto H cz =2,5m, - ilość komór wyniesie: n=v cz/v k=4xv cz/3,14xd 2 xh=4x20/3,14x1,6 2 x2,5=3,98 Przyjęto odstojnik czterokomorowy, połączony szeregowo. Pojemność 1 komory V cz =5m 3. - okres wywozu osadu - objętość części osadowej V o1=4x2x0,4=3,2m 3 - częstotliwość czyszczenia z osadu: m=v o/v o1=5,76/3,2=1,8 Przewidziano wywóz osadu 2 razy w ciągu roku dostosować eksploatacyjnie. 4. Pompowy zestaw z hydroforowy II O Przewidziano zestaw hydroforowy oparty na wysokosprawnych pompach ICL wyposażony w pom pę rezerwową i pompę płuczną typu ZH-ICL/M /7,5kW+TP /2/5,5kW prod. Instalcompact. Całość zamontowana na wspólnej podstawie ze stali AISI 304. Zestaw stanowi pompownię II O, która przetłacza wodę uzdatnioną ze zbiorników magazynowych w sieć wodociągową w zależności o zadanego/wymaganego ciśnienia na wyjściu ze stacji i chwilowego rozbioru wody. Dobrane parametry pracy zestawu: - Sekcja gospodarcza: Q=90m 3 /h wydajność zestawu bez pompy rezerwowej H=5,0 bar ciśnienie tłoczenia - Sekcja płucząca: Q=86m 3 /h wydajność płukania H=1,6 bar ciśnienie płukania Każda z pomp współpracuje z przynależną do niej przetwornicą częstotliwości w celu optymalizacji punktu pracy i hydrauliki układu wodociągowego w zależności od rozbioru rzeczywistego. 5. Dezynfekcja wody dozownik podchlorynu sodu Dane wyjściowe: Q=47m 3 /h wydajność instalacji; natężenie przepływu wody D=0,3gCl/m 3 wymagana dawka chloru do dezynfekcji C=3% robocze stężenie dawkowanego NaOCl - zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1m 3 wody: D 1NaOCl=D/c=0,3/0,03=10gNaOCl/m 3 - godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu: D NaOCl=QxD 1NaOCl=47x10=470gNaOCl/h Przy założeniu, że 1g NaOCl=1mlNaOCl oraz, że częstotliwość skoku pompy membranowej wynosi 100 impulsów na minutę 6000imp/h wymagana wydajność zestawy wyniesie: D NaOCl =(500mlNaOCl/h)/(6000imp/h)=0,083ml/imp 9

10 Przyjęto zestaw dozujący DME Grundfos o wydajności.. sterowany elektronicznie z przepływomierza elektromagnetycznego lub wodomierza z nadajnikiem impulsów. Przewidziano dwa punkty wprowadzania NaOCl: - w przypadku dezynfekcji sieci wodociągowej do rurociągu wody uzdatnionej na wyjściu ze stacji, - w przypadku dezynfekcji zbiorników retencyjnych do rurociągu wody po filtrach, przy czym nie zaleca się płukanie filtrów woda chlorowaną, zbiorniki należy płukać naprzemiennie wykorzystując armaturę odcinająca w węzłach operacyjnych przy zbiornikach 6. Rurociągi technologiczne instalacji uzdatniania Rurociąg Natężenie przepływu Średnica nominalna/ wewnętrzna Średnica rzeczywista zewnętrzna Prędkość przepływu [m 3 /h] [mm] [mm] [m/s] Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do zestawu /109,3 114,3 1,39 aeratora Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawów /109,3 114,3 1,39 filtracyjnych Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów filtracyjnych do wyjścia /109,3 114,3 1,39 ze stacji. Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia rurociągu ze zbiornika /134,7 139,7 0,92 retencyjnego do pompowni II O Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu pomp II O do sieci wod /109,3 114,3 1,39 Rurociąg wody płucznej /163,3 168,3 1,14 Całość instalacji wykonana ze stali AISI 304 ( wg PN-EN ) 7. Zbiorniki retencyjne Projektuje się magazynowanie wody pitnej w zbiornikach retencyjnych o następującej pojemności użytkowej: a) Objętość wyrównawcza równa 25% dobowego przepływu maksymalnego: V w=0,3xq max.d=0,25x632=158,0m 3 b) Objętość asekuracyjna, na która składa się: - pojemność na cele obrony cywilnej tzw. minimalna dostawa wody w okresie specjalnym obliczona została zgodnie z obowiązującym normatywem dla następujących założeń bilansowych - w czasie dostarczania minimalnej ilości wody dla potrzeb ludności cywilnej przez urządzenia publiczne, jednostkowe zapotrzebowanie wyniesie q j =7,5l/Mxd, - współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto Nd=1,15, - zapasowy wzrost wydajności założono w wysokości 17,5%, - woda na cele odkażania i dezaktywacji w ilości 15% produkowanej w tym okresie wody, - założono 3-dniowy czas dostawy minimalnej, potrzebny zapas wody dla obsługiwanych 2400 mieszkańców wyniesie: V a=7,5x1,15x1,175x1,15x2400/1000=27,97m 3, przyjęto 28m 3 - pojemność przeciwpożarowa przyjęto 30m 3, wg obliczeń hydraulicznych sieci (patrz koncepcja 1.1.-f) wodociąg po przebudowie będzie zapewniał w większości wodę na cele p.poż. w ilości 20l/s, jednakże z powodu niekorzystnego ukształtowania terenu podobnie jak dla stacji w Pawłowie tworzy się rezerwę pożarową. c) Objętość technologiczna równa 10% dobowego przepływu średniego, na potrzeby własne wodociągu i stacji: V t=0,10xq śr.d=0,10x372=37,2m 3 d) Objętość awaryjna równa 5% dobowego przepływu średniego, która stanowi rezerwę na wypadek awarii ujęcia lub części sieci spinającej w pierścień z wodociągiem Pawłowo V aw=0,05xq śr.d=0,05x372=18,6m 3 10

11 Wymagana pojemność czynna zbiorników wynosi: V z=v w+v a+v t+v aw.=158,0+28,0+37,2+18,6=241,8m 3 Z uwzględnieniem strefy martwej przyjęto dwa zbiorniki pionowe typu ZRP 4 prod. Kotłorembud, wykonane ze stali AISI 304, ocieplane płaszczem izolacyjnym o całkowitej pojemności czynnej V cz =144,7m 3 każdy i pojemności użytkowej V u =125,0m Charakterystyka rozwiązań technicznych 8.1. Budynek stacji uzdatniania wody Przewidziano budynek SUW wykonany w konstrukcji tradycyjnej, z dachem dwuspadowym krytym blachą dachówkopodobną i wymiarach całkowitych LxBxH=11,0x8,25x3,8m, w którym wydzielone zostają następujące pomieszczenia: - hala technologiczna w kształcie litery L o wymiarach LxB=11,0x5,0+3,83x3,25m, gdzie lokalizuje się instalację do uzdatniania wody oraz pompowy zestaw hydroforowy, - pomieszczenie agregatu prądotwórczego o wymiarach LxB=4,67x3,0m - chlorownię o wymiarach LxB=3,0x2,0m Budynek wentylowany grawitacyjnie, posadzka z płytek ceramicznych przeciwpoślizgowych, ściany na całej wysokości z płytek szkliwionych. W posadzce przewidziano kanał technologiczny pod rurociągi przykryty kratką z tworzyw oraz odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline C250 do odprowadzania wód z utrzymania czystości. W chlorowni posadzka z płytek chemoodpornych klasy A, ściany na całej wysokości wyłożone płytkami szkliwionymi. W pomieszczeniu agregatu przyjęto dodatkową izolację akustyczną ścian panelami wygłuszającymi HDS50+płyta Panel 1 oraz sufitu. Rozwiązania branżowe objęte są odrębnymi projektami Linia technologiczna do uzdatniania i przesyłu wody Zestaw aeracji Zaprojektowano aerator ciśnieniowy typu AIC 1200 o średnicy 1,2m ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej na kolor niebieski RAL 5010 z wypełnieniem pierścieniowym. Do zestawu przetłaczana jest woda surowa ze studni głębinowych rurociągiem DN100 stal k.o., na którym instaluje się zbiornik przeciwuderzeniowy Reflex, przepływomierz DN100 oraz zawór bezpieczeństwa Armak DN 40/65 z odprowadzeniem do odwodnienia hali. Odcięcie dopływu wody nastąpi za pomocą dwóch przepustnic ręcznych DN100. Na górze zbiornika znajduje się odpowietrznik DN32, skropliny kierowane są do kanalizacji. Odprowadzenie wody napowietrzonej przewodem DN100 stal k.o. do filtrów. Do aeratora dostarczane jest powietrze ze sprężarki GX2 poprzez rozdzielnicę pneumatyczną RP, która przygotowuje powietrze do napowietrzania i zasilania siłowników armatury z napędem pneumatycznym. Rozprowadzenie powietrza do instalacji następuje przewodem ø8pe Filtry odżelazianie i odmanganianie Do usuwania żelaza i manganu przewidziano zestaw składający się z trzech kompaktowych filtrów pospiesznych FIC/106/6156 o średnicy D=1,6m ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane na niebiesko RAL Doprowadzenie wody następuje rurociągiem i podejściami DN100 stal k.o., odprowadzenie wody uzdatnionej do zbiorników magazynowych rurociągiem DN100 stal k.o. Do filtracji przyjęto złoże kwarcowo katalityczne o wysokości h=1,6m, stanowiące wypełnienie zbiorników. Warstwa filtracyjna wzruszana jest strumieniem powietrza, które dostarczane jest z dmuchawy DIC-83H rurociągami DN65 stal k.o. a następnie płukana wodą doprowadzana przewodem DN150 stal k.o. poprzez pompę płuczną TP /2/5,5kW zainstalowaną na wspólnej ramie zestawu hydroforowego. Instalację wyposażono w przepustnice pneumatyczne do sterowania kierunkiem przepływu w zależności od realizowanego cyklu technologicznego zestawów filtracyjnych. Dmuchawa montowana na fundamencie LxBxH=70x60x10cm. Woda z płukania oraz skropliny z zaworów odpowietrzających filtry typu 1.12G 3 / 4 odprowadzane są przewodami DN150 stal k.o. oraz ø32pe do zbiornika kontrolno pomiarowego ze stali AISI 304. W kanale instalacyjnym, przykrytym kratką pomostową na rurociągach przewidziano opomiarowanie przepływu wody uzdatnionej za pomocą wodomierzy z nadajnikiem impulsów: DN150 i DN

12 Zestaw hydroforowy z pompami II O Zaprojektowano zestaw hydroforowy stanowiący pompownię II O zasilającą sieć wodociągową,który składa się z czterech wysokosprawnych pomp o osi pionowej ICL zainstalowanych na wspólnej podstawie ze stali k.o. z pompą płuczącą typu ZH ICL/M /7,5kW+TP /2/ 5,5kW. Całe orurowanie zestawu oraz rama wsporcza ze stali k.o., posadowione na fundamencie LxBxH=175x120x20cm. Do pompowni poprzez króciec ssawny DN125 stal k.o przyłączony jest rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników ø125pe, na wejściu przewidziano przepustnicę zaporową DN125 oraz kompensator DN125 z kołnierzami stal k.o. tłumiący drgania instalacji. Przesył wody w sieć odbywać się będzie kolektorem tłocznym DN100 stal k.o., na którym przewidziano pomiar przepływu przepływomierzem DN100 oraz montaż kompensatora DN100, zaworu antyskażeniowego DN100 EA-RV283P i dwóch ręcznych przepustnic odcinających DN100. Na wyjściu z pompy płucznej instaluje się kompensator DN100 oraz przepustnicę zaporową DN Pomiary przepływu Zestawienie projektowanych pomiarów przepływu - woda surowa: przepływomierz elektromagnetyczny ABB DN100 - woda płuczna: wodomierz z nadajnikiem impulsów DN150 MWN 150 NO - woda do zbiorników: wodomierz z nadajnikiem impulsów DN100 MWN 100 NO - woda w sieć: przepływomierz elektromagnetyczny ABB DN100 Odczyty przepływów miejscowe oraz przekazywane do sterowników i centralnej dyspozytorni Rozdzielnice sterujące procesem technologicznym Proces technologiczny uzdatniania wody i dystrybucji w sieć wodociągową dla odbiorców oraz zasilanie w energię urządzeń będzie realizowane poprzez rozdzielnice: - pneumatyczną RP IC przygotowanie powietrza do obsługi zestawu napowietrzania oraz siłowników pneumatycznych, - energetyczną RE IC zasilanie urządzeń stacji wodociągowej, - technologiczną RT IC sterowanie procesami technologicznymi stacji wodociągowej oraz płukaniem filtrów, - zestawu hydroforowego RH IC sterowanie pracą pompowni II O i tłoczeniem wody w sieć. Całość dostawy InstalCompact Chlorator Do dezynfekcji wody przewidziano dozowanie podchlorynu sodu za pomocą chloratora DME, który lokalizuje się w wydzielonym pomieszczeniu budynku stacji. Reagent doprowadzony będzie przewodem ø15pe do rurociągu DN100 na wyjściu ze hali technologicznej oraz DN100 wody uzdatnionej po filtrach. Zmiana kierunku dozowania zaworami chemoodpornymi ø15 stal k.o. Pomieszczenie chlorowni wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie oraz wyposażone w zawór czerpalny i kratkę ściekową do utrzymania czystości (wg odrębnego opracowania) Wyposażenie instalacyjne oraz wytyczne montażowe Przewidziano wykonanie całej instalacji stacji ze stali odpornej na korozję klasy przynajmniej AISI 304 (X5CrNi wg DIN, wg PN-EN ) Orurowanie filtrów montować na stalowej konstrukcji wsporczej wg rozwiązania dostawcy technologii InstalCompact. Instalacja w ramach dostawy wyposażona technologicznego uzbrojona jest w: - przepustnice z napędem pneumatycznym REWO serii R, DN150, DN100, DN65 z dyskami ze stali min. AISI 304, siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i tłumiącymi oraz pozycjometrem otwarcia ON/OFF, 6szt. w zestawie FIC/ , - przepustnice zaporowe/odcinające z napędem ręcznym, dyski stal min. AISI 304, - odpowietrznik ø32 MANKENBERG ze stali AISI 304, - odpowietrzniki typu 1.12G 3 / 4 stal AISI 304, - manometry tarczowe 0 2 bar, - pozostałe elementy wyposażenia przynależne do projektowanych zestawów technologicznych Specyfikacja rurociągów: - DN150 ø168,3/2,5mm, 12

13 - DN125 ø139,7/2,5mm, - DN100 ø114,3/2,5mm, - DN65 ø76,1/2,5mm, - DN8 ø8/1mm, Technologia wykonania i montażu Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu wody (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur muszą być wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia należy realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, chemicznego itp., zapewniające: - dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, - powtarzalność parametrów spawania, - minimalną ilość niezgodności spawalniczych, - potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. Połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Przyjęte rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację. Wszystkie połączenia kołnierzowe wykonane na śruby o klasie A4, kołnierze luźne PN10 ze stali spełniające wymagania DIN Nie dopuszcza się stosowania stali węglowej lub ocynkowanej oraz tworzyw Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej Do retencjonowania wody uzdatnionej projektuje się zastosowanie dwóch pionowych zbiorników naziemnych o łącznej objętości użytkowej V u =250,0m 3 typu ZPR 4, wykonanie B, prod. KOT- ŁOREMBUD. Zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej, zimnowalcowanej o strukturze austenitycznej klasy AISI 304, ocieplone na zewnątrz warstwą izolacyjną z maty LM80 gr. 100mm w płaszczu z trapezowej, powlekanej blachy ocynkowanej koloru niebieskiego RAL 5010, przykrycie zadaszenia z blachy gładkiej, ocynkowanej i powlekanej RAL Przyjęto zbiorniki o następujących parametrach: - całkowita pojemność czynna: V cz =144,7m 3 (2x144,7=289,4m 3 ) - pojemność użytkowa: V u =125m 3 (po uwzględnieniu objętości martwych) - średnica nominalna: D=4800mm - średnica zewnętrzna z izolacją: D 1 =5050mm - wysokość części cylindrycznej: h=8000mm - wysokość całkowita: H=9000mm - masa bez izolacji: m~7800kg - masa z izolacją: m 1 ~8400kg Zbiornik posiada izolowany właz rewizyjny na górze LxB=60x50cm i okrągły D=60cm na dole oraz wyposażony jest w drabinę zewnętrzną i wewnętrzną wraz z pomostem operacyjnym na dachu, całość ze stali AISI 304. W skład wyposażenia zbiorników wchodzi również technologiczne orurowanie wewnętrzne zakończone kołnierzowymi króćcami przyłączeniowymi Po=1,0MPa, całość stal AISI 304: - tłoczny DN100 do których doprowadzana jest woda pitna przewodem ø125pe uzbrojonym w zasuwy klinowe HAWLE E2, DN100 do odcięcia dopływu na poszczególne jednostki, - spustowy DN150 odprowadzenie spustu ze zbiorników ø160pe do kanalizacji zakładowej, na rurociągach przewidziano zasuwy odcinające HAWLE E2, DN150, przed włączeniem do studni wykonać zasyfonowanie 4xłuk90 O, uniemożliwiający penetrację bakterii i gryzoni, - przelewowy DN150 przyłączenie przewodów ø160pe odbierających nadmiar wody w zbiornikach, włączone w rurociągi spustowe, - ssący DN150 włączenie przewodu ssawnego do zestawu hydroforowego ø160pe, na którym instaluje się zasuwy klinowe HAWLE E2, DN150 do odcięcia przepływu, - sondy pomiarowej zwierciadła wody 1 1 / 2. 13

14 Pod zbiorniki przewidziano fundamenty żelbetowe z komorą pod króćce technologiczne wg wytycznych producenta i części konstrukcyjnej opracowania. Rurociągi mędzyobiektowe zawarto w pkt. 12. projektu Odstojnik wód popłucznych Odstojnik wód popłucznych wykonać jako czterokomorowy ze zbiorników polimerobetonowych o średnicy wewnętrznej D=1600mm i połączony szeregowo przewodami ø250pvc. Wysokość ze względu na konfigurację terenu wynosi 4,91m i 4,41m. Do osadnika przepływa kanalizacją zakładowa ø0,25pvc woda z płukania filtrów. Spust wody sklarowanej po sedymentacji będzie odbywał się do studni s1 na kanalizacji zakładowej, wyporem hydrostatycznym słupa cieczy po automatycznym otwarciu zasuwy nożowej HAWLE DN150 z napędem elektrycznym zainstalowanej na rurociągu ø160pvc w komorze zasuw KZ ø1,2m za odstojnikiem. Przewidziano przykrycie zbior-ników płytą stropową z polimerobetonu z włazem rewizyjnym kwadratowym stal k.o. oraz wyposa-żenie w drabinę inspekcyjną B=40cm stal k.o. i rurę ssawną DN100 stal k.o. ze złączem pożaro-wym do usuwania osadu. W komorze KZ wykonanej z kręgów żelbetowych B45 (C35/45) przy-krytej płytą pokrywową z włazem z żywicy epoksydowej typu lekkiego, instaluje się dodatkowo zasuwę nożową ręczną HAWLE DN160 i złącze montażowe DN160. Napędy obu zasuw wyprowadzić na powierzchnię, gdzie przewidziano montaż napędu elektrycznego. Studnia wentylowana grawitacyjnie kominkami ø110 PVC, dno wyprofilować ze spadkiem do gniazda na kondensat, rurociąg wzmocnić dwoma podporami z rur kwadratowych 3,0x3,0x2,5mm stal k.o. na cokołach z B20. Zabudowa zbiorników na podsypce piaskowej 15cm i warstwie betonu B10, gr. 10cm. Przejścia rurociągów przez ściany za pomocą uszczelnień systemowych wg PN-EN 1917, właz wg PN -EN 124. Spustem wody zawiadywał będzie sterownik w RT zależnie od poziomu zwierciadła mierzonego sondą hydrostatyczna w odstojniku i algorytmu czasowego dekantacji. Ilość wytrąconych osadów: 518,68kg/rok, 5,76m 3 /rok. Zestawienie wyposażenia i materiałów dla odstojnika wód popłucznych Lp. Nazwa elementu lub materiału Jedn. miary Ilość Producent/Uwagi 1 Zbiornik z polimerobetonu z płytą stropową D=1,6m, moduł sprężystości 20-40kN/mm 2, wytrzymałość na ścinanie szt. BETONSTAL Szczecin N/mm 2, zginanie 18-25N/mm 2, H=4,91 H=4, Rura ssawna ø104/2 stal AISI 304, L=4,5 i 5,0m szt. 2+2 Wykonanie war.szt pasować 3 Złącze do połączeń p.poż. DN100 szt. 4 Handel 4 Właz kwadratowy LxB=800x800mm stal AISI 304 z szt. 4 COROL Janikowo siłownikiem i wywietrznikiem 5 Zasuwa nożowa z trzpieniem niewznoszącym HAWLE, szt. 2 F.A. HAWLE Koziegłowy DN150, nr kat Przedłużenie trzpienia zasuwy stal AISI 304, L~3,7m szt. 2 Wykonanie warsztatowe 7 Napęd elektryczny AUMA MATIC otwórz/zamknij z kolumienką szt. 1 AUMA do zdalnego napędu, czas otwarcia T=16 1/min 8 Wieszak stal AISI 304 z sondą hydrostatyczną szt. 1 Dostawa INSTALCOMPACT 9 Drabina złazowa z profilu zamkniętego axbxh=2,5x2,5x szt. 2+2 Wykonanie warsztatowe 1,2mm stal AISI 304, B=40cm, L=4,0m i L=4,5m 10 Systemowe przejścia szczelne do rur PVC/PE: ø250 szt. 7 Zbiorniki i kręgi z przejściami, wg PN-EN 1917 ø160 2 obsadzić fabrycznie. 11 Kręgi żelbetowe C35/45, ø1,2m, H=1,0m, ze stopniami szt. 3 BS SYSTEM złazowymi żeliwnymi, łączenie na uszczelki 12 Podstawa studni pełna C35/45, ø1,2m, 1130mm szt. 1 BS SYSTEM 13 Płyta pokrywowa PP-1510/600 z C35/45 szt. 1 BS SYSTEM 14 Rury wentylacyjne ø110pvc + komplet mocowań kpl.. 1 L -patrz część rysunkowa 15 Właz z żywicy epoksydowej wzmacniany włóknem szt. 1 Handel szklanym ø600, klasy A15 szczelny z zatrzaśnikiem 16 Rury lite PVC SN8kPa, SDR34: ø250x7,3mm, L=1,2m Ø160x4,7mm, L~3m szt. 3 1 Wyjście ø160 poza studnie spustową, dalej wg sieci 14

15 17 Uchwyt do rur DN100 stal AISI 304 z podkładką gumową szt. 14 Handel 18 Wstawka montażowa regulowana DN160, kołnierze stal szt. 1 VAG Armatura AISI 304, typu FLEXINOX, PN10, Kat A 19 Podpory rurociągu axbxh=3,0x3,0x2,5 stal k.o.., L~25cm szt. 2 Wykonanie warsztatowe 20 Beton B10 m 3 1,77 Handel 21 Beton B20 m 3 0,02 j.w. Prefabrykacja, dostawa i montaż technologiczny kompletnego odstojnika EAG Żukczyn. 9. Zasilanie i sterowanie pracą stacji A. Rozdzielnia technologiczna RT IC ze sterownikiem ICSW Rozdzielnia Technologiczna (RT) zawiera urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: - pompami głębinowymi, - pompą płuczną, - dmuchawą, - zasuwą w odstojniku wód popłucznych - elektrozaworami napędów przepustnic filtrów Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: - analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp głębinowych), - sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody), - sonda hydrostatyczna w studniach głębinowych, - wodomierzy i przepływomierzy, - przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach napędów pneumatycznych). Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7 ), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej stacji z wyłączeniem pompowni II O i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne sterowniki. Zasilane silniki zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy AUTO-0-RĘKA dla poszczególnych urządzeń) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów). Zastosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu A,B,C,D. B. Sterownik mikroprocesorowy. Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń zainstalowanych na SUW. Sterownik o budowie modułowej pozwala na dowolne konfigurowanie oraz rozbudowę o dodatkowe moduły wejść/wyjść analogowych i binarnych. Podstawowe dane techniczne sterownika: - zasilanie: VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym) - interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485 - parametry transmisji: protokół MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu, maksymalna prędkość transmisji bps) - temperatura pracy: -5 do +75 C - wilgotność: 5 do 95 % Sterownik w wersji rozszerzonej musi umożliwiać: dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system stron internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, komunikatów alarmowych bieżących i historycznych, zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych, gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach, wymianę oprogramowania poprzez łącze ethernetowe, 15

16 zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci GPRS/ - EDGE/UMTS), obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ GPRS/EDGE/UMTS) z wykorzystaniem protokołów internetowych Zasada działania sterownika. Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w każdym zbiorniku retencyjnym i studni), przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia i prądu oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania. Podstawowe funkcje. Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z przetworników zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu) realizuje zadania: - włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym i wskazań wydajności na przepływomierzu wody surowej; - steruje wydajnością pomp w studniach głębinowych poprzez przetwornice częstotliwości w zależności od przepływu i zmieniającego się leja depresji w studniach (pomiar przepływomierzem i sondą hydrostatyczną); - podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze do filtrów; - zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku magazynowym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej; - blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; - steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach; - umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej możliwości włączenia urządzeń; - umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI) - umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu GPRS (zdalne stanowisko operatorskie) lub łącza internetowego; - umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS). Sterowanie pracą stacji. Projektuje się całkowicie automatyczną pracę stacji, którą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający samodzielne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Płukanie należy przeprowadzić również wówczas, gdy strata ciśnienia na filtrze przekroczy 0,3bary. Pracą pomp w studniach sterują sondy hydrostatyczne zawieszone w zbiornikach retencyjnych i studniach oraz przetwornice częstotliwości w zależności od wskazań przepływomierza. Pracą zestawu hydroforowego steruje inny specjalizowany sterownik mikroprocesorowy IC2008 znajdujący się w wyposażeniu przepompowni i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym zdefiniowanym poziomie. Praca stacji w trybie uzdatniania wody. Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni do budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiorników retencyjnych. Podczas pracy pomp I O dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody surowej przepływomierzem elektromagnetycznym i utrzymywanie przez falowniki wymaganego natężenia przepływu w celu: - właściwego obciążenia hydraulicznego filtracji w zależności od depresji studni, - utrzymania pracy pomp w zakresie dopuszczalnej charakterystyki, - utrzymanie przepływu w przedziale zatwierdzonych wydajności eksploatacyjnych studni. Uzdatniona woda znajdująca się w zbiornikach magazynowych pobierana jest przez sekcję gospodarczą zestawu hydroforowego (pompy II O ) i tłoczona bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw pomowy II O jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem pływakowym zawieszo- 16

17 nym w zbiornikach retencyjnych. Każda z pomp współpracuje z przynależna jej przetwornicą częstotliwości w zależności od ciśnienia zadanego na wyjściu ze stacji. Nie dopuszcza się zastosowania przetwornicy wędrującej. Praca w trybie płukania. Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej przepływomierzem na wejściu do stacji. W początkowej fazie napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W dalszej kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się wzruszenie złoża filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonego algorytmu. Po zakończeniu płukania system przechodzi do pracy w trybie uzdatniania. C. Rozdzielnia energetyczna RE IC Rozdzielnica energetyczna zasila wszystkie urządzenia technologiczne stacji Zasilanie w energię elektryczną Stacja wodociągowa zasilana będzie w energię elektryczną z linii napowietrznej SN projektowanym przyłączem kablowym do rozdzielni energetycznej NN. W przypadkach awaryjnych braku zasilania podstawowego, projektuje się dostawę energii z stacjonarnego agregatu prądotwórczego EPW 80 DZ o mocy 80kVA/64kW w wyciszonej wersji zabudowanej i automatycznym przeł.- czeniu SZR. Pod montaż agregatu przewidziano odrębne pomieszczenie. Całkowite zapotrzebowanie mocy dla odbiorów technologicznych wynosi P~66,3kW, natomiast wytyczne zasilania w energię wg. pkt Część energetyczna i elektryczna objęta jest odrębnym opracowaniem. 10. Monitoring i wizualizacja pracy stacji Aby umożliwić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych SUW, przewidziano wykonanie dedykowanego systemu SyDiaView umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń Instal Compact, pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy wizualizacji. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń Inwestor/Użytkownik winien zapewnić łącze internetowe (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowość co najmniej 512Kb/s z modemem) do przesyłu danych na odległość. Przyjęto modem GPRS z docelowym przejściem na internet szerokopasmowy. System wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, zmianę udostępnionych nastaw, rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów. Przyjęto 3 poziomy dostępu do nastaw technologicznych. System zainstalowany będzie na lokalnym serwerze SyDiaView (serwer stron WWW), a całość udostępniana na lokalnym lub zdalnym (w przypadku zapewnienia przez Inwestora łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości) stanowisku operatorskim wyposażonym jedynie w przeglądarkę internetową. System będzie przygotowany do zdalnego dostępu poprzez komputer z przeglądarką internetową oraz monitorem (poprzez sieć eternetową lub internetową), bez konieczności jego powtórnej konfiguracji, co pozwoli na łatwą jego rozbudowę w przyszłości. Układ będzie również przygotowany do współpracy z różnymi technologiami przesyłu danych w protokole TCP/IP (EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN-kablowe, CDMA, WiMax itp.), co w przyszłości umożliwi Użytkownikowi swobodny wybór odpowiedniego kanału transmisji danych dla połączeń zdalnych. Udostępnione dane z poszczególnych urządzeń będą przeglądane w interfejsie i przygotowane w przejrzysty sposób, ułatwiający szybki dostęp (np. poprzez zblokowanie ich w zakładkach). Projektowany system wizualizacji firmy InstalCompact nie wymaga licencji, co jest istotne dla Użytkownika w przypadku rozbudowy w przyszłości i przyłączenia do niego kolejnych obiektów, urządzeń lub wpięcia dodatkowych sygnałów. Przyjęto wizualizację ację następujących zmiennych procesowych: - poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku), - poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda poziomu w odstojniku), 17

18 - poziom wody w studniach głębinowych (sonda poziomu), - częstotliwość na wyjściu przetwornic pomp głębinowych, - ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (czujnik ciśnienia), - stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjść sterownika), - przepływ wody uzdatnionej przez przepływomierz główny z rejestracją miesięcznych wartości minimalnych, maksymalnych i średnich), - przepływ wody surowej na przepływomierzu (wydajność chwilowa i dobowa) oraz objętość wody, która przepłynęła przez przepływomierz od początku, - stan pracy filtra (praca/ płukanie), - praca zestawu hydroforowego, - częstotliwość na wyjściu przetwornicy pompy płuczącej, - awaria pompy głębinowej (sygnał z szafy technologicznej), - awaria dmuchawy, - awaria pompy płucznej, - awaria niskie ciśnienie powietrza, - stop SUW, - awaria stacji uzdatniania wody, - awaria zasilania, - awaria przetworników, - dla zestawu hydroforowego również: + stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie zabezpieczeń), + ciśnienie za zestawem hydroforowym, + częstotliwość na wyjściu przetwornic częstotliwości pomp gospodarczych, + awaria zestawu hydroforowego, Schemat wizualizacyjny będzie zawierał graficzne odwzorowanie następu- jących obiektów: - pompy głębinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów alarmowych, poziom wody w studniach, częstotliwość przetwornic), - zestawu aeracji identyfikacja przepływu wody, - zestawów filtracyjnych identyfikacja stanów wysterowania przepustnic (z wyjść sterownika), stanu pracy filtra oraz przepływów w rurociągach technologicznych, - odstojnika graficzna identyfikacja poziomu wód popłucznych (z sondy poziomu), - zestawu płucznego (graficzna identyfikacja stanów pracy pomp oraz stanów awaryjnych), - zestawu dmuchawy stan pracy, - przepływomierzy i wodomierzy (wyświetlanie zmierzonych przepływów, zliczanie objętości wody przepływającej), - zestawu chloratora praca, - zbiorników retencyjnych - graficzne przedstawienie poziomu i objętości wody, - zestawu hydroforowego praca pomp, stany awaryjne pomp, ciśnienie za zestawem, częstotliwość przetwornic sekcji gospodarczej i płucznej, awaria zbiorcza zestawu, - wszystkich rurociągów technologicznych, z identyfikacją przepływów poprzez animację wskazującą na kierunek przepływu. Rurociągi wody surowej, uzdatnionej, popłuczyn, powietrza powinny być przy tym oznaczone różnymi kolorami. Dodatkowo system umożliwia: - archiwizację oraz odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez przepływomierz wody surowej (produkcja wody), - archiwizację oraz odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez przepływomierz wody pitnej (dostawa wody czystej do sieci), wraz z wartościami maksymalnymi (maksymalny godzinowy oraz maksymalny dobowy przepływ), - archiwizację i odczyt dobowych objętości rejestrowanych przez wodomierz wody płucznej. Dane techniczne systemu wizualizacji i nadzoru: System powinien być zainstalowany na serwerze znajdującym się w obrębie istniejącego budynku SUW w miejscu, które nie jest narażone na działanie wilgoci (w uzasadnionych przypadkach może być również zamontowany w rozdzielni technologicznej stacji). Zapewnienie możliwości ko- 18

19 munikacji serwera z układem sterowania dla technologii uzdatniania wody poprzez protokół TCP/ IP i sieć eternetową. (poprzez port RJ-45 10/100 BaseT z protokołem http poprzez kabel połączeniowy skrętka skrolowana RJ45 CAT5e UTP), długość maksymalna 100m Wyświetlanie wizualizacji i danych będzie możliwe w przeglądarce internetowej zgodnej ze standardem W3C (preferowana Mozilla Firefox v3.5 lub wyższa) System będzie umożliwiał podłączenie do niego do 2 innych stacji operatorskich wyposażonych jedynie w przeglądarkę internetową (rodzaj, jak wyżej) poprzez dowolne zdalne połączenia wykorzystujące protokół TCP/IP, bez konieczności jego rekonfiguracji. Układ będzie pracował w oparciu o łatwo skalowalną grafikę wektorową umożliwiającą dostosowanie go do monitorów o różnej rozdzielczości System wizualizacji zostanie zainstalowany na serwerze wyposażonym w system operacyjny oparty na licencji otwartej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat np. Linux) Musi istnieć możliwość wpięcia dodatkowych urządzeń z własnym serwerem WWW (np. kamer sieciowych do kontroli dostępu) w celu umożliwienia jego przyszłej łatwej modyfikacji i rozbudowy. Dostęp do systemu chroniony poprzez hasła z odpowiednimi poziomami dostępu, przy czym dostęp do istotnych nastaw powinien być możliwy tylko na lokalnej stacji operatorskiej. Wszystkie dane procesowe oprócz umieszczenia ich w oknie z graficzną wizualizacją procesu technologicznego będą również umieszczone w zakładkach grupujących wspólne cechy (np. dotyczące pomp głębinowych, procesu technologicznego, zestawu hydroforowego itp.) Wraz z kompletnym systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń: Serwer/stanowisko operatorskie o parametrach co najmniej: 1 Procesor Pentium Dual Core G Pamięć RAM 2GB DDR3 3 Dysk twardy 160GB 4 Karta graficzna Intel HD 5 Nagrywarka DVD 6 Zasilacz UPS układ zasilania awaryjnego 7 Monitor Przekątna: 32" Rozdzielczość: 1900 x Dodatkowe wyposażenie Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzepięciowa 9 Oprogramowanie może być system nielicencjonowany np. Linux W zakres dostawy wchodzi: - Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) 1 kpl (tabela powyżej) - Moduł diagnostyczny (serwer SyDiaView) szt. 1 - Switch internetowy 1 szt - Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania szt 1 - Integracja systemu szt1 Uwaga: Zakres pomiarów, sterowania i telemetrii uzgodnić z Użytkownikiem, tak by był on kompatybilny z istniejąca stacją operatorską, oprogramowaniem i przesyłem danych. 11. Studnie głębinowe i obudowy studni Zaopatrzenie w wodę dla stacji uzdatniania i grupowego wodociągu komunalnego połączonego w pierścień z wodociągiem zasilanym z ze stacji Pawłowo zapewniały będą dwie studnie wiercone Nr 4 i Nr 5 wykonane w grudniu 2009r. o zasobach określonych; Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na ujęciu komunalnym Krojanty, Gmina i Powiat Chojnice, HYDRO GEO Bydgoszcz, 2010r. przyjętą przez Starostę Chojnickiego znak OS 7520/6/10 z dnia r. Studnie Nr 2 i 3 użytkowane aktualnie na hydroforni Krojanty po uruchomieniu nowej stacji zostaną wyłączone z eksploatacji i docelowo zlikwidowane. Otwory studzienne wykonane zostały w grudniu 2009r przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GRUNTJOL z Poznania na zlecenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach i znajdują się w granicach ogrodzenia projektowanej stacji. 19

20 Parametry wykonanych otworów Nr N r 4 i 5 Wyszczególnienie Jednostka Studnia Nr 4 Studnia Nr 5 1 Rok wykonania Rzędna ujęcia m n.p.m. 148,68 148,81 3 Głębokość otworu m. p. p. t. 78,50 79,00 4 Głębokość posadowienia filtra m 67,00 78,00 5 Konstrukcja filtra: - rura nadfiltrowa PVC-K - rura podfiltrowa PVC-K - część robocza PVC-K, siatka podkładowa i filtracyjna nylonowa nr 12, osypka piaszczysta ø0,8-2mm Ø(mm)/L(m) Ø(mm)/L(m) Ø(mm)/L(m) 315/15,0 315/1,0 315/20,0 315/25,0 315/4,0 315/20,0 6 Głębokość montażu pomp m p.p.t. 44,00 40,00 7 Średnica kolumny eksploatacyjnej Ø (mm) Długość części roboczej m 20,00 25,00 8 Średnica rur eksploatacyjnych 18do42m 18do39m 9 Głębokość zabudowania rur m 42,00 39,00 10 Średnica części roboczej mm Wydajność eksploatacyjna m 3 /h 43,00 50,00 13 Depresja studni m 30,00 25,00 13 Wydajność dopuszczalna filtru m 3 /h 44,78 52,14 14 Statyczne zwierciadło wody m. p. p. t. 9,30 9,48 W studni Nr 4 do głębokości 78,5m nie osiągnięto spągu warstwy wodonośnej, rozpoczynającej się od 42m p.p.t. Dobór pomp głębinowych Wyszczególnienie Jednostka Studnia Nr 4 Studnia Nr 5 1 Założona wydajność Q[m 3 /h] Statyczne zwierciadło wody [m] 9,3 9,5 3 Strata ciśnienia na urz. pomiarowych h p [m] 1,8 2,0 4 Depresja studni s[m] 30,0 25,0 5 Strata ciśnienia na filtrze h f [m] 5,0 5,0 6 Straty liniowe na przesyle h L [m] 2,22 1,82 7 Straty miejscowe h m [m] 0,98 1,18 8 Wysokość tłoczenia od terenu H g [m] 7,9 7,9 9 Strata ciśnienia na wylocie h w [m] 2,0 2,0 10 Wymagana sumaryczna wysokość podnoszenia H 59,20m 54,40m Dla obu studni przyjęto wielostopniowe pompy głębinowe prod. Lowara Vogel typu Z646 VV 07 L6W110T405 o następujących parametrach: Otwór Nr 4 Otwór Nr 5 - wydajność: 43,1m 3 /h 47,4m 3 /h - wysokość tłoczenia: 59,7m 54,8m - moc silnika: 11kW - stopień ochrony: IP68 - klasa izolacji: Y - ilość stopni: 7 - obroty pompy: 2900obr/min - sprawność hydrauliczna: 73,42% 73,79% - ochrona wlotu pompy: sito ssawne - ilość załączeń na godz.: 15 dla rozruchu bezpośredniego (max.20) - króciec przyłączeniowy: Rp3/Dn80 wg DIN 2999 fabryczna kształtka przejściowa 20

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄGI KOMUNALNE: LIPIENICA,

Bardziej szczegółowo

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE Załącznik nr 8 do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE I. STACJA UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, GM. KROŚNIEWICE Zapotrzebowanie na wodę (na podstawie danych uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR inż. Włodzimierz Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax. +48(05) 6 91 44 e-mail: bp_projektor@o.pl EGZ- NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU SUW

Bardziej szczegółowo

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU Lp 1 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAZWA ELEMENTU Filtr samopłuczący, grawitacyjny DynaSand dostosowany do pracy ze złożem katalitycznym, kompletny z króćcami do połączeń kołnierzowych, rurkami pomiarowymi, pomostem

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH UZDATNIANIA WODY Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie 1 Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY I. STACJA UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA 9

do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY I. STACJA UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA 9 Załącznik nr 10 do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, ul. TORUŃSKA 9 I. STACJA UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA 9 Zapotrzebowanie na wodę (na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Kościan, dnia 31.03.2016 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5/ZP/2016 pn. Wykonanie i montaż zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 1 EKOSFERA KRYSTYNA FEJFER ul. Barlickiego 23 26-600 Radom tel./fax: (0-48) 384-70-01 0-609-222-700 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU. 3 kpl. KREVOX lub równorzędny. 3 kpl. Jak poz.

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU. 3 kpl. KREVOX lub równorzędny. 3 kpl. Jak poz. WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU Lp NAZWA ILOŚĆ DOSTAWCA UWAGI 1. Filtr biologiczny BF 48 HF9 np firmy CULLIGAN (I o ) lub Q filtr. = 8,33 m 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA TECHNOLOGICZNA 5 Zakład Projektowo - Usługowy EKOPROJEKT TOM III ul. Legionistów 10; 6-200 Brzozów tel/fax: (0-1)441119; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY 1 Zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m Płock, dn. 07.02.2014 rok WKŚ-I.6341.61.2013.AS D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branży technologiczno sanitarnej zbiornika na wodę czystą (uzdatnioną) na terenie stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 1.2. Zakres opracowania, dane ogólne 2. Technologia uzdatniania wody 3. Sposób likwidacji stacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45262220-9 Budowa Sąborze, ujęcie wiejskie, działka nr 62 obręb 0012 Sąborze, gm. Damnica Inwestor Gmina Damnica

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Wykonawca: "INTEM" Sp. z o. o. ul. Niska 3b 40-678 Katowice Obmiar robót Adres budowy: ul. Jana Pawła II, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A O R Z E K A M:

D E C Y Z J A O R Z E K A M: OŚ.6341.3.2012.IIIC Staszów, 2012-03-22 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Przepompownia P 1 Wycenę przepompowni według poniższych opisów należy przyjąć do poz. 7.3 przedmiaru robót KNRw 0202 19210100 Montaż elementów prefabrykowanych,

Bardziej szczegółowo

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis rozwiązań technicznych 1.4. Wytyczne elektryczne

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32 Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32-1 - 1. Zasada działania Za- i odpowietrzniki odprowadzają powietrze lub gazy z urządzeń lub rurociągów. Za- i odpowietrzniki należą do armatur sterowanych pływakiem.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ Lp NAZWA ILOŚĆ DOSTAWCA UWAGI. Filtr Hi Flo 9 UF90 firmy CULLIGAN Q filtr. = 3,5 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia.

: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJSAN 5 1-1 2 4 W R O C Ł A W u l. J U T R O S I Ń S K A 9 t e l. / f a x ( 0 7 1 ) 3 5 2 7 7 3 4 e - m a i l : p r o j s a n @ o 2. p l 895-102-42-22 Temat opracowania : Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Zamawiający: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 Projekt budowlano-wykonawczy Zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY Lp Ozn. Wyszczególnienie Jm. Ilość Studnie głębinowe 1 OB Obudowa studni z tworzyw sztucznych typ LANGE 1440*800*1300 mm z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 2 - TECHNOLOGIA SUW

PRZEDMIAR 2 - TECHNOLOGIA SUW AWP NORDIC PRODUCTS Sp. z.o.o. 91-463 Łódż, ul. Łagiewnicka 54/56 B613 2 - TECHNOLOGIA SUW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki CZĘŚĆ I Podstawy teoretyczne uzdatniania wód podziemnych; Systemy napowietrzania; Zagadnienia eksploatacji pomp; Automatyzacja procesów uzdatniania wody CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Przebudowa i remont SW "Siedlec" Magistrala wodociągowa Siedlec - Sprzęcice gm.izbicko PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót - Przebudowa i remont SW Siedlec Magistrala wodociągowa Siedlec - Sprzęcice gm.izbicko PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar robót - Przebudowa i remont SW "Siedlec" - 1 - a) Nazwa i adres obiektu budowlanego : PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa i remont Stacji Wodociągowej "Siedlec" gm.izbicko b) Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja stacji uzdatniania wody V=50 m3/h dla Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach ADRES INWESTYCJI : ul. Brańska 8 18-100 Łapy INWESTOR : Spółdzielnia Mleczarska w

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - protokół założeń eksploatacyjnych SPEC - instrukcja doboru elementów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych - opracowanie

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej oraz technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

TECH WOD Technologia wody i ścieków,

TECH WOD Technologia wody i ścieków, TECH WOD Technologia wody i ścieków, Projektowanie i badania. ul. Truskawkowa 10 61-306 Poznań tel./fax (061) 8798-835 e-mail: tkonarczak@wp.pl Obiekt: Ujęcie wody i stacja uzdatniania Bakałarzewo Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALETNIK, GMINA SZYPLISZKI

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALETNIK, GMINA SZYPLISZKI PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 80 stron EGZEMPLARZ NR 4 OBIEKT: ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALETNIK, GMINA SZYPLISZKI ADRES: Gmina Szypliszki, msc. Kaletnik, obręb nr 0017 Kaletnik,

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Cechy: EKOWODROL Sp. z o.o. 75 846 Koszalin ul. Słowiańska 13 tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.

Cechy: EKOWODROL Sp. z o.o. 75 846 Koszalin ul. Słowiańska 13 tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol. Stacje Uzdatniania Wody PROJEKTUJEMY BUDUJEMY MODERNIZUJEMY Cechy: EKOWODROL Sp. z o.o. 75 846 Koszalin ul. Słowiańska 13 tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. ul. Zamkowa 16, 42 690 Tworóg

INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. ul. Zamkowa 16, 42 690 Tworóg KONCEPCJA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBUDOWĄ RUROCIĄGÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZAOPATRZENIA W WODĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH, SOCJALNO-BYTOWYCH I POŻAROWYCH MIEJSCOWOŚCI BORUSZOWICE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS Nr sprawy 8/2012 Słotwina, dnia 11-07-2012r Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS 1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka techniczna przepompowni ścieków sanitarnych 3.1. Przepompownia PK2 Kozy 3.2. Wytyczne dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Cechy: EKOWODROL Sp. z o.o. 75 846 Koszalin ul. Słowiańska 13 tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.

Cechy: EKOWODROL Sp. z o.o. 75 846 Koszalin ul. Słowiańska 13 tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol. Stacje Uzdatniania Wody PROJEKTUJEMY BUDUJEMY MODERNIZUJEMY Cechy: EKOWODROL Sp. z o.o. 75 846 Koszalin ul. Słowiańska 13 tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY SUW DLA ZADANIA: REMONT I TERMOMODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KAŃKOWIE

PROJEKT TECHNOLOGICZNY SUW DLA ZADANIA: REMONT I TERMOMODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KAŃKOWIE PROJEKT TECHNOLOGICZNY SUW DLA ZADANIA: REMONT I TERMOMODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KAŃKOWIE 1. Technologia uzdatniania wody 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. 11 600 Węgorzewo ul. Sienkiewicza 24

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. 11 600 Węgorzewo ul. Sienkiewicza 24 KONCEPCJA Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. 11 600 Węgorzewo ul. Sienkiewicza 24 Obiekt: Sieć wodociągowa w gm. Węgorzewo oraz stacja uzdatniania wody w miejscowości Dąbrówka Mała Zadanie: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary

Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa/parametry techniczne Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] [kol. 4 x 5] 1 2 3 4 5 6 1. Dygestorium

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210 tel/fax 062 767 02 63; e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl NIP 618-106-29-00 REGON 250604827 Egz. nr 1 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO pn. "Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą m. Kolesin gmina Babimost. A. CZĘŚĆ OPISOWA. Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania. 4 1.1 Materiały wyjściowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 1 PRZEDMIAR OFERTA ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 OBIEKT: Stacja uzdatniania wody BRANśA: Technologia ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo