Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw i funkcjonowania organizacji wirtualnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw i funkcjonowania organizacji wirtualnej"

Transkrypt

1 Bogusława Ziółkowska * Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw i funkcjonowania organizacji wirtualnej Wstęp Teoria organizacji i zarządzania ewoluuje wraz z postępem naukowo-technicznym, zmianami otoczenia i warunków funkcjonowania bytów organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie możliwości porozumiewania się i komunikowania na odległość. Rozwój technologii informacyjnych oraz coraz lepsze wyposażenie organizacji w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający ich wykorzystywanie, dają nieobserwowaną wcześniej skalę możliwości transferu wiedzy, wiodącego współcześnie zasobu i potencjału wzrostu wartości, pomiędzy uczestnikami rynku. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu stanowisk i podejść badawczych możliwych do zastosowania w badaniach procesów wirtualizacyjnych i ich wpływu na potencjał wartościotwórczy. Bowiem poprzez wirtualizację organizacje mogą w znacznie większym stopniu korzystać z bogactwa zasobów kapitału intelektualnego, znajdującego się na zewnątrz. Dlatego podejmowanie badań w zakresie przebiegu procesów wirtualizacji zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w obszarze sprzężeń międzyorganizacyjnych, stanowi ważne wyzwanie, tym trudniejsze, im mniej rozpoznane na gruncie metodyczno-metodologicznym. 1. Specyfika procesów poznawczych zarządzania organizacjami Organizacja i procesy zarządzania nią stanowią kluczowe obiekty badań nauk o zarządzaniu.[sułkowski, 2005, s. 26] Jednak już precyzyjne zdefiniowanie wskazanych kategorii stanowi poważny problem z uwagi na ich wieloznaczność i różnorodność interpretacyjną. Organizację można ujmować w kategoriach strukturalnych, strategicznych, kulturowych, technologicznych i in. a to powoduje potrzebę stosowania podejścia interdyscyplinarnego w prowadzeniu badań naukowych i daje możliwość korzystania z dorobku metodologicznego innych nauk. Nau- * Dr, Katedra Mikroekonomii Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19 B, Częstochowa

2 436 Bogusława Ziółkowska ki o zarządzaniu zostały poddane wpływom różnych dyscyplin szczegółowych, będących dla nich źródłem inspiracji.(rysunek 1.) Rysunek 1. Inspiracje nauk o zarządzaniu Nauki będące źródłem inspiracji dla zarządzania Nauki przyrodnicze, Prawo, Matematyka, Nauki polityczne, Historia, Lingwistyka Nauki wywierające bezpośredni wpływ na zarządzanie Nauki ekonomiczne, Nauki inżynierskie, Nauki humanistyczne (Socjologia, Psychologia, Antropologia) Nauki o organizacji i zarządzaniu Teoria organizacji i zarządzania, Nauka o przedsiębiorstwie, Dyscypliny szczegółowe zarządzania Źródło: [Sułkowski, 2005 s. 35] Problemy badawcze nauk o zarządzaniu mają charakter interdyscyplinarny, co powoduje jednoczesne ich rozpatrywanie z wielu perspektyw. [Kostera, 2003, s ] Organizacja postrzegana jest zarówno w perspektywie deskryptywnej, służącej ukazaniu jej stanu faktycznego oraz perspektywie normatywnej, dla zobrazowania jej stanu idealnego oraz postulowanych zasad i sposobów jego urzeczywistnienia. Każda z nich posiada właściwą sobie, najodpowiedniejszą względem rozpatrywanej sytuacji, postawionych hipotez i ustanowionych kryteriów wyboru, metodykę prowadzenia badań, uzasadnioną celowością podjętego procesu badawczego. Tablica 1 zawiera przegląd stanowisk badawczych charakterystycznych dla nauk o zarządzaniu.

3 Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw 437 Tablica 1. Rodzaje stanowiska badawczego w naukach o zarządzaniu Dyscyplina naukowa Stanowisko badawcze pozytywistyczne realistyczne krytyczne konstruktywistyczne Ontologia Realizm naiwny Realizm krytyczny Metodologia Realizm relatywistyczny Subiektywizmposzukiwanie sił kreujących (sprawczych) Hermeneutyka i dialektyka Epistemologia Obiektywizmposzukiwanie prawdy absolutnej Eksperymenty i badania reprezentatywnych zbiorowości Źródło: [Ch. Perry i inni, 2004] Badania przypadków i wywiady Realizm historyczny Obiektywizm zmodyfikowany Subiektywizm: poszukiwanie podzielanych wartości Badanie w działaniu Wśród zaproponowanych w Tablicy 1 metod badawczych, za najbardziej przydatne w eksploracji wirtualizacji procesów wartościotwórczych należy uznać, zdaniem Autorki, badania przypadków i wywiady oraz coraz częściej wykorzystywane współcześnie, badanie w działaniu.[martins i inni,2004, s. 810] Zaprezentowane stanowiska badawcze różnią się pomiędzy sobą m.in. organizacją i przebiegiem procesów poznawczych. I tak, w nurcie epistemologii fundamentalistycznej proces poznawania rzeczywistości powinien być oddzielony od procesu działania. Poznanie organizacji i procesu zarządzania stanowi zatem pierwszy etap postępowania badawczego, drugim etapem może być projektowanie adekwatnych rozwiązań organizatorskich, by wreszcie, w etapie trzecim, przejść do wdrażania zmian. Epistemologia niefundamentalistyczna zakłada nierozłączność procesów poznawczych i działań. W naukach o zarządzaniu oznacza to, że poznawanie wiąże się z ingerencją w funkcjonowanie organizacji a zmiana posiada znaczenie wzbogacające poznanie [Sułkowski, 2005, s. 20].

4 438 Bogusława Ziółkowska 1. Identyfikacja problemów wirtualizacji organizacji w podejściu systemowym i społecznym Szczególnie przydatny nurt badawczy stanowi podejście systemowe, zgodnie z którym elementy pewnej całości same w sobie funkcjonują inaczej niż gdy pozostają w określonym zespole. Z tego względu należy analizować cały system, kładąc nacisk na wzajemne zależności jego komponentów. Na Rysunku 2. zaprezentowano model organizacji w ujęciu systemowym. Rysunek 2 Organizacja jako system WEJŚCIA strumienie zasobów Procesy transformacji skierowane na zasoby informacyjne, rzeczowe, finansowe, ludzkie i in. generowanie i dodawanie wartości. WYJŚCIA strumienie produktów i usług Źródło: opracowanie własne Analiza organizacji jako systemu pozwala na rozpatrywanie jej jako całości złożonej ze współdziałających ze sobą części składowych, z punktu widzenia przyczyniania się ich do osiągania celów systemu poprzez rozpatrywanie: wewnętrznej struktury systemu, jako zbioru elementów wraz z zależnościami i powiązaniami występującymi pomiędzy nimi; struktury wejść i wyjść, wzajemnych relacji pomiędzy tymi wielkościami, postrzeganymi w postaci strumieni zasobów na wejściu i strumieni produktów i usług, z zawartą w nich wartością dodaną, wygenerowaną w wyniku procesów transformacyjnych zachodzących (realizowanych) wewnątrz systemu. Wirtualizacja biznesu wiąże się z coraz szerszym wykorzystywaniem technologii informatycznych, które umożliwiają przenoszenie poszczególnych elementów składowych, etapów i całych procesów w cyberprzestrzeń, dzięki ich realizacji w formie elektronicznej. Rysunek 3. przedstawia ujęcie systemowe wirtualizacji procesów w organizacji.

5 Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw 439 Rysunek 3. Wirtualizacja procesów w organizacji. Ujęcie systemowe WEJŚCIA zasoby zdematerializowane w postaci elektronicznego zapisu Procesy transformacji zautomatyzowane komputerowo przebiegające w formie elektronicznej WYJŚCIA produkty i usługi inteligentne w postaci elektronicznej Źródło: opracowanie własne Podejście systemowe jest podejściem holistycznym i jako takie jest przeciwstawiane podejściu redukcjonistycznemu, zgodnie z którym proces poznawania zjawisk i obiektów polega na ich dezagregacji na coraz mniejsze elementy składowe. Stały przepływ informacji, spotęgowany wzrostem ich ciągłości i intensywności wskutek implementowania w działalności organizacyjnej coraz nowocześniejszych technologii informacyjno komunikacyjnych, pomiędzy komponentami systemu i między nim a otoczeniem, wpływa na wzrost dynamiki konstrukcji, jaką tworzy organizacja wirtualna. W podejściu społecznym [Masłyk-Musiał, 1996, s. 10] organizacjom przypisywane są pewne cechy: celowość i świadomość, wewnętrzne uporządkowanie, struktura określająca układ ról i pozycji społecznych, wartości i normy organizacyjne, dystrybucja władzy organizacyjnej. I w tym zakresie procesy wirtualizacji działalności organizacyjnej przyczyniają się do zaistnienia rewolucyjnych zmian w obszarze powstawania i funkcjonowania zespołów wirtualnych, które wymagają prowadzenia intensywnych badań nad zidentyfikowaniem stanu i stworzeniem instrumentarium zarządzania organizacjami zwirtualizowanymi. Z uwagi na innowacyjny obszar poznawczy należy poszukiwać adekwatnych propozycji metodycznych dla potrzeb eksploracji procesów wirtualizacji organizacji oraz funkcjonowania organizacji wirtualnych.

6 440 Bogusława Ziółkowska 2. Narzędzia i metody badawcze stosowane w eksploracji organizacji wirtualnych Niezwykle ważnym aspektem badań teoriopoznawczych są studia literaturowe, które powinny być prowadzone z zachowaniem rygoru metodycznego, zarówno w zakresie doboru publikacji, jak i stosowanych technik analizy treści. Warto zwrócić uwagę na kryteria metodologiczne w systematycznej analizie literatury, którymi możemy się posłużyć celem uporządkowania ustaleń badawczych w wybranym obszarze problemowym oraz wyłonienia luk poznawczych. (Tablica 2.) Tablica 2 Metodologiczne kryteria oceny publikacji w systematycznej analizie literatury Kryterium Celowość 1. Cel badania Badania nauk o zarządzaniu skupiają się na ustaleniu subiektywnych ocen lub znaczeń nadawanych przez respondentów badanym zjawiskom, albo też na związkach pomiędzy danymi opisującymi badaną rzeczywistość. 2. Kontekstowość Metodyka badania może uwzględniać kontekst, w którym zachodzą badane zjawiska, co jest typowe dla studiów przypadków lub też go nie uwzględniać, jak w przypadku większości testów teorii. Uzależnienie od kontekstu oraz uwzględnienie jego wpływu ma znaczenie dla zasięgu i prawomocności uogólnień czy wniosków. 3. Dobór próby Celowość doboru prowadzi do uchwycenia szczególnie istotnych uwarunkowań, ale ogranicza możliwość generalizowania ustaleń badawczych. Alternatywnie badacze zmierzają do uchwycenia różnorodności kontekstów i znaczeń w doborze losowym badanej próby. 4. Jakość danych Bazy danych mogą być oparte na pojedynczym źródle, co stwarza dobrze rozpoznane ryzyko ich obciążenia błędem, ale mogą też wykorzystywać wiele źródeł danych, umożliwiając ich porównanie i krzyżową eksplorację. 5. Adekwatność Odnosi się do interpretacji uzyskanych rezultatów. Wyniki badań powinny być jasno konfrontowane z predykacjami zawartymi w hipotezach, by uzyskać prawidłową interpretację. Badania teorio twórcze

7 Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw 441 wymagają z kolei dbałości i szczegółowego ukazania ścieżki prowadzącej od rezultatów empirycznych do propozycji uogólnień. 6. Generalizowanie Możliwość uogólniania to cecha wniosków badań, a wynikać ona może z cech zastosowanych technik ilościowych (generalizowanie statystyczne) lub cech zastosowanej analizy teoretycznej (generalizowanie analityczne). Źródło: [Czakon, 2011] Bardzo ważnym i powszechnie wykorzystywanym w naukach o zarządzaniu narzędziem badawczym są modele. [Adamkiewicz Drwiłło, 2008, ] Każdy model stanowi prototyp rzeczywistości, a jego podstawowym zadaniem jest możliwie wierne odwzorowanie tych jej elementów, które uważane są za ważne z punktu prowadzonej analizy, zaś pominięcie mniej istotnych. W procesie poznawczym organizacji i zarządzania, opracowanie stosownego modelu, bardzo często stanowi pierwszy etap prowadzenia rozważań teoretycznych. Bogactwo zjawisk społeczno ekonomicznych obserwowanych w praktyce funkcjonowania organizacji oraz ich elementów składowych i zależności występujących między nimi, stwarza trudności w pełnym ujmowaniu treści empirycznych w teorii naukowej, a to skłania do tworzenia całej rodziny modeli odwzorowującej wybrany obszar. Model organizacji wirtualnej charakteryzują coraz nowe i coraz szybciej oraz częściej tworzone w poprzek granic państwowych, przemysłów, rynków, sfer działania, zespoły wirtualne prowadzące do modelu sieci. Sieci składające się z coraz mniejszych jednostek ogniskujących w sobie kluczowe umiejętności dające w danej konfiguracji przewagę konkurencyjną. Zaprezentowany na rysunku 4. model wskazuje zbadane i niezbadane obszary, istotne w zakresie zarządzania zespołami wirtualnymi.

8 442 Bogusława Ziółkowska Rysunek 4. I-P-O Model funkcjonowania zespołów wirtualnych WEJŚCIA* PROCESY * WYJŚCIA* Rozmiar zespołu Wiedza, zdolności, umiejętności Technologia Zadania Kompozycja Różnorodność Cechy członków Wielkość zespołu Przywództwo Kontekst organizacyjny Oddziaływanie: Satysfakcja członków Osiągnięcia: Wymóg czasu Jakość decyzji Planowanie: Wybór celów Działanie: Uczestnictwo Komunikacja Relacje międzyludzkie: Konflikt Nieformalność Spójność Tożsamość grupowa Zaufanie Planowanie: planowanie wydarzeń w czasie Działanie: monitorowanie i wspieranie Relacje międzyludzkie: wzajemne oddziaływanie motywacyjne interakcje społeczne Reakcje behawioralne Osiągnięcia: Zarządzanie wiedzą Kreatywność zespołu Uczenie zespołowe Rodzaj zadania Czas Kontekst społeczny Wspieranie i trenowanie (coaching) Struktury przywódcze Kultura organizacyjna MODERATORZY ZESPOŁÓW WIRTUANYCH* * w górnej części pól zaznaczono zmienne modelu, które były przedmiotem badań naukowych prowadzonych w zakresie funkcjonowania zespołów wirtualnych, w ich dolnej części wskazano potrzeby przyszłych badań. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Martins i inni,2004, s. 810]

9 Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw 443 W naukach o zarządzaniu dobrze skonstruowany model, służący penetracji nowych dziedzin aktywności, tworzonych przez dynamicznie rozwijające się procesy wirtualizacji, powinien pełnić następujące funkcje: 1. pozwalać na określenie pełnego zakresu najważniejszych danych wiążących się bezpośrednio z rozważaną sytuacją, 2. ułatwiać odrzucenie danych, niemających bezpośredniego związku z danym zagadnieniem i niedających się natychmiast wykorzystać, 3. wyznaczać granice dopuszczalnej analizy uzyskanych informacji 4. dostarczać sprawdzonej procedury pozwalającej na wykorzystanie informacji i umożliwiającej podejmowanie decyzji.[lambert, 1999, s. 40] Ze względu na niematerialność, zindywidualizowany przebieg i nieokreśloność przebiegu procesów wirtualizacji, dobrym rozwiązaniem metodycznym dla prowadzenia badań poznawczych nad organizacjami wirtualnymi, jest case study.[larsson, 1993,s ] Jako narzędzie empiryczne umożliwia eksplorację procesów wirtualizacji przebiegających w organizacjach, zwłaszcza w zakresie powstawania i funkcjonowania zespołów wirtualnych, w kontekście otaczającej rzeczywistości. Funkcjonowanie zespołów wirtualnych, których członkowie wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną we wzajemnych interakcjach, pokonując granice organizacyjne, geograficzne, czasowe i inne, staje się bardzo rozpowszechnione we współczesnych organizacjach. W perspektywie metodycznej najczęstszym aspektem badań empirycznych bywa porównywanie organizacji tradycyjnej i organizacji wirtualnej. Nie podważając użyteczności tego podejścia należy wskazać na ograniczone możliwości zaobserwowania, w jaki sposób przebiegają w organizacjach procesy wirtualizacji a interakcje wirtualne wypierają relacje bezpośrednie (f2f). Interesującą propozycją metodyki badania procesów wirtualizacji i funkcjonowania organizacji wirtualnych jest prowadzenie badań quasi empirycznych, pół eksperymentalnych, polegających na tworzeniu zespołów wirtualnych z ich własnymi celami wynikającymi z realizowanych zadań oraz celami badawczymi związanymi z rozpoznawaniem mechanizmów funkcjonowania organizacji wirtualnych. Geograficzna i kulturowa dywersyfikacja zespołów oraz przyjęcie stanowiska krytycznego, umożliwia prowadzenie tego rodzaju badań w działaniu, zwłaszcza w zakresie komunikowania się, wykorzystywania technolo-

10 444 Bogusława Ziółkowska gii, problemów kulturowych i kwestii związanych z zarządzaniem projektem w środowisku wirtualnym.[kayworth, Leidner, 2004] Przyjęcie stanowiska krytycznego i wykorzystanie opartych na epentezie metod badawczych umożliwia poznanie natury procesów wirtualizacji, roli jaką odgrywają zespoły wirtualne oraz ich wpływu na potencjał wartościotwórczy organizacji, bez straty ważnych informacji kontekstualnych. Zakończenie Badania naukowe w dziedzinie zarządzania inspirowane są potrzebami poznawczymi, dla odwzorowania zjawisk i procesów zachodzących w praktyce funkcjonowania organizacji po to, by dostrzec prawidłowości, poczynić uogólnienia, stwierdzić występowanie praw i stworzyć teorie naukowe opisujące mechanizmy zarządzania organizacjami i ich skuteczność. Wyniki badań naukowych są często wykorzystywane w codziennej praktyce organizacji, i to właśnie owa praktyka również inspiruje i zgłasza zapotrzebowanie na prowadzenie badań naukowych. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniły się do powstania platformy wirtualnej, cyberprzestrzeni, dotychczas nieznanego obszaru nawiązywania różnego rodzaju relacji społecznych, w tym biznesowych, tworzenia organizacji wirtualnych. Z uwagi na innowacyjny problem badawczy, należy poszukiwać metod eksploracji procesów wirtualizacji i funkcjonowania organizacji wirtualnych, zespołów wirtualnych, by spenetrować ten mało rozpoznany obszar zarządzania i wzbogacić instrumentarium menedżerów. Wybór i zastosowanie optymalnej metody badawczej w istotny sposób wpływa na jakość i prawdziwość uzyskanych wyników badań. Literatura 1. Adamkiewicz Drwiłło H. G. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń. 2. Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji nr Kayworth T., Leidner D. (2000), The Global Virtual Manager: A Prescription for Success, European Management Journal 2000, Vol. 18, No Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa. 5. Lambert T. (1999), Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

11 Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw Larsson R. (1993), Case Survey Methodology: Quantitative Analysis of Patterns cross Case Studies, Academy of Management Journal Vol. 36, no Martins L.L., Gilson L. L., Maynard M. T. (2004), Virtual Teams: What Do We Know and Where We Go From Here?, Journal of Management 30(6). 8. Masłyk-Musiał E. (1996), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin. 9. Perry Ch., Riege A., Brown L.,(2004), Realism Rules OK: Scientific Paradigms in Marketing Research about Networks, [w:] Qualitative Methods in Marketing Management Research, red. R. Buber, J. Godner, L. Richards, Palgrave Macmillan, New York. 10. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa. Streszczenie Implementacja nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się do wirtualizacji przedmiotu badań nauk o zarządzaniu. Organizacja wirtualna jest innowacyjną formą prowadzenia działalności zorganizowanej w różnych sferach ludzkiej aktywności, w tym również w biznesie. Każde współczesne przedsiębiorstwo reprezentuje określony stopień zwirtualizowania wyznaczony przez osiągnięty poziom wirtualności. Zachodzące procesy wirtualizacyjne i tworzenie organizacji wirtualnych na coraz większą skalę wymagają redefinicji koncepcji i modeli w obszarze tworzenia i zarządzania organizacjami. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i charakterystyki ewolucji metodyki nauk o zarządzaniu, ze względu na zachodzące procesy wirtualizacyjne w przedsiębiorstwach i pojawiające się, nie znane dotychczas, problemy badawcze związane z powstawaniem i funkcjonowaniem organizacji wirtualnych. Słowa kluczowe procesy wirtualizacyjne Proposition for the methodology of researching the processes of virtualization of enterprises and the functioning of virtual organizations (Summary)

12 446 Bogusława Ziółkowska The implementation of modern IT technologies; as well as communicative and technologies and the development of the information society has all led to the virtualization of the subject of scientific research relating to management. A virtual organization is an innovative form of running activities organized in various spheres of human activity, including that of business. Each modern enterprise represents a defined degree of virtualization that is marked out by the level of virtualness attained. The processes of virtualization occurring and the creation of virtual organizations on an increasingly larger scale require the redefinition of the concepts and models in the field of creating and managing organizations. The aim of this paper is to carry out an insight and characterization of the evolution of the methodology of science with regard to the processes of virtualization occurring in enterprises, as well as the appearance of research problems associated with the formation and functioning of virtual organizations which did not previously exist. Keywords processes of virtualization

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 2 Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie Redakcja Muzachim Al.-Noorachi Łódź 2012 Zeszyt recenzowany Redaktor tematyczny: Muzachim Al.-Noorachi Skład

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie organizacjami sieciowymi

Zarządzanie organizacjami sieciowymi Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Zarządzanie organizacjami sieciowymi Redakcja naukowa Łukasz Sułkowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(11) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Jarosław BANAŚ Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Rozdział 1. Interpretacja 1 Panorama i zakres ryzyka metodologii projektowania 17 Rozdział 1 Interpretacja i zakres metodologii

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN.

SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN. SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN. Małgorzata Pańkowska Wprowadzenie Warunkiem koniecznym prowadzenia badań naukowych dotyczących systemów informatycznych jest zrozumienie

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING WIEDZY AKCELERATOREM ZMIAN W KIERUNKU ODNOWY PRZEDSIĘBIORSTW

OUTSOURCING WIEDZY AKCELERATOREM ZMIAN W KIERUNKU ODNOWY PRZEDSIĘBIORSTW INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 ISSN 1507-3858 Małgorzata Sobińska, Jakub Mierzyński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu e-mail: malgorzata.sobinska@ue.wroc.pl, mierzynski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 1 Częstochowa 2011 1 REDAKTOR NAUKOWY dr hab. Helena Kościelniak, prof. nadzw. Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA GDYNIA 2002 APANOWICZ J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, s. 154, rys. 16, tab. 2, literatura 35 poz., zał.8. Opracowanie zawiera elementarną wiedzę z zakresu metodologii.

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 JERZY MARCINKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ Streszczenie Metody specyfikacji wymagań

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań kultury organizacyjnej

Metodologia badań kultury organizacyjnej Metodologia badań kultury organizacyjnej Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński Nieustające zainteresowanie problematyką badania kultury organizacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY Recenzent: prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY EULALIA SKAWIŃSKA Wstęp, podrozdz. 2.1 2.2, 2.3.1, 2.3.3 2.3.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1 9.1, Rozdz. 10 Zakończenie ROMUALD I. ZALEWSKI

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo