SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy narodowego punktu dostępowego EESSI oraz serwera komunikacyjnego CEPIK/PESEL Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty EURO Warszawa, 2011 r.

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII.INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA III. GWARANCJA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, tel lub 05, fax lub 36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu - wyłącznie na numer (22) /36 lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Kamila Porębska stanowisko służbowe: Główny Specjalista tel , fax lub 36 godziny urzędowania:

4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/84/2011. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania załączników do SIWZ niezbędnych do przygotowania oferty, w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy narodowego punktu dostępowego EESSI oraz systemu komunikacyjnego z MSWiA - CEPIK/PESEL, będących elementami Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) oraz złożenie i uruchomienie sprzętu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Różny sprzęt komputerowy Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji. III. GWARANCJA 1. Świadczenie przez okres 36 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt bez dodatkowych opłat w okresie trwania gwarancji. 2. Szczegółowe warunki gwarancji określone są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Specyfikacji 2

5 Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Handlowy I/O Warszawa, nr: Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: wadium: dotyczące postępowania TZ/370/84/ W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 skrzydło A, piętro II, pok Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 3

6 V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 4

7 2. Zaleca się, aby: a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 póz z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 1.2. oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik. nr 5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany przedstawić dokument/dokumenty wykazujące, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego; 5

8 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć); 5) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Wykonawcy zagraniczni 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.2.: 1) ppkt 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione w terminach określonych w pkt

9 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt l, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale I ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5 dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy narodowego punktu dostępowego EESSI oraz serwera komunikacyjnego CEPIK/PESEL Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy 7

10 Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu ofertowym w części V Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji). 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji umowy oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, piętro I, skrzydło C, pok. nr 104 Departament Zamówień Publicznych, do dnia r., do godziny 9:00 2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgonie z zasadą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy. 3. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, piętro I, skrzydło C, sala narad 135, o godzinie 9:30. III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8

11 V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 lit. c), będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena całkowita oferty 100% III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW: 1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: Cena całkowita brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia - według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C = X waga kryterium (100) cena oferty badanej brutto 2. Przyjmuje się, że 1% = 1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w ww. kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 9

12 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty zawierającej podatek VAT. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowe, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku : , a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, pok. 104 Departament Zamówień Publicznych, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C, piętro I, pok. 104 Departament Zamówień Publicznych, najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy. Rozdział IX WZÓR UMOWY Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. 10

13 Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy. Rozdział XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i ich łączną punktację, 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych w Rozdziale VIII niniejszej Specyfikacji. 3. Umowa zostanie zawarta w terminach o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Rozdział XII ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i skrócenia terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 3. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 11

14 4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l pkt 1-4 ustawy Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 12

15 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa urządzeń i licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy narodowego punktu dostępowego EESSI oraz serwera komunikacyjnego CEPIK/PESEL Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń i licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych narodowego punktu dostępowego (nazywanego dalej AP Access Point) będącego polską częścią unijnego systemu EESSI w zakresie rzeczowych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz na potrzeby zabezpieczenia komunikacji z systemem CEPIK oraz rejestrem PESEL. Komisja Europejska narzuca szczegółowe wymagania na oprogramowanie systemowo-narzędziowe wykorzystywane w ramach rozwiązania AP_RI (referencyjna infrastruktura punktu dostępowego) - Red Hat Enterprise Linux w wersji 5.4 lub wyższej (64-bit). W ramach zamówienia wymagane jest także złożenie i uruchomienie sprzętu, w tym konfiguracja wolumenów logicznych macierzy w obecności i wg wskazówek, w szczególności organizacyjnych, Zamawiającego. I. Zestawienie ilościowe 1. Sprzęt Lp. Rodzaj sprzętu Tabela z opisem Ilość szt. 1. Szafa serwerowa RACK Tabela Infrastruktura serwerów Blade Tabela Serwer Blade Tabela Macierz dyskowa Tabela Firewall Router brzegowy Przełącznik Ethernet Sprzętowy moduł kryptograficzny HSM Tabela Licencje na oprogramowanie Lp. Rodzaj licencji Tabela z opisem Ilość 1. VMware vsphere Enterprise (lub równoważny) Tabela CPU Red Hat Enterprise Linux w wersji 5.4 lub wyższej (64-8 szt. 2. bit) (lub równoważny) - licencja 2sockets/1guest Tabela 2.2 Red Hat Enterprise Linux w wersji 5.4 lub wyższej (64-4 szt. 3. bit) (lub równoważny) - licencja 2sockets/4guests Tabela

16 II. Specyfikacja techniczna 1. Sprzęt 1) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy. 2) Oferowane urządzenia nie mogą być urządzeniami prototypowymi i muszą pochodzić z seryjnej produkcji, urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub znajdować się na liście produktów których producent nie wspiera. 3) Wymagane jest zaoferowanie gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy bez dodatkowych opłat w okresie trwania gwarancji. Tabela Wymagania sprzętowe na szafę serwerową RACK Lp. Nazwa parametru Wymagania 1. Typ szafy Szafa Wysokość 42U 3. Elementy wyposażenia Szafa wyposażona w drzwi przednie i tylnie (z zamkami na klucz zarówno z przodu jak i z tyłu), dzielone, zdejmowane panele boczne szafy, elementy stabilizujące pozycję pionową szafy, elementy optymalizujące przepływ powietrza w szafie, oraz elementy wypełniające puste miejsce w szafie (zestaw zaślepek, pojedynczy element o wysokości 1U, montaż bez użycia narzędzi), zestaw elementów do organizacji kabli w szafie (tzw. d-rings). 4. Moduły dystrybucji zasilania Dwa moduły dystrybucji zasilania PDU min. 40A każdy, dostarczające łącznie min. 28 gniazd zasilania dla zamontowanych w szafie urządzeń. Moduł zasilania musi zajmować 0U montażowych w szafie rack. 5. Konsola Zintegrowana konsola o wysokości 1U, wyposażona w monitor LCD, klawiaturę oraz urządzenie wskazujące, z przełącznikiem umożliwiającym obsługę wszystkich serwerów w szafie wraz z kompletem kabli Tabela Wymagania sprzętowe na infrastrukturę serwerów Blade Lp. Nazwa parametru Wymagania 1. Infrastruktura, typ obudowy Infrastruktura musi być przystosowana do montażu w szafie typu rack 19, umożliwiająca obsadzenie minimum 16 serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. Oferowana infrastruktura musi zapewniać montaż serwerów blade zarówno w technologii x86 jak i w architekturze RISC lub EPIC. W ramach infrastruktury (pojedynczego zestawu), należy dostarczyć ilość obudów zapewniających powyższe możliwości rozbudowy, każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury musi posiadać identyczną konfigurację. 2. Rodzaj obsługiwanych serwerów Możliwość umieszczania w ramach pojedynczej obudowy wszystkich typów serwerów blade danego producenta. 3. Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN Co najmniej 2 urządzenia sieciowe LAN typu 10GbE agregujące i wyprowadzające sygnały z portów sieciowych na serwerach z zachowaniem redundancji 14

17 4. Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów do macierzy dyskowej połączeń. Moduły (równoważnie oprogramowanie producenta serwerów w połączeniu z modułami) muszą posiadać funkcjonalność przydzielania predefiniowanych adresów MAC na karty Ethernet. Dodatkowo w ramach modułów Ethernet i kart na serwerach musi istnieć funkcjonalność podzielenia każdej z kart na min. 4 interfejsy sieciowe, widziane, jako interfejsy fizyczne przez system operacyjny (posiadające predefiniowany MAC adres). Rozwiązanie musi być niezależne od systemu operacyjnego (dostarczane w ramach rozwiązania blade dla certyfikowanych systemów operacyjnych). Każdy moduł musi posiadać minimum 8 zewnętrznych portów gotowych do obsadzenia modułami SFP/SFP+. Wraz z każdym modułem należy dostarczyć minimum 8 wkładek 1Gb RJ45 SFP. Minimum dwa moduły typu 8Gb Fibre-Channel switch wyprowadzające sygnały ze wszystkich portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Wszystkie porty muszą być aktywne i wyposażone w moduły SFP 8Gb SFP+ SW. Wraz z modułami należy dostarczyć minimum 16 kabli FC LC/LC o długości minimum 5m każdy. 5. Chłodzenie Każda z obudów na serwery wyposażona w zestaw redundantnych wiatraków ( typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. Wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza ( zasilaczy ). 6. Zasilanie Każda z obudów wyposażona w zestaw zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy założeniu konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności odłączenia zewnętrznej infrastruktury zasilania (kabla zasilającego), jak również nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów) 7. Napęd optyczny Napęd DVD, wewnętrzny lub zewnętrzny, współdzielony przez serwery blade (musi istnieć możliwość podłączenia napędu do pojedynczego serwera blade, z możliwością bootowania z w/w napędu). 8. Dodatkowe kable Wraz z obudową należy dostarczyć 8 szt. kabli PATCH CORD S-FTP CAT6 10m 9. Zarządzanie Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. 15

18 Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Dwa redundantne, sprzętowe moduły zarządzające, moduły typu Hot Plug 10. Dokumentacja Dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim wystarczająca do użytkowania urządzenia. Tabela Wymagania sprzętowe na serwer Blade Lp. Nazwa parametru Wymagania 1. Typ obudowy Blade 2. Procesory 64 bit w architekturze x86-64, w technologii wielordzeniowej. 3. Minimalna wydajność systemu System osiągający w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 330 punktów (wynik opublikowany na stronie W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w powyższej tabeli Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego komputera (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu) potwierdzający uzyskanie wymaganego minimum punktowego. 4. Minimalna ilość slotów na procesory 2 5. Minimalna ilość zainstalowanych 2 procesorów 6. Minimalna ilość zainstalowanej 32 GB pamięci operacyjnej 7. Możliwość zwiększenia zainstalowanej min. do 384 GB ilości pamięci operacyjnej 8. Minimalna ilość slotów na dyski 2 (4 w przypadku zastosowania dysków SSD) wewnętrzne 9. Minimalna ilość zainstalowanych 2 (4 w przypadku zastosowania dysków SSD) dysków wewnętrznych 10. Parametry dysków wewnętrznych Minimalna pojemność jednego dysku: 100 GB; Minimalna ilość obrotów na minutę:10000; (50GB w przypadku dysków SSD) Dla dysków innych niż SSD wymagana obsługa Hot- Swap 11. Kontroler dyskowy do obsługi dysków wewnętrznych 12. Ilość interfejsów Ethernet przeznaczonych do obsługi przez system operacyjny Macierzowy, RAID 0, 1, min. 256MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. W przypadku zastosowania dysków SSD nie jest wymagana dodatkowa pamięć cache oraz bateria podtrzymująca Zainstalowane min. 2 Interfejsy sieciowe 10GbE, każdy z możliwością podziału na minimum 4 interfejsy sieciowe widziane przez natywny system operacyjny działający bezpośrednio na serwerze (host) jako interfejsy fizyczne - posiadające swój adres MAC 13. Dodatkowe karty I/O Min. dwa interfejsy FC 8Gb/s, umożliwiające podłączenie zewnętrznej macierzy dyskowej 14. Pozostałe wymagania Serwer musi znajdować się na liście kompatybilności 16

19 (HCL) następującego oprogramowania: MS Windows 2008, MS Windows 2008 R2, VMware ESX 4, VMware ESX 4.1, Serwer musi znajdować się na liście kompatybilności (HCL) wybranego oprogramowania do wirtualizacji Serwer musi posiadać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji w procesorze (np. Intel VT-x, AMD-V) i układzie MMU (np. Intel EPT, AMD RVI) Tabela Wymagania sprzętowe dla macierzy dyskowej: Lp. Nazwa parametru Wymagania 1. Przestrzeń dyskowa Zbudowana z min. 16 dysków w technologii SAS 6Gb o pojemności min. 300GB 2. Prędkość obrotowa pojedynczego Minimum 15k rpm. dysku 3. Zewnętrzne porty Fibre Channel Minimum 4 interfejsy FC 8 Gb/s w pojedynczym kontrolerze macierzowym 4. Pamięć cache Minimalna wielkość pamięci CACHE sumarycznie w kontrolerach macierzy 8 GB. 5. Obsługa wolumenów zabezpieczonych RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID 10 poziomami RAID 6. Możliwość wymiany dysków podczas Tak pracy systemu (Hot-Swap) 7. Dodatkowe kable Wraz z macierzą należy dostarczyć 4 szt. kabli LC-LC 5m OM-3 8. Pozostałe parametry i niezbędne właściwości: Obudowa z wyposażeniem do montażu macierzy dyskowej w szafie rack 19, Redundantny zasilacz, Zasilacze wymienialne podczas pracy, Komplet kabli zasilających, Macierz musi być wyposażona w półki dyskowe z miejscem na min. 24 dyski w technologii SAS / MDL SAS w formacie 2,5 lub 3,5, Możliwość rozbudowy macierzy do min. 450 dysków obsługiwanych przez oferowaną parę kontrolerów macierzowych. Możliwość utworzenia pojedynczego dysku logicznego o pojemności min. 32TB. Możliwość definiowania globalnych dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej dla różnych grup RAID. Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Wymiana elementów systemu w trybie Hot-Swap, a w szczególności takich jak: kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory. Mirrorowanie pamięci CACHE kontrolerów macierzowych. Minimalna ilość wewnętrznych interfejsów SAS 6Gb - 2 interfejsy w pojedynczym kontrolerze macierzowym. Podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE kontrolerów macierzowych przez minimum 72h lub analogiczny poziom zabezpieczenia Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Uruchomienie dodatkowych funkcjonalności macierzy nie może powodować zmniejszenia dostępnej pamięci Cache. Macierz musi umożliwiać utworzenie dysku logicznego w taki sposób aby mógł być rozłożony na wszystkich dyskach fizycznych natywnie bez udziału dodatkowych narzędzi macierzy. Wsparcie macierzy dla jednoczesnego podłączenia co najmniej 50 systemów MS Windows 2003/2008, RedHat Linux, VMware. Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanego sprzętu lub oferowanych licencji oprogramowania. Musi ono obejmować funkcjonalność automatycznego przełączania kanału IO w wypadku awarii ścieżki dostępu ww. serwerów do macierzy. 17

20 Możliwość uaktualniania firmware u kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie o awarii. Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wraz z macierzą należy dostarczyć 4 szt. kabli LC-LC 5m OM-3 Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności (HCL) następującego oprogramowania: MS Windows 2008, MS Windows 2008 R2, VMware ESX 4, VMware ESX 4.1, VMware Site Recovery Manager 4.1, Macierz musi znajdować się na liście kompatybilności (HCL) wybranego oprogramowania do wirtualizacji, Wymagane licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty Wymagania sprzętowe na firewall: 1. Musi być to rozwiązanie sprzętowo-programowe jednego producenta służące do wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci sonda IPS i jednocześnie Firewall, 2. Musi posiadać gniazdo które można obsadzić sprzętowymi modułami: a. typu IPS, b. typu antywirus, c. z dodatkowymi interfejsami (4 porty 10/100/1000 lub gniazda SFP), 3. Musi posiadać min. 4 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps i 1 interfejs Fast Ethernet 10/100 Mbps, 4. Musi posiadać przynajmniej jeden dedykowany port konsoli oraz przynajmniej jeden dedykowany port Aux z interfejsem RJ45, 5. Musi posiadać min. 2 gniazda USB 2.0, 6. Musi posiadać nie mniej niż 2 GB pamięci DRAM i 256 MB Flash, 7. Musi mieć wydajność co najmniej 450 Mbps dla obsługi ruchu w trybie Firewall, 8. Musi być wyposażone w dedykowany sprzętowy moduł służący do kontroli ruchu sieciowego i realizacji funkcjonalności IPS, o przepustowości nie mniejszej niż przepustowość firewalla, 9. Musi mieć wydajność co najmniej 225 Mbps dla obsługi ruchu szyfrowanego 3DES/AES VPN, 10. Musi zapewniać ilość sesji IPsec VPN na poziomie co najmniej 750, 11. Musi obsługiwać co najmniej jednoczesnych połączeń, 12. Musi mieć wydajność w kategorii ilości nowych połączeń na sekundę na poziomie co najmniej , 13. Musi umożliwiać obsługę minimum 150 VLAN, 14. Musi mieć możliwość tworzenia wirtualnych firewalli w ilości nie mniejszej niż 2, 15. Musi umożliwiać zdalne zarządzanie w trybie CLI (console line interface) poprzez protokoły SSH oraz Telnet, 16. Musi umożliwiać zdalne zarządzanie poprzez przeglądarkę Web 17. Musi umożliwiać współpracę z centralnym oprogramowaniem zarządzającym wieloma urządzeniami zabezpieczającymi jak IPS/IDS, Firewall itp., 18. Musi wykrywać ataki w oparciu o sygnatury oraz o wykrywanie anomalii, 19. Musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie ataków przenoszonych w ramach protokołu IPv6, 20. Musi umożliwiać ograniczenie ruchu (rate limiting) w reakcji na zdarzenia i dla wybranych rodzajów ruchu sieciowego, tak aby uniemożliwić nadmierne wykorzystywanie pasma sieciowego, 21. Analiza kontekstowa wykrywanie ataków ukrytych w wielu następujących po sobie pakietach, 22. Inspekcja aplikacyjna co najmniej dla protokołów: a. FTP, b. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), c. HTTP, d. SMB, 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo