Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin"

Transkrypt

1 , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie Halina Skikiewicz 18 lipca 2011r. REGON NIP Telefon Faks Godziny pracy Nr konta

2 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 43 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawa sprzętu komputerowego. Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Załączniki Opis przedmiotu zamówienia. Opis sposobu przygotowywania oferty. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Oferty wspólne. Jawność postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Inne dokumenty wymagane w ofercie. Wykonawcy zagraniczni. Termin wykonania zamówienia. Gwarancja i rękojmia. Wadium. Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja, sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Sposób obliczenia ceny oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert. Termin związania ofertą. Zawarcie umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Wzory ofert 2. Oświadczenie 3. Wykaz dostaw 4. Oświadczenie 5. Wzory umów Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej ustawą. 2

3 ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia Część I - dostawa i montaŝ serwerów dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.( Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja 1.1 Serwer A* 1 szt. Specyfikacja 1.2 Serwer B* 1 szt. * proponowane przez Dostawcę serwery tj. A i B muszą pochodzić od tego samego producenta. Część II - dostawa pamięci RAM dla Sądu Okręgowego w Lublinie. Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja 2.1 Pamięć RAM Kingstone KTD-DM8400C6/1G** 75 szt. Specyfikacja 2.2 Pamięć RAM Kingstone KTD-DM8400C6/2G** 75 szt. ** wskazanie konkretnego modelu oraz producenta pamięci RAM podyktowane jest okolicznością, Ŝe Zamawiający posiada tego typu pamięci w stacjach roboczych, zaś dodatkowe zakupione pamięci posłuŝą rozbudowaniu istniejących jednostek. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do siwz. ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowywania oferty. 2.1.Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). 2.2.Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 2.3.Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 3

4 2.4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. 2.5.Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 2.6.W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kaŝdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ). JeŜeli do reprezentowania wykonawcy upowaŝnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 2.7.JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 2.8.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 2.9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie: "oferta - Dostawa sprzętu komputerowego oraz nie otwierać przed... bez nazwy i pieczątki wykonawcy; koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. ROZDZIAŁ III Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 3.1.Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 3.2.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale II pkt 2.12 z dopiskiem wycofanie. 3.3.W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złoŝyć. 4

5 3.4.PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II pkt 2.12 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 3.5.Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3.6.Oferty złoŝone po terminie składania ofert zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcom bez otwierania. ROZDZIAŁ IV Oferty wspólne 4.1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 4.2.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4.1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 4.3.Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4.4.Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 4.5.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt niniejszego rozdziału. 4.6.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 4,6,2,Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, Czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ okres obejmujący realizację zamówienia. 5

6 4.7.Umowa regulująca współpracę musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 5.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający moŝe ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 5.2.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 5.3.W przypadku zastrzeŝenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 5.4.W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. 5.5.Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Inne dokumenty wymagane w ofercie 6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Posiadania wiedzy i doświadczenia, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 6

7 Część I - Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się on wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej złotych brutto. Część II - Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się on wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej złotych brutto Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 6.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden z nich nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania. 6.3.Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 6.4.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 1, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6.5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie (Wzór załącznik nr 3 do specyfikacji) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 7

8 osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólną; Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz; w przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6.6.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.4 i 6.5 lub którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 6.7.Ocena spełnienia warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłoŝonych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w niniejszym rozdziale. 6.8.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: ofertę cenową zgodnie z rozdziałem II pkt 2.3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej naleŝy złoŝyć jeden dokument. pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale IV pkt 4.1 siwz; Tylko w przypadku składania oferty wspólnej. ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni 7.1.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7.2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3.JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt. 7.2 stosuje się odpowiednio 7.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 8

9 ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia. Gwarancja i rękojmia. 8.1.Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. Gwarancja - 36 miesięcy od daty odbioru. ROZDZIAŁ IX Wadium 9.1Wadium naleŝy wnieść w wysokości: Część I zł. (słownie : dwa tysiące pięćset) Część II - wadium nie wymagane. przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. JeŜeli wadium ma formę gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zaleca jego składanie w oryginale. Zamawiający wymaga złoŝenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy moŝe uniemoŝliwiać Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji- poręczenia oraz jeŝeli stwarza to zagroŝenie wygaśnięcia- odwołania ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę-osoby uprawnionąuprawnione do reprezentowania wykonawcy Wadium moŝe być wnoszone: w pieniądzu przelewem na konto depozytowe nr poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 9

10 9.6.1 zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 5 ppkt 1), 2), 3) bez potwierdzania tych okoliczności, termin obowiązywania gwarancji, który nie moŝe być krótszy niŝ termin związania ofertą, miejsce i termin zwrotu gwarancji Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku formach Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŝony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłuŝenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a oferta jego uznana za odrzuconą W ofercie naleŝy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upowaŝnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niŝ pienięŝna Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja, sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 10.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 10

11 10.3.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, co sprawia, Ŝe wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania muszą być sporządzone w tym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ: Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dariusz Bartoszcze tel ; Informacje dotyczące przetargu udzielane są w dniach od poniedziałku do piątku w godz Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza ją takŝe na stronie internetowej. ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty 11.1.Cenę naleŝy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Cena musi być wyraŝona w złotych polskich, do której naleŝy doliczyć podatek od towarów i usług (Vat) Cenę naleŝy podać w formie ryczałtu, ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 11

12 11.3.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12.1.Termin i miejsce otwarcia ofert oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43, w pokoju nr 209, termin składania ofert upływa dnia 26 lipca 2011 r. o godzinie Tryb otwarcia ofert Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43, w pokoju nr 10 w dniu 26 lipca 2011 r. roku o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. ROZDZIAŁ XIII Wybór oferty najkorzystniejszej. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert. Termin związania ofertą. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyŝszą ilość punktów (do dwóch miejsc po przecinku ) spośród ofert nieodrzuconych w poszczególnych częściach zamówienia Wybór oferty najkorzystniejszej w kaŝdej części zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100%, K1 wartość punktowa oferty będzie obliczana wg wzoru: 12

13 K1= Cmin/Cof x 100 gdzie : Cmin najniŝsza cena, spośród wszystkich ofert Cof cena badanej oferty 13.2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona JeŜeli oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, zawiera błędy w obliczeniu ceny; wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 ustawy, jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 13

14 13.9.Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne terminie zawarcia umowy określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający uniewaŝnia postępowanie O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy) Termin i miejsce zawarcia umowy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt. 1, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta, nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 14

15 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zgodnie z art ustawy w wysokości: Część I - 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Część II - zamawiający nie wymaga zabezpieczenia Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy będzie słuŝyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości JeŜeli zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym JeŜeli zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy Zabezpieczenie moŝe być wniesione w jednej lub kilku formach W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy albo niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi. - termin obowiązywania gwarancji, - miejsce i termin zwrotu gwarancji Wykonawca moŝe w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości. ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 15.1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 15

16 15.3.Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 1.Grzegorz Ławnik 2.Dariusz Bartoszcze Lublin, dnia 18 lipca 2011r. 16

17 Załącznik nr 1 do SIWZ Część I- WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Wykonawca :. Tel/fax. OFERTA Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: D.ZP-2820/20/11 na Część I - dostawa i montaŝ serwerów dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz - za cenę Netto -...zł ( słownie:......) Brutto -...zł ( słownie:......) Lp Nazwa urządzenia Ilość Wartość netto Wartość brutto 1.1 Serwer A* 1 szt. 1.2 Serwer B* 1 szt. * proponowane przez Dostawcę serwery tj. A i B muszą pochodzić od tego samego producenta. Serwer A Łącznie 1 szt. Oferowany model... Producent... 17

18 L.p. Parametr Wymagania minimalne 1. Obudowa Typu rack, wysokość nie więcej niŝ 2U rack 19 (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie) Procesor Sześciordzeniowy w architekturze x86, osiągający w testach wydajności 2. SPECint_base2006 min. 41,3 pkt. Dopuszcza się wykonanie testów w środowisku Linux/BSD. Zaoferowany procesor powinien spełniać warunek zgodności z technologią Intel Virtualization Technologu (Intel VT) lub AMD-Virtualization (AMT-V) 3. Liczba procesorów 2 Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana serwerowa, zaprojektowana przez producenta serwera min. 18 gniazd pamięci RAM (Obsługa zasilania: 1.5 V oraz 1.35 V) min. 5 slotów PCIe Gen 2 x8 z moŝliwością adaptacji slotów do obsługi PCI-X 4. lub PCIe x16 min. 5 portów USB (w tym min. 2 z przodu) port VGA (wyjścia: przód i tył) min. 1 port RS Pamięć RAM min. 16GB RAM typu registred DDR ECC, moŝliwość rozbudowy do min. 288 GB RDIMM lub 48 GB UDIMM w 12 slotach Dyski twarde 4 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niŝ 300GB 10 krpm 2,5 6. kaŝdy, moŝliwość dołoŝenia dodatkowych dwunastu dysków twardych Maksymalna łączna pojemność dysków zainstalowanych wewnątrz serwera: 16 TB SAS lub SATA Kontrolery Kontroler dysków typu SAS, SATA II, SSD minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50 ( opcja po rozbudowie 6,60 z SED) z pamięcią cache min. 256 MB i podtrzymaniem bateryjnym co najmniej 48 godzin. MoŜliwość obsługi co najmniej dysków. Kontroler musi umoŝliwiać rozbudowę o opcję zwiększenia wydajności kontrolera przy zastosowaniu dysków SSD. Ramach tej opcji musi być dostępna funkcjonalność wykorzystania dysków SSD jako cache odczytu dla standardowych dysków SAS 8. Architektura 64 i 32 bit Karty sieciowe 4 porty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000, w tym min. 2 porty sieciowe na płycie głównej 9. 1 port Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania technologia TOE, WoL, PXE 10. Karta graficzna Zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią min. 16MB DDR2 na płycie głównej 11. Zasilanie Dwa redundantne zasilacze typu hot-plug, 675 W kaŝdy 12. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug z funkcją ostrzegania przed awarią 13. Inne napędy i moduły DVD-RW wewnętrzny Panel serwisowy pozwalający zidentyfikować uszkodzone elementy. Dodatkowo wbudowany panel diagnostyczny umoŝliwiający identyfikację uszkodzonego elementu serwera, wyposaŝony takŝe w system przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera takich jak: dysków twardych, pamięci RAM, zasilaczy, wiatraków wraz z oprogramowaniem pozwalającym na wysłanie komunikatów alarmowych do administratora. 14. Oprogramowanie producenta Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane lub certyfikowane przez producenta serwera umoŝliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczone w ramach zintegrowanego w serwerze systemu i umoŝliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.) Bezpieczeństwo IPMI 2.0 TPM 1.2 Zarządzanie i obsługa techniczna Klucz USB 2.0 z oprogramowaniem VMware ESXi 4.1 TXT, AES-NI 18 Zainstalowany system diagnostyczny (karta zarządzająca lub rozwiązania równowaŝne), pozwalający na sprzętowe przejęcie konsoli tekstowej i graficznej serwera oraz podłączenia zdalnych wirtualnych napędów, umoŝliwiający zdalne diagnozowanie przez siec LAN lub modem, równieŝ w przypadku całkowitej awarii

19 17. serwera. Za spełnienie powyŝszego wymagania uznane zostanie, jeŝeli np. w zaoferowanym serwerze zasilanie karty zarządzającej (lub rozwiązania równowaŝnego) będzie poprzez główne zasilacze serwera (redundantne) System zarządzania współpracujący z wbudowanym czujnikiem wysokości dla optymalizacji parametrów pracy wentylatorów serwera. Dołączone niezaleŝne nośniki do celów serwisowych i diagnostycznych Dołączone oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania Oprogramowanie 1. Symantec Protection Suite Enterprise Edition Polish (lub równowaŝny) najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert (lub równowaŝny, umoŝliwiający współpracę z zewnętrzna bazą sygnatur wirusów, z moŝliwością podłączenia do konsoli Symantec System Center posiadanej przez Zamawiającego) licencja, dodatkowo maintenance kit (aktualizacja definicji baz wirusów) na min. 1 rok wraz z nośnikami instalacyjnymi. Oprogramowani musi zapewniać ochronę antywirusową maszyn wirtualnych 2. Oprogramowanie do backup-u najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, spełniająca wymagania: musi umoŝliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych 9Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej. System powinien posiadać moŝliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskanie pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo Musi wspierać technologię wirtualizacyjne firmy Microsoft (Hyper-V), z moŝliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2. Obsługiwane systemy Wymaga kompatybilności serwera z : Windows Server 2003/ bit i 64-bit SUSE Linux SLES RHEL 4 (AS/ES/WS) 32-bit; RHEL 5 32/64-bit VMware ESX Server 4.0 ESXi 4.0 Wymagane normy Serwer produkowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu serwera 19. MS Windows 2003/2008 Server, Windows Hyper-V Server 2008) obecność produktu na MS HCL) 20. Dokumentacja Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami 21. Dodatkowe wymagania Wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy, serwera Elementy serwera Wszystkie elementy dodatkowe tj. (pamięci RAM, dyski twarde, procesor itp.) muszą być dostarczone w oddzielnych zalakowanych producenckich opakowaniach. 22. Dostawca nie moŝe dostarczyć gotowych złoŝonych serwerów. W przypadku dostarczenia kompletnie złoŝonego serwera zostanie to potraktowane jako nie spełnienie wymagań poniŝszej specyfikacji. 19

20 Specyfikacja 1.2: Serwer B Łącznie 1 szt. Oferowany model... Producent... L.p. Parametr Wymagania minimalne 1. Obudowa Typu rack, wysokość nie więcej niŝ 2U rack 19 (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie) Procesor Sześciordzeniowy w architekturze x86, osiągający w testach wydajności 2. SPECint_base2006 min. 41,3 pkt. Dopuszcza się wykonanie testów w środowisku Linux/BSD. Zaoferowany procesor powinien spełniać warunek zgodności z technologią Intel Virtualization Technologu (Intel VT) lub AMD-Virtualization (AMT-V) 3. Liczba procesorów 2 Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana serwerowa, zaprojektowana przez producenta serwera min. 18 gniazd pamięci RAM (Obsługa zasilania: 1.5 V oraz 1.35 V) min. 5 slotów PCIe Gen 2 x8 z moŝliwością adaptacji slotów do obsługi PCI-X 4. lub PCIe x16 min. 5 portów USB (w tym min. 2 z przodu) port VGA (wyjścia: przód i tył) min. 1 port RS Pamięć RAM min. 24GB RAM typu registred DDR ECC, moŝliwość rozbudowy do min. 288 GB RDIMM lub 48 GB UDIMM w 12 slotach Dyski twarde 6 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niŝ 300GB 10 krpm 2,5 6. kaŝdy, moŝliwość dołoŝenia dodatkowych dziesięciu dysków twardych Maksymalna łączna pojemność dysków zainstalowanych wewnątrz serwera: 16 TB SAS lub SATA Kontrolery Kontroler dysków typu SAS, SATA II, SSD minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50 ( opcja po rozbudowie 6,60 z SED) z pamięcią cache min. 256 MB i podtrzymaniem bateryjnym co najmniej 48 godzin. MoŜliwość obsługi co najmniej dysków. Kontroler musi umoŝliwiać rozbudowę o opcję zwiększenia wydajności kontrolera przy zastosowaniu dysków SSD. Ramach tej opcji musi być dostępna funkcjonalność wykorzystania dysków SSD jako cache odczytu dla standardowych dysków SAS 8. Architektura 64 i 32 bit Karty sieciowe 4 porty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000, w tym min. 2 porty sieciowe na płycie głównej 9. 1 port Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania technologia TOE, WoL, PXE 10. Karta graficzna Zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią min. 16MB DDR2 na płycie głównej 11. Zasilanie Dwa redundantne zasilacze typu hot-plug, 675 W kaŝdy 12. Streamer Zewnętrzny napęd, wysokość 1U, technologia LTO pojemność min. 800GB bez kompresji, jedna taśma czyszcząca 13. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug z funkcją ostrzegania przed awarią 14. Inne napędy i moduły DVD-RW wewnętrzny Panel serwisowy pozwalający zidentyfikować uszkodzone elementy Oprogramowanie producenta Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane lub certyfikowane przez producenta serwera umoŝliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne 15. zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczone w ramach zintegrowanego w serwerze systemu i umoŝliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.) Bezpieczeństwo IPMI 2.0 TPM 1.2 Zarządzanie i obsługa techniczna Klucz USB 2.0 z oprogramowaniem VMware ESXi 4.1 TXT, AES-NI Zainstalowany system diagnostyczny (karta zarządzająca lub rozwiązania równowaŝne), pozwalający na sprzętowe przejęcie konsoli tekstowej i graficznej 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN Wydział Sportu ul. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin. ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości na terenie miasta Szczecina

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości na terenie miasta Szczecina Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl

KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21, IX piętro tel. 12/623-74-80, fax 12/632-52-15, godziny otwarcia: pon. pt. 7.30 15.30 www.uppk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków

Specyfikacja Istotnych Warunków Specyfikacja Istotnych Warunków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie ul. Czesława 9 71 504 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zakup plotera (Kod CPV 30233235-7)

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zakup plotera (Kod CPV 30233235-7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Pl. Armii Krajowej 1, 70 456 Szczecin. ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/138/13. ROZDZIAŁ I Forma oferty

Nr sprawy BZP/138/13. ROZDZIAŁ I Forma oferty Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-109-KS/07 na wykonanie oraz dostawę artykułów promujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na:

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na: PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 63, fax: 042 664 37 50 e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org Propozycja wniosku o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo