Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania MPU-RP/3310-8/12 na dostawę komputerów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania MPU-RP/3310-8/12 na dostawę komputerów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania MPU-RP/3310-8/12 na dostawę komputerów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, tel / fax , NIP , REGON , dalej: Zamawiający. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, dostawa. 3. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 stacji roboczych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji. CPV: stacje robocze - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp ). 4. Postanowienia dodatkowe. 1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 3 i 4 ustawy. 2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji elektronicznej. 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 7) Wymaga się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz na koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 8) Wykonawca, zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 5. Opis sposobu przygotowania oferty. 1) Oferta oraz wymagane załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i czytelne. Dopuszcza się złoŝenie oferty lub wymaganych załączników w języku innym niŝ polski wraz z tłumaczeniem. W razie nieczytelności kopii wymaganych dokumentów Zamawiający wzywa Wykonawcę do okazania oryginałów dokumentów w zakreślonym przez siebie terminie, pod rygorem uznania nieczytelnych dokumentów za niezłoŝone. 2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 3) Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iŝ dokumenty będą zawierać wszystkie Ŝądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 5) Oferta winna zostać złoŝona wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt 8 niniejszej specyfikacji. 6) Ofertę oraz załączniki naleŝy zszyć, zbindować, oprawić lub złoŝyć w sposób uniemoŝliwiający rozsypanie się kartek. 7) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 8) Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 9) Po upływie do terminu do składania ofert niedopuszczalnym jest wycofanie lub zmiana oferty. 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1

2 6. Opakowanie i oznakowanie oferty. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. przesłać na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań lub złoŝyć w sekretariacie pokój nr 34 oraz oznaczyć jak w poniŝszej ramce: Na kopercie naleŝy umieścić informację o następującej treści: Nazwa i adres wykonawcy PRZETARG DOSTAWA KOMPUTERÓW Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Bolesława Prusa Poznań NIE OTWIERAĆ PRZED 20 lipca 2012 r. GODZ. 12:10 W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia oferty zaleca się zapakowanie w/w koperty z ofertą w kolejną kopertę. 7. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 2

3 pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych wymagań spowoduje wykluczenie z postępowania, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy). 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniona i podpisana przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oferta, sporządzona zgodne z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji; 2) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt 7 Specyfikacji; 3) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy; 4) oryginał lub poświadczona przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone w oparciu o załącznik nr 4 do specyfikacji; 5) jeŝeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają m. in. z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kopii, uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę; 6) jeŝeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wymagane jest załączenie dokumentu udowadniającego, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 7) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów opisanych w pkt 4 składa dokumenty lub dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 8) dowód wniesienia wadium. Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłoŝyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 3 i 4 odrębnie dla kaŝdej jednostki, a wskazane w pkt 1, 2, 6 wspólnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponadto załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, o których mowa powyŝej, będą podstawą do określenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7 niniejszej specyfikacji, oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złoŝyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złoŝenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 3

4 Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane przedmioty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy. 10. Warunki umowy: Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji. 11. Kryteria oceny oferty. Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert cena 100%. Rozpatrywana będzie cena brutto za całość zamówienia, określona zgodnie z pkt 12. Maksymalnie wykonawca moŝe uzyskać 100 punktów. Obliczenie ilości punktów będzie następowało wg wzoru: cena najniŝsza spośród badanych ofert x 100 / cena badanej oferty = ilość punktów (w zaokrągleniu do pełnego punktu w dół). 12. Sposób obliczania i przedstawienia ceny. Cena oferty musi być przedstawiona z określeniem ceny brutto za całość zamówienia, podana cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z wyodrębnieniem podatku VAT. Podatek VAT naleŝy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). Podatek VAT wynosi 23%. JeŜeli Wykonawca uprawniony jest do naliczania innej stawki podatku VAT musi załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do tego uprawniony pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę naleŝnego, obciąŝającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (w sytuacji, w której Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 14. Termin i miejsce składania ofert. Oferty naleŝy składać do dnia 20 lipca 2012 r. godz. 12:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, w sekretariacie pokoju nr 34 na III piętrze. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 15. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 4

5 16. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŝ przekazywanie w/w dokumentów za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, tj.: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań. Zapytania złoŝone za pomocą faksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści odpowiedź na stronie internetowej zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Informację o niezgodnej z przepisami prawa czynności lub o zaniechaniu czynności przez Zamawiającego oraz ofertę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są p. Przemysław Chmielewski (w zakresie procedury) i p. Tomasz Stojczyk (w zakresie przedmiotu zamówienia), od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do Termin i miejsce otwarcia ofert. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2012 r. o godzinie 12:10 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, w pokoju nr 63 (VI piętro). Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz ceny ofert oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą. Następnie odbędzie się poufne badanie ofert. Zamawiający w toku badania ofert poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy. 19. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 1) o wyniku postępowania wraz z informacją o odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy złoŝyli oferty, 2) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz streszczeniem oceny ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 3) wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 20. Pozostałe informacje: 1) Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 Wzór oferty; Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; Załącznik nr 5 Wzór umowy. Z dniem r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. podpis Dyrektora MPU lub osoby upowaŝnionej 5

6 Załącznik nr 1 do Specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 stacji roboczych, składających się z następujących elementów: 1) procesor Intel Core i ,40 GHz BOX BX80637I73770; 2) płyta główna MSI Z77A-G45 (G3) Z77A-G45 (G3); 3) pamięć Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1600MHz CL9 Blu KHX1600C9D3B1K2/4GX; 4) obudowa Chieftec CH-09B-B CH-09B-B; 5) zasilacz Corsair CMPSU-750TXEU - 750W CMPSU-750TXEU; 6) napęd DVD Samsung DVD+/-RW SH-S222BB bulk black (Serial ATA, bez SH-S222BB/BEBE; oprogramowania) 7) dysk twardy OCZ Agility 3 SSD 2,5" 120GB 525 MB/s 500 MB/s 85k IOPs AGT3-25SAT3-120G; 8) karta graficzna Radeon 7850 HIS 2GB HDMI&DVI&2xminiDP (PCI-E) H785F2G2M; 9) urządzenie wskazujące ( mysz ) Logitech Wired Desktop MK120. lub równowaŝnych. PowyŜsze elementy cechują się następującymi, szczegółowymi parametrami: 1) procesor Intel Core i ,40 GHz BOX: Gwarancja 3 lata, typ procesora Intel Core i7 Intel Smart Cache 8 MB, model procesora 3770, typ gniazda Socket 1155, ilość rdzeni 4 szt., proces technologiczny 22nm, częstotliwość taktowania procesora 3400 MHz, częstotliwość taktowania magistrali MHz 100 MHz, częstotliwość taktowania magistrali GT/s 5 GT/s, mnoŝnik 34 x, zuŝycie prądu 77 W, zintegrowana karta graficzna tak Intel HD Graphics 4000, taktowanie grafiki 650 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.15 GHz, wersja produktu BOX, dołączony wentylator tak, rozszerzenia instrukcji SSE4, dodatkowe informacje Intel Quick Sync Video Intel vpro Technology Intel Wireless Display Intel Insider Intel InTru 3D Technology Intel Flexible Display Interface (Intel FDI) Intel Clear Video HD Technology Intel Hyper-Threading Technology Intel Virtualization Technology (VT-x) AES New Instructions Intel 64 Intel Anti-Theft Technology Thermal Monitoring Technologies Idle States Intel Flex Memory Access Enhanced Intel SpeedStep Technology Intel Fast Memory Access Execute Disable Bit Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), lub równowaŝny; 2) płyta główna MSI Z77A-G45 (G3): Procesor (Max ) i7, FSB / Hyper Transport Bus 100MHz, Chipset Intel Z77, Pamięć DDR3 DDR3 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2667*(OC), Kanał pamięci Dual, Sloty DIMM 4, Maksymalna pamięć (GB) 32, PCI-Ex16 3, PCI-E Gen Gen3 (16, 16) Gen2(4), PCI-Ex4 N/A, PCI-Ex1 4, PCI N/A, IDE N/A, SATAIII 2, SATAII 4, RAID 0/1/5/10, LAN 10/100/1000*1, TPM Y, Porty USB 3.0 (z tyłu) 2, 6

7 Porty USB 2.0 (z tyłu) 4, Porty audio (z tyłu) 6+Coaxial / Optical SPDIF, Karta graficzna 1, HDMI 1, DVI 1, Maksymalna dzielona pamięć z V 1696, DirectX 11, Format ATX, APS Y, CrossFire Y, lub równowaŝna; 3) pamięć Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1600MHz CL9 Blu: Gwarancja [miesiące] wieczysta, Oznaczenie prędkości modułu PC , Pojemność [komplet] (ilość x MB) , Częstotliwość wg producenta [MHz] 1600, Timingi domyślne , Sprzedawane jako komplet, Napięcie nominalne [V] 1,65, Rodzaj modułu dwustronny, Radiator tak, lub równowaŝna; 4) obudowa Chieftec CH-09B-B: Typ obudowy Akceptowalny format płyty głównej Ilość zatok 5.25 " (zewnętrznych) Ilość zatok 3.5 " (zewnętrznych) Ilość zatok 3.5 " (wewnętrznych) Ilość slotów rozszerzeń Gniazdo USB na panelu przednim Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim MontaŜ bez-narzędziowy Wysokość Szerokość Głębokość Ilość zamontowanych wentylatorów Zamontowane wentylatory (opis) Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) AIR-DUCT Czujnik otwarcia obudowy Kolor obudowy Rodzaj materiału Waga Gwarancja lub równowaŝna; Midi Tower ATX, matx / ATX / E-ATX, 4 szt., 1 szt., 5 szt., 7 szt., 2 szt., 1 szt., 1 szt., Tak, 490 mm, 205 mm, 540 mm, 1 szt., 1 x 120mm (Front), 3 szt., 1 x 120mm (Tył) / 2 x 92mm (Panel Boczny), Nie, Nie, Czarny, SECC (1mm), 11 kg, 24 miesiące, 5) zasilacz Corsair CMPSU-750TXEU - 750W: Gwarancja 5 lat, moc 750 W, standard ATX 12V 2.2 ATX 12V 2.1, wtyczka zasilania [pin] 4x 6-pin PEG ATX 24pin ATX 20pin 8x 5-pin SATA, funkcja PFC tak, typ PFC aktywny, filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciąŝeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, ilość wentylatorów chłodzących 1, średnica wentylatorów 140 mm, natęŝenie przy napięciu +3.3V 24 A, natęŝenie przy napięciu +5V 28 A, 7

8 natęŝenie przy napięciu +12V1 60 A, natęŝenie przy napięciu -12V 0.8 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 3 A, MTBF godz., dodatkowe informacje 2 x 4-pin floppy 8x 4-pin MOLEX certyfikat Nvidia SLI, lub równowaŝny; 6) napęd DVD Samsung DVD+/-RW SH-S222BB bulk black (Serial ATA, bez oprogramowania): Producent Samsung, Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym, typ napędu DVD+/-RW, zapis DVD+/-R , zapis DVD+/-RW 8 x 6x DVD-RW, zapis DVD+/-R DL 16 x 12x DVD-R DL, zapis CD-R 48 x, zapis CD-RW 40 x, odczyt CD-ROM 48 x, odczyt DVD-ROM , czas dostępu dla CD 130 ms, czas dostępu dla DVD 110 ms, pojemność pamięci podręcznej 1536 kb, interfejs Serial ATA, odczytywane formaty CD Video-CD Photo-CD Mixed Mode CD-Midi CD-I CD-DA CD+G, wysokość 42 mm, szerokość mm, głębokość 170 mm, lub równowaŝny; 7) dysk twardy OCZ Agility 3 SSD 2,5" 120GB 525 MB/s 500 MB/s 85k IOPs: Gwarancja 3 lata, format szerokości 2.5 cala, typ SSD, pojemność 120 GB, interfejs Serial ATA, wersja interfejsu Serial ATA/600, rodzina produktów Agility 3, maks. transfer zewnętrzny 600 MB/s, szybkość zapisu 500 MB/s, szybkość odczytu 525 MB/s, średni czas dostępu 0 ms, wytrzymałość w czasie pracy 1500 G, wytrzymałość w czasie spoczynku 1500 G, niezawodność MTBF godz., minimalna głośność 0 db, wysokość 9.3 mm, długość mm, waga 77 g, lub równowaŝny; 8) karta graficzna Radeon 7850 HIS 2GB HDMI&DVI&2xminiDP (PCI-E): Gwarancja 3 lata, typ złącza PCI-Express x16, producent chipsetu AMD, model chipsetu Radeon HD 7850, wielkość pamięci 2048 MB, typ zastosowanej pamięci GDDR5, taktowanie rdzenia 860 MHz, taktowanie pamięci 4800 MHz, szyna danych pamięci 256 bit, kompatybilność z techn. współbieŝności CrossFire, rodzaje wyjść/wejść wyjście HDMI wyjście DVI 2x mini Display Port, wsparcie dla HDCP tak, typ chłodzenia wentylator, obsługiwane standardy OpenGL 4.0 HDCP DirectX 11, 8

9 zaawansowane technologie RAMDAC lub równowaŝna; AMD Eyefinity, AMD Stream, AMD Vision, Avivo Video HD, 400 MHz, 9) urządzenie wskazujące ( mysz ) Logitech Wired Desktop MK120: Gwarancja 3 lata, typ klawiatury tradycyjna, komunikacja z klawiaturą przewodowa, interfejs USB, wersja produktu BOX, kolor czarny, mysz w komplecie tak, typ myszy przewodowa optyczna, ilość przycisków myszy 2, rolka przewijania w myszce tak, profil myszki dla prawo- i leworęcznych, lub równowaŝna. Przy powyŝszym opisie przedmiotu zamówienia posłuŝono się znakami towarowymi i wskazaniem pochodzenia, gdyŝ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie moŝe opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Uzasadnione jest to równieŝ koniecznością zapewnienia pełnej efektywności i funkcjonalności z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego oraz ze względu na warunki serwisowania i uŝytkowania posiadanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza dostawę 40 stacji roboczych składających się z elementów równowaŝnych powyŝej wskazanym, posiadających co najmniej taką samą funkcjonalność co elementy wskazane powyŝej oraz efektywność całości stacji roboczej równej lub powyŝej PASS MARK 3308,8, wykazanej w testach przeprowadzonych przez 8h przy pomocy PCMark 7 Professional v1.0.4 i Passmark Performance Test 7.0. CięŜar wykazania spełniania, przez oferowane elementy, kryterium równowaŝności spoczywa na Wykonawcy. Realizacja przedmiotowego obowiązku winna nastąpić w formie pisemnej, a dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium równowaŝności, w tym dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki benchmarku, złoŝone równocześnie z ofertą. Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe. Wykonawca udzieli gwarancji na stacje robocze na okres co najmniej 24 miesięcy. 9

10 Załącznik nr 2 do Specyfikacji OFERTA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Do zamawiającego: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Poznań, ul. Bolesława Prusa 3 NIP ; REGON W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę stacji roboczych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oferujemy dostawę 40 sztuk stacji roboczych.. z gwarancją na okres.. zgodnie z warunkami i opisem przedmiotu zamówienia zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za cenę za całość zamówienia: Netto...zł Słownie... Brutto...zł Słownie... W tym podatek VAT %...zł Słownie... Oświadczamy, Ŝe: zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, zaoferowane dostawy spełniają warunki postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert, akceptujemy proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. Oświadczam, Ŝe zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:* Lp. Część zamówienia powierzona Nazwa i adres podwykonawcy podwykonawcy * W przypadku samodzielnego wykonania zamówienia (bez podwykonawców) naleŝy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 3 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/Fax Wykonawcy Oświadczamy, Ŝe firma/firmy, którą/które reprezentuję/reprezentujemy spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 Załącznik nr 4 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/Fax Wykonawcy Oświadczam/y, Ŝe nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 5 do Specyfikacji (WZÓR) UMOWA NR / /12 zawarta w dniu 2012 r. w Poznaniu pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, NIP , REGON , reprezentowaną przez ElŜbietę Janus Dyrektora, zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Strony zgodnie oświadczają, Ŝe niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiotem umowy jest dostawa 40 stacji roboczych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złoŝoną ofertą. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach wraz instrukcjami obsługi w języku polskim oraz kartami gwarancyjnymi. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moŝe zlecać wykonywanie poszczególnych czynności podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu umowy lub jego części Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania podwykonawców, tak jakby sam działał lub zaniechał działania Wynagrodzenie za całość zamówienia wynosi... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT...% w kwocie... zł (słownie:...). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury. 4. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie bez uwag protokołu zdawczoodbiorczego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, przez osobę wyznaczona przez Zamawiającego, w ciągu 3 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy. 5. Wypłata naleŝności wynikającej z faktury nastąpi w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 6. Dzień złoŝenia dyspozycji dokonania przelewu przez Zamawiającego uwaŝa się za dzień dokonania zapłaty Termin wykonania zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. Miejscem wykonania zamówienia jest Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Prusa 3, Poznań Wykonawca udziela gwarancji na stacje robocze na okres 2. Warunki serwisu gwarancyjnego: 1) termin usunięcia awarii 24 godziny od chwili przekazania zgłoszenia; 13

14 2) wszystkie naprawy odbywać się będą u Zamawiającego, dyski twarde i inne nośniki danych w przypadku awarii pozostaną w siedzibie Zamawiającego; 3) za zgodą Zamawiającego naprawa moŝe odbyć się poprzez dostarczenie części zamiennych w miejsce instalacji urządzenia (transport uszkodzonych części i dostawa nowych odbywa się na koszt Wykonawcy); 4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przechowywanych na dyskach w sposób umoŝliwiający łatwe i uniwersalne przeniesienie danych na urządzenia zastępcze. 3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Za nieterminową realizację zamówienia objętego umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za kaŝdy dzień przekroczenia terminu realizacji zamówienia. 2. Za niedotrzymanie warunków gwarancji, określonych w 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości umownej brutto, za kaŝdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia przekraczającego 14 dni. 4. Za odstąpienie od umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umownej brutto. 5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego moŝe takŝe nastąpić w trybie określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. NaleŜność z tytułu kary umownej, określonej w ust. 1, zostanie przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT). Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kary umownej, określonej w ust. 1, z naleŝnego wynagrodzenia. JeŜeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje naleŝnych kar umownych Zamawiający wezwie Wykonawcę do wpłacenia brakującej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego. Kary umowne, określone w ust. 2 i 4, płatne będą na zasadach ogólnych, na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŝszającego wysokość kar umownych Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Ewentualne sprawy sporne, wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. 8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 14

15 Załącznik nr 1 do umowy z dnia 2012 r. nr / /12 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DO UMOWY NR / /12 Z DNIA Przekazanie przedmiotu umowy: 40 stacji roboczych data i podpis Wykonawcy 2. Uwagi (brak uwag) Zamawiającego dot. realizacji przedmiotu umowy: data i podpis pracownika merytorycznego Zamawiającego 15

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej Zamawiającym. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:

Zwana dalej Zamawiającym. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego MPU-RP/3310-8/11 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do plotera wielkoformatowego dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej Zamawiającym. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:

Zwana dalej Zamawiającym. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego MPU-RP/3310-11/11 na dostawę laptopów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Opis I. MONITOR TELEWIZYJNY 46 47. Monitor telewizyjny 46-47 : nazwa, typ... rok produkcji..., producent... min.100hz.

Opis I. MONITOR TELEWIZYJNY 46 47. Monitor telewizyjny 46-47 : nazwa, typ... rok produkcji..., producent... min.100hz. ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ Opis Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb nadzoru wizyjnego (znak sprawy: TI/2/PN/14) I. MONITOR TELEWIZYJNY 46 47 Monitor telewizyjny 46-47 : nazwa,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu zamówienia I. 12 sztuk kompletnych zestawów komputerowych złożonych z podanych poniżej identycznych części: Skład jednego zestawu: 1.Płyta główna o nie gorszych parametrach niż: rodzaj

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera i kart sieciowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Opis sposobu przygotowania oferty: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii Poznań przy ul. Rawickiej 12/14 w Poznaniu - montaż

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej Zamawiającym.

Zwana dalej Zamawiającym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego MPU-RP/3310-3/12 na świadczenie usług serwisowych kserokopiarek dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro Znak sprawy KG.261.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę a) 20 kompletów komputerów typu All in One z systemem

Bardziej szczegółowo