Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania MPU-RP/3310-8/12 na dostawę komputerów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania MPU-RP/3310-8/12 na dostawę komputerów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania MPU-RP/3310-8/12 na dostawę komputerów dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, tel / fax , NIP , REGON , dalej: Zamawiający. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, dostawa. 3. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 stacji roboczych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji. CPV: stacje robocze - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp ). 4. Postanowienia dodatkowe. 1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 3 i 4 ustawy. 2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji elektronicznej. 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 7) Wymaga się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz na koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 8) Wykonawca, zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 5. Opis sposobu przygotowania oferty. 1) Oferta oraz wymagane załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i czytelne. Dopuszcza się złoŝenie oferty lub wymaganych załączników w języku innym niŝ polski wraz z tłumaczeniem. W razie nieczytelności kopii wymaganych dokumentów Zamawiający wzywa Wykonawcę do okazania oryginałów dokumentów w zakreślonym przez siebie terminie, pod rygorem uznania nieczytelnych dokumentów za niezłoŝone. 2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 3) Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iŝ dokumenty będą zawierać wszystkie Ŝądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 5) Oferta winna zostać złoŝona wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt 8 niniejszej specyfikacji. 6) Ofertę oraz załączniki naleŝy zszyć, zbindować, oprawić lub złoŝyć w sposób uniemoŝliwiający rozsypanie się kartek. 7) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 8) Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 9) Po upływie do terminu do składania ofert niedopuszczalnym jest wycofanie lub zmiana oferty. 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1

2 6. Opakowanie i oznakowanie oferty. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. przesłać na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań lub złoŝyć w sekretariacie pokój nr 34 oraz oznaczyć jak w poniŝszej ramce: Na kopercie naleŝy umieścić informację o następującej treści: Nazwa i adres wykonawcy PRZETARG DOSTAWA KOMPUTERÓW Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Bolesława Prusa Poznań NIE OTWIERAĆ PRZED 20 lipca 2012 r. GODZ. 12:10 W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia oferty zaleca się zapakowanie w/w koperty z ofertą w kolejną kopertę. 7. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 2

3 pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych wymagań spowoduje wykluczenie z postępowania, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy). 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniona i podpisana przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oferta, sporządzona zgodne z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji; 2) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt 7 Specyfikacji; 3) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy; 4) oryginał lub poświadczona przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone w oparciu o załącznik nr 4 do specyfikacji; 5) jeŝeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają m. in. z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kopii, uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę; 6) jeŝeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wymagane jest załączenie dokumentu udowadniającego, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 7) jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów opisanych w pkt 4 składa dokumenty lub dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 8) dowód wniesienia wadium. Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłoŝyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 3 i 4 odrębnie dla kaŝdej jednostki, a wskazane w pkt 1, 2, 6 wspólnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponadto załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, o których mowa powyŝej, będą podstawą do określenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7 niniejszej specyfikacji, oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złoŝyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złoŝenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 3

4 Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane przedmioty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy. 10. Warunki umowy: Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji. 11. Kryteria oceny oferty. Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert cena 100%. Rozpatrywana będzie cena brutto za całość zamówienia, określona zgodnie z pkt 12. Maksymalnie wykonawca moŝe uzyskać 100 punktów. Obliczenie ilości punktów będzie następowało wg wzoru: cena najniŝsza spośród badanych ofert x 100 / cena badanej oferty = ilość punktów (w zaokrągleniu do pełnego punktu w dół). 12. Sposób obliczania i przedstawienia ceny. Cena oferty musi być przedstawiona z określeniem ceny brutto za całość zamówienia, podana cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z wyodrębnieniem podatku VAT. Podatek VAT naleŝy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). Podatek VAT wynosi 23%. JeŜeli Wykonawca uprawniony jest do naliczania innej stawki podatku VAT musi załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do tego uprawniony pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę naleŝnego, obciąŝającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (w sytuacji, w której Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 14. Termin i miejsce składania ofert. Oferty naleŝy składać do dnia 20 lipca 2012 r. godz. 12:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, w sekretariacie pokoju nr 34 na III piętrze. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 15. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 4

5 16. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŝ przekazywanie w/w dokumentów za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, tj.: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań. Zapytania złoŝone za pomocą faksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści odpowiedź na stronie internetowej zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Informację o niezgodnej z przepisami prawa czynności lub o zaniechaniu czynności przez Zamawiającego oraz ofertę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. Osobami upowaŝnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są p. Przemysław Chmielewski (w zakresie procedury) i p. Tomasz Stojczyk (w zakresie przedmiotu zamówienia), od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do Termin i miejsce otwarcia ofert. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2012 r. o godzinie 12:10 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, w pokoju nr 63 (VI piętro). Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz ceny ofert oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą. Następnie odbędzie się poufne badanie ofert. Zamawiający w toku badania ofert poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy. 19. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 1) o wyniku postępowania wraz z informacją o odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy złoŝyli oferty, 2) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz streszczeniem oceny ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 3) wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 20. Pozostałe informacje: 1) Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 Wzór oferty; Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; Załącznik nr 5 Wzór umowy. Z dniem r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. podpis Dyrektora MPU lub osoby upowaŝnionej 5

6 Załącznik nr 1 do Specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 stacji roboczych, składających się z następujących elementów: 1) procesor Intel Core i ,40 GHz BOX BX80637I73770; 2) płyta główna MSI Z77A-G45 (G3) Z77A-G45 (G3); 3) pamięć Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1600MHz CL9 Blu KHX1600C9D3B1K2/4GX; 4) obudowa Chieftec CH-09B-B CH-09B-B; 5) zasilacz Corsair CMPSU-750TXEU - 750W CMPSU-750TXEU; 6) napęd DVD Samsung DVD+/-RW SH-S222BB bulk black (Serial ATA, bez SH-S222BB/BEBE; oprogramowania) 7) dysk twardy OCZ Agility 3 SSD 2,5" 120GB 525 MB/s 500 MB/s 85k IOPs AGT3-25SAT3-120G; 8) karta graficzna Radeon 7850 HIS 2GB HDMI&DVI&2xminiDP (PCI-E) H785F2G2M; 9) urządzenie wskazujące ( mysz ) Logitech Wired Desktop MK120. lub równowaŝnych. PowyŜsze elementy cechują się następującymi, szczegółowymi parametrami: 1) procesor Intel Core i ,40 GHz BOX: Gwarancja 3 lata, typ procesora Intel Core i7 Intel Smart Cache 8 MB, model procesora 3770, typ gniazda Socket 1155, ilość rdzeni 4 szt., proces technologiczny 22nm, częstotliwość taktowania procesora 3400 MHz, częstotliwość taktowania magistrali MHz 100 MHz, częstotliwość taktowania magistrali GT/s 5 GT/s, mnoŝnik 34 x, zuŝycie prądu 77 W, zintegrowana karta graficzna tak Intel HD Graphics 4000, taktowanie grafiki 650 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.15 GHz, wersja produktu BOX, dołączony wentylator tak, rozszerzenia instrukcji SSE4, dodatkowe informacje Intel Quick Sync Video Intel vpro Technology Intel Wireless Display Intel Insider Intel InTru 3D Technology Intel Flexible Display Interface (Intel FDI) Intel Clear Video HD Technology Intel Hyper-Threading Technology Intel Virtualization Technology (VT-x) AES New Instructions Intel 64 Intel Anti-Theft Technology Thermal Monitoring Technologies Idle States Intel Flex Memory Access Enhanced Intel SpeedStep Technology Intel Fast Memory Access Execute Disable Bit Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), lub równowaŝny; 2) płyta główna MSI Z77A-G45 (G3): Procesor (Max ) i7, FSB / Hyper Transport Bus 100MHz, Chipset Intel Z77, Pamięć DDR3 DDR3 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2667*(OC), Kanał pamięci Dual, Sloty DIMM 4, Maksymalna pamięć (GB) 32, PCI-Ex16 3, PCI-E Gen Gen3 (16, 16) Gen2(4), PCI-Ex4 N/A, PCI-Ex1 4, PCI N/A, IDE N/A, SATAIII 2, SATAII 4, RAID 0/1/5/10, LAN 10/100/1000*1, TPM Y, Porty USB 3.0 (z tyłu) 2, 6

7 Porty USB 2.0 (z tyłu) 4, Porty audio (z tyłu) 6+Coaxial / Optical SPDIF, Karta graficzna 1, HDMI 1, DVI 1, Maksymalna dzielona pamięć z V 1696, DirectX 11, Format ATX, APS Y, CrossFire Y, lub równowaŝna; 3) pamięć Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1600MHz CL9 Blu: Gwarancja [miesiące] wieczysta, Oznaczenie prędkości modułu PC , Pojemność [komplet] (ilość x MB) , Częstotliwość wg producenta [MHz] 1600, Timingi domyślne , Sprzedawane jako komplet, Napięcie nominalne [V] 1,65, Rodzaj modułu dwustronny, Radiator tak, lub równowaŝna; 4) obudowa Chieftec CH-09B-B: Typ obudowy Akceptowalny format płyty głównej Ilość zatok 5.25 " (zewnętrznych) Ilość zatok 3.5 " (zewnętrznych) Ilość zatok 3.5 " (wewnętrznych) Ilość slotów rozszerzeń Gniazdo USB na panelu przednim Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim MontaŜ bez-narzędziowy Wysokość Szerokość Głębokość Ilość zamontowanych wentylatorów Zamontowane wentylatory (opis) Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) AIR-DUCT Czujnik otwarcia obudowy Kolor obudowy Rodzaj materiału Waga Gwarancja lub równowaŝna; Midi Tower ATX, matx / ATX / E-ATX, 4 szt., 1 szt., 5 szt., 7 szt., 2 szt., 1 szt., 1 szt., Tak, 490 mm, 205 mm, 540 mm, 1 szt., 1 x 120mm (Front), 3 szt., 1 x 120mm (Tył) / 2 x 92mm (Panel Boczny), Nie, Nie, Czarny, SECC (1mm), 11 kg, 24 miesiące, 5) zasilacz Corsair CMPSU-750TXEU - 750W: Gwarancja 5 lat, moc 750 W, standard ATX 12V 2.2 ATX 12V 2.1, wtyczka zasilania [pin] 4x 6-pin PEG ATX 24pin ATX 20pin 8x 5-pin SATA, funkcja PFC tak, typ PFC aktywny, filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciąŝeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, ilość wentylatorów chłodzących 1, średnica wentylatorów 140 mm, natęŝenie przy napięciu +3.3V 24 A, natęŝenie przy napięciu +5V 28 A, 7

8 natęŝenie przy napięciu +12V1 60 A, natęŝenie przy napięciu -12V 0.8 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 3 A, MTBF godz., dodatkowe informacje 2 x 4-pin floppy 8x 4-pin MOLEX certyfikat Nvidia SLI, lub równowaŝny; 6) napęd DVD Samsung DVD+/-RW SH-S222BB bulk black (Serial ATA, bez oprogramowania): Producent Samsung, Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym, typ napędu DVD+/-RW, zapis DVD+/-R , zapis DVD+/-RW 8 x 6x DVD-RW, zapis DVD+/-R DL 16 x 12x DVD-R DL, zapis CD-R 48 x, zapis CD-RW 40 x, odczyt CD-ROM 48 x, odczyt DVD-ROM , czas dostępu dla CD 130 ms, czas dostępu dla DVD 110 ms, pojemność pamięci podręcznej 1536 kb, interfejs Serial ATA, odczytywane formaty CD Video-CD Photo-CD Mixed Mode CD-Midi CD-I CD-DA CD+G, wysokość 42 mm, szerokość mm, głębokość 170 mm, lub równowaŝny; 7) dysk twardy OCZ Agility 3 SSD 2,5" 120GB 525 MB/s 500 MB/s 85k IOPs: Gwarancja 3 lata, format szerokości 2.5 cala, typ SSD, pojemność 120 GB, interfejs Serial ATA, wersja interfejsu Serial ATA/600, rodzina produktów Agility 3, maks. transfer zewnętrzny 600 MB/s, szybkość zapisu 500 MB/s, szybkość odczytu 525 MB/s, średni czas dostępu 0 ms, wytrzymałość w czasie pracy 1500 G, wytrzymałość w czasie spoczynku 1500 G, niezawodność MTBF godz., minimalna głośność 0 db, wysokość 9.3 mm, długość mm, waga 77 g, lub równowaŝny; 8) karta graficzna Radeon 7850 HIS 2GB HDMI&DVI&2xminiDP (PCI-E): Gwarancja 3 lata, typ złącza PCI-Express x16, producent chipsetu AMD, model chipsetu Radeon HD 7850, wielkość pamięci 2048 MB, typ zastosowanej pamięci GDDR5, taktowanie rdzenia 860 MHz, taktowanie pamięci 4800 MHz, szyna danych pamięci 256 bit, kompatybilność z techn. współbieŝności CrossFire, rodzaje wyjść/wejść wyjście HDMI wyjście DVI 2x mini Display Port, wsparcie dla HDCP tak, typ chłodzenia wentylator, obsługiwane standardy OpenGL 4.0 HDCP DirectX 11, 8

9 zaawansowane technologie RAMDAC lub równowaŝna; AMD Eyefinity, AMD Stream, AMD Vision, Avivo Video HD, 400 MHz, 9) urządzenie wskazujące ( mysz ) Logitech Wired Desktop MK120: Gwarancja 3 lata, typ klawiatury tradycyjna, komunikacja z klawiaturą przewodowa, interfejs USB, wersja produktu BOX, kolor czarny, mysz w komplecie tak, typ myszy przewodowa optyczna, ilość przycisków myszy 2, rolka przewijania w myszce tak, profil myszki dla prawo- i leworęcznych, lub równowaŝna. Przy powyŝszym opisie przedmiotu zamówienia posłuŝono się znakami towarowymi i wskazaniem pochodzenia, gdyŝ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie moŝe opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Uzasadnione jest to równieŝ koniecznością zapewnienia pełnej efektywności i funkcjonalności z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego oraz ze względu na warunki serwisowania i uŝytkowania posiadanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza dostawę 40 stacji roboczych składających się z elementów równowaŝnych powyŝej wskazanym, posiadających co najmniej taką samą funkcjonalność co elementy wskazane powyŝej oraz efektywność całości stacji roboczej równej lub powyŝej PASS MARK 3308,8, wykazanej w testach przeprowadzonych przez 8h przy pomocy PCMark 7 Professional v1.0.4 i Passmark Performance Test 7.0. CięŜar wykazania spełniania, przez oferowane elementy, kryterium równowaŝności spoczywa na Wykonawcy. Realizacja przedmiotowego obowiązku winna nastąpić w formie pisemnej, a dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium równowaŝności, w tym dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki benchmarku, złoŝone równocześnie z ofertą. Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe. Wykonawca udzieli gwarancji na stacje robocze na okres co najmniej 24 miesięcy. 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo