SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka mieszkaniowa Budownictwo Działalność podmiotów gospodarczych Rynek pracy Turystyka 64 Kultura 65 3

4 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek, Artur Owczarkowski Projekt okładki: Maciej Pilarski Urząd Statystyczny w Poznaniu PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US.

5 UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie prezentuje demograficzną i społeczno-ekonomiczną sytuację gminy SWARZĘDZ w latach Zawarte w opracowaniu dane statystyczne pochodzą zbankudanychregionalnychgus. Informacje o średnim rocznym bezwględnym przyroście wielkości zostały oszacowane zwykorzystaniem modelu ekonometrycznego. Każdorazowo założono występowanie liniowej tendencji rozwojowej, a średni roczny przyrost jest wartością oszacowanego parametru dla zmiennej czasowej. Opublikowano jedynie statystycznie istotne oceny parametrów. Informacje o średnim rocznym względnym przyroście analizowanych wielkości, zostaływyliczone jako średnia geometryczna. Źródłem informacji i zdjęć na stronie 7 jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Znaki umowne: - Zjawisko nie było badane w danym roku; informacje nie mogą być prezentowane ze względu na zmianę kodu terytorialnego gminy w wybranym roku sprawozdawczym/szeregu czasowym. Zjawisko było badane w danym roku sprawozdawczym - nie wystąpiło; zjawisko istniało w wielkości mniejszej niż przyjęty format prezentacji. 5

6 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Poznań ul. Jana H. Dąbrowskiego 79 tel fax WOJEWÓDZKIE INFORMATORIUM STATYSTYCZNE Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29 tel ,

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Swarzędz jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w województwie wielkopolskim. Duży wpływ na dobrą sytuację w tym rejonie powiatu poznańskiego ma bezpośrednie sąsiedztwo Poznania, z którym Swarzędz od wielu lat współpracuje. Gmina zajmuje powierzchnię 12,9 km2 (miasto 8,58 km2 tereny wiejskie 93,51 km2). Teren ten zamieszkiwany jest przez mieszkańców (stan z dnia 31.XII.29). O rozwój Miasta i Gminy dba Burmistrz Anna Tomicka. Swarzędz na tle innych miast regionu wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną oraz licznymi obiektami sportowymi, w tym halą sportową i pływalnią. Sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem oraz sieć placówek szkolnych są dodatkowym atutem w ocenie Gminy. 7

8

9 Ludność W roku 29 (według stanu na 31 grudnia) w gminie Swarzędz zameldowanych było osób, w tym 2228 kobiet. Ludność zameldowana na pobyt stały według płci w latach a tys Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. Ludność według miejsca zameldowania a Ogółem Kobiety Mężczyźni a Zameldowani na pobyt stały. Stan w dniu 31 XII. W latach średnio z roku na rok liczba zameldowanych w gminie Swarzędz rosła o79 osób. Przeciętny względny roczny przyrost liczby ludności zameldowanej na pobyt stały w latach wyniósł 1,75%. Struktura ludności według miejsca zameldowania w29 r. Wieś ,3% Miasto ,7% W dalszej części opracowania dane o liczbie i strukturze ludności podano według faktycznego miejsca zamieszkania. Ludność faktycznie zamieszkała to ogół osób zameldowanych na pobyt stały wdanej jednostce administracyjnej i faktycznie tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo izameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3miesiące (do 25 r. ponad 2miesiące). 9

10 Ludność Według faktycznego miejsca zamieszkania liczba ludności gminy w29roku wynosiła 42965, z czego 51,54% stanowiły kobiety (22144 osoby). Ludność według płci w latach a tys Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. Ludność według płci a Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. W latach średnio z roku na rok liczba ludności faktycznie zamieszkałej wgminie Swarzędz rosła o 712. Przeciętny względny roczny przyrost liczby ludności faktycznie zamieszkałej w latach wyniósł 1,75%. Struktura ludności według płci 2 r. 29 r. Mężczyźni 48,58% Kobiety 51,42% Mężczyźni 48,46% Kobiety 51,54% 1

11 Ludność Ruch naturalny ludności w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Ruch naturalny ludności Przyrost naturalny Urodzenia żywe Zgony ogółem kobiety mężczyźni Przyrost naturalny Przyrost naturalny na 1 ludności w latach Ogółem Kobiety Mężczyźni Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. 11

12 Ludność Struktura ludności według płci i grup wieku w 29 r. 85 lat i więcej % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Kobiety Mężczyźni Ludność według płci i grup wieku w 29 r. 85 lat i więcej Kobiety Mężczyźni 12

13 Ludność Ludność według płci i grup wieku 1999 r. 6 lat i więcej lat i mniej r. Kobiety Mężczyźni 6 lat i więcej lat i mniej Zmiana struktury wiekowej społeczności w latach lat i mniej lat i więcej 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

14 Ludność Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność wwieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat iwięcej, kobiety 6 lat i więcej. Ludność według ekonomicznych grup wieku w latach % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny produkcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym 58,9 57,4 54,8 52,6 51,3 49,9 48,6 48,5 48, 48, ,8 Ludność według ekonomicznych grup wieku na tle powiatu, województwa i kraju w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska produkcyjnym Ludność w wieku na 1 mieszkańców 65 nieprodukcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym 48, ,4 53,9 55, 14

15 Ludność Współczynniki demograficzne w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska Ludność na 1 km 2 Kobiety na 1 mężczyzn Małżeństwa zawarte na 1 ludności Urodzenia żywe na 1 ludności Zgony na 1 ludności Przyrost naturalny na 1 ludności ,8 6,8 6,9 6,6 13,3 13,1 12, 1,9 6,2 7,1 9,3 1,1 7,1 5,9 2,7,9 Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obliczono jako iloraz liczby zdarzeń określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały (według stanu w dniu 3 VI). Migracje wewnętrzne to zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy, w tymwprzypadku gmin miejsko-wiejskich - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie gminy (z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie). Fakt przybycia (tj. zameldowania) do danej jednostki administracyjnej w celu zamieszkania określa się mianem napływu migracyjnego, wyjazdu (wymeldowania) mianem odpływu migracyjnego. Klasyfikując migracje wewnętrzne według charakteru administracyjnego obszarów, między którymi miała miejsce wędrówka rozróżniamy następujące kierunki migracji: zewsi do miasta, z miasta na wieś, z miasta do miasta, ze wsi na wieś (dotyczy obszarów wiejskich gmin, a nie miejscowości wiejskich imiennie). Migracje wewnętrzne Napływ Odpływ Saldo migracji Napływ, odpływ i saldo migracji wewnętrznych ludności w latach Napływ Odpływ Saldo migracji 15

16 Ludność Migracje zagraniczne w latach Napływ Odpływ Saldo migracji Wskaźniki przyrostu ludności napływowej w latach Zameldowania wruchu wewnętrznym 2=1 Poprzedni rok = , 9, ,9 12, ,9 14, , 19, ,5 137, ,8 96, 26 18,4 98, ,4 98, ,4 88, ,9 9,2 Zameldowania wruchu Wymeldowania wruchu wewnętrznym wewnętrznym na 1 ludności W roku 29 w gminie Swarzędz zameldowano o41,9% osób więcej niż w roku 2 io9,8% osób mniej niż w roku poprzednim

17 Ludność Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według kierunków w latach 2 29 Napływ, odpływ i saldo migracji gminy do miasta w latach Napływ Odpływ Saldo migracji W roku 29 w gminie Swarzędz zameldowano 1138 osób, z czego 914 przybyło z miasta, a 224 ze wsi. Z gminy Swarzędz wymeldowano 748 osób, z czego 38 przeniosło się do miasta, a 368 na wieś. Całkowite saldo migracji wewnętrznych wyniosło 39, w tym saldo z miasta do miasta 534, aze wsi na wieś Napływ, odpływ i saldo migracji gminy na wieś w latach Napływ Odpływ Saldo migracji

18 Samorząd lokalny i budżet gminy W roku 29 w gminie Swarzędz w radzie gminy zasiadało 21 osób, w tym 17 (81%) mężczyzn. Radni gminy według płci 2 r. 29r. 28,6% 19,% 71,4% 81,% Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Radni gminy według wieku i płci w 29 r. Wiek: 6 lat i więcej lat i mniej Kobiety Mężczyźni Liczba radnych 24 lata 6 lat i mniej i więcej Radni gminy według wykształcenia w 29 r. Zasadnicze zawodowe 2 Średnie 4 Wyższe

19 Samorząd lokalny i budżet gminy Grunty skomunalizowane w latach ogółem Powierzchnia gruntów skomunalizowanych tworzących gminny zasób nieruchomości przekazanych w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym osobom fizycznym w ha 22 51,1 33,9 23,6 173,6 43, ,2 346,8 13,8 161,6 43, ,8 369,2 13,8 163,8 43, ,4 394,3 13,8 156,3 43, ,4 41,9 9,5 141, 43, ,3 48,8 9,5 141, 43, ,4 412,1 1,3 141, 43, ,7 432,4 1,3 141, 43,6 Struktura powierzchni gruntów skomunalizowanych według prawnych form użytkowania w 29 r. 24,16% 1,76% Grunty: Tworzące gminny zasób nieruchomości 74,8% Przekazane w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym Przekazane w użytkowanie wieczyste 19

20 Samorząd lokalny i budżet gminy Dochody i wydatki budżetu gminy w latach mln zł Dochody Wydatki Dochody Wydatki w złotych Wynik budżetu prognoza Dochody Wydatki Dochody W latach średnio z roku na rok dochody budżetu gminy Swarzędz rosły o 6,93 mln zł. Wydatki W latach średnio z roku na rok wydatki budżetu gminy Swarzędz rosły o 7,76 mln zł. Średnioroczny względny wzrost dochodów Średnioroczny względny wzrost wydatków gminy w latach wyniósł 1,2%. gminy w latach wyniósł 12,24%. Wyznaczone prognozy wydatków mogą odchylać się od rzeczywistych wartości o 1%. Średnie dochody i wydatki gminy na 1 mieszkańca na tle powiatu, województwa i kraju w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska Dochody Wydatki w złotych 28=1 w złotych 28= , , , , , , , ,5 2

21 Samorząd lokalny i budżet gminy Dochody budżetu gminy według rodzajów w latach Dochody własne Subwencje ogólne w złotych Dotacje ogółem Inne źródła a Struktura dochodów gminy 7,1% 1,2% 2 r. 28,8% 62,9% a Od 28 r. środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych zaliczane są do dochodów własnych. 9,4% 29 r. Dochody własne 17,4% 73,2% Subwencje ogólne z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa, z funduszy celowych i pozostałe dotacje Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Wpływy z podatków w latach mln zł Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek od czynności cywilnoprawnych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 21

22 Samorząd lokalny i budżet gminy Wpływy z podatków w latach Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu w złotych Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa od osób fizycznych od osób prawnych Pozostałe wpływy zpodatków a Struktura wpływów zpodatków Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Pozostałe wpływy podatkowe a Podatek rolny, podatek leśny, od 25 r. także podatek od spadków i darowizn oraz podatek od dzialalności gospodarczej. 2 r. 3,8% 1,9% 29 r. 5,5% 1,8% 4,5% 42,6% 33,3% 48,9% 52,4% 2,9% Wydatki budżetu gminy według rodzajów w latach ,5% Wydatki majątkowe ogółem Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostałe wydatki 22 w złotych

23 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki budżetu gminy według rodzajów w latach mln zł Wydatki majątkowe ogółem Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem Pozostałe wydatki Struktura wydatków budżetu gminy 2 r. 1,% 5,3% 29 r.,3% 5,5% 7,1% 37,2% 31,2% 56,5% 55,9% Wydatki budżetu gminy według działów w latach W tym na Ogółem gospodarkę mieszkaniową transport iłączność opiekę społeczną a oświatę iwychowanie administrację publiczną gospodarkę komunalną w złotych a Od 24 r. na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 23

24 Samorząd lokalny i budżet gminy Struktura wydatków budżetu według działów 2 r. 8,58% 14,44% 6,76% 1,9% 5,98% 1,46% 2,47% 16,9% 1,69% 4,63% Transport i łączność 29 r. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa 8,56% 1,6% 2,1% 2,46% Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zdrowia Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura fizyczna i sport Administracja publiczna 9,9% 1,46% 1,74% 6,18% 14,25% Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29,76% 4,62% 24

25 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na oświatę, wychowanie i dowożenie do szkół w latach W tym na Ogółem przedszkola i przedszkola przy szkołach podstawowych szkoły podstawowe gimnazja dowożenie uczniów do szkół w złotych prognoza Ogółem Struktura wydatków na oświatę i wychowanie 2 r. 14,9% 23,5% Przedszkola i przedszkola przy szkołach podstawowych Szkoły podstawowe 29 r. 27,% 1,%,4% 28,8% Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół 61,6% Pozostałe 42,9% Wydatki na oświatę i wychowanie w latach mln zł W latach przeciętnie z roku na rok wydatki na oświatę i wychowanie w gminie Swarzędz rosły o 1947,87 tys. zł. Średnioroczny względny przyrost wydatków na oświatę i wychowanie w latach wyniósł 7,48%. 25

26 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach Ogółem oczyszczanie miasta w złotych W tym na oświetlenie ulic mln zł Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem Struktura wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 29 r. 16,5% Oczyszczanie miasta i gminy 1,9% Utrzymanie zieleni 16,8% Oświetlenie ulic, placów i dróg 64,7% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26

27 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach Ogółem biblioteki W tym na ośrodki kultury w złotych tys. zł Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem Struktura wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 r. 39,78% 27,43% 29 r. 6,7% 35,99% 32,79% Biblioteki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe 57,31% 27

28 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na administrację publiczną w latach Ogółem radę gminy urząd gminy w złotych W tym na W latach przeciętnie z roku na rok wydatki na administrację publiczną w gminie Swarzędz rosły o 757,95 tys. zł. Średnioroczny względny przyrost wydatków na administrację publiczną w latach wyniósł 13,51% Wydatki na administrację publiczną ogółem tys. zł Struktura wydatków na administrację publiczną 2 r. 15,76% 7,95% 29 r. 4,65% 21,72% 76,28% Rada gminy Urząd gminy Pozostałe 73,63% 28

29 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w latach W tym na Ogółem domy pomocy społecznej żłobki zasiłki ipomoc wnaturze a w złotych a Razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne. mln zł 14 Wydatki na pomoc społeczną ogółem Struktura wydatków na pomoc społeczną w 29 r. 4 7,65% ,7% 48,28% Domy pomocy społecznej Żłobki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 29

30 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych Uczniowie i absolwenci gimnazjów Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci W opracowaniu dane dotyczące uczniów podano według stanu na początek roku szkolnego, natomiast dane oliczbie absolwentów dotyczą poprzedniego roku szkolnego. Dla szkół podstawowych w 2 roku razem absolwenci klas VI i VIII. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w latach Uczniowie Absolwenci Średnioroczny względny spadek liczby uczniów szkół podstawowych w latach wyniósł 4,68%. W latach średnio z roku na rok liczba uczniów szkół podstawowych malała o126. W roku 29 w 6 szkołach podstawowych w gminie Swarzędz uczyło się 2475dzieci, w tym 1153 dziewcząt. 3 W roku 29 w gimnazjach w gminie Swarzędz uczyło się 1388dzieci, wtym 672 dziewczęta.

31 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych według płci 23 r. 29 r. 1% 1% 9% 9% 8% 7% 51,69% 48,21% 8% 7% 53,41% 46,33% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 48,31% 51,79% 3% 2% 46,59% 53,67% 1% 1% % % Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 25 Uczniowie i absolwenci gimnazjów w latach Średnioroczny względny spadek liczby uczniów gimnazjów w latach wyniósł 3,92% W latach średnio z roku na rok liczba uczniów wgimnazjach wgminie Swarzędz spadała o67. Uczniowie Absolwenci Uczniowie i absolwenci gimnazjów według płci 1% 23 r. 1% 29 r. 9% 9% 8% 7% 5,87% 51,44% 8% 7% 51,59% 49,8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% % 49,13% 48,56% Uczniowie Absolwenci 3% 2% 1% % 48,41% 5,2% Uczniowie Absolwenci Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 31

32 Szkolnictwo Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach Ogółem Szkoły podstawowe Gimnazja W latach przeciętnie z roku na rok liczba komputerów w szkołach w gminie Swarzędz rosła o 34 szt Z dostępem do Internetu Bez dostępu do Internetu Komputery z dostępem do Internetu w latach % 2% 4% 6% 8% 1% Liczba uczniów na 1 komputer w latach Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły podstawowe Gimnazja

33 Szkolnictwo Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi. Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi. Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych w latach % 95% 9% 85% 8% 75% 7% Brutto Netto W roku 23 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wyniósł 95,74%, a w gimnazjach 98,7%. W roku 29 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wyniósł 91,16%, a w gimnazjach 92,97%. Współczynnik skolaryzacji w gimnazjach w latach W roku 23 współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 94,26%, a w gimnazjach 94,44%. 1% 95% 9% 85% W roku 29 współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 89,65%, a w gimnazjach 88,75%. 8% 75% 7% Brutto Netto Dzieci w wieku przedszkolnym to dzieci w wieku 3 6 lat. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym to dzieci w wieku 7 12 lat (szkoły podstawowe), lat (gimnazja) oraz lat (szkoły ponadgimnazjalne). 33

34 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w latach Uczniowie Absolwenci Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w latach Dzieci i młodzież w wieku szkolnym a w latach Uczniowie Absolwenci W tym w wieku Ogółem lat lat lat a Stan w dniu 31 XII. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym w latach Wiek: 7-12 lat lat lat

35 Szkolnictwo Szacunki zamieszczone poniżej zostały przeprowadzone wyłącznie na podstawie piramidy demograficznej i nie uwzględniają zmian liczby ludności wywołanej ruchem naturalnym i migracjami. Przewidywana liczba dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w latach lat lat lat Oczekiwane zmiany liczby ludności w 21 r. w stosunku do 29 r. 3 lata 4 lata 1 15 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o47. 5 lat 6 lat dzieci osiągnie wiek 3 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w przedszkolu. 7 lat 59 8 lat 9 lat Liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększy się o32. 1 lat dzieci osiągnie wiek 7 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w szkole podstawowej. 11 lat lat lat -67 Liczba dzieci w gimnazjach zmniejszy się o lat 15 lat dzieci osiągnie wiek 13 lat ibędzie mogło podjąć edukację wgimnazjum

36 Szkolnictwo Oczekiwane zmiany liczby ludności w 211 r. w stosunku do 29 r. 3 lata 4 lata Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o lat 6 lat dzieci osiągnie wiek 3 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w przedszkolu. 7 lat 59 8 lat 9 lat Liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększy się o3. 1 lat dzieci osiągnie wiek 7 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w szkole podstawowej. 11 lat lat 7 13 lat -33 Liczba dzieci w gimnazjach zmniejszy się o lat 15 lat dzieci osiągnie wiek 13 lat ibędzie mogło podjąć edukację wgimnazjum

37 Wychowanie przedszkolne Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach Dzieci Miejsca w przedszkolach Dzieci na 1 miejsc Dzieci woddziałach przy szkołach podstawowych Przeciętnie z roku na rok liczba dzieci wprzedszkolach wgminie Swarzędz rosła o 63. W tym samym okresie liczba dzieci woddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Swarzędz malała o 12. Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w latach W wieku 3-6 lat W przedszkolach W oddziałach przedszkolnych Współczynnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej to relacja liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli (niezależnie od wieku) do liczby ludności (według stanu w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania, tj. 3 6 lat. 37

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

2015 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2015 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 25 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści Powierzchnia..................................... 3 2 Ochrona Środowiska............................... 3 3 Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW. na tle kraju i miast wydzielonych WROCŁAW 1974 MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW. na tle kraju i miast wydzielonych WROCŁAW 1974 MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU MIASTO WROCŁAW na tle kraju i miast wydzielonych 1973 Ml MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW 1974 MIASTO WROCŁAW na tle kraju i miast wydzielonych MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo