SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka mieszkaniowa Budownictwo Działalność podmiotów gospodarczych Rynek pracy Turystyka 64 Kultura 65 3

4 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek, Artur Owczarkowski Projekt okładki: Maciej Pilarski Urząd Statystyczny w Poznaniu PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US.

5 UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie prezentuje demograficzną i społeczno-ekonomiczną sytuację gminy SWARZĘDZ w latach Zawarte w opracowaniu dane statystyczne pochodzą zbankudanychregionalnychgus. Informacje o średnim rocznym bezwględnym przyroście wielkości zostały oszacowane zwykorzystaniem modelu ekonometrycznego. Każdorazowo założono występowanie liniowej tendencji rozwojowej, a średni roczny przyrost jest wartością oszacowanego parametru dla zmiennej czasowej. Opublikowano jedynie statystycznie istotne oceny parametrów. Informacje o średnim rocznym względnym przyroście analizowanych wielkości, zostaływyliczone jako średnia geometryczna. Źródłem informacji i zdjęć na stronie 7 jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Znaki umowne: - Zjawisko nie było badane w danym roku; informacje nie mogą być prezentowane ze względu na zmianę kodu terytorialnego gminy w wybranym roku sprawozdawczym/szeregu czasowym. Zjawisko było badane w danym roku sprawozdawczym - nie wystąpiło; zjawisko istniało w wielkości mniejszej niż przyjęty format prezentacji. 5

6 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Poznań ul. Jana H. Dąbrowskiego 79 tel fax WOJEWÓDZKIE INFORMATORIUM STATYSTYCZNE Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29 tel ,

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Swarzędz jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w województwie wielkopolskim. Duży wpływ na dobrą sytuację w tym rejonie powiatu poznańskiego ma bezpośrednie sąsiedztwo Poznania, z którym Swarzędz od wielu lat współpracuje. Gmina zajmuje powierzchnię 12,9 km2 (miasto 8,58 km2 tereny wiejskie 93,51 km2). Teren ten zamieszkiwany jest przez mieszkańców (stan z dnia 31.XII.29). O rozwój Miasta i Gminy dba Burmistrz Anna Tomicka. Swarzędz na tle innych miast regionu wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną oraz licznymi obiektami sportowymi, w tym halą sportową i pływalnią. Sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem oraz sieć placówek szkolnych są dodatkowym atutem w ocenie Gminy. 7

8

9 Ludność W roku 29 (według stanu na 31 grudnia) w gminie Swarzędz zameldowanych było osób, w tym 2228 kobiet. Ludność zameldowana na pobyt stały według płci w latach a tys Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. Ludność według miejsca zameldowania a Ogółem Kobiety Mężczyźni a Zameldowani na pobyt stały. Stan w dniu 31 XII. W latach średnio z roku na rok liczba zameldowanych w gminie Swarzędz rosła o79 osób. Przeciętny względny roczny przyrost liczby ludności zameldowanej na pobyt stały w latach wyniósł 1,75%. Struktura ludności według miejsca zameldowania w29 r. Wieś ,3% Miasto ,7% W dalszej części opracowania dane o liczbie i strukturze ludności podano według faktycznego miejsca zamieszkania. Ludność faktycznie zamieszkała to ogół osób zameldowanych na pobyt stały wdanej jednostce administracyjnej i faktycznie tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo izameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3miesiące (do 25 r. ponad 2miesiące). 9

10 Ludność Według faktycznego miejsca zamieszkania liczba ludności gminy w29roku wynosiła 42965, z czego 51,54% stanowiły kobiety (22144 osoby). Ludność według płci w latach a tys Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. Ludność według płci a Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. W latach średnio z roku na rok liczba ludności faktycznie zamieszkałej wgminie Swarzędz rosła o 712. Przeciętny względny roczny przyrost liczby ludności faktycznie zamieszkałej w latach wyniósł 1,75%. Struktura ludności według płci 2 r. 29 r. Mężczyźni 48,58% Kobiety 51,42% Mężczyźni 48,46% Kobiety 51,54% 1

11 Ludność Ruch naturalny ludności w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Ruch naturalny ludności Przyrost naturalny Urodzenia żywe Zgony ogółem kobiety mężczyźni Przyrost naturalny Przyrost naturalny na 1 ludności w latach Ogółem Kobiety Mężczyźni Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. 11

12 Ludność Struktura ludności według płci i grup wieku w 29 r. 85 lat i więcej % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Kobiety Mężczyźni Ludność według płci i grup wieku w 29 r. 85 lat i więcej Kobiety Mężczyźni 12

13 Ludność Ludność według płci i grup wieku 1999 r. 6 lat i więcej lat i mniej r. Kobiety Mężczyźni 6 lat i więcej lat i mniej Zmiana struktury wiekowej społeczności w latach lat i mniej lat i więcej 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

14 Ludność Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność wwieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat iwięcej, kobiety 6 lat i więcej. Ludność według ekonomicznych grup wieku w latach % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny produkcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym 58,9 57,4 54,8 52,6 51,3 49,9 48,6 48,5 48, 48, ,8 Ludność według ekonomicznych grup wieku na tle powiatu, województwa i kraju w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska produkcyjnym Ludność w wieku na 1 mieszkańców 65 nieprodukcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym 48, ,4 53,9 55, 14

15 Ludność Współczynniki demograficzne w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska Ludność na 1 km 2 Kobiety na 1 mężczyzn Małżeństwa zawarte na 1 ludności Urodzenia żywe na 1 ludności Zgony na 1 ludności Przyrost naturalny na 1 ludności ,8 6,8 6,9 6,6 13,3 13,1 12, 1,9 6,2 7,1 9,3 1,1 7,1 5,9 2,7,9 Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obliczono jako iloraz liczby zdarzeń określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały (według stanu w dniu 3 VI). Migracje wewnętrzne to zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy, w tymwprzypadku gmin miejsko-wiejskich - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie gminy (z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie). Fakt przybycia (tj. zameldowania) do danej jednostki administracyjnej w celu zamieszkania określa się mianem napływu migracyjnego, wyjazdu (wymeldowania) mianem odpływu migracyjnego. Klasyfikując migracje wewnętrzne według charakteru administracyjnego obszarów, między którymi miała miejsce wędrówka rozróżniamy następujące kierunki migracji: zewsi do miasta, z miasta na wieś, z miasta do miasta, ze wsi na wieś (dotyczy obszarów wiejskich gmin, a nie miejscowości wiejskich imiennie). Migracje wewnętrzne Napływ Odpływ Saldo migracji Napływ, odpływ i saldo migracji wewnętrznych ludności w latach Napływ Odpływ Saldo migracji 15

16 Ludność Migracje zagraniczne w latach Napływ Odpływ Saldo migracji Wskaźniki przyrostu ludności napływowej w latach Zameldowania wruchu wewnętrznym 2=1 Poprzedni rok = , 9, ,9 12, ,9 14, , 19, ,5 137, ,8 96, 26 18,4 98, ,4 98, ,4 88, ,9 9,2 Zameldowania wruchu Wymeldowania wruchu wewnętrznym wewnętrznym na 1 ludności W roku 29 w gminie Swarzędz zameldowano o41,9% osób więcej niż w roku 2 io9,8% osób mniej niż w roku poprzednim

17 Ludność Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według kierunków w latach 2 29 Napływ, odpływ i saldo migracji gminy do miasta w latach Napływ Odpływ Saldo migracji W roku 29 w gminie Swarzędz zameldowano 1138 osób, z czego 914 przybyło z miasta, a 224 ze wsi. Z gminy Swarzędz wymeldowano 748 osób, z czego 38 przeniosło się do miasta, a 368 na wieś. Całkowite saldo migracji wewnętrznych wyniosło 39, w tym saldo z miasta do miasta 534, aze wsi na wieś Napływ, odpływ i saldo migracji gminy na wieś w latach Napływ Odpływ Saldo migracji

18 Samorząd lokalny i budżet gminy W roku 29 w gminie Swarzędz w radzie gminy zasiadało 21 osób, w tym 17 (81%) mężczyzn. Radni gminy według płci 2 r. 29r. 28,6% 19,% 71,4% 81,% Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Radni gminy według wieku i płci w 29 r. Wiek: 6 lat i więcej lat i mniej Kobiety Mężczyźni Liczba radnych 24 lata 6 lat i mniej i więcej Radni gminy według wykształcenia w 29 r. Zasadnicze zawodowe 2 Średnie 4 Wyższe

19 Samorząd lokalny i budżet gminy Grunty skomunalizowane w latach ogółem Powierzchnia gruntów skomunalizowanych tworzących gminny zasób nieruchomości przekazanych w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym osobom fizycznym w ha 22 51,1 33,9 23,6 173,6 43, ,2 346,8 13,8 161,6 43, ,8 369,2 13,8 163,8 43, ,4 394,3 13,8 156,3 43, ,4 41,9 9,5 141, 43, ,3 48,8 9,5 141, 43, ,4 412,1 1,3 141, 43, ,7 432,4 1,3 141, 43,6 Struktura powierzchni gruntów skomunalizowanych według prawnych form użytkowania w 29 r. 24,16% 1,76% Grunty: Tworzące gminny zasób nieruchomości 74,8% Przekazane w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym Przekazane w użytkowanie wieczyste 19

20 Samorząd lokalny i budżet gminy Dochody i wydatki budżetu gminy w latach mln zł Dochody Wydatki Dochody Wydatki w złotych Wynik budżetu prognoza Dochody Wydatki Dochody W latach średnio z roku na rok dochody budżetu gminy Swarzędz rosły o 6,93 mln zł. Wydatki W latach średnio z roku na rok wydatki budżetu gminy Swarzędz rosły o 7,76 mln zł. Średnioroczny względny wzrost dochodów Średnioroczny względny wzrost wydatków gminy w latach wyniósł 1,2%. gminy w latach wyniósł 12,24%. Wyznaczone prognozy wydatków mogą odchylać się od rzeczywistych wartości o 1%. Średnie dochody i wydatki gminy na 1 mieszkańca na tle powiatu, województwa i kraju w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska Dochody Wydatki w złotych 28=1 w złotych 28= , , , , , , , ,5 2

21 Samorząd lokalny i budżet gminy Dochody budżetu gminy według rodzajów w latach Dochody własne Subwencje ogólne w złotych Dotacje ogółem Inne źródła a Struktura dochodów gminy 7,1% 1,2% 2 r. 28,8% 62,9% a Od 28 r. środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych zaliczane są do dochodów własnych. 9,4% 29 r. Dochody własne 17,4% 73,2% Subwencje ogólne z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa, z funduszy celowych i pozostałe dotacje Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Wpływy z podatków w latach mln zł Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek od czynności cywilnoprawnych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 21

22 Samorząd lokalny i budżet gminy Wpływy z podatków w latach Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu w złotych Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa od osób fizycznych od osób prawnych Pozostałe wpływy zpodatków a Struktura wpływów zpodatków Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Pozostałe wpływy podatkowe a Podatek rolny, podatek leśny, od 25 r. także podatek od spadków i darowizn oraz podatek od dzialalności gospodarczej. 2 r. 3,8% 1,9% 29 r. 5,5% 1,8% 4,5% 42,6% 33,3% 48,9% 52,4% 2,9% Wydatki budżetu gminy według rodzajów w latach ,5% Wydatki majątkowe ogółem Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostałe wydatki 22 w złotych

23 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki budżetu gminy według rodzajów w latach mln zł Wydatki majątkowe ogółem Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem Pozostałe wydatki Struktura wydatków budżetu gminy 2 r. 1,% 5,3% 29 r.,3% 5,5% 7,1% 37,2% 31,2% 56,5% 55,9% Wydatki budżetu gminy według działów w latach W tym na Ogółem gospodarkę mieszkaniową transport iłączność opiekę społeczną a oświatę iwychowanie administrację publiczną gospodarkę komunalną w złotych a Od 24 r. na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 23

24 Samorząd lokalny i budżet gminy Struktura wydatków budżetu według działów 2 r. 8,58% 14,44% 6,76% 1,9% 5,98% 1,46% 2,47% 16,9% 1,69% 4,63% Transport i łączność 29 r. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa 8,56% 1,6% 2,1% 2,46% Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zdrowia Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura fizyczna i sport Administracja publiczna 9,9% 1,46% 1,74% 6,18% 14,25% Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29,76% 4,62% 24

25 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na oświatę, wychowanie i dowożenie do szkół w latach W tym na Ogółem przedszkola i przedszkola przy szkołach podstawowych szkoły podstawowe gimnazja dowożenie uczniów do szkół w złotych prognoza Ogółem Struktura wydatków na oświatę i wychowanie 2 r. 14,9% 23,5% Przedszkola i przedszkola przy szkołach podstawowych Szkoły podstawowe 29 r. 27,% 1,%,4% 28,8% Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół 61,6% Pozostałe 42,9% Wydatki na oświatę i wychowanie w latach mln zł W latach przeciętnie z roku na rok wydatki na oświatę i wychowanie w gminie Swarzędz rosły o 1947,87 tys. zł. Średnioroczny względny przyrost wydatków na oświatę i wychowanie w latach wyniósł 7,48%. 25

26 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach Ogółem oczyszczanie miasta w złotych W tym na oświetlenie ulic mln zł Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem Struktura wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 29 r. 16,5% Oczyszczanie miasta i gminy 1,9% Utrzymanie zieleni 16,8% Oświetlenie ulic, placów i dróg 64,7% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26

27 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach Ogółem biblioteki W tym na ośrodki kultury w złotych tys. zł Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem Struktura wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 r. 39,78% 27,43% 29 r. 6,7% 35,99% 32,79% Biblioteki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe 57,31% 27

28 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na administrację publiczną w latach Ogółem radę gminy urząd gminy w złotych W tym na W latach przeciętnie z roku na rok wydatki na administrację publiczną w gminie Swarzędz rosły o 757,95 tys. zł. Średnioroczny względny przyrost wydatków na administrację publiczną w latach wyniósł 13,51% Wydatki na administrację publiczną ogółem tys. zł Struktura wydatków na administrację publiczną 2 r. 15,76% 7,95% 29 r. 4,65% 21,72% 76,28% Rada gminy Urząd gminy Pozostałe 73,63% 28

29 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w latach W tym na Ogółem domy pomocy społecznej żłobki zasiłki ipomoc wnaturze a w złotych a Razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne. mln zł 14 Wydatki na pomoc społeczną ogółem Struktura wydatków na pomoc społeczną w 29 r. 4 7,65% ,7% 48,28% Domy pomocy społecznej Żłobki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 29

30 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych Uczniowie i absolwenci gimnazjów Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci W opracowaniu dane dotyczące uczniów podano według stanu na początek roku szkolnego, natomiast dane oliczbie absolwentów dotyczą poprzedniego roku szkolnego. Dla szkół podstawowych w 2 roku razem absolwenci klas VI i VIII. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w latach Uczniowie Absolwenci Średnioroczny względny spadek liczby uczniów szkół podstawowych w latach wyniósł 4,68%. W latach średnio z roku na rok liczba uczniów szkół podstawowych malała o126. W roku 29 w 6 szkołach podstawowych w gminie Swarzędz uczyło się 2475dzieci, w tym 1153 dziewcząt. 3 W roku 29 w gimnazjach w gminie Swarzędz uczyło się 1388dzieci, wtym 672 dziewczęta.

31 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych według płci 23 r. 29 r. 1% 1% 9% 9% 8% 7% 51,69% 48,21% 8% 7% 53,41% 46,33% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 48,31% 51,79% 3% 2% 46,59% 53,67% 1% 1% % % Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 25 Uczniowie i absolwenci gimnazjów w latach Średnioroczny względny spadek liczby uczniów gimnazjów w latach wyniósł 3,92% W latach średnio z roku na rok liczba uczniów wgimnazjach wgminie Swarzędz spadała o67. Uczniowie Absolwenci Uczniowie i absolwenci gimnazjów według płci 1% 23 r. 1% 29 r. 9% 9% 8% 7% 5,87% 51,44% 8% 7% 51,59% 49,8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% % 49,13% 48,56% Uczniowie Absolwenci 3% 2% 1% % 48,41% 5,2% Uczniowie Absolwenci Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 31

32 Szkolnictwo Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach Ogółem Szkoły podstawowe Gimnazja W latach przeciętnie z roku na rok liczba komputerów w szkołach w gminie Swarzędz rosła o 34 szt Z dostępem do Internetu Bez dostępu do Internetu Komputery z dostępem do Internetu w latach % 2% 4% 6% 8% 1% Liczba uczniów na 1 komputer w latach Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły podstawowe Gimnazja

33 Szkolnictwo Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi. Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi. Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych w latach % 95% 9% 85% 8% 75% 7% Brutto Netto W roku 23 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wyniósł 95,74%, a w gimnazjach 98,7%. W roku 29 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wyniósł 91,16%, a w gimnazjach 92,97%. Współczynnik skolaryzacji w gimnazjach w latach W roku 23 współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 94,26%, a w gimnazjach 94,44%. 1% 95% 9% 85% W roku 29 współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 89,65%, a w gimnazjach 88,75%. 8% 75% 7% Brutto Netto Dzieci w wieku przedszkolnym to dzieci w wieku 3 6 lat. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym to dzieci w wieku 7 12 lat (szkoły podstawowe), lat (gimnazja) oraz lat (szkoły ponadgimnazjalne). 33

34 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w latach Uczniowie Absolwenci Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w latach Dzieci i młodzież w wieku szkolnym a w latach Uczniowie Absolwenci W tym w wieku Ogółem lat lat lat a Stan w dniu 31 XII. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym w latach Wiek: 7-12 lat lat lat

35 Szkolnictwo Szacunki zamieszczone poniżej zostały przeprowadzone wyłącznie na podstawie piramidy demograficznej i nie uwzględniają zmian liczby ludności wywołanej ruchem naturalnym i migracjami. Przewidywana liczba dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w latach lat lat lat Oczekiwane zmiany liczby ludności w 21 r. w stosunku do 29 r. 3 lata 4 lata 1 15 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o47. 5 lat 6 lat dzieci osiągnie wiek 3 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w przedszkolu. 7 lat 59 8 lat 9 lat Liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększy się o32. 1 lat dzieci osiągnie wiek 7 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w szkole podstawowej. 11 lat lat lat -67 Liczba dzieci w gimnazjach zmniejszy się o lat 15 lat dzieci osiągnie wiek 13 lat ibędzie mogło podjąć edukację wgimnazjum

36 Szkolnictwo Oczekiwane zmiany liczby ludności w 211 r. w stosunku do 29 r. 3 lata 4 lata Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o lat 6 lat dzieci osiągnie wiek 3 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w przedszkolu. 7 lat 59 8 lat 9 lat Liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększy się o3. 1 lat dzieci osiągnie wiek 7 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w szkole podstawowej. 11 lat lat 7 13 lat -33 Liczba dzieci w gimnazjach zmniejszy się o lat 15 lat dzieci osiągnie wiek 13 lat ibędzie mogło podjąć edukację wgimnazjum

37 Wychowanie przedszkolne Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach Dzieci Miejsca w przedszkolach Dzieci na 1 miejsc Dzieci woddziałach przy szkołach podstawowych Przeciętnie z roku na rok liczba dzieci wprzedszkolach wgminie Swarzędz rosła o 63. W tym samym okresie liczba dzieci woddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Swarzędz malała o 12. Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w latach W wieku 3-6 lat W przedszkolach W oddziałach przedszkolnych Współczynnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej to relacja liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli (niezależnie od wieku) do liczby ludności (według stanu w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania, tj. 3 6 lat. 37

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011 Urząd Miejski w Koninie KONIN 211 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 211 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo