SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka mieszkaniowa Budownictwo Działalność podmiotów gospodarczych Rynek pracy Turystyka 64 Kultura 65 3

4 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek, Artur Owczarkowski Projekt okładki: Maciej Pilarski Urząd Statystyczny w Poznaniu PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US.

5 UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie prezentuje demograficzną i społeczno-ekonomiczną sytuację gminy SWARZĘDZ w latach Zawarte w opracowaniu dane statystyczne pochodzą zbankudanychregionalnychgus. Informacje o średnim rocznym bezwględnym przyroście wielkości zostały oszacowane zwykorzystaniem modelu ekonometrycznego. Każdorazowo założono występowanie liniowej tendencji rozwojowej, a średni roczny przyrost jest wartością oszacowanego parametru dla zmiennej czasowej. Opublikowano jedynie statystycznie istotne oceny parametrów. Informacje o średnim rocznym względnym przyroście analizowanych wielkości, zostaływyliczone jako średnia geometryczna. Źródłem informacji i zdjęć na stronie 7 jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Znaki umowne: - Zjawisko nie było badane w danym roku; informacje nie mogą być prezentowane ze względu na zmianę kodu terytorialnego gminy w wybranym roku sprawozdawczym/szeregu czasowym. Zjawisko było badane w danym roku sprawozdawczym - nie wystąpiło; zjawisko istniało w wielkości mniejszej niż przyjęty format prezentacji. 5

6 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Poznań ul. Jana H. Dąbrowskiego 79 tel fax WOJEWÓDZKIE INFORMATORIUM STATYSTYCZNE Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29 tel ,

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Swarzędz jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w województwie wielkopolskim. Duży wpływ na dobrą sytuację w tym rejonie powiatu poznańskiego ma bezpośrednie sąsiedztwo Poznania, z którym Swarzędz od wielu lat współpracuje. Gmina zajmuje powierzchnię 12,9 km2 (miasto 8,58 km2 tereny wiejskie 93,51 km2). Teren ten zamieszkiwany jest przez mieszkańców (stan z dnia 31.XII.29). O rozwój Miasta i Gminy dba Burmistrz Anna Tomicka. Swarzędz na tle innych miast regionu wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną oraz licznymi obiektami sportowymi, w tym halą sportową i pływalnią. Sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem oraz sieć placówek szkolnych są dodatkowym atutem w ocenie Gminy. 7

8

9 Ludność W roku 29 (według stanu na 31 grudnia) w gminie Swarzędz zameldowanych było osób, w tym 2228 kobiet. Ludność zameldowana na pobyt stały według płci w latach a tys Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. Ludność według miejsca zameldowania a Ogółem Kobiety Mężczyźni a Zameldowani na pobyt stały. Stan w dniu 31 XII. W latach średnio z roku na rok liczba zameldowanych w gminie Swarzędz rosła o79 osób. Przeciętny względny roczny przyrost liczby ludności zameldowanej na pobyt stały w latach wyniósł 1,75%. Struktura ludności według miejsca zameldowania w29 r. Wieś ,3% Miasto ,7% W dalszej części opracowania dane o liczbie i strukturze ludności podano według faktycznego miejsca zamieszkania. Ludność faktycznie zamieszkała to ogół osób zameldowanych na pobyt stały wdanej jednostce administracyjnej i faktycznie tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo izameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3miesiące (do 25 r. ponad 2miesiące). 9

10 Ludność Według faktycznego miejsca zamieszkania liczba ludności gminy w29roku wynosiła 42965, z czego 51,54% stanowiły kobiety (22144 osoby). Ludność według płci w latach a tys Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. Ludność według płci a Ogółem Kobiety Mężczyźni a Stan w dniu 31 XII. W latach średnio z roku na rok liczba ludności faktycznie zamieszkałej wgminie Swarzędz rosła o 712. Przeciętny względny roczny przyrost liczby ludności faktycznie zamieszkałej w latach wyniósł 1,75%. Struktura ludności według płci 2 r. 29 r. Mężczyźni 48,58% Kobiety 51,42% Mężczyźni 48,46% Kobiety 51,54% 1

11 Ludność Ruch naturalny ludności w latach Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Ruch naturalny ludności Przyrost naturalny Urodzenia żywe Zgony ogółem kobiety mężczyźni Przyrost naturalny Przyrost naturalny na 1 ludności w latach Ogółem Kobiety Mężczyźni Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. 11

12 Ludność Struktura ludności według płci i grup wieku w 29 r. 85 lat i więcej % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Kobiety Mężczyźni Ludność według płci i grup wieku w 29 r. 85 lat i więcej Kobiety Mężczyźni 12

13 Ludność Ludność według płci i grup wieku 1999 r. 6 lat i więcej lat i mniej r. Kobiety Mężczyźni 6 lat i więcej lat i mniej Zmiana struktury wiekowej społeczności w latach lat i mniej lat i więcej 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

14 Ludność Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność wwieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat iwięcej, kobiety 6 lat i więcej. Ludność według ekonomicznych grup wieku w latach % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny produkcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym 58,9 57,4 54,8 52,6 51,3 49,9 48,6 48,5 48, 48, ,8 Ludność według ekonomicznych grup wieku na tle powiatu, województwa i kraju w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska produkcyjnym Ludność w wieku na 1 mieszkańców 65 nieprodukcyjnym Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym 48, ,4 53,9 55, 14

15 Ludność Współczynniki demograficzne w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska Ludność na 1 km 2 Kobiety na 1 mężczyzn Małżeństwa zawarte na 1 ludności Urodzenia żywe na 1 ludności Zgony na 1 ludności Przyrost naturalny na 1 ludności ,8 6,8 6,9 6,6 13,3 13,1 12, 1,9 6,2 7,1 9,3 1,1 7,1 5,9 2,7,9 Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obliczono jako iloraz liczby zdarzeń określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały (według stanu w dniu 3 VI). Migracje wewnętrzne to zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy, w tymwprzypadku gmin miejsko-wiejskich - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie gminy (z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie). Fakt przybycia (tj. zameldowania) do danej jednostki administracyjnej w celu zamieszkania określa się mianem napływu migracyjnego, wyjazdu (wymeldowania) mianem odpływu migracyjnego. Klasyfikując migracje wewnętrzne według charakteru administracyjnego obszarów, między którymi miała miejsce wędrówka rozróżniamy następujące kierunki migracji: zewsi do miasta, z miasta na wieś, z miasta do miasta, ze wsi na wieś (dotyczy obszarów wiejskich gmin, a nie miejscowości wiejskich imiennie). Migracje wewnętrzne Napływ Odpływ Saldo migracji Napływ, odpływ i saldo migracji wewnętrznych ludności w latach Napływ Odpływ Saldo migracji 15

16 Ludność Migracje zagraniczne w latach Napływ Odpływ Saldo migracji Wskaźniki przyrostu ludności napływowej w latach Zameldowania wruchu wewnętrznym 2=1 Poprzedni rok = , 9, ,9 12, ,9 14, , 19, ,5 137, ,8 96, 26 18,4 98, ,4 98, ,4 88, ,9 9,2 Zameldowania wruchu Wymeldowania wruchu wewnętrznym wewnętrznym na 1 ludności W roku 29 w gminie Swarzędz zameldowano o41,9% osób więcej niż w roku 2 io9,8% osób mniej niż w roku poprzednim

17 Ludność Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według kierunków w latach 2 29 Napływ, odpływ i saldo migracji gminy do miasta w latach Napływ Odpływ Saldo migracji W roku 29 w gminie Swarzędz zameldowano 1138 osób, z czego 914 przybyło z miasta, a 224 ze wsi. Z gminy Swarzędz wymeldowano 748 osób, z czego 38 przeniosło się do miasta, a 368 na wieś. Całkowite saldo migracji wewnętrznych wyniosło 39, w tym saldo z miasta do miasta 534, aze wsi na wieś Napływ, odpływ i saldo migracji gminy na wieś w latach Napływ Odpływ Saldo migracji

18 Samorząd lokalny i budżet gminy W roku 29 w gminie Swarzędz w radzie gminy zasiadało 21 osób, w tym 17 (81%) mężczyzn. Radni gminy według płci 2 r. 29r. 28,6% 19,% 71,4% 81,% Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Radni gminy według wieku i płci w 29 r. Wiek: 6 lat i więcej lat i mniej Kobiety Mężczyźni Liczba radnych 24 lata 6 lat i mniej i więcej Radni gminy według wykształcenia w 29 r. Zasadnicze zawodowe 2 Średnie 4 Wyższe

19 Samorząd lokalny i budżet gminy Grunty skomunalizowane w latach ogółem Powierzchnia gruntów skomunalizowanych tworzących gminny zasób nieruchomości przekazanych w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym osobom fizycznym w ha 22 51,1 33,9 23,6 173,6 43, ,2 346,8 13,8 161,6 43, ,8 369,2 13,8 163,8 43, ,4 394,3 13,8 156,3 43, ,4 41,9 9,5 141, 43, ,3 48,8 9,5 141, 43, ,4 412,1 1,3 141, 43, ,7 432,4 1,3 141, 43,6 Struktura powierzchni gruntów skomunalizowanych według prawnych form użytkowania w 29 r. 24,16% 1,76% Grunty: Tworzące gminny zasób nieruchomości 74,8% Przekazane w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym Przekazane w użytkowanie wieczyste 19

20 Samorząd lokalny i budżet gminy Dochody i wydatki budżetu gminy w latach mln zł Dochody Wydatki Dochody Wydatki w złotych Wynik budżetu prognoza Dochody Wydatki Dochody W latach średnio z roku na rok dochody budżetu gminy Swarzędz rosły o 6,93 mln zł. Wydatki W latach średnio z roku na rok wydatki budżetu gminy Swarzędz rosły o 7,76 mln zł. Średnioroczny względny wzrost dochodów Średnioroczny względny wzrost wydatków gminy w latach wyniósł 1,2%. gminy w latach wyniósł 12,24%. Wyznaczone prognozy wydatków mogą odchylać się od rzeczywistych wartości o 1%. Średnie dochody i wydatki gminy na 1 mieszkańca na tle powiatu, województwa i kraju w 29 r. Wyszczególnienie Swarzędz Powiat poznański Województwo wielkopolskie Polska Dochody Wydatki w złotych 28=1 w złotych 28= , , , , , , , ,5 2

21 Samorząd lokalny i budżet gminy Dochody budżetu gminy według rodzajów w latach Dochody własne Subwencje ogólne w złotych Dotacje ogółem Inne źródła a Struktura dochodów gminy 7,1% 1,2% 2 r. 28,8% 62,9% a Od 28 r. środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych zaliczane są do dochodów własnych. 9,4% 29 r. Dochody własne 17,4% 73,2% Subwencje ogólne z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa, z funduszy celowych i pozostałe dotacje Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Wpływy z podatków w latach mln zł Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek od czynności cywilnoprawnych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 21

22 Samorząd lokalny i budżet gminy Wpływy z podatków w latach Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu w złotych Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa od osób fizycznych od osób prawnych Pozostałe wpływy zpodatków a Struktura wpływów zpodatków Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Pozostałe wpływy podatkowe a Podatek rolny, podatek leśny, od 25 r. także podatek od spadków i darowizn oraz podatek od dzialalności gospodarczej. 2 r. 3,8% 1,9% 29 r. 5,5% 1,8% 4,5% 42,6% 33,3% 48,9% 52,4% 2,9% Wydatki budżetu gminy według rodzajów w latach ,5% Wydatki majątkowe ogółem Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostałe wydatki 22 w złotych

23 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki budżetu gminy według rodzajów w latach mln zł Wydatki majątkowe ogółem Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem Pozostałe wydatki Struktura wydatków budżetu gminy 2 r. 1,% 5,3% 29 r.,3% 5,5% 7,1% 37,2% 31,2% 56,5% 55,9% Wydatki budżetu gminy według działów w latach W tym na Ogółem gospodarkę mieszkaniową transport iłączność opiekę społeczną a oświatę iwychowanie administrację publiczną gospodarkę komunalną w złotych a Od 24 r. na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 23

24 Samorząd lokalny i budżet gminy Struktura wydatków budżetu według działów 2 r. 8,58% 14,44% 6,76% 1,9% 5,98% 1,46% 2,47% 16,9% 1,69% 4,63% Transport i łączność 29 r. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa 8,56% 1,6% 2,1% 2,46% Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zdrowia Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura fizyczna i sport Administracja publiczna 9,9% 1,46% 1,74% 6,18% 14,25% Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29,76% 4,62% 24

25 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na oświatę, wychowanie i dowożenie do szkół w latach W tym na Ogółem przedszkola i przedszkola przy szkołach podstawowych szkoły podstawowe gimnazja dowożenie uczniów do szkół w złotych prognoza Ogółem Struktura wydatków na oświatę i wychowanie 2 r. 14,9% 23,5% Przedszkola i przedszkola przy szkołach podstawowych Szkoły podstawowe 29 r. 27,% 1,%,4% 28,8% Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół 61,6% Pozostałe 42,9% Wydatki na oświatę i wychowanie w latach mln zł W latach przeciętnie z roku na rok wydatki na oświatę i wychowanie w gminie Swarzędz rosły o 1947,87 tys. zł. Średnioroczny względny przyrost wydatków na oświatę i wychowanie w latach wyniósł 7,48%. 25

26 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach Ogółem oczyszczanie miasta w złotych W tym na oświetlenie ulic mln zł Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem Struktura wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 29 r. 16,5% Oczyszczanie miasta i gminy 1,9% Utrzymanie zieleni 16,8% Oświetlenie ulic, placów i dróg 64,7% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26

27 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach Ogółem biblioteki W tym na ośrodki kultury w złotych tys. zł Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem Struktura wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 r. 39,78% 27,43% 29 r. 6,7% 35,99% 32,79% Biblioteki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe 57,31% 27

28 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na administrację publiczną w latach Ogółem radę gminy urząd gminy w złotych W tym na W latach przeciętnie z roku na rok wydatki na administrację publiczną w gminie Swarzędz rosły o 757,95 tys. zł. Średnioroczny względny przyrost wydatków na administrację publiczną w latach wyniósł 13,51% Wydatki na administrację publiczną ogółem tys. zł Struktura wydatków na administrację publiczną 2 r. 15,76% 7,95% 29 r. 4,65% 21,72% 76,28% Rada gminy Urząd gminy Pozostałe 73,63% 28

29 Samorząd lokalny i budżet gminy Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w latach W tym na Ogółem domy pomocy społecznej żłobki zasiłki ipomoc wnaturze a w złotych a Razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne. mln zł 14 Wydatki na pomoc społeczną ogółem Struktura wydatków na pomoc społeczną w 29 r. 4 7,65% ,7% 48,28% Domy pomocy społecznej Żłobki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 29

30 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych Uczniowie i absolwenci gimnazjów Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci W opracowaniu dane dotyczące uczniów podano według stanu na początek roku szkolnego, natomiast dane oliczbie absolwentów dotyczą poprzedniego roku szkolnego. Dla szkół podstawowych w 2 roku razem absolwenci klas VI i VIII. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w latach Uczniowie Absolwenci Średnioroczny względny spadek liczby uczniów szkół podstawowych w latach wyniósł 4,68%. W latach średnio z roku na rok liczba uczniów szkół podstawowych malała o126. W roku 29 w 6 szkołach podstawowych w gminie Swarzędz uczyło się 2475dzieci, w tym 1153 dziewcząt. 3 W roku 29 w gimnazjach w gminie Swarzędz uczyło się 1388dzieci, wtym 672 dziewczęta.

31 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych według płci 23 r. 29 r. 1% 1% 9% 9% 8% 7% 51,69% 48,21% 8% 7% 53,41% 46,33% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 48,31% 51,79% 3% 2% 46,59% 53,67% 1% 1% % % Uczniowie Absolwenci Uczniowie Absolwenci Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 25 Uczniowie i absolwenci gimnazjów w latach Średnioroczny względny spadek liczby uczniów gimnazjów w latach wyniósł 3,92% W latach średnio z roku na rok liczba uczniów wgimnazjach wgminie Swarzędz spadała o67. Uczniowie Absolwenci Uczniowie i absolwenci gimnazjów według płci 1% 23 r. 1% 29 r. 9% 9% 8% 7% 5,87% 51,44% 8% 7% 51,59% 49,8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% % 49,13% 48,56% Uczniowie Absolwenci 3% 2% 1% % 48,41% 5,2% Uczniowie Absolwenci Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 31

32 Szkolnictwo Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach Ogółem Szkoły podstawowe Gimnazja W latach przeciętnie z roku na rok liczba komputerów w szkołach w gminie Swarzędz rosła o 34 szt Z dostępem do Internetu Bez dostępu do Internetu Komputery z dostępem do Internetu w latach % 2% 4% 6% 8% 1% Liczba uczniów na 1 komputer w latach Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły podstawowe Gimnazja

33 Szkolnictwo Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi. Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi. Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych w latach % 95% 9% 85% 8% 75% 7% Brutto Netto W roku 23 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wyniósł 95,74%, a w gimnazjach 98,7%. W roku 29 współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych wyniósł 91,16%, a w gimnazjach 92,97%. Współczynnik skolaryzacji w gimnazjach w latach W roku 23 współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 94,26%, a w gimnazjach 94,44%. 1% 95% 9% 85% W roku 29 współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 89,65%, a w gimnazjach 88,75%. 8% 75% 7% Brutto Netto Dzieci w wieku przedszkolnym to dzieci w wieku 3 6 lat. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym to dzieci w wieku 7 12 lat (szkoły podstawowe), lat (gimnazja) oraz lat (szkoły ponadgimnazjalne). 33

34 Szkolnictwo Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w latach Uczniowie Absolwenci Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących dla młodzieży w latach Dzieci i młodzież w wieku szkolnym a w latach Uczniowie Absolwenci W tym w wieku Ogółem lat lat lat a Stan w dniu 31 XII. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym w latach Wiek: 7-12 lat lat lat

35 Szkolnictwo Szacunki zamieszczone poniżej zostały przeprowadzone wyłącznie na podstawie piramidy demograficznej i nie uwzględniają zmian liczby ludności wywołanej ruchem naturalnym i migracjami. Przewidywana liczba dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w latach lat lat lat Oczekiwane zmiany liczby ludności w 21 r. w stosunku do 29 r. 3 lata 4 lata 1 15 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o47. 5 lat 6 lat dzieci osiągnie wiek 3 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w przedszkolu. 7 lat 59 8 lat 9 lat Liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększy się o32. 1 lat dzieci osiągnie wiek 7 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w szkole podstawowej. 11 lat lat lat -67 Liczba dzieci w gimnazjach zmniejszy się o lat 15 lat dzieci osiągnie wiek 13 lat ibędzie mogło podjąć edukację wgimnazjum

36 Szkolnictwo Oczekiwane zmiany liczby ludności w 211 r. w stosunku do 29 r. 3 lata 4 lata Liczba dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o lat 6 lat dzieci osiągnie wiek 3 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w przedszkolu. 7 lat 59 8 lat 9 lat Liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększy się o3. 1 lat dzieci osiągnie wiek 7 lat ibędzie mogło rozpocząć edukację w szkole podstawowej. 11 lat lat 7 13 lat -33 Liczba dzieci w gimnazjach zmniejszy się o lat 15 lat dzieci osiągnie wiek 13 lat ibędzie mogło podjąć edukację wgimnazjum

37 Wychowanie przedszkolne Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach Dzieci Miejsca w przedszkolach Dzieci na 1 miejsc Dzieci woddziałach przy szkołach podstawowych Przeciętnie z roku na rok liczba dzieci wprzedszkolach wgminie Swarzędz rosła o 63. W tym samym okresie liczba dzieci woddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Swarzędz malała o 12. Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w latach W wieku 3-6 lat W przedszkolach W oddziałach przedszkolnych Współczynnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej to relacja liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli (niezależnie od wieku) do liczby ludności (według stanu w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania, tj. 3 6 lat. 37

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl

OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl ODKRYJ OLSZTYN w liczbach 2006 Powierzchnia miasta 87,9 km 2 Liczba mieszkańców 172 063 Ludność w wieku produkcyjnym 118 141 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 20 947 Zatrudnieni w przemyśle

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo