STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXII 18.4/10 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2011/2012: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku administracja. Następnie kwalifikowani będą absolwenci studiów wyŝszych z dziedziny nauki: nauki ekonomiczne oraz dyscyplin naukowych: nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, którzy zobowiązani będą do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów: 1/ wstęp do prawoznawstwa; 2/ konstytucyjny system organów państwa; 3/ prawo administracyjne; 4/ postępowanie administracyjne. Absolwenci pozostałych kierunków studiów wyŝszych zobowiązani będą do uzupełnienia róŝnic programowych ustalanych indywidualnie przez dziekana wydziału. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŝa grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie, o przyjęciu zadecyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. ARCHEOLOGIA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych: - w pierwszej kolejności dla kierunku archeologia; - w drugiej kolejności z innych kierunków, w programach których znajdują się wybrane zagadnienia dotyczące archeologii udokumentowane wpisem w indeksie, pod warunkiem uzupełnienia nie mniej niŝ 60 % wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych (liczonych godzinowo). W przypadku kandydatów z kierunków innych niŝ archeologia wymagana jest pozytywna ocena na świadectwie szkoły ponadgimnazjalnej lub udokumentowanie (indeks) zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego a w przypadku braku zaświadczenie lekarskie z adnotacja o moŝliwości wykonywania prac fizycznych w terenie. BIOLOGIA Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1/ absolwentów studiów wyŝszych biologii lub biotechnologii na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 2/ absolwentów studiów wyŝszych ochrony środowiska na podstawie średniej wyliczonej z: (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz (b) wyników testu kompetencyjnego z biologii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów biologicznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: Liczba punktów 15 i poniŝej Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. 1

2 BIOTECHNOLOGIA Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1/ absolwentów studiów wyŝszych z biotechnologii lub z biologii na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 2/ absolwentów studiów wyŝszych a) kierunek: analityka medyczna, inŝynieria biomedyczna, inŝynieria chemiczna i procesowa, inŝynieria środowiska, technologia Ŝywności i Ŝywienia człowieka, ochrona środowiska na podstawie średniej wyliczonej z (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz (b) wyników testu kompetencyjnego z biotechnologii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów biotechnologicznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: Liczba punktów 15 i poniŝej Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. CHEMIA Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyŝszych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów wyŝszych (co najmniej licencjata) zaliczyli co najmniej 60 % przedmiotów podstawowych i kierunkowych standardu na kierunku chemia liczonych godzinowo: tzn. co najmniej 468 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka 45, fizyka 27, biochemia i biologia 36, chemia 324 oraz 54 godziny z grupy przedmiotów kierunkowych: chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami, technologia chemiczna, aparatura i inŝynieria chemiczna, modelowanie i projektowanie procesów technologicznych. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. Absolwenci innych kierunków studiów wyŝszych niŝ kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, zobowiązani są do zaliczenia w czasie pierwszych trzech semestrów na zasadzie róŝnic programowych, następujących przedmiotów: nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie, systemy medialne w świecie. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub innych kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków pokrewnych mogą być zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia róŝnic programowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentacji artystycznej złoŝonej przez kandydata w formie elektronicznej (jpg, pdf, avi) lub na podstawie złoŝonych prac oryginalnych. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie o miejscu na liście rankingowej 2

3 decydować będzie średnia ocen ze studiów. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów wyŝszych edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, następnie absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci. Absolwenci kierunków innych niŝ muzyczne zobowiązani są do udokumentowania przygotowania muzycznego na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia. Kandydaci legitymujący się dyplomem innym niŝ edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zobowiązani są do uzupełnienia w czasie studiów bloku przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia wyznaczonego przez Rade Wydziału Artystycznego. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niŝ limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów. EKONOMIA Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyŝszych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. FILOLOGIA POLSKA Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: 1/średniej ze studiów wyŝszych oraz 2/oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego z dodatkową specjalnością język polski a takŝe innego kierunku humanistycznego i społecznego - ale z koniecznością uzupełnienia róŝnic programowych do minimum obowiązującego na kierunku filologia polska. Absolwenci Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców podlegają tym samym procedurom rankingowym (w ramach ustalonego limitu). FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie moŝna uzyskać 45 punktów. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA Podstawę kwalifikacji stanowi ranking ocen z egzaminu dyplomowego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii germańskiej lub języka niemieckiego. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŝa grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie, o przyjęciu zadecyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA IBERYJSKA Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku specjalizacji, którą chciałby kandydat studiować (język francuski, hiszpański, portugalski) obejmującej wiedzę o języku i kulturze odpowiedniego kraju romańskiego. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROMAŃSKA Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku specjalizacji, którą chciałby kandydat studiować (język francuski, hiszpański, portugalski) obejmującej wiedzę o języku i kulturze odpowiedniego kraju romańskiego. Warunkiem przystąpienia do rozmowy 3

4 kwalifikacyjnej jest dyplom ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii rosyjskiej, slawistyki (profil rusycystyczny lub rosjoznawstwa (kryterium podstawowe). Absolwenci studiów wyŝszych innych kierunków i specjalności filologicznych zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka rosyjskiego. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. FILOLOGIA, specjalność ROSJOZNAWSTWO Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych w zakresie rosjoznawstwa lub filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe). Absolwenci studiów wyŝszych innych kierunków i specjalności filologicznych zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka rosyjskiego. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. FILOLOGIA, specjalność SLAWISTYKA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych w zakresie slawistyki (kryterium podstawowe). Absolwenci studiów wyŝszych innych kierunków i specjalności filologicznych zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka bułgarskiego lub białoruskiego. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii ukraińskiej lub slawistyki (profil ukrainistyczny) - kryterium podstawowe. Absolwenci studiów wyŝszych innych kierunków i specjalności filologicznych zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka ukraińskiego. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. FILOZOFIA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych (róŝnych kierunków studiów). FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyŝszych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. FIZYKA Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie fizyki lub kierunku pokrewnego. Osobom, które na studiach wyŝszych nie mają wypełnionego minimum programowego określonego dla kierunku fizyka, Dziekan wskaŝe przedmioty oraz termin ich zaliczenia w ramach róŝnic programowych. GEOGRAFIA Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1/ absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 4

5 2/ absolwentów studiów wyŝszych innych kierunków na podstawie średniej wyliczonej z: (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz (b) wyników testu kompetencji z geografii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów geograficznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: Liczba punktów 15 i poniŝej Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. GRAFIKA O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków pokrewnych mogą być zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia róŝnic programowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentacji artystycznej złoŝonej przez kandydata w formie elektronicznej (jpg, pdf, avi) lub na podstawie złoŝonych prac oryginalnych. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. HISTORIA Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. Absolwenci studiów wyŝszych kierunków innych niŝ historia, zobowiązani będą do zaliczenia w trakcie studiów drugiego stopnia - przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych, stanowiących minimum programowe dla historii pierwszego stopnia. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a takŝe innych kierunków z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W przypadku identycznych ocen średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. INFORMATYKA Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów aŝ do wyczerpania limitu miejsc. KULTUROZNAWSTWO Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych kulturoznawstwa oraz róŝnych kierunków humanistycznych i społecznych np. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska i inne filologie, filozofia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika, socjologia, turystyka i rekreacja, europeistyka oraz inne kierunki pokrewne. Absolwenci kierunków innych niŝ kulturoznawstwo będą zobowiązani do zaliczenia róŝnic programowych (tzw. minimum programowego) z zakresu pierwszego stopnia studiów kulturoznawczych. LINGWISTYKA STOSOWANA Kandydatów - absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie lingwistyki stosowanej obowiązuje: 5

6 - przedłoŝenie pracy dyplomowej; - rozmowa kwalifikacyjna w zakresie: pracy dyplomowej, dyscyplin naukowych, których praca dotyczy, takich jak: fonologia, morfologia, składnia, tekstologia, semantyka leksykalna, glottodydaktyka i metodyka, translatoryka, historia i kultura w zakresie i na poziomie wyznaczonym przez program studiów pierwszego stopnia na specjalności lingwistyka stosowana i w ramach pierwszego języka, wybranego na cały okres studiów, praktycznego opanowania zadeklarowanego drugiego języka. W przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest: napisana i obroniona praca dyplomowa (licenjacka); zgodność programowa ukończonych studiów pierwszego stopnia (licencjackich), dotycząca studiowania dwóch języków w ramach oferowanych par,; zgodność prowadzonych specjalizacji: glottodydaktycznej lub translatorycznej; praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS. Kryteria szczegółowe: - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia max.20%, - ocena za pracę licencjacką max. 20%, - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej max. 20%, - ocena z egzaminu z praktycznej znajomości języka I max. 20%. - ocena z egzaminu z praktycznej znajomości języka II max. 20%. Razem: 100% Skala ocen za poszczególne części składowe: ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Uzyskane % LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych logopedii z audiofonologią albo filologii polskiej ze specjalnością (specjalizacją) logopedyczną. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. MALARSTWO (1,5 roczne) O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku malarstwo lub innych kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków pokrewnych mogą być zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia róŝnic programowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentacji artystycznej złoŝonej przez kandydata w formie elektronicznej (jpg, pdf, avi) lub na podstawie złoŝonych prac oryginalnych. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. MATEMATYKA Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE Podstawę kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych, nie niŝsza niŝ dobry (4,0). O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŝszych zrealizowanych: a) w ramach MISH, b) poza MISH - w zakresie kierunków uczestniczących w MISH, c) na kierunkach pokrewnych. W przypadku wyboru kierunku podstawowego innego niŝ miało to miejsce na studiach pierwszego stopnia, student musi zaliczyć nie mniej niŝ 60 % wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych liczonych godzinowo. 6

7 MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE Podstawę kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych, nie niŝsza niŝ dobry (4,0). O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŝszych zrealizowanych: a/ w ramach MISMP, b/ poza MISMP - w zakresie kierunków reprezentowanych przez wydziały UMCS: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Chemii. OCHRONA ŚRODOWISKA specjalizacja: chemia środowiska Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyŝszych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów pierwszego stopnia zaliczyli co najmniej 60 % przedmiotów podstawowych i kierunkowych standardu na kierunku ochrona środowiska, liczonych godzinowo: tzn. co najmniej 540 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka 45, fizyka 45, biologia i mikrobiologia 120, chemia i biochemia 120 oraz 342 godziny z przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, technologia w ochronie środowiska, zagroŝenia cywilizacyjne i zrównowaŝony rozwój, inŝynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne. specjalizacja: biologiczno-geograficzne aspekty ochrony środowiska dla absolwentów studiów wyŝszych w zakresie ochrony środowiska Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu. PEDAGOGIKA Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest zrealizowanie w toku studiów wyŝszych nie mniej niŝ 60 % godzin przedmiotów standardów kształcenia, dla kierunku pedagogika. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyŝszych. PEDAGOGIKA SPECJALNA Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest zrealizowanie w toku studiów wyŝszych nie mniej niŝ 60 % godzin przedmiotów standardów kształcenia, dla kierunku pedagogika specjalna. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyŝszych. POLITOLOGIA Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. Absolwenci innych kierunków studiów wyŝszych niŝ kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, zobowiązani są do zaliczenia w czasie pierwszych trzech semestrów na zasadzie róŝnic programowych, następujących przedmiotów: nauka o polityce, myśl polityczna, współczesne systemy polityczne. SOCJOLOGIA O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŝszych socjologicznych i niesocjologicznych (kierunków humanistycznych i społecznych). Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursu i obejmuje sumę wyników: 7

8 a) średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów pierwszego stopnia (nie niŝszej niŝ 3,20) waga 0,3 oraz b) rozmowy kwalifikacyjnej waga 0,7 Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje pytania z zakresu przedmiotów wchodzących w skład przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych (tzw. minimum programowe dla kierunku socjologia). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. Absolwenci innych kierunków studiów wyŝszych niŝ kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, zobowiązani są do zaliczenia w czasie pierwszych trzech semestrów na zasadzie róŝnic programowych, następujących przedmiotów: międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych. TURYSTYKA I REKREACJA Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1/ absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 2/ absolwentów studiów wyŝszych innych kierunków na podstawie średniej wyliczonej z: (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz (b) wyników testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów kierunku turystyka i rekreacja i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: Liczba punktów 15 i poniŝej Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. ZARZĄDZANIE Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyŝszych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia administracji. Pierwszego dnia przyjmowania dokumentów prawo złoŝenia dokumentów i otrzymania decyzji o przyjęciu będą mieli tylko absolwenci kierunku administracja. W następnych dniach o przyjęciu decydować będzie kolejność składania kompletu dokumentów bez względu na kierunek ukończonych studiów wyŝszych, z zastrzeŝeniem iŝ absolwenci 8

9 studiów wyŝszych z dziedziny nauki: nauki ekonomiczne oraz dyscyplin naukowych: nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, którzy zobowiązani będą do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów: 1/ wstęp do prawoznawstwa; 2/ konstytucyjny system organów państwa; 3/ prawo administracyjne; 4/ postępowanie administracyjne. Absolwenci pozostałych kierunków studiów wyŝszych zobowiązani będą do uzupełnienia róŝnic programowych ustalanych indywidualnie przez dziekana wydziału. CHEMIA (zaoczne) Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyŝszych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów pierwszego stopnia zaliczyli co najmniej 60 % przedmiotów podstawowych i kierunkowych standardu na kierunku chemia liczonych godzinowo: tzn. co najmniej 468 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka 45, fizyka 27, biochemia i biologia 36, chemia 324 oraz 54 godziny z grupy przedmiotów kierunkowych: chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami, technologia chemiczna, aparatura i inŝynieria chemiczna, modelowanie i projektowanie procesów technologicznych. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. Absolwenci innych kierunków studiów wyŝszych niŝ kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, zobowiązani są do zaliczenia w czasie pierwszych trzech semestrów na zasadzie róŝnic programowych, następujących przedmiotów: nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie, systemy medialne w świecie. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (zaoczne) O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub innych kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków pokrewnych mogą być zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia róŝnic programowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentacji artystycznej złoŝonej przez kandydata w formie elektronicznej (jpg, pdf, avi) lub na podstawie złoŝonych prac oryginalnych. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. EKONOMIA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. FILOLOGIA POLSKA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: 1/średniej ze studiów wyŝszych oraz 2/oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego z dodatkową specjalnością język polski a takŝe innego kierunku humanistycznego i społecznego - ale z koniecznością uzupełnienia róŝnic programowych do minimum obowiązującego na kierunku filologia polska. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA (zaoczne) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim obejmująca wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie moŝna uzyskać 45 punktów. 9

10 FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA (zaoczne) Podstawę kwalifikacji stanowi ranking ocen z egzaminu dyplomowego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii germańskiej lub języka niemieckiego. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŝa grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie, o przyjęciu zadecyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA IBERYJSKA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku specjalizacji, którą chciałby kandydat studiować (język francuski, hiszpański, portugalski) obejmującej wiedzę o języku i kulturze odpowiedniego kraju romańskiego. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROMAŃSKA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku specjalizacji, którą chciałby kandydat studiować (język francuski, hiszpański, portugalski) obejmującej wiedzę o języku i kulturze odpowiedniego kraju romańskiego. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom ukończenia Studiów wyŝszych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2. FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA (zaoczne) Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych w zakresie filologii rosyjskiej, slawistyki (profil rusycystyczny lub rosjoznawstwa (kryterium podstawowe). Absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków i specjalności filologicznych zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka rosyjskiego. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania ich podjęcia przez co najmniej 40 osób. GEOGRAFIA (zaoczne) Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1/ absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 2/ absolwentów studiów wyŝszych innych kierunków na podstawie średniej wyliczonej z: (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz (b) wyników testu kompetencji z geografii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów geograficznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: Liczba punktów 15 i poniŝej Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 10

11 Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. GRAFIKA (zaoczne) O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków pokrewnych mogą być zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia róŝnic programowych. Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentacji artystycznej złoŝonej przez kandydata w formie elektronicznej (jpg, pdf, avi) lub na podstawie złoŝonych prac oryginalnych. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. HISTORIA (zaoczne) Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyŝszych. Absolwenci studiów wyŝszych aa kierunków innych niŝ historia, zobowiązani będą do zaliczenia w trakcie studiów drugiego stopnia - przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych, stanowiących minimum programowe historii pierwszego stopnia. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (zaoczne) Rekrutacja na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów do wysokości limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŝszych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a takŝe nauk humanistycznych i społecznych. INFORMATYKA (zaoczne) Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów aŝ do wyczerpania limitu miejsc. KULTUROZNAWSTWO (zaoczne) Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŝszych kulturoznawstwa oraz róŝnych kierunków humanistycznych i społecznych np. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska i inne filologie, filozofia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika, socjologia, turystyka i rekreacja, europeistyka oraz inne kierunki pokrewne. Absolwenci kierunków innych niŝ kulturoznawstwo będą zobowiązani do zaliczenia róŝnic programowych (tzw. minimum programowego) z zakresu pierwszego stopnia studiów kulturoznawczych. MATEMATYKA (zaoczne) Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. PEDAGOGIKA (zaoczne) Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest zrealizowanie w toku studiów wyŝszych nie mniej niŝ 60 % godzin przedmiotów standardów kształcenia, dla kierunku pedagogika. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyŝszych. PEDAGOGIKA SPECJALNA (zaoczne) Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest zrealizowanie w toku studiów wyŝszych nie mniej niŝ 60 % godzin przedmiotów standardów kształcenia, dla 11

12 kierunku pedagogika specjalna. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyŝszych. POLITOLOGIA (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. Absolwenci innych kierunków studiów wyŝszych niŝ kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, zobowiązani są do zaliczenia w czasie pierwszych trzech semestrów na zasadzie róŝnic programowych, następujących przedmiotów: nauka o polityce, myśl polityczna, współczesne systemy polityczne. SOCJOLOGIA (zaoczne) O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŝszych socjologicznych i niesocjologicznych (kierunków humanistycznych i społecznych). Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursu i obejmuje sumę wyników: a) średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów pierwszego stopnia (nie niŝszej niŝ 3,20) waga 0,3 oraz b) rozmowy kwalifikacyjnej waga 0,7 Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje pytania z zakresu przedmiotów wchodzących w skład przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych (tzw. minimum programowe dla kierunku socjologia). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyŝszych. Absolwenci innych kierunków studiów wyŝszych niŝ kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, zobowiązani są do zaliczenia w czasie pierwszych trzech semestrów na zasadzie róŝnic programowych, następujących przedmiotów: międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych. TURYSTYKA I REKREACJA (zaoczne) Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1/ absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 2/ absolwentów studiów wyŝszych innych kierunków na podstawie średniej wyliczonej z (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu oraz (b) wyniku testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów kierunku turystyka i rekreacja i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: Liczba punktów 15 i poniŝej Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. ZARZĄDZANIE (zaoczne) Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŝonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. 12

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2012/2013: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Podstawę

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII 18.4/10 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII-40.6/12 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 23 maja 2012 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII-35.6/16 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII-35.6/16 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych Wydziałach i kierunkach studiów: Załącznik

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 102 /2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2016 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); stopnia (3-letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-28.37/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-28.37/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-28.37/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 W 1 liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-17.5/18 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. zm. XXIV-22.23/18

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-17.5/18 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. zm. XXIV-22.23/18 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-17.5/18 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. zm. XXIV-22.23/18 WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UŚ z dnia 15 czerwca 2011 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora z dnia 24 czerwca 2010 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA 3,5 roku Przelicznik dla przedmiotu p astronomia albo geografia albo matematyka 1 = 0,60 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna p 2 = 0,40 * Kandydat wskazuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 237/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 237/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Nr 237/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych w roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO UBIEGAJ

UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO UBIEGAJ Załącznik nr 2 UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA w latach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Lp. Nazwa olimpiady Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 6 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo