Kancelaria Biegfych Rewident6w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Biegfych Rewident6w"

Transkrypt

1 Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od r. do r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI. Kamieniec lob Zakopane dla Rady Powiatu Tatrzanskiego, Rady Spolecznej i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im, dr T. Chalubinskiego w Zakopanem KRAKOW Kancelaria Bieglych Rewident6w S.A Krak6w al. Pokoju 84 Koncesja Krajowej Izby Bieglych Rewident6w nr 293

2 "A U X I L I U M" S.A., KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTOW, KRAKOW, AL Pokoju ZLECENIODAWCA OPRACOWANIE Szpital Powiatowy Opinia i raport im. dr T. Chalubinskiego w Zakopanem z badania sprawozdania VI. Kamieniec lob finansowego za rok Zakopane WYKONAWCY DATA Biegly Rewident r, Janina Przytula-Wronska Nr ewid ODPOWIEDZIALNOSC FIRMOWA: Kancelaria Bieglych Rewidentow "AVXILIVM" S.A. Krakow, al. Pokoju 84 Koncesja Krajowej Izby Bieglych Rewidentow Nr293

3 OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGlEGO REWIDENTA Dla Rady Powiatu Tatrzanskiego, Rady Spolecznej i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. dr T. Chalubinskiego w Zakopanem Przeprowadzilisrny badanie zataczoneqo sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. dr T. Chalubinskieqo w Zakopanem z siedzlba w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, na kt6re sklada sie: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporzadzony na dzieri 31 grudnia 2006 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ surna ,37 zl 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2006 roku wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,89 zl 4) zestawienie zmian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujqce zwiekszenie kapitafu wtasnego 0 kwote ,98 zl 5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujqcy zwiekszenie stanu srodkow plenieznych o kwote ,57 zl 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzadzenie tego sprawozdania 'finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii 0 rzetelnosci, prawidlowosci i [asnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawldlowosci ksiqg rachunkowych stanowlacych podstawe jego sporzadzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilisrny stosownie do postanowien: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 2) norm wykonywania zawodu biegtego rewidenta, wydanych przez Kraiowa Rade Biegtych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalisrny i przeprowadzilisrny w taki spos6b, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii 0 sprawozdaniu. W szczeqolnosci badanie obejrnowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez [ednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazalace] mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksleqowych, z kt6rych wynikaja liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu ~inansowym, jak i calosclowa ocene sprawozdania finansowego. (

4 Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejrnulace dane liczbowe i objasnienia slowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzieri 31 grudnia 2006 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, b) sporzadzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolane] wyze] ustawie zasadami (polityka) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, c) jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy - statutu jednostki. Sprawozdanie z dzialalnoscl jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 0 rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. Biegly rewident: Podmiot uprawniony do badania: mgr Janina Przytula-Vvroriska nrew ~ Krakow, dnia 31 niarzec 2007 roku I<.ancel(',ria Bieg{ych Rewidentow "AUXILlUM" SA Krakow, al. Pokoju 84 REGON NIP tel Kancelaria Biegtych Rewident6w,4 f) X L, IJ... 5'. t Uatawq 0!iegtych Rewldentac~ zgodnle r) Ilch Samorzqdzie (Dz.U.Nr 12 z." wpiaanq do rejestru Kralowat bby Rewident6w pod Nr 293

5 Spis tresci A. czssc OGOLNA 3 I. INFORMACJE WST~PNE 3 II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI.. 4 III. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 6 B. cz~st SZCZEGOLOWA 9 I. System rachunkowosci 9 II. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej 10 III. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc aktyw6w 11 A. AKTYWA TRWALE 11 B. AKTYWA OBROTOWE 12 IV. Kompletnosc, rzetelnose, prawidlowosc pasyw6w l3 A. KAPITAL WLASNY ; 13 B. ZOBOWlf\ZANIA I REZERWY 14 V. Rachunek zysk6w i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy) 15 PRZYCHODY I ZYSKI 15 KOSZTY I STRATY 16 USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO 16 VI. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalych sprawozdan 17 VII. Zobowiazania warunkowe 18 VIII. Zdarzenia po dacie bilansu 18 IX. Ustalenia koncowe 18 2

6 RAPORT uzupelniajacy opinie z badania sprawozdania finansowego na dzien r. Szpitala Powiatowego im.t.chalu binskiego Zakopane, ul, Kamieniec 10 A. CZltSC OGOLNA 1. INFORMACJE WSTEPNE 1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzila Kancelaria Bieglych Rewidentow.Auxilium" S.A. w Krakowie al. Pokoju 84 na podstawie urnowy nr 68/07 z dnia r. Podmiot badajacy jest wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod nr 293. Badanie przeprowadzilismy w siedzibie Firrny w dniach r. Wyborn audytora dokonalo Starostwo Powiatu Tatrzariskiego. W roku poprzednim badanie sprawozdania finansowego Szpitala wykonywala Kancelaria Bieglych Rewidentow.Auxilium"! wydala opinie bez zastrzezen. Badanie przeprowadzil w imieniu firrny.auxilium" biegly rewident : mgr Janina Przytula-Wronska nr ew. 9406/7127. Zarowno biegly rewident przeprowadzajacy badanie jak i podmiot uprawniony do badania sa niezalezni od badanej Jednostki co potwierdzili stosownymi oswiadczeniami. 2. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe obejmujace : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzadzony na dzieil r. kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume ,37 zl rachunek zyskow i strat za okres r. wykazujacy zysk netto w kwocie ,89 zl - sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych za okres r. wykazujace zwiekszenie srodkow pienieznych w kwocie ,57 zl zestawienie zmian w kapitale wlasnyrn za rok obrotowy od roku do roku wykazujace zwiekszenie kapitalu wlasnego 0 kwote ,98 zl - dodatkowe inforrnacje i wyjasnienia, - ksiegi rachunkowe i dokumentacja finansowo-ksiegowa za rok 2006 na podstawie, kt6rych sprawozdanie to sporzadzono. 3!

7 W ramach zlecenia dokonalismy oceny ksiag rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepisow prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci. Przedmiotem badania nie bylo wykrycie i ujawnienie zdarzen objetych sciganiem z mocy prawa oraz zdarzen wystepujacych poza systemem rachunkowosci, Badanie zostalo przeprowadzone w glownej mierze metoda wyrywkowa- stad, z uwagi na ograniczenia wlasciwe kazdamu systemowi kontroli- nie jest mozliwe unikniecie ryzyka, iz pewne nieprawidlowosci mogly zostac nie wykryte. Sprawozdanie z dzialalnosci Szpitala zostalo przez nas sprawdzone w zakresie zgodnosci z danymi rocznego sprawozdania finansowego. 3. Kierownik Jednostki potwierdzil na pismie kornpletnosc zamkniecia ksiag rachunkowych i ujecia w rocznym sprawozdaniu finansowym dokumentow dotyczacych badanego okresu, a takze wykazania wszelkich zobowiazan warunkowych oraz istotnych zdarzen po dacie bilansu mogacych miec wplyw na sprawozdanie finansowe. 4. W trakcie badania Jednostka udostepnila dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia niezbedne dla potrzeb badania sprawozdania finansowego, nie bylo ograniczenia badania. 5. Sprawozdanie finansowe za 2005 r zostalo zatwierdzone uchwala nr XXVII204/06 Rady Powiatu Tatrzanskiego w dniu roku, oraz zlozone w Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym Krakow-Srodmiescie w Krakowie Wydzial XI Gospodarczy oraz w Urzedzie Skarbowym. Szpital nie zglosil do publikacji sprawozdania finansowego za 2005 r. w Monitorze Polskim B. Zysk roku 2005 uchwala Rady Powiatu XXXIV/205/06 przeznaczono na pokrycie strat lat ubieglych oraz blad podstawowy- strate postanowiono pokryc z przyszlych zysk6w. Bilans zamkniecia za rok poprzedzajacy rok badany zostal wprowadzony do ksiag jako bilans otwarcia. 6. Zakres i spos6b przeprowadzonych przez nas badan wynika ze sporzadzonej i przechowywanej przez Kancelarie Bieglych Rewident6w.Auxilium" S.A. dokumentacji rewizyjnej z badania. II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI 1. Na podstawie Decyzji Wojewody Nowosadeckiego Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem z dniem 28 pazdziernika 1997 roku zostal wpisany do rejestru zakladow opieki zdrowotnej pod numerem 73. Zarzadzeniem ill 52 Wojewody Nowosadeckiego z dnia roku Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem zostal przeksztalcony w Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. W dniu r. zmieniono wpis do rejestru Wojewody Malopolskiego pod numerem R-WM/0500 w miejsce rejestru Wojewody Nowosadeckiego. Szpital dziala na podstawie statutu zatwierdzonego zarzadzeniem ill 6/98 Wojewody Nowosadeckiego z dnia zmieninego uchwalami Nr VIII/43/99, ill XVIII/93/00, ill VI/30/03, ill X/54/03 Rady Powiatu Tatrzanskiego, oraz z dnia roku. 4!

8 Jednolity tekst statutu zatwierdzony byl uchwalq nr 6 Rady Spolecznej SP ZOZ z dnia r. ogloszony Zarzadzeniem nr 2/2004 Dyrektora SP ZOZ w Zakopanem w dniu roku. W dniu r nastapilo przyjecie statutu w nowym brzrnieniu. Uchwala nr 16/04 w dniu r. Rada Spoleczna Szpitala Powiatowego im.tytusa Chalubinskiego w Zakopanem uchwalila zmiany w statucie. W dniu r. Rada Powiatu Tatrzanskiego zatwierdzila zmiany w statucie zakladu uchwala nr XX1118/04. Szpital wpisany zostal w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: w dniu r. Rokiem obrachunkowym w badanej Jednostce jest rok kalendarzowy. 2. Fundusz podstawowy Szpitala (fundusz zalozycielski ) na dzien r. wynosil ,37 zl. 3. W 2006 r. Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zakopanem byla: mgr Regina Tokarz. Glownym Ksiegowym na dzien r. jest Pani mgr Halina Mieszczanczyk. 4. Szpital posiada 6 osobowa Rade Spoleczna w skladzie: Jerzy Muniak, Jerzy Toczek, Tadeusz Piszczek, Robert Chowaniec, Arkadiusz Klecha, Marzena Mitan-Abel. 5. Zasadniczym przedmiotem dzialalnosci Szpitala jest: badania i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad pracownikami, pielegnacja chorych, opieka nad niepelnosprawnymi, diagnostyka medyczna i orzekanie 0 stanie zdrowia. 6. Srednioroczne zatrudnienie w 2006 r. wynosilo 362 osoby. 7. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastepujacy: Szpital jest platnikiem podatku od towarow i uslug VAT. Numer nadany przez Urzad Skarbowy w Zakopanem jest nastepujacy: NIP

9 III. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ. 1.Sytuacja majatkowa i finansowa oraz rento~osc jednostki. Porownawczy bilans za lata AKTYWA 2005 r. udzial w 2006 r. udzial w Dynamika % sumie sumie bil. tys. ZI bil. % tys. ZI II % 2006/2005 A. Aktywa trwale 32074,6 85, ,8 83,3 104,2 I. Wartosci niematerialne i prawne 7,6-2,7-35,5 II. Rzeczowe aktywa trwale ,9 84, ,5 83,1 104,1 III. Naleznosci dluqoterminowe IV. Inwestycje dluqoterminowe 50,0 0,1 V. Dfugoterminowe rozl. miedzvokresowe 67,1 0,2 38,6 0,1 57,5 B. Aktvwa obrotowe 5666,3 15,0 6677,0 16,7 117,8 I. Zapasy 242,8 0,6 233,0 0,6 96,0 II. Naleznosci kr6tkoterminowe 2953,4 7,8 2722,7 6,8 92,2 III. lnwestvcie kr6tkoterminowe 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 1. Kr6tkoterminowe aktywa 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostalych jednostkach c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne IV. Kr6tkbterminowe rozliczenia miedzvokresowe 40,3 0,1 42,8 0,1 106,2 Razem aktywa 37740,9 100% 40093,8 100% 106,2 W roku 2006 struktura majatkowa zmienila sie znacznie, majatek obrotowy wzrosl w wiekszym stopniu niz majatek trwaly. W bilansie obserwuje sie wzrost sumy bilansowej 0 6,2 % spowodowany glownie wzrostem aktywow obrotowych. W obszarze aktywow obrotowych najwiekszy WZfOSt bezwzgledny dotyczy kr6tkoterminowych aktywow finansowych-srodkow pienieznych. Zanotowano spadek naleznosci i zapasow, co przy wzroscie sprzedazy swiadczy o efektywniejszym gospodarowaniu majatkiem obrotowym. Po stronie pasyw6w wzrost sumy bilansowej spowodowany jest glownie spadkiem zobowiazan krotkoterminowych oraz wzrostem kapitalu wlasnego-zysku netto. 6

10 2005 r. udzialw 2006 r. udzialw dynamika % PASYWA sumie sumie tys. ZI tys. ZI bil.% bil.% 2006/2005 A. Kapital (fundusz) wlasnv 23714,3 62, ,8 80,4 135,9 l.kapltal (fundusz) podstawowy II.Kapital zap- fundusz zakladu 30209,1 660,2 80,0 1, ,8 660,2 78,0 1,8 103,5 100,0 VII. Zysk (strata) z lat ubieqlvch ,8-36,3-3339,9-8,4 24,4 VIII. Zysk (strata) netto 6544,8 17,4 3627,7 9,0 55,4 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 14026,6 37,2 7867,0 19,6 56,1 I. Rezerwy na zobowiazania 1 206,4 3, ,5 2,9 98,3 II. Zobowiazania dluqoterrnlnowe 7815,0 20,7 2000,0 5,0 25,6 III. Zobowiazania kr6tkoterminowe 4903,7 13,0 4528,5 11,3 92,4 IV. Rozliczenia rniedzvokresowe 101,5 0,3 153,0 0,4 150,7 SUMA PASYWOW 37740,9 100% 40093,8 100% 106,2 Rachunek zysk6w i strat Rachunek zysk6w i strat za lata w cenach rzeczywistych 2005 r r. dynamika % zmiana tys. zl tys. zf 2005=100% 2005=100% Przychody ze sprzedazy i A,.. zrownane z rurru 22739, ,8 113,6 B Koszty dzialalnosci operacyjnej 20501, ,0 108,2 C Zysk (strata) ze sprzedazy 2237,9 3644,8 162,9 Pozostale przychody D operacyjne 4682,4 518,2 11, E Pozostale koszty operacyjne 501,6 267,7 53,4 Zysk (strata) na dzialalnosci F operacyinej 4 180,8 3895,3 93,2 G Przychody finansowe 1 352,5 160,2 11,9 H Koszty finansowe 1 253,8 398,5 31,8 Zysk (strata) brutto na I dzialalnosci oospodarcze] 6517,4 3657,0 56,1 181,3 J Zyskinadzwycza;ne 27,4 K Straty nadzwyczajne L Zysk (strata) brutto 6544,8 3657,0 55,9 178,8 Obowiazkowe obciazenia M lwvniku finansoweqo 29,3 N Zvsk (strata) netto 6544,8 3627,7 55,4 177,4 W obszarze rachunku zysk6w i strat zwraca uwage bardzo duza dynamika zysku netto 7 I

11 w warunkach porownywalnych. Wynik finasowy za 2006 rok jest dodatni juz na poziomie zysku ze sprzedazy. Dodatkowo nalezy zwrocic uwage na korzystna relacje : zysk- sprzedaz- koszty. Dynamika zysku prawidlowo wyprzedza dynamike sprzedazy, a ta z kolei dynamike kosztow. Szpital osiagnal zysk w 2006 roku na pozostalej dzialalnosci t.j. z pozostalych przychod6w operacyjnych i strate na dzialalnosci finansowej. 2.Analiza wskaznikowa. PODSTAWOWE WSKAZNIKI EKONOMICZNE DLA OCENY FIRMY Wskazniki plynnoeci jedn r r. Wskaznik plynnoeci natychmiastowejj inwestycje kr6tkoter.lzobowiqzania kr6tkoter- zob powyzej 12 krotnosc 1,2 1,3 m-e kredvtv-zfss Wskaznik blezace] plynnosci finansowej aktywa obrotowe- nalezn.pow.12 m-cy- RM I zobowiazania kr6tkoterminowe- kredvtv-zfss Wskaznik plynnoscl -szybki (aktywa obrotowe-zapasy- RMK) I (zobowiazania kr6tkoterminowe- zobow.oow.tz m-c- kredyty-zfss) krotnosc 2,8 2,3 krotnosc 2,7 2,3 Obrotowosc i wsk.finansowania Jedn r r. Trwal6sc struktury finansowania kapitaly wtasne+ rezerwy+ zob.dtug+ zob.kr z tyt.dostaw krotnosc 0,87 0,88 powvze] 12 m-cy/aktywa oqolern Cykl obrotu zapasami srednl stan zapas6w*365/koszt wl. produkt6w i towar6w dni 5 4 Cykl nalsznosci kr6tkoterminowych sredni stan naleznosci z tyt, dostawi ustug*365/przychodyze sorzedazv Cykl zobowlazari kr6tkoterminowych sredni stan zobowiazari z tyt.dostaw i ustug*365 Ikoszt wt. sorzedanvch produkt6w i towar6w dni dni 23 12,4 Wskazniki rentownosci Jedn r r. Rentownosc sprzedazy netto zysk(strata) netto I przychody ze sprzedazy x 100% Rentownosc kapitalu wlasnego zvskistrata) netto I kapital wlasnv x 100% % % ,1 11,3 Wskazniki rentownosci w 2006 roku sa bardzo wysokie, w waunkach por6wnywalnych wyzsze niz w roku Wskazniki plynnosci utrzymuja dobry, wysoki poziom, Szpital nie powinien miec problemow ze splata zobowiazan. 1/ 8 1/ f

12 We wskaznikach efektywnosci gospodarowania majatkiem obserwujemy obnizenie cyklu splaty zobowiazan,cyklu zapas6w oraz inkasa naleznosci, co dowodzi 0 lepszym zarzadzaniu kapitalem obrotowym. Poprawie ulegl wskaznik obrazujacy trwalosc struktury finansowania. Z analizy wynika, ze Szpital poprawil swoja sytuacje, wszystkie wskazniki sa duzo lepsze niz w roku Kondycja majatkowa i finansowa jest stabilna. Wyniki badania sprawozdania finansowego nie wskazuja na fakty mogace stanowic ewentualne zagrozenie dla kontynuacji przez Jednostke dzialalnosci w roku nastepnym po badanym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania badz istotnego ograniczenia przez nia dotychczasowego zakresu dzialania. B. CZF;SC SZCZEGOLOWA I. System rachunkowosci 1. Szpital posiada Polityke Rachunkowosci zatwierdzona przez Dyrektora. 2. Polityka Rachunkowosci stosowana przez badana Jednostke zawiera: - wykaz kont ksiegi gl6wnej, - wykaz kont ksiag pomocniczych, - og61ny komentarz ksiegowan na poszczeg61nych kontach. - zasady wyceny majatku. Niekt6re zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w wymagaja szczeg6lowych unormowan, np. zasady wyceny naleznosci w kwestii tworzenia odpis6w aktualizujacych i naliczania odsetek zasady wyceny zobowiazan dlugoterminowych. 3. Ksiegi rachunkowe prowadzone sa technika komputerowa - System Finansowo-ksiegowy "Symfonia" firmy Matrix.Tabe1a amortyzacyjna srodkow trwalych prowadzonajest w Exe1u. Ewidencja materialow i place prowadzone sa w odrebnych systemach informatycznych. 4. Urzadzenia ksiegowe analityczne i syntetyczne (wydruki komputerowe) daja mozliwosc uzyskania szczegolowosci dla ce16w sprawozdawczych. Jednostka nie posiada dokumentacji technologicznej systemu przetwarzania danych, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 rachunkowosci. Oceniajac przyjete i stosowane formy rachunkowosci w Jednostce stwierdzamy, ze umozliwiaja one rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majatkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentownosci Jednostki. 5. Dane na poczatek okresu zawarte w bilansie za okres r. wynikaja z bilansu na r. Zasada ciaglosci bilansowej jest zachowana. 6. Rachunek zysk6w i strat za okres zostal sporzadzony w wersji por6wnawczej. 9 I

13 7. Biegly rewident na podstawie przeprowadzonego badania - nie stwierdzil istotnego faktu wskazujacego na to, ze badana Jednostka nie stosuje podstawowych zasad rachunkowosci tj.: - zasady kontynuacji dzialania, - zasady ciaglosci, - zasady memorialu, - zasady ostroznej wyceny, - zasady wspolmiemosci. II. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej. 1. Istniejacy w Szpitalu system kontroli wewnetrznej oparty jest przede wszystkim na kontroli funkcjonalnej wynikajacej z podzialu funkcji. Kontrola ta jest w zasadzie prawidlowo wykonywana mimo ograniczenia wynikajacego z malej liczby zatrudnionych na stanowiskach funkcyjnych. Dokumenty ksiegowe nosza znamiona tr6jstopniowej kontroli funkcjonalnej. 2. Zastosowane metody badania nie wykazaly wyrnagajacych ujecia w Raporcie nieprawidlowosci w zakresie nadzoru kierownictwa Jednostki nad jej dzialalnoscia, 3. Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiazkow w zakresie rachunkowosci ponosil w roku obrachunkowym - Glowny Ksiegowy. 4. Szpital posiada opracowana instrukcje inwentaryzacyjna, oraz instrukcje obiegu dokument6w. 5. Inwentaryzacja na dzien bilansowy objeto: - srodki pieniezne w kasie, spis z natury, - zapasy materialow - spis z natury. - inwentaryzacja sald naleznosci i zobowiazan w ramach wzajemnych potwierdzen, - inwentaryzacja srodkow pienieznych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald,! 10 /

14 III. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc aktyw6w. A. AKTYWA TRWALE ,80 zl 1. Wartosci niematerialne i prawne. 2685,43 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 0,0 % Obejmuja inne wartosci niematerialne i prawne - licencje na oprogramowania komputerowe wycenione w wartosci nabycia pomniejszonej 0 umorzenie. Wartosci niematerialne i prawne zostaly prawidlowo zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 2. Rzeczowe aktywa trwale ,17 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 83,1 % w tym: Srodki trwale: ,44 zl - grunty ,00 zl - budynki, lokale i obiekty ,95 zl - urzadzenia techniczne i maszyny 74283,59 zl - srodki transportu ,55 zl - inne srodki trwale ,35 zl Srodki trwale w budowie: ,73 zl Badaniem objeto ewidencje analityczna i syntetyczna skladnikow rzeczowych aktyw6w trwalych, ruch srodkow trwalych w 2006 roku, plan amortyzacji i zastosowane stawki amortyzacyjne oraz wycene nabytych srodkow trwalych. Srodki trwale wyceniono w cenach nabycia pomniejszonych 0 odpisy umorzeniowe. Srodki trwale 0 wartosci powyzej zl umarzane sa w oparciu 0 przyjety plan amortyzacji wedlug stawek wynikajacych z Ustawy 0 podatku dochodowym od osob prawnych z dnia r. ZmianY,wartosci poczatkowej oraz dotychczasowego umorzenia srodkow trwalych przedstawiono prawidlowo w dodatkowych informacjach i objasnieniach, Ruch srodkow trwalych zostal prawidlowo udokumentowany. Rozpoczete zadania inwestycyjne na r. to: - maszyny w montazu ,00 zl, - rozbudowa oddzialu ratunkowego ,61 zl, - ulepszenie dzwigow ,12 zl Wykazane w sprawozdaniu finansowym rzeczowe aktywa trwale zostaly przedstawione w bilansie w spos6b prawidlowy, 3. Naleznosci dlugoterminowe - nie wystepuja 4. Inwestycje dlugoterminowe 50000,00 zl Udzial w sumie bilansowej 0,1 % Sato 100 % udzialy w Spolce z 0.0. "G6ralmed " wycenione w cenie nabycia. 11 I

15 5. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe ,20 zl Udzial w sumie bilansowej 0,1 % Obejmuje prowizje od kredytu z BOS oplacona z gory, dotyczaca okresu po 2007 r. B. AKTYWA OBROTOWE ,57 zl 1. Zapasy ,37 zl Udzial w sumie bilansowej 0,6 % Sa to zapasy materialow medycznych, lekow i innych wycenionch w rzeczywistych cenach zakupu, potwierdzone spisem z natury na dzien bilansowy. Na materialy bez obrotu przez okres wiekszy niz rok dokonano 100 % odpisu aktualizujacego w wysokosci 20095,54 zlotych. Pozycja bilansowa prawidlowa, 2. Naleznosci kretkoterminowe ,29 zl Udzial w sumie bilansowej 6,8 % wtym: - naleznosci z tytulu dostaw i uslug (brutto) od pozostalychjednostek o okresie splaty do 12 miesiecy ,15 zl - odpis aktualizujacy naleznosci z tytulu uslug ( ,28 zl) - naleznosci z tyt. dostaw i uslug netto ,87 zl - naleznosci z tyt.podatkow.cel.ubezpieczeri 0,00 zl - inne naleznosci ,42 zl Badaniem objeto ewidencje syntetyczna i analityczna z uwzglednieniem okres6w powstania naleznosci, wycene naleznosci. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug od pozostalych jednostek zostaly zinwentaryzowane wedlug stanu na dzien bilansowy, kontrahenci potwierdzili 92,4 % stanu naleznosci, Struktura czasowa naleznosci z tytulu dostaw i uslug przedstawia sie nastepujaco: - w przedziale czasowym do 1 miesiaca 93,6 % ogolu naleznosci - w przedziale " od 1-2 miesiecy 0,0"" - w przedziale od 2-6 m.-cy 0,1 % " " - w przedziale " od 6-12 m.-cy 0,2% " " - w przedziale " powyzej 1 roku 6,1% Naleznosci w przedziale wiekowym 6-12 miesiecy oraz powyzej 1 roku objeto w 100 % aktualizacja wyceny za wyjatkiem zaplaconych do dnia badania. W sumie odpis aktualizujacy naleznosci z tyt.dostaw i uslug wynosi ,28 zlotych. Do dnia badania splynelo 80,3 % naleznosci tj ,46 zlotych, Inne naleznosci - na saldo skladaja sie naleznosci z tytulu pozyczek mieszkaniowych oraz rozrachunki z pracownikami.na naleznosci watpliwe utworzono 100 % odpis aktualizujacy w wysokosci ,77 zlotych. Naleznosci wyceniono do bilansu w prawidlowej wysokosci, 12

16 3. Inwestycje krotkoterminowe ,30 zl Udzial w sumie bilansowej 9,2 % Sato krotkoterminowe aktywa finansowe-srodki pieniezne. Stan gotowki w kasie wykazany w wartosci nominalnej jest zgodny ze spisem z natury dokonanym wedlug stanu na dzieri r. Stan srodkow pienieznych na rachunkach bankowych jest zgodny z wyciagami bankowymi, zostal potwierdzony przez banki w ramach potwierdzenia sald na r. 4. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 42833,61 zl Udzial w sumie bilansowej 0,1 % Na wartosc rozliczen miedzyokresowych skladaja sie koszty ubezpieczen poniesione jednorazowo w roku badanym, a dotyczace innych okresow, takze odsetki niezapadle na dzien bilansowy od Iokat i VAT do rozliczenia w nastepnyrn miesiacu. Pozycja bilansowa prawidlowa. IV. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasywow. A. KAPITAL WLASNY ,07 zl Udzial w sumie bilansowej 80,4 % wtym: - fundusz podstawowy ,37 zl - kapital zapasowy ,19 zl - pozostale kapitaly rezerwowe 0,00 zl - wynik finansowy netto z lat ubieglych (strata) ,38 zl - wynik finansowy roku obrotowego ,89 zl Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, wypis z krajowego rejestru sadowego oraz uchwaly zatwierdzajace roczne sprawozdanie finansowe i podzial wyniku. Fundusz podstawowy - fundusz zalozvcielski Stan na poczatek okresu ,28 zl Zwiekszenia: otrzymane dotacje- zakupy srodkow trwalych ,49 zl przekazany ST ,40 zl Stan na koniec okresu ,37 zl Fundusz zakladu - bez zmian w ciagu roku badanego ,19 zl Wynik z lat ubieglych Stan na poczatek okresu strata ,56 zl Zwiekszenie straty - blad podstawowy roku 2005 I rezerwa na swiadczenia pracownicze, korekta umorzen/ ,80 zl zmniejszenia-zysk roku ,98 zl -umorzenie pozyczki restrukturyzacyjnej Skarbu Panstwa ,00 zl korekta dot l.poprzed-naliczenie i umorzenie kosztow komomiczych 1+,- I ,33 zl Stan na koniec okresu ,38 zl I 13

17 Zysk netio roku obrotowego Wynika z prawidlowo sporzadzonego rachunku zysk6w i strat ,89 zl Kapital wlasny wykazano w sprawozdaniu finansowyrn w spos6b prawidlowy. B. ZOBOWIJ\ZANIA I REZERWY ,30 zl 1. Rezerwy na zobowiazania ,80 zl Udzial procentowy w surnie bilansowej 2,9 % Rezerwa w wysokosci ,38 zlotych zostala utworzona na zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych- odprawy ernerytalne i nagrody jubileuszowe metoda aktuarialna, Dodatkowo szpital utworzyl rezerwe na odsetki od kredytu na w wysokosci 12893,42 zlotych platne w styczniu 2007 r. Pozycja bilansowa realna. 2. Zobowiazania dlugoterminowe ,00 zl Udzial procentowy w surnie bilansowej 5,0 % Obejmuja raty kredytu z Banku Ochrony Srodowiska przypadajace do splaty po 2007 roku, wycenione w wartosci norninalnej. Saldo potwierdzone przez bank. Pozycja bilansowa prawidlowa 6. Zobowiazania krotkoterminowe ,18 zl Udzial procentowy w surnie bilansowej 11,3 % z tego: Zobowiazania kr6tkoterrninowe wobec pozostalych jednostek ,36 zl Obejmuja: - kredyty i pozyczki 0,00 zl - zobowiazania z tyt.dostaw i uslug ,76 zl zobowiazania z tyt. podatkow.cel.ubezpieczen spolecznych ,57 zl zobowiazania z tytulu wynagrodzen ,72 zl inne zobowiazania ,31 zl Fundusze specjalne ,82 zl Badaniern objeto ewidencje analityczna i syntetyczna, potwierdzenia said, wycene, zaplaty do dnia badania, deklaracje podatkowe. Zobowiazania z tyt. dostaw i uslug dotycza zobowiazan krajowych, wycenionych w wartosci norninalnej. Zobowiazania zostaly zinwentaryzowane na dzieri bilansowy, potwierdzenia said splynely w 47,0 % t.j. na wartosc ,36 zlotych. Z kwoty zobowiazan na dzien bilansowy 100 % to zobowiazania terrninowe. Do czasu badania zaplacono 96,6 % zobowiazan bilansowych t.j. kwote ,86 zlotych. Zobowiazania z tyt. podatk6w, cel i ubezpieczeil spolecznych obejmuja zobowiazanie z tyt. podatku VAT- deklaracje za rn-c XII.06 i korekty, zobowiazanie z tyt. podatku dochodowego od os6b fizycznych -deklaracja PIT-4 za rn-c XII.2006 rok i czesc , 14

18 15 III zobowiazanie z z tyt. ubezpieczen spolecznych -deklaracja DRA za XII.06 i czesc za , PFRON za XI1.06, podatek dochodowy od osob prawnych CiT 8. Do dnia badania saldo uregulowano w calosci. Zobowiazania z tvt.wynagrodzen - obejmuja listy plac z umowy 0 prace za m-ce XII.06 wyplacone w Inne zobowiazania krotkoterminowe obejmuja rozrachunki z tyt. potracen z list plac do Izb lekarskich, aptekarskich, pielegniarskich, do Kasy Zapornogowo-Pozyczkowej, pobrane wadia na przetargi, zobowiazanie z tyt. zakupow inwestycyjnych. Saldo zobowiazan krotkoterminowych uznaje sie w granicach istotnosci za realne. Fundusze specj alne ,82 zl Udzial w sumie bilansowej 4,2 % Na mocy porozumienia za Zwiazkami Zawodowymi nie dokonuje sie odpisow w ciezar kosztow, Wykorzystanie funduszu dotyczylo zapomog, wczasow pod grusza umorzenia pozyczki. Saldo prawidlowe. 7. Rozliczenia miedzyokresowe ,32 zl Udzial w sumie bilansowej 0,4% Obejmuje rozliczenia miedzyokresowe przychodow z tyt nierozliczonej dotacji ze Starostwa ,00 zl. oraz VAT do rozliczenia w nastepnym okresie. Pozycja prawidlowa. v. Rachunek zyskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy). PRZYCHODY I ZYSKI A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi, ,91 zl 1. Przychody ze sprzedazy produktow ,91 zl 2. Zmiana stanu produktow 0,00 zl B. Pozostale przychody operacyjne ,95 zl 1. Zysk ze zbycia niefin.aktywow trwalych 23867,41 zl 2. Dotacje ,00 zl 3. Inne przychody operacyjne-rozwiazanie rezerw na naleznosci, swiadczenia pracownicze, darowizny, umorzenie zobowiazan budzetowych, zwrot kosztow sadowych, umorzone zobowiazania ,54 zl C. Przychody finansowe ,56 zl 1. Dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 zl 2. Odsetki ,40 zl 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zl 4. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 zl 5. Inne 4005,16 zl

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo