Kancelaria Biegfych Rewident6w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Biegfych Rewident6w"

Transkrypt

1 Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od r. do r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI. Kamieniec lob Zakopane dla Rady Powiatu Tatrzanskiego, Rady Spolecznej i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im, dr T. Chalubinskiego w Zakopanem KRAKOW Kancelaria Bieglych Rewident6w S.A Krak6w al. Pokoju 84 Koncesja Krajowej Izby Bieglych Rewident6w nr 293

2 "A U X I L I U M" S.A., KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTOW, KRAKOW, AL Pokoju ZLECENIODAWCA OPRACOWANIE Szpital Powiatowy Opinia i raport im. dr T. Chalubinskiego w Zakopanem z badania sprawozdania VI. Kamieniec lob finansowego za rok Zakopane WYKONAWCY DATA Biegly Rewident r, Janina Przytula-Wronska Nr ewid ODPOWIEDZIALNOSC FIRMOWA: Kancelaria Bieglych Rewidentow "AVXILIVM" S.A. Krakow, al. Pokoju 84 Koncesja Krajowej Izby Bieglych Rewidentow Nr293

3 OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGlEGO REWIDENTA Dla Rady Powiatu Tatrzanskiego, Rady Spolecznej i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. dr T. Chalubinskiego w Zakopanem Przeprowadzilisrny badanie zataczoneqo sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. dr T. Chalubinskieqo w Zakopanem z siedzlba w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, na kt6re sklada sie: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporzadzony na dzieri 31 grudnia 2006 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ surna ,37 zl 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2006 roku wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,89 zl 4) zestawienie zmian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujqce zwiekszenie kapitafu wtasnego 0 kwote ,98 zl 5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujqcy zwiekszenie stanu srodkow plenieznych o kwote ,57 zl 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzadzenie tego sprawozdania 'finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii 0 rzetelnosci, prawidlowosci i [asnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawldlowosci ksiqg rachunkowych stanowlacych podstawe jego sporzadzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilisrny stosownie do postanowien: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 2) norm wykonywania zawodu biegtego rewidenta, wydanych przez Kraiowa Rade Biegtych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalisrny i przeprowadzilisrny w taki spos6b, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii 0 sprawozdaniu. W szczeqolnosci badanie obejrnowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez [ednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazalace] mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksleqowych, z kt6rych wynikaja liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu ~inansowym, jak i calosclowa ocene sprawozdania finansowego. (

4 Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejrnulace dane liczbowe i objasnienia slowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzieri 31 grudnia 2006 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, b) sporzadzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolane] wyze] ustawie zasadami (polityka) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, c) jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy - statutu jednostki. Sprawozdanie z dzialalnoscl jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 0 rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. Biegly rewident: Podmiot uprawniony do badania: mgr Janina Przytula-Vvroriska nrew ~ Krakow, dnia 31 niarzec 2007 roku I<.ancel(',ria Bieg{ych Rewidentow "AUXILlUM" SA Krakow, al. Pokoju 84 REGON NIP tel Kancelaria Biegtych Rewident6w,4 f) X L, IJ... 5'. t Uatawq 0!iegtych Rewldentac~ zgodnle r) Ilch Samorzqdzie (Dz.U.Nr 12 z." wpiaanq do rejestru Kralowat bby Rewident6w pod Nr 293

5 Spis tresci A. czssc OGOLNA 3 I. INFORMACJE WST~PNE 3 II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI.. 4 III. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 6 B. cz~st SZCZEGOLOWA 9 I. System rachunkowosci 9 II. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej 10 III. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc aktyw6w 11 A. AKTYWA TRWALE 11 B. AKTYWA OBROTOWE 12 IV. Kompletnosc, rzetelnose, prawidlowosc pasyw6w l3 A. KAPITAL WLASNY ; 13 B. ZOBOWlf\ZANIA I REZERWY 14 V. Rachunek zysk6w i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy) 15 PRZYCHODY I ZYSKI 15 KOSZTY I STRATY 16 USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO 16 VI. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalych sprawozdan 17 VII. Zobowiazania warunkowe 18 VIII. Zdarzenia po dacie bilansu 18 IX. Ustalenia koncowe 18 2

6 RAPORT uzupelniajacy opinie z badania sprawozdania finansowego na dzien r. Szpitala Powiatowego im.t.chalu binskiego Zakopane, ul, Kamieniec 10 A. CZltSC OGOLNA 1. INFORMACJE WSTEPNE 1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzila Kancelaria Bieglych Rewidentow.Auxilium" S.A. w Krakowie al. Pokoju 84 na podstawie urnowy nr 68/07 z dnia r. Podmiot badajacy jest wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod nr 293. Badanie przeprowadzilismy w siedzibie Firrny w dniach r. Wyborn audytora dokonalo Starostwo Powiatu Tatrzariskiego. W roku poprzednim badanie sprawozdania finansowego Szpitala wykonywala Kancelaria Bieglych Rewidentow.Auxilium"! wydala opinie bez zastrzezen. Badanie przeprowadzil w imieniu firrny.auxilium" biegly rewident : mgr Janina Przytula-Wronska nr ew. 9406/7127. Zarowno biegly rewident przeprowadzajacy badanie jak i podmiot uprawniony do badania sa niezalezni od badanej Jednostki co potwierdzili stosownymi oswiadczeniami. 2. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe obejmujace : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzadzony na dzieil r. kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume ,37 zl rachunek zyskow i strat za okres r. wykazujacy zysk netto w kwocie ,89 zl - sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych za okres r. wykazujace zwiekszenie srodkow pienieznych w kwocie ,57 zl zestawienie zmian w kapitale wlasnyrn za rok obrotowy od roku do roku wykazujace zwiekszenie kapitalu wlasnego 0 kwote ,98 zl - dodatkowe inforrnacje i wyjasnienia, - ksiegi rachunkowe i dokumentacja finansowo-ksiegowa za rok 2006 na podstawie, kt6rych sprawozdanie to sporzadzono. 3!

7 W ramach zlecenia dokonalismy oceny ksiag rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepisow prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci. Przedmiotem badania nie bylo wykrycie i ujawnienie zdarzen objetych sciganiem z mocy prawa oraz zdarzen wystepujacych poza systemem rachunkowosci, Badanie zostalo przeprowadzone w glownej mierze metoda wyrywkowa- stad, z uwagi na ograniczenia wlasciwe kazdamu systemowi kontroli- nie jest mozliwe unikniecie ryzyka, iz pewne nieprawidlowosci mogly zostac nie wykryte. Sprawozdanie z dzialalnosci Szpitala zostalo przez nas sprawdzone w zakresie zgodnosci z danymi rocznego sprawozdania finansowego. 3. Kierownik Jednostki potwierdzil na pismie kornpletnosc zamkniecia ksiag rachunkowych i ujecia w rocznym sprawozdaniu finansowym dokumentow dotyczacych badanego okresu, a takze wykazania wszelkich zobowiazan warunkowych oraz istotnych zdarzen po dacie bilansu mogacych miec wplyw na sprawozdanie finansowe. 4. W trakcie badania Jednostka udostepnila dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia niezbedne dla potrzeb badania sprawozdania finansowego, nie bylo ograniczenia badania. 5. Sprawozdanie finansowe za 2005 r zostalo zatwierdzone uchwala nr XXVII204/06 Rady Powiatu Tatrzanskiego w dniu roku, oraz zlozone w Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym Krakow-Srodmiescie w Krakowie Wydzial XI Gospodarczy oraz w Urzedzie Skarbowym. Szpital nie zglosil do publikacji sprawozdania finansowego za 2005 r. w Monitorze Polskim B. Zysk roku 2005 uchwala Rady Powiatu XXXIV/205/06 przeznaczono na pokrycie strat lat ubieglych oraz blad podstawowy- strate postanowiono pokryc z przyszlych zysk6w. Bilans zamkniecia za rok poprzedzajacy rok badany zostal wprowadzony do ksiag jako bilans otwarcia. 6. Zakres i spos6b przeprowadzonych przez nas badan wynika ze sporzadzonej i przechowywanej przez Kancelarie Bieglych Rewident6w.Auxilium" S.A. dokumentacji rewizyjnej z badania. II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI 1. Na podstawie Decyzji Wojewody Nowosadeckiego Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem z dniem 28 pazdziernika 1997 roku zostal wpisany do rejestru zakladow opieki zdrowotnej pod numerem 73. Zarzadzeniem ill 52 Wojewody Nowosadeckiego z dnia roku Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem zostal przeksztalcony w Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. W dniu r. zmieniono wpis do rejestru Wojewody Malopolskiego pod numerem R-WM/0500 w miejsce rejestru Wojewody Nowosadeckiego. Szpital dziala na podstawie statutu zatwierdzonego zarzadzeniem ill 6/98 Wojewody Nowosadeckiego z dnia zmieninego uchwalami Nr VIII/43/99, ill XVIII/93/00, ill VI/30/03, ill X/54/03 Rady Powiatu Tatrzanskiego, oraz z dnia roku. 4!

8 Jednolity tekst statutu zatwierdzony byl uchwalq nr 6 Rady Spolecznej SP ZOZ z dnia r. ogloszony Zarzadzeniem nr 2/2004 Dyrektora SP ZOZ w Zakopanem w dniu roku. W dniu r nastapilo przyjecie statutu w nowym brzrnieniu. Uchwala nr 16/04 w dniu r. Rada Spoleczna Szpitala Powiatowego im.tytusa Chalubinskiego w Zakopanem uchwalila zmiany w statucie. W dniu r. Rada Powiatu Tatrzanskiego zatwierdzila zmiany w statucie zakladu uchwala nr XX1118/04. Szpital wpisany zostal w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: w dniu r. Rokiem obrachunkowym w badanej Jednostce jest rok kalendarzowy. 2. Fundusz podstawowy Szpitala (fundusz zalozycielski ) na dzien r. wynosil ,37 zl. 3. W 2006 r. Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zakopanem byla: mgr Regina Tokarz. Glownym Ksiegowym na dzien r. jest Pani mgr Halina Mieszczanczyk. 4. Szpital posiada 6 osobowa Rade Spoleczna w skladzie: Jerzy Muniak, Jerzy Toczek, Tadeusz Piszczek, Robert Chowaniec, Arkadiusz Klecha, Marzena Mitan-Abel. 5. Zasadniczym przedmiotem dzialalnosci Szpitala jest: badania i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad pracownikami, pielegnacja chorych, opieka nad niepelnosprawnymi, diagnostyka medyczna i orzekanie 0 stanie zdrowia. 6. Srednioroczne zatrudnienie w 2006 r. wynosilo 362 osoby. 7. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastepujacy: Szpital jest platnikiem podatku od towarow i uslug VAT. Numer nadany przez Urzad Skarbowy w Zakopanem jest nastepujacy: NIP

9 III. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ. 1.Sytuacja majatkowa i finansowa oraz rento~osc jednostki. Porownawczy bilans za lata AKTYWA 2005 r. udzial w 2006 r. udzial w Dynamika % sumie sumie bil. tys. ZI bil. % tys. ZI II % 2006/2005 A. Aktywa trwale 32074,6 85, ,8 83,3 104,2 I. Wartosci niematerialne i prawne 7,6-2,7-35,5 II. Rzeczowe aktywa trwale ,9 84, ,5 83,1 104,1 III. Naleznosci dluqoterminowe IV. Inwestycje dluqoterminowe 50,0 0,1 V. Dfugoterminowe rozl. miedzvokresowe 67,1 0,2 38,6 0,1 57,5 B. Aktvwa obrotowe 5666,3 15,0 6677,0 16,7 117,8 I. Zapasy 242,8 0,6 233,0 0,6 96,0 II. Naleznosci kr6tkoterminowe 2953,4 7,8 2722,7 6,8 92,2 III. lnwestvcie kr6tkoterminowe 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 1. Kr6tkoterminowe aktywa 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostalych jednostkach c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 2429,8 6,5 3678,5 9,2 151,4 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne IV. Kr6tkbterminowe rozliczenia miedzvokresowe 40,3 0,1 42,8 0,1 106,2 Razem aktywa 37740,9 100% 40093,8 100% 106,2 W roku 2006 struktura majatkowa zmienila sie znacznie, majatek obrotowy wzrosl w wiekszym stopniu niz majatek trwaly. W bilansie obserwuje sie wzrost sumy bilansowej 0 6,2 % spowodowany glownie wzrostem aktywow obrotowych. W obszarze aktywow obrotowych najwiekszy WZfOSt bezwzgledny dotyczy kr6tkoterminowych aktywow finansowych-srodkow pienieznych. Zanotowano spadek naleznosci i zapasow, co przy wzroscie sprzedazy swiadczy o efektywniejszym gospodarowaniu majatkiem obrotowym. Po stronie pasyw6w wzrost sumy bilansowej spowodowany jest glownie spadkiem zobowiazan krotkoterminowych oraz wzrostem kapitalu wlasnego-zysku netto. 6

10 2005 r. udzialw 2006 r. udzialw dynamika % PASYWA sumie sumie tys. ZI tys. ZI bil.% bil.% 2006/2005 A. Kapital (fundusz) wlasnv 23714,3 62, ,8 80,4 135,9 l.kapltal (fundusz) podstawowy II.Kapital zap- fundusz zakladu 30209,1 660,2 80,0 1, ,8 660,2 78,0 1,8 103,5 100,0 VII. Zysk (strata) z lat ubieqlvch ,8-36,3-3339,9-8,4 24,4 VIII. Zysk (strata) netto 6544,8 17,4 3627,7 9,0 55,4 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 14026,6 37,2 7867,0 19,6 56,1 I. Rezerwy na zobowiazania 1 206,4 3, ,5 2,9 98,3 II. Zobowiazania dluqoterrnlnowe 7815,0 20,7 2000,0 5,0 25,6 III. Zobowiazania kr6tkoterminowe 4903,7 13,0 4528,5 11,3 92,4 IV. Rozliczenia rniedzvokresowe 101,5 0,3 153,0 0,4 150,7 SUMA PASYWOW 37740,9 100% 40093,8 100% 106,2 Rachunek zysk6w i strat Rachunek zysk6w i strat za lata w cenach rzeczywistych 2005 r r. dynamika % zmiana tys. zl tys. zf 2005=100% 2005=100% Przychody ze sprzedazy i A,.. zrownane z rurru 22739, ,8 113,6 B Koszty dzialalnosci operacyjnej 20501, ,0 108,2 C Zysk (strata) ze sprzedazy 2237,9 3644,8 162,9 Pozostale przychody D operacyjne 4682,4 518,2 11, E Pozostale koszty operacyjne 501,6 267,7 53,4 Zysk (strata) na dzialalnosci F operacyinej 4 180,8 3895,3 93,2 G Przychody finansowe 1 352,5 160,2 11,9 H Koszty finansowe 1 253,8 398,5 31,8 Zysk (strata) brutto na I dzialalnosci oospodarcze] 6517,4 3657,0 56,1 181,3 J Zyskinadzwycza;ne 27,4 K Straty nadzwyczajne L Zysk (strata) brutto 6544,8 3657,0 55,9 178,8 Obowiazkowe obciazenia M lwvniku finansoweqo 29,3 N Zvsk (strata) netto 6544,8 3627,7 55,4 177,4 W obszarze rachunku zysk6w i strat zwraca uwage bardzo duza dynamika zysku netto 7 I

11 w warunkach porownywalnych. Wynik finasowy za 2006 rok jest dodatni juz na poziomie zysku ze sprzedazy. Dodatkowo nalezy zwrocic uwage na korzystna relacje : zysk- sprzedaz- koszty. Dynamika zysku prawidlowo wyprzedza dynamike sprzedazy, a ta z kolei dynamike kosztow. Szpital osiagnal zysk w 2006 roku na pozostalej dzialalnosci t.j. z pozostalych przychod6w operacyjnych i strate na dzialalnosci finansowej. 2.Analiza wskaznikowa. PODSTAWOWE WSKAZNIKI EKONOMICZNE DLA OCENY FIRMY Wskazniki plynnoeci jedn r r. Wskaznik plynnoeci natychmiastowejj inwestycje kr6tkoter.lzobowiqzania kr6tkoter- zob powyzej 12 krotnosc 1,2 1,3 m-e kredvtv-zfss Wskaznik blezace] plynnosci finansowej aktywa obrotowe- nalezn.pow.12 m-cy- RM I zobowiazania kr6tkoterminowe- kredvtv-zfss Wskaznik plynnoscl -szybki (aktywa obrotowe-zapasy- RMK) I (zobowiazania kr6tkoterminowe- zobow.oow.tz m-c- kredyty-zfss) krotnosc 2,8 2,3 krotnosc 2,7 2,3 Obrotowosc i wsk.finansowania Jedn r r. Trwal6sc struktury finansowania kapitaly wtasne+ rezerwy+ zob.dtug+ zob.kr z tyt.dostaw krotnosc 0,87 0,88 powvze] 12 m-cy/aktywa oqolern Cykl obrotu zapasami srednl stan zapas6w*365/koszt wl. produkt6w i towar6w dni 5 4 Cykl nalsznosci kr6tkoterminowych sredni stan naleznosci z tyt, dostawi ustug*365/przychodyze sorzedazv Cykl zobowlazari kr6tkoterminowych sredni stan zobowiazari z tyt.dostaw i ustug*365 Ikoszt wt. sorzedanvch produkt6w i towar6w dni dni 23 12,4 Wskazniki rentownosci Jedn r r. Rentownosc sprzedazy netto zysk(strata) netto I przychody ze sprzedazy x 100% Rentownosc kapitalu wlasnego zvskistrata) netto I kapital wlasnv x 100% % % ,1 11,3 Wskazniki rentownosci w 2006 roku sa bardzo wysokie, w waunkach por6wnywalnych wyzsze niz w roku Wskazniki plynnosci utrzymuja dobry, wysoki poziom, Szpital nie powinien miec problemow ze splata zobowiazan. 1/ 8 1/ f

12 We wskaznikach efektywnosci gospodarowania majatkiem obserwujemy obnizenie cyklu splaty zobowiazan,cyklu zapas6w oraz inkasa naleznosci, co dowodzi 0 lepszym zarzadzaniu kapitalem obrotowym. Poprawie ulegl wskaznik obrazujacy trwalosc struktury finansowania. Z analizy wynika, ze Szpital poprawil swoja sytuacje, wszystkie wskazniki sa duzo lepsze niz w roku Kondycja majatkowa i finansowa jest stabilna. Wyniki badania sprawozdania finansowego nie wskazuja na fakty mogace stanowic ewentualne zagrozenie dla kontynuacji przez Jednostke dzialalnosci w roku nastepnym po badanym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania badz istotnego ograniczenia przez nia dotychczasowego zakresu dzialania. B. CZF;SC SZCZEGOLOWA I. System rachunkowosci 1. Szpital posiada Polityke Rachunkowosci zatwierdzona przez Dyrektora. 2. Polityka Rachunkowosci stosowana przez badana Jednostke zawiera: - wykaz kont ksiegi gl6wnej, - wykaz kont ksiag pomocniczych, - og61ny komentarz ksiegowan na poszczeg61nych kontach. - zasady wyceny majatku. Niekt6re zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w wymagaja szczeg6lowych unormowan, np. zasady wyceny naleznosci w kwestii tworzenia odpis6w aktualizujacych i naliczania odsetek zasady wyceny zobowiazan dlugoterminowych. 3. Ksiegi rachunkowe prowadzone sa technika komputerowa - System Finansowo-ksiegowy "Symfonia" firmy Matrix.Tabe1a amortyzacyjna srodkow trwalych prowadzonajest w Exe1u. Ewidencja materialow i place prowadzone sa w odrebnych systemach informatycznych. 4. Urzadzenia ksiegowe analityczne i syntetyczne (wydruki komputerowe) daja mozliwosc uzyskania szczegolowosci dla ce16w sprawozdawczych. Jednostka nie posiada dokumentacji technologicznej systemu przetwarzania danych, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 rachunkowosci. Oceniajac przyjete i stosowane formy rachunkowosci w Jednostce stwierdzamy, ze umozliwiaja one rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majatkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentownosci Jednostki. 5. Dane na poczatek okresu zawarte w bilansie za okres r. wynikaja z bilansu na r. Zasada ciaglosci bilansowej jest zachowana. 6. Rachunek zysk6w i strat za okres zostal sporzadzony w wersji por6wnawczej. 9 I

13 7. Biegly rewident na podstawie przeprowadzonego badania - nie stwierdzil istotnego faktu wskazujacego na to, ze badana Jednostka nie stosuje podstawowych zasad rachunkowosci tj.: - zasady kontynuacji dzialania, - zasady ciaglosci, - zasady memorialu, - zasady ostroznej wyceny, - zasady wspolmiemosci. II. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej. 1. Istniejacy w Szpitalu system kontroli wewnetrznej oparty jest przede wszystkim na kontroli funkcjonalnej wynikajacej z podzialu funkcji. Kontrola ta jest w zasadzie prawidlowo wykonywana mimo ograniczenia wynikajacego z malej liczby zatrudnionych na stanowiskach funkcyjnych. Dokumenty ksiegowe nosza znamiona tr6jstopniowej kontroli funkcjonalnej. 2. Zastosowane metody badania nie wykazaly wyrnagajacych ujecia w Raporcie nieprawidlowosci w zakresie nadzoru kierownictwa Jednostki nad jej dzialalnoscia, 3. Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiazkow w zakresie rachunkowosci ponosil w roku obrachunkowym - Glowny Ksiegowy. 4. Szpital posiada opracowana instrukcje inwentaryzacyjna, oraz instrukcje obiegu dokument6w. 5. Inwentaryzacja na dzien bilansowy objeto: - srodki pieniezne w kasie, spis z natury, - zapasy materialow - spis z natury. - inwentaryzacja sald naleznosci i zobowiazan w ramach wzajemnych potwierdzen, - inwentaryzacja srodkow pienieznych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald,! 10 /

14 III. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc aktyw6w. A. AKTYWA TRWALE ,80 zl 1. Wartosci niematerialne i prawne. 2685,43 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 0,0 % Obejmuja inne wartosci niematerialne i prawne - licencje na oprogramowania komputerowe wycenione w wartosci nabycia pomniejszonej 0 umorzenie. Wartosci niematerialne i prawne zostaly prawidlowo zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 2. Rzeczowe aktywa trwale ,17 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 83,1 % w tym: Srodki trwale: ,44 zl - grunty ,00 zl - budynki, lokale i obiekty ,95 zl - urzadzenia techniczne i maszyny 74283,59 zl - srodki transportu ,55 zl - inne srodki trwale ,35 zl Srodki trwale w budowie: ,73 zl Badaniem objeto ewidencje analityczna i syntetyczna skladnikow rzeczowych aktyw6w trwalych, ruch srodkow trwalych w 2006 roku, plan amortyzacji i zastosowane stawki amortyzacyjne oraz wycene nabytych srodkow trwalych. Srodki trwale wyceniono w cenach nabycia pomniejszonych 0 odpisy umorzeniowe. Srodki trwale 0 wartosci powyzej zl umarzane sa w oparciu 0 przyjety plan amortyzacji wedlug stawek wynikajacych z Ustawy 0 podatku dochodowym od osob prawnych z dnia r. ZmianY,wartosci poczatkowej oraz dotychczasowego umorzenia srodkow trwalych przedstawiono prawidlowo w dodatkowych informacjach i objasnieniach, Ruch srodkow trwalych zostal prawidlowo udokumentowany. Rozpoczete zadania inwestycyjne na r. to: - maszyny w montazu ,00 zl, - rozbudowa oddzialu ratunkowego ,61 zl, - ulepszenie dzwigow ,12 zl Wykazane w sprawozdaniu finansowym rzeczowe aktywa trwale zostaly przedstawione w bilansie w spos6b prawidlowy, 3. Naleznosci dlugoterminowe - nie wystepuja 4. Inwestycje dlugoterminowe 50000,00 zl Udzial w sumie bilansowej 0,1 % Sato 100 % udzialy w Spolce z 0.0. "G6ralmed " wycenione w cenie nabycia. 11 I

15 5. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe ,20 zl Udzial w sumie bilansowej 0,1 % Obejmuje prowizje od kredytu z BOS oplacona z gory, dotyczaca okresu po 2007 r. B. AKTYWA OBROTOWE ,57 zl 1. Zapasy ,37 zl Udzial w sumie bilansowej 0,6 % Sa to zapasy materialow medycznych, lekow i innych wycenionch w rzeczywistych cenach zakupu, potwierdzone spisem z natury na dzien bilansowy. Na materialy bez obrotu przez okres wiekszy niz rok dokonano 100 % odpisu aktualizujacego w wysokosci 20095,54 zlotych. Pozycja bilansowa prawidlowa, 2. Naleznosci kretkoterminowe ,29 zl Udzial w sumie bilansowej 6,8 % wtym: - naleznosci z tytulu dostaw i uslug (brutto) od pozostalychjednostek o okresie splaty do 12 miesiecy ,15 zl - odpis aktualizujacy naleznosci z tytulu uslug ( ,28 zl) - naleznosci z tyt. dostaw i uslug netto ,87 zl - naleznosci z tyt.podatkow.cel.ubezpieczeri 0,00 zl - inne naleznosci ,42 zl Badaniem objeto ewidencje syntetyczna i analityczna z uwzglednieniem okres6w powstania naleznosci, wycene naleznosci. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug od pozostalych jednostek zostaly zinwentaryzowane wedlug stanu na dzien bilansowy, kontrahenci potwierdzili 92,4 % stanu naleznosci, Struktura czasowa naleznosci z tytulu dostaw i uslug przedstawia sie nastepujaco: - w przedziale czasowym do 1 miesiaca 93,6 % ogolu naleznosci - w przedziale " od 1-2 miesiecy 0,0"" - w przedziale od 2-6 m.-cy 0,1 % " " - w przedziale " od 6-12 m.-cy 0,2% " " - w przedziale " powyzej 1 roku 6,1% Naleznosci w przedziale wiekowym 6-12 miesiecy oraz powyzej 1 roku objeto w 100 % aktualizacja wyceny za wyjatkiem zaplaconych do dnia badania. W sumie odpis aktualizujacy naleznosci z tyt.dostaw i uslug wynosi ,28 zlotych. Do dnia badania splynelo 80,3 % naleznosci tj ,46 zlotych, Inne naleznosci - na saldo skladaja sie naleznosci z tytulu pozyczek mieszkaniowych oraz rozrachunki z pracownikami.na naleznosci watpliwe utworzono 100 % odpis aktualizujacy w wysokosci ,77 zlotych. Naleznosci wyceniono do bilansu w prawidlowej wysokosci, 12

16 3. Inwestycje krotkoterminowe ,30 zl Udzial w sumie bilansowej 9,2 % Sato krotkoterminowe aktywa finansowe-srodki pieniezne. Stan gotowki w kasie wykazany w wartosci nominalnej jest zgodny ze spisem z natury dokonanym wedlug stanu na dzieri r. Stan srodkow pienieznych na rachunkach bankowych jest zgodny z wyciagami bankowymi, zostal potwierdzony przez banki w ramach potwierdzenia sald na r. 4. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 42833,61 zl Udzial w sumie bilansowej 0,1 % Na wartosc rozliczen miedzyokresowych skladaja sie koszty ubezpieczen poniesione jednorazowo w roku badanym, a dotyczace innych okresow, takze odsetki niezapadle na dzien bilansowy od Iokat i VAT do rozliczenia w nastepnyrn miesiacu. Pozycja bilansowa prawidlowa. IV. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasywow. A. KAPITAL WLASNY ,07 zl Udzial w sumie bilansowej 80,4 % wtym: - fundusz podstawowy ,37 zl - kapital zapasowy ,19 zl - pozostale kapitaly rezerwowe 0,00 zl - wynik finansowy netto z lat ubieglych (strata) ,38 zl - wynik finansowy roku obrotowego ,89 zl Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, wypis z krajowego rejestru sadowego oraz uchwaly zatwierdzajace roczne sprawozdanie finansowe i podzial wyniku. Fundusz podstawowy - fundusz zalozvcielski Stan na poczatek okresu ,28 zl Zwiekszenia: otrzymane dotacje- zakupy srodkow trwalych ,49 zl przekazany ST ,40 zl Stan na koniec okresu ,37 zl Fundusz zakladu - bez zmian w ciagu roku badanego ,19 zl Wynik z lat ubieglych Stan na poczatek okresu strata ,56 zl Zwiekszenie straty - blad podstawowy roku 2005 I rezerwa na swiadczenia pracownicze, korekta umorzen/ ,80 zl zmniejszenia-zysk roku ,98 zl -umorzenie pozyczki restrukturyzacyjnej Skarbu Panstwa ,00 zl korekta dot l.poprzed-naliczenie i umorzenie kosztow komomiczych 1+,- I ,33 zl Stan na koniec okresu ,38 zl I 13

17 Zysk netio roku obrotowego Wynika z prawidlowo sporzadzonego rachunku zysk6w i strat ,89 zl Kapital wlasny wykazano w sprawozdaniu finansowyrn w spos6b prawidlowy. B. ZOBOWIJ\ZANIA I REZERWY ,30 zl 1. Rezerwy na zobowiazania ,80 zl Udzial procentowy w surnie bilansowej 2,9 % Rezerwa w wysokosci ,38 zlotych zostala utworzona na zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych- odprawy ernerytalne i nagrody jubileuszowe metoda aktuarialna, Dodatkowo szpital utworzyl rezerwe na odsetki od kredytu na w wysokosci 12893,42 zlotych platne w styczniu 2007 r. Pozycja bilansowa realna. 2. Zobowiazania dlugoterminowe ,00 zl Udzial procentowy w surnie bilansowej 5,0 % Obejmuja raty kredytu z Banku Ochrony Srodowiska przypadajace do splaty po 2007 roku, wycenione w wartosci norninalnej. Saldo potwierdzone przez bank. Pozycja bilansowa prawidlowa 6. Zobowiazania krotkoterminowe ,18 zl Udzial procentowy w surnie bilansowej 11,3 % z tego: Zobowiazania kr6tkoterrninowe wobec pozostalych jednostek ,36 zl Obejmuja: - kredyty i pozyczki 0,00 zl - zobowiazania z tyt.dostaw i uslug ,76 zl zobowiazania z tyt. podatkow.cel.ubezpieczen spolecznych ,57 zl zobowiazania z tytulu wynagrodzen ,72 zl inne zobowiazania ,31 zl Fundusze specjalne ,82 zl Badaniern objeto ewidencje analityczna i syntetyczna, potwierdzenia said, wycene, zaplaty do dnia badania, deklaracje podatkowe. Zobowiazania z tyt. dostaw i uslug dotycza zobowiazan krajowych, wycenionych w wartosci norninalnej. Zobowiazania zostaly zinwentaryzowane na dzieri bilansowy, potwierdzenia said splynely w 47,0 % t.j. na wartosc ,36 zlotych. Z kwoty zobowiazan na dzien bilansowy 100 % to zobowiazania terrninowe. Do czasu badania zaplacono 96,6 % zobowiazan bilansowych t.j. kwote ,86 zlotych. Zobowiazania z tyt. podatk6w, cel i ubezpieczeil spolecznych obejmuja zobowiazanie z tyt. podatku VAT- deklaracje za rn-c XII.06 i korekty, zobowiazanie z tyt. podatku dochodowego od os6b fizycznych -deklaracja PIT-4 za rn-c XII.2006 rok i czesc , 14

18 15 III zobowiazanie z z tyt. ubezpieczen spolecznych -deklaracja DRA za XII.06 i czesc za , PFRON za XI1.06, podatek dochodowy od osob prawnych CiT 8. Do dnia badania saldo uregulowano w calosci. Zobowiazania z tvt.wynagrodzen - obejmuja listy plac z umowy 0 prace za m-ce XII.06 wyplacone w Inne zobowiazania krotkoterminowe obejmuja rozrachunki z tyt. potracen z list plac do Izb lekarskich, aptekarskich, pielegniarskich, do Kasy Zapornogowo-Pozyczkowej, pobrane wadia na przetargi, zobowiazanie z tyt. zakupow inwestycyjnych. Saldo zobowiazan krotkoterminowych uznaje sie w granicach istotnosci za realne. Fundusze specj alne ,82 zl Udzial w sumie bilansowej 4,2 % Na mocy porozumienia za Zwiazkami Zawodowymi nie dokonuje sie odpisow w ciezar kosztow, Wykorzystanie funduszu dotyczylo zapomog, wczasow pod grusza umorzenia pozyczki. Saldo prawidlowe. 7. Rozliczenia miedzyokresowe ,32 zl Udzial w sumie bilansowej 0,4% Obejmuje rozliczenia miedzyokresowe przychodow z tyt nierozliczonej dotacji ze Starostwa ,00 zl. oraz VAT do rozliczenia w nastepnym okresie. Pozycja prawidlowa. v. Rachunek zyskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy). PRZYCHODY I ZYSKI A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi, ,91 zl 1. Przychody ze sprzedazy produktow ,91 zl 2. Zmiana stanu produktow 0,00 zl B. Pozostale przychody operacyjne ,95 zl 1. Zysk ze zbycia niefin.aktywow trwalych 23867,41 zl 2. Dotacje ,00 zl 3. Inne przychody operacyjne-rozwiazanie rezerw na naleznosci, swiadczenia pracownicze, darowizny, umorzenie zobowiazan budzetowych, zwrot kosztow sadowych, umorzone zobowiazania ,54 zl C. Przychody finansowe ,56 zl 1. Dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 zl 2. Odsetki ,40 zl 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zl 4. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 zl 5. Inne 4005,16 zl

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT. z badania sprawozdania. finansowego za okres 1.01.-31.12.2009 roku. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem

OPINIA I RAPORT. z badania sprawozdania. finansowego za okres 1.01.-31.12.2009 roku. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2009 roku Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem Zakopane ul. Kamieniec 10 Krakow, maj2010 r. OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5222. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA. [BMSiG-4900/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyższa Szkoła Menedżerska 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 Regon 011146123

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9943 9943 Poz. 9943. P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata w Podegrodziu. [BMSiG-8049/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. PHU Lokomotiv z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 75/2015 (4706) poz. 4832 4832 Poz. 4832.. [BMSiG-4664/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE - nazwa: - siedziba: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin - forma prawna: niepaństwowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 16169. Opera Bałtycka w Gdańsku. [BMSiG-14654/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Opery Bałtyckiej w Gdańsku za

Bardziej szczegółowo