Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x Q5 OPINIA I RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT"

Transkrypt

1 Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres roku Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubiriskiego w Zakopanem Zakopane ul. Kamieniec 10 Krakow, maj 2009 r.

2 OPNA NEZALEZNEGO BEGt.EGO REWDENTA Dla Zarzqdu Powiatu Tatrzanskiego, Rady Spolecznej i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. dr T. Chafubtnskieqo w Zakopanem Przeprowadzilismy badanie zalaczoneqo sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. dr T. Chahrbinskieqo w Zakopanem z siedziba w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, na kt6re sklada sie: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporzadzony na dzieri 31 grudnia 2008 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ surna ,17 z~ 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2008 roku wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,23 z~ 4) zestawienie zrnian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujqce zwiekszenie kapitalu wtasnego 0 kwote ,27 z~ 5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujqcy zwiekszenie stanu srodkow pienieznych o kwote ,91 z~ 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzadzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii 0 rzetelnoscl, prawidlowosci i jasnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawidtowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe jego sporzadzenla. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzifisrny stosownie do postanowien: 1) rozdziatu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 2) norm wykonywania zawodu biegtego rewidenta, wydanych przez Krajowq Rade Biegtych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalisrny i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii 0 sprawozdaniu. W szczeqolnosci badanie obejmowato sprawdzenie poprawncsci zastosowanych przez jednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazajacej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksieqowych, z kt6rych wynikajq iczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caiosciowa ocene sprawozdania finansowego. \.~

3 Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejmujqce dane liczbowe i objasnienia slowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzien 31 grudnia 2008 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy ad 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, b) sporzadzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonyrni w powolanej wyzej ustawie zasadami (polityka) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych, c) jest zgodne z wplywajacymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy - statutu jednostki. Sprawozdanie z dziatalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy a rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. Biegty rewident: mgr Janina Przytula-Vvronska nr ew. 9406/7127 Krakow, dnia 20 maja 2009 roku Podmiot uprawniony do badania: Kancelaria Bieg#ego Rewidenta Janina Przytula - Wroriska Krak6w, ut. B.Wstydliweso 8 Nr. &Wd 'l ffigly,rewdent Nr. ewid) <, mgr Janina Rrzytu7a 0 Wroliska

4 Spis tresci A. CZF;,SC OCOLNA 3. NFORMACJE WST~PNE 3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTK. 4. ANALZA SYTUACJ FlNANSOWEJ 6 B. CZF;,SC SZCZECOLOWA 9. System rachunkowosci 9. Zasady funkcj onowania systemu kontroi wewnetrznej 10. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc aktywow 11 A. AKTYWA TRWALE 11 B. AKTYWA OBROTOWE 12 V. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasyw6w 13 A. KAPTAL WLASNY 13 B. ZOBOW1\ZANA REZERWY 14 V. Rachunek zyskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy) 15 PRZYCHODY ZYSK 15 KOSZTY STRATY 16 USTALENE WYNKU FNANSOWECO NETTO 16 V. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalych sprawozdan " 17 V. Zobowiazania warunkowe 18 V. Zdarzenia po dacie bilansu " 18 X. Ustalenia koricowe " 18 2

5 RAPORT uzupelniajacy opinie z badania sprawozdania finansowego na dzieri r. Szpitala Powiatowego im.tif.halubinskiego Zakopane, ul. Kamieniec 10 A. CZF;SC OGOLNA. NFORMACJE WSTEPNE 1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzila Kancelaria Bieglego Rewidenta Janina Przytula-Wronska dzialalnosc gospodarcza w Krakowie ul. B.Wstydliwego 8 na podstawie umowy z dnia r. Podmiot badajacy jest wpisany na liste podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod nr Badanie przeprowadzono w siedzibie Firmy w dniach r. Wyboru audytora dokonalo Starostwo Powiatu Tatrzanskiego. Badanie przeprowadzil biegly rewident: mgr Janina Przytula-Wronska nr ew Zar6wno biegly rewident przeprowadzajacy badanie jak i podmiot uprawniony do badania sa niezalezni od badanej Jednostki co potwierdzi1i stosownymi oswiadczeniami. 2. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe obejmujace : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzadzony na dzien r. kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume ,17 zl rachunek zysk6w i strat za okres r. wykazujacy zysk netto w kwocie ,23 zl - sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych za okres r. wykazujace zwiekszenie srodkow pienieznych w kwocie ,91 zl zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujace zwiekszenie kapitalu wlasnego 0 kwote ,27 zl dodatkowe informacje i wyjasnienia, - ksiegi rachunkowe i dokumentacja finansowo-ksiegowa za rok 2008 na podstawie, kt6rych sprawozdanie to sporzadzono. W ramach zlecenia dokonalismy oceny ksiag rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepis6w prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci. 3

6 B ie gleg 0 R e w rul a 8 tel./tax 01 Przedmiotem badania nie bylo wykrycie i ujawnienie zdarzen objetych sciganiem z mocy prawa oraz zdarzen wystepujacych poza systemem rachunkowosci. Badanie zostalo przeprowadzone w gl6wnej mierze metoda wyrywkowa- stad, z uwagi na ograniczenia wlasciwe kazdamu systemowi kontro1i- nie jest rnozliwe unikniecie ryzyka, iz pewne nieprawidlowosci mogly zostac nie wykryte. Sprawozdanie z dzialalnosci Szpita1a zostalo przez nas sprawdzone w zakresie zgodnosci z danymi rocznego sprawozdania finansowego. 3. Kierownik Jednostki potwierdzil na pisrnie kompletnosc zamkniecia ksiag rachunkowych i ujecia w rocznym sprawozdaniu finansowym dokument6w dotyczacych badanego okresu, a takze wykazania wsze1kich zobowiazan warunkowych oraz istotnych zdarzen po dacie bi1ansu rnogacych miec wplyw na sprawozdanie finansowe. 4. W trakcie badania Jednostka udostepnila dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia niezbedne d1apotrzeb badania sprawozdania finansowego, nie bylo ograniczenia badania. 5. Sprawozdanie finansowe za 2007 r zostalo zatwierdzone uchwala nr 155/18/08 Zarzadu Powiatu Tatrzanskiego w dniu roku, oraz zlozone w Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym Krakow-Srodmiescie w Krakowie Wydzial X Gospodarczy oraz w Urzedzie Skarbowym. Szpita1 nie opublikawal sprawozdania finansowego za 2007 r. w Monitorze Po1skim B. Zysk roku 2007 uchwala Rady Spolecznej 18/2008 przeznaczono na kapital zapasowy zakladu. Bilans zamkniecia za rok poprzedzajacy rok badany zostal wprowadzony do ksiag jako bilans otwarcia. 6. Zakres i spos6b przeprowadzonych przeze mnie badan wynika ze sporzadzonej i przechowywanej przez Kancelarie Bieglego Rewidenta Janina Przytula-Wronska dokumentacji rewizyjnej z badania.. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTK 1. Na podstawie Decyzji Wojewody Nowosadeckiego Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem z dniem 28 pazdziernika 1997 roku zostal wpisany do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej pod numerem 73. Zarzadzeniem ill 52 Wojewody Nowosadeckiego z dnia roku Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem zostal przeksztalcony w Samodzie1ny Pub1iczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. W dniu r. zmieniono wpis do rejestru Wojewody Malopo1skiego pod numerem R-WM/0500 w miejsce rejestru Wojewody Nowosadeckiego. Szpita1 dziala na podstawie statutu zatwierdzonego zarzadzeniem ill 6/98 Wojewody Nowosadeckiego z dnia zmieninego uchwalami Nr V/43/99, ill XV/93/00, ill V/30/03, ill X/54/03 Rady Powiatu Tatrzanskiego, oraz z dnia roku. Jednolity tekst statutu zatwierdzony byl uchwala ill 6 Rady Spolecznej SP ZOZ z dnia r. ogloszony Zarzadzeniem ill 2/2004 Dyrektora SP ZOZ w Zakopanem w dniu roku. W dniu r nastapilo przyjecie statutu w nowym brzmieniu. 4

7 Kancel ia Bieglego Rewidenta mgr Janina Przytula - Wronska ulb.wstydjiwego 8 tel/fax Uchwala nr 16/04 w dniu r. Rada Spoleczna Szpitala Powiatowego im.tytusa Chalubinskiego w Zakopanem uchwalila zmiany w statucie. W dniu r. Rada Powiatu Tatrzanskiego zatwierdzila zmiany w statucie zakladu uchwala nr XX/118/04. Szpital wpisany zostal w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: w dniu r. Rokiem obrachunkowym w badanej Jednostce jest rok kalendarzowy. 2. Fundusz podstawowy Szpitala (fundusz zalozycielski ) na dzien r. wynosil ,88 zl. 3. W 2008 r. Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zakopanem byla: mgr Regina Tokarz. Glownym Ksiegowyrn na dzien r. byla Pani mgr Halina Mieszczanczyk, 4. Szpital posiadal na roku 7 osobowa Rade Spoleczna w skladzie: Tadeusz Piszczek, Maciej Rzankowski, Wladyslaw Filar, Jerzy Toczek, Robert Klak, J6zef Szwab, Andrzej Lassak. 5. Zasadniczym przedmiotem dzialalnosci Szpitala jest: badania i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad pracownikami, pielegnacja chorych, opieka nad niepelnosprawnymi, diagnostyka medyczna i orzekanie 0 stanie zdrowia. 6. Srednioroczne zatrudnienie w 2008 r. wynosilo 327 os6b. 7. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastepujacy: Szpital jest platnikiem podatku od towar6w i uslug VAT. Numer nadany przez Urzad Skarbowy w Zakopanem jest nastepujacy: NP

8 Krakow, Ka:n ar i>a mg r Jlnitla Pr 111.B.Wstydliw~go 8. ANALZA SYTUACJ FNANSOWEJ..Sytuacja rnajatkowa i finansowa oraz rentownosc jednostki. Porownawczy bilans za lata r. udzial w 2008 r. udzial w AKTYWA sumie sumie bil. Dynamika % tys. Z bil. % fys. Z % 2008/2007 A. Aktywa trwale 35410,6 78, ,7 69,4 98,2. Wartosci niematerialne i prawne 4,4-10,0-227,3. Rzeczowe aktywa trwale 35356,2 78, ,7 69,3 98,1. Naleznosci dfuqoterminowe V. nwestycje dtugoterminowe 50,0 0,1 50,0 0,1 100,0 V. Dtugoterminowe rozl. rniedzyokresowe B. Aktywa obrotowe 9710,8 21, ,6 30,6 157,7. Zapasy 224,1 0,5 300,9 0,6 134,3. Naleznosci kr6tkoterminowe 4772,9 10, ,2 10,2 107,1. lnwestvcie kr6tkoterminowe 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 1. Kr6tkoterminowe aktywa 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 finansowe a) w iednostkach powiqzanych b) w pozostalych jednostkach c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne V. Kr6tkoterrninowe rozliczenia rniedzyokresowe 108,2 0,2 154,3 0,3 142,6 Razem aktywa 45121,4 100% 50074,3 100% 111,0 W roku 2008 struktura majatkowa zmienila sie znacznie, majatek obrotowy wzrosl kosztem rnajateku trwalego. W bilansie obserwuje sie wzrost sumy bilansowej 0 11,0 % spowodowany glownie wzrostem aktywow obrotowych. W obszarze aktyw6w obrotowych najwiekszy wzrost bezwzgledny dotyczy naleznosci i krotkoterrninowych aktywow finansowych-srodkow pienieznych. Wzrost naleznosci i zapasow mial pokrycie we wzroscie sprzedazy. Po stronie pasywow wzrost sumy bilansowej spowodowany zostal wzrostem rezerw oraz kapitalu wlasnego- funduszu zakladu, 6

9 PASYWA 2007 r. udzial w 2008 r. udzlal w dynamika % sumie sumie iys, Z tys. Z 2008/2007 bil.% bij.% A. Kapital (fundusz) wlasnv 36723,8 81, ,6 80,1 109,3.Kapital (fundusz) podstawowy 1/.Kapitat zap- fundusz zakladu 32502,7 947,9 72,0 2, , ,3 65,8 8,4 101,4 441,6 V. Zvsk (strata) z lat ubieqlych 34,7 0 65,1 0,1 187,6 V. Zvsk (strata) netto 3238,5 7, ,1 5,8 90,0 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 8397,6 18,6 9945,7 19,9 118,4. Rezerwy na zobowiazania 2401,3 5,3 5707,4 11,4 237,7. Zobowiazania dluqoterrnmowe 11/. Zobowiazania kr6tkoterminowe 5949,2 13,2 4235,3 8,5 71,2 V. Rozliczenia rniedzyokresowe 47,1 0,1 3,0-6,4 SUMA PASYWOW 45121,4 100% 50074,3 100% 111,0 Rachunek zysk6w i strat za lata w cenach rzeczywistych dynamika zmiana 2007 r r. % Rachunek zysk6w i strat tys. zt tys. z! 2007=100% 2007=100% Przychody ze sprzedazy i A,.. zrownane z rurru , ,4 129,7 B Koszty dziatalnosci operacyjnej 28768, ,8 129,4 C Zysk (strata) ze sprzedazy 4222,9 5570,6 131,9 Pozos tate przychody 0 operacyjne 576,0 844,6 146,6 E Pozostate koszty operacyjne 1 511,0 3703,4 245,1 Zysk (strata) na dzialalnosci F operacyjnej 3287, ,8 82,5 G Przychody finansowe 132,3 246,1 186,0 H Koszty finansowe 150,2 10,7 7,1 Zysk (strata) brutto na dzialalnosci gospodarczejj 3270,0 2947,2 90,1 J Zyskinadzwyczajne K Straty nadzwyczajne L Zysk (strata) brutto 3270,0 2947,2 90,1 Obowiazkowe obciazenia M wyniku finansoweqo 31,5 33,1 105,1 N Zysk (strata) netto 3238, ,1 90,0 W obszarze rachunku zysk6w i strat zwraca uwage bardzo duza dynamika koszt6w operacyjnych, przychod6w ze sprzedazy i wyniku -zysku na sprzedazy. 7

10 Ka n c e m g r J K r ak 6 w, u LB. W 64 Wynik finasowy za 2008 rok jest dodatni juz na poziomie zysku ze sprzedazy, Relacja dynamiki: zysk- sprzedaz- koszty zostala zachwiana. Dynamika sprzedazy wyprzedza dynamike koszt6w, a ta z kolei dynamike zysk netto. Szpital osiagnal strate w 2008 roku na pozostalej dzialalnosci t.j. z pozostalych przychod6w operacyjnych i zysk na dzialalnosci finansowej. 2.Analiza wskaznikowa, PODSTAWOWE WSKAZNK EKONOMCZNE DLA OCENY FRMY Wskazniki plynnoscl jedn r r. Wskaznik plynnoscl natychmiastowej inwestycje kr6tkoter./zobowiqzania kr6tkoter- zob powyze] 12 krotnosc 0,9 3,7 rn-cv - kredyty-zfss Wskaznik biezacej plynnoscl finansowej aktywa obrotowe- nalezn.pow.12 m-cy- RM / zobowiazania kr6tkoterminowe- kredyty-zfss Wskaznik plynnosci -szybki (aktywa obrotowe-zapasy- RMK) / (zobowiazania kr6tkoterminowe- zobow. pow.12 m-e- kredyty-zfss) krotnosc 1,9 5,7 krotnosc 1,9 5,6 Obrotowosc i wsk.finansowania Jedn r r. Trwalosc struktury finansowania kapitaly wlasne+ rezerwy+ zob.dlug+ zob.kr z tyt.dostaw krotnosc 0,87 0,91 powvzei 12 rn-cv/aktvwa oqolern Cykl obrotu zapasami sredni stan zapas6w*365/koszt wi. produkt6w i towar6w dni 3 3 Cykl naleznosci kr6tkoterminowych sredni stan naleznosci z tyt, dostawi uslug*365/przychody ze dni sprzedazv Cykl zobowiazari kr6tkoterminowych sredni stan zobowiazari z tyt.dostaw i uslug*365 /koszt wi. sprzedanvch produktow i towar6w dni Wskazniki rentownosci Jedn r r. Rentownosc sprzedazy netto zysk(strata) netto / przychody ze sprzedazy x 100% % 9,8 6,8 Rentownosc kapitafu wfasnego % 8,8 7,3 zvsktstrata) netto / kapital wlasnv x 100% Wskazniki rentownosci w 2008 roku utrzymuja rownie wysokijak w roku 2007 poziom. Wskazniki plynnosci ksztaltuja sie na dobrym, wysokim poziomie, Szpital nie powinien miec problem6w ze splata zobowiazan. We wskaznikach efektywnosci gospodarowania majatkiem obserwujemy wydluzenie cyklu inkasa naleznosci i cyklu splaty zobowiazan. Poprawie ulegl wskaznik obrazujacy trwalosc struktury finansowania. 8

11

12 7. Biegly rewident na podstawie przeprowadzonego badania - nie stwierdzil istotnego faktu wskazujacego na to, ze badana Jednostka nie stosuje podstawowych zasad rachunkowosci tj.: - zasady kontynuacji dzialania, - zasady ciaglosci, - zasady memorialu, - zasady ostroznej wyceny, - zasady wspolrniernosci.. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej. 1. stniejacy w Szpitalu system kontroli wewnetrznej oparty jest przede wszystkim na kontroli funkcjonalnej wynikajacej z podzialu funkcji. Kontrola ta jest w zasadzie prawidlowo wykonywana mimo ograniczenia wynikajacego z malej liczby zatrudnionych na stanowiskach funkcyjnych. Dokumenty ksiegowe nosza znamiona tr6jstopniowej kontroli funkcjonalnej. 2. Zastosowane metody badania nie wykazaly wymagajacych ujecia w Raporcie nieprawidlowosci w zakresie nadzoru kierownictwa Jednostki nad jej dzialalnoscia, 3. Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiazkow w zakresie rachunkowosci ponosil w roku obrachunkowym - Glowny Ksiegowy. 4. Szpital posiada opracowana instrukcje inwentaryzacyjna, oraz instrukcje obiegu dokument6w. 5. nwentaryzacja na dzien bilansowy objeto: - srodki pieniezne w kasie, spis z natury, - zapasy materialow - spis z natury, - inwentaryzacja sald naleznosci i zobowiazan w ramach wzajemnych potwierdzen, - inwentaryzacja srodkow pienieznych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald. 10

13

14 ia Biegtego Rewidenta gr ';:tnvi~\~ai:p~lrzytula - Wronska 'R go 8 tel./fax B. AKTYWA OBROTOWE ,34 zl 1. Zapasy ,31 zl Udzial w sumie bilansowej 0,6 % Sato zapasy materialow medycznych, lek6w i innych wycenionch w rzeczywistych cenach zakupu, potwierdzone spisem z natury na dzien bilansowy. Na materialy bez obrotu przez okres wiekszy niz rok dokonano 100 % odpisu aktualizujacego w wysokosci 12881,89 zlotych. Pozycja bilansowa prawidlowa. 2. Naleznosci krotkoterminowe ,92 zl Udzial w sumie bilansowej 10,2 % wtym: - naleznosci z tytulu dostaw i uslug (brutto) od pozostalych jednostek o okresie splaty do 12 miesiecy ,59 zl - odpis aktualizujacy naleznosci z tytulu uslug (63 949,73 zl) - naleznosci z tyt. dostaw i uslug netto ,86 zl - naleznosci z tyt.podatkow.cel.ubezpieczen 8,95 zl - inne naleznosci ,11 zl Badaniem objeto ewidencje syntetyczna i analityczna z uwzglednieniem okres6w powstania naleznosci, wycene naleznosci. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug od pozostalych jednostek zostaly zinwentaryzowane wedlug stanu na dzien bilansowy, kontrahenci potwierdzili 98,4 % stanu naleznosci, Struktura czasowa naleznosci z tytulu dostaw i uslug przedstawia sie nastepujaco: - w przedziale czasowym do 1 miesiaca 98,6 % ogolu naleznosci - w przedziale " od 1-2 miesiecy 0,1"" - w przedziale od 2-6 m.-cy 0,2 % " " - w przedziale " od 6-12 m.-cy 0,2% " " - w przedziale " powyzej 1 roku 0,9% Naleznosci w przedziale czasowym 6-12 miesiecy oraz powyzej 1 roku objeto w 100 % aktualizacja wyceny. W sumie odpis aktualizujacy naleznosci z tyt.dostaw i uslug wynosi ,73 zlotych, Do dnia badania splynelo 99,7 % naleznosci tj ,97 zlotych. nne naleznosci - na saldo skladaj '1. sie naleznosci z tytulu pozyczek mieszkaniowych oraz rozrachunki z pracownikami.na naleznosci watpliwe utworzono 100 % odpis aktualizujacy w wysokosci ,22 zlotych. Naleznosci wyceniono do bilansu w prawidlowej wysokosci. 12

15 Kilt! cel a ria Hi e g fe g 0 R e wide n t a mgt JaninaPrzylula - W r o n s k a K r a k 6 w, u. B. W ~ ty d i Wyg 0 8 tel./ fax ~ nwestycje krotkoterminowe ,70 zl Udzial w sumie bilansowej 19,5 % Sa to krotkoterrninowe aktywa finansowe-srodki pieniezne, Stan gotowki w kasie wykazany w wartosci nominalnej jest zgodny ze spisem z natury dokonanym wedlug stanu na dzien r. Stan srodkow pienieznych na rachunkach bankowych jest zgodny z wyciagami bankowymi, zostal potwierdzony przez banki w ramach potwierdzenia sald na r. 4. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe ,41 zl Udzial w sumie bilansowej 0,3 % Na wartosc rozliczen miedzyokresowych skladaja sie koszty ubezpieczen poniesione jednorazowo w roku badanym, a dotyczace innych okresow, takze odsetki niezapadle na dzien bilansowy od lokat ivat do rozliczenia w nastepnyrn rniesiacu. Pozycj a bilansowa prawidlowa, V. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasywow. A. KAPTAL WLASNY ,41 zl Udzial w sumie bilansowej 80,1 % wtym: - fundusz podstawowy ,88 zl - kapital zapasowy ,40 zl - pozostale kapitaly rezerwowe 0,00 zl - wynik finansowy netto z lat ubieglych (strata) ,90 zl - wynik finansowy roku obrotowego ,23 zl Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, wypis z krajowego rejestru sadowego oraz uchwaly zatwierdzajace roczne sprawozdanie finansowe i podzial wyniku. Fundusz podstawowv - fundusz zalozycielski Stan na poczatek okresu Zwiekszenia: otrzymane dotacje- zakupy srodkow trwalych Stan na koniec okresu Fundusz zakladu Stan na poczatek okresu Zwiekszenia - zysk roku 2007 Stan na koniec okresu Wynik z lat ubieglych Stan na poczatek okresu zysk zmniejszenia - blad podstawowy /korekta naliczen ZUS/ Stan na koniec okresu Zysk netto roku obrotowego ,88 zl ,00 zl ,88 zl ,70 zl ,70 zl ,40 zl 34763,86 zl 30350,04 zl ,90 zl ,23 zl 13

16 Wynika z prawidlowo sporzadzonego rachunku zysk6w i strat. Kapital wlasny wykazano w sprawozdaniu finansowym w spos6b prawidlowy. B. ZOBOW1\ZANA REZERWY ,76 zl 1. Rezerwy na zobowiazania ,26 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 11,4 % Rezerwy zostaly utworzone na zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe metoda aktuarialna oraz na wynagrodzenia pracownicze. Pozycj a bilansowa realna. 2. Zohowiazania dlugoterminowe - nie wystepuja 3. Zobowiazania kr6tkoterminowe ,06 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 8,5 % z tego: Zobowiazania kr6tkoterminowe wobec jednostek powiazanych 518,50 zl Zobowiazania kr6tkoterminowe wobec pozostalych jednostek ,99 zl Obejmuja: - kredyty i pozyczki ,00 zl zobowiazania z tyt.dostaw i uslug ,50 zl zobowiazania z tyt. podatkow.cel.ubezpieczen spolecznych ,45 zl zobowiazania z tytulu wynagrodzen ,83 zl inne zobowiazania ,21 zl Fundusze specjalne ,57 zl Badaniem objeto ewidencje analityczna i syntetyczna, potwierdzenia sald, wycene, zaplaty do dnia badania, deklaracj e podatkowe. Kredyty i pozyczki - obejmuja raty pozyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na restrukturyzacje z mocy ustawy a pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej zaciagnietej w 2008 r. wycenione w wartosci nominalnej. Saldo potwierdzone przez bank na dzien bilansowy. Zobowiazania z tyt. dostaw i uslug dotycza zobowiazan krajowych, wycenionych w wartosci nominalnej. Zobowiazania zostaly zinwentaryzowane na dzien bilansowy, potwierdzenia sald splynely w 58,5 % t.j. na wartosc ,40 zlotych. Z kwoty zobowiazan na dzien bilansowy 100 % to zobowiazania terminowe. Do czasu badania zaplacono 97,1 % zobowiazan bilansowych t.j. kwote ,50 zlotych. Zobowiazania z tyt. podatk6w, cel i ubezpieczen spolecznych obejmuja zobowiazanie z tyt. podatku VAT- deklaracje za m-e X1.08, zobowiazanie z tyt. podatku dochodowego ad os6b fizycznych -deklaracja PT-4 za m-e X.2008 rok i CZySC i 11.09, zobowiazanie z tyt. ubezpieczen spolecznych -deklaracja DRA za X1.08 i czesc za , PFRON za X

17 a BiegJego Rewidenta Przytula - Wroriska Do dnia badania saldo uregulowano w calosci. Zobowiazania z tvt.wynagrodzen - obejmuja listy plac z umowy 0 prace za m-ce X.08 wyplacone w.09. nne zobowiazania kr6tkoterminowe obejmuja rozrachunki z tyt. potracen z list plac do zb lekarskich, aptekarskich, pielegniarskich, do Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej, pobrane wadia na przetargi, zobowiazanie z tyt. zakup6w inwestycyjnych ,50 zl. Saldo zobowiazan kr6tkoterminowych uznaje sie w granicach istotnosci za realne. Fundusze specj alne ,57 zl Udzial w sumie bilansowej 1,7 % Na mocy porozumienia ze Zwiazkami Zawodowyrni nie dokonuje sie odpisow w ciezar koszt6w. Wykorzystanie funduszu dotyczylo zapom6g, wczas6w pod grusza, Saldo prawidlowe. 2. Rozliczenia miedzyokresowe 3027,44 zl Udzial w sumie bilansowej 0% Obejmuja VAT do rozliczenia w nastepnym okresie.. Pozycja prawidlowa. V. Rachunek zvskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy). PRZYCHODY ZYSK A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi ,72 zl 1. Przychody ze sprzedazy produkt6w ,72 zl 2. Zmiana stanu produkt6w 0,00 zl B. Pozostale przychody operacyjne ,02 zl 1. Zysk ze zbycia niefin.aktyw6w trwalych 0,00 zl 2. Dotacje ,63 zl 3. nne przychody operacyjne-rozwiazanie rezerw na naleznosci, swiadczenia pracownicze, darowizny, zwrot koszt6w sadowych, ,39 zl C. Przychody finansowe ,01 zl 1. Dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 zl 2. Odsetki ,01 zl 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zl 4. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 zl 5. nne 0,00 zl D. Zyski nadzwyczajne 0,00 zl E. Ogolem przychody A+B+C+D ,75 zl 15

18 Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, faktury sprzedazy, oraz zam6wienia kontrahent6w. KOSZTY STRATY A. Koszty dzialalnosci operacyjnej ,17 zl 1. Koszty wg rodzaju ,17 zl B. Pozostale koszty operacyjne ,03 zl 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 3 999,79 zl 2. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych 0,00 zl 3. nne koszty operacyjne-koszty sadowe i odszkodowania,rezerwy na zobowiazania, odpisy aktualizujace naleznosci i zapasy ,24 zl C. Koszty finansowe 10744,32 zl 1. Odsetki 10744,32 zl 2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zl 3. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 zl 4. nne 10,98 zl D. Straty nadzwyczajne 0,00 zl E. Ogolem A+B+C+D ,52 zl Badaniem objeto wybrane pozycje koszt6w w zakresie ich udokumentowania, klasyfikacji i rozliczania. USTALENE WYNKU FNANSOWEGO NETTO 1. Przychody i zyski ,75 zl 2. Koszty i straty ,52 zl 3. Zysk brutto ,23 zl 4. Podatek dochodowy ,00 zl 5. Pozostale obowiazkowe zwiekszenia straty 0,00 zl 6. Zysk netto ,23 zl Przeprowadzone badanie wykazalo, ze: - przychody oraz koszty ich uzyskania zostaly ustalone w prawidlowej wysokosci, - wielkosci przychod6w i koszt6w sa ujete kompletnie, - przyjete zasady wyceny skladnikow majatkowych oraz metody rozliczen koszt6w stosowane byly bez zmian przez caly okres sprawozdawczy, - operacje gospodarcze zaliczone zostaly do wlasciwego okresu objetego badaniem. 16

19 N a nc e a ria Bi e gfe g 0 e i-d e n t a m gr J.a n ina P r z y t nla " W ro lis /< a B Wst vd l i w e g o Padatek dachadawy ad as6b prawnych. 1. Przychody ogolern ,145,75 2. Korekta przychod6w podatkowych ,42 3. Przychody podatkowe ,33 4. Koszty ogolem ,52 5. Korekty podatkowe koszt6w ,66 6. Koszty podatkowe ,86 6. Doch6d do opodatkowania ,47 7. Dochody wo1ne i inne odliczenia ,02 8. Podstawa opodatkowania koszty nkup, ,45 9. Podatek wg stawki ,00 Roznice pomiedzy kosztami i przychodami bilansowymi a kosztami i przychodami podatkowymi dokladnie om6wione zostaly w dodatkowych informacjach i objasnieniach.' V. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalych sprawozdai. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera opis przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny i sporzadzenia sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa 0 rachunkowosci pozostawia Jednostce prawo wyboru. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz zalacznikiern nr 1 ustawy 0 z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci. 2. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Zestawienie zmian w kapitale wlasnym sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48a ust. 1 oraz zalacznikiemb nr 1 Ustawy 0 rachunkowosci z dnia 24 wrzesnia 1994 roku. 3. Rachunek przeplywow pienieznych Rachunek przeplywow pienieznych sporzadzony zostal zgodnie z art. 48b ust. 1 i 3 oraz zalacznikiem nr 1 do ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci, 4. Dodatkowe informacje i objasnienia Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego zawieraja informacje do pozycji bilansu, rachunku zysk6w i strat, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywow pienieznych oraz proponowany podzial zysku, podstawowe informacje dotyczace pracownik6w i organ6w Jednostki, inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48 ust. 2 oraz zalacznikiern nr 7 ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci. 5. Sprawozdanie z dzialalnosci. Sprawozdanie z dzialalnosci w 2008 roku sporzadzone zostalo stosownie do wymog6w okreslonych wart. 49 ustawy 0 rachunkowosci. Prezentowane w nim dane finansowe pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. 17

20 Kll n cellira lteglegore wid e n t a m g r Jan inapr z y t u a - W ron s k a, Krakow, ul.b.wstydliwego 8 tel./fax g c 9 ;, V. Zobowiazania warunkowe. Wedlug oswiadczenia Dyrektora nie wystepuja.wedlug bieglego moga wystapic zobowiazania warunkowe dodyczace odsetek od splaty zobowiazan po tenninie. V. Zdarzenia po dade bilansu. Wedlug oswiadczenia Dyrektora Szpitala nie wystapily zdarzenia - po dacie bilansu wplywajace na wynik finansowy, zobowiazania lub naleznosci roku X. Ustalenia koncowe. Niniejszy Raport zawiera 18 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych. ntegralna czesc Raportu stanowia zalaczniki: 1. Bilans sporzadzony na dzien r. 2. Rachunek zysk6w i strat za okres r 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 4. Dodatkowe informacje i objasnienia 5. Rachunek przeplyw6w pienieznych za okres badany. 6. Zestawienie zmian w kapitale wlasnyrn za okres badany. Biegly rewident: Podmiot uprawniony do badania : mgr Janina Przytula-Wronska ill ew. 9406/7127 Krak6w, dnia r. Kancelaria Biegtego Rewktenta Janina Przytula - Wroliska Krak6w, ul. B.Wstydliwego 8 Nr. ewfd BEGLY '~itwdent Nr. ew~d '.. mgr Janina PrzyillJa) Wroliska 18

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT. z badania sprawozdania. finansowego za okres 1.01.-31.12.2009 roku. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem

OPINIA I RAPORT. z badania sprawozdania. finansowego za okres 1.01.-31.12.2009 roku. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2009 roku Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem Zakopane ul. Kamieniec 10 Krakow, maj2010 r. OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 SPIS TRESCI: I. WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU II. III. IV. BTLANS RACHUNEK WYNIKOW INTORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5222. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA. [BMSiG-4900/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyższa Szkoła Menedżerska 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 Regon 011146123

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9943 9943 Poz. 9943. P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata w Podegrodziu. [BMSiG-8049/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. PHU Lokomotiv z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo