Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x Q5 OPINIA I RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT"

Transkrypt

1 Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres roku Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubiriskiego w Zakopanem Zakopane ul. Kamieniec 10 Krakow, maj 2009 r.

2 OPNA NEZALEZNEGO BEGt.EGO REWDENTA Dla Zarzqdu Powiatu Tatrzanskiego, Rady Spolecznej i Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. dr T. Chafubtnskieqo w Zakopanem Przeprowadzilismy badanie zalaczoneqo sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. dr T. Chahrbinskieqo w Zakopanem z siedziba w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, na kt6re sklada sie: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporzadzony na dzieri 31 grudnia 2008 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ surna ,17 z~ 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2008 roku wykazujqcy zysk netto w wysokosci ,23 z~ 4) zestawienie zrnian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujqce zwiekszenie kapitalu wtasnego 0 kwote ,27 z~ 5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujqcy zwiekszenie stanu srodkow pienieznych o kwote ,91 z~ 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzadzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii 0 rzetelnoscl, prawidlowosci i jasnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawidtowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe jego sporzadzenla. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzifisrny stosownie do postanowien: 1) rozdziatu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 2) norm wykonywania zawodu biegtego rewidenta, wydanych przez Krajowq Rade Biegtych Rewident6w w Polsce, Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalisrny i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii 0 sprawozdaniu. W szczeqolnosci badanie obejmowato sprawdzenie poprawncsci zastosowanych przez jednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazajacej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksieqowych, z kt6rych wynikajq iczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caiosciowa ocene sprawozdania finansowego. \.~

3 Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejmujqce dane liczbowe i objasnienia slowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzien 31 grudnia 2008 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy ad 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, b) sporzadzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonyrni w powolanej wyzej ustawie zasadami (polityka) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych, c) jest zgodne z wplywajacymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy - statutu jednostki. Sprawozdanie z dziatalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy a rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. Biegty rewident: mgr Janina Przytula-Vvronska nr ew. 9406/7127 Krakow, dnia 20 maja 2009 roku Podmiot uprawniony do badania: Kancelaria Bieg#ego Rewidenta Janina Przytula - Wroriska Krak6w, ut. B.Wstydliweso 8 Nr. &Wd 'l ffigly,rewdent Nr. ewid) <, mgr Janina Rrzytu7a 0 Wroliska

4 Spis tresci A. CZF;,SC OCOLNA 3. NFORMACJE WST~PNE 3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTK. 4. ANALZA SYTUACJ FlNANSOWEJ 6 B. CZF;,SC SZCZECOLOWA 9. System rachunkowosci 9. Zasady funkcj onowania systemu kontroi wewnetrznej 10. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc aktywow 11 A. AKTYWA TRWALE 11 B. AKTYWA OBROTOWE 12 V. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasyw6w 13 A. KAPTAL WLASNY 13 B. ZOBOW1\ZANA REZERWY 14 V. Rachunek zyskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy) 15 PRZYCHODY ZYSK 15 KOSZTY STRATY 16 USTALENE WYNKU FNANSOWECO NETTO 16 V. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalych sprawozdan " 17 V. Zobowiazania warunkowe 18 V. Zdarzenia po dacie bilansu " 18 X. Ustalenia koricowe " 18 2

5 RAPORT uzupelniajacy opinie z badania sprawozdania finansowego na dzieri r. Szpitala Powiatowego im.tif.halubinskiego Zakopane, ul. Kamieniec 10 A. CZF;SC OGOLNA. NFORMACJE WSTEPNE 1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzila Kancelaria Bieglego Rewidenta Janina Przytula-Wronska dzialalnosc gospodarcza w Krakowie ul. B.Wstydliwego 8 na podstawie umowy z dnia r. Podmiot badajacy jest wpisany na liste podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod nr Badanie przeprowadzono w siedzibie Firmy w dniach r. Wyboru audytora dokonalo Starostwo Powiatu Tatrzanskiego. Badanie przeprowadzil biegly rewident: mgr Janina Przytula-Wronska nr ew Zar6wno biegly rewident przeprowadzajacy badanie jak i podmiot uprawniony do badania sa niezalezni od badanej Jednostki co potwierdzi1i stosownymi oswiadczeniami. 2. Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe obejmujace : wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzadzony na dzien r. kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sume ,17 zl rachunek zysk6w i strat za okres r. wykazujacy zysk netto w kwocie ,23 zl - sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych za okres r. wykazujace zwiekszenie srodkow pienieznych w kwocie ,91 zl zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujace zwiekszenie kapitalu wlasnego 0 kwote ,27 zl dodatkowe informacje i wyjasnienia, - ksiegi rachunkowe i dokumentacja finansowo-ksiegowa za rok 2008 na podstawie, kt6rych sprawozdanie to sporzadzono. W ramach zlecenia dokonalismy oceny ksiag rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepis6w prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci. 3

6 B ie gleg 0 R e w rul a 8 tel./tax 01 Przedmiotem badania nie bylo wykrycie i ujawnienie zdarzen objetych sciganiem z mocy prawa oraz zdarzen wystepujacych poza systemem rachunkowosci. Badanie zostalo przeprowadzone w gl6wnej mierze metoda wyrywkowa- stad, z uwagi na ograniczenia wlasciwe kazdamu systemowi kontro1i- nie jest rnozliwe unikniecie ryzyka, iz pewne nieprawidlowosci mogly zostac nie wykryte. Sprawozdanie z dzialalnosci Szpita1a zostalo przez nas sprawdzone w zakresie zgodnosci z danymi rocznego sprawozdania finansowego. 3. Kierownik Jednostki potwierdzil na pisrnie kompletnosc zamkniecia ksiag rachunkowych i ujecia w rocznym sprawozdaniu finansowym dokument6w dotyczacych badanego okresu, a takze wykazania wsze1kich zobowiazan warunkowych oraz istotnych zdarzen po dacie bi1ansu rnogacych miec wplyw na sprawozdanie finansowe. 4. W trakcie badania Jednostka udostepnila dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia niezbedne d1apotrzeb badania sprawozdania finansowego, nie bylo ograniczenia badania. 5. Sprawozdanie finansowe za 2007 r zostalo zatwierdzone uchwala nr 155/18/08 Zarzadu Powiatu Tatrzanskiego w dniu roku, oraz zlozone w Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym Krakow-Srodmiescie w Krakowie Wydzial X Gospodarczy oraz w Urzedzie Skarbowym. Szpita1 nie opublikawal sprawozdania finansowego za 2007 r. w Monitorze Po1skim B. Zysk roku 2007 uchwala Rady Spolecznej 18/2008 przeznaczono na kapital zapasowy zakladu. Bilans zamkniecia za rok poprzedzajacy rok badany zostal wprowadzony do ksiag jako bilans otwarcia. 6. Zakres i spos6b przeprowadzonych przeze mnie badan wynika ze sporzadzonej i przechowywanej przez Kancelarie Bieglego Rewidenta Janina Przytula-Wronska dokumentacji rewizyjnej z badania.. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTK 1. Na podstawie Decyzji Wojewody Nowosadeckiego Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem z dniem 28 pazdziernika 1997 roku zostal wpisany do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej pod numerem 73. Zarzadzeniem ill 52 Wojewody Nowosadeckiego z dnia roku Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem zostal przeksztalcony w Samodzie1ny Pub1iczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. W dniu r. zmieniono wpis do rejestru Wojewody Malopo1skiego pod numerem R-WM/0500 w miejsce rejestru Wojewody Nowosadeckiego. Szpita1 dziala na podstawie statutu zatwierdzonego zarzadzeniem ill 6/98 Wojewody Nowosadeckiego z dnia zmieninego uchwalami Nr V/43/99, ill XV/93/00, ill V/30/03, ill X/54/03 Rady Powiatu Tatrzanskiego, oraz z dnia roku. Jednolity tekst statutu zatwierdzony byl uchwala ill 6 Rady Spolecznej SP ZOZ z dnia r. ogloszony Zarzadzeniem ill 2/2004 Dyrektora SP ZOZ w Zakopanem w dniu roku. W dniu r nastapilo przyjecie statutu w nowym brzmieniu. 4

7 Kancel ia Bieglego Rewidenta mgr Janina Przytula - Wronska ulb.wstydjiwego 8 tel/fax Uchwala nr 16/04 w dniu r. Rada Spoleczna Szpitala Powiatowego im.tytusa Chalubinskiego w Zakopanem uchwalila zmiany w statucie. W dniu r. Rada Powiatu Tatrzanskiego zatwierdzila zmiany w statucie zakladu uchwala nr XX/118/04. Szpital wpisany zostal w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: w dniu r. Rokiem obrachunkowym w badanej Jednostce jest rok kalendarzowy. 2. Fundusz podstawowy Szpitala (fundusz zalozycielski ) na dzien r. wynosil ,88 zl. 3. W 2008 r. Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zakopanem byla: mgr Regina Tokarz. Glownym Ksiegowyrn na dzien r. byla Pani mgr Halina Mieszczanczyk, 4. Szpital posiadal na roku 7 osobowa Rade Spoleczna w skladzie: Tadeusz Piszczek, Maciej Rzankowski, Wladyslaw Filar, Jerzy Toczek, Robert Klak, J6zef Szwab, Andrzej Lassak. 5. Zasadniczym przedmiotem dzialalnosci Szpitala jest: badania i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad pracownikami, pielegnacja chorych, opieka nad niepelnosprawnymi, diagnostyka medyczna i orzekanie 0 stanie zdrowia. 6. Srednioroczne zatrudnienie w 2008 r. wynosilo 327 os6b. 7. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastepujacy: Szpital jest platnikiem podatku od towar6w i uslug VAT. Numer nadany przez Urzad Skarbowy w Zakopanem jest nastepujacy: NP

8 Krakow, Ka:n ar i>a mg r Jlnitla Pr 111.B.Wstydliw~go 8. ANALZA SYTUACJ FNANSOWEJ..Sytuacja rnajatkowa i finansowa oraz rentownosc jednostki. Porownawczy bilans za lata r. udzial w 2008 r. udzial w AKTYWA sumie sumie bil. Dynamika % tys. Z bil. % fys. Z % 2008/2007 A. Aktywa trwale 35410,6 78, ,7 69,4 98,2. Wartosci niematerialne i prawne 4,4-10,0-227,3. Rzeczowe aktywa trwale 35356,2 78, ,7 69,3 98,1. Naleznosci dfuqoterminowe V. nwestycje dtugoterminowe 50,0 0,1 50,0 0,1 100,0 V. Dtugoterminowe rozl. rniedzyokresowe B. Aktywa obrotowe 9710,8 21, ,6 30,6 157,7. Zapasy 224,1 0,5 300,9 0,6 134,3. Naleznosci kr6tkoterminowe 4772,9 10, ,2 10,2 107,1. lnwestvcie kr6tkoterminowe 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 1. Kr6tkoterminowe aktywa 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 finansowe a) w iednostkach powiqzanych b) w pozostalych jednostkach c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 4605,6 10,2 9748,2 19,5 211,7 - inne srodki pieniezne - inne aktywa pieniezne V. Kr6tkoterrninowe rozliczenia rniedzyokresowe 108,2 0,2 154,3 0,3 142,6 Razem aktywa 45121,4 100% 50074,3 100% 111,0 W roku 2008 struktura majatkowa zmienila sie znacznie, majatek obrotowy wzrosl kosztem rnajateku trwalego. W bilansie obserwuje sie wzrost sumy bilansowej 0 11,0 % spowodowany glownie wzrostem aktywow obrotowych. W obszarze aktyw6w obrotowych najwiekszy wzrost bezwzgledny dotyczy naleznosci i krotkoterrninowych aktywow finansowych-srodkow pienieznych. Wzrost naleznosci i zapasow mial pokrycie we wzroscie sprzedazy. Po stronie pasywow wzrost sumy bilansowej spowodowany zostal wzrostem rezerw oraz kapitalu wlasnego- funduszu zakladu, 6

9 PASYWA 2007 r. udzial w 2008 r. udzlal w dynamika % sumie sumie iys, Z tys. Z 2008/2007 bil.% bij.% A. Kapital (fundusz) wlasnv 36723,8 81, ,6 80,1 109,3.Kapital (fundusz) podstawowy 1/.Kapitat zap- fundusz zakladu 32502,7 947,9 72,0 2, , ,3 65,8 8,4 101,4 441,6 V. Zvsk (strata) z lat ubieqlych 34,7 0 65,1 0,1 187,6 V. Zvsk (strata) netto 3238,5 7, ,1 5,8 90,0 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 8397,6 18,6 9945,7 19,9 118,4. Rezerwy na zobowiazania 2401,3 5,3 5707,4 11,4 237,7. Zobowiazania dluqoterrnmowe 11/. Zobowiazania kr6tkoterminowe 5949,2 13,2 4235,3 8,5 71,2 V. Rozliczenia rniedzyokresowe 47,1 0,1 3,0-6,4 SUMA PASYWOW 45121,4 100% 50074,3 100% 111,0 Rachunek zysk6w i strat za lata w cenach rzeczywistych dynamika zmiana 2007 r r. % Rachunek zysk6w i strat tys. zt tys. z! 2007=100% 2007=100% Przychody ze sprzedazy i A,.. zrownane z rurru , ,4 129,7 B Koszty dziatalnosci operacyjnej 28768, ,8 129,4 C Zysk (strata) ze sprzedazy 4222,9 5570,6 131,9 Pozos tate przychody 0 operacyjne 576,0 844,6 146,6 E Pozostate koszty operacyjne 1 511,0 3703,4 245,1 Zysk (strata) na dzialalnosci F operacyjnej 3287, ,8 82,5 G Przychody finansowe 132,3 246,1 186,0 H Koszty finansowe 150,2 10,7 7,1 Zysk (strata) brutto na dzialalnosci gospodarczejj 3270,0 2947,2 90,1 J Zyskinadzwyczajne K Straty nadzwyczajne L Zysk (strata) brutto 3270,0 2947,2 90,1 Obowiazkowe obciazenia M wyniku finansoweqo 31,5 33,1 105,1 N Zysk (strata) netto 3238, ,1 90,0 W obszarze rachunku zysk6w i strat zwraca uwage bardzo duza dynamika koszt6w operacyjnych, przychod6w ze sprzedazy i wyniku -zysku na sprzedazy. 7

10 Ka n c e m g r J K r ak 6 w, u LB. W 64 Wynik finasowy za 2008 rok jest dodatni juz na poziomie zysku ze sprzedazy, Relacja dynamiki: zysk- sprzedaz- koszty zostala zachwiana. Dynamika sprzedazy wyprzedza dynamike koszt6w, a ta z kolei dynamike zysk netto. Szpital osiagnal strate w 2008 roku na pozostalej dzialalnosci t.j. z pozostalych przychod6w operacyjnych i zysk na dzialalnosci finansowej. 2.Analiza wskaznikowa, PODSTAWOWE WSKAZNK EKONOMCZNE DLA OCENY FRMY Wskazniki plynnoscl jedn r r. Wskaznik plynnoscl natychmiastowej inwestycje kr6tkoter./zobowiqzania kr6tkoter- zob powyze] 12 krotnosc 0,9 3,7 rn-cv - kredyty-zfss Wskaznik biezacej plynnoscl finansowej aktywa obrotowe- nalezn.pow.12 m-cy- RM / zobowiazania kr6tkoterminowe- kredyty-zfss Wskaznik plynnosci -szybki (aktywa obrotowe-zapasy- RMK) / (zobowiazania kr6tkoterminowe- zobow. pow.12 m-e- kredyty-zfss) krotnosc 1,9 5,7 krotnosc 1,9 5,6 Obrotowosc i wsk.finansowania Jedn r r. Trwalosc struktury finansowania kapitaly wlasne+ rezerwy+ zob.dlug+ zob.kr z tyt.dostaw krotnosc 0,87 0,91 powvzei 12 rn-cv/aktvwa oqolern Cykl obrotu zapasami sredni stan zapas6w*365/koszt wi. produkt6w i towar6w dni 3 3 Cykl naleznosci kr6tkoterminowych sredni stan naleznosci z tyt, dostawi uslug*365/przychody ze dni sprzedazv Cykl zobowiazari kr6tkoterminowych sredni stan zobowiazari z tyt.dostaw i uslug*365 /koszt wi. sprzedanvch produktow i towar6w dni Wskazniki rentownosci Jedn r r. Rentownosc sprzedazy netto zysk(strata) netto / przychody ze sprzedazy x 100% % 9,8 6,8 Rentownosc kapitafu wfasnego % 8,8 7,3 zvsktstrata) netto / kapital wlasnv x 100% Wskazniki rentownosci w 2008 roku utrzymuja rownie wysokijak w roku 2007 poziom. Wskazniki plynnosci ksztaltuja sie na dobrym, wysokim poziomie, Szpital nie powinien miec problem6w ze splata zobowiazan. We wskaznikach efektywnosci gospodarowania majatkiem obserwujemy wydluzenie cyklu inkasa naleznosci i cyklu splaty zobowiazan. Poprawie ulegl wskaznik obrazujacy trwalosc struktury finansowania. 8

11

12 7. Biegly rewident na podstawie przeprowadzonego badania - nie stwierdzil istotnego faktu wskazujacego na to, ze badana Jednostka nie stosuje podstawowych zasad rachunkowosci tj.: - zasady kontynuacji dzialania, - zasady ciaglosci, - zasady memorialu, - zasady ostroznej wyceny, - zasady wspolrniernosci.. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej. 1. stniejacy w Szpitalu system kontroli wewnetrznej oparty jest przede wszystkim na kontroli funkcjonalnej wynikajacej z podzialu funkcji. Kontrola ta jest w zasadzie prawidlowo wykonywana mimo ograniczenia wynikajacego z malej liczby zatrudnionych na stanowiskach funkcyjnych. Dokumenty ksiegowe nosza znamiona tr6jstopniowej kontroli funkcjonalnej. 2. Zastosowane metody badania nie wykazaly wymagajacych ujecia w Raporcie nieprawidlowosci w zakresie nadzoru kierownictwa Jednostki nad jej dzialalnoscia, 3. Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiazkow w zakresie rachunkowosci ponosil w roku obrachunkowym - Glowny Ksiegowy. 4. Szpital posiada opracowana instrukcje inwentaryzacyjna, oraz instrukcje obiegu dokument6w. 5. nwentaryzacja na dzien bilansowy objeto: - srodki pieniezne w kasie, spis z natury, - zapasy materialow - spis z natury, - inwentaryzacja sald naleznosci i zobowiazan w ramach wzajemnych potwierdzen, - inwentaryzacja srodkow pienieznych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald. 10

13

14 ia Biegtego Rewidenta gr ';:tnvi~\~ai:p~lrzytula - Wronska 'R go 8 tel./fax B. AKTYWA OBROTOWE ,34 zl 1. Zapasy ,31 zl Udzial w sumie bilansowej 0,6 % Sato zapasy materialow medycznych, lek6w i innych wycenionch w rzeczywistych cenach zakupu, potwierdzone spisem z natury na dzien bilansowy. Na materialy bez obrotu przez okres wiekszy niz rok dokonano 100 % odpisu aktualizujacego w wysokosci 12881,89 zlotych. Pozycja bilansowa prawidlowa. 2. Naleznosci krotkoterminowe ,92 zl Udzial w sumie bilansowej 10,2 % wtym: - naleznosci z tytulu dostaw i uslug (brutto) od pozostalych jednostek o okresie splaty do 12 miesiecy ,59 zl - odpis aktualizujacy naleznosci z tytulu uslug (63 949,73 zl) - naleznosci z tyt. dostaw i uslug netto ,86 zl - naleznosci z tyt.podatkow.cel.ubezpieczen 8,95 zl - inne naleznosci ,11 zl Badaniem objeto ewidencje syntetyczna i analityczna z uwzglednieniem okres6w powstania naleznosci, wycene naleznosci. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug od pozostalych jednostek zostaly zinwentaryzowane wedlug stanu na dzien bilansowy, kontrahenci potwierdzili 98,4 % stanu naleznosci, Struktura czasowa naleznosci z tytulu dostaw i uslug przedstawia sie nastepujaco: - w przedziale czasowym do 1 miesiaca 98,6 % ogolu naleznosci - w przedziale " od 1-2 miesiecy 0,1"" - w przedziale od 2-6 m.-cy 0,2 % " " - w przedziale " od 6-12 m.-cy 0,2% " " - w przedziale " powyzej 1 roku 0,9% Naleznosci w przedziale czasowym 6-12 miesiecy oraz powyzej 1 roku objeto w 100 % aktualizacja wyceny. W sumie odpis aktualizujacy naleznosci z tyt.dostaw i uslug wynosi ,73 zlotych, Do dnia badania splynelo 99,7 % naleznosci tj ,97 zlotych. nne naleznosci - na saldo skladaj '1. sie naleznosci z tytulu pozyczek mieszkaniowych oraz rozrachunki z pracownikami.na naleznosci watpliwe utworzono 100 % odpis aktualizujacy w wysokosci ,22 zlotych. Naleznosci wyceniono do bilansu w prawidlowej wysokosci. 12

15 Kilt! cel a ria Hi e g fe g 0 R e wide n t a mgt JaninaPrzylula - W r o n s k a K r a k 6 w, u. B. W ~ ty d i Wyg 0 8 tel./ fax ~ nwestycje krotkoterminowe ,70 zl Udzial w sumie bilansowej 19,5 % Sa to krotkoterrninowe aktywa finansowe-srodki pieniezne, Stan gotowki w kasie wykazany w wartosci nominalnej jest zgodny ze spisem z natury dokonanym wedlug stanu na dzien r. Stan srodkow pienieznych na rachunkach bankowych jest zgodny z wyciagami bankowymi, zostal potwierdzony przez banki w ramach potwierdzenia sald na r. 4. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe ,41 zl Udzial w sumie bilansowej 0,3 % Na wartosc rozliczen miedzyokresowych skladaja sie koszty ubezpieczen poniesione jednorazowo w roku badanym, a dotyczace innych okresow, takze odsetki niezapadle na dzien bilansowy od lokat ivat do rozliczenia w nastepnyrn rniesiacu. Pozycj a bilansowa prawidlowa, V. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasywow. A. KAPTAL WLASNY ,41 zl Udzial w sumie bilansowej 80,1 % wtym: - fundusz podstawowy ,88 zl - kapital zapasowy ,40 zl - pozostale kapitaly rezerwowe 0,00 zl - wynik finansowy netto z lat ubieglych (strata) ,90 zl - wynik finansowy roku obrotowego ,23 zl Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, wypis z krajowego rejestru sadowego oraz uchwaly zatwierdzajace roczne sprawozdanie finansowe i podzial wyniku. Fundusz podstawowv - fundusz zalozycielski Stan na poczatek okresu Zwiekszenia: otrzymane dotacje- zakupy srodkow trwalych Stan na koniec okresu Fundusz zakladu Stan na poczatek okresu Zwiekszenia - zysk roku 2007 Stan na koniec okresu Wynik z lat ubieglych Stan na poczatek okresu zysk zmniejszenia - blad podstawowy /korekta naliczen ZUS/ Stan na koniec okresu Zysk netto roku obrotowego ,88 zl ,00 zl ,88 zl ,70 zl ,70 zl ,40 zl 34763,86 zl 30350,04 zl ,90 zl ,23 zl 13

16 Wynika z prawidlowo sporzadzonego rachunku zysk6w i strat. Kapital wlasny wykazano w sprawozdaniu finansowym w spos6b prawidlowy. B. ZOBOW1\ZANA REZERWY ,76 zl 1. Rezerwy na zobowiazania ,26 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 11,4 % Rezerwy zostaly utworzone na zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe metoda aktuarialna oraz na wynagrodzenia pracownicze. Pozycj a bilansowa realna. 2. Zohowiazania dlugoterminowe - nie wystepuja 3. Zobowiazania kr6tkoterminowe ,06 zl Udzial procentowy w sumie bilansowej 8,5 % z tego: Zobowiazania kr6tkoterminowe wobec jednostek powiazanych 518,50 zl Zobowiazania kr6tkoterminowe wobec pozostalych jednostek ,99 zl Obejmuja: - kredyty i pozyczki ,00 zl zobowiazania z tyt.dostaw i uslug ,50 zl zobowiazania z tyt. podatkow.cel.ubezpieczen spolecznych ,45 zl zobowiazania z tytulu wynagrodzen ,83 zl inne zobowiazania ,21 zl Fundusze specjalne ,57 zl Badaniem objeto ewidencje analityczna i syntetyczna, potwierdzenia sald, wycene, zaplaty do dnia badania, deklaracj e podatkowe. Kredyty i pozyczki - obejmuja raty pozyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na restrukturyzacje z mocy ustawy a pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej zaciagnietej w 2008 r. wycenione w wartosci nominalnej. Saldo potwierdzone przez bank na dzien bilansowy. Zobowiazania z tyt. dostaw i uslug dotycza zobowiazan krajowych, wycenionych w wartosci nominalnej. Zobowiazania zostaly zinwentaryzowane na dzien bilansowy, potwierdzenia sald splynely w 58,5 % t.j. na wartosc ,40 zlotych. Z kwoty zobowiazan na dzien bilansowy 100 % to zobowiazania terminowe. Do czasu badania zaplacono 97,1 % zobowiazan bilansowych t.j. kwote ,50 zlotych. Zobowiazania z tyt. podatk6w, cel i ubezpieczen spolecznych obejmuja zobowiazanie z tyt. podatku VAT- deklaracje za m-e X1.08, zobowiazanie z tyt. podatku dochodowego ad os6b fizycznych -deklaracja PT-4 za m-e X.2008 rok i CZySC i 11.09, zobowiazanie z tyt. ubezpieczen spolecznych -deklaracja DRA za X1.08 i czesc za , PFRON za X

17 a BiegJego Rewidenta Przytula - Wroriska Do dnia badania saldo uregulowano w calosci. Zobowiazania z tvt.wynagrodzen - obejmuja listy plac z umowy 0 prace za m-ce X.08 wyplacone w.09. nne zobowiazania kr6tkoterminowe obejmuja rozrachunki z tyt. potracen z list plac do zb lekarskich, aptekarskich, pielegniarskich, do Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej, pobrane wadia na przetargi, zobowiazanie z tyt. zakup6w inwestycyjnych ,50 zl. Saldo zobowiazan kr6tkoterminowych uznaje sie w granicach istotnosci za realne. Fundusze specj alne ,57 zl Udzial w sumie bilansowej 1,7 % Na mocy porozumienia ze Zwiazkami Zawodowyrni nie dokonuje sie odpisow w ciezar koszt6w. Wykorzystanie funduszu dotyczylo zapom6g, wczas6w pod grusza, Saldo prawidlowe. 2. Rozliczenia miedzyokresowe 3027,44 zl Udzial w sumie bilansowej 0% Obejmuja VAT do rozliczenia w nastepnym okresie.. Pozycja prawidlowa. V. Rachunek zvskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy). PRZYCHODY ZYSK A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi ,72 zl 1. Przychody ze sprzedazy produkt6w ,72 zl 2. Zmiana stanu produkt6w 0,00 zl B. Pozostale przychody operacyjne ,02 zl 1. Zysk ze zbycia niefin.aktyw6w trwalych 0,00 zl 2. Dotacje ,63 zl 3. nne przychody operacyjne-rozwiazanie rezerw na naleznosci, swiadczenia pracownicze, darowizny, zwrot koszt6w sadowych, ,39 zl C. Przychody finansowe ,01 zl 1. Dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 zl 2. Odsetki ,01 zl 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zl 4. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 zl 5. nne 0,00 zl D. Zyski nadzwyczajne 0,00 zl E. Ogolem przychody A+B+C+D ,75 zl 15

18 Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, faktury sprzedazy, oraz zam6wienia kontrahent6w. KOSZTY STRATY A. Koszty dzialalnosci operacyjnej ,17 zl 1. Koszty wg rodzaju ,17 zl B. Pozostale koszty operacyjne ,03 zl 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 3 999,79 zl 2. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych 0,00 zl 3. nne koszty operacyjne-koszty sadowe i odszkodowania,rezerwy na zobowiazania, odpisy aktualizujace naleznosci i zapasy ,24 zl C. Koszty finansowe 10744,32 zl 1. Odsetki 10744,32 zl 2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zl 3. Aktualizacja wartosci inwestycji 0,00 zl 4. nne 10,98 zl D. Straty nadzwyczajne 0,00 zl E. Ogolem A+B+C+D ,52 zl Badaniem objeto wybrane pozycje koszt6w w zakresie ich udokumentowania, klasyfikacji i rozliczania. USTALENE WYNKU FNANSOWEGO NETTO 1. Przychody i zyski ,75 zl 2. Koszty i straty ,52 zl 3. Zysk brutto ,23 zl 4. Podatek dochodowy ,00 zl 5. Pozostale obowiazkowe zwiekszenia straty 0,00 zl 6. Zysk netto ,23 zl Przeprowadzone badanie wykazalo, ze: - przychody oraz koszty ich uzyskania zostaly ustalone w prawidlowej wysokosci, - wielkosci przychod6w i koszt6w sa ujete kompletnie, - przyjete zasady wyceny skladnikow majatkowych oraz metody rozliczen koszt6w stosowane byly bez zmian przez caly okres sprawozdawczy, - operacje gospodarcze zaliczone zostaly do wlasciwego okresu objetego badaniem. 16

19 N a nc e a ria Bi e gfe g 0 e i-d e n t a m gr J.a n ina P r z y t nla " W ro lis /< a B Wst vd l i w e g o Padatek dachadawy ad as6b prawnych. 1. Przychody ogolern ,145,75 2. Korekta przychod6w podatkowych ,42 3. Przychody podatkowe ,33 4. Koszty ogolem ,52 5. Korekty podatkowe koszt6w ,66 6. Koszty podatkowe ,86 6. Doch6d do opodatkowania ,47 7. Dochody wo1ne i inne odliczenia ,02 8. Podstawa opodatkowania koszty nkup, ,45 9. Podatek wg stawki ,00 Roznice pomiedzy kosztami i przychodami bilansowymi a kosztami i przychodami podatkowymi dokladnie om6wione zostaly w dodatkowych informacjach i objasnieniach.' V. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalych sprawozdai. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera opis przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny i sporzadzenia sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa 0 rachunkowosci pozostawia Jednostce prawo wyboru. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz zalacznikiern nr 1 ustawy 0 z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci. 2. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Zestawienie zmian w kapitale wlasnym sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48a ust. 1 oraz zalacznikiemb nr 1 Ustawy 0 rachunkowosci z dnia 24 wrzesnia 1994 roku. 3. Rachunek przeplywow pienieznych Rachunek przeplywow pienieznych sporzadzony zostal zgodnie z art. 48b ust. 1 i 3 oraz zalacznikiem nr 1 do ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci, 4. Dodatkowe informacje i objasnienia Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego zawieraja informacje do pozycji bilansu, rachunku zysk6w i strat, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku przeplywow pienieznych oraz proponowany podzial zysku, podstawowe informacje dotyczace pracownik6w i organ6w Jednostki, inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48 ust. 2 oraz zalacznikiern nr 7 ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci. 5. Sprawozdanie z dzialalnosci. Sprawozdanie z dzialalnosci w 2008 roku sporzadzone zostalo stosownie do wymog6w okreslonych wart. 49 ustawy 0 rachunkowosci. Prezentowane w nim dane finansowe pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. 17

20 Kll n cellira lteglegore wid e n t a m g r Jan inapr z y t u a - W ron s k a, Krakow, ul.b.wstydliwego 8 tel./fax g c 9 ;, V. Zobowiazania warunkowe. Wedlug oswiadczenia Dyrektora nie wystepuja.wedlug bieglego moga wystapic zobowiazania warunkowe dodyczace odsetek od splaty zobowiazan po tenninie. V. Zdarzenia po dade bilansu. Wedlug oswiadczenia Dyrektora Szpitala nie wystapily zdarzenia - po dacie bilansu wplywajace na wynik finansowy, zobowiazania lub naleznosci roku X. Ustalenia koncowe. Niniejszy Raport zawiera 18 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych. ntegralna czesc Raportu stanowia zalaczniki: 1. Bilans sporzadzony na dzien r. 2. Rachunek zysk6w i strat za okres r 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 4. Dodatkowe informacje i objasnienia 5. Rachunek przeplyw6w pienieznych za okres badany. 6. Zestawienie zmian w kapitale wlasnyrn za okres badany. Biegly rewident: Podmiot uprawniony do badania : mgr Janina Przytula-Wronska ill ew. 9406/7127 Krak6w, dnia r. Kancelaria Biegtego Rewktenta Janina Przytula - Wroliska Krak6w, ul. B.Wstydliwego 8 Nr. ewfd BEGLY '~itwdent Nr. ew~d '.. mgr Janina PrzyillJa) Wroliska 18

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo