zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci zl. wg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg"

Transkrypt

1 Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591 i z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984 i Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003r,Nr 80 poz.717,nr 162,poz.1568) oraz art. 109, art.116, ust.l i 4, art. 124, art.128 ust.2, art. 134 art.135 i art.l36 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874,nr 137, poz.l307, Nr 189, poz.1851 ) uchwala sie, co nastepuje: l.uchwala sie budzet gminy Regnów na okres roku kalendarzowego kresla sie dochody gminy na 2004 rok w wysokosci zl.- zgodnie z zalacznikiem Nr l 3.0kresla sie wydatki budzetu gminy na 2004 rok w wysokosci zl.- zgodnie z zalacznikiem Nr 2 4.Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci tj. do 1% wydatków budzetu. S.Dochody budzetu ustalone w 2 obejmuja dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci zl. wg zalacznika Nr la 6.Wydatki budzett,i ustalone w 3 obejmuja wydatki zwiazane z realitacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami gminie w wysokosci l31.346zl.-wg zalacznika Nr 2A Planowany deficyt budzetowy w kwocie zl. oraz splaty rat kredytów i pozyczek przypadajace na rok biezacy w wysokosci zl.zostana sfinansowane przychodami pochodzacymi z kredytów i pozyczek w wysokosci zl. oraz wolnych srodków w wysokosci zl. 2.Zestawienie przychodów i rozchodów zwiazanych z finansowaniem deficytu okresla zalacznik Nr 3 S.Okresla sie dochody z tytulu zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci ,- i wydatki na realizacje zadan okreslonych w paragrafie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokosci zl. wg zalacznika Nr 4 i 5 9.0kresla sie plan przychodów i wydatków srodków specjalnych w /g zalacznika Nr 6 10.Okresla sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej -wg zalacznika Nr 7 U.Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych gminie z zakresu administracji rzadowej, które podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa to kwota ,- wg zalacznika Nr8

2 12.0kresla sie wydatki zwiazane z realizacja zadan inwestycyjnych w 2004 roku zgodnie z zalacznikiem Nr kresla sie prognoze dlugu Gminy Regnów w 2004 r i latach nastepnych. wg zalacznika Nr Ustala sie dotacje budzetu Gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwiazane z realizacja zadan wlasnych wg zalacznika Nr Okresla sie plan nakladów na inwestycje wieloletnie wg zalacznika Nr Upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania kredytów krótkoterminowego na pokrycie wystepujacego w ciagu roku deficytu budzetowego do wysokosci zl. 2.Samodzielnego zaciagania zobowiazan do kwoty zl. 3.Przenoszenia srodków budzetowych w planie wydatków miedzy rozdzialami i paragrafami za wyjatkiem przeniesien wydatków miedzy dzialami. 17. Zobowiazuje sie Wójta Gminy do: II przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: w terminie do 31 sierpnia 2004 r informacji opisowej o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I pólrocze 2004 roku w szczególowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej 2 Iprzedlozenia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu zawierajacego zestawienie dochodów i wydatków za 2004 rok do 31 ~arca roku nastepnego nie mniejszej niz w uchwale bud~etowej. 18 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. I 19.Zobowiazuje sie Wój~aGminy do niezwlocznego ogloszenia niniejszej uch'yaly na tablicy ogloszen 20. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego. PRZE ~. zacy NY GlIl1gor:' ojc~chowski

3 1 Zalacznik Nr t Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XII/71104z 24 marca 2004roku PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2004 ROK Dz. Zródla dochodów Kwota zl. 010 ROLNICT\VO I LOWIECTWO Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycjigmin pozyskane z innych zródel -wplata ludnosci na wodociag Rylsk-Wólka Stronska.,Slawków -Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzadu terytorialnego lubjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /za obwody lowieckiej WYT\V ARZANIE I ZAOP ATRYW ANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE. - wplywy z uslug /za wode/ wplywy z róznych oplat /koszty upom.opl.stala/ odsetki od nieterminowych wplat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzadu.terytorialnego. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/ czynsze i dzierzawy/ -Odsetki od nieterminowych wplat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administ. rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami /w tym akcja kurier.-loo,-transp.dow.osobist.-541,- Wplywy z róznych oplat 600 -Wplywy z róznych dochodów /wplywy z lat ubieglych! 200 -dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej /dowody osobiste 5% 183 wplywów/ 751 URZEDYNACZELNYCHORGANOW WLADZY

4 _._- 2 PANSTWOWEJ,KONTROLII OCHRONYPRAWA ORAZ SADOWNICTWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 292 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami I aktualiz.spisów wyborc.l 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 360 PRZECIWPOZAROWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 360 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH I OD JNNYC,H JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodków transportowych Podatek od spadków i darowizn 500 -Podatek od posiadania psów 350 -Wplywy z oplaty skarbowej Wplywy z oplaty administrac. za czynnosci urzedowe 500 -Podatek od czynnosci cywilno prawnych Zaleglosci z podatków zniesionych 600 -Wplywy z róznych oplat 600 -Odsetki od nietermin. wplat z tytulu podatków i uslug Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od dzialalnosci gospodarczej od osób fizycznych oplaconych w formie karty podatkowej wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw ROZNE ROZLICZENIA Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego -Czesc podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Rózne rozliczenia finansowe! odsetki na rach.bankow.i OSWIA TA I WYCHOWANIE plywy z uslug Iczynsz za c.o BS Regnówl Srodki przekazane przez pozostale jednostki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych IARi MRJ OCHRONA ZDROWIA Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu

5 3 852 OPIEKA SPOLECZNA Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacychz zakresuadminislrzadowejoraz innychzadan zleconych gminom ustawami - Wplywy z uslug GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacychz zakresuadministracjirzadowejoraz innychzadan zleconych gminom ustawami RAZEM DOCHODY Przychody - kredyt Pozyczka z F.O.Sr wolne srodki OGÓLEM

6 Zalacznik Nr ]/A Plan zadan zwiazanych z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji zleconych gminom ustawami. rzadowej i innych zadan Dochody Rozdzial Kwota Dz Nazwa zl. 750 Administracja Publiczna Urzedy Wo;ewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 751 Urzedy Nacze]nych Organów Wladzy 292 Pailstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sadownictwa Urzedy Naczelnych Organów WladzyPanstwowej, 292 Kontroli i Ochrony Prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 292 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczenstwo Publiczne I Ochrona 360 Przeciwpozarowa 754]4 Obrona cywilna 360 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 360 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 852 Opieka Spoleczna , Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.360,- osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy Ispoleczne; Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2.360,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ,- ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Zasilki rodzinne, piele?;11acy;nei wychowawcze 1.600,

7 2 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 1.600,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Osrodki Pomocy Spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjezadanbiezacychz zakresuadministracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9.408,- SRODOWISKA Os...'ietlenieulic,placów i dróg 9.408,- Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 9.408,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Razem ,- ----

8 1 Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XIII71/04 PLAN1 WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2004 ROK DZ. ROZDZ. NAZWA - RODZAJWYDATKOW KWOTA W ZL 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych /wodociag Rylsk D.-Wólka Stronska Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Izby Rolnicze Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym pozostale wydatki biezace Wydatki inwestycyjne LESNICTWO Pozostala dzialalnosc 400 Wydatki biezace w tym: 400 -pozostale wydatki biezace WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKT, GAZ I WODE Dostarczanie wody Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace TRANSPORT I LACZNOSC Drogi publiczne gminne Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Wydatki inwestycyjne /droga Annoslaw-Zofianów i lokalna

9 _ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Wydatki inwestycyjne DZIALALNOSC USLUGOWA Plan zagospodarowania przestrzenngo Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewódzkie Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostalewydatkibiezaceiw tymakcjakurierska Radygmin Wydatkibiezacew tym: pozostale wydatki biezace Urzedy gmin Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup komputerów/ Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym pozostale wydatki biezace UEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 292 ORAZ SADOWNICTWA Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i 292 ochrony prawa Wydatki biezace w tym: pochodneod umowyzlecenia 48 - pozostale wydatki biezace BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW A Ochotnicze straze pozarne Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace

10 Obrona cywilna 360 Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSO B FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków,oplat I niepodatkowych naleznosci budzetowych Wydatki biezace w tym; wynagrodzenia pozostale wydatki biezace OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki biezace w tym obsluga dlugu publicznego ROZNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe - do 1% wydatków Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Gimnazja Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Dowozenie uczniów do szkól Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace

11 Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace OCHRONA ZDROWIA 28.2l Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace POMOC SPOLECZNA Skladki na ubez.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia zpomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; pozostale wydatki biezace Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Dodatki mieszkaniowe Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Osrodki pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA Swietlice szkolne Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne

12 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biezace w tym : pozostale wydatki biezace Oswietlenie ulic, placów i dróg Wydatki biezace w tym : pozostale wydatki biezace KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Biblioteki Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI ROZCHODY - s,plata zobowiazan WYDATKI OGOLEM

13 I Zalacznik Nr 2A Do Uchwaly Rady Gmin~. Nr XII171/04 z dnia 24 marca 2004 roku PLAN WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN BIEZACYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI DZ. ROZDZ.. NAZWA KWOTA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewódzkie Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace URZEDY NACZELNYCHORGANOWWLADZY KONTROLI I OCHRONYPRAWAORAZ 292 SADOWNICTW A Urzedy naczelnych organów wladzy 292 PaJlstwowejkontro/; i ochronyprawa Wydatki biezace w tym: pochodne od umowy zlecenia 48 - pozostale wydatki biezace BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA 360 PRZECIWPOZAROWA Obrona cywhna 360 Wydatki biezace w tym: 360 -pozostale wydatki biezace 852 OPIEKA SPOLECZNA Skladh na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pomerajqce niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; pozostale wydatki biezace Zasi/h i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Zasi/h rodzinne, pielefenacyjnei wychowawcze Wydatki biezace w tym: l pozostale wydatki biezace Osrodki pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Oswietlenie ulic,placów i dróg Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace RAZEM

14 . u... Zalacznik Nr 3 do Uchwal)' Rady Gminy NrXII/71/04 z dnia 34 marca 2004 roku Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru Wyszczególnienie 955 Wydatki przewyzszajace dochody budzetu nie znajdujace okrycia w planie dochodów 952 Przychody z zaciagnietych kredytów i ozyczek na rynku krajowym 957 Wolne srodki z lat ubieglych 992 Splaty otrzymanych krajowych kredytów i oz czek /rozchod Wydatki i rozchod , , , RAZEM , ,- Uwaga; z kredytu w wysokosci ,- planowanajest do splacenia kwota ,- po otrzymaniu srodków z SAPARD i Urzedu Marszalkowskiego- jezeli nie otrzymamy promes na w/w kwote zadania inwestycyjne nie beda realizowane. Kwota ,- to pozyczka z Foch.Srod. na wodociag Rylsk, Wolka Strnska Kwota ,- planowany kredyt na 2004 r. d;2. t"!fl~... l>!":';;; " '--d'o,h.._:; u."-.".',\~' 't., i '''~r

15 Zalacznik Nr 4 Plan dochodów z tytulu opiat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2004 roku Dzial Rozdzial Zródlo dochodów Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu

16 Zalacznik Nr 5 Plan wydatków z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2004 roku Dzial Rozdzial Tresc Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wydatki biezace w tym; pozostale wydatki biezace

17 Zalacznik Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 Rok L.P Nazwa srodka Dzial Rozdzial Stan srodków Planowane Planowane Planowany specjalnego IJieniezn)'chna IJrz)'chody wydatki w stan IJOczatck2004 r. w 2004 r 2004r srodków na koniec 2004 l Drogipubliczne O l. 000,- 1000,- O,gminne 2 Oswiatai , , ,- O \\'Ychowanie Razem

18 Tabela Nr 7 PIAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKAi GOSPODARKIWODNEJ NA2004ROK Dzial 900- Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial Fundusz Oc/trony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczególnienie Gminny undusz Ochrony Srodowiska Stan funduszu na poczatek roku 819 l. Przychody ogólem w tym: przelewy redystrybucjne Przewidywane wplywy z Urzedu Wojewódzkiego w Lodzi Razem Wydatki ogólem w tym: zakup materialów i wyposazenia /zakup kwiatów i 700 krzewów/ zakup uslug pozostalych / oplata za zanieczyszczenia powietrza! 3. Stan funduszu na koniec roku O

19 Zalacznik Nr 8 Dochod)" budzetu I)anstwa zwiazane z realizac,ia zadan zlccon)'ch jednostkom samorzadu ter)'torialnego DZ. Rozdzial Tresc kwota 750 ADMINISTRACJAPUBLICZNA Urzedv Wojewódzkie Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego / wplywy oplat za dowody osobiste

20 PLAN WDA TKÓW ZADAN INWESTYCYJNYCH REALIWW ANYCH W ROKU 2004 Lp Nazwa programu jego cel Jednostka Rok Wartosc Poniesione Naklady Zródla finansowania i zadania realizujaca rozpoczecia kosztorys naklady do planow. Budzet l!niny 2004 r program i zakoncz. owa r na 2004r. srodki kredyty inne zadania zadania wlasne i pozyczki l Dz 010 ROLNICTWO I Gmina LOWIECTWO Regn6w /ludnosc/ -budowasieciwodociagowej 2003/ SAP W61kaStr FOS Ry1sk.Ry1skD.slawk6w dl.27km.z przylaczami -budowa sieci wodociagowej 2004/ Regnów osiedle -budowa zbiornika 2004/ retencyin.regn6w 2. Dz.600 TRANSPORT I Gmina LACZOSC Regnów -budowa drogi Annoslaw- 2004/ Zofian6w dl. 1,2km UM -budowadrogilokalnej 2003/ SA Regn6w dl. 504m. -Przebudowa drogi Sowidól 2004/ l dl.620m UM Zalacznik Nr GOSPODARKA Gmina MIESZKANIOWA Regn6w -zakupdzialki Dz.900GOSPODARKA Gmina KOMUNALNA I OCHRONA SRODKOWISKA Miasto RawaMaz. - udzialyw budowie 2004/ wysypiskaw Pukininie RAZEM INWESTYCJE Dz.750ADMINISTRACJ A PUBLICZNA -zakup komputer6w i 2004/ oprogramowania 6, Dz.801 OSWIATA I S P.Regn6w 2004/ WYCHOWANIE ARiMR -zakup komputer6w OGóLEM l

21 Uwaga z kwoty kredytu i pozyczki - l. l przypadana: zwrot srodków z SAPARD ,-, pozyczke z F Och.Srod ,- dotacje z Urzedu Marszalk ,- i kredyt na 2004r UG ,- ~il~ ~\ {)i~".( t HA!)\' (.:.'.4d. 'i';.jl/.~~ki

22 PROGNOZA DLUGU PUBLICZNEGO URZEDU GMINY W ROKU 2004 r. I W LATACH NASTEPNYCH Zalacznik Nr lo Nazwa RoI.. zadagniecia "wota Pozostalo Planowany. Splata Stan na Splata na Stan na Planowane kwoty splat w latach PozY"/li.krcd111 "rcd111 do splaty Banku kredyl l zaciagnieteg na W 2004r o r. pozyczka w r 2005 r r PKO 2000r Rawa Maz B.S.Biala 2001r Rawska O/Regnów 2003r lH RAZEM KREDYT POZYCZKA Razem kwota dlugu 'p,{a ~wou~.to.,,\cl N. "'1N! Y.'! )"!~.r.,i uvt., :,r~oj~i'i,f'{9,it;t~ski

23 Zalacznik Nr 11 Dotacje z budzetu gminy w 2004 roku dla podmiotów nie zaliczanych finansów publicznych na realizacje zadan wlasnych gminy do sektora Dzial926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kwota ,- Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu -dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /dla Ludowego Zespólu Sportowego 'SOKÓL" / ,- ;O:~'O.":':~uC-D:~\'LAC' R."u.')y.--M"

24 Zahlcznik Nr 12 Plan nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie L. Nazwa zadania Jednostl<a Rok Wartosc Plnnm"nne Naldady w przewidywa Przewidywane Przewidywane P realizujaca rozpocz.i kosztorysowo nnkladyw latach 2004roku ne naldady naldady naklady w 2007 I)rogram zal<onczen. zadanh, nastelmych na 2005 rok w 2006rolm roku zadania ogólem l. Dz.OI0 Rolnictwo i Lowiectwo Gmina budowa zbiornika retencyjnego w Regnów 2004/2006 Regnowie /sapard/ 6. Dz.900 Gospodarl<a I<omunalna i Miasto 2004/ ochrona srodowisl<a Rawa Maz. udzialy w budowie wysypiska w Pukininie RAZEM X PRZEWODNIClACV [{ADYJf' (irr~,,(y,46~~~~

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo