zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci zl. wg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg"

Transkrypt

1 Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591 i z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984 i Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003r,Nr 80 poz.717,nr 162,poz.1568) oraz art. 109, art.116, ust.l i 4, art. 124, art.128 ust.2, art. 134 art.135 i art.l36 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874,nr 137, poz.l307, Nr 189, poz.1851 ) uchwala sie, co nastepuje: l.uchwala sie budzet gminy Regnów na okres roku kalendarzowego kresla sie dochody gminy na 2004 rok w wysokosci zl.- zgodnie z zalacznikiem Nr l 3.0kresla sie wydatki budzetu gminy na 2004 rok w wysokosci zl.- zgodnie z zalacznikiem Nr 2 4.Tworzy sie rezerwe ogólna w wysokosci tj. do 1% wydatków budzetu. S.Dochody budzetu ustalone w 2 obejmuja dochody zwiazane z realizacja zadan biezacych z zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci zl. wg zalacznika Nr la 6.Wydatki budzett,i ustalone w 3 obejmuja wydatki zwiazane z realitacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami gminie w wysokosci l31.346zl.-wg zalacznika Nr 2A Planowany deficyt budzetowy w kwocie zl. oraz splaty rat kredytów i pozyczek przypadajace na rok biezacy w wysokosci zl.zostana sfinansowane przychodami pochodzacymi z kredytów i pozyczek w wysokosci zl. oraz wolnych srodków w wysokosci zl. 2.Zestawienie przychodów i rozchodów zwiazanych z finansowaniem deficytu okresla zalacznik Nr 3 S.Okresla sie dochody z tytulu zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci ,- i wydatki na realizacje zadan okreslonych w paragrafie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokosci zl. wg zalacznika Nr 4 i 5 9.0kresla sie plan przychodów i wydatków srodków specjalnych w /g zalacznika Nr 6 10.Okresla sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej -wg zalacznika Nr 7 U.Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych gminie z zakresu administracji rzadowej, które podlegaja zwrotowi do budzetu panstwa to kwota ,- wg zalacznika Nr8

2 12.0kresla sie wydatki zwiazane z realizacja zadan inwestycyjnych w 2004 roku zgodnie z zalacznikiem Nr kresla sie prognoze dlugu Gminy Regnów w 2004 r i latach nastepnych. wg zalacznika Nr Ustala sie dotacje budzetu Gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwiazane z realizacja zadan wlasnych wg zalacznika Nr Okresla sie plan nakladów na inwestycje wieloletnie wg zalacznika Nr Upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania kredytów krótkoterminowego na pokrycie wystepujacego w ciagu roku deficytu budzetowego do wysokosci zl. 2.Samodzielnego zaciagania zobowiazan do kwoty zl. 3.Przenoszenia srodków budzetowych w planie wydatków miedzy rozdzialami i paragrafami za wyjatkiem przeniesien wydatków miedzy dzialami. 17. Zobowiazuje sie Wójta Gminy do: II przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: w terminie do 31 sierpnia 2004 r informacji opisowej o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I pólrocze 2004 roku w szczególowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej 2 Iprzedlozenia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu zawierajacego zestawienie dochodów i wydatków za 2004 rok do 31 ~arca roku nastepnego nie mniejszej niz w uchwale bud~etowej. 18 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. I 19.Zobowiazuje sie Wój~aGminy do niezwlocznego ogloszenia niniejszej uch'yaly na tablicy ogloszen 20. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego. PRZE ~. zacy NY GlIl1gor:' ojc~chowski

3 1 Zalacznik Nr t Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XII/71104z 24 marca 2004roku PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2004 ROK Dz. Zródla dochodów Kwota zl. 010 ROLNICT\VO I LOWIECTWO Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycjigmin pozyskane z innych zródel -wplata ludnosci na wodociag Rylsk-Wólka Stronska.,Slawków -Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzadu terytorialnego lubjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /za obwody lowieckiej WYT\V ARZANIE I ZAOP ATRYW ANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE. - wplywy z uslug /za wode/ wplywy z róznych oplat /koszty upom.opl.stala/ odsetki od nieterminowych wplat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzadu.terytorialnego. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/ czynsze i dzierzawy/ -Odsetki od nieterminowych wplat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administ. rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami /w tym akcja kurier.-loo,-transp.dow.osobist.-541,- Wplywy z róznych oplat 600 -Wplywy z róznych dochodów /wplywy z lat ubieglych! 200 -dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej /dowody osobiste 5% 183 wplywów/ 751 URZEDYNACZELNYCHORGANOW WLADZY

4 _._- 2 PANSTWOWEJ,KONTROLII OCHRONYPRAWA ORAZ SADOWNICTWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 292 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami I aktualiz.spisów wyborc.l 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 360 PRZECIWPOZAROWA -Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 360 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH I OD JNNYC,H JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodków transportowych Podatek od spadków i darowizn 500 -Podatek od posiadania psów 350 -Wplywy z oplaty skarbowej Wplywy z oplaty administrac. za czynnosci urzedowe 500 -Podatek od czynnosci cywilno prawnych Zaleglosci z podatków zniesionych 600 -Wplywy z róznych oplat 600 -Odsetki od nietermin. wplat z tytulu podatków i uslug Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od dzialalnosci gospodarczej od osób fizycznych oplaconych w formie karty podatkowej wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw ROZNE ROZLICZENIA Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego -Czesc podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Rózne rozliczenia finansowe! odsetki na rach.bankow.i OSWIA TA I WYCHOWANIE plywy z uslug Iczynsz za c.o BS Regnówl Srodki przekazane przez pozostale jednostki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych IARi MRJ OCHRONA ZDROWIA Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu

5 3 852 OPIEKA SPOLECZNA Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacychz zakresuadminislrzadowejoraz innychzadan zleconych gminom ustawami - Wplywy z uslug GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacychz zakresuadministracjirzadowejoraz innychzadan zleconych gminom ustawami RAZEM DOCHODY Przychody - kredyt Pozyczka z F.O.Sr wolne srodki OGÓLEM

6 Zalacznik Nr ]/A Plan zadan zwiazanych z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji zleconych gminom ustawami. rzadowej i innych zadan Dochody Rozdzial Kwota Dz Nazwa zl. 750 Administracja Publiczna Urzedy Wo;ewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 751 Urzedy Nacze]nych Organów Wladzy 292 Pailstwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sadownictwa Urzedy Naczelnych Organów WladzyPanstwowej, 292 Kontroli i Ochrony Prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 292 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczenstwo Publiczne I Ochrona 360 Przeciwpozarowa 754]4 Obrona cywilna 360 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 360 realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 852 Opieka Spoleczna , Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za 2.360,- osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy Ispoleczne; Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2.360,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ,- ubezpieczenia spoleczne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Zasilki rodzinne, piele?;11acy;nei wychowawcze 1.600,

7 2 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 1.600,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Osrodki Pomocy Spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjezadanbiezacychz zakresuadministracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9.408,- SRODOWISKA Os...'ietlenieulic,placów i dróg 9.408,- Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 9.408,- realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami Razem ,- ----

8 1 Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly Rady Gminy Regnów Nr XIII71/04 PLAN1 WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2004 ROK DZ. ROZDZ. NAZWA - RODZAJWYDATKOW KWOTA W ZL 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych /wodociag Rylsk D.-Wólka Stronska Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Izby Rolnicze Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym pozostale wydatki biezace Wydatki inwestycyjne LESNICTWO Pozostala dzialalnosc 400 Wydatki biezace w tym: 400 -pozostale wydatki biezace WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKT, GAZ I WODE Dostarczanie wody Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace TRANSPORT I LACZNOSC Drogi publiczne gminne Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Wydatki inwestycyjne /droga Annoslaw-Zofianów i lokalna

9 _ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Wydatki inwestycyjne DZIALALNOSC USLUGOWA Plan zagospodarowania przestrzenngo Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewódzkie Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostalewydatkibiezaceiw tymakcjakurierska Radygmin Wydatkibiezacew tym: pozostale wydatki biezace Urzedy gmin Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup komputerów/ Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym pozostale wydatki biezace UEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 292 ORAZ SADOWNICTWA Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i 292 ochrony prawa Wydatki biezace w tym: pochodneod umowyzlecenia 48 - pozostale wydatki biezace BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW A Ochotnicze straze pozarne Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace

10 Obrona cywilna 360 Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSO B FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków,oplat I niepodatkowych naleznosci budzetowych Wydatki biezace w tym; wynagrodzenia pozostale wydatki biezace OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki biezace w tym obsluga dlugu publicznego ROZNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe - do 1% wydatków Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Gimnazja Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Dowozenie uczniów do szkól Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace

11 Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace OCHRONA ZDROWIA 28.2l Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace POMOC SPOLECZNA Skladki na ubez.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia zpomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; pozostale wydatki biezace Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Dodatki mieszkaniowe Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Osrodki pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace Pozostala dzialalnosc Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA Swietlice szkolne Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne

12 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biezace w tym : pozostale wydatki biezace Oswietlenie ulic, placów i dróg Wydatki biezace w tym : pozostale wydatki biezace KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Biblioteki Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI ROZCHODY - s,plata zobowiazan WYDATKI OGOLEM

13 I Zalacznik Nr 2A Do Uchwaly Rady Gmin~. Nr XII171/04 z dnia 24 marca 2004 roku PLAN WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAN BIEZACYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI DZ. ROZDZ.. NAZWA KWOTA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewódzkie Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace URZEDY NACZELNYCHORGANOWWLADZY KONTROLI I OCHRONYPRAWAORAZ 292 SADOWNICTW A Urzedy naczelnych organów wladzy 292 PaJlstwowejkontro/; i ochronyprawa Wydatki biezace w tym: pochodne od umowy zlecenia 48 - pozostale wydatki biezace BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA 360 PRZECIWPOZAROWA Obrona cywhna 360 Wydatki biezace w tym: 360 -pozostale wydatki biezace 852 OPIEKA SPOLECZNA Skladh na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pomerajqce niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym; pozostale wydatki biezace Zasi/h i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace Zasi/h rodzinne, pielefenacyjnei wychowawcze Wydatki biezace w tym: l pozostale wydatki biezace Osrodki pomocy spolecznej Wydatki biezace w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostale wydatki biezace GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Oswietlenie ulic,placów i dróg Wydatki biezace w tym: pozostale wydatki biezace RAZEM

14 . u... Zalacznik Nr 3 do Uchwal)' Rady Gminy NrXII/71/04 z dnia 34 marca 2004 roku Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru Wyszczególnienie 955 Wydatki przewyzszajace dochody budzetu nie znajdujace okrycia w planie dochodów 952 Przychody z zaciagnietych kredytów i ozyczek na rynku krajowym 957 Wolne srodki z lat ubieglych 992 Splaty otrzymanych krajowych kredytów i oz czek /rozchod Wydatki i rozchod , , , RAZEM , ,- Uwaga; z kredytu w wysokosci ,- planowanajest do splacenia kwota ,- po otrzymaniu srodków z SAPARD i Urzedu Marszalkowskiego- jezeli nie otrzymamy promes na w/w kwote zadania inwestycyjne nie beda realizowane. Kwota ,- to pozyczka z Foch.Srod. na wodociag Rylsk, Wolka Strnska Kwota ,- planowany kredyt na 2004 r. d;2. t"!fl~... l>!":';;; " '--d'o,h.._:; u."-.".',\~' 't., i '''~r

15 Zalacznik Nr 4 Plan dochodów z tytulu opiat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2004 roku Dzial Rozdzial Zródlo dochodów Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu

16 Zalacznik Nr 5 Plan wydatków z tytulu oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu w 2004 roku Dzial Rozdzial Tresc Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wydatki biezace w tym; pozostale wydatki biezace

17 Zalacznik Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 Rok L.P Nazwa srodka Dzial Rozdzial Stan srodków Planowane Planowane Planowany specjalnego IJieniezn)'chna IJrz)'chody wydatki w stan IJOczatck2004 r. w 2004 r 2004r srodków na koniec 2004 l Drogipubliczne O l. 000,- 1000,- O,gminne 2 Oswiatai , , ,- O \\'Ychowanie Razem

18 Tabela Nr 7 PIAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKAi GOSPODARKIWODNEJ NA2004ROK Dzial 900- Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial Fundusz Oc/trony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczególnienie Gminny undusz Ochrony Srodowiska Stan funduszu na poczatek roku 819 l. Przychody ogólem w tym: przelewy redystrybucjne Przewidywane wplywy z Urzedu Wojewódzkiego w Lodzi Razem Wydatki ogólem w tym: zakup materialów i wyposazenia /zakup kwiatów i 700 krzewów/ zakup uslug pozostalych / oplata za zanieczyszczenia powietrza! 3. Stan funduszu na koniec roku O

19 Zalacznik Nr 8 Dochod)" budzetu I)anstwa zwiazane z realizac,ia zadan zlccon)'ch jednostkom samorzadu ter)'torialnego DZ. Rozdzial Tresc kwota 750 ADMINISTRACJAPUBLICZNA Urzedv Wojewódzkie Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego / wplywy oplat za dowody osobiste

20 PLAN WDA TKÓW ZADAN INWESTYCYJNYCH REALIWW ANYCH W ROKU 2004 Lp Nazwa programu jego cel Jednostka Rok Wartosc Poniesione Naklady Zródla finansowania i zadania realizujaca rozpoczecia kosztorys naklady do planow. Budzet l!niny 2004 r program i zakoncz. owa r na 2004r. srodki kredyty inne zadania zadania wlasne i pozyczki l Dz 010 ROLNICTWO I Gmina LOWIECTWO Regn6w /ludnosc/ -budowasieciwodociagowej 2003/ SAP W61kaStr FOS Ry1sk.Ry1skD.slawk6w dl.27km.z przylaczami -budowa sieci wodociagowej 2004/ Regnów osiedle -budowa zbiornika 2004/ retencyin.regn6w 2. Dz.600 TRANSPORT I Gmina LACZOSC Regnów -budowa drogi Annoslaw- 2004/ Zofian6w dl. 1,2km UM -budowadrogilokalnej 2003/ SA Regn6w dl. 504m. -Przebudowa drogi Sowidól 2004/ l dl.620m UM Zalacznik Nr GOSPODARKA Gmina MIESZKANIOWA Regn6w -zakupdzialki Dz.900GOSPODARKA Gmina KOMUNALNA I OCHRONA SRODKOWISKA Miasto RawaMaz. - udzialyw budowie 2004/ wysypiskaw Pukininie RAZEM INWESTYCJE Dz.750ADMINISTRACJ A PUBLICZNA -zakup komputer6w i 2004/ oprogramowania 6, Dz.801 OSWIATA I S P.Regn6w 2004/ WYCHOWANIE ARiMR -zakup komputer6w OGóLEM l

21 Uwaga z kwoty kredytu i pozyczki - l. l przypadana: zwrot srodków z SAPARD ,-, pozyczke z F Och.Srod ,- dotacje z Urzedu Marszalk ,- i kredyt na 2004r UG ,- ~il~ ~\ {)i~".( t HA!)\' (.:.'.4d. 'i';.jl/.~~ki

22 PROGNOZA DLUGU PUBLICZNEGO URZEDU GMINY W ROKU 2004 r. I W LATACH NASTEPNYCH Zalacznik Nr lo Nazwa RoI.. zadagniecia "wota Pozostalo Planowany. Splata Stan na Splata na Stan na Planowane kwoty splat w latach PozY"/li.krcd111 "rcd111 do splaty Banku kredyl l zaciagnieteg na W 2004r o r. pozyczka w r 2005 r r PKO 2000r Rawa Maz B.S.Biala 2001r Rawska O/Regnów 2003r lH RAZEM KREDYT POZYCZKA Razem kwota dlugu 'p,{a ~wou~.to.,,\cl N. "'1N! Y.'! )"!~.r.,i uvt., :,r~oj~i'i,f'{9,it;t~ski

23 Zalacznik Nr 11 Dotacje z budzetu gminy w 2004 roku dla podmiotów nie zaliczanych finansów publicznych na realizacje zadan wlasnych gminy do sektora Dzial926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kwota ,- Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu -dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /dla Ludowego Zespólu Sportowego 'SOKÓL" / ,- ;O:~'O.":':~uC-D:~\'LAC' R."u.')y.--M"

24 Zahlcznik Nr 12 Plan nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie L. Nazwa zadania Jednostl<a Rok Wartosc Plnnm"nne Naldady w przewidywa Przewidywane Przewidywane P realizujaca rozpocz.i kosztorysowo nnkladyw latach 2004roku ne naldady naldady naklady w 2007 I)rogram zal<onczen. zadanh, nastelmych na 2005 rok w 2006rolm roku zadania ogólem l. Dz.OI0 Rolnictwo i Lowiectwo Gmina budowa zbiornika retencyjnego w Regnów 2004/2006 Regnowie /sapard/ 6. Dz.900 Gospodarl<a I<omunalna i Miasto 2004/ ochrona srodowisl<a Rawa Maz. udzialy w budowie wysypiska w Pukininie RAZEM X PRZEWODNIClACV [{ADYJf' (irr~,,(y,46~~~~

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. ".. ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budzetu Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. UCHWALA NR 22/2009 Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. w sprawie: przyjecia projektu uchwaly Zgromadzenia W sprawie zmiany uchwaly Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA. z dnia 21 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA. z dnia 21 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 1135 UCHWAŁA NR XIII/86/2016 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 21 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2016

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo