SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE"

Transkrypt

1 SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008

2 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS NIE NIA D O S PR.,IWOZDANIA

3 1. Pnedmiotem podstawowej dzialalnosci lnstytutu w roku obrotowym bylo: -dzialalno6 statutowa zwiqzana z ochronq ekologiczn1 edukacjq ekologiczn4 wsp6lpraca z samon4dami, rolnikami. 2. Stowanyszenie zarejestrowane jest w Sqdzie Rejonowym dla Miasta Stotecznego Warszawy, Wydzial Gospodarczy KRAJOWEGO REJESIRU S:\DOWEGO w Rejestrze Stowarzyszeh i innych organizacji spolecznych izawodowych, fundacje pod numerem KRS 00000A Pnedmiotowe sprawozdanie fi nansowe obejmuje rok obrotowy od do r. 4. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo pny zalo2eniu mo2liwosci dalszej ko ntyn u acj i dzi alal n osci. 5. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo na podstawie ksiqg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacjq przyjgtych zasad (politykq) rachunkowosci ustalonq i wprowadzonq do stosowania postanowieniami uchwaly nr 1 Zarzqdu Spolki z dnia roku, wprowadzajqcej z dniem r.: 1) zasady ustalania roku obrotowego iokres6w sprawozdawczych, 2) zakladowe zasady wyceny aktywow i pasytvow oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych, wtym zakladowy plan kont, 4) system ochrony danych i ich zbior6w, 5) wlasny wz6r sprawozdania finansowego z kalkulacyinym rachunkiem zysk6w i strat, w spos6b zgodny w szczeg6lnosci z postanowieniami aft. 4, 10 i 50 oraz rozdzial6w 2, 4 i I ustawy o rachunkowosci. Zakladowe zasady, metody i wzory wybrano spo'rod mozliwych do stosowania zasad, metod i wzor6w dopuszczonych ustawq i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijajqc te, ktore wykazano w wartosci nominalnei) wyceniono nastgpujqcymi metodami Wceny wynikajqcymi z przyiqtych p nyjqtyc h zasad rach u n kowo6c i : 1) wartosci niematerialne i prawne - w cenie nabycia minus odpisy amoftyzacyj ne pl u s m ode rnizacja,

4 2) Srodki trwale - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus modemizacja, 3) Srodki trwale w budowie - w koszcie wytworzenia, 4) inwestycje dlugoterminowe - w waftosci nabycia, 5) zapasy material6w - w cenie zakupu, 6) zapasy towar6w - w cenie zakupu, 7) zapasy produkt6w - w kosztach wytwonenia (koszty bezposrednie), 8) produkcjq nie zakoftczonq - w waftosci wytwonenia, 9) nalezno5ci -w kwotach wymagajqcych zaplaty, 10) inwestycje kr6tkoterminowe - w waftosci nabycia minus ewentualne odpisy spowodowane trwalq utrata ich waftosci, 11) kapitaly wlasne - w waftosci nominalnej, 12) zobowiqzania - w kwotach wymagajqcych zaplaty.

5 SPOLECZNY I NSTYTUT EKOLOGICZNY Warszawa ul. Raszynska 32/44 BILANS

6 AKTYWA Wyszczeg6lnienie aktyw6w wzliqr. Stan aktyw6w na: A. Aktywa trwale l. Wartosci niematerialne i prawne ll. Rzeczowe aktywa trwale w tym w budowie lll. Nale2no6ci dlugoterminowe lv. Inwestycje dlugoterminowe (aktywa finansowe) V. Dlugoterminowe rozlicz:enia miedzyokresowe 2009/ , , , ,00 B. Aktywa obrotowe z tego: , ,70 I. Zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych ll. Nale2no6ci i roszczenia lll. Inwestycje kr6tkoterminowe (aktywa finansowe) 1. Srodki pieniezne 2. Pozostale aktywa finansowe lv. Kr6tkoterminowe rozliczen ia miedzyokresowe Suma bilansowa , , , , , ,63 648, , ,37 z I l. too,/u

7 PASYWA wzliqr. A. Fundusze wlasne: z tego: l. Fundusz statutowy ll. Fundusz z aktualizacji wyceny I 2 3 lll. Nierozliczony Wynik finansowy za rok popzedni lv. Wynik finansowy roku obrotowego B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzan ia l. Zobowiqzania dlugoterminowe z tytulu kredyt6w i po2yczek ll. ZobowiEzania kr6tkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pozyczki 2. Inne zobowiezania lll. Rezerwy na zobowiqzania lv. Rozliczenia miedzyokresowe z tego: 1. Rozliczenie mi?dzyokresowe przychodow 2. Inne rozliczenia mi?dzyokresowe , , , , ,45 0, , , , , , ,61 0, ,69 0, ,69 Suma bilansowa , ,70 Zarzqd Warszawa dn r.

8 SPOLECZNY I N STYTUT EKOLOG I CZNY Warszawa ul. Raszyftska 32/44 RACHUNEK 'W]VIKOW

9 Wyszczeg6Inienie il A. Przychody z dzialalnosoi statutowej il l. Skladki brutto okreslone statutem tt. l] odpisy z zysku ]l lll. Inne przychody okrerslons1.1r1.r, \,,yr dotacje isubwencje ]l B. Koszty realizacji zadaf r;tatutowych I wtym: ll 1) amortyzacja ll 2l zuzycie material6w i energii { 3) ustugi ouce I 4) podatki ioptaty I 5) wynagrodzenia I 6) ubezpieczenia spoleczne iinne Swiadczenia 7) podr62e sluibowe 8) pozostale koszty E. Pozostale przychody (nie wymienione w poz. A i G): F. Pozostale koszty (nie wymienione w poz. B, D i H): G. Pzychody finansowe: H. Koszty finansowe: l. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalno6ci (C+D+E-F+G-H): 1l Kwoty za rok: , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 ' , , , ,50 0,00 72,20 526,17 34,63 379,66 0,00 0,00

10 Zyski i straty nadzwyczajne l. Zyski nadzwyczajne (+) ll. Straty nadzwyczajne (, Wynik finansowy og6lem (l I J) ru^ful/n" fl,/a/////(,//rqz

11 S POLECZNY I N STYT IJT EKO LOG ICZNY Warszawa ul. Raszynska 32/44 INFORMACJA DODATKOWA

12 Zmiany w ciqgu roku obrofucwego waftoici 6rodk6w trwatych, warto1ci niematerialnych i prawnych oraz dlugoterminowych aktyw6w (inwestycji) finansowych: Srodki trwate warto6f poczqtkowa: Wyszczegolniente wg pozycji bilansowych Srodki tnuale razem: z tego: 1)zestawy komputerowe 2)pozostaly sprzqt WartoSd poczqtkowa na poczqtek roku obrotctwego Zwiqkszenia z tytulu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenta - inne Zmniejszenia z tytulu: - sprzeda2y - aktualizacji - przemteszczenia - inne wzliqr. Stan na Koniec roku obrotowego wartosci poczqtkowej 84.,198, , , ,97 57.!t98,8A , , ,09 u mo rze n i a Srodk6w trwalyc h : Wyszczegolnie- Nie wg pozycji bilansowych (Srodk6w trwatych) Umorzenie Srodkow trwalych razem: z rcgo: 1)zestawy komputerowe 2)pozostaly sprzqt Dotychczasowe Zwiqkszenia umorzenie z tytulu: na poczqtek - umorzen roku - aktualizacji obrotowego - przemiesz- Czenia - innych Zmniejszenia z tytulu: - sprzedazy - aktualizacji - przemieszczenta - inne wzttg. zl i or. Stan na koniec roku obrotowego , , , , , , , , ,09

13 wartoici niematerialne i prewne - warto1c poczqtkowa: Wyszczeg1lniente wg pozycji bilansowych Wafto56 poczetkowa na poczqterk roku obrotowego Zwiqkszenia z tytulu: - nabycia - aktualizacji - przemtesz- Czenia - inne Zmniejszenia z tytutu: - sprzeda2y - aktualizacji - przemieszczenta - tnne wztiqr. Stan na Koniec roku ohrotowego wartosci poczqtkowej Warto\ci niematerialne i prawne razem: 53t90, , A umorzenia warto6ci niematerialnych i prawnych : Wyszczegolnienie wg pozycji bilansowych (Srodkow trwalych) Dotychczas'cwe Umorzenie na poczqtek Roku Obrotowego Zwiqkszenia z tytulu: - umorzeh - aktualizacji - przemieszczenta - innych Zmniejszenia z tytutu: - sprzedazy - aktualizacji - przemteszczenta - tnne W zl i qr. Stan na Koniec Roku obrotowego Umorzeft dotychcza- Sowych Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych razem: 5390, , WartoSc poczqtkowa nie amoftyzowanych (nie umarzanych) 1rodkow trwalych, u2ywanych na pod.stawie um6w: wzligr. a) na poczqtek b) na koniec roku Roku a) najmu 0,04 0,04 b) dzie12awy 0,00 0,0a c)q nyc h u m 6w (lea si ng u) 0,00 0,04 d) razem 0,0a 0,0a

14 Wykaz istotnych pozycji czlynnych i biernych rozliczen miqdzyokresowych: 1. Czy n ne roz I icze n i a m 4dzyt;kre sowe kosztow dzi ala I no 6ci o pe racyj nej i koszt6w finansowych: Bieme rozliczenia miqdzyoxresowe kosztow dzialalnosci operacyjnej i kctsztow finansowvch : 3. Przychody podlegajqce rozliczeniu w czasie: z tego z tytulu: 1 ) nierozliczone dotacie Aktywowanie ujemnej przejsciowej ro2nicy podatku dochodowego. Inne czynne i bierne rozliczenia , , Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) pnychod6w Przychody netto (bez VAT): Razem przychody statutowe z tego: 1. dotacje i subwencje celowe 2. darowizny 3. dzialalnos1 statutowa!.rellnglacje kosztow wzli z tego: Przychody Przychody Krajowe zagraniczne , , , , ,0c

15 Rozliczenie gloyvnych pozycji r62niqcych podstawg opodatkowania ryoda.tki91t dochodowym oct os6b piawnyin oa wyniiu finansowego (zysku brutto lub straty brutto): 1. Zysk brutto Wyszczeg6l nienie ustalen 2. Koszty i straty nadzwyczitjne nie stanowiace koszt6w u zyska n i a p rzyc,h o d6w :. Pnychody nie zaliczane do pnychod6w Podatkowych Pnychody podatkowe (nie ujgte w ksiggach rachunkowych) a podlegefqce opodatkowaniu Doch6d do opodatkowania (poz. I g + 4) 6. Odliczenie od dochodu z tego: Odliczenia od dochodu C\TS/O 7. Podstawa opodatkowania (poz. S - 6) Pod atek doc h o dowy sta n owi qcy zobow i qza n ie wobec Unqdu Skarbowego 3.511, 3.511, Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych w zt i gr. Wyszczeg6lnienie Razem z tego: losowe pozostale 1) zyski nadzwyczajne 0,0c 0,04 0,04 2) straty nadzwyczajne 0,0a 0,04 0,04

16 lnformacja o przecigtnym ziztrudnieniu w grupach zawodowych: Wy.nagrodzltnia l4cznie z wy,nagrodzeniami wyptaconymi (nate2nymi) z zysku czlonkom Zanqdu i Rady Nitdzorczej Wyszczegolnienie Wyn a g rodze n i a lqc z n i e : z tego wyptacone: 1) cztonkom Zarzqdu 2) czlonkom Rady Nadzorczej W roku: w zli popnednim Obrotowym 0,04 0,0a 0,00 0,00 0,0a 0,04 Zmiany zasad (polityki) rachunkowo1ci w tym metod wyceny oraz sposodu sporzqdzania sprawozdania..fin.ansowego wywierajqce isto{ny wptyw na sytuacje majqtkow4 finansowq, wynik finansowy : ne wystqpujq Kontynuacja dzialalnosci spolecznego tnstytutu Ekotogicznego nie jest zagro2ona. Warszawa, dn r.

17 Projekty 2008 Tvtul oroiektu bponsor ffi Kwota rozliczona do koiica 2007 Kwota rozliczona w uala rozpoczecta ^ ,- Dara zakonczenta Lokalne przetw6rstwo Gtr,r/SGP/UNDP PLN PLN r0%00 PLN s _r ^-^: ^r,..- rjrur Pr ujnrltru ffi Kwota dotacji Kwota rozliczona do koica 2007 Kwota rozliczona w 2008 Data rozpoczgcia Data zakonczenia Wzmocnienie i rozbudowa potencjatu Spolecznego Insb.tutu Ekologicznego NFOSIGW PLN PLN l8 207 PLN t Tytul projektu Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zuigkszenia elekryunosci dalszego rozwoju Sponsor dzialan miedzynarodowvch orsanizacii NFOSIGW Kwota dotacji PLN Kwota rozliczona do korica PLN Data rozpoczecia Data zako(czenia J r Tyul projektu Sponsor Kwota dotacji Kwota rozliczona do koica 2008 Data rozpoczgcia Data zakoficzenia Poszerzenie wiedzy na temat sposob6w utylizacji odpad6w medycznych na Bialorusr Polsko-Amerykafska Fundacja WolnoSci, Fundacia Edukacja dla Demokracii- Przemianv w Resionie Rl.fA PLN PLN (w tym nvrot na konto sponsora kwow niewykorzystanqj 457,01 PLN) I czerwca 2008 l5 grudnia 2008 Tltul projektu R62norodnori6 znaczy irv cie Sponsor Fundaqia Rozwoju Systemu Edukacji Grundtvig Kwota dotacj i Euro Kwota zaliczki PLN Kwota rozliczona do korica ,44 PLN Data rozpoczqcia Data zakofrczenia t0 Tltul projektu Sponsor Kwota dotacj i Migdzy Bugiem a Narwiq - partnerstwo na rzecz efektywno6ci ekologicznei lserys PLN

18 Kwota calo5ci projektu PLN Kwota.rozliczona w 2008 (dotacja + kosay PLN wtasne) Kwota rozliczona z dotacji w PLN Data rozooczecia Data zakoriczenia 31.t T;tul projektu Sponsor Kwota dotacji Kwota zaliczki Kwota rozliczona do kofca 2008 Wsp6lne drogi Ekorozwoju: aktywizacja lokalnych spolecmo6ci z Mogilewa w rozwi4zyrvaniu problem6w ekologicznych, na podstawie najleps4ych priktyk na Mazowszu i w Saksonii" Fundacja im. St. Batorego PLN PLN ,30 PLN (reszta do zwrotu na konto sponsora) Data rozpoczgcia Data zakohczenia Tltul projektu St6l Dar6w Ziemi Sponsor Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckieso Kwota dotacji 7000 Kwota rozliczona do korica Data rozpoczpcia Data zakonczenia

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 , STO'IVARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGOOSRODKASZKOlNO.WYCHOWA~ZEGO Zukowo, dn. 9 marca 009 r., 83-330 Lukowo. ul. Gdynska NIP 589186393, Regon 193081419 t I 058/681

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo