ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. w sprawie zatwierdzenia cennika ustug swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. w sprawie zatwierdzenia cennika ustug swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku"

Transkrypt

1 ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO.«? roku w sprawie zatwierdzenia cennika ustug swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Na podstawie art. 3 ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474), uchwala si co nast^puje: Zatwierdza si cennik ustug swiadczonych w ramach doradztwa rolniczego przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, stanowiacy zal^cznik do niniejszej uchwaty. Traci moc uchwala Nr XXI/183/12 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za odptatne wykonywanie ustug w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kaisku. 3. Wykonanie uchwaly powierza si Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. wz. MARSZALKA WOJE.W6DZTWA uala Gawljik EMARSZALEK

2 Zalacznik do uchwaly -%* /IS/ Z& Zarz^du Wojewodztwa Lubuskiego zdnia 3^ CU±^Q "V CENNIK USLUG swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia roku Odplatnosci za sporzctdzanie opracowan oceny mozliwosci inwestycyjnych gospodarstw rolnych. Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt 4a, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia sporzqdzanie opracowan oceny mozliwosci inwestycyjnych gospodarstw rolnych ustala sie odplatnosci za: Opracowanie planu przedsi^wzi^cia inwestycyjnego 3. Kwota wnioskowanego kredytu do 50 tys. zl 50,1 do 100 tys. zl 100,1 do Imlnzl powyzej Imln zl Oplata netto w zl * 500 zl 500 zl plus 1,0% ponad 50 tys. zl zl plus 0,2% ponad 100 tys.zl zl plus 0,2% ponad Imln zl * Odplatnosc obniza sie o 20% ceny netto dla rolnikow uczestnicz^cych w Polskim FADN oraz dla gospodarstw nie prowadzqcych produkcji zwierz^cej. * Odplatnosc podwyzsza sie o 20% ceny netto przy opracowywaniu planu przedsi^wziecia inwestycyjnego dla prowadzacych dzialy specjalne produkcji rolnej Opracowanie wniosku kredytowego bez biznesplanu 3. Kwota wnioskowanego kredytu do 1 0 tys zl 10,1 do 50 tys. zl 50,1 do 100 tys. zl powyzej 100 tys. zl Oplata netto w zl 50 zl 200 zl 350 zl 500 zl

3 3. Opracowanic analizy mozliwosci inwestycyjnych gospodarstwa i Wartosc inwcstycji do 10 tys. 7\1 do30lys. zl 30,1 do 50 tys. zl 50,1 do 100 tys. zl 100,1 do 500 tys. zl 500,1 do Imln zl i ponad Oplata netto w 7\l 100 zl plus 1,0% ponad 10 tys. zl 300 zl plus 0,8% ponad 30 tys. zl 460 zl plus 0,4% ponad 50 tys. zl 660 zl plus 0,2% ponad 100 tys. zl 1460 zl plus 0,1% ponad 500lys. zl Do wyiiczonych oplat netto nalezy doliczyc podatck VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za wydanie opinii do biznes planu zl + VAT. Oplata za wydanie opinii w przypadku opracowywania planu przez LODR jesl wliczona w cene uslugi za opracowanic planow przcdsi^wzicc inwestycyjnych. Odplatnosci zn itslusi Na podstawie art. 4, ust. 4, pkl. 4e, 4f i 4b oraz pkl 5, Uslawy o jednoslkach doradztwa rolniczego z dnia pkl. 4 e - sporzqdzania planow rohiosrodowiskowych, pkl 4 f - sporzqdzania planow przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcjq metodami ekologicznymi tub planow produkcji w gospodarstwach ekologicznych, pkl.4b sporzqdzanie analiz i opracowan ekonomicznych, fmansowych i technologicznych, pkt 5 - wypelniania wnioskow lub innych dokumentow niezbednych do itbiegcmia si$ o przyznanie potnocy finansowanej lub wspolfmansowanej ze srodkow pochodzqcych z funditszy Unii Europejskiej lub innych inslytitcji krajowych i zagranicznych, Wyszczegolnicnie Platnosci obszarowe : I wariant: (suma slawek: podstawowej, za hcklary, za dzialki ewidcncyjne) - slawka podstawowa - slawka za kazdy hcktar UR - slawka za kazdq dzialke ewidencyjna II wariant: platnosci obszarowe ktorc spelniajq wurunki obszarow prockologicznych - slawka podslawowa - slawka za kazdy hektar UR - slawka za kazd^ dzialk^ ewidencyjna - stawka za kazdy element proekologiczny - stawka za kazdy hektar proekologiczny Wspieranie przedsitjwzicc rolno srodowiskowych, rolno srodowiskowo - klimatycznych, ekologicznych Oplata netto w zl 18,00 1,80 3,00 30,00 2,00 3,00 5,00 8,00

4 Wniosek - stawka podstawowa - stawka za lacznq powierzchm dzialek rolnych w ha uc/estniczacych w program ie rolno srodowiskowym, rolno srodowiskowo - klimatycznym i ekologicznym - stawka za kazda dzialkc rolna objeia. doplatami rolno srodowiskowymi, rolno srodowiskowoklimalycznymi i ekologicznymi Flan - stawka za czesc ogolna planu - czesc pakietowa planu ( w rolniclwie zrownowazonym w ] roku bilans azotu i plan nawozowy w cenie planu ) Prowadzenie rejestru w gospodarstwie Modernizacja gospodarstw rolnych : - przygotowanie planu i wniosku o dofmansowanic - przy opracowaniu wniosku i planu przy wspolnym uzytkowaniu maszyn Przygotowanie wniosku o refundacje Premia dla mlodych rolnikow: - przygotowanie wniosku i planu Restrukturyzacja malych gospodarstw - przygotowanie wniosku i planu Premia na rozpoczccie dziatalnosci pozarolnicxej - przygotowanie wniosku i planu Tworzenie grup i organizacji produceniow - przygotowanie wniosku i planu Przetworstwo i marketing produktow rolnych - przygotowanie planu o wartosci 100 tys zl i wniosku -powyzej 100 tys. zl Wsparcie inwcstycji w odtwarzanie gruntow rolnych i przywracanie potencjalu produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klesk zywiolowych - przygolowanie planu o wartosci 100 tys. zl i wniosku - powyzej 100 tys. zl: Rozwoj pr/cdsi^biorczosci -rozwoj uslu«rolniczych 18,00 1,80 3,00 220,00 1,2 % od wartosci 5 letniej platnosci rolno srodowiskowej, rolno srodowiskowoklimatyeznej i ekologic/nej 200,00 800, ,00 300,00 600,00 800,00 800,00 500,00 500,00 500,00 plus 0,2% ponad lootys. 250,00 250,00 plus 0,1% ponad 100 lys.

5 przygotowanie wniosku i planu Platnosc za wypclnienic wnioskow o doplaty do materialu siewncgo - stawka podstawowa - stawka za kazdy heklar Przygotowanie dokumcntacji i wniosku do ccrtyfikacji gospodarstwa ckologicznego /. produkcja roslinna gospodarstwo do 10 ha gospodarstwo od 1 0 do 50 ha gospodarslwo pow. 50 ha * dia gospodarstw ekologicznych zprodukcjq zwierzqca oplata wzrasta o 20% Opracowanie planu nawozenia w gospodarstwic rolnym : do 10 dzialck rolnych powyzcj 10 dzialck za kazd<j nastcpnq Wniosek o platnosc uczestnictwa rolnikow w systcmach jakosci produkcji Kalkulacje kosztow produkcji roslinnej, zwicrzt^ccj i eksploatacji niaszyn rolniczych: - udostepnicnie archiwalnych kalkulacji - na zamowienie Innc zastawienia cen kosztow, opinii i opracowari na podstawie materiatow zrodlowych LODR i innych malcrialow 800,00 10,00 5,00 50,00 * 100,00* 1 50,00 * 100,00 5,00 30,00 10,00 150,00 150,00 Za korekty (aktualizacj?, zmiany) dolyczace planow i wnioskow sporzqdzonych przez Lubuski Osrodek Doradxlwa Rolniczcgo stosuje si? stawk^ 20% wyliczonej odplatnosci. W przypadku korekty (aktualizacji) wniosku lub korekty (aktualizacji) planu sporzqdzonego poza LODR w Kalsku (inne osoby fizyczne lub prawne) stosuje si? stawki jak dia wniosku planu sporzadzanego po raz pierwszy (bez znizek). Do podanych cen netto nalczy doliczyc podatek VAT zgodnic z obowiazujacymi przepisami 3. Odplatnosci za using! poligraficzne. Na podstawie art. 4, usl. 4, pkt Id, Ustawy o jednostkach doradzlwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczej, poligraficznej. a) VsJttsi po/igraffczne druk. Ceny netto w zlotych za s/t. Format A3 1 kolor 2 kolorj' 3 kolory 4 kolory 500 szl. 0,15 0,28 0,40 0, szt. 0,13 0,22 0,33 0, szl. 0,11 OJ9 0,28 0, szt. 0,10 0,17 0, szt. 0,09 0, , szt ,14 0, szt. 0,07 0,12 0,18 0,24

6 Ceny nctlo w zlotych za naklad Format A3 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 500 szt szt szt szt szt szt szt Do kazdej ilosci drukow doliczamy koszty papieru, klisz, wyciagow barwnych, projeklow, plyl offsetowych (np: za 1 plyle 6 'A nelto, oddzielnie do kazdego koloru) i pfyt CTP. Do podanych cen netto nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami. b) Ushtsi polisraficzne odbitki ksero. 1 egz. format A4 jednostronnie - 0,19 zl + VAT 1 egz. formal A4 dwuslronnie - 0,35 zl + VAT 1 egz. formal A3 jednostronnie - 0,38 zl + VAT 1 egz. format A3 dwuslronnie - 0,72 zl + VAT Za odbitki kscro wykonywane na innych materialach tj. na folii, papierze kolorowym, karlonie itp., zleccniodawca doplaca kwote wg biezacych cen tych materialow pomnicjszona 0 cene papieru ksero. c) Uslusi potigraficziie - ciecie papieru na krajgrce, zszywanie, blokowanie, perforowanie itp Ȯdplatnosc za inne ushigi poligraiiczne. takie, jak: ciecie papicru na krajarce, zszywanie, blokowanie, perforowanie itp. wynosi 30 zl za 1 godzine + VAT. dj Ushigi poligraficzne opracowaniejirojektii^iklad konipuferowy). Odplalnosc za projekt (sklad komputerowy) wykonany na kompulerze wynosi 50 zl + VAT za 1 godzine pracy grafika kompulerowego. Za wydruk bialo - czarny 1 strony z dmkarki lascrowej zleccniodawca placi: 1 egz. format A4 jednostronnie-0,19 zl + VAT 1 egz. format A4 dwuslronnie 0,35 zl + VAT 1 egz. format A3 jednostronnie - 0,38 zl + VAT 1 egz. format A3 dwuslronnie - 0,72 zl + VAT Za wydruk kolorowy 1 strony z drukarki atramentowej i laserowej zleceniodawca zaplaci: 1 egz. format A4 jednostronnie ( do 50% zadruku ) - 1,50 zl + VAT 1 egz. formal A4 jednoslronnie ( powyzej 50% zadruku ) - 2,00 zl + VAT 1 egz. formal A3 jednostronnie ( do 50% zadruku ) - 3,00 zl + VAT 1 egz. formal A3 jednoslronnie ( powyzej 50% zadruku ) - 4,00 zl + VAT ej Uslusi pvligraficzne - druk wizytowek. Cena za 1 szt. przy minimalnym nakladzie 150 szt. - w jednym kolorze - 0,40 zl + VAT - w dwoch kolorach - 0,45 /I + VAT - w irzech kolorach - 0,50 zl + VAT

7 - w cztcrcch kolorach - 0,55?\ VAT Za wizytowki drukowane dwuslronnie doliczanc jest 50% ceny za dany rodzaj wizytowki. f) Uslugi yon»rafic7.ne - bindowanie, termobindowanie i laminowanie. Odplalnosc za bindowanie i termobindowanie wynosi: - koszl zuzytych materialow -I- koszt uslugi (slanowiacy rownowartosc zuzylych materialow) + VAT Odplatnosc za laminowanie: 3,00 zl + VAT za format A4 i 1,50 -A + VAT za format A5. K) Za oprawe prac dyplomowych ustala sie nastepujace odplatnosci: a. oprawa Iwarda A4 do 120 kartck wydrukowanych na papierze ksero 80g - 12 zl + VAT za 1 oprawe, b. oprawa mi9kka A4 do 120 kartck wydrukowanych na papierze ksero 80g - 7 zl + VAT za 1 oprawe, c. oprawa twarda A4 powyzej 120 kartek wydrukowanych na papierze ksero 80g - 14 zl + VAT za 1 oprawe, d. oprawa mickka A4 powyzej 120 kartck wydrukowanych na papierze ksero 80g - 8 zl + VAT za 1 opraw9, h) Uslugi polisraficzne - mojliwosc udzietania rabatow. Wprowadza sie mozliwosc udziclania rabatu do wszystkich prac poligraficznych wykonywanych przez Dzial Informacji i Wydawnictw w wysokosci do 10%. Mozliwosc stosowania rabatu do wysokosci 20% wprowadza sie przy zleccniach ktorych kwota przekracza zl. Warunkicm zastosowania rabatu jest: przyjecie duzego zlecenia od klienta lub stala wspolpraca z klienlem, polegajaca na w miar? regularnic wplywajqcych zleceniach na uslugi poligraficznc, wolne raoce przerobowc w poligrafii. 3. w przypadku udzielania rabatu do 20% przcdstawionq kalkulacje akceptuje z-ca dyrektora. Odplatnosci za reklamy - ostoszenia zanrieszczdfie w wydawnictwach LODR. Na podstawie art. 4, ust 4, pkt Id, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczcj, poligraficznej. a) - Odplatnosc za reklamy-ogloszenia zamicszczanc w Lubuskich Aktualnosciach Rolniczych oraz w Gazetach Targowych przyjmowane od przedsiebiorstw, firm, podmiotow gospodarczych wynosi: Odplatnosc za reklamc na cala strone (A4) w Lubuskich Aktualnosciach Rolniczych i Gazccie Targowej wewnatrz numcru wynosi: 1 kolor zl + VAT oraz 100 zl 4 VAT za projckl graficzny na komputerze, 2 kolory zl + VAT oraz 1 50 zl + VAT za projckt graficzny na komputerze, 3 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projckt graficzny na komputerze, 4 kolory zl 4 VAT oraz 200 zl + VAT za projekt graficzny na komputerze.

8 Odplatnosc za reklame na calq strong (A4) w Lubuskicli Aklualnosciach Rolniczych i Gazecie Targowej na II, III i IV slronie okladki wynosi: 1 kolor zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, 2 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekt graficzny na kompulerze, 3 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, 4 kolory zl + VAT oraz 200 zl + VAT za projekt graficzny na kompulerze. Za reklame w 1 kolorze zajmujaca mnicjszq powierzchnie i jej projekl, cena wynosi proporcjonalnie mniej. Za reklame kolorowa zajmujqca powierzchnie nie mniejsza niz format A5 i jej projekl, cena wynosi proporcjonalnie mniej. Za reklame kolorowq mniejszq niz formal A5 i jej projekl, doliczanc jest 30% ccny podslawowej. Dla klienlow, klorzy zaplaca za calosc i zlecq druk reklamy na okres 3-6 miesiecy (3-6 rcklam), udziela sie rabatu w wysokosci J0%, powyzcj 6 miesiecy (powyxej 6 reklam) w wysokosei 20% rabatu. Klienci, klorzy zdecydujq 519 placic co miesi^c po ukazaniu sie reklamy, otrzymuja rabal odpowiednio za 3-6 miesiecy (3-6 reklam) - 5%, powyzcj 6 miesiecy (powyzej 6 reklam) - 10%. W szczegolnych uzasadnionych przypadkach dyrektor moze udzielic rabatu w innej wysokosei. Odplatnosc za artykuly reklam owe (sponsorowanc) oraz rabaly - wynosz^ lyle samo, co za reklame. b) Odplatnosc za reklamy-ogloszema zamieszczane w ulotkach wydawanych przez osrodek jako malerialy informacyjno-szkoleniowe, a przyjmowane od przedsit^biorslw, firm, podmiolow gospodarczych wynosi: Odplalnosc za reklame na cala slrone (A5) wcwn^lrz numeru wynosi: - 1 kolor zl + VAT oraz 50 zl + VAT /.a projekl graficzny na komputerze, - 2 kolory zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekt graficzny na kompulerze, - 3 kolory zl + VAT oraz 100 A + VAT za projekt graficzny na kompulerze, - 4 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze. Odplatnosc za reklame na calq slrone (A5) na III i IV slronie okladki wynosi: - 1 kolor zl + VAT oraz 50 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, - 2 kolory zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, - 3 kolory zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekl graficzny na komputerze, - 4 kolory zl + VAT oraz 150 xl + VAT za projekt graficzny na komputerze. Jednoczesnie odplatnosc za reklame zamieszezon^ w ulolkach wydawanych przcz osrodek roznicuje si$ w zaleznosci wielkosci nakladu. przy nakladzie- 500 cgz. - odplalnosc slanowi 80% wyliczonej stawki, egz. - odplalnosc stanowi 100% wyliczonej slawki, cgz. - odplalnosc stanowi 150% wyliczonej stawki, egz. - odplatnosc stanowi 200% wyliczonej slawki egz. - odplatnosc stanowi 250% wyliczonej slawki.

9 Za reklame zajmuja^ mnicjsza^ powierzchnie i jcj projckl koszly wynosza_ proporcjonalnie mnicj. c) - Za kolportaz gotowej wkladki - rek/amy (wykonanej przez zleceniodawc?) w jednym numcrzc Lubuskich Aklualnosci Rolniczych odplalnosc wynosi 600 zl + VAT za jednq kartke nie wieksz^ niz formal A Za wkladki wielostronicowc za kazdq naslepnq kartk? doliczane jest 30% stawki podslawowej. W szczegolnych uzasadnionych przypadkach dyrektor maze udzielic rabatu w inncj wysokosci. d) - Ogloszenia drobne zgjaszane z obszarow wiejskich i przcz rolnikow b^d^ zamieszczane bezplatnie. 5. Odplatnosci za ntiesiecznik - Luhnskie Aktnalnosci Rolnicze. Na podstawie art. 4, pkl 4, ust. Id, Ustawy o jednoslkach doradztwa rolniczcgo z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczej. Odplatnosc za Lubuskic Aktualnosci Rolnicze wydawanc przcz Dzial Informacji i Wydawnictw wynosi: cena 1 eg?,. Lubuskich Aktualnosci Rolniczych - wynosi 3,33 zl + VAT, cena 1 przesylki poczla^wynosi - 2,11 zl + VAT. 6. Odplatnosc z<i reklamy -^o<*loszenia ztintieszczfine na stronach Na podslawie art. 4, usl 4, pkt Id, Uslawy o jcdnostkach doradztwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczej, poligraficznej. a.)abonaraent miesieczny Forma reklamy Cena netto Rozmiar Sredni baner 200 zl 160 x loopixcli Maly baner 350zJ ] 60 x 60 pixeli -i Artykul sponsorowany 300zl nielimitowana liczba znakow, moze zawicrac maksymalnie 2 elementy graficzne (pojemnosc do 300 kb). Jeden tydzieri na glowncj stronie portalu oraz pierwsze miejscc w wybranym dzialc przez 1 micsiqc Do podanych cen netto nalczy doliczyc podatek VAT zgodnic z obowiazujacymi przcpisami

10 7. Oilplatnosci za iishtgi laboratorium chemicznego. Na podslawie art. 4, ust. 4, pkt. Id, Uslawy o jednoslkacb doradzlwa romiczego z dnia prowadzenia dzialainosci laboratoryjnej - olrzymuje brzmienie n Analizy wykonywanc na rzecz rolnikow Wyszczcgolnienie Woda deslylowana Material roslinny (hez robocizny) Przygotowanie proby suchej Przygolowanie proby kiszonki Sucha masa Popiol surowy Mineralizacja w kwasacb Oznaczenie bialka Oznaczcnie wtokiia Oznaczenie tluszczu surowego Oznaczenie fosforu Oznaczenie magnezu Oznaczenie potasu Oznaczenie wapnia Oznaczenie sodu Oznaczenie lotnych kwasow tluszczowych Aiifilizfi bialka w paszy Analiza kiszonki - peln a Gleba Przygotowanie proby Oznaczenie ph Oznaczenie fosforu Oznaczcnie magnezu Oznaczenie potasu Koszt analizy gleby Koszt analizy gleby Inne analizy Oznaczanie ph w pojedynczej probie Oznaczanie sijy kiejkowania nasion Czystosci materialu siewnego Masa tysiaca ziarcn i ciezaru nasypowego Oznaczanie chlorkow Dosuszanie prob plynnych Oznaczanie: wapnia, magnezu, potasu i fosforu w nawozach mincralnych Oznaczenie wegla organiczncgo lift pj-oba pj-6ba Jcdn, Do 5 prob Powyzej 5 prob Cena nctto w zl 0,45 2,00 5,30 2,60 3,80 11,90 5,90 10,00 13,50 4,50 4,50 2,90 2,90 _ 2,90 10,50 19,80 77,40 0 1, ,50 2,90 13,50 13,00 6,50 9,40 19,50 15,00 10,00 10,00 45,00 34,00 Do podanych ccn nctto nalczy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11 W przypadku zleceii wykonania analiz od podmiotow w ilosci przckraczajacej potrzcby wynikajqce z potrzcb zwiazanych z zarzadzaniem gospodarstwem rolnym np; skup materialu roslinncgo, swiadczenie doradztwa dla osob trzecich w oparciu o wyniki analiz oraz zleceniodawcow z poza wojewodzlwa lubuskicgo - stosowane beda ccny pokrywajace calkowity koszl wykonania analiz na zasadach komercyjnych, zgodnie z nizej zamieszczona^ label a: Analizy wykonywane dla innych podmiotow i Wyszczegolnienie Woda destylowana Material roslinny Przygolowanic proby suchcj Przygotowanie proby kiszoiiki Sucha masa Popiol surowy Mineral izacj a w kwasach Oznaczenie bialka Oznaczenic wlokna Oznaczenie tluszczu surowcgo Oznaczenie fosforu Oznaczenie magnezu Oznaczenie potasu Oznaczenie wapnia Oznaczenie sodu Oznaczenie lotnych kwasow tluszczowych Ana/iza bialka w paszy Gleba Przygolowanic proby Oznaczenie pll Oznaczenie fosforu Oznaczenie magnezu Oznaczenie potasu Inne analizy Oznaczanie skrobi dla gorzelni Oznaczanie sily kielkowania nasion Czystosci matcrialu siewnego Masa tysi^ca ziaren Oznaczenie pojedynczego ph Oznaczenie : wapnia, magnezu, polasu i fosforu w nawozach mineralnych Dosuszanie plynnych prob Oznaczenie chlorkow litr Proba Jedn. Cena nctto w zj 0,45 6,80 10,20 9,00 13,50 18,50 21,40 29,70 26,70 8,90 8,90 8,70 8,70 8,70 26,90 46,70 3, ,90 8,90 8,70 36,30 44,00 9,40 19,50 15,00 10,00 45,00 10,00 10,00 Do podanych ccn netto nalczy doliczyc podalek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 10

12 8. Odplatnosci za uslugi Iwtelarskie i gastrononiiczne. Na podstawic art. 4, usl. 4, pkl. Id, Ustawy o jcdnostkach doradzlwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci hotelarskiej i gastronomicznej. 8. Uslugi hotelarskie i sastronomiczne Kalsk. a) ceny za uslugi noclegowc Wyszczcgolnicnie Pokqj 2 osobowy z lazienka o podwyzszonym standardzie Pokqj 1 osobowy z lazienka Pokqj 2 osobowy z lazienka Pokqj 3 osobowy z lazicnkq Pokqj 4 osobowy z lazienka Pokqj 2 osobowy z umywalka Pokqj 5 osobowy z umywalka Dostawka w pokoju Cena hrutto katalogowa w zl Stosowane rabaty przy uslugach noclegowych. - grupy zorganizowane - do 20% - grupy od 5 osob powyzej 30 dni - do 25%, - grupy zorganizowane powyzej 200 osob w okresie wakacyjnym od jednego zleceniodawcy - do 30% - stali goscie - indywidualni i firmy - do 10% W szczegolnie uzasadmonych przypadkach dyrektor mote udzielic rabalu w iniiej wysokosci. b) ceny netto wynajmu sal wykladowych - sala wykladowa na 100 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 55 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 40 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 15 miejsc - 70 zl/doba, - sala komputerowa na 12 stanowisk- 50 zl/godz., - obsluga techiiiczna w trakcie zajec - 25 zl/godz. Do podanych cen netto nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami. c) - ceny uslug gaslronomicznych - stawki na pozostale usiugi gaslronomiczne obliczanc sg wg zasady: o posilki codziennc wg indywidualnych uzgodnien wartosc surowca + 80% narzutu + podalek VAT, o uroczyste przyjecia - wartosc surowca % narzutu + podatek VAT + obsluga kelncrska do 15% wartosci wyzywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatkow i 10% na wykonanie 11

13 o wcscla, bankiety - wartosc surowca % narzutu + podatek VAT + obsluga kelnerska do 15% warlosci wyzywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatkow i 10% na wykonanie Narzul obcjmuje koszly amorly/acji, ogolnogospodarczc, wynagrod/enia oraz marze. Przykladowe ccny uslug gastronomicznych brutto ksztaltujq sie w naslepujacy sposob: sniadania od 14 zl do 18 zl (stol szwcdzki albo danie cieple), obiad dwudaniowy z 2 zupami, surowkami. i micsami do wyboru oraz z dcsercm od 30 zl do 35 zl., obiad z dostawa do klienta (catering) od 28 zl do 35 zl, kolacja od 14 do 18 zl (stol szwed/ki albo danie na cieplo), bufel kawowy od 12 zl do 15 zl. d) - uslugi parkingowe - parking holelowy monitorowany nie strzezony: - oplala za miejsee parkingowe w cenach brutto: o samochody osobowe i dostawcze do 5 ton - 3 zl/dobc o samochody dostawcze powyzcj 5 ton i autobusy - 5zl/dob$ 8. Ushigi hotelarskie i gastro/wmiczite Glisno. a) eeny za uslugi noclcgowe. al) dla klicntow indywidualnych i grup ^or«;anizowaiiych_do 15 osob Cena brutto za dob? Wyszczegolnicnie 1 i2 doba 3 i nastcpna doba Pokqj 1 osobowy z lazienk^ Pokoj 2 osobowy z lazienka_ Pokoj 3 osobowy z lazienk^ Pokoj 4 osobowy z lazienkq Pokoj 1 osobowy bez lazienki Pokoj 2 osobowy bcz lazienki Pokoj 3 osobowy bcz lazienki Slosowanc rabaly przy uslugach noclegowych: - przy pobycie powyzej 7 dni - do 10% za pobyt - stall goscie do 10% za pobyt - grupy od 5 osob, pobyt powyzej 30 dni - do 25% za pobyt - w okrcsic zimowym od 01 stycznia do 15 marca - do 20% za pobyt. W szczegohiie uzasadnionych przypadkach dyreklor Oddzialu w Luhniewicach maze udzielic rabalu w innej wysokosci. a2) grupy zorganizowane od 15 osob - cena slala 40 zl brutto/osoby (niezaleznie od ilosci osob w pokoju). 12

14 Slosowanc rabaly: - pobyt od 2 do 7 dni - do 1 0% za pobyt - pobyl od 8 do 14 dni - do 1 5% za pobyt - powyzej 1 5 dni - do 20% za pobyt - w okresie zimowym od Olstycznia do 15 marca - do 25% za pobyl ( niezaleznie od dlugosci pobytu) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dyrekior Odchialu w Lubniewicach maze udzielic rahatu w innej \vysokosci. b) ccny nctlo wynajmu sal wykladowych - sala wykladowa na 70 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 30 miejsc zl/doba, - obsluga techniczna w trakcie zajec 25 zl/godz. Do podanych cen netlo nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. c) - ceny uslug gastronomicznych - stawki na pozostale uslugi gastronomiczne obliczanc s^ wg zasady: o posilkj codzienne wg indywidualnycb uzgodnien - wartosc surowca + 80% narzutu + podatek VAT, o uroczyste przyjecia - wartosc surowca + 100% narzutu 4- podatek VAT + obsluga kelnerska do 15% wartosci wyzywienia + dekoracja wg rzcczywislycb wydalkow i 10%» na wykonanie o wesela, bankicty - wartosc surowca + 120% narzulu + podalck VAT + obshiga kelnerska do 15% wartosci wyzywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatkow i 10%) na wykonanie Narzut obejmuje koszly amortyzacji, ogolnogospodarcze, wynagrodzenia oraz marze. Przykladowe ceny uslug gastronomicznych brutlo ksztahujq si^ w nastepujacy sposob: sniadania od 12 zj do 18 zl (stol sxwedzki albo dania cieplc), obiad dwudaniowy z 2 zupami, surowkami i miesami do wyboru oraz z descrem od 28 zl do 35 zl., obiad z dostawa do klienla (catering) od 28 zt do 35 zl, kolacja od 14 do 18 zl (stol szwedzki albo dania na cieplo), bujet kawowy od 8 zl do 1 2 zl. 9. Odplatnosci za uslusi Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. Id, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia , - prowadzenia dzialalnosci szkoleniowej niezwiazanej z realizacja zadan, o ktorych mowa w ust 1 i W ramach dzialalnosci szkoleniowej osrodck planuje poza szkoleniami bezplatnymi prowadzonymi w ramach obowiazkow prowadzenie szkolen odplatnych celem pozyskania dodatkowych srodkow na Imansowanie dzialalnosci osrodka. Planowane odplatne kursy to: o Doradztwo dotyczace srodkow ochrony roslin o Stosowanie srodkow ochi'ony roslin przy uzyciu sprzt^lu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych srodkow, z wyjaczeniem sprzctu montowanego na pojazdach szynowych oraz inncgo sprzetu stosowanego w kolejnictwie o Stosowanie srodkow ochrony roslin przy uzyciu sprzelu agrolotniczego o Stosowanie srodkow ochrony roslin metoda fumigacji 13

15 o Operator kombajnow zbozowych o Podstawowy - agroturystyka jako dodatkowc zrodlo dochodu, o Integrowana Produkcja Ogrodnicza o Inne. Do kalkulacji kosztow kursow przyjcto nast^pujace zalozenia: o koszt 1 godziny wykladu zl, o koszt dojazdu do miejsca przeprowadzania kursu - ilosc km x obowiazujaca stawka wykladowcow oraz organizatora kursu za 1 km jazdy samochodem, o koszt organizacji egzaminu - wg ponicsionych kosxtow, o koszt wynajmu sali - wg poniesionych kosztow, o koszt opracowanla i druk matcrialow szkoleniowych - wg ponicsionych kosztow, o koszt materialow biurowych, pomocy tcchnicznych - wg ponicsionych kosztow, o poczeslunek dla uczestnikow (np.: kawa, herbata) zl/uczestnik/doba. o wykonanie swiadectw - 2 zl/osoba, o inne - wg poniesionych kosztow. Wysokosc oplat za kurs uczcstnikow zalezna bedzic od liczby uczestnikow. Tabela opjat za udzial w kursach. 3. Rodzaj kursu Stosowanie srodkow ochrony roslin przy uzyciu sprzetu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych srodkow, z wylqczcniem sprzetu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu slosowancgo w kolejnictwie a) szkolenie podstawowe dla grupy do 15 osoh b) szkolenie podstawowe dla gntpy od 16 do 20 osob c) szkolenie podstawowe dla gntpy powyzej 20 osob d)) szkolenie uzupelniajqce dla grupy powyzej 15 osob e) szkolenie uzupelniajqce dla grupy do 15 osob Doradztwo dotyczqce srodkow ochrony roslin - szkolenie podslawowe a) szkolenie podstawowe b) szkolenie uzupelniajqce Stosowanie srodkow ochrony roslin przy uzyciu sprzelu agrololniczcgo - szkolenie podslawowe Slosowanie srodkow ochrony roslin metodq fumigacji Odplatnosc nctto w zl 150,00 140,00 120,00 90,00 120,00 275,00 150,00 405,00 220,00 14

16 Operator kombajnu zbozowego Agroturystykajako dodatkowe zrodlo dochodu - kurs podslawowy Integrowana Produkcja Ogrodnicza a) przy liczbic uczeslnikow b) przy liczbie > 29 uczestnikow Wystawianie duplikalow zaswiadczenia/ swiadectwa 500,00 150,00 240,00 180,00 20,00 Do podanych cen nello nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przyjmuje sie zasade, ze w przypadku organizowanych kursow przez Osrodek cena uslalana bedzie na podstawie sporzadzanych kalkulacji wg przcdstawionych wyzej zasad. Sporzadzane kalkulacje zatwierdzane b?da przcz dyrektora Osrodka. JO. Odplatnosci za usiitgi cieplownicze. Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 2, Ustawy o jednostkach doradzlwa rolniczego z dnia udoslepniania pomicszczeri i innych skladnikow majqtkowych. Zgodnie ze sporzadzonq kalkulacja produkcji energii cieplnej na rok 2013, przyjelo naslepujacc stawki w rozliczeniu za doslarczonq encrgic cieplna: o za 1 m2 ogrzewanej powierzclini - 3,71 z\ VAT o za 1 nr wody cieplcj - 20,79 zi. + VAT Do podanych cen netlo nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wyzej wymienione slawki okrcslone zoslaly na podstawie kosztow poniesionych przez kotiowni? przy osrodku i rozliczone proporcjonalnie do ogrzewanej powierzclini i zuzytej ilosci cieplej wody. 1 Upowazniamy dyrektora w przypadkach korzystnych, umozliwiajqcych pozyskanie dodatkowych srodkow na finansowanie dzlalalnosci Osrodka do iiegocjacji cen za tisliigi nie ujqte w cenntku. DYREK//OR nz. 15

17 LUBUSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Sulechow, KALSK 91 te! (0 68) fox (0 68] NIP UZASADNIENIE wprowadzanych zmian do cennika za wykonywane uslugi w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 1. Zmiany odplatnosci w cenniku dotyczq using zwi^zanych z wypelnianiem i sporzadzaniem wnioskow i planow oraz innych dokumentow niezbednych do ubiegania sie o przyznanic pomocy fmansowej ze srodkow pochodzacych z funduszy Unii Europe] skiej( platnosci obszarowe, poszczegolne dzialania z PROW ) - podstawa prawna art. 4, ust. 4, pkt. 4e-4f i 4b oraz pkt. 5, ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia r. Ustalone odptatnosci za poszczegolne dzialania zostaly spowodowane zwi^kszonym nakladem pracy przy opracowaniu dokumentacji, szczegolnie przy wariancie II - platnosci obszarowe spelniajace warunki obszarow proekologicznych. Ponadto do cennika zostafy wprowadzone nowe dzialania z PROW , min.restrukturyzacja malych gospodarstw, premia na rozpoczecie dzialalnosci pozarolniczej, przetworstwo i marketing produktow rolnych, wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntow rolnych..., rozwqj przedsiebiorczosci - rozwqj uslug rolniczych. Wprowadzono rowniez zmiany w cenniku dotyczace odplatnosci za reklamy - ogloszenia zamieszczane na stronach ( podstawa prawna art. 4, ust. 4 pkt. Id, ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia r) Ceny zostaly urealnione w oparciu o dotychczasowe zlecenia na korzystanie z tych ushig przez zainteresowanych zleceniodawcow. Rownoczesnie wnosimy o wprowadzenie jednolitego tekstu cennika ze wzgledu na wczesniejsze wprowadzane zmiany do cennika w 2013r. - aneks 1 dyrektora LODR z dnia r. - uslugi laboratoryjne ( uchwala zatwierdzajqca zmiane 169/2022/13 z dnia r.) i zarzadzenie 11/2013 dyrektora LODR z dnia r. - uslugi poligraficzne ( uchwala zatwierdzajaca zmiany 224/2654/13 z dnia r.) oraz obecnie proponowane zmiany. nz. ZHnieiv Zywien

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 NIP 774-291-55-14, Regon 140473939 SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: narada szkoleniowa dla Prezesów, Sędziów Wizytatorów, Dyrektora i Zastępcy, Kierowników i Zastępców Oddziałów i Wydziałów, pracowników

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH"

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych AL Reifen International GmbH Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH" Niniejsze "Ogolne warunki" okreslaja zasady podpisywania Umowy sprzedazy przez Sklep internetowy, wlasnosc firmy Al Reifen

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo