ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. w sprawie zatwierdzenia cennika ustug swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. w sprawie zatwierdzenia cennika ustug swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku"

Transkrypt

1 ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO.«? roku w sprawie zatwierdzenia cennika ustug swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Na podstawie art. 3 ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy 22 pazdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474), uchwala si co nast^puje: Zatwierdza si cennik ustug swiadczonych w ramach doradztwa rolniczego przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, stanowiacy zal^cznik do niniejszej uchwaty. Traci moc uchwala Nr XXI/183/12 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za odptatne wykonywanie ustug w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kaisku. 3. Wykonanie uchwaly powierza si Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. wz. MARSZALKA WOJE.W6DZTWA uala Gawljik EMARSZALEK

2 Zalacznik do uchwaly -%* /IS/ Z& Zarz^du Wojewodztwa Lubuskiego zdnia 3^ CU±^Q "V CENNIK USLUG swiadczonych przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia roku Odplatnosci za sporzctdzanie opracowan oceny mozliwosci inwestycyjnych gospodarstw rolnych. Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt 4a, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia sporzqdzanie opracowan oceny mozliwosci inwestycyjnych gospodarstw rolnych ustala sie odplatnosci za: Opracowanie planu przedsi^wzi^cia inwestycyjnego 3. Kwota wnioskowanego kredytu do 50 tys. zl 50,1 do 100 tys. zl 100,1 do Imlnzl powyzej Imln zl Oplata netto w zl * 500 zl 500 zl plus 1,0% ponad 50 tys. zl zl plus 0,2% ponad 100 tys.zl zl plus 0,2% ponad Imln zl * Odplatnosc obniza sie o 20% ceny netto dla rolnikow uczestnicz^cych w Polskim FADN oraz dla gospodarstw nie prowadzqcych produkcji zwierz^cej. * Odplatnosc podwyzsza sie o 20% ceny netto przy opracowywaniu planu przedsi^wziecia inwestycyjnego dla prowadzacych dzialy specjalne produkcji rolnej Opracowanie wniosku kredytowego bez biznesplanu 3. Kwota wnioskowanego kredytu do 1 0 tys zl 10,1 do 50 tys. zl 50,1 do 100 tys. zl powyzej 100 tys. zl Oplata netto w zl 50 zl 200 zl 350 zl 500 zl

3 3. Opracowanic analizy mozliwosci inwestycyjnych gospodarstwa i Wartosc inwcstycji do 10 tys. 7\1 do30lys. zl 30,1 do 50 tys. zl 50,1 do 100 tys. zl 100,1 do 500 tys. zl 500,1 do Imln zl i ponad Oplata netto w 7\l 100 zl plus 1,0% ponad 10 tys. zl 300 zl plus 0,8% ponad 30 tys. zl 460 zl plus 0,4% ponad 50 tys. zl 660 zl plus 0,2% ponad 100 tys. zl 1460 zl plus 0,1% ponad 500lys. zl Do wyiiczonych oplat netto nalezy doliczyc podatck VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za wydanie opinii do biznes planu zl + VAT. Oplata za wydanie opinii w przypadku opracowywania planu przez LODR jesl wliczona w cene uslugi za opracowanic planow przcdsi^wzicc inwestycyjnych. Odplatnosci zn itslusi Na podstawie art. 4, ust. 4, pkl. 4e, 4f i 4b oraz pkl 5, Uslawy o jednoslkach doradztwa rolniczego z dnia pkl. 4 e - sporzqdzania planow rohiosrodowiskowych, pkl 4 f - sporzqdzania planow przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcjq metodami ekologicznymi tub planow produkcji w gospodarstwach ekologicznych, pkl.4b sporzqdzanie analiz i opracowan ekonomicznych, fmansowych i technologicznych, pkt 5 - wypelniania wnioskow lub innych dokumentow niezbednych do itbiegcmia si$ o przyznanie potnocy finansowanej lub wspolfmansowanej ze srodkow pochodzqcych z funditszy Unii Europejskiej lub innych inslytitcji krajowych i zagranicznych, Wyszczegolnicnie Platnosci obszarowe : I wariant: (suma slawek: podstawowej, za hcklary, za dzialki ewidcncyjne) - slawka podstawowa - slawka za kazdy hcktar UR - slawka za kazdq dzialke ewidencyjna II wariant: platnosci obszarowe ktorc spelniajq wurunki obszarow prockologicznych - slawka podslawowa - slawka za kazdy hektar UR - slawka za kazd^ dzialk^ ewidencyjna - stawka za kazdy element proekologiczny - stawka za kazdy hektar proekologiczny Wspieranie przedsitjwzicc rolno srodowiskowych, rolno srodowiskowo - klimatycznych, ekologicznych Oplata netto w zl 18,00 1,80 3,00 30,00 2,00 3,00 5,00 8,00

4 Wniosek - stawka podstawowa - stawka za lacznq powierzchm dzialek rolnych w ha uc/estniczacych w program ie rolno srodowiskowym, rolno srodowiskowo - klimatycznym i ekologicznym - stawka za kazda dzialkc rolna objeia. doplatami rolno srodowiskowymi, rolno srodowiskowoklimalycznymi i ekologicznymi Flan - stawka za czesc ogolna planu - czesc pakietowa planu ( w rolniclwie zrownowazonym w ] roku bilans azotu i plan nawozowy w cenie planu ) Prowadzenie rejestru w gospodarstwie Modernizacja gospodarstw rolnych : - przygotowanie planu i wniosku o dofmansowanic - przy opracowaniu wniosku i planu przy wspolnym uzytkowaniu maszyn Przygotowanie wniosku o refundacje Premia dla mlodych rolnikow: - przygotowanie wniosku i planu Restrukturyzacja malych gospodarstw - przygotowanie wniosku i planu Premia na rozpoczccie dziatalnosci pozarolnicxej - przygotowanie wniosku i planu Tworzenie grup i organizacji produceniow - przygotowanie wniosku i planu Przetworstwo i marketing produktow rolnych - przygotowanie planu o wartosci 100 tys zl i wniosku -powyzej 100 tys. zl Wsparcie inwcstycji w odtwarzanie gruntow rolnych i przywracanie potencjalu produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klesk zywiolowych - przygolowanie planu o wartosci 100 tys. zl i wniosku - powyzej 100 tys. zl: Rozwoj pr/cdsi^biorczosci -rozwoj uslu«rolniczych 18,00 1,80 3,00 220,00 1,2 % od wartosci 5 letniej platnosci rolno srodowiskowej, rolno srodowiskowoklimatyeznej i ekologic/nej 200,00 800, ,00 300,00 600,00 800,00 800,00 500,00 500,00 500,00 plus 0,2% ponad lootys. 250,00 250,00 plus 0,1% ponad 100 lys.

5 przygotowanie wniosku i planu Platnosc za wypclnienic wnioskow o doplaty do materialu siewncgo - stawka podstawowa - stawka za kazdy heklar Przygotowanie dokumcntacji i wniosku do ccrtyfikacji gospodarstwa ckologicznego /. produkcja roslinna gospodarstwo do 10 ha gospodarstwo od 1 0 do 50 ha gospodarslwo pow. 50 ha * dia gospodarstw ekologicznych zprodukcjq zwierzqca oplata wzrasta o 20% Opracowanie planu nawozenia w gospodarstwic rolnym : do 10 dzialck rolnych powyzcj 10 dzialck za kazd<j nastcpnq Wniosek o platnosc uczestnictwa rolnikow w systcmach jakosci produkcji Kalkulacje kosztow produkcji roslinnej, zwicrzt^ccj i eksploatacji niaszyn rolniczych: - udostepnicnie archiwalnych kalkulacji - na zamowienie Innc zastawienia cen kosztow, opinii i opracowari na podstawie materiatow zrodlowych LODR i innych malcrialow 800,00 10,00 5,00 50,00 * 100,00* 1 50,00 * 100,00 5,00 30,00 10,00 150,00 150,00 Za korekty (aktualizacj?, zmiany) dolyczace planow i wnioskow sporzqdzonych przez Lubuski Osrodek Doradxlwa Rolniczcgo stosuje si? stawk^ 20% wyliczonej odplatnosci. W przypadku korekty (aktualizacji) wniosku lub korekty (aktualizacji) planu sporzqdzonego poza LODR w Kalsku (inne osoby fizyczne lub prawne) stosuje si? stawki jak dia wniosku planu sporzadzanego po raz pierwszy (bez znizek). Do podanych cen netto nalczy doliczyc podatek VAT zgodnic z obowiazujacymi przepisami 3. Odplatnosci za using! poligraficzne. Na podstawie art. 4, usl. 4, pkt Id, Ustawy o jednostkach doradzlwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczej, poligraficznej. a) VsJttsi po/igraffczne druk. Ceny netto w zlotych za s/t. Format A3 1 kolor 2 kolorj' 3 kolory 4 kolory 500 szl. 0,15 0,28 0,40 0, szt. 0,13 0,22 0,33 0, szl. 0,11 OJ9 0,28 0, szt. 0,10 0,17 0, szt. 0,09 0, , szt ,14 0, szt. 0,07 0,12 0,18 0,24

6 Ceny nctlo w zlotych za naklad Format A3 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 500 szt szt szt szt szt szt szt Do kazdej ilosci drukow doliczamy koszty papieru, klisz, wyciagow barwnych, projeklow, plyl offsetowych (np: za 1 plyle 6 'A nelto, oddzielnie do kazdego koloru) i pfyt CTP. Do podanych cen netto nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami. b) Ushtsi polisraficzne odbitki ksero. 1 egz. format A4 jednostronnie - 0,19 zl + VAT 1 egz. formal A4 dwuslronnie - 0,35 zl + VAT 1 egz. formal A3 jednostronnie - 0,38 zl + VAT 1 egz. format A3 dwuslronnie - 0,72 zl + VAT Za odbitki kscro wykonywane na innych materialach tj. na folii, papierze kolorowym, karlonie itp., zleccniodawca doplaca kwote wg biezacych cen tych materialow pomnicjszona 0 cene papieru ksero. c) Uslusi potigraficziie - ciecie papieru na krajgrce, zszywanie, blokowanie, perforowanie itp Ȯdplatnosc za inne ushigi poligraiiczne. takie, jak: ciecie papicru na krajarce, zszywanie, blokowanie, perforowanie itp. wynosi 30 zl za 1 godzine + VAT. dj Ushigi poligraficzne opracowaniejirojektii^iklad konipuferowy). Odplalnosc za projekt (sklad komputerowy) wykonany na kompulerze wynosi 50 zl + VAT za 1 godzine pracy grafika kompulerowego. Za wydruk bialo - czarny 1 strony z dmkarki lascrowej zleccniodawca placi: 1 egz. format A4 jednostronnie-0,19 zl + VAT 1 egz. format A4 dwuslronnie 0,35 zl + VAT 1 egz. format A3 jednostronnie - 0,38 zl + VAT 1 egz. format A3 dwuslronnie - 0,72 zl + VAT Za wydruk kolorowy 1 strony z drukarki atramentowej i laserowej zleceniodawca zaplaci: 1 egz. format A4 jednostronnie ( do 50% zadruku ) - 1,50 zl + VAT 1 egz. formal A4 jednoslronnie ( powyzej 50% zadruku ) - 2,00 zl + VAT 1 egz. formal A3 jednostronnie ( do 50% zadruku ) - 3,00 zl + VAT 1 egz. formal A3 jednoslronnie ( powyzej 50% zadruku ) - 4,00 zl + VAT ej Uslusi pvligraficzne - druk wizytowek. Cena za 1 szt. przy minimalnym nakladzie 150 szt. - w jednym kolorze - 0,40 zl + VAT - w dwoch kolorach - 0,45 /I + VAT - w irzech kolorach - 0,50 zl + VAT

7 - w cztcrcch kolorach - 0,55?\ VAT Za wizytowki drukowane dwuslronnie doliczanc jest 50% ceny za dany rodzaj wizytowki. f) Uslugi yon»rafic7.ne - bindowanie, termobindowanie i laminowanie. Odplalnosc za bindowanie i termobindowanie wynosi: - koszl zuzytych materialow -I- koszt uslugi (slanowiacy rownowartosc zuzylych materialow) + VAT Odplatnosc za laminowanie: 3,00 zl + VAT za format A4 i 1,50 -A + VAT za format A5. K) Za oprawe prac dyplomowych ustala sie nastepujace odplatnosci: a. oprawa Iwarda A4 do 120 kartck wydrukowanych na papierze ksero 80g - 12 zl + VAT za 1 oprawe, b. oprawa mi9kka A4 do 120 kartck wydrukowanych na papierze ksero 80g - 7 zl + VAT za 1 oprawe, c. oprawa twarda A4 powyzej 120 kartek wydrukowanych na papierze ksero 80g - 14 zl + VAT za 1 oprawe, d. oprawa mickka A4 powyzej 120 kartck wydrukowanych na papierze ksero 80g - 8 zl + VAT za 1 opraw9, h) Uslugi polisraficzne - mojliwosc udzietania rabatow. Wprowadza sie mozliwosc udziclania rabatu do wszystkich prac poligraficznych wykonywanych przez Dzial Informacji i Wydawnictw w wysokosci do 10%. Mozliwosc stosowania rabatu do wysokosci 20% wprowadza sie przy zleccniach ktorych kwota przekracza zl. Warunkicm zastosowania rabatu jest: przyjecie duzego zlecenia od klienta lub stala wspolpraca z klienlem, polegajaca na w miar? regularnic wplywajqcych zleceniach na uslugi poligraficznc, wolne raoce przerobowc w poligrafii. 3. w przypadku udzielania rabatu do 20% przcdstawionq kalkulacje akceptuje z-ca dyrektora. Odplatnosci za reklamy - ostoszenia zanrieszczdfie w wydawnictwach LODR. Na podstawie art. 4, ust 4, pkt Id, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczcj, poligraficznej. a) - Odplatnosc za reklamy-ogloszenia zamicszczanc w Lubuskich Aktualnosciach Rolniczych oraz w Gazetach Targowych przyjmowane od przedsiebiorstw, firm, podmiotow gospodarczych wynosi: Odplatnosc za reklamc na cala strone (A4) w Lubuskich Aktualnosciach Rolniczych i Gazccie Targowej wewnatrz numcru wynosi: 1 kolor zl + VAT oraz 100 zl 4 VAT za projckl graficzny na komputerze, 2 kolory zl + VAT oraz 1 50 zl + VAT za projckt graficzny na komputerze, 3 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projckt graficzny na komputerze, 4 kolory zl 4 VAT oraz 200 zl + VAT za projekt graficzny na komputerze.

8 Odplatnosc za reklame na calq strong (A4) w Lubuskicli Aklualnosciach Rolniczych i Gazecie Targowej na II, III i IV slronie okladki wynosi: 1 kolor zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, 2 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekt graficzny na kompulerze, 3 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, 4 kolory zl + VAT oraz 200 zl + VAT za projekt graficzny na kompulerze. Za reklame w 1 kolorze zajmujaca mnicjszq powierzchnie i jej projekl, cena wynosi proporcjonalnie mniej. Za reklame kolorowa zajmujqca powierzchnie nie mniejsza niz format A5 i jej projekl, cena wynosi proporcjonalnie mniej. Za reklame kolorowq mniejszq niz formal A5 i jej projekl, doliczanc jest 30% ccny podslawowej. Dla klienlow, klorzy zaplaca za calosc i zlecq druk reklamy na okres 3-6 miesiecy (3-6 rcklam), udziela sie rabatu w wysokosci J0%, powyzcj 6 miesiecy (powyxej 6 reklam) w wysokosei 20% rabatu. Klienci, klorzy zdecydujq 519 placic co miesi^c po ukazaniu sie reklamy, otrzymuja rabal odpowiednio za 3-6 miesiecy (3-6 reklam) - 5%, powyzcj 6 miesiecy (powyzej 6 reklam) - 10%. W szczegolnych uzasadnionych przypadkach dyrektor moze udzielic rabatu w innej wysokosei. Odplatnosc za artykuly reklam owe (sponsorowanc) oraz rabaly - wynosz^ lyle samo, co za reklame. b) Odplatnosc za reklamy-ogloszema zamieszczane w ulotkach wydawanych przez osrodek jako malerialy informacyjno-szkoleniowe, a przyjmowane od przedsit^biorslw, firm, podmiolow gospodarczych wynosi: Odplalnosc za reklame na cala slrone (A5) wcwn^lrz numeru wynosi: - 1 kolor zl + VAT oraz 50 zl + VAT /.a projekl graficzny na komputerze, - 2 kolory zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekt graficzny na kompulerze, - 3 kolory zl + VAT oraz 100 A + VAT za projekt graficzny na kompulerze, - 4 kolory zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze. Odplatnosc za reklame na calq slrone (A5) na III i IV slronie okladki wynosi: - 1 kolor zl + VAT oraz 50 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, - 2 kolory zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekl graficzny na kompulerze, - 3 kolory zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekl graficzny na komputerze, - 4 kolory zl + VAT oraz 150 xl + VAT za projekt graficzny na komputerze. Jednoczesnie odplatnosc za reklame zamieszezon^ w ulolkach wydawanych przcz osrodek roznicuje si$ w zaleznosci wielkosci nakladu. przy nakladzie- 500 cgz. - odplalnosc slanowi 80% wyliczonej stawki, egz. - odplalnosc stanowi 100% wyliczonej slawki, cgz. - odplalnosc stanowi 150% wyliczonej stawki, egz. - odplatnosc stanowi 200% wyliczonej slawki egz. - odplatnosc stanowi 250% wyliczonej slawki.

9 Za reklame zajmuja^ mnicjsza^ powierzchnie i jcj projckl koszly wynosza_ proporcjonalnie mnicj. c) - Za kolportaz gotowej wkladki - rek/amy (wykonanej przez zleceniodawc?) w jednym numcrzc Lubuskich Aklualnosci Rolniczych odplalnosc wynosi 600 zl + VAT za jednq kartke nie wieksz^ niz formal A Za wkladki wielostronicowc za kazdq naslepnq kartk? doliczane jest 30% stawki podslawowej. W szczegolnych uzasadnionych przypadkach dyrektor maze udzielic rabatu w inncj wysokosci. d) - Ogloszenia drobne zgjaszane z obszarow wiejskich i przcz rolnikow b^d^ zamieszczane bezplatnie. 5. Odplatnosci za ntiesiecznik - Luhnskie Aktnalnosci Rolnicze. Na podstawie art. 4, pkl 4, ust. Id, Ustawy o jednoslkach doradztwa rolniczcgo z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczej. Odplatnosc za Lubuskic Aktualnosci Rolnicze wydawanc przcz Dzial Informacji i Wydawnictw wynosi: cena 1 eg?,. Lubuskich Aktualnosci Rolniczych - wynosi 3,33 zl + VAT, cena 1 przesylki poczla^wynosi - 2,11 zl + VAT. 6. Odplatnosc z<i reklamy -^o<*loszenia ztintieszczfine na stronach Na podslawie art. 4, usl 4, pkt Id, Uslawy o jcdnostkach doradztwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci wydawniczej, poligraficznej. a.)abonaraent miesieczny Forma reklamy Cena netto Rozmiar Sredni baner 200 zl 160 x loopixcli Maly baner 350zJ ] 60 x 60 pixeli -i Artykul sponsorowany 300zl nielimitowana liczba znakow, moze zawicrac maksymalnie 2 elementy graficzne (pojemnosc do 300 kb). Jeden tydzieri na glowncj stronie portalu oraz pierwsze miejscc w wybranym dzialc przez 1 micsiqc Do podanych cen netto nalczy doliczyc podatek VAT zgodnic z obowiazujacymi przcpisami

10 7. Oilplatnosci za iishtgi laboratorium chemicznego. Na podslawie art. 4, ust. 4, pkt. Id, Uslawy o jednoslkacb doradzlwa romiczego z dnia prowadzenia dzialainosci laboratoryjnej - olrzymuje brzmienie n Analizy wykonywanc na rzecz rolnikow Wyszczcgolnienie Woda deslylowana Material roslinny (hez robocizny) Przygotowanie proby suchej Przygolowanie proby kiszonki Sucha masa Popiol surowy Mineralizacja w kwasacb Oznaczenie bialka Oznaczcnie wtokiia Oznaczenie tluszczu surowego Oznaczenie fosforu Oznaczenie magnezu Oznaczenie potasu Oznaczenie wapnia Oznaczenie sodu Oznaczenie lotnych kwasow tluszczowych Aiifilizfi bialka w paszy Analiza kiszonki - peln a Gleba Przygotowanie proby Oznaczenie ph Oznaczenie fosforu Oznaczcnie magnezu Oznaczenie potasu Koszt analizy gleby Koszt analizy gleby Inne analizy Oznaczanie ph w pojedynczej probie Oznaczanie sijy kiejkowania nasion Czystosci materialu siewnego Masa tysiaca ziarcn i ciezaru nasypowego Oznaczanie chlorkow Dosuszanie prob plynnych Oznaczanie: wapnia, magnezu, potasu i fosforu w nawozach mincralnych Oznaczenie wegla organiczncgo lift pj-oba pj-6ba Jcdn, Do 5 prob Powyzej 5 prob Cena nctto w zl 0,45 2,00 5,30 2,60 3,80 11,90 5,90 10,00 13,50 4,50 4,50 2,90 2,90 _ 2,90 10,50 19,80 77,40 0 1, ,50 2,90 13,50 13,00 6,50 9,40 19,50 15,00 10,00 10,00 45,00 34,00 Do podanych ccn nctto nalczy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11 W przypadku zleceii wykonania analiz od podmiotow w ilosci przckraczajacej potrzcby wynikajqce z potrzcb zwiazanych z zarzadzaniem gospodarstwem rolnym np; skup materialu roslinncgo, swiadczenie doradztwa dla osob trzecich w oparciu o wyniki analiz oraz zleceniodawcow z poza wojewodzlwa lubuskicgo - stosowane beda ccny pokrywajace calkowity koszl wykonania analiz na zasadach komercyjnych, zgodnie z nizej zamieszczona^ label a: Analizy wykonywane dla innych podmiotow i Wyszczegolnienie Woda destylowana Material roslinny Przygolowanic proby suchcj Przygotowanie proby kiszoiiki Sucha masa Popiol surowy Mineral izacj a w kwasach Oznaczenie bialka Oznaczenic wlokna Oznaczenie tluszczu surowcgo Oznaczenie fosforu Oznaczenie magnezu Oznaczenie potasu Oznaczenie wapnia Oznaczenie sodu Oznaczenie lotnych kwasow tluszczowych Ana/iza bialka w paszy Gleba Przygolowanic proby Oznaczenie pll Oznaczenie fosforu Oznaczenie magnezu Oznaczenie potasu Inne analizy Oznaczanie skrobi dla gorzelni Oznaczanie sily kielkowania nasion Czystosci matcrialu siewnego Masa tysi^ca ziaren Oznaczenie pojedynczego ph Oznaczenie : wapnia, magnezu, polasu i fosforu w nawozach mineralnych Dosuszanie plynnych prob Oznaczenie chlorkow litr Proba Jedn. Cena nctto w zj 0,45 6,80 10,20 9,00 13,50 18,50 21,40 29,70 26,70 8,90 8,90 8,70 8,70 8,70 26,90 46,70 3, ,90 8,90 8,70 36,30 44,00 9,40 19,50 15,00 10,00 45,00 10,00 10,00 Do podanych ccn netto nalczy doliczyc podalek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 10

12 8. Odplatnosci za uslugi Iwtelarskie i gastrononiiczne. Na podstawic art. 4, usl. 4, pkl. Id, Ustawy o jcdnostkach doradzlwa rolniczego z dnia prowadzenia dzialalnosci hotelarskiej i gastronomicznej. 8. Uslugi hotelarskie i sastronomiczne Kalsk. a) ceny za uslugi noclegowc Wyszczcgolnicnie Pokqj 2 osobowy z lazienka o podwyzszonym standardzie Pokqj 1 osobowy z lazienka Pokqj 2 osobowy z lazienka Pokqj 3 osobowy z lazicnkq Pokqj 4 osobowy z lazienka Pokqj 2 osobowy z umywalka Pokqj 5 osobowy z umywalka Dostawka w pokoju Cena hrutto katalogowa w zl Stosowane rabaty przy uslugach noclegowych. - grupy zorganizowane - do 20% - grupy od 5 osob powyzej 30 dni - do 25%, - grupy zorganizowane powyzej 200 osob w okresie wakacyjnym od jednego zleceniodawcy - do 30% - stali goscie - indywidualni i firmy - do 10% W szczegolnie uzasadmonych przypadkach dyrektor mote udzielic rabalu w iniiej wysokosci. b) ceny netto wynajmu sal wykladowych - sala wykladowa na 100 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 55 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 40 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 15 miejsc - 70 zl/doba, - sala komputerowa na 12 stanowisk- 50 zl/godz., - obsluga techiiiczna w trakcie zajec - 25 zl/godz. Do podanych cen netto nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami. c) - ceny uslug gaslronomicznych - stawki na pozostale usiugi gaslronomiczne obliczanc sg wg zasady: o posilki codziennc wg indywidualnych uzgodnien wartosc surowca + 80% narzutu + podalek VAT, o uroczyste przyjecia - wartosc surowca % narzutu + podatek VAT + obsluga kelncrska do 15% wartosci wyzywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatkow i 10% na wykonanie 11

13 o wcscla, bankiety - wartosc surowca % narzutu + podatek VAT + obsluga kelnerska do 15% warlosci wyzywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatkow i 10% na wykonanie Narzul obcjmuje koszly amorly/acji, ogolnogospodarczc, wynagrod/enia oraz marze. Przykladowe ccny uslug gastronomicznych brutto ksztaltujq sie w naslepujacy sposob: sniadania od 14 zl do 18 zl (stol szwcdzki albo danie cieple), obiad dwudaniowy z 2 zupami, surowkami. i micsami do wyboru oraz z dcsercm od 30 zl do 35 zl., obiad z dostawa do klienta (catering) od 28 zl do 35 zl, kolacja od 14 do 18 zl (stol szwed/ki albo danie na cieplo), bufel kawowy od 12 zl do 15 zl. d) - uslugi parkingowe - parking holelowy monitorowany nie strzezony: - oplala za miejsee parkingowe w cenach brutto: o samochody osobowe i dostawcze do 5 ton - 3 zl/dobc o samochody dostawcze powyzcj 5 ton i autobusy - 5zl/dob$ 8. Ushigi hotelarskie i gastro/wmiczite Glisno. a) eeny za uslugi noclcgowe. al) dla klicntow indywidualnych i grup ^or«;anizowaiiych_do 15 osob Cena brutto za dob? Wyszczegolnicnie 1 i2 doba 3 i nastcpna doba Pokqj 1 osobowy z lazienk^ Pokoj 2 osobowy z lazienka_ Pokoj 3 osobowy z lazienk^ Pokoj 4 osobowy z lazienkq Pokoj 1 osobowy bez lazienki Pokoj 2 osobowy bcz lazienki Pokoj 3 osobowy bcz lazienki Slosowanc rabaly przy uslugach noclegowych: - przy pobycie powyzej 7 dni - do 10% za pobyt - stall goscie do 10% za pobyt - grupy od 5 osob, pobyt powyzej 30 dni - do 25% za pobyt - w okrcsic zimowym od 01 stycznia do 15 marca - do 20% za pobyt. W szczegohiie uzasadnionych przypadkach dyreklor Oddzialu w Luhniewicach maze udzielic rabalu w innej wysokosci. a2) grupy zorganizowane od 15 osob - cena slala 40 zl brutto/osoby (niezaleznie od ilosci osob w pokoju). 12

14 Slosowanc rabaly: - pobyt od 2 do 7 dni - do 1 0% za pobyt - pobyl od 8 do 14 dni - do 1 5% za pobyt - powyzej 1 5 dni - do 20% za pobyt - w okresie zimowym od Olstycznia do 15 marca - do 25% za pobyl ( niezaleznie od dlugosci pobytu) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dyrekior Odchialu w Lubniewicach maze udzielic rahatu w innej \vysokosci. b) ccny nctlo wynajmu sal wykladowych - sala wykladowa na 70 miejsc zl/doba, - sala wykladowa na 30 miejsc zl/doba, - obsluga techniczna w trakcie zajec 25 zl/godz. Do podanych cen netlo nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. c) - ceny uslug gastronomicznych - stawki na pozostale uslugi gastronomiczne obliczanc s^ wg zasady: o posilkj codzienne wg indywidualnycb uzgodnien - wartosc surowca + 80% narzutu + podatek VAT, o uroczyste przyjecia - wartosc surowca + 100% narzutu 4- podatek VAT + obsluga kelnerska do 15% wartosci wyzywienia + dekoracja wg rzcczywislycb wydalkow i 10%» na wykonanie o wesela, bankicty - wartosc surowca + 120% narzulu + podalck VAT + obshiga kelnerska do 15% wartosci wyzywienia + dekoracja wg rzeczywistych wydatkow i 10%) na wykonanie Narzut obejmuje koszly amortyzacji, ogolnogospodarcze, wynagrodzenia oraz marze. Przykladowe ceny uslug gastronomicznych brutlo ksztahujq si^ w nastepujacy sposob: sniadania od 12 zj do 18 zl (stol sxwedzki albo dania cieplc), obiad dwudaniowy z 2 zupami, surowkami i miesami do wyboru oraz z descrem od 28 zl do 35 zl., obiad z dostawa do klienla (catering) od 28 zt do 35 zl, kolacja od 14 do 18 zl (stol szwedzki albo dania na cieplo), bujet kawowy od 8 zl do 1 2 zl. 9. Odplatnosci za uslusi Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. Id, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia , - prowadzenia dzialalnosci szkoleniowej niezwiazanej z realizacja zadan, o ktorych mowa w ust 1 i W ramach dzialalnosci szkoleniowej osrodck planuje poza szkoleniami bezplatnymi prowadzonymi w ramach obowiazkow prowadzenie szkolen odplatnych celem pozyskania dodatkowych srodkow na Imansowanie dzialalnosci osrodka. Planowane odplatne kursy to: o Doradztwo dotyczace srodkow ochrony roslin o Stosowanie srodkow ochi'ony roslin przy uzyciu sprzt^lu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych srodkow, z wyjaczeniem sprzctu montowanego na pojazdach szynowych oraz inncgo sprzetu stosowanego w kolejnictwie o Stosowanie srodkow ochrony roslin przy uzyciu sprzelu agrolotniczego o Stosowanie srodkow ochrony roslin metoda fumigacji 13

15 o Operator kombajnow zbozowych o Podstawowy - agroturystyka jako dodatkowc zrodlo dochodu, o Integrowana Produkcja Ogrodnicza o Inne. Do kalkulacji kosztow kursow przyjcto nast^pujace zalozenia: o koszt 1 godziny wykladu zl, o koszt dojazdu do miejsca przeprowadzania kursu - ilosc km x obowiazujaca stawka wykladowcow oraz organizatora kursu za 1 km jazdy samochodem, o koszt organizacji egzaminu - wg ponicsionych kosxtow, o koszt wynajmu sali - wg poniesionych kosztow, o koszt opracowanla i druk matcrialow szkoleniowych - wg ponicsionych kosztow, o koszt materialow biurowych, pomocy tcchnicznych - wg ponicsionych kosztow, o poczeslunek dla uczestnikow (np.: kawa, herbata) zl/uczestnik/doba. o wykonanie swiadectw - 2 zl/osoba, o inne - wg poniesionych kosztow. Wysokosc oplat za kurs uczcstnikow zalezna bedzic od liczby uczestnikow. Tabela opjat za udzial w kursach. 3. Rodzaj kursu Stosowanie srodkow ochrony roslin przy uzyciu sprzetu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych srodkow, z wylqczcniem sprzetu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu slosowancgo w kolejnictwie a) szkolenie podstawowe dla grupy do 15 osoh b) szkolenie podstawowe dla gntpy od 16 do 20 osob c) szkolenie podstawowe dla gntpy powyzej 20 osob d)) szkolenie uzupelniajqce dla grupy powyzej 15 osob e) szkolenie uzupelniajqce dla grupy do 15 osob Doradztwo dotyczqce srodkow ochrony roslin - szkolenie podslawowe a) szkolenie podstawowe b) szkolenie uzupelniajqce Stosowanie srodkow ochrony roslin przy uzyciu sprzelu agrololniczcgo - szkolenie podslawowe Slosowanie srodkow ochrony roslin metodq fumigacji Odplatnosc nctto w zl 150,00 140,00 120,00 90,00 120,00 275,00 150,00 405,00 220,00 14

16 Operator kombajnu zbozowego Agroturystykajako dodatkowe zrodlo dochodu - kurs podslawowy Integrowana Produkcja Ogrodnicza a) przy liczbic uczeslnikow b) przy liczbie > 29 uczestnikow Wystawianie duplikalow zaswiadczenia/ swiadectwa 500,00 150,00 240,00 180,00 20,00 Do podanych cen nello nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przyjmuje sie zasade, ze w przypadku organizowanych kursow przez Osrodek cena uslalana bedzie na podstawie sporzadzanych kalkulacji wg przcdstawionych wyzej zasad. Sporzadzane kalkulacje zatwierdzane b?da przcz dyrektora Osrodka. JO. Odplatnosci za usiitgi cieplownicze. Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt. 2, Ustawy o jednostkach doradzlwa rolniczego z dnia udoslepniania pomicszczeri i innych skladnikow majqtkowych. Zgodnie ze sporzadzonq kalkulacja produkcji energii cieplnej na rok 2013, przyjelo naslepujacc stawki w rozliczeniu za doslarczonq encrgic cieplna: o za 1 m2 ogrzewanej powierzclini - 3,71 z\ VAT o za 1 nr wody cieplcj - 20,79 zi. + VAT Do podanych cen netlo nalezy doliczyc podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wyzej wymienione slawki okrcslone zoslaly na podstawie kosztow poniesionych przez kotiowni? przy osrodku i rozliczone proporcjonalnie do ogrzewanej powierzclini i zuzytej ilosci cieplej wody. 1 Upowazniamy dyrektora w przypadkach korzystnych, umozliwiajqcych pozyskanie dodatkowych srodkow na finansowanie dzlalalnosci Osrodka do iiegocjacji cen za tisliigi nie ujqte w cenntku. DYREK//OR nz. 15

17 LUBUSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Sulechow, KALSK 91 te! (0 68) fox (0 68] NIP UZASADNIENIE wprowadzanych zmian do cennika za wykonywane uslugi w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 1. Zmiany odplatnosci w cenniku dotyczq using zwi^zanych z wypelnianiem i sporzadzaniem wnioskow i planow oraz innych dokumentow niezbednych do ubiegania sie o przyznanic pomocy fmansowej ze srodkow pochodzacych z funduszy Unii Europe] skiej( platnosci obszarowe, poszczegolne dzialania z PROW ) - podstawa prawna art. 4, ust. 4, pkt. 4e-4f i 4b oraz pkt. 5, ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia r. Ustalone odptatnosci za poszczegolne dzialania zostaly spowodowane zwi^kszonym nakladem pracy przy opracowaniu dokumentacji, szczegolnie przy wariancie II - platnosci obszarowe spelniajace warunki obszarow proekologicznych. Ponadto do cennika zostafy wprowadzone nowe dzialania z PROW , min.restrukturyzacja malych gospodarstw, premia na rozpoczecie dzialalnosci pozarolniczej, przetworstwo i marketing produktow rolnych, wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntow rolnych..., rozwqj przedsiebiorczosci - rozwqj uslug rolniczych. Wprowadzono rowniez zmiany w cenniku dotyczace odplatnosci za reklamy - ogloszenia zamieszczane na stronach ( podstawa prawna art. 4, ust. 4 pkt. Id, ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia r) Ceny zostaly urealnione w oparciu o dotychczasowe zlecenia na korzystanie z tych ushig przez zainteresowanych zleceniodawcow. Rownoczesnie wnosimy o wprowadzenie jednolitego tekstu cennika ze wzgledu na wczesniejsze wprowadzane zmiany do cennika w 2013r. - aneks 1 dyrektora LODR z dnia r. - uslugi laboratoryjne ( uchwala zatwierdzajqca zmiane 169/2022/13 z dnia r.) i zarzadzenie 11/2013 dyrektora LODR z dnia r. - uslugi poligraficzne ( uchwala zatwierdzajaca zmiany 224/2654/13 z dnia r.) oraz obecnie proponowane zmiany. nz. ZHnieiv Zywien

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r. Załącznik do uchwały nr XLVIII/489/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. Załącznik do uchwały Nr XXI / 183/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012r. CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. 1. Odpłatności

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r. Załącznik do uchwały Nr 5765/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/ Załącznik nr1 Do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach CENNIK USŁUG obowiązujący od dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 marca 2016 r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r.

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/170/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG

Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ USŁUGI 1 Udostępnianie pomieszczeń i innych

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1 Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2 Robocizna:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności Załącznik Nr 1, do Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr.. z dnia Zmiany do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII-67-2/2011 Rady Społecznej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Minikowo, luty 2016 r.

Cennik usług Minikowo, luty 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 12/35716 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Cennik usług Minikowo, luty 2016 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października 2004

Bardziej szczegółowo

ART GRAF RENATA CHMIELEWSKA UL. KAWĘCZYŃSKA 24 LOK. 4, 03 772 WARSZAWA Tel / faks: 22 670 04 88, kom: 532 395 585 mail: info@art-graf.waw.

ART GRAF RENATA CHMIELEWSKA UL. KAWĘCZYŃSKA 24 LOK. 4, 03 772 WARSZAWA Tel / faks: 22 670 04 88, kom: 532 395 585 mail: info@art-graf.waw. ART GRAF RENATA CHMIELEWSKA UL. KAWĘCZYŃSKA 24 LOK. 4, 03 772 WARSZAWA Tel / faks: 22 670 04 88, kom: 532 395 585 mail: info@art-graf.waw.pl www.art-graf.waw.pl CENNIK USŁUG Spis treści KSERO WYDRUKI...

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 134/16/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r.

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Nr XXXVII/732/10 CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE C E N N I K U S Ł U G Nr 16/11 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA I. BIZNES PLANY (ceny brutto- uzależnione od kwoty kredytu) 1 Biznes plan w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. w zakresie integracji zaplecza IOgisty~egO Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Biura Ochrony Rzadu ZA TWIERDZAM

WYTYCZNE. w zakresie integracji zaplecza IOgisty~egO Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Biura Ochrony Rzadu ZA TWIERDZAM RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNETRZNYCH iadministracji DBP-0033-11 JG 108 WYTYCZNE w zakresie integracji zaplecza IOgisty~egO Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

ART GRAF RENATA CHMIELEWSKA

ART GRAF RENATA CHMIELEWSKA ART GRAF RENATA CHMIELEWSKA UL. KAWĘCZYŃSKA 24 LOK. 4, 03 772 WARSZAWA Tel / faks: 22 670 04 88, kom: 532 395 585 mail: info@art-graf.waw.pl www.art-graf.waw.pl CENNIK USŁUG KLIENCI BIZNESOWI Spis treści

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KSEROGRAFICZNE I DRUK CYFROWY

USŁUGI KSEROGRAFICZNE I DRUK CYFROWY USŁUGI KSEROGRAFICZNE I DRUK CYFROWY Format A4 - A3 Kopiowanie A4 Kopiowanie A4 pow. 100 kopii z jedn. egz. Kopiowanie A4 (papier kolorowy) Kopiowanie A3 Kopiowanie A3 (papier kolorowy) Kopiowanie A4 kolor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług: gastronomicznej, hotelowej (w tym zapewnienie miejsc parkingowych), wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą, a także zapewnienie transportu zbiorowego na trasie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VH-36/2015 RADY MIE JSKIE J W WOLOMINIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWALA NR VH-36/2015 RADY MIE JSKIE J W WOLOMINIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWALA NR VH-36/2015 RADY MIE JSKIE J W WOLOMINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Wolomin w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm.) Poz. Opis Uwagi Stawka VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskiego Zdnia... w sprawie. wprowadzenia oplat za przeprawe promowa przez rzeke Odre w ciagu

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskiego Zdnia... w sprawie. wprowadzenia oplat za przeprawe promowa przez rzeke Odre w ciagu -... Uchwala Nr... Zdnia... w sprawie. wprowadzenia oplat za przeprawe promowa przez rzeke Odre w ciagu drogi powiatowej Nr 1296 D w miejscowosci Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek na przewóz promem.. Na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Ostatnia aktualizacja cennika: listopad 2013 CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Dyrektor WODR w Poznaniu Dr inż. Ryszard Jaworski Poz. Opis Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 Stawka VAT % Cena netto zł od I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO POWIATU K^TRZYNSKIEGO

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO POWIATU K^TRZYNSKIEGO Data umieszczenia: &&. (?$..?$(& r ^ KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO POWIATU K^TRZYNSKIEGO /ar/ijd Powiatu w K^trzynie zaprasza do u /iet'ia udziatu w konkursie na opracowanie projektu graficznego na

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r. UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia... L^.W:.^....2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Zielonej Gorze Na podstawie 6 uchwaly

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 vo POV WYD2IAI ORC'Ni7*rv OSWIADCZENIE MAJATKOWE I 2014-04- 3 0 czlonka zarzgdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kiorownika jcdnostki organizacyjnoj powiatu, osoby zarzqdzajacej i oztonka

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21. ... (miejscowość, data)

O F E R T A. (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21. ... (miejscowość, data) (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 O F E R T A... (miejscowość, data)...... pełna nazwa wykonawcy...... dokładny adres wykonawcy REGON NIP Internet

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I.

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I. Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku Rozdział I. Usługi doradcze 1.Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności (ceny netto, należy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wałbrzych, dnia 3 sierpnia 2010 roku Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn: Akademia kobiet zorientowanych na sukces zaprasza do przedkładania ofert na organizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Lp. Opłata brutto [zł] netto [zł] [%] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne

Lp. Opłata brutto [zł] netto [zł] [%] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art.., pkt. - Dz.U.0..07) I Opłata Stawka VAT

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o. .z dnia...

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o. .z dnia... I Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o.z dnia... PROJEKT w sprawie wprowadzeniaoplat za przeprawepromowa przez rzeke Odre w ciagu drogi powiatowej Nr 1296D w miejscowoscibrzegdolny oraz ustaleniastawek

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. UCHWALA NR 22/2009 Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. w sprawie: przyjecia projektu uchwaly Zgromadzenia W sprawie zmiany uchwaly Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE Urr JO- 0

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.04 - IP.01-14-004/15

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 260/26/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/ 1 Cennik 2008 GLEBA MAKROELEMENTY Badania pełnopłatne Pozycja cennika Kwota w zł Preparatyka ( 2 mm) 2 2,20 Oznaczenie ph 5 4,50 Ekstrakcja przysw. form fosforu i potasu 18 4,50 Oznaczenie przyswajalnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt:

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt: OFERTA REKLAMOWA Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Periodyk wydawany od 1993 roku jest najpełniejszym źródłem

Bardziej szczegółowo

49,00zł/netto. Cennik Usług. Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes. Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6)

49,00zł/netto. Cennik Usług. Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes. Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6) Cennik Usług Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6) - możliwość bezpłatnego korzystania z sali spotkań (do 6 osób) do 4h/mc

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1. Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2. Robocizna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR IP /16. Maksymalna cena rynkowa**

Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR IP /16. Maksymalna cena rynkowa** Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR.02.09.00 IP.03 00 011/16 Lp. Towar/Usługa Standard - warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów 1 wynagrodzenie trenera - wydatek

Bardziej szczegółowo

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku.

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku. Uchwala N'...4./..1.18..q..199 Rady Miejs[iej w Jgdryejowie, dnia --2'.S.lwd-m a. "3' (W n w sprawi e zatwierdzenia taryf Zaldadu Wodoci4g6w i Kanalizacii w Jgdrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Taryfikator cen rynkowych. Maksymalna cena rynkowa

Załącznik nr 8 Taryfikator cen rynkowych. Maksymalna cena rynkowa Załącznik nr 8 Taryfikator cen rynkowych Lp. Towar/Usługa Standard - warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów 1 3 - wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 1 trener wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

promocja nowych pestycydow i nawozow poprzez demonstracje wdrozeniowe, szkolenia, udziai firm w Dniach Pola i Targach Rolniczych.

promocja nowych pestycydow i nawozow poprzez demonstracje wdrozeniowe, szkolenia, udziai firm w Dniach Pola i Targach Rolniczych. Zaktady Hodowli Roslin: HR DANKO, HR Smolice, HR Oddziaf Matyszyn, PHR Tulce, Nasiona Kobierzyce, Sateen Union, LochowPetkus: udziai w Dniach Pola i w Targach Rolniczych, udost pnianie wynikow doswiadczeh

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR.^f.^.f...

UCHWALA NR.^f.^.f... UCHWALA NR.^f.^.f.... ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO if?. 205 roku w sprawie zatwierdzenia wzorow miesi^cznych sprawozdah finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla ktorych podmiotem tworzeicym jest Samorz^d

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR IP /16

Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR IP /16 Załącznik 12 - Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-010/16 Lp. Towar/Usługa Standard - warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów 1 wynagrodzenie trenera wydatek kwalifikowalny,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

ZARZ4DZENIE Nr 48/2013 Bunnistrza Prudnika zdnia 18 Iutego2013 r.

ZARZ4DZENIE Nr 48/2013 Bunnistrza Prudnika zdnia 18 Iutego2013 r. BURMISTOZ PRFJDNIKA ZARZ4DZENIE Nr 48/2013 Bunnistrza Prudnika w sprawie ustalenia wysokosci oplat za korzystanie z miejsc noclegowych Schronisku Mlodziezowym w Prudniku w Szkolnym ^ ^ Na podstawie 64

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

IDstoria i zadania stacji chemiczno-rolniczvch w Polsce 13 podejmowanych przez rzad decyzji dotyczacych wielkosci produkcji nawozów oraz ich dystrybucji.. W latach szescdziesiatych, obok badan zakwaszenia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 13 do Regulaminu: Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER

załącznik nr 13 do Regulaminu: Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER i Ministerstwo Sprawiedliwości Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 PO WER Lp. Towar/Usługa

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO w sprawie okreslenia zasad udostf pniania sal konferencyjnych w budynku Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 9/2015. Rady Spolecznej. Szpitala Wolskiego w Warszawie

Uchwala nr 9/2015. Rady Spolecznej. Szpitala Wolskiego w Warszawie Uchwala nr /201 Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 201 roku w sprawie opinii dotycz~lcej wynajmu cz-:sci powierzchni w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18 Strona 1 z 18 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE 1 Wnioski o dopłaty obszarowe do 5 działek * 20,33 25,00 wniosek 2 Wnioski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach konkursu

Załącznik nr 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach konkursu Załącznik nr 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach konkursu Lp. Towar/Usługa Standard - warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów 1. przerwa kawowa - wydatek

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu BIURO RADV I 2AP?ADL! POWiATU

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu BIURO RADV I 2AP?ADL! POWiATU OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu BIURO RADV I 2AP?ADL! POWiATU Mierzyn 23.04.2013, dnia (miejscowosc) UWAGA: 1. Osoba skiadaja^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik

Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik Zatozenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) - formularz, poradnik, cennik Rejestracja w Companies House: (cennik punkt 1) 1) Proponowana nazwa firmy ijqsli nazwa jest istnieje

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK Format A4/A5 A3

CENNIK Format A4/A5 A3 Format A4/A5 A3 Kopie i wydruki czarno-białe Kopia/wydruk (dwustronnie) od 5000 str. 6 gr 2 x A4 Kopia/wydruk (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 2 x A4 Kopia/wydruk (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 2 x A4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu Informacja o planowanym do wykonania zadaniu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, informuje o planowanych do wykonania zadaniach

Bardziej szczegółowo

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy.

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy. .: Urzad Mia sta Marki wplynelo dnia 20 13 - O ~ - 2 It '.!...MARKI, dnia.24.04.2013 r. (miejscowosc) DCZENIE MAl1\TKOWE ----'~..:-.-~-----' radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014. Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 25 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 11/2014. Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 25 marca 2014r. Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.0..07 - art., pkt. ) Cennik zawiera ceny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3 Wykaz lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem. Lp. Polozenie nieruchomosci Oznaczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r.

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje. w 2015 r. zadan publicznych w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Cennik druków oraz tworzenia stron www Cennik Wydawnictwo

Cennik druków oraz tworzenia stron www Cennik Wydawnictwo Cennik druków oraz tworzenia stron www Cennik Wydawnictwo DTP 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE Projekt graficzny 40,00 zł godzina pracy grafika OPRACOWANIE REDAKCYJNE Korekta, skład i łamanie tekstu tekst łatwy

Bardziej szczegółowo