Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej"

Transkrypt

1 Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz oraz z2006 r. Nr 107, poz. 723) wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) niektóre formy wspierania dzialalnosci innowacyjnej, w szczególnosci zasady i tryb udzielania kredytu technologicznego przez banki kredytujace oraz premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego; ; 2) w art. 2 a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) badania badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484);, b) uchyla sie pkt 2-4, c) w pkt 5 wyraz umorzenia zastepuje sie wyrazem splaty, d) po pkt 5 dodaje sie pkt 5a w brzmieniu: 5a) bank kredytujacy bank udzielajacy kredytu technologicznego kredytobiorcy w zwiazku z umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;, e) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) kredyt technologiczny - kredyt udzielany przedsiebiorcy przez bank kredytujacy na inwestycje technologiczna, który jest splacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie premii technologicznej do wysokosci i na warunkach okreslonych w ustawie;, f) po pkt 9 dodaje sie pkt 9a-9d w brzmieniu: 9a) mikroprzedsiebiorca mikroprzedsiebiorce w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporzadzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.; 9b) maly przedsiebiorca malego przedsiebiorce w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporzadzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.; 9c) sredni przedsiebiorca sredniego przedsiebiorce w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporzadzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.; 9d) premia technologiczna kwota stanowiaca pomoc publiczna, przyznawana przedsiebiorcy ze srodków Funduszu Kredytu Technologicznego przez Bank Gospodarstwa

2 Krajowego, na zasadach okreslonych w ustawie, na splate czesci kapitalu kredytu technologicznego;, g) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) nowa technologia wiedze technologiczna w postaci wartosci niematerialnych i prawnych, w szczególnosci wyniki badan i prac rozwojowych, która: a) umozliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub uslug, b) nie jest stosowana na swiecie dluzej niz 5 lat, c) nie jest zastosowana w przedmiocie nabywanym w ramach inwestycji technologicznej; ; 3) w art. 3: a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie: 1. Kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytujacy mikroprzedsiebiorcy, malemu przedsiebiorcy lub sredniemu przedsiebiorcy. 2. Kredyt technologiczny nie moze byc udzielany na realizacje: 1) duzej inwestycji; 2) inwestycji w sektorze hutnictwa zelaza i stali, wlókien syntetycznych, górnictwa wegla, rybolówstwa i akwakultury; 3) inwestycji polegajacej na wytwarzaniu produktów majacych imitowac lub zastepowac mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 w ust. 2 rozporzadzenia EWG nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczen stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z r., str. 36, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 7, str. 247) i obrotu tymi produktami; 4) inwestycji zwiazanej z produkcja pierwotna (uprawa/hodowla) produktów wymienionych w Zalaczniku nr 1 do Traktatu ustanawiajacego Wspólnote Europejska., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kredytu technologicznego nie udziela sie przedsiebiorcy bedacemu w trudnej sytuacji ekonomicznej. ; 4) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach nie odbiegajacych od warunków oferowanych na rynku dla kredytów inwestycyjnych., b) w ust. 2 po wyrazie wartosci dodaje sie wyraz netto, c) uchyla sie ust. 4, d) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu: 5. Dzialalnosc gospodarcza zwiazana z inwestycja technologiczna musi byc prowadzona przez co najmniej trzy lata od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej. ; 5) art. 5-7 otrzymuja brzmienie: Art Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego sklada sie do banku kredytujacego.

3 2. Bank kredytujacy zawiera z przedsiebiorca warunkowa umowe kredytu technologicznego albo wystawia promese kredytu technologicznego w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania pozytywnej oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorcy. 3. Przedsiebiorca, za posrednictwem banku kredytujacego, sklada do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego dolacza warunkowa umowe kredytu technologicznego albo promese kredytu technologicznego oraz nastepujace dokumenty: 1) opinie sporzadzona przez jednostke naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, o którym mowa w art. 12, lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasiegu ogólnopolskim, których zakres dzialania jest zwiazany z inwestycja technologiczna, na która ma byc udzielony kredyt technologiczny, zawierajaca: a) oswiadczenie, ze technologia, w oparciu o która bedzie realizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, jest nowa technologia w rozumieniu ustawy, b) opis technologii, c) opis sposobu wdrozenia technologii, d) wykaz i uzasadnienie zastosowania srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz poniesienia innych kosztów niezbednych do wdrozenia technologii, e) opis produktów lub uslug, które powstana po wdrozeniu technologii; 2) oswiadczenie o niefinansowaniu udzialu wlasnego inwestycji technologicznej ze zródel pomocy publicznej; 3) oswiadczenie o pomocy publicznej uzyskanej na realizacje inwestycji majacej byc przedmiotem kredytu technologicznego; 4) biznesplan inwestycji technologicznej zawierajacy harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków finansowanych kredytem technologicznym, w tym wydatków kwalifikujacych sie do objecia pomoca w formie premii technologicznej; 5) zobowiazanie do przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczacych inwestycji technologicznej; 6) zgode na sprawowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wyznaczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ekspertów nadzoru i kontroli nad inwestycja technologiczna. 4. Bank kredytujacy sprawdza wniosek pod wzgledem formalnym. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, bank kredytujacy wzywa przedsiebiorce do uzupelnienia wniosku. Kompletny wniosek bank kredytujacy przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wylacznie kompletne wnioski o przyznanie premii technologicznej. 6. Jezeli do wniosku o przyznanie premii technologicznej nie zostaly dolaczone dokumenty, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego, za posrednictwem banku kredytujacego, wzywa wnioskodawce do uzupelnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 7. Wnioskodawca przekazuje brakujace dokumenty za posrednictwem banku kredytujacego. O dochowaniu 14 dniowego terminu decyduje data zlozenia uzupelnionego wniosku do banku kredytujacego. Bank kredytujacy obowiazany jest do przekazania do Banku Gospodarstwa Krajowego brakujacych dokumentów w terminie 2 dni roboczych. 8. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej wedlug kolejnosci wplywu kompletnego wniosku. 9. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej do konca miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym zostal zlozony kompletny wniosek o przyznanie premii technologicznej, z zachowaniem warunku, o którym mowa w ust. 10.

4 10. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej pod warunkiem, ze w Funduszu Kredytu Technologicznego znajduje sie wystarczajaca ilosc srodków finansowych do wyplacenia wnioskowanych premii technologicznych. 11. W terminie 30 dni od dnia uzyskania promesy o przyznaniu premii technologicznej bank kredytujacy podpisuje z przedsiebiorca umowe o udzielenie kredytu technologicznego, pod rygorem wygasniecia waznosci promesy. 12. Bank kredytujacy przesyla kopie umowy kredytu technologicznego do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kredytu technologicznego. Art Bank Gospodarstwa Krajowego splaca w formie premii technologicznej, na zasadach okreslonych w ustawie, czesc kapitalu kredytu technologicznego. 2. Wyplata premii technologicznej nastepuje w ratach na wniosek kredytobiorcy zlozony za posrednictwem banku kredytujacego, z zastrzezeniem ust. 3 i Wniosek, o którym mowa w ust. 2, moze byc skladany do Banku Gospodarstwa Krajowego maksymalnie dwa razy w roku. 4. Bank Gospodarstwa Krajowego wyplaca premie technologiczna w ratach w wysokosci odpowiadajacej 20% wartosci netto sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej fakturami sprzedazy i dowodami ich zaplaty, za okres od dnia rozpoczecia sprzedazy do dnia zlozenia przez kredytobiorce wniosku o wyplate pierwszej raty premii technologicznej albo za okres pomiedzy data ostatniego zaakceptowanego wniosku kredytobiorcy o wyplate raty premii technologicznej a data kolejnego wniosku o wyplate raty premii technologicznej. Wartosc faktury wykazana w walutach obcych przelicza sie wedlug sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien wystawienia faktury. 5. Calkowita kwota premii technologicznej nie moze przekroczyc: 1) równowartosci w zlotych kwoty 1 mln euro przeliczanej wedlug sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien udzielenia kredytu technologicznego ; 2) 50% kwoty wykorzystanego kapitalu kredytu technologicznego; 3) 40% wydatków, o których mowa w ust. 10, w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej na obszarze miasta stolecznego Warszawy, a od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze województwa mazowieckiego; 4) 50% wydatków, o których mowa w ust. 10, w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej na obszarze województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnoslaskiego, wielkopolskiego, slaskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze nalezacym do województwa mazowieckiego, z wylaczeniem miasta stolecznego Warszawy; 5) 60% wydatków, o których mowa w ust. 10, w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, warminskomazurskiego, podlaskiego, swietokrzyskiego, opolskiego, malopolskiego, lubuskiego, lódzkiego, kujawsko-pomorskiego. 6. Premia technologiczna podlega sumowaniu z pomoca publiczna uzyskana przez przedsiebiorce w innych formach oraz z innych zródel, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w ust W przypadku gdy premia technologiczna dotyczy kredytu technologicznego udzielonego na inwestycje technologiczna w sektorze motoryzacyjnym, maksymalna wielkosc premii technologicznej moze wyniesc 30% limitów, o których mowa w ust. 5 pkt 3-5, jezeli wartosc

5 brutto calkowitej pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, przekracza równowartosc 5 mln euro. 8. W przypadku gdy premia technologiczna dotyczy kredytu technologicznego udzielonego na inwestycje technologiczne w sektorze budownictwa okretowego, maksymalna wysokosc premii technologicznej wynosi 22,5% wydatków, o których mowa w ust W przypadku gdy premia technologiczna jest przyznawana mikroprzedsiebiorcy lub malemu przedsiebiorcy, z wylaczeniem przedsiebiorców prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w sektorze transportu, maksymalna wysokosc limitów, o których mowa w ust. 5 pkt 3-5, podwyzsza sie o 10 punktów procentowych brutto. 10. Premia technologiczna moga byc objete, pomniejszone o nalezny podatek od towarów i uslug oraz podatek akcyzowy, nastepujace wydatki poniesione w zwiazku z realizacja inwestycji technologicznej, udokumentowane zaplaconymi fakturami: 1) na zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub uzywanych srodków trwalych, z wylaczeniem srodków transportu nabywanych przez przedsiebiorce prowadzacego dzialalnosc w sektorze transportu; 2) na najem i dzierzawe srodków trwalych, z zastrzezeniem pkt 3; 3) na dzierzawe gruntów i najem budynków jezeli termin przejscia na dzierzawce, najemce prawa wlasnosci gruntu, budynku wynosi co najmniej 3 lata, liczac od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej; 4) na rozbudowe istniejacych srodków trwalych; 5) na instalacje i uruchomienie srodków trwalych; 6) na prace przedrealizacyjne, w tym niezbedne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty, techniczne bezposrednio i wylacznie zwiazane z wdrozeniem nowej technologii, w oparciu o która jest realizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym oraz koszty produkcyjne niezbedne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub uslugi) powstalego w wyniku tej inwestycji; 8) na zakup wartosci niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzadzania, które: a) beda stanowic wlasnosc kredytobiorcy i beda przez niego wykorzystywane wylacznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w którym zrealizowana zostala inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 3 lat od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej, b) zostaly nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, c) podlegaja amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi. 11. Srodki trwale, o których mowa w ust. 10 pkt 1-5, musza byc powiazane ze soba fizycznie lub funkcjonalnie i sluzyc do wytworzenia lub realizacji celu okreslonego we wniosku o kredyt technologiczny.

6 Art. 7. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje raty premii technologicznej po akceptacji nastepujacych dokumentów zlozonych przez kredytobiorce, za posrednictwem banku kredytujacego: 1) kopii faktur i dowodów ich zaplaty dokumentujace wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 10; 2) kopii faktur potwierdzajacych sprzedaz towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej za okres od dnia rozpoczecia sprzedazy do dnia zlozenia przez kredytobiorce wniosku o wyplate pierwszej raty premii technologicznej albo za okres pomiedzy data ostatniego zaakceptowanego wniosku kredytobiorcy o wyplate raty premii technologicznej a data kolejnego wniosku o wyplate raty premii technologicznej; 3) opinii sporzadzona na wniosek kredytobiorcy przez jednostke naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, o którym mowa w art. 12, lub stowarzyszenie naukowotechniczne o zasiegu ogólnopolskim, których zakres dzialania jest zwiazany z inwestycja technologiczna zrealizowana przez kredytobiorce, ze produkty lub uslugi, o których mowa w art. 6 ust.4, powstaly w wyniku wdrozenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; 4) oswiadczenia kredytobiorcy o pomocy publicznej udzielonej na realizacje inwestycji technologicznej; 5) zobowiazania, ze dzialalnosc gospodarcza zwiazana z inwestycja technologiczna bedzie prowadzona przez co najmniej 3 lata od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej; 6) zaswiadczen wydane przez: a) naczelnika wlasciwego urzedu skarbowego o niezaleganiu z zaplata podatków dochodowych za ostatni zakonczony rok podatkowy, b) wlasciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o niezaleganiu z zaplata podatków i oplat lokalnych za ostatni zakonczony rok podatkowy, c) wlasciwy miejscowo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o niezaleganiu z zaplata skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne za ostatni zakonczony rok skladkowy. ; 6) po art. 7 dodaje sie art. 7a w brzmieniu: 7a. 1. Zasady wspólpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankiem kredytujacym okresla umowa. 2. Wzory: 1) opinii jednostki naukowej; 2) wniosku o przyznanie premii technologicznej; 3) wniosku o wyplate premii technologicznej; 4) wykazu wydatków na inwestycje technologiczna, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4; 5) wykaz informacji przekazywanych przez bank kredytujacy do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu spelnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego obowiazków sprawozdawczych i kontrolnych wynikajacych z przepisów dotyczacych udzielania pomocy publicznej oraz przepisów dotyczacych wydatkowania srodków funduszy strukturalnych; opracowuje Bank Gospodarstwa Krajowego i zamieszcza na stronie internetowej.

7 3. Bank Gospodarstwa Krajowego jest uprawniony do kontrolowania kredytobiorcy w zakresie oswiadczen zlozonych przez kredytobiorce do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizacji przez kredytobiorce inwestycji technologicznej. 4. Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecic ekspertom zewnetrznym przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez kredytobiorce inwestycji technologicznej. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecic ekspertom zewnetrznym weryfikacje tresci merytorycznej opinii jednostki naukowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, w celu ustalenia czy inwestycja bedaca przedmiotem kredytowania przez bank kredytujacy jest inwestycja technologiczna w rozumieniu ustawy. 6. Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecic ekspertom zewnetrznym weryfikacje tresci merytorycznej opinii jednostki naukowej, o której mowa w art. 7 pkt 3, w celu ustalenia czy produkty lub uslugi, o których mowa w art. 6 ust. 4, powstaly w wyniku wdrozenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. ; 7) w art. 10: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dotacje z budzetu panstwa okreslane w ustawie budzetowej;, - uchyla sie pkt 2-4, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wyplate premii technologicznych; ; 8) w art. 11 w ust. 2: a) uchyla sie pkt 1, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) laczna kwote, która moze byc przeznaczona na wyplate premii technologicznych; ; 9) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przedsiebiorca niebedacy jednostka badawczo-rozwojowa i nieposiadajacy statusu jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z pózn. zm. 1) ), a prowadzacy badania lub prace rozwojowe moze uzyskac status centrum badawczorozwojowego, z zastrzezeniem ust. 2., b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) którego przychody netto ze sprzedazy wytworzonych przez siebie uslug badawczorozwojowych w rozumieniu przepisów o polskiej klasyfikacji wyrobów i uslug stanowia co najmniej 50% przychodów okreslonych w pkt 1; ; 10) w art. 16: a) ust. 6 i 7 otrzymuja brzmienie: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 179, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

8 6. Srodki funduszu innowacyjnosci przeznacza sie na pokrywanie niektórych kosztów prowadzenia badan i prac rozwojowych oraz niektórych kosztów zwiazanych z uzyskaniem patentu na wynalazek. 7. Minister wlasciwy do spraw gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe warunki wykorzystywania srodków funduszu innowacyjnosci, biorac pod uwage Wspólnotowe Zasady Ramowe dotyczace pomocy panstwa na dzialalnosc badawcza, rozwojowa i innowacyjna (Dz. Urz. UE C 323 z ) oraz przepisy dotyczace udzielania pomocy publicznej., b) po ust. 8 dodaje sie ust. 9 w brzmieniu: 9. W zakresie, w jakim wykorzystywanie srodków funduszu innowacyjnosci stanowi pomoc publiczna, do wykorzystywania srodków funduszu innowacyjnosci maja zastosowanie przepisy dotyczace udzielania pomocy publicznej.. Art. 2 Do kredytów technologicznych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje sie przepisy dotychczasowe, z wyjatkiem art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1. Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. Art. 3

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Marzena Tymińska-Ładziak Wydział Wdrażania Kredytu Technologicznego Departament Programów Europejskich BGK Świnoujście, 29 kwietnia 2011 r. Kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting. KREDYT TECHNOLOGICZNY www.royalconsulting.pl Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.pl Komu może być udzielona dotacja? Podmioty uprawnione to mikro, mali lub

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje

Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje Zalacznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie pozyczki na innowacje 1 Informacja o wnioskodawcy 1.1 Pelna nazwa wnioskodawcy(ów) 1.2 Nazwa skrócona 1.3 Krótki opis dzialalnosci (przedmiot, oferowane

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 1699 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. Sejm RP IV kadencji Nr druku: 3793 ustawa po rozpatrzeniu stanowiska Senatu Senat nie wniósl poprawek uzasadnienie projektu USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Kredyt na innowacje technologiczne II Oś piorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne II Oś piorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Kredyt na innowacje technologiczne II Oś piorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poddziałanie 3... Kredyt na innowacje technologiczne Piotr Cirin MBA Ekspert Departament Klientów Małych i

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 150 USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr Q. DO KONTRAKTUWOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 6 lutego2008roku

ANEKS nr Q. DO KONTRAKTUWOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 6 lutego2008roku ,.;) ANEKS nr Q. DO KONTRAKTUWOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 6 lutego2008roku zawarty w dniu.~~.?t3~~.. :-?P!Qy.~.. w Warszawie pomiedzy: Pania Elzbieta Bienkowska, Ministrem Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym:

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym: Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Izabela Wójtowicz W Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, 3 czerwca 2008 r. 1 Plan prezentacji Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4 Opracowanie Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej Konsultacja Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Wsparcie przedsiebiorstw w dostosowaniu sie do wymogów ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3688 Warszawa, 2 grudnia 2010 r.

Druk nr 3688 Warszawa, 2 grudnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-154-10 Druk nr 3688 Warszawa, 2 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Druk nr 803 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji

USTAWA z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji Art. 1. 1. Ustawa określa zasady, formy i szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczon"e jako seria F12 ("Obligacje")

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczone jako seria F12 (Obligacje) WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL SERIA F12 I. EMITENT Gmina Miejska Przemysl ("Emitent") z siedziba w Przemyslu, Rynek 1, 37-700 Przemysl, REGON: 650900341, NIP: 795-231-95-92. II. OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawowe dane o udzielonej pomocy de minimis...4 3. Formy pomocy de

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Poznań, wrzesień 2015 Zakup wartości niematerialnych i prawnych aspekty praktyczne W ramach projektu możliwy jest zakup wartości niematerialnych i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA. z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw USTAWA Projekt z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo