Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej"

Transkrypt

1 Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz oraz z2006 r. Nr 107, poz. 723) wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) niektóre formy wspierania dzialalnosci innowacyjnej, w szczególnosci zasady i tryb udzielania kredytu technologicznego przez banki kredytujace oraz premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego; ; 2) w art. 2 a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) badania badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484);, b) uchyla sie pkt 2-4, c) w pkt 5 wyraz umorzenia zastepuje sie wyrazem splaty, d) po pkt 5 dodaje sie pkt 5a w brzmieniu: 5a) bank kredytujacy bank udzielajacy kredytu technologicznego kredytobiorcy w zwiazku z umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;, e) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) kredyt technologiczny - kredyt udzielany przedsiebiorcy przez bank kredytujacy na inwestycje technologiczna, który jest splacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie premii technologicznej do wysokosci i na warunkach okreslonych w ustawie;, f) po pkt 9 dodaje sie pkt 9a-9d w brzmieniu: 9a) mikroprzedsiebiorca mikroprzedsiebiorce w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporzadzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.; 9b) maly przedsiebiorca malego przedsiebiorce w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporzadzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.; 9c) sredni przedsiebiorca sredniego przedsiebiorce w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy panstwa dla malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporzadzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.; 9d) premia technologiczna kwota stanowiaca pomoc publiczna, przyznawana przedsiebiorcy ze srodków Funduszu Kredytu Technologicznego przez Bank Gospodarstwa

2 Krajowego, na zasadach okreslonych w ustawie, na splate czesci kapitalu kredytu technologicznego;, g) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) nowa technologia wiedze technologiczna w postaci wartosci niematerialnych i prawnych, w szczególnosci wyniki badan i prac rozwojowych, która: a) umozliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub uslug, b) nie jest stosowana na swiecie dluzej niz 5 lat, c) nie jest zastosowana w przedmiocie nabywanym w ramach inwestycji technologicznej; ; 3) w art. 3: a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie: 1. Kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytujacy mikroprzedsiebiorcy, malemu przedsiebiorcy lub sredniemu przedsiebiorcy. 2. Kredyt technologiczny nie moze byc udzielany na realizacje: 1) duzej inwestycji; 2) inwestycji w sektorze hutnictwa zelaza i stali, wlókien syntetycznych, górnictwa wegla, rybolówstwa i akwakultury; 3) inwestycji polegajacej na wytwarzaniu produktów majacych imitowac lub zastepowac mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 w ust. 2 rozporzadzenia EWG nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczen stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z r., str. 36, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 7, str. 247) i obrotu tymi produktami; 4) inwestycji zwiazanej z produkcja pierwotna (uprawa/hodowla) produktów wymienionych w Zalaczniku nr 1 do Traktatu ustanawiajacego Wspólnote Europejska., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kredytu technologicznego nie udziela sie przedsiebiorcy bedacemu w trudnej sytuacji ekonomicznej. ; 4) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach nie odbiegajacych od warunków oferowanych na rynku dla kredytów inwestycyjnych., b) w ust. 2 po wyrazie wartosci dodaje sie wyraz netto, c) uchyla sie ust. 4, d) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu: 5. Dzialalnosc gospodarcza zwiazana z inwestycja technologiczna musi byc prowadzona przez co najmniej trzy lata od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej. ; 5) art. 5-7 otrzymuja brzmienie: Art Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego sklada sie do banku kredytujacego.

3 2. Bank kredytujacy zawiera z przedsiebiorca warunkowa umowe kredytu technologicznego albo wystawia promese kredytu technologicznego w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania pozytywnej oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorcy. 3. Przedsiebiorca, za posrednictwem banku kredytujacego, sklada do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego dolacza warunkowa umowe kredytu technologicznego albo promese kredytu technologicznego oraz nastepujace dokumenty: 1) opinie sporzadzona przez jednostke naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, o którym mowa w art. 12, lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasiegu ogólnopolskim, których zakres dzialania jest zwiazany z inwestycja technologiczna, na która ma byc udzielony kredyt technologiczny, zawierajaca: a) oswiadczenie, ze technologia, w oparciu o która bedzie realizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, jest nowa technologia w rozumieniu ustawy, b) opis technologii, c) opis sposobu wdrozenia technologii, d) wykaz i uzasadnienie zastosowania srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz poniesienia innych kosztów niezbednych do wdrozenia technologii, e) opis produktów lub uslug, które powstana po wdrozeniu technologii; 2) oswiadczenie o niefinansowaniu udzialu wlasnego inwestycji technologicznej ze zródel pomocy publicznej; 3) oswiadczenie o pomocy publicznej uzyskanej na realizacje inwestycji majacej byc przedmiotem kredytu technologicznego; 4) biznesplan inwestycji technologicznej zawierajacy harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków finansowanych kredytem technologicznym, w tym wydatków kwalifikujacych sie do objecia pomoca w formie premii technologicznej; 5) zobowiazanie do przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczacych inwestycji technologicznej; 6) zgode na sprawowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wyznaczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ekspertów nadzoru i kontroli nad inwestycja technologiczna. 4. Bank kredytujacy sprawdza wniosek pod wzgledem formalnym. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, bank kredytujacy wzywa przedsiebiorce do uzupelnienia wniosku. Kompletny wniosek bank kredytujacy przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wylacznie kompletne wnioski o przyznanie premii technologicznej. 6. Jezeli do wniosku o przyznanie premii technologicznej nie zostaly dolaczone dokumenty, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego, za posrednictwem banku kredytujacego, wzywa wnioskodawce do uzupelnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 7. Wnioskodawca przekazuje brakujace dokumenty za posrednictwem banku kredytujacego. O dochowaniu 14 dniowego terminu decyduje data zlozenia uzupelnionego wniosku do banku kredytujacego. Bank kredytujacy obowiazany jest do przekazania do Banku Gospodarstwa Krajowego brakujacych dokumentów w terminie 2 dni roboczych. 8. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej wedlug kolejnosci wplywu kompletnego wniosku. 9. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej do konca miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym zostal zlozony kompletny wniosek o przyznanie premii technologicznej, z zachowaniem warunku, o którym mowa w ust. 10.

4 10. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej pod warunkiem, ze w Funduszu Kredytu Technologicznego znajduje sie wystarczajaca ilosc srodków finansowych do wyplacenia wnioskowanych premii technologicznych. 11. W terminie 30 dni od dnia uzyskania promesy o przyznaniu premii technologicznej bank kredytujacy podpisuje z przedsiebiorca umowe o udzielenie kredytu technologicznego, pod rygorem wygasniecia waznosci promesy. 12. Bank kredytujacy przesyla kopie umowy kredytu technologicznego do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kredytu technologicznego. Art Bank Gospodarstwa Krajowego splaca w formie premii technologicznej, na zasadach okreslonych w ustawie, czesc kapitalu kredytu technologicznego. 2. Wyplata premii technologicznej nastepuje w ratach na wniosek kredytobiorcy zlozony za posrednictwem banku kredytujacego, z zastrzezeniem ust. 3 i Wniosek, o którym mowa w ust. 2, moze byc skladany do Banku Gospodarstwa Krajowego maksymalnie dwa razy w roku. 4. Bank Gospodarstwa Krajowego wyplaca premie technologiczna w ratach w wysokosci odpowiadajacej 20% wartosci netto sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej fakturami sprzedazy i dowodami ich zaplaty, za okres od dnia rozpoczecia sprzedazy do dnia zlozenia przez kredytobiorce wniosku o wyplate pierwszej raty premii technologicznej albo za okres pomiedzy data ostatniego zaakceptowanego wniosku kredytobiorcy o wyplate raty premii technologicznej a data kolejnego wniosku o wyplate raty premii technologicznej. Wartosc faktury wykazana w walutach obcych przelicza sie wedlug sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien wystawienia faktury. 5. Calkowita kwota premii technologicznej nie moze przekroczyc: 1) równowartosci w zlotych kwoty 1 mln euro przeliczanej wedlug sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien udzielenia kredytu technologicznego ; 2) 50% kwoty wykorzystanego kapitalu kredytu technologicznego; 3) 40% wydatków, o których mowa w ust. 10, w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej na obszarze miasta stolecznego Warszawy, a od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze województwa mazowieckiego; 4) 50% wydatków, o których mowa w ust. 10, w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej na obszarze województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnoslaskiego, wielkopolskiego, slaskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze nalezacym do województwa mazowieckiego, z wylaczeniem miasta stolecznego Warszawy; 5) 60% wydatków, o których mowa w ust. 10, w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, warminskomazurskiego, podlaskiego, swietokrzyskiego, opolskiego, malopolskiego, lubuskiego, lódzkiego, kujawsko-pomorskiego. 6. Premia technologiczna podlega sumowaniu z pomoca publiczna uzyskana przez przedsiebiorce w innych formach oraz z innych zródel, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w ust W przypadku gdy premia technologiczna dotyczy kredytu technologicznego udzielonego na inwestycje technologiczna w sektorze motoryzacyjnym, maksymalna wielkosc premii technologicznej moze wyniesc 30% limitów, o których mowa w ust. 5 pkt 3-5, jezeli wartosc

5 brutto calkowitej pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, przekracza równowartosc 5 mln euro. 8. W przypadku gdy premia technologiczna dotyczy kredytu technologicznego udzielonego na inwestycje technologiczne w sektorze budownictwa okretowego, maksymalna wysokosc premii technologicznej wynosi 22,5% wydatków, o których mowa w ust W przypadku gdy premia technologiczna jest przyznawana mikroprzedsiebiorcy lub malemu przedsiebiorcy, z wylaczeniem przedsiebiorców prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w sektorze transportu, maksymalna wysokosc limitów, o których mowa w ust. 5 pkt 3-5, podwyzsza sie o 10 punktów procentowych brutto. 10. Premia technologiczna moga byc objete, pomniejszone o nalezny podatek od towarów i uslug oraz podatek akcyzowy, nastepujace wydatki poniesione w zwiazku z realizacja inwestycji technologicznej, udokumentowane zaplaconymi fakturami: 1) na zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub uzywanych srodków trwalych, z wylaczeniem srodków transportu nabywanych przez przedsiebiorce prowadzacego dzialalnosc w sektorze transportu; 2) na najem i dzierzawe srodków trwalych, z zastrzezeniem pkt 3; 3) na dzierzawe gruntów i najem budynków jezeli termin przejscia na dzierzawce, najemce prawa wlasnosci gruntu, budynku wynosi co najmniej 3 lata, liczac od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej; 4) na rozbudowe istniejacych srodków trwalych; 5) na instalacje i uruchomienie srodków trwalych; 6) na prace przedrealizacyjne, w tym niezbedne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty, techniczne bezposrednio i wylacznie zwiazane z wdrozeniem nowej technologii, w oparciu o która jest realizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym oraz koszty produkcyjne niezbedne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub uslugi) powstalego w wyniku tej inwestycji; 8) na zakup wartosci niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzadzania, które: a) beda stanowic wlasnosc kredytobiorcy i beda przez niego wykorzystywane wylacznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w którym zrealizowana zostala inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 3 lat od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej, b) zostaly nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, c) podlegaja amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi. 11. Srodki trwale, o których mowa w ust. 10 pkt 1-5, musza byc powiazane ze soba fizycznie lub funkcjonalnie i sluzyc do wytworzenia lub realizacji celu okreslonego we wniosku o kredyt technologiczny.

6 Art. 7. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje raty premii technologicznej po akceptacji nastepujacych dokumentów zlozonych przez kredytobiorce, za posrednictwem banku kredytujacego: 1) kopii faktur i dowodów ich zaplaty dokumentujace wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 10; 2) kopii faktur potwierdzajacych sprzedaz towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej za okres od dnia rozpoczecia sprzedazy do dnia zlozenia przez kredytobiorce wniosku o wyplate pierwszej raty premii technologicznej albo za okres pomiedzy data ostatniego zaakceptowanego wniosku kredytobiorcy o wyplate raty premii technologicznej a data kolejnego wniosku o wyplate raty premii technologicznej; 3) opinii sporzadzona na wniosek kredytobiorcy przez jednostke naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, o którym mowa w art. 12, lub stowarzyszenie naukowotechniczne o zasiegu ogólnopolskim, których zakres dzialania jest zwiazany z inwestycja technologiczna zrealizowana przez kredytobiorce, ze produkty lub uslugi, o których mowa w art. 6 ust.4, powstaly w wyniku wdrozenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym; 4) oswiadczenia kredytobiorcy o pomocy publicznej udzielonej na realizacje inwestycji technologicznej; 5) zobowiazania, ze dzialalnosc gospodarcza zwiazana z inwestycja technologiczna bedzie prowadzona przez co najmniej 3 lata od dnia rozpoczecia sprzedazy towarów lub uslug bedacych wynikiem inwestycji technologicznej; 6) zaswiadczen wydane przez: a) naczelnika wlasciwego urzedu skarbowego o niezaleganiu z zaplata podatków dochodowych za ostatni zakonczony rok podatkowy, b) wlasciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o niezaleganiu z zaplata podatków i oplat lokalnych za ostatni zakonczony rok podatkowy, c) wlasciwy miejscowo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o niezaleganiu z zaplata skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne za ostatni zakonczony rok skladkowy. ; 6) po art. 7 dodaje sie art. 7a w brzmieniu: 7a. 1. Zasady wspólpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankiem kredytujacym okresla umowa. 2. Wzory: 1) opinii jednostki naukowej; 2) wniosku o przyznanie premii technologicznej; 3) wniosku o wyplate premii technologicznej; 4) wykazu wydatków na inwestycje technologiczna, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4; 5) wykaz informacji przekazywanych przez bank kredytujacy do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu spelnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego obowiazków sprawozdawczych i kontrolnych wynikajacych z przepisów dotyczacych udzielania pomocy publicznej oraz przepisów dotyczacych wydatkowania srodków funduszy strukturalnych; opracowuje Bank Gospodarstwa Krajowego i zamieszcza na stronie internetowej.

7 3. Bank Gospodarstwa Krajowego jest uprawniony do kontrolowania kredytobiorcy w zakresie oswiadczen zlozonych przez kredytobiorce do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizacji przez kredytobiorce inwestycji technologicznej. 4. Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecic ekspertom zewnetrznym przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez kredytobiorce inwestycji technologicznej. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecic ekspertom zewnetrznym weryfikacje tresci merytorycznej opinii jednostki naukowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, w celu ustalenia czy inwestycja bedaca przedmiotem kredytowania przez bank kredytujacy jest inwestycja technologiczna w rozumieniu ustawy. 6. Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecic ekspertom zewnetrznym weryfikacje tresci merytorycznej opinii jednostki naukowej, o której mowa w art. 7 pkt 3, w celu ustalenia czy produkty lub uslugi, o których mowa w art. 6 ust. 4, powstaly w wyniku wdrozenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. ; 7) w art. 10: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dotacje z budzetu panstwa okreslane w ustawie budzetowej;, - uchyla sie pkt 2-4, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wyplate premii technologicznych; ; 8) w art. 11 w ust. 2: a) uchyla sie pkt 1, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) laczna kwote, która moze byc przeznaczona na wyplate premii technologicznych; ; 9) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przedsiebiorca niebedacy jednostka badawczo-rozwojowa i nieposiadajacy statusu jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z pózn. zm. 1) ), a prowadzacy badania lub prace rozwojowe moze uzyskac status centrum badawczorozwojowego, z zastrzezeniem ust. 2., b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) którego przychody netto ze sprzedazy wytworzonych przez siebie uslug badawczorozwojowych w rozumieniu przepisów o polskiej klasyfikacji wyrobów i uslug stanowia co najmniej 50% przychodów okreslonych w pkt 1; ; 10) w art. 16: a) ust. 6 i 7 otrzymuja brzmienie: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 179, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

8 6. Srodki funduszu innowacyjnosci przeznacza sie na pokrywanie niektórych kosztów prowadzenia badan i prac rozwojowych oraz niektórych kosztów zwiazanych z uzyskaniem patentu na wynalazek. 7. Minister wlasciwy do spraw gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe warunki wykorzystywania srodków funduszu innowacyjnosci, biorac pod uwage Wspólnotowe Zasady Ramowe dotyczace pomocy panstwa na dzialalnosc badawcza, rozwojowa i innowacyjna (Dz. Urz. UE C 323 z ) oraz przepisy dotyczace udzielania pomocy publicznej., b) po ust. 8 dodaje sie ust. 9 w brzmieniu: 9. W zakresie, w jakim wykorzystywanie srodków funduszu innowacyjnosci stanowi pomoc publiczna, do wykorzystywania srodków funduszu innowacyjnosci maja zastosowanie przepisy dotyczace udzielania pomocy publicznej.. Art. 2 Do kredytów technologicznych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje sie przepisy dotychczasowe, z wyjatkiem art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1. Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. Art. 3

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek

Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1237 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 1026

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 1026 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 1026 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo