Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44"

Transkrypt

1 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. 2. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Znak Postępowania: ZP/PN/71/2011/WFN Tryb - przetarg nieograniczony (w procedurze jak dla wartości zamówienia powyŝej równowartości kwoty EURO) Wrocław, dnia 14 czerwca 2011 r

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1/ Wrocław Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji): Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia al. Kromera 44, I piętro, pokój Wrocław tel. (071) , fax. (071) Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz: 7:45 15:45 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 14 czerwca 2011 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego a takŝe na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego al. Kromera 44, Wrocław, I piętro. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.: 1. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych oraz 2. Udzielenie kredytu bankowego do wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale takŝe ze wszystkich towarzyszących jej załączników, łącznie z projektami umów dotyczącymi realizacji poszczególnych części niniejszego zamówienia. Postępowanie o udzielenie poniŝszego zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy towarzyszące: Prawo bankowe (Dz. U. Z 2002 Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) - 2 -

3 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień usługi udzielenia kredytu Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) na warunkach określonych w umowie kredytu. 2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia r. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 5. Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej. 6. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy. 7. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 8. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 9. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem r. 10. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złoŝenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 11. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 12. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 13. Stopa procentowa o której mowa w pkt 12 będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marŝę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złoŝonej oferty. 14. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1- miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marŝę Wykonawcy ustaloną na podstawie złoŝonej oferty. 15. Odsetki będą naliczane na bazie 360 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a kaŝdy dzień za 1/360 część roku. 16. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1 M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 dnia tego miesiąca. 17. MarŜa Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. 18. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne - 3 -

4 będą nie później niŝ 30 dnia miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone, za wyjątkiem miesiąca lutego w którym odsetki płatne będą ostatniego dnia roboczego miesiąca przy czym: 1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 2) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 19. W kaŝdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała. 20. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości...% płatną w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu danej transzy kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek kredytowy. 21. Prowizje, o których mowa w pkt. 20 Wykonawca pobierze w naleŝnej wysokości z subkonta do rachunku kredytowego otwartego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi. 23. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niŝ na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 24. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieŝący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 25. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 26. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 27. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 28. Kredyt zostanie spłacony do dnia r. 29. Spłata kredytu nastąpi w 20 równych ratach płatnych 30 czerwca i 30 września kaŝdego roku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi r., a ostatniej r. 30. Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowił Załącznik do Umowy 31. JeŜeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uwaŝa się, Ŝe termin został zachowany, jeŝeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 32. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 33. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty stanowiącej 2- krotność kwoty przyznanego kredytu. 34. Dokumentację związaną z prawnym zabezpieczeniem stanowią: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 35. Dopuszcza się moŝliwość refinansowania kredytu, bez obciąŝania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o - 4 -

5 zamiarze refinansowania kredytu w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 36. Dopuszcza się w sytuacji, gdy w bieŝącym roku budŝetowym Zamawiający będzie znajdował się w dobrej sytuacji finansowej, Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta. 37. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył Regulaminy (o ile je posiada) w sprawie przedmiotowej usługi, obowiązujące u Wykonawcy, celem sprawdzenia ich zgodności z projektem umowy (zgodnie art. 384 ust. 1 kodeksu cywilnego) 38. W przypadku gdy zapisy projektu umowy kredytowej pozostają w sprzeczności z Regulaminami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, którego treść stanowi, iŝ zapisy Regulaminów pozostające w sprzeczności z zapisami umowy kredytowej nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) na warunkach określonych w umowie kredytu. 2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia r. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 5. Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej. 6. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy. 7. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 8. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 9. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem r. 10. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złoŝenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 11. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 12. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 13. Stopa procentowa o której mowa w pkt 12 będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marŝę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złoŝonej oferty. 14. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1- miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marŝę Wykonawcy ustaloną na podstawie złoŝonej oferty

6 15. Odsetki będą naliczane na bazie 360 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a kaŝdy dzień za 1/360 część roku. 16. wysokości stawki bazowej (WIBOR 1 M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 dnia tego miesiąca. 17. MarŜa Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. 18. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niŝ 30 dnia miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone, za wyjątkiem miesiąca lutego w którym odsetki płatne będą ostatniego dnia roboczego miesiąca przy czym: 1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 2) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 19. W kaŝdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała. 20. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości...% płatną w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu danej transzy kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek kredytowy. 21. Prowizje, o których mowa w pkt. 20 Wykonawca pobierze w naleŝnej wysokości z subkonta do rachunku kredytowego otwartego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi. 23. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niŝ na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 24. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieŝący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 25. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 26. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 27. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 28. Kredyt zostanie spłacony do dnia r. 29. Spłata kredytu nastąpi w 20 równych ratach płatnych 30 czerwca i 30 września kaŝdego roku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi r., a ostatniej r. 30. Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowił Załącznik do Umowy 31. JeŜeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uwaŝa się, Ŝe termin został zachowany, jeŝeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 32. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 33. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, - 6 -

7 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty stanowiącej 2- krotność kwoty przyznanego kredytu. 34. Dokumentację związaną z prawnym zabezpieczeniem stanowią: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 35. Dopuszcza się moŝliwość refinansowania kredytu, bez obciąŝania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze refinansowania kredytu w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 36. Dopuszcza się w sytuacji, gdy w bieŝącym roku budŝetowym Zamawiający będzie znajdował się w dobrej sytuacji finansowej, Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta. 37.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył Regulaminy (o ile je posiada) w sprawie przedmiotowej usługi, obowiązujące u Wykonawcy, celem sprawdzenia ich zgodności z projektem umowy (zgodnie art. 384 ust. 1 kodeksu cywilnego) 38.W przypadku gdy zapisy projektu umowy kredytowej pozostają w sprzeczności z Regulaminami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, którego treść stanowi, iŝ zapisy Regulaminów pozostające w sprzeczności z zapisami umowy kredytowej nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania, dlatego teŝ Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę do wyboru - na jedno lub na dwa zadania. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do dnia r. VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia, zastrzega, Ŝe Wykonawca, nie moŝe powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp

8 1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający stwierdzi, iŝ wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp jeśli w szczególności wykaŝe, Ŝe: W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEśELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a takŝe realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, b) w zakresie pozostałych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ ww. warunki Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art.26 ust. 2a i ust. 3 ustawy Pzp). IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. Na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, - 8 -

9 Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty dla obu zadań: w formie oryginału 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,(wzór -Załącznik nr 2 do SIWZ) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej,,za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, ( 6.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), z wyjątkiem kopii dokumentów dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,(wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a takŝe realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złoŝyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do podmiotów zbiorowych, - 9 -

10 UWAGA: W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. B) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złoŝyć samodzielnie dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ pkt A) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, wymienione w rozdziale IX SIWZ pkt.a)1 SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione w rozdziale IX SIWZ pkt A) 2 Wykonawcy mogą złoŝyć: wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zmawiający dopuszcza złoŝenie oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilu lub wszystkich z wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; odrębnie tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 podpisane przez kaŝdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące kaŝdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba Ŝe taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. C) WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt A)

11 1) 4 6 i 8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) pkt.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) lit. a),b) i pkt 1 ppkt 2) powyŝej powinien być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt.1) lit. c, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio. D) POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy). 3. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców do złoŝenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Forma pisemna zastrzeŝona jest dla złoŝenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo