Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r.

2 Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa Sekcja ds. Obsługi Komisji Nadzoru Bankowego telefon lub , fax Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Tel.: , fax: www. nbp.pl, Narodowy Bank Polski, 2007

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I. ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO Podstawy prawne działania Komisji Nadzoru Bankowego Skład Komisji Nadzoru Bankowego Tryb działania Komisji Nadzoru Bankowego CZĘŚĆ. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU BANKOWEGO W 2006 R Zadania licencyjne Tworzenie banków oraz podejmowanie przez banki działalności operacyjnej Prowadzenie działalności poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części Zmiany w strukturze akcjonariatu Otwieranie i działalność przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych Zmiany w statutach banków Powoływanie prezesów oraz członków zarządu banku Inne zadania związane z działalnością licencyjną Ewidencja banków Przygotowywanie dokumentów i materiałów dla sejmowej Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od r. do r Zadania regulacyjne Inne prace legislacyjne ustawy Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Inne ustawy Przygotowanie projektów regulacji Inne obszary działalności regulacyjnej Rekomendacje nadzorcze Inicjatywy nadzorcze, uchwały KNB Piąte Badanie Ilościowe Nowy system sprawozdawczy Zadania analityczne Ogólna charakterystyka sektora bankowego w Polsce Kompleksowa analiza sytuacji sektora bankowego Bezpośredni nadzór analityczny nad działalnością banków Nadzór nad bankami realizującymi postępowanie naprawcze

4 Spis treści 4. Zadania inspekcyjne Wykonane czynności kontrolne w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz przedstawicielstwach instytucji kredytowych i banków zagranicznych Zakres badania i ustalenia przeprowadzonych inspekcji Podstawowe obszary działalności banków Inspekcje problemowe w zakresie przestrzegania przez banki przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Przestrzeganie zakresu działalności oraz poprawności prowadzenia ewidencji księgowej przez przedstawicielstwa banków zagranicznych oraz przedstawicielstwa instytucji kredytowych Zadania inspekcyjne zlecone przez Zarząd NBP Zapewnienie jednolitych standardów inspekcji Inne zadania inspekcyjne Współpraca międzynarodowa i działalność szkoleniowa Współpraca międzynarodowa Współpraca nadzorcza w ramach Unii Europejskiej Współpraca regionalna Sekretariat BSCEE w Polsce Pięciolecie działalności TIBS ( ) Szkolenia dla pracowników Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Podsumowanie CZĘŚĆ I. ANEKS Uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Bankowego podjęte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r Załącznik A Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego podjęte w 2006 r. w ramach kompetencji Załącznik B Wykaz spraw różnych rozpatrzonych w 2006 r. przez Komisję Nadzoru Bankowego w ramach kompetencji 4

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Komisja Nadzoru Bankowego kolegialny i niezależny organ nadzoru bankowego od początku swojego istnienia podejmowała działania, których celem było zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Działania te doprowadziły do dostosowania uregulowań obowiązujących polskie banki do standardów wyznaczonych w Unii Europejskiej i zwiększyły bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach. Priorytetowym zadaniem Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. było wprowadzenie do krajowych regulacji prawnych postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) i Dyrektywy CRD (ang. Capital Requirements Directive), zwiększających bezpieczeństwo całego sektora finansowego. Złożoność procesu wprowadzania postanowień NUK do polskiego systemu bankowego wymagała bliskiej współpracy KNB z pozostałymi podmiotami nadzorującymi instytucje finansowe oraz organami koordynującymi proces legislacji. Rozwój rynku finansowego, w tym przede wszystkim poszerzenie zakresu działalności instytucji finansowych, przyczyniły się do wprowadzenia zasadniczych zmian instytucjonalnych w funkcjonowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119, z r.), 19 września 2006 r. została powołana Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Nadzór nad rynkiem finansowym będzie sprawował jeden organ nadzoru zgodnie z koncepcją zintegrowanego nadzoru. Model nadzoru zintegrowanego przy obecnych kierunkach rozwoju rynku finansowego został oceniony jako bardziej efektywny, pozwalający na usprawnienie przepływu informacji oraz koordynację działań w ramach systemu nadzoru nad instytucjami finansowymi działającymi w różnych segmentach rynku finansowego. Niezależnie od przekształceń struktury organizacyjnej polskiego nadzoru bankowego jego głównym zadaniem pozostają: zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz troska o stabilny rozwój polskiego sektora bankowego. W ocenie Komisji Nadzoru Bankowego 2006 r. był kolejnym korzystnym okresem dla banków w Polsce. Rozwijająca się gospodarka pozwoliła bankom osiągnąć satysfakcjonujące wyniki finansowe. Należy podkreślić, że sektor bankowy jest głównym ogniwem polskiego rynku finansowego. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 5

6 Wprowadzenie Przedstawiając Państwu Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok, pragnę zapewnić, że jej działania w 2007 r. w dalszym ciągu będą koncentrowały się na zapewnieniu solidnych i przejrzystych podstaw rozwoju polskiego sektora bankowego, a przede wszystkim wzmocnienia jego stabilności i bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego Stanisław Kluza Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. 6 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

7 Podstawy prawne działania Komisji Nadzoru Bankowego CZĘŚĆ I ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO I 1 Podstawy prawne działania Komisji Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego została powołana i rozpoczęła działalność w styczniu 1998 r. zgodnie z art. 25 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.) oraz art. 131, ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Pierwsze posiedzenie KNB odbyło się 28 stycznia 1998 r. Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNB będzie działać na dotychczasowych zasadach i na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2007 r. Do głównych celów działania Komisji Nadzoru Bankowego należą: 1) określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych w nich przez klientów, 2) nadzorowanie przestrzegania przez banki ustaw, statutu i innych przepisów prawa regulujących ich działalność oraz obowiązujących je norm finansowych, 3) dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój, 4) opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 7

8 Skład Komisji Nadzoru Bankowego 2 Skład Komisji Nadzoru Bankowego I Zgodnie z art. 26 ustawy o Narodowym Banku Polskim do 19 września 2006 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z r. nr 157, poz. 1119), w skład Komisji Nadzoru Bankowego wchodzili: 1. Przewodniczący Komisji Prezes Narodowego Banku Polskiego 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Minister Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 3. Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 5. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego zastępca 6. Przedstawiciel Ministra Finansów 7. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Od początku roku do 19 września 2006 r. kilkakrotnie zmieniał się skład osobowy Komisji. W związku ze zmianami personalnymi, które następowały w Ministerstwie Finansów, na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego KNB Cezarego Mecha zastąpiła Zyta Gilowska Wicepremier Minister Finansów. Następnie funkcję tę obejmowali kolejno Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów: Paweł Banaś i Stanisław Kluza. Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z r. nr 157, poz. 1119) od 19 września 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. KNB działa w składzie: 1. Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Minister Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 3. Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 5. Prezes Narodowego Banku Polskiego albo wyznaczony przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 6. Przedstawiciel Ministra Finansów 7. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. 8 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

9 Skład Komisji Nadzoru Bankowego W posiedzeniach Komisji Nadzoru Bankowego, na których rozpatrywano regulacje nadzoru bankowego oraz zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych w nich przez klientów, z głosem doradczym uczestniczyli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, oraz Eugeniusz Laszkiewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W związku z przełomowymi zmianami instytucjonalnymi w funkcjonowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym 19 września 2006 r. została powołana Komisja Nadzoru Finansowego oraz zmieniono skład Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad rynkiem finansowym będzie sprawowany przez jeden organ nadzoru. Proces łączenia instytucji nadzorczych został podzielony na dwa etapy. Od dnia wejścia w życie ustawy KNF przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), a z dniem 1 stycznia 2008 r. przejmie również kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego, przy czym już na pierwszym etapie Przewodniczący KNF objął przewodnictwo KNB. Rozwiązanie to pozwoli na ewolucyjne przejmowanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru nad sektorem bankowym i umożliwi pełną wymianę informacji w okresie przejściowym, tj. do końca 2007 r. Przyjęte rozwiązanie może być kluczem do ewentualnej późniejszej unifikacji i standaryzacji instrumentów nadzorczych w ramach jednego organu nadzorczego po pełnym zintegrowaniu organów nadzorujących rynek finansowy, na podstawie wieloletnich doświadczeń i standardów nadzoru wypracowanych przez poszczególne instytucje nadzorcze. I Poniżej przedstawiamy skład Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 9

10 Skład Komisji Nadzoru Bankowego Skład Komisji Nadzoru Bankowego do dnia wejścia w życie ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym I Leszek Balcerowicz do r Przewodniczący KNB Prezes Narodowego Banku Polskiego Zastępcy Przewodniczącego KNB Cezary Mech do r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Zyta Gilowska od do r. Minister Finansów Paweł Banaś od do r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Stanisław Kluza od do r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Członkowie KNB Danuta Wawrzynkiewicz Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kawecka-Włodarczak Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Jarosław H. Kozłowski do r. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Paweł Pelc do r. Przedstawiciel Ministra Finansów Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego 10 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

11 Skład Komisji Nadzoru BankowegoŁ Skład Komisji Nadzoru Bankowego po wejściu w życie ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym I Stanisław Kluza od r. Przewodniczący KNB Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Zastępca Przewodniczącego KNB Piotr Soroczyński od r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Członkowie KNB Danuta Wawrzynkiewicz Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kawecka-Włodarczak Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Jerzy Pruski od r. Pierwszy Zastępca Prezesa NBP Maciej Szmigiero od r. Przedstawiciel Ministra Finansów Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 11

12 Podstawy prawne Tryb dzia ania działania Komisji Nadzoru Nazoru Bankowego 3 Tryb działania Komisji Nadzoru Bankowego I Sposób działania Komisji został określony w Regulaminie Komisji Nadzoru Bankowego, uchwalonym na posiedzeniu Komisji 4 lutego 1998 r., a następnie zmieniony uchwałami KNB nr 1/2001 i 2/2002. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komisji Nadzoru Bankowego, Komisja ustaliła harmonogram posiedzeń w 2006 r. Posiedzenia zwyczajne odbywały się zwykle w pierwszą lub drugą środę miesiąca (z pewnymi odstępstwami od tej zasady uzasadnionymi względami organizacyjnymi). W 2006 r. Komisja Nadzoru Bankowego zebrała się na 13 posiedzeniach, które odbyły się w następujących terminach: 12 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 15 marca (nadzwyczajne), 5 kwietnia, 19 maja, 5 czerwca, 5 lipca, 9 sierpnia, 6 września, 23 października, 13 listopada, 6 grudnia. Na posiedzeniach Komisja Nadzoru Bankowego podjęła łącznie 89 uchwał w ramach kompetencji w sprawach indywidualnych (Załącznik A). Poza tym Komisja rozpatrzyła, w ramach kompetencji, 81 spraw różnych, podejmując postanowienia lub przyjmując przedłożone przez GINB informacje i wnioski, bez podejmowania formalnych uchwał (Załącznik B). W okresie pomiędzy posiedzeniami Przewodniczący KNB, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o NBP, działając z upoważnienia Komisji i na podstawie Regulaminu Komisji Nadzoru Bankowego, wydał łącznie 669 decyzji oraz zezwoleń i zaleceń w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komisji. Daty poszczególnych posiedzeń oraz komunikaty o przedmiocie obrad są dostępne na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim decyzje oraz zadania określone przez Komisję Nadzoru Bankowego wykonuje i koordynuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) organ wykonawczy Komisji wydzielony w strukturze organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 31 grudnia 2007 r. GINB zostanie zlikwidowany, a jego pracownicy staną się z mocy prawa pracownikami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 12 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

13 Podstawy Tryb działania prawne Komisji dzia ania Nazoru Bankowego Komisji Nadzoru Bankowego Schemat organizacyjny Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego BIURO LICENCJI BANKOWYCH Dyrektor Biura: Tadeusz Parys I BIURO POLITYKI NADZORCZEJ Dyrektor Biura: Andrzej Reich GENERALNY INSPEKTOR NADZORU BANKOWEGO Wojciech Kwaśniak BIURO ANALIZ SYSTEMU BANKOWEGO Dyrektor Biura: Grzegorz Bielicki BIURO BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ Dyrektor Biura: Dariusz Twardowski BIURO INSPEKCJI Dyrektor Biura: Sławomir Niemierka SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 13

14 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. CZĘŚĆ GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU BANKOWEGO W 2006 R. Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. wynikają przede wszystkim z celów ustawowych nałożonych na organ nadzoru bankowego. Są one wyznacznikiem działań Komisji od początku jej istnienia. Na prace KNB w 2006 r. miały również wpływ zmiany jakościowe i strukturalne w sektorze finansowym oraz uwarunkowania makroekonomiczne w polskiej gospodarce, w tym wynikające z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora bankowego w 2006 r. zdecydowanie poprawiła się wyniki finansowe banków były rekordowe w historii polskiej bankowości. Było to głównie rezultatem dobrego stanu gospodarki, poprawy sytuacji kredytobiorców oraz jakości portfela kredytowego banków, wzrostu wolumenów bilansowych i transakcyjnych, a także korzystnej sytuacji na rynkach finansowych. W 2006 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniosło 5,8% 1 i było wyższe niż w 2005 r., w którym produkt krajowy brutto wzrósł o 3,5 % 2 w porównaniu z 2004 r. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. przyczyniło się do osiągnięcia korzystnych wyników w sektorze bankowym mimo narastającej konkurencji na rynku usług bankowych, m.in. w konsekwencji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odnotowano dalszy wzrost aktywów sektora bankowego. W 2006 r. osiągnęły one 681,1 mld zł (o 16,1% więcej niż przed rokiem) i stanowiły 65% PKB (w 2005 r. 60%). Wynik finansowy netto sektora ukształtował się na poziomie 10,6 mld zł i był o 16,9% 3 wyższy niż w 2005 r. Wysoka dynamika wzrostu wyników finansowych banków była skutkiem głównie wzrostu działalności kredytowo-depozytowej banków. W najbliższych latach niewątpliwie utrzyma się tendencja wzrostowa wyników działalności w sektorze bankowym, ponieważ wstępne dane GUS o PKB w 2006 r. potwierdziły, że polska gospodarka znajduje się w fazie silnego i utrwalającego się ożywienia. Roczne tempo wzrostu PKB szacuje się, z 50-procentowym prawdopodobieństwem, na 4,9 6,7% w 2007 r., 3,6 6,4% w 2008 r., 3,5 6,5% w 2009 r. 4 Oznacza to nadal korzystne perspektywy rozwojowe dla całego sektora bankowego największego i najbardziej rozwiniętego segmentu polskiego rynku finansowego. W 2006 r. jednym z priorytetowych zadań regulacyjnych Komisji Nadzoru Bankowego było przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) 5 oraz Dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive). 1 Według danych szacunkowych dostępnych na stronie internetowej GUS w lutym 2007 r. 2 Według danych dostępnych na stronie internetowej GUS w lutym 2007 r. 3 Według danych GINB. 4 Według danych zamieszczonych w Informacji po posiedzeniu RPP w dniach stycznia 2007 r. 5 Nowa Umowa Kapitałowa (NUK), standard opracowany przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który zostanie wprowadzony do prawa wspólnotowego w formie Dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive) Parlamentu Europejskiego i Rady. 14 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

15 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. Ważną częścią tych prac było przygotowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz projektu przepisów wykonawczych do ustawy. Prace te poprzedzono analizą Nowej Umowy Kapitałowej i Dyrektywy CRD oraz konsultacjami z sektorem bankowym nt. proponowanych przez nadzór bankowy rozwiązań legislacyjnych w zakresie opcji narodowych zapisów w Dyrektywie dających krajowemu nadzorcy swobodę wyboru rozwiązań regulacyjnych. Projekty uchwał KNB, które będą aktami wykonawczymi do znowelizowanego Prawa bankowego, poddano we wrześniu 2006 r. szerokim konsultacjom ze Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi i Fundacją na Rzecz Rozwoju Kredytu Hipotecznego. Przygotowanie sektora bankowego do wprowadzenia NUK analizowano i dokumentowano za pomocą ankiet, regularnie aktualizowanych arkuszy przygotowań banków do NUK oraz sporadycznie podczas inspekcji. W związku z wejściem w życie NUK i objęciem wielu banków w Unii Europejskiej obowiązkiem stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, a także uwzględniając oczekiwania środowiska bankowego, Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS) opracował nowe standardy sprawozdawczości bankowej COREP i FINREP. Wykorzystują one standard sprawozdawczości XBRL, który od 2006 r. w różnych formach wprowadzają wszystkie kraje członkowskie UE. Prace nad nowym systemem sprawozdawczości prowadzi również NBP w ramach projektu, w którym uczestniczą przedstawiciele GINB. Jest to pierwszy tego typu system w Polsce. W 2006 r. prowadzono prace projektowe, które w pierwszej fazie obejmowały sprawozdawczość ostrożnościową, a następnie zostały rozszerzone o standard na potrzeby NBP. W ramach projektu zdefiniowano szczegółowe wymogi sprawozdawcze oraz przygotowano i przekazano bankom narzędzia, które umożliwią sporządzanie sprawozdań w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu sprawozdawczego. Analizując zakres prac wykonywanych przez władze nadzorcze w 2006 r., należy podkreślić znaczenie stałej obserwacji działalności banków prowadzonej w ramach nadzoru analitycznego. Umożliwiała ona Komisji monitorowanie i bieżącą ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej banków pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego rozwoju, zgodnego z przepisami prawa i normami ostrożnościowymi. Szczególną uwagę zwrócono na banki objęte programami postępowania naprawczego. Należy podkreślić, że liczba tych banków w 2006 r. zmniejszyła się w relacji do poprzedniego roku i wynosiła 13 (27 w 2005 r.). Celem działań Komisji wobec tych banków była przede wszystkim poprawa ich efektywności oraz jakości zarządzania. W ramach współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym KNB informowała Fundusz o decyzjach i działaniach zobowiązujących banki do podjęcia programów postępowania naprawczego. W indywidualnych przypadkach przekazywała także informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, które otrzymały pomoc finansową Funduszu. KNB systematycznie analizowała sytuację ekonomiczno-finansową sektora banków spółdzielczych. Przedmiotem szczególnej uwagi Komisji był m.in. poziom SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 15

16 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. funduszy własnych tych banków ze względu na przypadające 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2007 r. terminy osiągnięcia kolejnych progów kapitałowych (odpowiednio 500 tys. euro i 1 mln euro). Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły w 2006 r. o 17,1% 6 w porównaniu z 2005 r. Należy również podkreślić, że na koniec 2006 r. 7 wszystkie banki spółdzielcze osiągnęły minimum kapitałowe w wysokości 500 tys. euro. Zadania inspekcyjne nadzoru bankowego w 2006 r., poza podstawowymi obszarami ryzyka w działalności banków, dotyczyły głównie badania jakości zarządzania ryzykiem związanym z kredytami na nieruchomości i przygotowania banków do wprowadzenia postanowień NUK/CRD. Przedmiotem wzmożonej uwagi KNB w 2006 r. było rosnące zaangażowanie banków w finansowanie rynku nieruchomości i znaczny wzrost kredytów walutowych. W ocenie Komisji zbyt wysoki poziom kredytów walutowych stał się dużym zagrożeniem dla stabilności polityki kredytowej prowadzonej przez banki. Nadzór bankowy zwrócił się do banków o informację na temat prowadzonej przez nie w tym zakresie polityki, posiadanych rozwiązań organizacyjnych i planów awaryjnych, przeprowadzania testów skrajnych oraz prowadzenia i korzystania przez bank z baz danych o rynku nieruchomości. Stanowisko nadzoru bankowego w tej kwestii przekazywane było bankom w stosownych wystąpieniach i znalazło odzwierciedlenie w wydanej w marcu 2006 r. Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Przygotowania banków do wdrożenia postanowień NUK/CRD badano w trakcie inspekcji i postępowań wyjaśniających. Przeprowadzane inspekcje problemowe dotyczyły również oceny przestrzegania przez banki obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Szczególną uwagę KNB poświęcała analizowaniu złożonej problematyki związanej z aktualnymi oraz planowanymi przekształceniami własnościowymi banków działających w Polsce. Wydanie zezwoleń na nabycie znacznych pakietów akcji, umożliwiających inwestorom przejęcie kontroli nad bankami, każdorazowo wiązało się zgodnie z wymaganiami Komisji z podjęciem przez inwestorów stosownych zobowiązań dotyczących strategii biznesowej i organizacyjnej wobec przejmowanych banków. KNB obserwowała i analizowała także zmiany powodowane zamiarem prowadzenia na terytorium Polski działalności transgranicznej przez coraz liczniejsze instytucje kredytowe. Duże znaczenie ma w tym kontekście m.in. zawarcie w 2006 r. kolejnych porozumień dotyczących międzynarodowej współpracy w zakresie nadzoru bankowego. Precyzyjne określenie zasad współpracy, w tym wymiany informacji na zasadzie wzajemności, jest bardzo istotne dla efektywnego sprawowania nadzoru w warunkach nasilającej się konkurencji, przede wszystkim ze strony banków unijnych świadczących usługi transgraniczne. Komisja Nadzoru Bankowego podpisała porozumienie z Bankiem Portugalii, francuską Commission bancaire oraz Comité des établissements de credit et des entreprises d investissement i Bankiem Włoch. Prowadzone były nego- 6 Według danych GINB. 7 Według danych GINB. 16 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

17 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. cjacje w sprawie porozumień z Departamentem Bankowym Stanu Nowy Jork oraz z Narodowym Bankiem Ukrainy. Szczególnym zadaniem było przygotowanie przez GINB olbrzymiego zbioru dokumentów i materiałów dla sejmowej Komisji Śledczej do zbadania przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., a także przygotowanie dokumentów do Białej Księgi w sprawie wniosku UniCredito Italiano Sp.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na WZA Banku BPH S.A. Nadzór Komisji nad prawidłową realizacją zadań dotyczących działalności sektora bankowego w 2006 r., podobnie jak w poprzednich latach, polegał na analizowaniu i ocenie realizacji zadań należących do pięciu głównych obszarów działania nadzoru bankowego. Były to: 1. Zadania licencyjne związane m.in. z tworzeniem banków oraz podejmowaniem przez nie działalności operacyjnej, prowadzeniem przez instytucje kredytowe oraz instytucje finansowe działalności na terytorium Polski poprzez oddziały lub w ramach działalności transgranicznej, otwieraniem i działalnością przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych, powoływaniem prezesów oraz członków zarządów banku, zmianami w strukturze akcjonariatu, nabywaniem przedsiębiorstw bankowych lub ich zorganizowanej części. 2. Zadania regulacyjne obejmujące głównie uczestnictwo w pracach nad projektami ustaw określających zasady działania banków oraz tworzenie norm ostrożnościowych determinujących działanie sektora; szczególne znaczenie mają tu prace związane z wprowadzaniem Nowej Umowy Kapitałowej. 3. Zadania analityczne obejmujące m.in. monitorowanie sytuacji sektora bankowego, bezpośredni nadzór analityczny nad działalnością banków komercyjnych i banków spółdzielczych. 4. Zadania inspekcyjne wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, a także zapewnienie jednolitych standardów inspekcji. 5. Współpraca międzynarodowa i działalność szkoleniowa w ostatnim roku koncentrująca się głównie na integracji Polski z UE, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wprowadzeniem Nowej Umowy Kapitałowej. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 17

18 Zadania licencyjne 1 Zadania licencyjne W 2006 r. główne zadania Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie licencjonowania dotyczyły: tworzenia banków oraz podejmowania działalności operacyjnej, prowadzenia przez instytucje kredytowe oraz instytucje finansowe działalności na terytorium Polski poprzez oddziały lub w ramach działalności transgranicznej, prowadzenia przez banki krajowe oraz instytucje finansowe mające siedzibę w Polsce działalności na terytorium państwa goszczącego poprzez oddziały lub w ramach działalności transgranicznej, wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banków w formie spółki akcyjnej, nabywania przedsiębiorstw bankowych lub ich zorganizowanych części, otwierania w Polsce przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych, powołania członków zarządu banku, zmian w statutach banków. Nadrzędnym celem nadzoru bankowego w zakresie licencjonowania jest zapewnienie stabilności sektora bankowego. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez: dopuszczanie do sektora bankowego, w charakterze założycieli, akcjonariuszy, członków organów w szczególności członków zarządów osób dających rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, kontrolę, czy środki przeznaczone na objęcie lub nabycie akcji nie pochodzą z pożyczki, kredytu lub źródeł nieudokumentowanych, określenie minimalnego kapitału założycielskiego, w który powinien być wyposażony nowo tworzony bank, z uwzględnieniem przedmiotu i zakresu zamierzonej działalności, kontrolę, czy przepisy obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania założyciela bądź akcjonariusza umożliwiają KNB sprawowanie efektywnego nadzoru, kontrolę, czy powiązania założycieli banku z innymi podmiotami nie uniemożliwiają skutecznego nadzoru nad bankiem. 18 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

19 Zadania licencyjne 1.1. Tworzenie banków oraz podejmowanie przez banki działalności operacyjnej W 2006 r. kontynuowano rozpatrywanie jednego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie nowego banku. W charakterze założycieli tego banku występują 3 powiązane ze sobą podmioty krajowe. Postępowanie licencyjne zostanie zakończone podjęciem przez KNB stosownej uchwały, po przedłożeniu przez założycieli wymaganej prawem dokumentacji. Pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie wydania zezwolenia KNB na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, który uzyskał licencję w 2005 r. W tym celu przeanalizowano wewnętrzne regulaminy i instrukcje konieczne do prowadzenia zamierzonej działalności przez nowo powstały bank oraz przeprowadzono w jego siedzibie kontrolę przygotowania do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Wnioski zawarte w protokole z tej kontroli stanowiły podstawę do wydania przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzji zezwalającej na rozpoczęcie działalności operacyjnej, w zakresie odzwierciedlającym stopień przygotowania banku do wykonywania działalności przewidzianej w statucie. Ponadto BRE Bank Hipoteczny SA oraz RCI Bank Polska SA, po przedstawieniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, uzyskały zezwolenia na rozpoczęcie wykonywania czynności, których wykonywania nie przewidywały wydane wcześniej zezwolenia na rozpoczęcie działalności operacyjnej. Cechą charakterystyczną postępowania licencyjnego w Polsce jest dwuetapowość. W pierwszym etapie założyciele uzyskują zezwolenie KNB na utworzenie banku. W drugim etapie bank uzyskuje zezwolenie na rozpoczęcie działalności. Celem pierwszego etapu postępowania jest wszechstronna ocena sytuacji prawnej i finansowej założycieli oraz stwierdzenie, czy osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Ocena obejmuje również podmiot dominujący wobec założyciela, jeśli KNB uzna, że stopień zależności może wpływać na prowadzenie przyszłej działalności bankowej. Wydana licencja (decyzja w sprawie zezwolenia na utworzenie banku) wraz z wydanymi oddzielnie zgodami KNB na powołanie prezesa i członka zarządu są podstawą do zarejestrowania banku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na drugim etapie postępowania, wszczynanym na wniosek banku, sprawdzana jest gotowość banku do rozpoczęcia działalności. Kontroli podlegają przede wszystkim: wniesienie przez założycieli deklarowanego kapitału założycielskiego, dysponowanie odpowiednim lokalem i wyposażeniem, kwalifikacje pracowników, posiadanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji koniecznych do prowadzenia zamierzonej działalności. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 19

20 Zadania licencyjne 1.2. Prowadzenie działalności poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej W 2006 r. do Komisji Nadzoru Bankowego wpłynęło od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): 7 zawiadomień (notyfikacji) w sprawie podjęcia przez instytucje kredytowe działalności poprzez oddział na terytorium Polski; notyfikacje pochodzą z następujących krajów: Szwecja (2 zawiadomienia), Czechy (2 zawiadomienia), Holandia, Niemcy i Wielka Brytania (po 1 zawiadomieniu), 39 zawiadomień (notyfikacji) w sprawie podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Polski przez instytucje kredytowe (wykres 1 ilustruje liczbę notyfikacji z poszczególnych państw EOG), 1 zawiadomienie (notyfikacja) w sprawie podjęcia działalności poprzez oddział banku krajowego na terytorium EOG. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej istotny wpływ na rozwój sektora bankowego w naszym kraju wywierają unijne reguły funkcjonowania, a w szczególności zasada jednej licencji bankowej. W myśl tej zasady instytucja kredytowa 8, która otrzymała licencję bankową w jednym z krajów członkowskich, może w zakresie zezwolenia otrzymanego w państwie macierzystym, podejmować i prowadzić bez odrębnych zezwoleń działalność na terytorium innego państwa członkowskiego. Zobowiązana jest jedynie do zawiadomienia nadzoru państwa goszczącego o zamiarze podjęcia działalności na jego terytorium (notyfikacja). Zawiadomienie składane jest za pośrednictwem nadzoru macierzystego i określa czynności, jakie instytucja kredytowa zamierza wykonywać w ramach tej działalności. Działalność na terytorium państwa goszczącego może być prowadzona w dwóch formach: poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej. Działalność w wymienionych formach jest podejmowana na podstawie swobód istniejących na wewnętrznym rynku UE, tj. na podstawie swobody przedsiębiorczości Wykres 1 Notyfikacje dotyczące prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium Polski w 2006 r Wielka Brytania Niemcy Austria Liczba notyfikacji Francja Finlandia Holandia Irlandia Luksemburg Belgia Dania Szwecja Malta 8 Instytucja kredytowa podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej państwami członkowskimi, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego (art. 4 pkt 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). 20 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

Sprawozdanie. z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2007 rok

Sprawozdanie. z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2007 rok 2 Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2007 rok Spis treści Wprowadzenie 5 Część I. Zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania.

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania. Biała Księga prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH

Bardziej szczegółowo

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania.

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania. Biała Księga prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 sierpnia 2006 r. wydana na wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Narodowym Banku Polskim (CON/2006/39)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r.

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r. Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania KNF jako nowa, zintegrowana instytucja nadzoru finansowego Komisja Nadzoru Finansowego powstała na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka, grudzień 2015r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu grudzień 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 45.4/2015 z dnia 14.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI Zasady ładu korporacyjnego Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA (dalej zwana: DI, DI Nehrebetius lub Spółką) oświadcza, że wdrożyła i od dnia 1 stycznia 2015 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Nadzór nad dostawcami usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Wstęp Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - implementacja Dyrektywy 2007/64/WE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ... 1 1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. Białystok, 13 lipca 2015 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 21/2004 Data: 2004-06-18 Uchwały powzięte przez WZA Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że: przesyła treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2013 POSIEDZENIA I WYKONYWANIE NADZORU Rada Nadzorcza Spółki Getin Noble Bank S.A. ( Spółka ; Bank ), na podstawie uprawień i obowiązków

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo