Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r.

2 Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa Sekcja ds. Obsługi Komisji Nadzoru Bankowego telefon lub , fax Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Tel.: , fax: www. nbp.pl, Narodowy Bank Polski, 2007

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I. ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO Podstawy prawne działania Komisji Nadzoru Bankowego Skład Komisji Nadzoru Bankowego Tryb działania Komisji Nadzoru Bankowego CZĘŚĆ. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU BANKOWEGO W 2006 R Zadania licencyjne Tworzenie banków oraz podejmowanie przez banki działalności operacyjnej Prowadzenie działalności poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części Zmiany w strukturze akcjonariatu Otwieranie i działalność przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych Zmiany w statutach banków Powoływanie prezesów oraz członków zarządu banku Inne zadania związane z działalnością licencyjną Ewidencja banków Przygotowywanie dokumentów i materiałów dla sejmowej Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od r. do r Zadania regulacyjne Inne prace legislacyjne ustawy Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Inne ustawy Przygotowanie projektów regulacji Inne obszary działalności regulacyjnej Rekomendacje nadzorcze Inicjatywy nadzorcze, uchwały KNB Piąte Badanie Ilościowe Nowy system sprawozdawczy Zadania analityczne Ogólna charakterystyka sektora bankowego w Polsce Kompleksowa analiza sytuacji sektora bankowego Bezpośredni nadzór analityczny nad działalnością banków Nadzór nad bankami realizującymi postępowanie naprawcze

4 Spis treści 4. Zadania inspekcyjne Wykonane czynności kontrolne w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz przedstawicielstwach instytucji kredytowych i banków zagranicznych Zakres badania i ustalenia przeprowadzonych inspekcji Podstawowe obszary działalności banków Inspekcje problemowe w zakresie przestrzegania przez banki przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Przestrzeganie zakresu działalności oraz poprawności prowadzenia ewidencji księgowej przez przedstawicielstwa banków zagranicznych oraz przedstawicielstwa instytucji kredytowych Zadania inspekcyjne zlecone przez Zarząd NBP Zapewnienie jednolitych standardów inspekcji Inne zadania inspekcyjne Współpraca międzynarodowa i działalność szkoleniowa Współpraca międzynarodowa Współpraca nadzorcza w ramach Unii Europejskiej Współpraca regionalna Sekretariat BSCEE w Polsce Pięciolecie działalności TIBS ( ) Szkolenia dla pracowników Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Podsumowanie CZĘŚĆ I. ANEKS Uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Bankowego podjęte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r Załącznik A Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego podjęte w 2006 r. w ramach kompetencji Załącznik B Wykaz spraw różnych rozpatrzonych w 2006 r. przez Komisję Nadzoru Bankowego w ramach kompetencji 4

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Komisja Nadzoru Bankowego kolegialny i niezależny organ nadzoru bankowego od początku swojego istnienia podejmowała działania, których celem było zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Działania te doprowadziły do dostosowania uregulowań obowiązujących polskie banki do standardów wyznaczonych w Unii Europejskiej i zwiększyły bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach. Priorytetowym zadaniem Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. było wprowadzenie do krajowych regulacji prawnych postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) i Dyrektywy CRD (ang. Capital Requirements Directive), zwiększających bezpieczeństwo całego sektora finansowego. Złożoność procesu wprowadzania postanowień NUK do polskiego systemu bankowego wymagała bliskiej współpracy KNB z pozostałymi podmiotami nadzorującymi instytucje finansowe oraz organami koordynującymi proces legislacji. Rozwój rynku finansowego, w tym przede wszystkim poszerzenie zakresu działalności instytucji finansowych, przyczyniły się do wprowadzenia zasadniczych zmian instytucjonalnych w funkcjonowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119, z r.), 19 września 2006 r. została powołana Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Nadzór nad rynkiem finansowym będzie sprawował jeden organ nadzoru zgodnie z koncepcją zintegrowanego nadzoru. Model nadzoru zintegrowanego przy obecnych kierunkach rozwoju rynku finansowego został oceniony jako bardziej efektywny, pozwalający na usprawnienie przepływu informacji oraz koordynację działań w ramach systemu nadzoru nad instytucjami finansowymi działającymi w różnych segmentach rynku finansowego. Niezależnie od przekształceń struktury organizacyjnej polskiego nadzoru bankowego jego głównym zadaniem pozostają: zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz troska o stabilny rozwój polskiego sektora bankowego. W ocenie Komisji Nadzoru Bankowego 2006 r. był kolejnym korzystnym okresem dla banków w Polsce. Rozwijająca się gospodarka pozwoliła bankom osiągnąć satysfakcjonujące wyniki finansowe. Należy podkreślić, że sektor bankowy jest głównym ogniwem polskiego rynku finansowego. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 5

6 Wprowadzenie Przedstawiając Państwu Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok, pragnę zapewnić, że jej działania w 2007 r. w dalszym ciągu będą koncentrowały się na zapewnieniu solidnych i przejrzystych podstaw rozwoju polskiego sektora bankowego, a przede wszystkim wzmocnienia jego stabilności i bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego Stanisław Kluza Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. 6 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

7 Podstawy prawne działania Komisji Nadzoru Bankowego CZĘŚĆ I ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO I 1 Podstawy prawne działania Komisji Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego została powołana i rozpoczęła działalność w styczniu 1998 r. zgodnie z art. 25 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.) oraz art. 131, ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Pierwsze posiedzenie KNB odbyło się 28 stycznia 1998 r. Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNB będzie działać na dotychczasowych zasadach i na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2007 r. Do głównych celów działania Komisji Nadzoru Bankowego należą: 1) określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych w nich przez klientów, 2) nadzorowanie przestrzegania przez banki ustaw, statutu i innych przepisów prawa regulujących ich działalność oraz obowiązujących je norm finansowych, 3) dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój, 4) opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 7

8 Skład Komisji Nadzoru Bankowego 2 Skład Komisji Nadzoru Bankowego I Zgodnie z art. 26 ustawy o Narodowym Banku Polskim do 19 września 2006 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z r. nr 157, poz. 1119), w skład Komisji Nadzoru Bankowego wchodzili: 1. Przewodniczący Komisji Prezes Narodowego Banku Polskiego 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Minister Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 3. Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 5. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego zastępca 6. Przedstawiciel Ministra Finansów 7. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Od początku roku do 19 września 2006 r. kilkakrotnie zmieniał się skład osobowy Komisji. W związku ze zmianami personalnymi, które następowały w Ministerstwie Finansów, na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego KNB Cezarego Mecha zastąpiła Zyta Gilowska Wicepremier Minister Finansów. Następnie funkcję tę obejmowali kolejno Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów: Paweł Banaś i Stanisław Kluza. Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z r. nr 157, poz. 1119) od 19 września 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. KNB działa w składzie: 1. Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Minister Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 3. Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 5. Prezes Narodowego Banku Polskiego albo wyznaczony przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 6. Przedstawiciel Ministra Finansów 7. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. 8 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

9 Skład Komisji Nadzoru Bankowego W posiedzeniach Komisji Nadzoru Bankowego, na których rozpatrywano regulacje nadzoru bankowego oraz zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych w nich przez klientów, z głosem doradczym uczestniczyli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, oraz Eugeniusz Laszkiewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W związku z przełomowymi zmianami instytucjonalnymi w funkcjonowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym 19 września 2006 r. została powołana Komisja Nadzoru Finansowego oraz zmieniono skład Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad rynkiem finansowym będzie sprawowany przez jeden organ nadzoru. Proces łączenia instytucji nadzorczych został podzielony na dwa etapy. Od dnia wejścia w życie ustawy KNF przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), a z dniem 1 stycznia 2008 r. przejmie również kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego, przy czym już na pierwszym etapie Przewodniczący KNF objął przewodnictwo KNB. Rozwiązanie to pozwoli na ewolucyjne przejmowanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru nad sektorem bankowym i umożliwi pełną wymianę informacji w okresie przejściowym, tj. do końca 2007 r. Przyjęte rozwiązanie może być kluczem do ewentualnej późniejszej unifikacji i standaryzacji instrumentów nadzorczych w ramach jednego organu nadzorczego po pełnym zintegrowaniu organów nadzorujących rynek finansowy, na podstawie wieloletnich doświadczeń i standardów nadzoru wypracowanych przez poszczególne instytucje nadzorcze. I Poniżej przedstawiamy skład Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 9

10 Skład Komisji Nadzoru Bankowego Skład Komisji Nadzoru Bankowego do dnia wejścia w życie ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym I Leszek Balcerowicz do r Przewodniczący KNB Prezes Narodowego Banku Polskiego Zastępcy Przewodniczącego KNB Cezary Mech do r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Zyta Gilowska od do r. Minister Finansów Paweł Banaś od do r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Stanisław Kluza od do r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Członkowie KNB Danuta Wawrzynkiewicz Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kawecka-Włodarczak Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Jarosław H. Kozłowski do r. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Paweł Pelc do r. Przedstawiciel Ministra Finansów Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego 10 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

11 Skład Komisji Nadzoru BankowegoŁ Skład Komisji Nadzoru Bankowego po wejściu w życie ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym I Stanisław Kluza od r. Przewodniczący KNB Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Zastępca Przewodniczącego KNB Piotr Soroczyński od r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Członkowie KNB Danuta Wawrzynkiewicz Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kawecka-Włodarczak Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Jerzy Pruski od r. Pierwszy Zastępca Prezesa NBP Maciej Szmigiero od r. Przedstawiciel Ministra Finansów Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 11

12 Podstawy prawne Tryb dzia ania działania Komisji Nadzoru Nazoru Bankowego 3 Tryb działania Komisji Nadzoru Bankowego I Sposób działania Komisji został określony w Regulaminie Komisji Nadzoru Bankowego, uchwalonym na posiedzeniu Komisji 4 lutego 1998 r., a następnie zmieniony uchwałami KNB nr 1/2001 i 2/2002. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komisji Nadzoru Bankowego, Komisja ustaliła harmonogram posiedzeń w 2006 r. Posiedzenia zwyczajne odbywały się zwykle w pierwszą lub drugą środę miesiąca (z pewnymi odstępstwami od tej zasady uzasadnionymi względami organizacyjnymi). W 2006 r. Komisja Nadzoru Bankowego zebrała się na 13 posiedzeniach, które odbyły się w następujących terminach: 12 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 15 marca (nadzwyczajne), 5 kwietnia, 19 maja, 5 czerwca, 5 lipca, 9 sierpnia, 6 września, 23 października, 13 listopada, 6 grudnia. Na posiedzeniach Komisja Nadzoru Bankowego podjęła łącznie 89 uchwał w ramach kompetencji w sprawach indywidualnych (Załącznik A). Poza tym Komisja rozpatrzyła, w ramach kompetencji, 81 spraw różnych, podejmując postanowienia lub przyjmując przedłożone przez GINB informacje i wnioski, bez podejmowania formalnych uchwał (Załącznik B). W okresie pomiędzy posiedzeniami Przewodniczący KNB, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o NBP, działając z upoważnienia Komisji i na podstawie Regulaminu Komisji Nadzoru Bankowego, wydał łącznie 669 decyzji oraz zezwoleń i zaleceń w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komisji. Daty poszczególnych posiedzeń oraz komunikaty o przedmiocie obrad są dostępne na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim decyzje oraz zadania określone przez Komisję Nadzoru Bankowego wykonuje i koordynuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) organ wykonawczy Komisji wydzielony w strukturze organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 31 grudnia 2007 r. GINB zostanie zlikwidowany, a jego pracownicy staną się z mocy prawa pracownikami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 12 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

13 Podstawy Tryb działania prawne Komisji dzia ania Nazoru Bankowego Komisji Nadzoru Bankowego Schemat organizacyjny Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego BIURO LICENCJI BANKOWYCH Dyrektor Biura: Tadeusz Parys I BIURO POLITYKI NADZORCZEJ Dyrektor Biura: Andrzej Reich GENERALNY INSPEKTOR NADZORU BANKOWEGO Wojciech Kwaśniak BIURO ANALIZ SYSTEMU BANKOWEGO Dyrektor Biura: Grzegorz Bielicki BIURO BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ Dyrektor Biura: Dariusz Twardowski BIURO INSPEKCJI Dyrektor Biura: Sławomir Niemierka SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 13

14 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. CZĘŚĆ GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU BANKOWEGO W 2006 R. Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. wynikają przede wszystkim z celów ustawowych nałożonych na organ nadzoru bankowego. Są one wyznacznikiem działań Komisji od początku jej istnienia. Na prace KNB w 2006 r. miały również wpływ zmiany jakościowe i strukturalne w sektorze finansowym oraz uwarunkowania makroekonomiczne w polskiej gospodarce, w tym wynikające z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora bankowego w 2006 r. zdecydowanie poprawiła się wyniki finansowe banków były rekordowe w historii polskiej bankowości. Było to głównie rezultatem dobrego stanu gospodarki, poprawy sytuacji kredytobiorców oraz jakości portfela kredytowego banków, wzrostu wolumenów bilansowych i transakcyjnych, a także korzystnej sytuacji na rynkach finansowych. W 2006 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniosło 5,8% 1 i było wyższe niż w 2005 r., w którym produkt krajowy brutto wzrósł o 3,5 % 2 w porównaniu z 2004 r. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. przyczyniło się do osiągnięcia korzystnych wyników w sektorze bankowym mimo narastającej konkurencji na rynku usług bankowych, m.in. w konsekwencji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odnotowano dalszy wzrost aktywów sektora bankowego. W 2006 r. osiągnęły one 681,1 mld zł (o 16,1% więcej niż przed rokiem) i stanowiły 65% PKB (w 2005 r. 60%). Wynik finansowy netto sektora ukształtował się na poziomie 10,6 mld zł i był o 16,9% 3 wyższy niż w 2005 r. Wysoka dynamika wzrostu wyników finansowych banków była skutkiem głównie wzrostu działalności kredytowo-depozytowej banków. W najbliższych latach niewątpliwie utrzyma się tendencja wzrostowa wyników działalności w sektorze bankowym, ponieważ wstępne dane GUS o PKB w 2006 r. potwierdziły, że polska gospodarka znajduje się w fazie silnego i utrwalającego się ożywienia. Roczne tempo wzrostu PKB szacuje się, z 50-procentowym prawdopodobieństwem, na 4,9 6,7% w 2007 r., 3,6 6,4% w 2008 r., 3,5 6,5% w 2009 r. 4 Oznacza to nadal korzystne perspektywy rozwojowe dla całego sektora bankowego największego i najbardziej rozwiniętego segmentu polskiego rynku finansowego. W 2006 r. jednym z priorytetowych zadań regulacyjnych Komisji Nadzoru Bankowego było przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) 5 oraz Dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive). 1 Według danych szacunkowych dostępnych na stronie internetowej GUS w lutym 2007 r. 2 Według danych dostępnych na stronie internetowej GUS w lutym 2007 r. 3 Według danych GINB. 4 Według danych zamieszczonych w Informacji po posiedzeniu RPP w dniach stycznia 2007 r. 5 Nowa Umowa Kapitałowa (NUK), standard opracowany przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który zostanie wprowadzony do prawa wspólnotowego w formie Dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive) Parlamentu Europejskiego i Rady. 14 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

15 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. Ważną częścią tych prac było przygotowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz projektu przepisów wykonawczych do ustawy. Prace te poprzedzono analizą Nowej Umowy Kapitałowej i Dyrektywy CRD oraz konsultacjami z sektorem bankowym nt. proponowanych przez nadzór bankowy rozwiązań legislacyjnych w zakresie opcji narodowych zapisów w Dyrektywie dających krajowemu nadzorcy swobodę wyboru rozwiązań regulacyjnych. Projekty uchwał KNB, które będą aktami wykonawczymi do znowelizowanego Prawa bankowego, poddano we wrześniu 2006 r. szerokim konsultacjom ze Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi i Fundacją na Rzecz Rozwoju Kredytu Hipotecznego. Przygotowanie sektora bankowego do wprowadzenia NUK analizowano i dokumentowano za pomocą ankiet, regularnie aktualizowanych arkuszy przygotowań banków do NUK oraz sporadycznie podczas inspekcji. W związku z wejściem w życie NUK i objęciem wielu banków w Unii Europejskiej obowiązkiem stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, a także uwzględniając oczekiwania środowiska bankowego, Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS) opracował nowe standardy sprawozdawczości bankowej COREP i FINREP. Wykorzystują one standard sprawozdawczości XBRL, który od 2006 r. w różnych formach wprowadzają wszystkie kraje członkowskie UE. Prace nad nowym systemem sprawozdawczości prowadzi również NBP w ramach projektu, w którym uczestniczą przedstawiciele GINB. Jest to pierwszy tego typu system w Polsce. W 2006 r. prowadzono prace projektowe, które w pierwszej fazie obejmowały sprawozdawczość ostrożnościową, a następnie zostały rozszerzone o standard na potrzeby NBP. W ramach projektu zdefiniowano szczegółowe wymogi sprawozdawcze oraz przygotowano i przekazano bankom narzędzia, które umożliwią sporządzanie sprawozdań w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu sprawozdawczego. Analizując zakres prac wykonywanych przez władze nadzorcze w 2006 r., należy podkreślić znaczenie stałej obserwacji działalności banków prowadzonej w ramach nadzoru analitycznego. Umożliwiała ona Komisji monitorowanie i bieżącą ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej banków pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego rozwoju, zgodnego z przepisami prawa i normami ostrożnościowymi. Szczególną uwagę zwrócono na banki objęte programami postępowania naprawczego. Należy podkreślić, że liczba tych banków w 2006 r. zmniejszyła się w relacji do poprzedniego roku i wynosiła 13 (27 w 2005 r.). Celem działań Komisji wobec tych banków była przede wszystkim poprawa ich efektywności oraz jakości zarządzania. W ramach współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym KNB informowała Fundusz o decyzjach i działaniach zobowiązujących banki do podjęcia programów postępowania naprawczego. W indywidualnych przypadkach przekazywała także informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, które otrzymały pomoc finansową Funduszu. KNB systematycznie analizowała sytuację ekonomiczno-finansową sektora banków spółdzielczych. Przedmiotem szczególnej uwagi Komisji był m.in. poziom SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 15

16 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. funduszy własnych tych banków ze względu na przypadające 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2007 r. terminy osiągnięcia kolejnych progów kapitałowych (odpowiednio 500 tys. euro i 1 mln euro). Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły w 2006 r. o 17,1% 6 w porównaniu z 2005 r. Należy również podkreślić, że na koniec 2006 r. 7 wszystkie banki spółdzielcze osiągnęły minimum kapitałowe w wysokości 500 tys. euro. Zadania inspekcyjne nadzoru bankowego w 2006 r., poza podstawowymi obszarami ryzyka w działalności banków, dotyczyły głównie badania jakości zarządzania ryzykiem związanym z kredytami na nieruchomości i przygotowania banków do wprowadzenia postanowień NUK/CRD. Przedmiotem wzmożonej uwagi KNB w 2006 r. było rosnące zaangażowanie banków w finansowanie rynku nieruchomości i znaczny wzrost kredytów walutowych. W ocenie Komisji zbyt wysoki poziom kredytów walutowych stał się dużym zagrożeniem dla stabilności polityki kredytowej prowadzonej przez banki. Nadzór bankowy zwrócił się do banków o informację na temat prowadzonej przez nie w tym zakresie polityki, posiadanych rozwiązań organizacyjnych i planów awaryjnych, przeprowadzania testów skrajnych oraz prowadzenia i korzystania przez bank z baz danych o rynku nieruchomości. Stanowisko nadzoru bankowego w tej kwestii przekazywane było bankom w stosownych wystąpieniach i znalazło odzwierciedlenie w wydanej w marcu 2006 r. Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Przygotowania banków do wdrożenia postanowień NUK/CRD badano w trakcie inspekcji i postępowań wyjaśniających. Przeprowadzane inspekcje problemowe dotyczyły również oceny przestrzegania przez banki obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Szczególną uwagę KNB poświęcała analizowaniu złożonej problematyki związanej z aktualnymi oraz planowanymi przekształceniami własnościowymi banków działających w Polsce. Wydanie zezwoleń na nabycie znacznych pakietów akcji, umożliwiających inwestorom przejęcie kontroli nad bankami, każdorazowo wiązało się zgodnie z wymaganiami Komisji z podjęciem przez inwestorów stosownych zobowiązań dotyczących strategii biznesowej i organizacyjnej wobec przejmowanych banków. KNB obserwowała i analizowała także zmiany powodowane zamiarem prowadzenia na terytorium Polski działalności transgranicznej przez coraz liczniejsze instytucje kredytowe. Duże znaczenie ma w tym kontekście m.in. zawarcie w 2006 r. kolejnych porozumień dotyczących międzynarodowej współpracy w zakresie nadzoru bankowego. Precyzyjne określenie zasad współpracy, w tym wymiany informacji na zasadzie wzajemności, jest bardzo istotne dla efektywnego sprawowania nadzoru w warunkach nasilającej się konkurencji, przede wszystkim ze strony banków unijnych świadczących usługi transgraniczne. Komisja Nadzoru Bankowego podpisała porozumienie z Bankiem Portugalii, francuską Commission bancaire oraz Comité des établissements de credit et des entreprises d investissement i Bankiem Włoch. Prowadzone były nego- 6 Według danych GINB. 7 Według danych GINB. 16 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

17 Główne kierunki działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2006 r. cjacje w sprawie porozumień z Departamentem Bankowym Stanu Nowy Jork oraz z Narodowym Bankiem Ukrainy. Szczególnym zadaniem było przygotowanie przez GINB olbrzymiego zbioru dokumentów i materiałów dla sejmowej Komisji Śledczej do zbadania przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., a także przygotowanie dokumentów do Białej Księgi w sprawie wniosku UniCredito Italiano Sp.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na WZA Banku BPH S.A. Nadzór Komisji nad prawidłową realizacją zadań dotyczących działalności sektora bankowego w 2006 r., podobnie jak w poprzednich latach, polegał na analizowaniu i ocenie realizacji zadań należących do pięciu głównych obszarów działania nadzoru bankowego. Były to: 1. Zadania licencyjne związane m.in. z tworzeniem banków oraz podejmowaniem przez nie działalności operacyjnej, prowadzeniem przez instytucje kredytowe oraz instytucje finansowe działalności na terytorium Polski poprzez oddziały lub w ramach działalności transgranicznej, otwieraniem i działalnością przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych, powoływaniem prezesów oraz członków zarządów banku, zmianami w strukturze akcjonariatu, nabywaniem przedsiębiorstw bankowych lub ich zorganizowanej części. 2. Zadania regulacyjne obejmujące głównie uczestnictwo w pracach nad projektami ustaw określających zasady działania banków oraz tworzenie norm ostrożnościowych determinujących działanie sektora; szczególne znaczenie mają tu prace związane z wprowadzaniem Nowej Umowy Kapitałowej. 3. Zadania analityczne obejmujące m.in. monitorowanie sytuacji sektora bankowego, bezpośredni nadzór analityczny nad działalnością banków komercyjnych i banków spółdzielczych. 4. Zadania inspekcyjne wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, a także zapewnienie jednolitych standardów inspekcji. 5. Współpraca międzynarodowa i działalność szkoleniowa w ostatnim roku koncentrująca się głównie na integracji Polski z UE, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wprowadzeniem Nowej Umowy Kapitałowej. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 17

18 Zadania licencyjne 1 Zadania licencyjne W 2006 r. główne zadania Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie licencjonowania dotyczyły: tworzenia banków oraz podejmowania działalności operacyjnej, prowadzenia przez instytucje kredytowe oraz instytucje finansowe działalności na terytorium Polski poprzez oddziały lub w ramach działalności transgranicznej, prowadzenia przez banki krajowe oraz instytucje finansowe mające siedzibę w Polsce działalności na terytorium państwa goszczącego poprzez oddziały lub w ramach działalności transgranicznej, wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banków w formie spółki akcyjnej, nabywania przedsiębiorstw bankowych lub ich zorganizowanych części, otwierania w Polsce przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych, powołania członków zarządu banku, zmian w statutach banków. Nadrzędnym celem nadzoru bankowego w zakresie licencjonowania jest zapewnienie stabilności sektora bankowego. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez: dopuszczanie do sektora bankowego, w charakterze założycieli, akcjonariuszy, członków organów w szczególności członków zarządów osób dających rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, kontrolę, czy środki przeznaczone na objęcie lub nabycie akcji nie pochodzą z pożyczki, kredytu lub źródeł nieudokumentowanych, określenie minimalnego kapitału założycielskiego, w który powinien być wyposażony nowo tworzony bank, z uwzględnieniem przedmiotu i zakresu zamierzonej działalności, kontrolę, czy przepisy obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania założyciela bądź akcjonariusza umożliwiają KNB sprawowanie efektywnego nadzoru, kontrolę, czy powiązania założycieli banku z innymi podmiotami nie uniemożliwiają skutecznego nadzoru nad bankiem. 18 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

19 Zadania licencyjne 1.1. Tworzenie banków oraz podejmowanie przez banki działalności operacyjnej W 2006 r. kontynuowano rozpatrywanie jednego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie nowego banku. W charakterze założycieli tego banku występują 3 powiązane ze sobą podmioty krajowe. Postępowanie licencyjne zostanie zakończone podjęciem przez KNB stosownej uchwały, po przedłożeniu przez założycieli wymaganej prawem dokumentacji. Pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie wydania zezwolenia KNB na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, który uzyskał licencję w 2005 r. W tym celu przeanalizowano wewnętrzne regulaminy i instrukcje konieczne do prowadzenia zamierzonej działalności przez nowo powstały bank oraz przeprowadzono w jego siedzibie kontrolę przygotowania do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Wnioski zawarte w protokole z tej kontroli stanowiły podstawę do wydania przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzji zezwalającej na rozpoczęcie działalności operacyjnej, w zakresie odzwierciedlającym stopień przygotowania banku do wykonywania działalności przewidzianej w statucie. Ponadto BRE Bank Hipoteczny SA oraz RCI Bank Polska SA, po przedstawieniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, uzyskały zezwolenia na rozpoczęcie wykonywania czynności, których wykonywania nie przewidywały wydane wcześniej zezwolenia na rozpoczęcie działalności operacyjnej. Cechą charakterystyczną postępowania licencyjnego w Polsce jest dwuetapowość. W pierwszym etapie założyciele uzyskują zezwolenie KNB na utworzenie banku. W drugim etapie bank uzyskuje zezwolenie na rozpoczęcie działalności. Celem pierwszego etapu postępowania jest wszechstronna ocena sytuacji prawnej i finansowej założycieli oraz stwierdzenie, czy osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Ocena obejmuje również podmiot dominujący wobec założyciela, jeśli KNB uzna, że stopień zależności może wpływać na prowadzenie przyszłej działalności bankowej. Wydana licencja (decyzja w sprawie zezwolenia na utworzenie banku) wraz z wydanymi oddzielnie zgodami KNB na powołanie prezesa i członka zarządu są podstawą do zarejestrowania banku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na drugim etapie postępowania, wszczynanym na wniosek banku, sprawdzana jest gotowość banku do rozpoczęcia działalności. Kontroli podlegają przede wszystkim: wniesienie przez założycieli deklarowanego kapitału założycielskiego, dysponowanie odpowiednim lokalem i wyposażeniem, kwalifikacje pracowników, posiadanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji koniecznych do prowadzenia zamierzonej działalności. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KNB ZA 2006 ROK 19

20 Zadania licencyjne 1.2. Prowadzenie działalności poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej W 2006 r. do Komisji Nadzoru Bankowego wpłynęło od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): 7 zawiadomień (notyfikacji) w sprawie podjęcia przez instytucje kredytowe działalności poprzez oddział na terytorium Polski; notyfikacje pochodzą z następujących krajów: Szwecja (2 zawiadomienia), Czechy (2 zawiadomienia), Holandia, Niemcy i Wielka Brytania (po 1 zawiadomieniu), 39 zawiadomień (notyfikacji) w sprawie podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Polski przez instytucje kredytowe (wykres 1 ilustruje liczbę notyfikacji z poszczególnych państw EOG), 1 zawiadomienie (notyfikacja) w sprawie podjęcia działalności poprzez oddział banku krajowego na terytorium EOG. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej istotny wpływ na rozwój sektora bankowego w naszym kraju wywierają unijne reguły funkcjonowania, a w szczególności zasada jednej licencji bankowej. W myśl tej zasady instytucja kredytowa 8, która otrzymała licencję bankową w jednym z krajów członkowskich, może w zakresie zezwolenia otrzymanego w państwie macierzystym, podejmować i prowadzić bez odrębnych zezwoleń działalność na terytorium innego państwa członkowskiego. Zobowiązana jest jedynie do zawiadomienia nadzoru państwa goszczącego o zamiarze podjęcia działalności na jego terytorium (notyfikacja). Zawiadomienie składane jest za pośrednictwem nadzoru macierzystego i określa czynności, jakie instytucja kredytowa zamierza wykonywać w ramach tej działalności. Działalność na terytorium państwa goszczącego może być prowadzona w dwóch formach: poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej. Działalność w wymienionych formach jest podejmowana na podstawie swobód istniejących na wewnętrznym rynku UE, tj. na podstawie swobody przedsiębiorczości Wykres 1 Notyfikacje dotyczące prowadzenia działalności transgranicznej na terytorium Polski w 2006 r Wielka Brytania Niemcy Austria Liczba notyfikacji Francja Finlandia Holandia Irlandia Luksemburg Belgia Dania Szwecja Malta 8 Instytucja kredytowa podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej państwami członkowskimi, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego (art. 4 pkt 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). 20 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań i propagowanie wiedzy z zakresu gwarancji depozytów, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2007. Ocena działalności Banku w roku 2007

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2007. Ocena działalności Banku w roku 2007 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FORTIS BANK POLSKA S.A. ZA ROK 2007 Ocena działalności Banku w roku 2007 Rada Nadzorcza ma przyjemność poinformować, iż Fortis Bank Polska S.A. (Bank) zakończył rok 2007 z

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo