Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w dzia alno ci gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w dzia alno ci gospodarczej"

Transkrypt

1 Micha Duber Rafa Kania Naukowe Ko o Jako ci Instytut Zarz dzania Uniwersytet Zielonogórski Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w dzia alno ci gospodarczej Przez prawie trzydzie ci lat swego istnienia internet by niekomercyjn sieci komputerow utrzymywan przez rz d Stanów Zjednoczonych, która by a pomy lana jako nowoczesne narz dzie uatwiaj ce pracownikom akademickim kontakt przy przeprowadzaniu bada naukowych. W po owie lat 80. National Science Foundation stworzy a sie o bardzo szybkiej transmisji danych, co pozwoli o na pod czenie do internetu innych sieci, a nast pnie w 1991 roku na odst pienie od rygorystycznie dot d przestrzeganych za o e o niekomercyjno ci sieci. Doprowadzi o to do powstania olbrzymiej sieci, okre lanej jako World Wide Web. Szybko te dostrze ono olbrzymie, nowe mo liwo ci biznesowe tkwi ce w tak rozleg ej sieci i powsta y pomys y na ich wykorzystanie. Pojawi y si takie terminy jak: electronic business ebusiness, electronic commerce ecommerce, internet commerce icommerce, digital commerce, jako elektroniczne odmiany biznesu i handlu 1. Elektroniczny biznes to nie tylko moda, lecz tak e rewolucyjne zmiany w podejciu do robienia biznesu. Zmiany w sposobie korzystania z informacji, kontaktowaniu si z klientem, dostawc, a nawet pracownikiem, zmiany w marketingu i sposobie promocji itd. Media, reklama, popularna kultura, cyfrowe obrazy i d wi ki wszystko to dociera do nas codziennie w nasyceniu tak wielkim, e sk onni jeste my my le : nie ma odwrotu, komputeryzacja i post p techniczny opanowa y nas bez reszty. wiat rzeczywi cie zamieni si w globaln wiosk, przysz o nale y do cywilizacji informatycznej, a Internet b dzie podstawowym instrumentem komunikacji, wymiany handlowej etc. Wykorzystanie multimedialnych technologii stwarza nowe mo liwo ci, przez co np. reklama jest niezwykle efektowna, efektywna, tania i szeroko dost pna. To przynosi dla firmy same pozytywy, gdy przedsi biorstwo jest postrzegane jako nowoczesne i post powe. Na drugim biegunie mamy obiegowe opinie, e Internet to zabawka dla m o- dzie y i nowy sposób sp dzania czasu, czyli krótko mówi c rozrywka. To brzmi jak paradoks, ale czasami firmy intuicyjnie czuj, e Internet jest przysz o ci i jednoczenie zdaj sobie spraw z tego, e wiedz na jego temat ma o, e ich wyobra nia na 1 W. T. Bielecki, Informatyzacja zarz dzania, PTE, Warszawa 2001.

2 294 Micha Duber, Rafa Kania temat wp ywu Internetu na kondycj firmy nie pozwala dostatecznie szeroko i wszechstronnie oceni wszystkich korzy ci. Co tam jednak wiedz, gdzie ju s yszeli o tym, e to si op aca, sprawdza powiedzia im kolega, kto z bran y przyzna, e poprawi y mu si wyniki, zwi kszy zysk. Jednym sowem internet jest ju dzisiaj wr cz niezb dny do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 1. Najistotniejsze mo liwo ci zastosowania sieci 1.1 Zastosowanie Internetu w firmach typowo internetowych Najlepszym przyk adem (cho oczywi cie nie jedynym) wykorzystania drzemi - cych w internecie ogromnych mo liwo ci jest dzia anie sklepu internetowego. Spróbujmy wi c za o y taki sklep: niepotrzebny nam b dzie specjalny lokal ze sprzedawcami w rodku, sklep nie musi by w centrum miasta. Przecie w sieci nie ma centrum, ani peryferii, sklep otwarty b dzie non-stop, rynek potencjalnych klientów obejmie wszystkich u ytkowników sieci WWW na ca ym wiecie, w sklepie oczywi cie nie b dzie kolejek, p atno ci b d realizowane z wykorzystaniem opcji bezgotówkowych. Potrzebujemy tylko: komputera typu internet ready, wykona wirtualn witryn sklepu z opracowanym sposobem dokonywania zakupu, zarejestrowa w asn domen i umie ci tam utworzon witryn, zawrze umow na elektroniczn obs ug bezgotówkow. Koszty z tytu u rozpocz cia i prowadzenia rocznej dzia alno ci sklepu wirtualnego s nieporównywalnie mniejsze i oscyluj wokó kilkunastu procent nak adów inwestycyjnych poniesionych na otwarcie i utrzymanie porównywalnego tradycyjnego sklepu. Oczywi cie taki tradycyjny sklep nie ma nawet szans obj swoim zasi giem tak wielkiej populacji potencjalnych klientów. Takie mo liwo ci daje tylko wykorzystanie sieci WWW Zastosowania Internetu w firmach okre lanych mianem przedsi biorstw tradycyjnych atwo i szybko komunikowania si rozproszonych oddzia ów firmy, która ju nie musi posiada scentralizowanej siedziby. Teraz ka dy pracownik mo e siedzie w zaciszu swojego pokoju i pracowa dla firmy niezale nie od po o enia geograficznego pozosta ych jej cz ci. Wielu specjalistów firm komputerowych ju dzisiaj widzi swojego szefa tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie przelewem, a swoje prace wysy a i konsultuje poprzez sie. Jednym z najlepszych sposobów na podejmowanie decyzji lub na wyrobienie sobie opinii na jaki temat jest przedyskutowanie problemu ze wspó pracownikami b d

3 Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu ekspertami. Jednak cz sto zdarza si, e umówienie na spotkanie paru osób w tym samym miejscu i o tym samym czasie jest niezwykle trudne. Wykorzystuj c sie mo emy kontaktowa si z partnerami niezale nie od miejsca, w którym przebywaj. Istniej ju warunki do prowadzenia wideokonferencji 2. Umo liwia ona jednoczesne komunikowanie si wielu osób. Mo na wi c w czy do dyskusji cz owieka, znajduj cego si w dowolnym miejscu. Nieograniczony dost p do informacji dla indywidualnych uytkowników sieci pozwala na np.: atwe przegl danie trudno dost pnych zbiorów bibliotecznych. Ka da encyklopedia, muzeum stoi otworem przed internaut o ile tylko jest udost pniona w sieci. Dla firm oznacza to o wiele wi cej. W ci gu kilku minut mo emy sprawdzi dane i ofert firm konkurencyjnych. Mo liwe jest przeprowadzanie bada rynkowych wykorzystuj c lub umieszczaj c ankiety bezpo rednio na stronie. Wszelkie akty prawne s powszechnie i atwo dost pne. Najwi ksz zalet jest jednak mo liwo bie cej aktualizacji danych, przez co staj si one niezwykle cenne. 2. Najistotniejsze bariery hamuj ce pe ne wykorzystanie mo liwo ci, jakie daje sie 2.1. Trudno ci w jednoznacznej identyfikacji osoby (jednostki) w sieci Sk adane w ubieg ym roku ze strony rz du deklaracje szybkiego uchwalenia ustawy o podpisie elektronicznym, który Unia zalegalizowa a w zesz ym roku, nie zosta y dot d urzeczywistnione. Podpis elektroniczny ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju ebusinessu. System prawny musi bowiem uznawa podpis cyfrowy na równi z podpisem w asnor cznym. Bardzo istotn konsekwencj stosowania podpisu elektronicznego, b dzie mo liwo wiarygodnego potwierdzenia autentyczno ci nadawcy, poniewa nikt, cznie z odbiorc, nie ma mo liwo ci podrobienia podpisu cyfrowego. Co wi cej, weryfikacja przez odbiorc takiego podpisu, pozwoli ustali, czy tre dokumentu nie zosta a zmieniona w czasie transmisji. Zastosowanie zatem tego rozwi zania w bardzo du ym stopniu wp ynie na popraw bezpiecze stwa wysyanej przez nas informacji, chroni c j przed niepo danym dost pem. Brak podpisu elektronicznego nie oznacza, e nie mo na obecnie bezpiecznie zawiera transakcji w sieci. W tym celu nale y korzysta z mechanizmów opartych na zaawansowanej kryptografii, pos uguj c si m.in. protoko em SSL (Secure Socket Layer), umo liwiaj cym szyfrowan wymian informacji mi dzy klientem i serwerem. Gdyby nie SSL, informacje z portalu biznesowego trafia yby do odbiorcy jako zwyk y tekst, który atwo przechwyci i odczyta. Nawi zanie bezpiecznego po czenia, jest sygnalizowane przez przegl dark internetow. W przypadku braku komunikatu podawanie np. numeru karty kredytowej jest wysoce ryzykowne. 2 Robert Karwowski, Wideokonferencje: jak zorganizowa konferencj pomi dzy ró nymi miastami, Chip nr 3/2000.

4 296 Micha Duber, Rafa Kania 2.2. Zapewnienie poufno ci informacji przesy anych poprzez sie Systemy zabezpiecze podobne do podpisu elektronicznego, stosowane s przez banki oferuj ce us ug prowadzenia elektronicznego konta. U ytkownik takiego e- konta, mo e dokonywa wszelkich czynno ci bankowych za po rednictwem Internetu. Daje to niesamowit wygod w obs udze rachunku, jednak e przed podj ciem decyzji o za o eniu takiego konta, trzeba zdawa sobie spraw, jakiego rodzaju zabezpieczenia powinien gwarantowa bank. Z punktu widzenia u ytkownika konta, istotne jest bezpieczne przesy anie danych, bez mo liwo ci dost pu do nich osób trzecich. Bank natomiast musi mie pewno, e u ytkownikiem jest osoba uprawniona oraz e nie wyprze si dokonanej transakcji. Do dobrym zabezpieczeniem stosowanym w niektórych bankach jest system cz cy 3 elementy: identyfikator u ytkownika (jego nazw ), has o oraz tzw. token. Token jest urz dzeniem elektronicznym, wspieraj cym sprz towo proces uwierzytelniania u ytkownika konta, przypisanym do konkretnego rachunku bankowego. Po wprowadzeniu kodu PIN przez u ytkownika, generuje on ci g cyfr, b d cy swoistym kluczem do naszego konta. Wykorzystanie takiego systemu dobrze zabezpiecza u ytkownika przed podszywaniem si przez osob nieupowa nion, cho nie daje 100% gwarancji integralno ci przesy anych danych. W zwi zku z tym wy ania si problem odpowiedzialno ci za ryzyko zniekszta cenia transmisji przez osob niepo - dan (np. przez hakera). Dzia alno wszelkiego rodzaju sklepów internetowych wymaga zaufania klientów, gdy dokonanie zakupu czy si zazwyczaj z podaniem numeru karty kredytowej. Ta oczywi cie niesie ze sob ryzyko podejrzenia tych danych przez hakerów 3. Dzisiaj dokonywanie zakupu w sklepie wirtualnym wygl da nast puj co: Rysunek 1. Tradycyjna procedura rozliczania transakcji 4 Klient 1 Sprzedawca 4 2 Bank 3 Bank po rednicz cy 3 4 K. Sosnowska, Bezpieczny e-biznes, Euro Fakty nr 1(7)/2001. M. Pawlak, Karty kredytowe a Internet: sieciowe zakupy za pomoc plastikowych pieni dzy nie zawsze s bezpieczne, Chip nr 5/2000.

5 Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu Klient dokonuje zakupu w sklepie internetowym 2. Sprzedawca otrzymuje pieni dze od banku po rednicz cego w transakcji 3. Bank po rednicz cy rozlicza si z innymi bankami 4. Bank obci a konto klienta W przypadku reklamacji ca a procedura przebiega w odwrotnym kierunku: klient otrzymuje pieniadze od banku, ten rozlicza si si z bankiem po rednicz cym a bank po rednicz cy obci a wszystkimi kosztami sklep internetowy, je li to z jego winy wyst pi a reklamacja. Dokonywanie p atno ci jest tak wa ne, e nawet najwi ksi wystawcy kart p atniczych i koncerny informatyczne (VISA, Eurocard/Mastercard, IBM, Microsoft i Netscape) zakopa y topór wojenny i opracowa y nowy standard obs ugi zamówie i p atno ci w internecie SET (Secure Electronic Transaction). Rysunek 2. Schemat przeprowadzania bezpiecznej transakcji w systemie SET 5 7. Obci enie konta Klient 1. Zamówienie 4. Dostawa towaru Sie bankowa 6. Wyp ata nale no ci Sprzedawca 5. Zlecenie p atno ci Instytucja obs uguj ca karty kredytowe 3. Potwierdzenie 2. Zapytanie o autoryzacj 5 M. Pawlak, Karty kredytowe a Internet: sieciowe zakupy za pomoc plastikowych pieni dzy nie zawsze s bezpieczne, Chip nr 5/2000.

6 298 Micha Duber, Rafa Kania SET popierany jest przez wi kszo kredytodawców, poniewa zapewnia obecnie najwy szy poziom bezpiecze stwa dla klientów i sprzedawców. Najwa niejsz zalet tego systemu jest to, e pozwala on na realizacj transakcji z u yciem kart kredytowych bez potrzeby podawania numeru karty. Poza tym zarówno sprzedawcy, jak i kupuj cy musz by zarejestrowani i mie certyfikat, dzi ki któremu przestaj by anonimowi. Aby mo liwe by o korzystanie z systemu, nale y wcze niej wykona odpowiednie czynno ci. Podobnie jak w przypadku kart kredytowych, równie u ytkownicy SET musz wcze niej podpisa odpowiedni umow. Nast pnie klient otrzymuje ze swojego banku oprogramowanie, które instaluje na komputerze. Obecnie jest to program na p ycie CD-ROM o wielko ci od 3 do 7 MB, w przysz o ci do tego celu b d wykorzystywane równie karty chipowe. Ka dy u ytkownik ma na swoim komputerze tzw. wallet, czyli elektroniczn portmonetk, która pozwala zarz dza nawet kilkoma kartami kredytowymi. W czasie dokonywania zakupów, zamiast podawa numer karty, wystarczy wskaza w programie w a ciw kart. Poza danymi dotycz cymi zamówienia przesy any jest jeszcze certyfikat klienta, czyli elektroniczny podpis. Asymetryczne szyfrowanie dzia aj ce na bazie kluczy publicznego i prywatnego zapewnia identyfikacj u ytkownika i zabezpiecza przesyane informacje przed rozszyfrowaniem. Do sklepu internetowego nigdy nie jest przesy any numer karty kredytowej, gdy bank potwierdza wiarygodno osoby sk adaj cej zamówienie i bierze na siebie pe n odpowiedzialno. Jako dodatkowe zabezpieczenie u ytkownik musi wprowadzi kilkucyfrowy kod znany tylko sobie. Kod ten razem z certyfikatem tworzy dwucz onowy klucz, dzia aj cy podobnie jak kombinacja karta/kod PIN w tradycyjnych systemach bankomatowych. Równie sklep internetowy musi mie certyfikat SET i korzysta ze specjalnego oprogramowania. Obecnie podstawowym mankamentem SET-u jest jego ma e rozpowszechnienie w ród sprzedawców. Z tego powodu klienci rzadko maj okazj p aci za zakupy za pomoc elektronicznej portmonetki. Wprawdzie SET ma sta si standardem mi dzynarodowym, jednak na razie certyfikowane sklepy znale mo na g ównie w Niemczech, Skandynawii i Szwajcarii Zabezpieczenie danych przechowywanych na komputerach Omówione wy ej sposoby zabezpieczaj transmisj poufnych danych. Oprócz tego, bardzo wa ne z punktu widzenia przedsi biorstwa, które cz sto b d stale korzysta z Internetu, jest zabezpieczenie informacji archiwizowanych w komputerach. W tym celu nale y przede wszystkim kupi dobry program zabezpieczaj cy twarde dyski przed niepo danym dost pem. Niejednokrotnie bardzo dobre programy tego typu s dost pne za darmo w Internecie. Poza tym szalenie istotne jest zaanga o- wanie wszystkich pracowników w system bezpiecze stwa firmy poprzez u wiadomienie podstawowych zasad korzystania z poczty elektronicznej. Sprowadza si to mi dzy innymi do wprowadzenia obowi zku cz stego zmieniania has a dost pu, unikania przyjmowania podejrzanych plików oferowanych nachalnie przez nieznane osoby (nieotwieranie za czników!), jak równie ograniczanie ci gania plików z niewiadomych róde. Najgro niejsze dotychczas wirusy ukrywa y si w za cznikach, po

7 Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu otwarciu których zawarto twardego dysku komputera by a zwyczajnie kasowana. Dodatkowo wirus sam rozsy a si na wszystkie adresy zgromadzone w poczcie. Wa - ne jest zatem stosowanie zasady ograniczonego zaufania i zwyk ego zdrowego rozs d- ku Utrudnienia technologiczne i finansowe W Polsce wci dzia a monopol Telekomunikacji Polskiej S. A. Bior c pod uwag dochody Polaków, mamy jeden z najdro szych dost pów do sieci (przed nami jest tylko Japonia!) korzystaj c z us ug TP S. A. na wiecie. Korzystanie z po czenia modemowego jest (jak powszechnie wiadomo) wolne i drogie. Natomiast u ycie sta ego cza podnosi jako us ugi, lecz jest zbyt drogie dla przeci tnego Kowalskiego lub jego firmy. Inni operatorzy telekomunikacyjni (Netia, Dialog i inne) oferuj znacznie korzystniejsze warunki, lecz nie docieraj do wszystkich ch tnych. Tak e jako czy TP S. A. pozostawia wiele do yczenia przez co skutecznie odstrasza potencjalnych internautów. Unia Europejska w swoich planach zak ada stworzenie szybszego internetu dla naukowców i studentów. W Polsce internet rozwin si m.in. dzi ki rodowiskom naukowym. Komitet Bada Naukowych kosztem 465 mln z zrealizowa z sukcesem program, dzi ki któremu powsta y m.in. dwie ogólnopolskie sieci komputerowe, w tym s ynny NASK. Nowy pi cioletni program KBN ma inspirowa nowe wykorzystanie technologii informatycznych w badaniach naukowych, edukacji a nawet telemedycynie. W planach jest te budowa sieci przysz o ci, czyli Polskiego Internetu Optycznego, znacznie szybszego sposobu komunikacji w porównaniu z dzisiejszym Brak zaufania i akceptacji ludzi dla nowych technologii informatycznych Ogromnym problemem wci pozostaje brak edukacji internetowej, co poci ga za sob nisk wiadomo mo liwo ci praktycznego wykorzystania zasobów wirtualnego wiata. To sprawia, e cz sto spotykamy si z pomijaniem nowych technologii i terminów w naszym spo ecze stwie. Takim zjawiskiem w niektórych grupach spo ecznych jest jeszcze Internet. Powstaje pytanie jak wyt umaczy ludziom, e np. pieni dze przechowywane w wirtualnym banku s identyczne i równie bezpieczne jak lokata na koncie w tradycyjnym banku? Rozwi zaniem tego problemu ma by program odpowiedniego szkolenia m o- dych ludzi w poruszaniu si w internetowym wiecie. Tylko szeroki i nielimitowany dost p do komputerów i nauczanie z ich wykorzystaniem nie tylko informatyki, ale i innych przedmiotów jest w stanie pomóc ludziom w yciu z sieci. Powinni my pomy le tak e o ludziach starszych, którzy potrzebuj d ugotrwaych szkole, by w czy si do elektronicznego wiata. Takich ludzi trzeba jeszcze ci gle przekonywa do sieci.

8 300 Micha Duber, Rafa Kania 3. Podsumowanie Rozwój rozmaitych form elektronicznego biznesu bez w tpienia przyczyni si do przy pieszenia globalizacji gospodarki wiatowej jako ca o ci, a szczególnie globalizacji handlu. Oparte na sieci Internet np. olbrzymie sklepy wielobran owe, operuj ce na ca ym wiecie, przyjmuj zamówienia i wysy aj towar praktycznie w ka dy zak - tek kuli ziemskiej. Ka dy u ytkownik sieci staje si uczestnikiem globalnego rynku. Procesy globalizacji zostan znacznie przyspieszone, gdy b dzie stworzony spójny uniwersalny system funkcjonowania w tym nowym elektronicznym rodowisku. System ten b dzie musia obj regulacj wszystkie aspekty ycia i funkcjonowania spo e- cze stwa: ekonomiczne, prawne, finansowe, podatkowe, bezpiecze stwa, odpowiedzialno ci, ochrony w asno ci itp. Zawsze b d jednak istnieli klienci o specyficznych potrzebach, wynikaj cych np. z tradycji, w jakiej zostali wychowani. Satysfakcjonuj - ce zaspokojenie ich potrzeb przez olbrzymie sklepy operuj ce si rzeczy standardowymi rozwiazaniami nie b dzie mo liwe. W pracy przedstawiono celowo tylko wybrane zagadnienia, które zdaniem autorów poruszaj najistotniejsze mo liwo ci i problemy zwi zane z wykorzystaniem i funkcjonowaniem Internetu, szczególnie w przedsi biorstwach. Takie uj cie tematu ma na celu skierowanie uwagi na zasygnalizowane zagadnienia. Istotne tematy rozwini to szerzej uznaj c je jako bardziej przydatne dla studentów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych yciem gospodarczym. Bibliografia 1. Bielecki W. T., Informatyzacja zarz dzania, PTE, Warszawa Cydejko G., Biznes w internecie, Euro Fakty nr 3/4/ Karwowski R., Wideokonferencje: jak zorganizowa konferencj pomi dzy ró nymi miastami, Chip nr 3/ Martin J., Cybercorp. The New Business Revolution, Amacom, New York Pawlak M., Karty kredytowe a Internet: sieciowe zakupy za pomoc plastikowych pieni dzy nie zawsze s bezpieczne, Chip nr 5/ Raport e-europe Sosnowska K., Bezpieczny e-biznes, Euro Fakty nr 1(7)/

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika HaloŚląski - serwisu telefonicznego dla klientów korporacyjnych

Instrukcja UŜytkownika HaloŚląski - serwisu telefonicznego dla klientów korporacyjnych Instrukcja UŜytkownika HaloŚląski - serwisu telefonicznego dla klientów korporacyjnych Spis treści Rozdział 1 Korzystanie z serwisu HaloŚląski... 3 Rozdział 2 Serwis automatyczny... 4 Rozdział 3 Serwis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia 1. Sprzedawca Spółka EnergyLife Limited z siedzibą w Sliema SLM 1843, Malta przy ulicy Sir Luigi Camilleri Street 7A wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Strona Nr 2 Ilekroć w Zasadach użyto poniższego terminu, rozumie się przez to: Usługa sieciowa Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych

Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych 1 / 7 zwana dalej Umową zawarta dnia dd-mm-rrrr pomiędzy: Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych firmą: Nazwa, adres siedziby, numer KRS, numer NIP, REGON reprezentowaną przez : 1. Dane reprezentanta

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo