UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR"

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł, zwaną dalej PKO Bankiem Polskim SA, a Panem/nią Imię i nazwisko Nr ewidencyjny PESEL UL. NAZWA ULICY MIEJSCOWOŚĆ Adres zamieszkania zwanym/ą/i dalej "Pożyczkobiorcą", została zawarta niniejsza umowa pożyczki, zwana dalej umową, o treści następującej: 1. PKO Bank Polski SA udziela Pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej w kwocie (słownie złotych: miesięcy, zwanej dalej pożyczką. 2. Na całkowitą kwotę pożyczki składa się część pożyczki przekazywana do dyspozycji pożyczkobiorcy oraz prowizja za jej udzielenie. Od Pożyczkobiorcy jest pobierana: 1) opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki, w wysokości zł, - z kwoty wypłacanej pożyczki ) prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości zł, Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy, PKO Bank Polski SA pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidziane w Taryfie prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej dalej Taryfą, które mogą ulegać zmianom w zależności od: 1) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, 2) zmiany kosztów obsługi pożyczki, w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z PKO Bankiem Polskim SA oraz w wyniku prowadzenia nowych przepisów prawnych. 2. Wyciąg z Taryfy, aktualny na dzień zawarcia umowy, stanowi integralną część umowy. 3. Informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, są doręczane Pożyczkobiorcy w sposób określony w Wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia umowy jednorazowo przelewem na rachunek bankowy o numerze: Wypłata pożyczki nastąpi pod warunkiem, że przed wypłatą pożyczki PKO Bank Polski SA nie uzyska informacji mogących mieć negatywny wpływ na podjętą decyzję kredytową, w szczególności dotyczących podanych przez Pożyczkobiorcę wysokości dochodów i zobowiązań finansowych. 3. Niedokonanie przez PKO Bank Polski SA wypłaty pożyczki w terminie z przyczyn, o których mowa w ust. 2, oznacza odstąpienie przez PKO Bank Polski SA od umowy zł będącej całkowitą kwotą kredytu na okres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku kredytowym. 1. Całkowita kwota do zapłaty wynosi zł. 2. Całkowity koszt pożyczki, wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami, który Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową, wynosi 3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi % zł. strona 1 / 6

2 4. Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty przyjmuje się, że: 1) kwota pożyczki jest wykorzystana od razu i w całości poprzez wypłatę środków na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę, 2) umowa została zawarta na okres wskazany w 1 odpowiadający liczbie rat równych. 5. Wielkości, o których mowa w ust. 1-3, obliczono na dzień zawarcia umowy zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. 6. Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawartej na odległość w przypadku, gdy wielkości, o których mowa w ust. 1-3, do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO Bank Polski SA jednym egzemplarzem umowy, otrzyma listem poleconym na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w PKO Banku Polskim SA, która w dniu przekazania umowy Pożyczkobiorcy wynosi % w stosunku rocznym. 2. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie w okresie do dnia zawarcia umowy (tj. do dnia, od którego umowa będzie podpisana przez Pożyczkobiorcę i PKO Bank Polski SA,), wówczas PKO Bank Polski SA, wyśle do Pożyczkobiorcy listem poleconym na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny jeden egzemplarz umowy wraz z informacją o wysokości oprocentowania aktualnej na dzień zawarcia umowy, która stanowi integralną część umowy 3. Zmiana wysokości oprocentowania może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany którejkolwiek ze stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, 3) zmiany stawek dla depozytów rynku międzybankowego. 4. PKO Bank Polski SA zawiadamia Pożyczkobiorcę o zmianie oprocentowania pożyczki, przesyłając listem zwykłym nowy plan spłaty, o którym mowa w 7 ust Odsetki są liczone od aktualnego stanu zadłużenia, za faktyczny okres wykorzystania pożyczki. 6. Dla celów obliczania odsetek od pożyczki przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki oraz rzeczywistą liczbę dni w roku. 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ratach spłacanych w okresach miesięcznych 7. 7 liczonych od dnia wypłaty pożyczki. Szczegóły dotyczące wysokości i terminów spłat podane są w planie spłaty, który stanowi integralną część umowy. Pierwszy plan spłaty będzie wysłany do Pożyczkobiorcy listem poleconym wraz z jednym egzemplarzem umowy podpisanej przez PKO Bank Polski SA na adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę. 2. Spłaty rat będą dokonywane przez potrącenie przez PKO Bank Polski SA wymagalnych należności ze środków pieniężnych na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy, o którym mowa w 4 ust Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych na spłatę raty na rachunku, o którym mowa w ust. 2, w terminach ustalonych w planie spłaty. 4. Wpłaty na rachunek, o którym mowa w ust. 2, są przez PKO Bank Polski SA zaliczane na poczet należności w następującej kolejności: określone w umowie koszty PKO Banku Polskiego SA, prowizje i opłaty, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, odsetki zaległe, zadłużenie przeterminowane z tytułu pożyczki, odsetki bieżące, bieżące zadłużenie z tytułu pożyczki Pożyczkobiorca może w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie. 2. Wcześniejsza częściowa spłata powoduje, stosownie do wniosku Pożyczkobiorcy, skrócenie okresu kredytowania albo zmniejszenie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania. 3. Nowy plan spłat uwzględniający zmiany wynikające z dyspozycji Pożyczkobiorcy, o której mowa w ust. 1, dostępny będzie na stronie po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego. 4. Spłata, o której mowa w ust. 1, zostanie zaliczona na poczet spłaty pożyczki, po dokonaniu rozliczenia wymaganych zobowiązań i odsetek naliczonych do dnia wcześniejszej spłaty W przypadku nie spłacenia raty w terminie, PKO Bank Polski SA pobiera od kwoty zaległej raty pożyczki odsetki od zadłużenia przeterminowanego według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w PKO Banku Polskim SA w okresie utrzymywania się zaległości, dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności. W dniu przekazania umowy Pożyczkobiorcy stopa procentowa dla kredytów przeterminowanych wynosi 2. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, do dnia zawarcia umowy ulegnie zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO Bank Polski SA jednym egzemplarzem umowy, otrzyma listem poleconym na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości oprocentowania. 3. Stopa procentowa dla kredytów przeterminowanych może ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy w przypadku, o którym mowa w 6 ust PKO Bank Polski SA może podejmować wobec Pożyczkobiorcy następujące czynności w celu poinformowania o niespłaceniu raty w terminie, o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz skłonienia do niezwłocznej spłaty tego zadłużenia: 1) wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, 2) przeprowadzanie rozmów telefonicznych, 3) wysyłanie przesyłek listowych, 4) przeprowadzanie wizyt. 2. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, PKO Bank Polski SA ma prawo obciążyć Pożyczkobiorcę: 1) jednokrotnie opłatą za wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, 2) dwukrotnie opłatą za przeprowadzanie rozmów telefonicznych, 3) dwukrotnie opłatą za wysyłanie przesyłek listowych, do których zostaną doliczone poniesione przez PKO Bank Polski SA koszty wysłania przesyłki listowej, 4) jednokrotnie opłatą za przeprowadzanie wizyt. 3. PKO Bank Polski SA może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, w odstępach czasu umożliwiających dokonanie przez Pożyczkobiorcę niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych na poczet spłaty zadłużenia przeterminowanego. 4. Spłata zadłużenia przeterminowanego spowoduje, że kolejne czynności, o których mowa w ust. 1, nie będą wykonywane. 5. W przypadku, gdy po wykonaniu wszystkich lub niektórych czynności, o których mowa w ust. 1, całe zadłużenie przeterminowane zostanie spłacone, a następnie powstanie nowe zadłużenie przeterminowane, PKO Bank Polski SA może po raz kolejny wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, i ma prawo ponownie obciążyć Pożyczkobiorcę opłatami za wykonanie tych czynności. 10. % w stosunku rocznym. strona 2 / 6

3 6. Wysokość opłat za wykonane przez PKO Bank Polski SA czynności, o których mowa ust. 6, określona jest w Taryfie prowizji i opłat bankowych W okresie obowiązywania umowy PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo monitorowania aktualnej: 1) zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty całości wynikającego z umowy zadłużenia, 2) wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy, rozumianej jako prawdopodobieństwo wywiązania się przez Pożyczkobiorcę z zobowiązań wynikających z umowy, niezależnie od uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i finansowym w szczególności w przypadku, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie zadłużenia z tytułu pożyczki lub zmiana wartości źródła spłaty zadłużenia. 2. PKO Bank Polski SA może zażądać ustanowienia w terminie 30 dni zabezpieczenia spłaty pożyczki w przypadku: 1) zagrożenia terminowej spłaty wynikającego z umowy zadłużenia, 2) obniżenia się zdolności kredytowej lub wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy, o których mowa w ust Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do PKO Banku Polskiego SA informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej trakcie trwania Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) wystąpienia zaległości w spłacie zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA, innych banków, lub innych instytucji finansowych, 2) zmiany źródła dochodów Pożyczkobiorcy wskazanego PKO Bankowi Polskiemu SA jako źródło spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 3) zmniejszenia się wysokości dochodów Pożyczkobiorcy o co najmniej 10%, w stosunku do dochodów, które stanowiły podstawę przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy, 4) zaciągnięcie kolejnych zobowiązań finansowych powodujące, iż suma miesięcznych obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych przekroczyła 50% miesięcznego dochodu netto Pożyczkobiorcy. 4. PKO Bank Polski SA może zażądać od Pożyczkobiorcy dostarczenia informacji i dokumentów niezbędnych do dokonania ponownej oceny zdolności kredytowej, każdorazowo w przypadkach określonych w ust. 3 oraz niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 3, PKO Bank Polski SA może zażądać od Pożyczkobiorcy dostarczenia przedmiotowych informacji i dokumentów nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a Pożyczkobiorca ma obowiązek te informacje i dokumenty do PKO Banku Polskiego SA dostarczyć PKO Bank Polski SA może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku:: 1) niedotrzymania warunków określonych w umowie, 2) utraty zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, 3) zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, termin wypowiedzenia umowy w części dotyczącej warunków spłaty wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy 7 dni, i jest liczony od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia Pożyczkobiorcy. 3. PKO Bank Polski SA wysyła wypowiedzenie umowy drogą pocztową na ostatni znany PKO Bankowi Polskiemu SA adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia warunków umowy, niespłacona kwota pożyczki staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której PKO Bank Polski SA nalicza i pobiera odsetki według stopy procentowej, o której mowa w Od chwili powstania zadłużenia wymagalnego, PKO Bank Polski SA niezależnie od czynności, o których mowa w 10, ma prawo wystąpić przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowo egzekucyjnego. 3. Zakres czynności, do jakich uprawniony jest PKO Bank Polski SA znajduje się w wykazie działań zmierzających do odzyskania należności PKO Banku Polskiego SA, zaś wysokość opłat określona jest w wyciągu z Taryfy. W przypadku podjęcia przez PKO Bank Polski SA działań sądowo-egzekucyjnych zmierzających do odzyskania należności, Pożyczkobiorca ponosi koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego PKO Bank Polski SA może rozwiązać umowę po 7-dniowym uprzedzeniu, w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, w następnym dniu po upływie terminu, wskazanego w ust. 1, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe Pożyczkobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń PKO Banku Polskiego SA, wynikających z umowy, poddaje się na rzecz PKO Banku Polskiego egzekucji świadczeń pieniężnych, prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zł (słownie złotych). PKO Bank Polski SA może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie 3 lat od dnia rozwiązania umowy. 2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieuregulowania wymagalnego zobowiązania, PKO Bank Polski SA będzie miał prawo, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez wystąpienia do sądu o zasądzenie kwoty należności, po wystawieniu przez PKO Bank Polski SA bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia PKO Bank Polski SA do przekazania danych osobowych Pożyczkobiorcy: 1) do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich, 2) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych, gdy spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 tej ustawy. 2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że PKO Bank Polski SA może przekazywać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów, związanych z dokonywaniem czynności bankowych za pośrednictwem instytucji finansowych utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego instytucjom będącym podmiotami zależnymi od banków oraz bezpośrednio, lub za pośrednictwem instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, biurom informacji gospodarczej, na warunkach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. 3. Pożyczkobiorca potwierdza otrzymanie informacji, że: strona 3 / 6

4 1) administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 2) dane zbierane są w związku ze świadczoną przez PKO Bank Polski SA usługą i mogą być wykorzystywane do celów związanych z wykonaniem umowy przez PKO Bank Polski SA, 3) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotom współpracującym z PKO Bankiem Polskim, w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia umowy, których wykaz dostępny jest w serwisie informacyjnym zamieszczonym pod adresem internetowym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy Informacje o zmianach w umowie dotyczące wysokości oprocentowania, opłat i prowizji oraz planu spłat, dokonywane w okresie obowiązywania umowy, będą doręczane Pożyczkobiorcy wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie. 2. W przypadku zmiany oprocentowania, Pożyczkobiorcy zostanie udostępniony nowy harmonogram spłat, który zawierał będzie nowe oprocentowanie, wysokość raty pożyczki. 3. Informacje o wprowadzonych zmianach przekazywane są Pożyczkobiorcy poprzez: 1) serwis ipko, 2) przesłanie w formie papierowej na ostatni podany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny. 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapoznania się ze zmianami, o których PKO Bank Polski SA poinformuje, w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 3, w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji. 5. Jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianach zgodnie z ust. 3, zmiany te obowiązują od dnia ich wejścia w życie Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, PKO Bank Polski SA informuje Pożyczkobiorcę o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie będzie skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca prześle oświadczenie na adres, wskazany we wzorze oświadczenia, o którym mowa w 20 ust. 13, przed upływem powyższego terminu. 2. W razie odstąpienia od umowy, PKO Bank Polski SA zwróci Pożyczkobiorcy poniesione przez niego koszty udzielonej pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki. 3. Pożyczkobiorca zwraca kwotę udostępnionej pożyczki wraz odsetkami, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 4. W dniu zawarcia umowy kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wynosi zł Pożyczkobiorca może złożyć do PKO Banku Polskiego SA skargę lub reklamację dotyczącą produktów lub usług bankowych w formie: 1) pisemnej osobiście, faksem, drogą pocztową lub elektroniczną, 2) ustnej w kontakcie osobistym z pracownikiem PKO Banku Polskiego SA lub telefonicznie. 2. Numery telefonów, adresy , pod które Pożyczkobiorca może składać reklamacje dostępne są na stronie internetowej oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego SA. 3. Do złożonej skargi lub reklamacji Pożyczkobiorca powinien dołączyć bądź przesłać faksem lub pocztą, w przypadku zgłoszenia telefonicznego, wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji. 4. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez PKO Bank Polski SA stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji zostanie Pożyczkobiorcy przekazana odpowiedź, na piśmie albo w inny sposób określony przez Pożyczkobiorcę, na temat stanowiska PKO Banku Polskiego SA we wnoszonej przez Pożyczkobiorcę sprawie. 5. Termin rozpatrzenia skarg i reklamacji przez PKO Bank Polski SA wynosi do 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia w podanym terminie PKO Bank Polski SA poinformuje Pożyczkobiorcę o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. 6. W sprawach skarg i reklamacji dotyczących produktów i usług bankowych Pożyczkobiorca, poza uprawnieniami określonymi w ust. 2-4 ma również prawo do zwracania się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Pożyczkobiorcę i PKO Bank Polski SA. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokonane przez Pożyczkobiorcę w treści otrzymanej od PKO Banku Polskiego SA oferty zawarcia umowy pożyczki (w tym przygotowanych przez PKO Bank Polsk SA i dokumentach związanych z tą umową i samej umowie), nie będą dla PKO Banku Polskiego SA wiążące. 3. PKO Bank Polski SA odsyła jeden egzemplarz umowy wraz z planem spłat oraz załącznikiem do umowy, po jej zawarciu, na podany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w postaci aneksu, z wyjątkiem zmian stawek oprocentowania, prowizji i opłat bankowych, danych osobowych lub adresu Pożyczkobiorcy oraz planu spłaty. 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PKO Bank Polski SA o zmianie swojego nazwiska, adresu oraz miejsca pracy. 6. Wszelkie dyspozycje złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji przez Pożyczkobiorcę, który został prawidłowo zweryfikowany, są traktowane jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń. 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i innych ustaw. 8. Organami nadzoru właściwymi w sprawach ochrony Pożyczkobiorcy są Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. 9. Pożyczkobiorca ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów są m.in. Bankowy Arbitraż Konsumencki, Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Przy postępowaniu przed Organami nadzoru zastosowanie mają Regulaminy dostępne na stronach internetowych tych instytucji. 10. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogram spłat. 11. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny. 12. Pożyczkobiorca oświadcza również, że przed zawarciem umowy został poinformowany, iż ponosi ryzyko walutowe. Pożyczkobiorca rozumie i przyjmuje na siebie ryzyko z tym związane Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej w formacie pliku *.pdf na stronie internetowej 1) wzór umowy, 2) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 3) Informacja o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym oraz ryzyku zmiany cen rynkowych zabezpieczeń dla Pożyczkobiorców strona 4 / 6

5 oraz stanowiące integralną część umowy: 4) wyciąg z Taryfy, 5) wykaz przepisów określających koszty sądowe i egzekucyjne, 6) wykaz działań zmierzających do odzyskania należności PKO Banku Polskiego SA, 13. Adres PKO Banku Polskiego SA do korespondencji: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Spółka Akcyjna Centrum Operacji Detalicznych, ul. Tomasza Zana 32a Lublin. 14. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy i PKO Banku Polskiego SA. 1 dotyczy Pożyczkobiorcy uzyskującego dochody w walucie innej niż waluta pożyczki. Podpis Pożyczkobiorcy zgodny z wzorem podpisu złożonym w PKO Banku Polskim SA Data Pieczęć PKO Banku Polskiego SA, pieczęć/cie funkcyjna/e i podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów działającego/ych w imieniu PKO Banku Polskiego SA Wyrażam zgodę na zawarcie powyższej umowy przez mojego Współmałżonka. Imię i nazwisko Współmałżonka Pesel Podpis Współmałżonka Data strona 5 / 6

6 1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę /proszę wstawić krzyżyk w odpowiednim polu/ na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez niego z PKO Bankiem Polskim SA, Tak Nie 2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę /proszę wstawić krzyżyk w odpowiednim polu/ na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przesyłanie przez PKO Bank Polski SA materiałów marketingowych i promocyjnych podmiotów współpracujących (podmiot należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi) na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tak Nie 3. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać odwołane przez Pożyczkobiorcę w każdym czasie. Informacja o skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego: 1) PKO Bank Polski SA informuje, że w przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę wymagalnych zobowiązań względem PKO Banku Polskiego SA wynikających z niniejszej umowy, PKO Bank Polski SA będzie miała prawo wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez wystąpienia do sądu o zasądzenie kwoty należności, po wystawieniu przez PKO Bank Polski SA bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu temu tytułowi przez sąd klauzuli wykonalności. PKO Bank Polski SA będzie mogła wystawić bankowy tytuł egzekucyjny jedynie do kwoty zadłużenia wskazanej w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji oraz wystąpić do właściwego sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jedynie w terminie wskazanym w tym oświadczeniu, 2) Pożyczkobiorca oświadcza, że przyjął do wiadomości powyższą informację o skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy Podpis Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie Data strona 6 / 6

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres. zameldowania>, zameldowania> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo