UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR"

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł, zwaną dalej PKO Bankiem Polskim SA, a Panem/nią Imię i nazwisko Nr ewidencyjny PESEL UL. NAZWA ULICY MIEJSCOWOŚĆ Adres zamieszkania zwanym/ą/i dalej "Pożyczkobiorcą", została zawarta niniejsza umowa pożyczki, zwana dalej umową, o treści następującej: 1. PKO Bank Polski SA udziela Pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej w kwocie (słownie złotych: miesięcy, zwanej dalej pożyczką. 2. Na całkowitą kwotę pożyczki składa się część pożyczki przekazywana do dyspozycji pożyczkobiorcy oraz prowizja za jej udzielenie. Od Pożyczkobiorcy jest pobierana: 1) opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki, w wysokości zł, - z kwoty wypłacanej pożyczki ) prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości zł, Za czynności wykonane na zlecenie Pożyczkobiorcy, PKO Bank Polski SA pobiera prowizje i opłaty bankowe przewidziane w Taryfie prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej dalej Taryfą, które mogą ulegać zmianom w zależności od: 1) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, 2) zmiany kosztów obsługi pożyczki, w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem przedsiębiorców współpracujących z PKO Bankiem Polskim SA oraz w wyniku prowadzenia nowych przepisów prawnych. 2. Wyciąg z Taryfy, aktualny na dzień zawarcia umowy, stanowi integralną część umowy. 3. Informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, są doręczane Pożyczkobiorcy w sposób określony w Wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia umowy jednorazowo przelewem na rachunek bankowy o numerze: Wypłata pożyczki nastąpi pod warunkiem, że przed wypłatą pożyczki PKO Bank Polski SA nie uzyska informacji mogących mieć negatywny wpływ na podjętą decyzję kredytową, w szczególności dotyczących podanych przez Pożyczkobiorcę wysokości dochodów i zobowiązań finansowych. 3. Niedokonanie przez PKO Bank Polski SA wypłaty pożyczki w terminie z przyczyn, o których mowa w ust. 2, oznacza odstąpienie przez PKO Bank Polski SA od umowy zł będącej całkowitą kwotą kredytu na okres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku kredytowym. 1. Całkowita kwota do zapłaty wynosi zł. 2. Całkowity koszt pożyczki, wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami, który Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową, wynosi 3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi % zł. strona 1 / 6

2 4. Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty przyjmuje się, że: 1) kwota pożyczki jest wykorzystana od razu i w całości poprzez wypłatę środków na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę, 2) umowa została zawarta na okres wskazany w 1 odpowiadający liczbie rat równych. 5. Wielkości, o których mowa w ust. 1-3, obliczono na dzień zawarcia umowy zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. 6. Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawartej na odległość w przypadku, gdy wielkości, o których mowa w ust. 1-3, do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO Bank Polski SA jednym egzemplarzem umowy, otrzyma listem poleconym na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w PKO Banku Polskim SA, która w dniu przekazania umowy Pożyczkobiorcy wynosi % w stosunku rocznym. 2. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie w okresie do dnia zawarcia umowy (tj. do dnia, od którego umowa będzie podpisana przez Pożyczkobiorcę i PKO Bank Polski SA,), wówczas PKO Bank Polski SA, wyśle do Pożyczkobiorcy listem poleconym na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny jeden egzemplarz umowy wraz z informacją o wysokości oprocentowania aktualnej na dzień zawarcia umowy, która stanowi integralną część umowy 3. Zmiana wysokości oprocentowania może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany którejkolwiek ze stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, 3) zmiany stawek dla depozytów rynku międzybankowego. 4. PKO Bank Polski SA zawiadamia Pożyczkobiorcę o zmianie oprocentowania pożyczki, przesyłając listem zwykłym nowy plan spłaty, o którym mowa w 7 ust Odsetki są liczone od aktualnego stanu zadłużenia, za faktyczny okres wykorzystania pożyczki. 6. Dla celów obliczania odsetek od pożyczki przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki oraz rzeczywistą liczbę dni w roku. 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ratach spłacanych w okresach miesięcznych 7. 7 liczonych od dnia wypłaty pożyczki. Szczegóły dotyczące wysokości i terminów spłat podane są w planie spłaty, który stanowi integralną część umowy. Pierwszy plan spłaty będzie wysłany do Pożyczkobiorcy listem poleconym wraz z jednym egzemplarzem umowy podpisanej przez PKO Bank Polski SA na adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę. 2. Spłaty rat będą dokonywane przez potrącenie przez PKO Bank Polski SA wymagalnych należności ze środków pieniężnych na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy, o którym mowa w 4 ust Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych na spłatę raty na rachunku, o którym mowa w ust. 2, w terminach ustalonych w planie spłaty. 4. Wpłaty na rachunek, o którym mowa w ust. 2, są przez PKO Bank Polski SA zaliczane na poczet należności w następującej kolejności: określone w umowie koszty PKO Banku Polskiego SA, prowizje i opłaty, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, odsetki zaległe, zadłużenie przeterminowane z tytułu pożyczki, odsetki bieżące, bieżące zadłużenie z tytułu pożyczki Pożyczkobiorca może w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie. 2. Wcześniejsza częściowa spłata powoduje, stosownie do wniosku Pożyczkobiorcy, skrócenie okresu kredytowania albo zmniejszenie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania. 3. Nowy plan spłat uwzględniający zmiany wynikające z dyspozycji Pożyczkobiorcy, o której mowa w ust. 1, dostępny będzie na stronie po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego. 4. Spłata, o której mowa w ust. 1, zostanie zaliczona na poczet spłaty pożyczki, po dokonaniu rozliczenia wymaganych zobowiązań i odsetek naliczonych do dnia wcześniejszej spłaty W przypadku nie spłacenia raty w terminie, PKO Bank Polski SA pobiera od kwoty zaległej raty pożyczki odsetki od zadłużenia przeterminowanego według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w PKO Banku Polskim SA w okresie utrzymywania się zaległości, dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności. W dniu przekazania umowy Pożyczkobiorcy stopa procentowa dla kredytów przeterminowanych wynosi 2. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, do dnia zawarcia umowy ulegnie zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO Bank Polski SA jednym egzemplarzem umowy, otrzyma listem poleconym na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości oprocentowania. 3. Stopa procentowa dla kredytów przeterminowanych może ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy w przypadku, o którym mowa w 6 ust PKO Bank Polski SA może podejmować wobec Pożyczkobiorcy następujące czynności w celu poinformowania o niespłaceniu raty w terminie, o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz skłonienia do niezwłocznej spłaty tego zadłużenia: 1) wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, 2) przeprowadzanie rozmów telefonicznych, 3) wysyłanie przesyłek listowych, 4) przeprowadzanie wizyt. 2. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, PKO Bank Polski SA ma prawo obciążyć Pożyczkobiorcę: 1) jednokrotnie opłatą za wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, 2) dwukrotnie opłatą za przeprowadzanie rozmów telefonicznych, 3) dwukrotnie opłatą za wysyłanie przesyłek listowych, do których zostaną doliczone poniesione przez PKO Bank Polski SA koszty wysłania przesyłki listowej, 4) jednokrotnie opłatą za przeprowadzanie wizyt. 3. PKO Bank Polski SA może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, w odstępach czasu umożliwiających dokonanie przez Pożyczkobiorcę niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych na poczet spłaty zadłużenia przeterminowanego. 4. Spłata zadłużenia przeterminowanego spowoduje, że kolejne czynności, o których mowa w ust. 1, nie będą wykonywane. 5. W przypadku, gdy po wykonaniu wszystkich lub niektórych czynności, o których mowa w ust. 1, całe zadłużenie przeterminowane zostanie spłacone, a następnie powstanie nowe zadłużenie przeterminowane, PKO Bank Polski SA może po raz kolejny wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, i ma prawo ponownie obciążyć Pożyczkobiorcę opłatami za wykonanie tych czynności. 10. % w stosunku rocznym. strona 2 / 6

3 6. Wysokość opłat za wykonane przez PKO Bank Polski SA czynności, o których mowa ust. 6, określona jest w Taryfie prowizji i opłat bankowych W okresie obowiązywania umowy PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo monitorowania aktualnej: 1) zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty całości wynikającego z umowy zadłużenia, 2) wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy, rozumianej jako prawdopodobieństwo wywiązania się przez Pożyczkobiorcę z zobowiązań wynikających z umowy, niezależnie od uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i finansowym w szczególności w przypadku, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie zadłużenia z tytułu pożyczki lub zmiana wartości źródła spłaty zadłużenia. 2. PKO Bank Polski SA może zażądać ustanowienia w terminie 30 dni zabezpieczenia spłaty pożyczki w przypadku: 1) zagrożenia terminowej spłaty wynikającego z umowy zadłużenia, 2) obniżenia się zdolności kredytowej lub wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy, o których mowa w ust Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do PKO Banku Polskiego SA informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej trakcie trwania Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) wystąpienia zaległości w spłacie zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA, innych banków, lub innych instytucji finansowych, 2) zmiany źródła dochodów Pożyczkobiorcy wskazanego PKO Bankowi Polskiemu SA jako źródło spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 3) zmniejszenia się wysokości dochodów Pożyczkobiorcy o co najmniej 10%, w stosunku do dochodów, które stanowiły podstawę przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy, 4) zaciągnięcie kolejnych zobowiązań finansowych powodujące, iż suma miesięcznych obciążeń z tytułu zobowiązań finansowych przekroczyła 50% miesięcznego dochodu netto Pożyczkobiorcy. 4. PKO Bank Polski SA może zażądać od Pożyczkobiorcy dostarczenia informacji i dokumentów niezbędnych do dokonania ponownej oceny zdolności kredytowej, każdorazowo w przypadkach określonych w ust. 3 oraz niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 3, PKO Bank Polski SA może zażądać od Pożyczkobiorcy dostarczenia przedmiotowych informacji i dokumentów nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a Pożyczkobiorca ma obowiązek te informacje i dokumenty do PKO Banku Polskiego SA dostarczyć PKO Bank Polski SA może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku:: 1) niedotrzymania warunków określonych w umowie, 2) utraty zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, 3) zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, termin wypowiedzenia umowy w części dotyczącej warunków spłaty wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy 7 dni, i jest liczony od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia Pożyczkobiorcy. 3. PKO Bank Polski SA wysyła wypowiedzenie umowy drogą pocztową na ostatni znany PKO Bankowi Polskiemu SA adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia warunków umowy, niespłacona kwota pożyczki staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której PKO Bank Polski SA nalicza i pobiera odsetki według stopy procentowej, o której mowa w Od chwili powstania zadłużenia wymagalnego, PKO Bank Polski SA niezależnie od czynności, o których mowa w 10, ma prawo wystąpić przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowo egzekucyjnego. 3. Zakres czynności, do jakich uprawniony jest PKO Bank Polski SA znajduje się w wykazie działań zmierzających do odzyskania należności PKO Banku Polskiego SA, zaś wysokość opłat określona jest w wyciągu z Taryfy. W przypadku podjęcia przez PKO Bank Polski SA działań sądowo-egzekucyjnych zmierzających do odzyskania należności, Pożyczkobiorca ponosi koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego PKO Bank Polski SA może rozwiązać umowę po 7-dniowym uprzedzeniu, w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, w następnym dniu po upływie terminu, wskazanego w ust. 1, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe Pożyczkobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń PKO Banku Polskiego SA, wynikających z umowy, poddaje się na rzecz PKO Banku Polskiego egzekucji świadczeń pieniężnych, prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zł (słownie złotych). PKO Bank Polski SA może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie 3 lat od dnia rozwiązania umowy. 2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieuregulowania wymagalnego zobowiązania, PKO Bank Polski SA będzie miał prawo, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez wystąpienia do sądu o zasądzenie kwoty należności, po wystawieniu przez PKO Bank Polski SA bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia PKO Bank Polski SA do przekazania danych osobowych Pożyczkobiorcy: 1) do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich, 2) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych, gdy spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 tej ustawy. 2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że PKO Bank Polski SA może przekazywać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów, związanych z dokonywaniem czynności bankowych za pośrednictwem instytucji finansowych utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego instytucjom będącym podmiotami zależnymi od banków oraz bezpośrednio, lub za pośrednictwem instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, biurom informacji gospodarczej, na warunkach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. 3. Pożyczkobiorca potwierdza otrzymanie informacji, że: strona 3 / 6

4 1) administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 2) dane zbierane są w związku ze świadczoną przez PKO Bank Polski SA usługą i mogą być wykorzystywane do celów związanych z wykonaniem umowy przez PKO Bank Polski SA, 3) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotom współpracującym z PKO Bankiem Polskim, w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia umowy, których wykaz dostępny jest w serwisie informacyjnym zamieszczonym pod adresem internetowym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy Informacje o zmianach w umowie dotyczące wysokości oprocentowania, opłat i prowizji oraz planu spłat, dokonywane w okresie obowiązywania umowy, będą doręczane Pożyczkobiorcy wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie. 2. W przypadku zmiany oprocentowania, Pożyczkobiorcy zostanie udostępniony nowy harmonogram spłat, który zawierał będzie nowe oprocentowanie, wysokość raty pożyczki. 3. Informacje o wprowadzonych zmianach przekazywane są Pożyczkobiorcy poprzez: 1) serwis ipko, 2) przesłanie w formie papierowej na ostatni podany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny. 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapoznania się ze zmianami, o których PKO Bank Polski SA poinformuje, w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 3, w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji. 5. Jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianach zgodnie z ust. 3, zmiany te obowiązują od dnia ich wejścia w życie Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, PKO Bank Polski SA informuje Pożyczkobiorcę o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie będzie skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca prześle oświadczenie na adres, wskazany we wzorze oświadczenia, o którym mowa w 20 ust. 13, przed upływem powyższego terminu. 2. W razie odstąpienia od umowy, PKO Bank Polski SA zwróci Pożyczkobiorcy poniesione przez niego koszty udzielonej pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki. 3. Pożyczkobiorca zwraca kwotę udostępnionej pożyczki wraz odsetkami, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 4. W dniu zawarcia umowy kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wynosi zł Pożyczkobiorca może złożyć do PKO Banku Polskiego SA skargę lub reklamację dotyczącą produktów lub usług bankowych w formie: 1) pisemnej osobiście, faksem, drogą pocztową lub elektroniczną, 2) ustnej w kontakcie osobistym z pracownikiem PKO Banku Polskiego SA lub telefonicznie. 2. Numery telefonów, adresy , pod które Pożyczkobiorca może składać reklamacje dostępne są na stronie internetowej oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego SA. 3. Do złożonej skargi lub reklamacji Pożyczkobiorca powinien dołączyć bądź przesłać faksem lub pocztą, w przypadku zgłoszenia telefonicznego, wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji. 4. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez PKO Bank Polski SA stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji zostanie Pożyczkobiorcy przekazana odpowiedź, na piśmie albo w inny sposób określony przez Pożyczkobiorcę, na temat stanowiska PKO Banku Polskiego SA we wnoszonej przez Pożyczkobiorcę sprawie. 5. Termin rozpatrzenia skarg i reklamacji przez PKO Bank Polski SA wynosi do 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia w podanym terminie PKO Bank Polski SA poinformuje Pożyczkobiorcę o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. 6. W sprawach skarg i reklamacji dotyczących produktów i usług bankowych Pożyczkobiorca, poza uprawnieniami określonymi w ust. 2-4 ma również prawo do zwracania się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Pożyczkobiorcę i PKO Bank Polski SA. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokonane przez Pożyczkobiorcę w treści otrzymanej od PKO Banku Polskiego SA oferty zawarcia umowy pożyczki (w tym przygotowanych przez PKO Bank Polsk SA i dokumentach związanych z tą umową i samej umowie), nie będą dla PKO Banku Polskiego SA wiążące. 3. PKO Bank Polski SA odsyła jeden egzemplarz umowy wraz z planem spłat oraz załącznikiem do umowy, po jej zawarciu, na podany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane będą w postaci aneksu, z wyjątkiem zmian stawek oprocentowania, prowizji i opłat bankowych, danych osobowych lub adresu Pożyczkobiorcy oraz planu spłaty. 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PKO Bank Polski SA o zmianie swojego nazwiska, adresu oraz miejsca pracy. 6. Wszelkie dyspozycje złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji przez Pożyczkobiorcę, który został prawidłowo zweryfikowany, są traktowane jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń. 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i innych ustaw. 8. Organami nadzoru właściwymi w sprawach ochrony Pożyczkobiorcy są Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. 9. Pożyczkobiorca ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów są m.in. Bankowy Arbitraż Konsumencki, Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Przy postępowaniu przed Organami nadzoru zastosowanie mają Regulaminy dostępne na stronach internetowych tych instytucji. 10. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogram spłat. 11. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny. 12. Pożyczkobiorca oświadcza również, że przed zawarciem umowy został poinformowany, iż ponosi ryzyko walutowe. Pożyczkobiorca rozumie i przyjmuje na siebie ryzyko z tym związane Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej w formacie pliku *.pdf na stronie internetowej 1) wzór umowy, 2) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 3) Informacja o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym oraz ryzyku zmiany cen rynkowych zabezpieczeń dla Pożyczkobiorców strona 4 / 6

5 oraz stanowiące integralną część umowy: 4) wyciąg z Taryfy, 5) wykaz przepisów określających koszty sądowe i egzekucyjne, 6) wykaz działań zmierzających do odzyskania należności PKO Banku Polskiego SA, 13. Adres PKO Banku Polskiego SA do korespondencji: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Spółka Akcyjna Centrum Operacji Detalicznych, ul. Tomasza Zana 32a Lublin. 14. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy i PKO Banku Polskiego SA. 1 dotyczy Pożyczkobiorcy uzyskującego dochody w walucie innej niż waluta pożyczki. Podpis Pożyczkobiorcy zgodny z wzorem podpisu złożonym w PKO Banku Polskim SA Data Pieczęć PKO Banku Polskiego SA, pieczęć/cie funkcyjna/e i podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów działającego/ych w imieniu PKO Banku Polskiego SA Wyrażam zgodę na zawarcie powyższej umowy przez mojego Współmałżonka. Imię i nazwisko Współmałżonka Pesel Podpis Współmałżonka Data strona 5 / 6

6 1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę /proszę wstawić krzyżyk w odpowiednim polu/ na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO Bank Polski SA oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez niego z PKO Bankiem Polskim SA, Tak Nie 2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę /proszę wstawić krzyżyk w odpowiednim polu/ na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przesyłanie przez PKO Bank Polski SA materiałów marketingowych i promocyjnych podmiotów współpracujących (podmiot należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi) na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tak Nie 3. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać odwołane przez Pożyczkobiorcę w każdym czasie. Informacja o skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego: 1) PKO Bank Polski SA informuje, że w przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę wymagalnych zobowiązań względem PKO Banku Polskiego SA wynikających z niniejszej umowy, PKO Bank Polski SA będzie miała prawo wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez wystąpienia do sądu o zasądzenie kwoty należności, po wystawieniu przez PKO Bank Polski SA bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu temu tytułowi przez sąd klauzuli wykonalności. PKO Bank Polski SA będzie mogła wystawić bankowy tytuł egzekucyjny jedynie do kwoty zadłużenia wskazanej w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji oraz wystąpić do właściwego sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jedynie w terminie wskazanym w tym oświadczeniu, 2) Pożyczkobiorca oświadcza, że przyjął do wiadomości powyższą informację o skutkach złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy Podpis Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie Data strona 6 / 6

Umowa Pożyczki Inteligo/ Umowa Pożyczki Inteligo z pakietem ubezpieczeniowym*

Umowa Pożyczki Inteligo/ Umowa Pożyczki Inteligo z pakietem ubezpieczeniowym* Umowa Pożyczki Inteligo/ Umowa Pożyczki Inteligo z pakietem ubezpieczeniowym* W dniu... r. / wypełnia PKO Bank Polski SA / w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 0000 O WYDAWANIE I UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

UMOWA NR 0000 O WYDAWANIE I UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA UMOWA NR 0000 O WYDAWANIE I UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu dd.mm.rrrr pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu>

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca: Adres: (siedziba) Dane identyfikacyjne: (adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo