ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978 83 89914 53 8"

Transkrypt

1

2

3

4 RADA WYDAWNICZA Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Krystyna Kwaśniewska, Anna Matuszczak, Igor Taranov RECENZENT ks. dr hab. Marian Włosiński PROJEKT OKŁADKI Małgorzata Truskawa Copyright by Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ISBN ADRES REDAKCJI Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 12 14, Bydgoszcz tel ;

5 Spis treści Wstęp Giuseppe A. Scotti Różne kultury w poszukiwaniu prawdy ROZDZIAŁ I RELIGIA I CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO FUNDAMENT DIALOGU międzykulturowego Henryk J. Muszyński Chrześcijańskie wartości jako fundament tożsamości Europy według Benedykta XVI Maximilian Heim Miejsce teologii wśród nauk uniwersyteckich Maximilian Heim Der Platz der theologie in der universitas scientiarum Adam Machowski Dialog Konfucjusza i Tomasza z Akwinu. Życie moralne jako podstawa otwarcia się na dialog z innymi Wojciech Szukalski Wolność religijna jako niezbywalny warunek dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II Michał Sołomieniuk Diachroniczny i synchroniczny dialog filozofów w łacińskim średniowieczu Tomasz Kalociński Nauka społeczna Kościoła w służbie dialogu Kościoła ze światem współczesnym Krzysztof Gorlewski Dialog między chrześcijaństwem a taoizmem jako poszukiwanie prawdy

6 ROZDZIAŁ II RÓŻNORODNOŚĆ KULTUR BOGACTWEM CZY ZAGROŻENIEM DLA SPOŁECZEŃSTWA Lech Rynkiewicz Konfrontacja kultur a Radio Watykańskie Michał Drożdż Dialog i spotkanie z człowiekiem fenomen pielgrzymowania Jana Pawła II Janusz Balicki, Anne Wells Young Muslim Immigrants in Western Culture. A case study from East London Aleksandra Chylewska-Tölle Gregors vergebliche Reise (Nadaremna podróż Gregora) Kurta Ihlenfelda jako przykład literackiej rekonstrukcji wielokulturowości dawnej Bydgoszczy Jolanta Kociuba Kryzys tożsamości a kryzys kultury Mariusz Kuciński Różnorodność kultur a tożsamość człowieka w zglobalizowanym świecie Kristine Kunicka Poles in Daugavpils: retrospectives and perspectives Aleksandra Brochocka Ruch Indian w Polsce podobieństwo kultur Stanisław Kobus Warunki brzegowe skutecznych projektów międzykulturowych Stanisław Kobus Die rahmenbedingungen effektiver interkultureller projekte Katarzyna Jelinska Performanse międzykulturowe alternatywne medium, pośredniczące w transkulturowym dialogu Joanna Mikulska Wilno jedno miasto, wiele kultur ROZDZIAŁ III DIALOG KULTUR I CYWILIZACJI DROGĄ DO POKOJU Massimiliano Signifredi Religia źródłem nadziei na pokój. Dwadzieścia pięć lat Ducha Asyżu

7 Salidin Kaldybaev Epos Manas artystyczny pomnik narodu kirgiskiego Maria Giedz Kurdowie i ich religia, a dążenia do niepodległości Grzegorz Ciechanowski Żołnierze WP w operacjach pokojowych w XX wieku zderzenia kulturowe i cywilizacyjne Ewa Głażewska Kompetencje międzykulturowe w komunikacji Kinga Armacka Z wizytą w Polsce. Rasizm Polaków wobec czarnoskórych przybyszy Paula Kuziemska The born of muslim feminism Bibliografia

8

9 WSTĘP Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. J. Tischner W dzisiejszych czasach stajemy wobec różnych nowych i trudnych sytuacji, których rozwiązania należy szukać w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Jednym z najważniejszych, wyzwań zintegrowanego świata, stawianym przed człowiekiem, jest to nazwane kryzysem sensu, co oznacza pewne pęknięcie kulturowe, które zaczyna się od pojmowania człowieka. Co znaczy być człowiekiem? 1. Pluralizm religijny nie jest czymś nowym. Rodzące się chrześcijaństwo musiało, już od epoki apostolskiej, usytuować swoje przesłanie, najpierw w relacji do judaizmu, z którego wyszło, a potem w relacji do innych religii, jakie spotykało na swojej drodze. Nowość natomiast stanowi świadomość, że nasz świat osiągnął pluralizm kultur i tradycji religijnych, jak też prawo do różnorodności dla każdej z nich. Nie ma potrzeby rozwijać wielu racji, dla których tak się dzieje. Są one dobrze znane i przynależą do porządku politycznego i ekonomicznego, jak też do wymiaru kulturowego i religijnego. Jakiej zatem postawy wobec innych (kimkolwiek by byli, muzułmanami, buddystami, wyznawcami hinduizmu, judaizmu,czy innymi) domaga się od nas współczesny świat? Nie należy się dziwić, jeśli dzisiejsze mówienie o dialogu międzyreligijnym nosi znamiona nowości. Nie było o nim mowy przed Soborem Watykańskim II. Encyklika Ecclesiam Suam papieża Pawła VI, opublikowana dokładnie w czasie Soboru w 1964 roku, posłużyła za impuls do dialogu. Wyznaczał on cztery centryczne kręgi komunikacji ze strony Kościoła: dialog z całym światem, dialog z wyznawcami innych religii, dialog z innymi chrześcijanami, i wreszcie dialog wewnątrz Kościoła. 1 Mons. Giuseppe A. Scotti, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger Benedykt XVI. 9

10 Dialog kultur, cywilizacji i religii Dialog międzykulturowy nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań, ani utraty własnej tożsamości. Może być cennym źródłem wiedzy o wartościach innych kultur, jednocześnie przyczynić się do poszerzenia wiedzy o sobie samym oraz własnej tradycji kulturowej. Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na strukturalną różnorodność cywilizacji i kultur występujących we współczesnym świecie, przy jednoczesnym uwypukleniu wspólnych systemów, zasad i ideałów. Procesom takim jak globalizacja, migracje, integracja oraz pluralizm kulturowy, niejednokrotnie towarzyszy wiele obaw. Stają się one źródłem braku tolerancji, ekskluzji, ksenofobii. Dialog zatem staje się życiową koniecznością i nakazem czasów, w których żyjemy. Autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej publikacji dali impuls stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów, co miejmy nadzieję zaowocuje, odejściem od uproszczonych schematów i reguł w postrzeganiu świata oraz przyczyni się do przełamywania dotychczasowych stereotypów. Publikacja została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy Religia i chrześcijaństwo jako fundament dialogu międzykulturowego rozpoczyna się artykułem Henryka Józefa Muszyńskiego Chrześcijańskie wartości jako fundament tożsamości Europy według Benedykta XVI. Autor ukazuje wkład myśli Papieża w budowanie duchowej jedności Europy. Artykuł Maximiliana Heima określa wiarę i rozum, ducha i umysł jako podstawę otwarcia na dialog w poszukiwaniu wolności religijnej, społecznej i intelektualnej. Wskazuje, że Inspiracja wszelką filozoficzną mądrością, ( ) może nadać nowego rozmachu europejskiej debacie naukowej. Adam Machowski w swoim artykule ukazuje podobieństwo w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu i Konfucjusza. U obu znajdujemy silne przekonanie, że dialog jest możliwy dzięki moralnemu rozwojowi człowieka, który kształtując w sobie cnoty szacunku, zaufania i sprawiedliwości może budować trwałe relacje z innymi. Wojciech Szukalski wskazując na znaki czasu, nawołuje do przybliżenia i kontynuacji dziedzictwa pontyfikatu Papieża-Polaka w dziedzinie zapewnienia każdej osobie ludzkiej nietykalności, która zaowocuje dialogiem międzyreligijnym. Kolejny artykuł Michała Sołomeniuka prezentuje łacińskie Średniowiecze jako epokę intensywnego dialogu międzykulturowego. Interdyscyplinarny charakter nauki społecznej Kościoła ukazany został przez Tomasza Kalocińskiego, który określa ją jako narzędzie Kościoła w dialogu ze społeczeństwem. Artykuł Krzysztofa Gorlewskiego podejmuje próbę ukazania dialogu między chrześcijaństwem a taoizmem, a także znalezienia prawdy na obu tych płaszczyznach. Rozdział drugi Różnorodność kultur bogactwem czy zagrożeniem dla społeczeństwa tematycznie oscyluje wokół problemów współczesnej imigracji, zderzenia kultur, funkcjonowania człowieka w zglobalizowanym świecie. 10

11 Wstęp Autorzy artykułów, paradoksalnie, upatrują jedności w różnorodności religijno-społeczno- kulturowej. Tekst Lecha Rynkiewicza traktuje o wpływie Radia Watykańskiego na konfrontację kultur. Wskazuje, że Radio Watykańskie będące na służbie misji papieskiej i misji Kościoła, ze swego powołania staje się narzędziem w budowaniu jedności międzyludzkiej. Próbę analizy i syntetycznego spojrzenia na podstawy komunikowania międzykulturowego z perspektywy personalistycznej filozofii i aksjologii komunikowania podejmuje Michał Drożdż. Jako źródło inspiracji autorowi posłużyło mistrzostwo dialogu i fenomen pielgrzymowania Jana Pawła II. Autorzy kolejnego artykułu Janusz Balicki i Anne Wells stawiają pytanie jak duża różnica występuje między młodymi muzułmanami i kulturą Zachodu, w podejściu do edukacji, pracy, aktywności społecznej i politycznej, a także tożsamości i religijności. Dawna Bydgoszcz zrekonstruowana w powieści Kurta Ihlenfelda i zapamiętana przez tytułową postać utworu jako kraina przenikania się tradycji polskich i niemieckich to temat przewodni artykułu Aleksandry Chylewskiej-Tölle. Kryzys tożsamości a kryzys kultury jest tezą, którą stara się naświetlić w artykule Jolanta Kociuba. Mariusz Kuciński pisze o globalizacji, która jako zjawisko współczesnego świata postrzegana jest w różnoraki sposób. Artykuł wskazuje w jakich aspektach wpływa ona na różnorodność kulturową i tożsamość człowieka. Retrospektywy i perspektywy Polaków mieszkających w Daugavpils, drugim, co do wielkości mieście na Łotwie to temat przewodni tekstu Kristine Kunickiej. Fascynacja Indianami stała się przyczynkiem do powstania artykułu Aleksandry Brochockiej. Autorka podejmuje próbę zestawienia różnic i podobieństw między kulturą indiańską a polską. Zagadnienie wielokulturowości jest myślą przewodnią artykułu Stanisława Kobusa. Myśl autora wiąże się z ideą wielokulturowej Europy, która realizowana jest na różnych płaszczyznach i w ramach wielu projektów. Katarzyna Jelinska prezentuje analizę możliwości zastosowania performensów międzykulturowych, jako nowej metody realizacji dialogu. Autorka rozważa stosowalność i skuteczność performensów jako alternatywnego medium. Studentka międzynarodowej wymiany młodzieży Erazmus Joanna Mikulska po półrocznym pobycie w Wilnie postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami. W artykule zamykającym drugi rozdział opisała swoisty fenomen wielkiej różnorodności kulturowej, która występuje w tak małym obszarowo mieście jakim jest Wilno. Rozdział trzeci Dialog kultur i cywilizacji drogą do pokoju wskazuje na zagrożenia dla wolności religijnej, społecznej i kulturowej. Ich nośnikami są konflikty religijne, polityczne, ekonomiczne, etniczne, narodowościowe a także rasistowskie. Massimiliano Signifredi, uważa, że Aby prowadzić dialog należy być sobą a jednocześnie nauczyć się sztuki rozumienia racji naszego rozmówcy. Z innymi trzeba się konfrontować i dzielić wyzwanie wspólnego 11

12 Dialog kultur, cywilizacji i religii życia. Poetycka opowieść o bohaterze narodu kirgiskiego Manasie zaszczepiła w tej ludności wspólną tożsamość i poczucie jedności. Uświadamia nam to Salidin Kaldybaev, który w swoim artykule analizuje rolę eposu w budowaniu wspólnego dziedzictwa i pamięci zbiorowej ludu kirgiskiego. Artykuł Marii Giedz podejmuje wyzwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego Kurdowie, naród o blisko trzytysięcznej tradycji nie zbudował swojej państwowości? Autorka wskazuje kwestie religijne jako istotny czynnik takiego stanu rzeczy. Grzegorz Ciechanowski stara się uświadomić czytelnikowi z jak wielkim szokiem kulturowym zmagają się polscy żołnierze przebywający na misjach pokojowych na Bałkanach, Bliskim Wschodzie czy w Azji. Odkąd świat stał się globalną wioską nabycie kompetencji międzykulturowych, polegających na umiejętności skutecznej komunikacji z ludźmi pochodzącymi z innych kultur stało się absolutną koniecznością taką tezę wysuwa Ewa Głażewska. Wskazuje ogromną ważność komunikatów niewerbalnych w nabywaniu kompetencji międzykulturowych. Kolejny artykuł autorstwa Kingi Armackiej porusza problem rasizmu, który wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej widoczny i groźny. Główną tezą stawianą w artykule jest fakt, iż każdy człowiek skrywa w sobie cechy rasisty, nawet gdy się tego wypiera. Paula Kuziemska zamykająca swoim artykułem trzeci, ostatni rozdział publikacji stara się przybliżyć czytelnikowi sytuację feministek w krajach muzułmańskich. Ciekawie ukazuje aspekt narodzin jednego z najbardziej zagadkowych i wzbudzających kontrowersję ruchów społecznych na świecie. Dążenie do otwartego dialogu kultur, cywilizacji i religii determinuje naszą przyszłość. Papież Benedykt XVI podczas swojego wykładu w Tübingen powiedział: ( ) W miejscu, gdzie przestaje się stawiać pytania, pytania fundamentalne i esencjalne dla każdej z dziedzin, w miejscu tym nie można otrzymać odpowiedzi. Redaktorzy

13 Giuseppe A. Scotti*1 Różne kultury w poszukiwaniu prawdy Dzisiejszy świat staje wobec różnych wyzwań, których rozwiązania należy szukać w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Ta sytuacja wymaga od nas szukania nowych dróg jej rozwiązywania. Jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszego zglobalizowanego świata stawianym przed człowiekiem jest to, które możemy nazwać Kryzysem sensu, a oznacza to pęknięcie kulturalne, które zaczyna się od samego pojmowania człowieka. Co znaczy być człowiekiem. Właśnie dlatego w takim kontekście historycznym i kulturowym trzeba ciągle podejmować pogłębioną refleksję nad nadawaniem rzeczom ich nazwy i znaczenia. Mówimy więc między innymi o wyzwaniu komunikacyjnym, ponieważ, jest to decyzja, którą nasza epoka musi jak najszybciej wziąć pod uwagę. Od komunikacji więc, od nadania nazwy i znaczenia rzeczom i życiu, zależy nasza przyszłość, którą programujemy, o której myślimy, której chcemy i którą ostatecznie tworzymy dla ludzkości. Jak jednak komunikować się w świecie, który zmienia się z coraz większą prędkością? Jak przekazywać myśli, historię, ideały i wartości pokoleniom, które zamiast słuchać rodziców i nauczycieli, szukają sensu swojego życia i swojej historii w głosie płynącym z nowych mediów? Jak mówić do młodych, którzy szukają w Internecie nie tylko pomocy do ich prac szkolnych, ale również motywacji do życia, do zabawy i do kochania? W jaki sposób uczyć wierności, którą ich rodzice zazdrośnie zachowywali jako bardzo cenny dar, jako bogactwo własnego życia, przeżywając czasami bolesne chwile, dla niektórych naznaczone męczeństwem, w czasie rozwoju kultury cyfrowej? * Mons. Giuseppe A. Scotti, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger Be nedykt XVI. 13

14 Giuseppe A. Scotti W jaki sposób uczyć wiary Kościoła, kiedy sam Kościół, również ten w Polsce, jest pod obstrzałem mediów znajdując się często w oblężeniu przez media. Jest to zaproszenie dla wszystkich, aby zastanawiać się, jak żyć godnie i budować w sposób odpowiedzialny przyszłość jak mówił w jednej ze swych wypowiedzi papież Benedykt XVI. W czasie swojego wykładu na Uniwersytecie Tübingen Benedykt XVI powiedział do studentów i wykładowców: Uniwersytet, ludzkość, potrzebują stawiania pytań. W miejscu, gdzie przestaje się stawiać pytania, pytania fundamentalne i esencjalne dla każdej z dziedzin, w miejscu tym nie można otrzymać odpowiedzi. Nie możemy zapomnieć, że żyjąc w jednym świecie, jednocześnie spotykamy w nim współżyjące ze sobą różne kultury. Kultury te nie tylko współistnieją, ale czasami zwalczają się. Spotykamy dzisiaj tych, którzy konflikty przypisują różnicom etnicznym, różnorodności religijnej, politycznej, a nawet kulturowej. Są również tacy, i wydaje się że się nie mylą, którzy przyczyny konfliktów widzą w niesprawiedliwym podziale ekonomicznym i w przynależności politycznej. Musimy zdawać sobie sprawę z tej różnorodności opinii, bo to pokazuje jak bardzo potrzebne są dzisiaj nowe programy edukacyjne, biorące pod uwagę te narastające problemy. W takim właśnie kontekście trzeba ukazywać fakt, że różne kultury, każda na swój sposób, są wyrazem poszukiwania prawdy, która może jedynie wypełnić serce człowieka i dać sens jego życiu. Jednak po to by poznać prawdę, również dzisiaj, potrzebni są wiarygodni świadkowie, jak mówił o tym Paweł VI. Spotkanie ze świadectwem, jest dzisiaj, jak się wydaje, jeszcze bardziej konieczne niż w przeszłości, szczególnie gdy chcemy dać odpowiedzi dostosowane do młodzieży, która szuka prawdziwego i głębokiego sensu, dla którego pragnie poświęcić życie. Jest to tak ważne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie ponieważ mass media próbują zredukować człowieka do rzeczywistości podlegającej manipulacji, próbującej ograniczyć człowieka do eksperymentu na nim samym. Pragną pokazać człowieka bez historii, bez odniesienia do wartości, bez przeszłości i bez przyszłości, co nie jest tym co on sam chce ofiarować i tworzyć. Człowiek, który nie jest w stanie zorientować się, że w świecie cyfrowej globalizacji odkrycie Boga przynosi ze sobą wspaniałe odkrycie godności każdego człowieka, całej ludzkości i ochronę jego godności. Nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Święty jest świątynią Boga, którą wy jesteście. (1 Kor 3,16 17). We fragmencie tym jednoczy się prawda o Bogu i Jego godność z prawdą o człowieku i jego godności, przypomniał ostatnio Benedykt XVI konsekrując katedrę w Barcelonie, dzieło wspaniałego Gaudiego. 14

15 Różne kultury w poszukiwaniu prawdy Czyli człowiek nie tyle jako eksperyment, ale wspaniały i wielki, w którym Bóg, nieskończona miłość i darmowość, pragnął zamieszkać i uczynić z niego swoją świątynię. Oczywiście można o tym wspaniale mówić, ale można również uczynić to stwierdzenie prawdą i ciałem własnej egzystencji, które dotkną i przemienią całe nasze życie. Aby tak się stało potrzebni są bracia i siostry, nowi prawdziwi ojcowie i matki, którzy pomogą nowym pokoleniom rozróżniać i wybierać, rozumieć co jest prawdziwe a co nie prawdziwe, czemu warto poświęcić własne życie i siebie samego, a co tylko ulotne i się wymyka. To właśnie mogliśmy zobaczyć dzięki życiu świętych, którzy oświecają historię dwóch tysięcy lat Kościoła. Tej umiejętności krytycznego wyboru a jednocześnie przeżywania własnej codzienności doświadczyły narody europejskie, które odkrywając, że są stworzone na obraz i podobieństwo Boga jak mówi księga Rodzaju Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, stworzył go mężczyzną i kobietą dały okazję wielu kulturom i cywilizacjom żyć w harmonii. Ludzie, którzy umieją przez długi czas, patrzeć sobie w twarz bez strachu, ponieważ potrafią rozpoznać w niej nie tylko twarz brata, ale również Stwórcy. Ludzi którzy podziwiają w godności człowieka godność samego Boga. Dlatego też papież przypomina, że Bóg nie objawia się człowiekowi w rzeczach abstrakcyjnych, ale przyjmując konkretny język, obrazy i wyobrażenia dostosowane do różnych kultur. Mówimy o rzeczywistości urodzajnej, która wspaniale poświadczona jest w historii Kościoła. Jakiego świadectwa potrzebujemy dzisiaj? Jaką prawdę możemy przekazać młodym? Jak możemy przekroczyć barierę podejrzliwości w stosunku do ofiarowywanej godności tak wspaniałej i zobowiązującej? W ostatnich dniach towarzyszyłem młodemu przyjacielowi, ojcu wspaniałego dwuletniego dziecka, w zwiedzaniu ogrodów watykańskich i zatrzymaliśmy się przed darem, który otrzymał Jan Paweł II, było to fragment muru berlińskiego. Z boku tego muru znajduje się fragment homilii wygłoszonej w czasie rozpoczęcia pontyfikatu 22 października 1978 roku. Chcieliśmy razem, na nowo odczytać to co Jan Paweł II chciał powiedzieć w tamtych czasach. Czasach oczywiście pod wieloma aspektami różnych, ale tak bardzo podobnych w rzeczach najważniejszych. Tymi słowami, które oceniam jako prorockie chciałbym zakończyć moje krótkie rozważanie, ponieważ z intuicji tej wypływa świadectwo, do którego jesteśmy zobowiązani. Świadectwo mężczyzn i kobiet, którzy również dzisiaj z coraz większym zrozumieniem ofiarują swoje siły fizyczne i intelektualne, aby powiedzieć, że jest możliwe budowanie świata, w którym różne kultury nie tylko się integrują, ale ubogacają i pełniej wyrażają prawdziwe oblicze człowieka. Oblicze, które nie jest niczym innym jak odbiciem świetlanego oblicza Boga. Również dzisiaj, 15

16 Giuseppe A. Scotti prowadzeni za rękę przez Jana Pawła II musimy powiedzieć: Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i akceptować Jego mocy... Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie granice państw, systemy ekonomiczne jak i polityczne, różne pola kultury, cywilizacji i rozwoju na Jego moc zbawczą. Nie lękajcie się! Chrystus wie co znajduje się w człowieku, tylko On to wie. Kultura jak i ludzie w poszukiwaniu sensu życia i prawdy o rzeczach, o świecie i o człowieku potrzebują prawdziwych intuicji. Dlatego Benedykt XVI przypomina nam, że zdobywanie nowych metod przekazu przesłania ewangelicznego jest częścią samej ewangelizacji i dzisiaj komunikacja wykorzystuje sieć, która oplata cały glob ziemski. Właśnie dlatego, również dzisiaj młodzi szukają ojca i matki, brata i siostry, którzy są w stanie świadczyć nie tylko słowem, ale również życiem, że jest możliwy jeden świat i różne kultury.

17 Rozdział I Religia i chrześcijaństwo jako fundament dialogu międzykulturowego

18

19 Henryk J. Muszyński* Chrześcijańskie wartości jako fundament tożsamości Europy według Benedykta XVI Problem czym jest, czym może być i czym powinna być Europa 1 od wczesnych lat naukowej działalności kard. J. Ratzingera stanowi jeden z istotnych zagadnień jego zainteresowania. Chrześcijaństwo pisze kard. Ratzinger nie wywodzi się z Europy, więc nie może być klasyfikowane jako religia europejska, religia europejskiego kręgu kulturowego. Mimo to jednak właśnie w Europie otrzymała swoje kulturalne i intelektualne znamię, ( ) splatając się w sposób szczególny z Europą. Z drugiej strony jest także prawdą, że ta sama Europa, począwszy od czasów odrodzenia, a w ostatecznej postaci od czasów oświecenia, ( ) rozwinęła kulturę, która w nieznany dotąd dla ludzkości sposób wyklucza Boga z publicznej świadomości 2. Od czasu wyboru na papieża w roku 2005, chrześcijańskie korzenie jako fundament tożsamości i duchowej jedności Europy to jeden z głównych wątków jego przepowiadania i orędzia do Europy i świata. Niniejszy tekst ukazuje główne punkty ciężkości i wkład papieża Benedykta XVI w budowaniu duchowej jedności Europy. 1. Papież Benedykt XVI kontynuatorem europejskiego orędzia Jana Pawła II Benedykt XVI jest wiernym kontynuatorem nauki i orędzia Jana Pawła II dotyczącego duchowych podwalin Europy dziś i jutra, które stanowiło również * Ks. abp. prof. dr hab. Henryk J. Muszyński, Arcybiskup Gnieźnieński Senior, Gniezno. 1 J. Ratzinger (opr. przedmowy), Europa. Jej podwaliny dziś i jutro, JEDNO, Kielce 2005, s J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s

20 Henryk J. Muszyński główny przedmiot treści jego nauczania 3. Rodzaj duchowego europejskiego testamentu stanowią słowa wypowiedziane w Gnieźnie dnia 3 czerwca 1997 roku i wyryte potem na granitowej tablicy pomniku na Wzgórzu Lecha: NIE BĘDZIE JEDNOŚCI EUROPY, JEŚLI NIE STANIE SIĘ ONA WSPÓLNOTĄ DUCHA. Jednakże Europa w wymiarze cywilizacyjnym jako wspólnota historii, tradycji kultury i określonego systemu wartości, nie jest wielkością statyczną daną raz na zawsze. Jest to rzeczywistość dynamiczna i rozwijająca się ustawicznie, a równocześnie pozostająca sobą, zachowująca znamiona stałości, które odróżniają ją od innych cywilizacji. Peter Hünermann określa tożsamość właśnie jako zespół przymiotów osoby lub społeczności, które sprawiają, że pozostaje ona ta sama (co niekoniecznie oznacza taka sama) mimo zmieniających się różnorodnych warunków i sytuacji 4. Temat tożsamości i chrześcijańskich korzeni Europy w nowych, zmienionych warunkach, w obliczu kryzysu wartości europejskich wobec wyzwań globalizacji, postępującego indyferentyzmu i pragmatyzmu w ślad za Janem Pawłem II podejmuje i rozwija także Benedykt XVI. Trudno zaprzeczyć, że znamię duchowej jedności cywilizacyjnej nadało Europie chrześcijaństwo ze swoim systemem wartości religijnych, duchowych i moralnych. Potrafiło ono harmonijnie złączyć ze sobą elementy duchowości judaistycznej z wolnością i niezbywalną godnością człowieka jako ikony samego Boga, poszanowanie prawa, elementy starożytnej Hellady z dorobkiem humanizmu oświecenia. W okresie nowożytnym, skrajny racjonalizm XIX wieku, marksizm i komunizm XX wieku, doprowadziły nie tylko do rozdziału, ale i do zderzenia świata i wartości materialnych z uniwersalnym systemem wartości europejskich, a w konsekwencji także do kryzysu kultury europejskiej. Skrajna laickość (laicité), zakorzeniona w Wielkiej Rewolucji Francuskiej, doprowadziła do tego, że zabrakło odniesienia do Boga w Konstytucji Europejskiej. Oznaką pewnej refleksji nad cywilizacyjnymi i kulturowymi korzeniami własnej tożsamości można uznać fakt, że określenie w propozycji preambuły Traktatu Europejskiego: Europa zjednoczona w różnorodności uzupełniono 3 Nauczanie Jana Pawła II dotyczące Europy zostało zebrane m.in. w książkach: L. Sosnowski, G. Turowski (oprac.), Europa zjednoczona w Chrystusie, Kraków 2002; S. Sowiński, R. Zenderowski, Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław Warszawa Kraków P. Hünermann, Die Christlichen Wurzeln der europäischen Identität, [w:] Europa zadanie chrześcijańskie, Warszawa 1998, s

21 Chrześcijańskie wartości jako fundament tożsamości Europy formułą inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne oraz odwołanie się do solidarności pomiędzy narodami: Pragnąc pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji 5. Z zadowoleniem należy przyjąć uznanie tożsamości i szczególnego wkładu Kościołów i organizacji w budowanie jedności oraz deklarację prowadzenia z nimi otwartego, transparentnego i regularnego dialogu 6. Powyższe określenia wyrażone w preambule, z założenia mają jednak charakter wyłącznie deklaratywny a nie aksjologiczny, gdyż taki walor ma sama preambuła. Ponadto w praktyce treści te często nie tylko nie są respektowane, ale wręcz lekceważone lub nawet zastępowane przeciwnymi, które zmierzają do wyeliminowania wartości chrześcijańskich z życia publicznego. Papież Benedykt XVI aktualną sytuację Europy charakteryzuje w następujących słowach: Europa rozwinęła kulturę, która w nieznany dotąd ludzkości sposób wyklucza Boga z publicznej świadomości, zarówno negując Go zupełnie, jak też uznając Jego istnienie za niemożliwe do udowodnienia, niepewne, a więc należące do zakresu subiektywnych wyborów, zatem mało ważne dla publicznego życia. Ten racjonalizm czysto użyteczny, by tak rzec, doprowadził do wstrząsu świadomości moralnej, co również jest czymś nowym dla kultur istniejących dotychczas, ponieważ utrzymuje, że rozumne jest tylko to, co można udowodnić za pomocą eksperymentów. Z uwagą na to, że moralność należy do zupełnie innej sfery to jako kategoria sama w sobie znika i musi być odnaleziona w inny sposób, ponieważ należy przyjąć, że mimo wszystko moralność w jakiś sposób jest potrzebna 7. Dodajmy: moralność jest potrzebna, ponieważ człowiek to istota wartościująca i musi mieć jasne kryteria odróżnienia dobra od zła, w przeciwnym razie, dobro i zło, prawda i kłamstwo, świętość i grzech a nawet życie i śmierć są jednakowo daremne i bezsensowne. Papież Benedykt XVI zwraca uwagę na swoisty paradoks występujący w życiu publicznym. Czyż nie dziwi fakt pyta Papież że dzisiejsza Europa z jednej strony chce się uważać za wspólnotę wartości, a z drugiej strony jak się wydaje coraz częściej neguje istnienie wartości uniwersalnych i absolutnych. W tym fakcie postrzega nawet pewną formę apostazji Europy od samej siebie i to jeszcze przed apostazją od Boga, gdyż te wartości należą 5 Preambuła, Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010, s Art. 52 Traktatu Konstytucyjnego dla Europy. 7 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s

22 Henryk J. Muszyński właśnie do uniwersalnych wartości europejskich: czyż nie jest to szczególna forma apostazji najpierw od samej siebie, a potem od Boga i nie prowadzi do zwątpienia we własną tożsamość? 8 pyta Papież. Współczesny człowiek żyje często etsi Deus non daretur jak gdyby Bóg nie istniał. Papież za Blaise Pascalem proponuje odwrócić aksjomat: należy żyć tak, jak gdyby Bóg istniał veluti si Deus daretur. Taki Bóg nie ma co prawda określonego oblicza, ale niczym się nie ryzykuje, życie zachowuje swoją wartość, a jeżeli niebo nie jest całkiem puste, można zdobyć wieczność, bo każde prawdziwe bezinteresowne dobro prowadzi do Boga. 2. Kryzys kultury europejskiej i jego konsekwencje Głównym źródłem kryzysu europejskiego jest zderzenie dwóch diametralnie różnych koncepcji człowieka: biblijnej człowieka jako obrazu i podobieństwa samego Boga (por. Rdz 1,27) i koncepcji antropologicznej, według której sam człowiek jest jedyną miarą wszechrzeczy. Tylko oparta na Biblii koncepcja człowieka zapewnia jemu niezbywalną godność, którą otrzymuje przez sam fakt bycia człowiekiem. Nie pochodzi ona z nadania żadnej władzy i nie może być przez nikogo odebrana. Ten fakt pociąga za sobą daleko idące skutki: jeżeli każdy człowiek ma godność niezbywalną, jest niepowtarzalny, to nie wolno go reprodukować, a życie ludzkie jest najwyższą stworzoną wartością, nie wolno człowieka uśmiercać. Taką godność posiada każdy człowiek od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Stworzenie człowieka ciągle pozostaje poza możliwościami ludzkimi. Jednakże współczesna biotechnologia daje człowiekowi ogromne możliwości, tak że stawia on siebie w miejsce Boga i uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, kto ma żyć, a kto musi umierać. Paradoks wyraża się w tym, że człowiek, który sam nie umie siebie zdefiniować: kim jest, po co żyje, dokąd zdąża, pragnie tworzyć drugą istotę na swój wzór i podobieństwo. Prawdziwe, najpoważniejsze niebezpieczeństwo naszych czasów przypomina Papież tkwi właśnie w owym braku równowagi pomiędzy możliwościami technicznymi a siłą moralną. Bezpieczeństwo, którego potrzebujemy jako podstawy naszej wolności i godności, nie może ostatecznie pochodzić od technicznych systemów kontroli, ale może wypływać tylko z siły moralnej człowieka. Kiedy 8 Benedykt XVI, Przemówienie do Uczestników Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE z okazji 50 rocznicy Traktatów Rzymskich, ORP 2007, nr 6, s

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA RELIGIA, KULTURA I EDUKACJA W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA pod redakcją Heleny Czakowskiej ks. Mariusza Kucińskiego Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 89914 51 4

ISBN 978 83 89914 51 4 RADA WYDAWNICZA Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Krystyna Kwaśniewska, Anna Matuszczak, Igor Taranov RECENZENT prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak PROJEKT OKŁADKI Małgorzata Truskawa Copyright

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 4(59) 2012

ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 4(59) 2012 ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 4(59) 2012 KS. MARIAN POKRYWKA RODZINA SZKOŁA Integralna koncepcja człowieka domaga się, aby był on postrzegany w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem

Bardziej szczegółowo

Wolność i władza w życiu publicznym

Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Redakcja: Joanna Mysona Byrska Władysław Zuziak Kraków 2008 Redakcja techniczna Tomasz Sekunda Copyright by WN PAT, 2008 ISBN 978-83-7438-195-6

Bardziej szczegółowo

gwarantujących, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a nikomu nie zostaje odebrane nic z tego, do czego ma prawo. Katechizm Kościoła Katolickiego

gwarantujących, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a nikomu nie zostaje odebrane nic z tego, do czego ma prawo. Katechizm Kościoła Katolickiego Kazanie Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego wygłoszone w Częstochowie w kaplicy Cudownego Obrazu podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich (4 X 2008 r.) Witam z radością i pozdrawiam prawników

Bardziej szczegółowo

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny wrocławski PRZEGLĄD teologiczny ISSN 1231-1731 Rok XVII 2009 Nr 1 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 17/2009/nr 1 OD REDAKCJI Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno w rozproszonym świecie, według Pawła Fłorenskiego

Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno w rozproszonym świecie, według Pawła Fłorenskiego P o z n a ń s k ie S t u d i a T e o l o g i c z n e Tom 23, 2009 ELŻBIETA KOTKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Ockenfels ZARYS KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

Wolfgang Ockenfels ZARYS KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ Wolfgang Ockenfels ZARYS KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ Wprowadzenie Książka wydana staraniem Fundacji Konrada Adenauera Original (published in German): Wolfgang Ockenfels, OP KLEINE KATHOLISCHE SOZIALLEHRE:

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy Pedagogika Rodziny. Kwartalnik 2(1)/2012 ISSN 2082-8411

Family Pedagogy Pedagogika Rodziny. Kwartalnik 2(1)/2012 ISSN 2082-8411 Family Pedagogy Pedagogika Rodziny Kwartalnik 2(1)/2012 ISSN 2082-8411 Redaktor naczelny prof. dr hab. Henryk Cudak Sekretarz redakcji dr Mariola Świderska Redaktor naukowy numeru prof. dr hab. Henryk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów nr 9/2011/1 Kraków 2011 Kolegium redakcyjne: O. dr Marek Kotyński CSsR O. dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka Społeczne wyzwania współczesnych państw Redakcja naukowa Dorota Gizicka Lublin 2011 Seria Wydawnicza Studia Sądecko-Lubelskie Recenzja dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL Opracowanie techniczne i okładka

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Inżynieria społeczna człowieka w epoce postmodernizmu i jej implikacje

Inżynieria społeczna człowieka w epoce postmodernizmu i jej implikacje Inżynieria społeczna człowieka w epoce postmodernizmu i jej implikacje Katarzyna Świerszcz Dr Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Wiesław Bożejewicz Dr Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Warszawie Mariusz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE ks. dr Janusz Lewandowicz...2 GENDERREWOLUCJA ks. dr Dariusz Oko...9 GENDER GROŹNIEJSZE OD MARKSIZMU mówi abp.

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE ks. dr Janusz Lewandowicz...2 GENDERREWOLUCJA ks. dr Dariusz Oko...9 GENDER GROŹNIEJSZE OD MARKSIZMU mówi abp. PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE ks. dr Janusz Lewandowicz...2 GENDERREWOLUCJA ks. dr Dariusz Oko...9 GENDER GROŹNIEJSZE OD MARKSIZMU mówi abp. Henryk Hoser...19 Kłopotliwe stereotypy...23 Na ratunek rodzinie...26

Bardziej szczegółowo

Etyka dla nauczycieli

Etyka dla nauczycieli Magdalena Środa Etyka dla nauczycieli Publikacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce Magdalena Środa etyczka, filozofka, publicystka, feministka;

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Partner: Patroni: Projekt dofinansowany przez:

Partner: Patroni: Projekt dofinansowany przez: Partner: Patroni: Projekt dofinansowany przez: DEBATY TEZEUSZA wrzesień grudzień 2010 Materiały z debaty internetowej debaty/tezeusz/pl SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie do Debat Polska tolerancja (Andrzej Miszk)...5

Bardziej szczegółowo